Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:15
Δύση: 20:48
Σελ. 8 ημ.
196-170
16ος χρόνος, 5993η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΗΣΑΪΑΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 
Ὁ Προφήτης Ἠσαΐας δικαίως θεωρεῖται ὡς ὁ κορυφαῖος τῶν Προφητῶν πού ἔγραψαν. Ἔχει τήν πλέον ἀντιληπτή μαρτυρία καί εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχήν Προφήτης τῆς λυτρώσεως. Σέ κανένα ἄλλο βιβλίο τῶν Γραφῶν, γραμμένο κάτω ἀπό τό Νόμο, δέν ἔχουμε μία τόσο καθαρή περιγραφή τῆς χάριτος. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Καινῆς Διαθήκης δέν ἐμφανίζεται (Ἐφεσίους γ΄ 3-10), ἀλλά τό πρόσωπο τοῦ Μεσσία καί τά παθήματά Του, καθώς ἐπίσης ἡ εὐλογία τῶν εἰδωλολατρῶν δι’ Αὐτοῦ, δίνονται σ’ ἕναν πλήρη ὁραματισμό.

Ἐκτός ἀπό τή μαρτυρία του στήν ἐποχή του, ἡ ὁποία συμπεριλαμβάνει προειδοποιήσεις γιά τίς ἐπερχόμενες κρίσεις, ἐπάνω στά μεγάλα ἔθνη ἐκείνων τῶν ἡμερῶν, τά προφητικά ἀγγέλματα τοῦ Ἠσαΐα, καλύπτουν ἑπτά μεγάλα θέματα:

I. Ὁ Ἰσραήλ σέ ἐξορία καί ἡ θεία κρίση ἐπάνω στούς καταπιεστές τοῦ Ἰσραήλ.
II. Ἡ ἐπιστροφή ἀπό τήν Βαβυλῶνα.
III. Ἡ φανέρωση τοῦ Μεσσία ἐν ταπεινώσει (π.χ. κεφάλαιο νγ΄).
IV. Ἡ εὐλογία τῶν ἐθνικῶν.
V. Ἡ φανέρωση τοῦ Μεσσία σέ κρίση («ἡ ἡμέρα τῆς ἐκδικήσεως τοῦ Θεοῦ ἡμῶν»).
VI. Ἡ βασιλεία τοῦ δικαίου Βλαστοῦ τοῦ Δαβίδ, στήν ἐποχή τῆς βασιλείας.
VII. Οἱ νέοι οὐρανοί καί ἡ νέα γῆ.

Ὁ Ἠσαΐας χωρίζεται σέ δύο μεγάλα μέρη :

Ι. Βλέποντας πρός τίς αἰχμαλωσίες, α΄ 1-λθ΄ 8. Ἐδάφιο κλειδί, α΄ 1, 2. «Ὄραμα πού εἶδε ὁ Ἠσαΐας, γιός τοῦ Ἀμώς, σχετικά μέ τόν Ἰούδα καί τήν Ἱερουσαλήμ, τήν ἐποχή πού βασιλιάδες τοῦ Ἰούδα ἦταν ὁ Οὐζζίας, ὁ Ἰωθάμ, ὁ Ἄχαζ καί ὁ Ἐζεκίας.

Ἀκοῦστε οὐρανοί καί σύ γῆ δῶσε προσοχή, γιατί μιλάει ὁ Κύριος: «ἀνάθρεψα παιδιά καί τώρα πού μεγάλωσαν, πεισματικά ὀρθώνονται ἐναντίον μου».

ΙΙ. Βλέποντας πέραν τῶν αἰχμαλωσιῶν, μ΄ 1-ξς΄ 24. Ἐδάφιο κλειδί, μ΄ 1-2.

«Παρηγορεῖτε, παρηγορεῖτε τό λαό μου, λέει ὁ Θεός σας. Βεβαιῶστε τήν Ἱερουσαλήμ καί φωνάξτε της ὅτι τελείωσε τῆς δουλείας ὁ καιρός, ὅτι ἡ ἀνομία της συγχωρέθηκε, ὅτι τιμωρήθηκε, ἀπό τόν Κύριο μέ τό παραπάνω, γιά ὅλες τίς ἁμαρτίες της»