Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:15
Δύση: 20:48
Σελ. 9 ημ.
197-169
16ος χρόνος, 5994η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΗΣΑΪΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52 (ΝΒ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΕΞΕΓΕΙΡΟΥ ἐξεγείρου, Σιών, ἔνδυσαι τὴν ἰσχύν σου, Σιών, καὶ ἔνδυσαι τὴν δόξαν σου, ῾Ιερουσαλὴμ πόλις ἡ ἁγία· οὐκέτι προστεθήσεται διελθεῖν διὰ σοῦ ἀπερίτμητος καὶ ἀκάθαρτος. 1 Σηκω, σήκω χωρίς χρονοτριβήν, Σιών. Παρε και περίβαλε την δύναμίν σου, Σιών, ενδύσου την δόξαν σου, Ιερουσαλήμ, πόλις αγία. Δεν θα περάση πλέον δια μέσου των οδών σου απερίτμητος εθνικός, ούτε και κανείς άλλος ακάθαρτος. 1 Εγέρθητι, σήκω ἐπάνω, ὦ Σιών.Ἐνδύσου τὴν δύναμίν σου, Σιὼν ἐνδύσου τὰ μεγαλοπρεπῆ καὶ λαμπρὰ ἐνδύματά σου, ὦ Ἱερουσαλήμ, πόλις ἁγία.Δὲν θὰ διέλθῃ πλέον διὰ σοῦ ἀπερίτμητος ἐθνικὸς ἢ οἰοσδήποτε ἀκάθαρτος.
2 ἐκτίναξαι τὸν χοῦν καὶ ἀνάστηθι, κάθισον, ῾Ιερουσαλήμ· ἔκδυσαι τὸν δεσμὸν τοῦ τραχήλου σου, ἡ αἰχμάλωτος θυγάτηρ Σιών. 2 Τιναξε από πάνω σου το χώμα της ταπεινώσεως και του εξευτελισμού σου, Ιερουσαλήμ. Σηκω ορθία, κάθισε επί του θρόνου σου, λύσε και πέταξε από τον τράχηλόν σου τον δεσμόν της αιχμαλωσίας, συ η έως τώρα αιχμάλωτος, θυγάτηρ Σιών. 2 Τίναξε τὸ χῶμα ἀπ’ ἐπάνω σου καὶ σήκω ὀρθία, κάθισε, ὦ Ἱερουσαλήμ.Λύσε τὸν δεσμὸν τοῦ τραχήλου σου, ποὺ σὲ κρατεῖ δεμένην, ὦ αἰχμάλωτος θυγάτερ Σιών.
3 ὅτι τάδε λέγει Κύριος· δωρεὰν ἐπράθητε καὶ οὐ μετὰ ἀργυρίου λυτρωθήσεσθε. 3 Διότι αυτά λέγει ο Κυριος· Δωρεάν είχατε πωληθή εις δουλείαν και δωρεάν θα ελευθερωθήτε από την δουλείαν αυτήν. 3 Ἀπόθεσε τὰ σημεῖα τῆς δουλείας, διότι αὐτὰ λέγει ὁ Κύριος: Δωρεὰν ἐπωλήθητε εἰς δουλείαν καὶ χωρὶς χρήματα θὰ ἐλευθερωθῆτε ἀπὸ αὐτήν.
4 οὕτως λέγει Κύριος· εἰς Αἴγυπτον κατέβη ὁ λαός μου τὸ πρότερον παροικῆσαι ἐκεῖ, καὶ εἰς ᾿Ασσυρίους βίᾳ ἤχθησαν· 4 Αυτά λέγει ο Κυριος· Εις την Αίγυπτον, κατά τους παλαιούς χρόνους, είχε κατεβή ο λαός μου, δια να παραμείνη εκεί ως πάροικος και ξένος· και στους Ασσυρίους ωδηγήθησαν δια της βίας δούλοι. 4 Οὕτω λέγει ὁ Κύριος: Εἰς τὴν Αἴγυπτον κατέβη παλαιότερον ὁ λαός μου διὰ νὰ κατοικήσῃ ὡς ξένος ἐκεῖ, καὶ εἰς τοὺς Ἀσσυρίους ὠδηγήθησαν βιαίως.
5 καὶ νῦν τί ἐστε ὦδε; τάδε λέγει Κύριος· ὅτι ἐλήφθη ὁ λαός μου δωρεάν, θαυμάζετε καὶ ὀλολύζετε. τάδε λέγει Κύριος· δι᾿ ὑμᾶς διαπαντὸς τὸ ὄνομά μου βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι. 5 Και τώρα, διατί είσθε έδω αιχμάλωτοι εις ξένα έθνη; Αυτά λέγει ο Κυριος· Επειδή ο λαός μου συνελήφθη αιχμάλωτος δωρεάν, απορείτε σεις οι άλλοι και θρηνείτε. Αυτά όμως λέγει ο Κυριος· Δια σας, ω Ιουδαίοι, διαβάλλεται και συκοφαντείται το Ονομά μου μεταξύ των εθνών, τα οποία με καταφρονούν και με εμπαίζουν ως ανίσχυρον να σας προστατεύσω και σας ελευθερώσω. 5 Καὶ τώρα διατὶ εἶσθε ἐδῶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ διασπορᾷ; Αὐτὰ λέγει ὁ Κύριος: Ἐπειδὴ κατελήφθη αἰχμάλωτος ὁ λαός μου δωρεάν, ἀπορεῖτε σεῖς οἱ ἄρχοντές του καὶ θρηνεῖτε.Αὐτὰ λέγει ὁ Κύριος: Διὰ σᾶς, ὦ Ἰουδαῖοι, πάντοτε βλασφημεῖται τὸ ὄνομά μου μεταξὺ τῶν ἐθνῶν, καταφρονούντων με ὡς ἀνίσχυρον νὰ σᾶς προστατεύσω καὶ ἐλευθερώσω.
6 διὰ τοῦτο γνώσεται ὁ λαός μου τὸ ὄνομά μου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτὸς ὁ λαλῶν· πάρειμι 6 Δια τούτο θα μάθη ο λαός μου, κατά την ημέραν εκείνην της απελευθερώσεως του, ποίαν άπειρον δύναμιν έχει το Ονομά μου. Θα μάθη ότι εγώ είμαι αυτός που ομιλώ και λέγω· Ιδού, είμαι παρών, έτοιμος εις βοήθειαν και προστασίαν. 6 Ἐπειδὴ δὲ δὲν ἀνέχομαι νὰ βλασψημῆται τὸ ὄνομά μου, διὰ τοῦτο θὰ μάθῃ ὁ λαός μου τὰς θαυμαστὰς ἰδιότητάς μου, τὴν δύναμίν μου καὶ τὴν δικαιοσύνην μου κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην, καὶ θὰ πληροφορηθῇ ὅτι Ἐγὼ εἶμαι αὐτός, ποὺ λέγω: Ἰδού, εἶμαι παρών, ἕτοιμος νὰ σὲ προστατεύσω.
7 ὡς ὥρα ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὡς πόδες εὐαγγελιζομένου ἀκοὴν εἰρήνης, ὡς εὐαγγελιζόμενος ἀγαθά, ὅτι ἀκουστὴν ποιήσω τὴν σωτηρίαν σου λέγων Σιών· βασιλεύσει σου ὁ Θεός. 7 Οπως το εαρ επάνω εις τα όρη, όπως τα πόδια εκείνου ο οποίος σπεύδει να αναγγείλη το χαρμόσυνον μήνυμα της ειρήνης, όπως ο αναγγέλλων τα ευχάριστα και αγαθά πράγματα, έτσι και εγώ θα κάμω γνωστήν και θα διαλαλήσω την χαρμόσυνον αγγελίαν της σωτηρίας σου, λέγων εις σε την Σιών· Ο Θεός σου θα γίνη και θα μείνη ο βασιλεύς σου. 7 Ἡ σωτηρία θὰ εἶναι φανερὰ καὶ εὐχάριστος ὅπως τὸ ἔαρ ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὅπως πόδες σπεύδοντες ἀνθρώπου κομίζοντος χαρμόσυνον μήνυμα εἰρήνης, ὅπως ὁ ἀναγγέλλων χαροποιὰ καὶ ἀγαθὰ πράγματα.Διότι θὰ καταστήσω ἐξακουστὴν καὶ εἰς ὅλους γνωστὴν τὴν σωτηρίαν σου, λέγων πρὸς σέ, τὴν Σιών: Θὰ βασιλεύσῃ ὁριστικῶς πλέον ὁ Θεός σου.
8 ὅτι φωνὴ τῶν φυλασσόντων σε ὑψώθη, καὶ τῇ φωνῇ ἅμα εὐφρανθήσονται· ὅτι ὀφθαλμοὶ πρὸς ὀφθαλμοὺς ὄψονται, ἡνίκα ἂν ἐλεήσῃ Κύριος τὴν Σιών. 8 Θα γίνη πανταχού γνωστή η σωτηρία σου, διότι η φωνή αυτών, που σε φρουρούν και σε φυλάσσουν, θα υψωθή μεγαλόστομος. Και μαζή με την φωνήν των αυτήν οι φρουροί θα ευφρανθούν, διότι όλων τα μάτια θα ιδούν την χαρμόσυνον σωτηρίαν, όταν ο Κυριος ελεήση την Σιών. 8 Θὰ γίνῃ δὲ ἐξακουστὴ ἡ σωτηρία σου, διότι ἡ φωνὴ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι σὲ φρουροῦν, ὦ Σιών, ὑψώθη ἰσχυρά, καὶ μαζὶ μὲ τὴν φωνήν των αὐτήν οἱ φρουροί σου θὰ εὐφρανθοῦν διότι ὅλοι μαζὶ συγχρόνως θὰ ἴδουν μὲ τὰ μάτια των, ὅταν θὰ ἐλεήσῃ ὁ Κύριος τὴν Σιών.
9 ρηξάτω εὐφροσύνην ἅμα τὰ ἔρημα ῾Ιερουσαλήμ, ὅτι ἠλέησε Κύριος αὐτὴν καὶ ἐρρύσατο ῾Ιερουσαλήμ. 9 Ας κράξουν με μεγάλην κραυγήν χαράς και αγαλλιάσεως τα έως τώρα έρημα και ακατοίκητα ερείπια της Ιερουσαλήμ. Διότι ο Κυριος ηλέησεν αυτήν, την εγλύτωσεν από την δουλείαν της. 9 Ἂς ἐκβάλουν ἰσχυρὰν κραυγὴν εὐφροσύνης τὰ ἐρημωμένα καὶ ἀκατοίκητα ἐρείπια τῆς Ἱερουσαλήμ, διότι ὁ Κύριος εὐσπλαγχνίσθη αὐτὴν καὶ ἠλευθέρωσε τὴν Ἱερουσαλήμ.
10 καὶ ἀποκαλύψει Κύριος τὸν βραχίονα τὸν ἅγιον αὐτοῦ ἐνώπιον πάντων τῶν ἐθνῶν, καὶ ὄψονται πάντα ἄκρα τῆς γῆς τὴν σωτηρίαν τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 10 Τοτε θα φανερώση ο Κυριος την άπειρον δύναμιν της αγίας δεξιάς του ενώπιον όλων των εθνών. Και θα ίδουν οι άνθρωποι έως εις τα άκρα της οικουμένης την σωτηρίαν, η οποία εδόθη εκ μέρους του Θεού μας. 10 Καὶ θὰ γυμνώσῃ ὁ Κύριος τὸν βραχίονά Του τὸν ἅγιον πρὸς μάχην ἐνώπιον ὅλων τῶν ἐθνῶν, καὶ θὰ ἰδουν ὅλαι αἱ ἐσχατιαὶ τῆς γῆς τὴν σωτηρίαν, ἡ ὁποία ἐπῆλθεν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ μας.
11 ἀπόστητε, ἀπόστητε, ἐξέλθατε ἐκεῖθεν καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῆς, ἀφορίσθητε, οἱ φέροντες τὰ σκεύη Κυρίου· 11 Απομακρυνθήτε, απομακρυνθήτε από την Βαβυλώνα, ω Ιουδαίοι. Εβγάτε έξω από εκεί, μη εγγίζετε τίποτε το ακάθαρτον, εβγάτε ανάμεσα από αυτήν, ξεχωρίσατε τους εαυτούς σας, σεις, που μεταφέρετε τα ιερά σκεύη του Κυρίου. 11 Ἀπομακρυνθῆτε, ἀπομακρυνθῆτε, ἐξέλθετε ἀπ’ ἐκεῖ, ὦ Ἰουδαῖοι, καὶ μὴ ἐγγίζετε ἀκάθαρτόν τι· ἐξέλθετε ἀπὸ τὸ μέσον τῆς εἰδωλολατρικῆς αὐτῆς πόλεως· ξεχωρίσατε τοὺς ἑαυτούς σας σεῖς, ποὺ μεταφέρετε τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ Κυρίου.
12 ὅτι οὐ μετὰ ταραχῆς ἐξελεύσεσθε, οὐδὲ φυγῇ πορεύσεσθε, προπορεύσεται γὰρ πρότερος ὑμῶν Κύριος καὶ ὁ ἐπισυνάγων ὑμᾶς Θεὸς ᾿Ισραήλ. 12 Διότι κάτω από την ιδικήν μου σκέπην και προστασίαν δεν θα αναχωρήσετε ταραγμένοι και πανικόβλητοι, ούτε θα βαδίζετε ωσάν φυγάδες, που σας κυνηγούν. Διότι έμπροσθεν από σας θα προπορεύεται Κυριος ο Θεός σας· ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίος και θα σας ακολουθή συναθροίζων σας και καθοδηγών στον δρόμον σας. 12 Συμμορφωθῆτε πρὸς ὅ,τι σᾶς λέγω.Διότι ὑπὸ τὴν προστασίαν μου δὲν θὰ ἐξέλθετε μὲ ταραχὴν καὶ πανικόν, οὔτε θὰ πηγαίνετε ὡσὰν φυγάδες καὶ δραπέται· διότι ἔμπροσθέν σας θὰ πορεύεται ὁ Κύριος καὶ ὁ συναθροίζων ὑμᾶς καὶ ἐκ τῶν ὄπισθεν φρουρῶν ὑμᾶς θὰ εἶναι ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ.
13 ᾿Ιδοὺ συνήσει ὁ παῖς μου καὶ ὑψωθήσεται καὶ δοξασθήσεται καὶ μετεωρισθήσεται σφόδρα. 13 Ιδού, ο παις μου, ο Μεσσίας, θα γεμίση από σοφίαν και σύνεσιν, δια να εννοήση πλήρως και εκπληρώση την αποστολήν του. Θα υψωθή, θα δοξασθή, θα μεγαλυνθή στον υπέρτατον βαθμόν. 13 Ἰδοὺ μετὰ συνέσεως θὰ ἐνεργήσῃ ὁ δοῦλος μου καὶ δι’ αὐτὸ θὰ ὑψωθῇ καὶ θὰ δοξασθῇ καὶ θὰ μεγαλυνθῇ πάρα πολύ.
14 ὃν τρόπον ἐκστήσονται ἐπὶ σὲ πολλοὶ - οὕτως ἀδοξήσει ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τὸ εἶδός σου καὶ ἡ δόξα σου ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων - 14 Οπως θα μείνουν κατάπληκτοι πολλοί εμπρός εις τα φοβερά παθήματά σου, τόσον πολύ θα χάση η μορφή σου την λάμψιν της ωραιότητάς σου μεταξύ των ανθρώπων και τόσον πολύ θα διασυρθή και θα πέση η υπόληψίς σου από τους υιούς των ανθρώπων 14 Ὅπως θὰ καταπλαγοῦν καὶ θὰ σκανδαλισθοῦν διὰ σὲ πολλοί «Ἰουδαῖοι» - τόσον πολὺ θὰ χάσῃ ἡ μορφή σου τὴν δόξαν της μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ τόσον πολὺ θὰ δυσφημισθῇ ἡ ὑπόληψίς σου ἀπὸ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων
15 οὕτω θαυμάσονται ἔθνη πολλὰ ἐπ᾿ αὐτῷ, καὶ συνέξουσι βασιλεῖς τὸ στόμα αὐτῶν· ὅτι οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄψονται, καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασι, συνήσουσι. 15 Ετσι πολλά έθνη κατόπιν θα πλημμυρίσουν από θαυμασμόν και σεβασμόν προς αυτόν. Και αυτοί ακόμη οι βασιλείς θα κλείσουν με ευλάδειαν το στόμα των απέναντί του. Θα γίνη δε το θαυμαστόν τούτο γεγονός μεταξύ των εθνικών, διότι αυτοί στους οποίους δεν είχεν εκ των προτέρων αναγγελθή από τους προφήτας τίποτε δι' αυτόν, θα τον ίδουν. Και εκείνοι οι οποίοι έως τότε δεν είχαν ακούσει τίποτε, θα ακούσουν και θα πιστεύσουν εις την διδασκαλίαν και το κήρυγμα της λυτρώσεως. 15 ἔτσι καὶ θὰ θαυμάσουν δι' Αὐτόν, τὸν πάσχοντα Παῖδα τοῦ Θεοῦ, ἔθνη πολλὰ δεικνύοντα τὸν σεβασμόν των, καὶ ἐξ εὐλαβείας καὶ ἐκπλήξεως θὰ κλείσουν τὸ στόμα των βασιλεῖς.Θὰ γίνῃ δὲ τοῦτο μεταξὺ τῶν ἐθνικῶν, διότι αὐτοί, εἰς τοὺς ὁποίους δὲν ἀνηγγέλθη ἐκ προτέρου ἀπὸ Προφήτας δι’ Αὐτόν, θὰ Τὸν ἴδουν, καὶ αὐτοί, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν ἐκ προτέρου ἀκούσει, θὰ πιστεύσουν καὶ θὰ κατανοήσουν τὸ κήρυγμά Του.