Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:43
Δύση: 20:06
Σελ. 12 ημ.
111-255
16ος χρόνος, 5908η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΗΣΑΪΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 (ΛΓ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΟΥΑΙ τοῖς ταλαιπωροῦσιν ὑμᾶς, ὑμᾶς δὲ οὐδεὶς ποιεῖ ταλαιπώρους, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς οὐκ ἀθετεῖ· ἁλώσονται οἱ ἀθετοῦντες καὶ παραδοθήσονται καὶ ὡς σὴς ἐφ᾿ ἱματίου, οὕτως ἡττηθήσονται. 1 Αλλοίμονον εις εκείνους, οι οποίοι θα θελήσουν να σας ταλαιπωρήσουν. Οσην δύναμιν και αν έχουν, κανείς δεν θα σας ταλαιπωρήση. Και εκείνος που θα θελήση να σας περιφρόνηση, δεν θα είναι εις θέσιν να σας βλάψη. Διότι εκείνοι, οι οποίοι σας καταφρονούν και σας διαβάλλουν, θα συλληφθούν και θα παραδοθούν εις τιμωρίαν. Οι εχθροί σας θα καταστραφούν, όπως ακριβώς καταστρέφεται το ιμάτιον, το οποίον το τρώγει ο σκόρος. 1 Αλλοίμονον εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι σᾶς ταλαιπωροῦν.Ὅσην δύναμιν καὶ ἂν ἔχῃ κανείς, δὲν δύναται νὰ σᾶς κάμῃ ταλαιπώρους, ἐφ’ ὅσον δὲν τὸ ἐπιτρέπω Ἐγώ.Καὶ αὐτὸς ποὺ σᾶς περιφρονεῖ, δὲν σᾶς βλάπτει ὁριστικῶς.Θὰ συλληφθοῦν αὐτοί, οἱ ὁποῖοι σᾶς περιφρονοῦν, καὶ θὰ παραδοθοῦν εἰς τιμωρίαν καὶ ὅπως ὁ σκόρος τρώγει τὸ ἱμάτιον καὶ εἰς τὸ τέλος καταστρέφεται καὶ αὐτός, οὕτω θὰ ἡττηθοῦν καὶ θὰ καταστραφοῦν καὶ αὐτοί.
2 Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν· ἐγενήθη τὸ σπέρμα τῶν ἀπειθούντων εἰς ἀπώλειαν, ἡ δὲ σωτηρία ἡμῶν ἐν καιρῷ θλίψεως. 2 Κυριε, στείλε το έλεός σου εις ημάς, διότι ημείς εις σε έχομεν στηρίξει την πεποίθησίν μας. Οι απειθούντες εις σε και οι απόγονοι των απειθούντων βαδίζουν προς καταστροφήν. Ημείς όμως από σε θα πάρωμεν σωτηρίαν εις καιρόν θλίψεων. 2 Κύριε, ἐλέησόν μας, διότι εἰς Σὲ καὶ μόνον ἔχομεν στηρίξει τὴν πεποίθησιν καὶ ἐλπίδα μας· οἱ ἀπόγονοι τῶν ἀπειθούντων εἰς Σὲ ὠρισμένως θὰ καταστραφοῦν, ἡ ἰδική μας ὅμως σωτηρία εἶναι βεβαία ἐν καιρῷ θλίψεως.
3 διὰ φωνὴν τοῦ φόβου ἐξέστησαν λαοὶ ἀπὸ τοῦ φόβου σου, καὶ διεσπάρησαν τὰ ἔθνη. 3 Την φοβεράν σου φωνήν ήκουσαν οι λαοί και εκυριεύθησαν από φόβον και τρόμον, διεσκορπίσθησαν τα ειδωλολατρικά εχθρικά αυτά έθνη. 3 Ἐξ αἰτίας τῆς φοβερᾶς φωνῆς τοῦ θυμοῦ σου κατεπλάγησαν ἀπὸ τὸν φόβον, ποὺ τοὺς ἐνέπνευσες, οἱ λαοὶ καὶ διεσκορπίσθησαν τὰ ἔθνη.
4 νῦν δὲ συναχθήσεται τὰ σκῦλα ὑμῶν μικροῦ καὶ μεγάλου· ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγη ἀκρίδας, οὕτως ἐμπαίξουσιν ὑμῖν. 4 Επειτα δε από τον διασκορπισμόν των πανικοβλήτων εθνών αμέσως οι Ισραηλίται θα συνάξουν τα λάφυρα των μικρών και των μεγάλων, με τόσην ευκολίαν με όσην συλλέγει κανείς ψόφιες ακρίδες. Ετσι θα σας εμπαίξουν οι Ισραηλίται. 4 Μετὰ δὲ τὸν διασκορπισμὸν θὰ συναχθοῦν εὐθὺς τὰ λάφυρά σας, ὦ ἐχθροί, τοῦ μικροῦ καὶ τοῦ μεγάλου· καθ’ ὅν τρόπον ἐὰν μαζεύσῃ κανεὶς ἀκρίδας ψόφιας, τοιουτοτρόπως θὰ ἐμπαίξουν καὶ σᾶς.
5 ἅγιος ὁ Θεὸς ὁ κατοικῶν ἐν ὑψηλοῖς, ἐνεπλήσθη Σιὼν κρίσεως καὶ δικαιοσύνης. 5 Αγιος είναι ο Θεός, ο οποίος κατοικεί εις τα ύψη των ουρανών. Εγέμισεν η πόλις Σιών από την ορθήν κρίσιν και την δικαιοσύνην του Θεού. 5 Εἶναι ἅγιος ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος κατοικεῖ εἰς τὰ ὕψη τῶν οὐρανῶν.Ἡ πόλις Σιὼν ἐγέμισεν ἀπὸ ὀρθὴν κρίσιν καὶ δικαιοσύνην.
6 ἐν νόμῳ παραδοθήσονται, ἐν θησαυροῖς ἡ σωτηρία ἡμῶν, ἐκεῖ σοφία καὶ ἐπιστήμη καὶ εὐσέβεια πρὸς τὸν Κύριον· οὗτοί εἰσι θησαυροὶ δικαιοσύνης. 6 Οι κάτοικοί της θα παραδοθούν και θα υποταχθούν στον Νομον. Εις τους θησαυρούς του Νομου αυτού θα υπάρχη η σωτηρία μας. Εκεί η σοφία, η αληθής γνώσις και η ευσέβεια προς τον Κυριον. Αυτοί είναι πράγματι οι θησαυροί της δικαιοσύνης, οι θησαυροί της αρετής. 6 Κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην οἱ ἄνθρωποι θὰ παραδοθοῦν εἰς τὸν Νόμον, πρὸς αὐτὸν ἐξ ὁλοκλήρου συμμορφούμενοι.Ναὶ εἰς τοὺς θησαυροὺς τοῦ Νόμον ὑπάρχει καὶ ἐξασφαλίζεται ἡ σωτηρία μας· ἐκεῖ εἰς τὸν Νόμον εὑρίσκεται ἡ ἀληθινὴ σοφία καὶ γνώσις καὶ εὐσέβεια πρὸς τὸν Κύριον.Αὐτοὶ δὲ εἶναι οἱ πραγματικοὶ θησαυροί, τῆς δικαιοσύνης καὶ πάσης ἀρετῆς οἱ θησαυροί.
7 ἰδοὺ δὴ ἐν τῷ φόβῳ ὑμῶν αὐτοὶ φοβηθήσονται· οὓς ἐφοβεῖσθε, φοβηθήσονται ἀφ᾿ ὑμῶν· ἄγγελοι γὰρ ἀποσταλήσονται πικρῶς κλαίοντες, παρακαλοῦντες εἰρήνην. 7 Ιδού, λοιπόν, ότι οι εχθροί σας θα φοβηθούν από τον φόβον σας. Εκείνοι, τους οποίους σεις προηγουμένως εφοβείσθε, θα φοβηθούν από σας. Διότι αυτοί θα αποστείλουν προς σας αγγελιαφόρους κλαίοντας πικρώς και παρακαλούντας να συνάψετε ειρήνην. 7 Ἰδοὺ λοιπόν, ὅτι ἐκ τοῦ φόβου σας, τὸν ὁποῖον θὰ ἐμπνεύσῃ ἡ προστασία τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ὑμῶν, θὰ φοβηθοῦν αὐτοί· καὶ ἐκεῖνοι, τοὺς ὁποίους ἐφοβεῖσθε, θὰ φοβηθοῦν πλέον ἀπὸ σᾶς· θὰ καταστῇ δὲ τοῦτο ἐμφανές, διότι καὶ ἀγγελιαφόροι θὰ ἀποσταλοῦν κλαίοντες πικρῶς καὶ παρακαλοῦντες τὴν σύναψιν εἰρήνης.
8 ἐρημωθήσονται γὰρ αἱ τούτων ὁδοί· πέπαυται ὁ φόβος τῶν ἐθνῶν, καὶ ἡ πρὸς τούτους διαθήκη αἴρεται, καὶ οὐ μὴ λογίσησθε αὐτοὺς ἀνθρώπους. 8 Διότι οι δρόμοι των εχθρών σας, των κακών αυτών ανθρώπων, θα μείνουν έρημοι, θα έχη πλέον παύσει ο φόβος σας εκ μέρους των ειδωλολατρικών και εχθρικών αυτών εθνών. Η συνθήκη, που συνήφθη με αυτούς, αλλά και παρεβιάσθη από αυτούς, δεν έχει πλέον κύρος και ισχύν. Αυτούς δε ούτε καν ως ανθρώπους δεν πρέπει πλέον, να τους θεωρήτε. 8 Θὰ σᾶς ζητοῦν δὲ κλαίοντες εἰρήνην, διότι οἱ δρόμοι, οἱ μέχρι πρὸ ὀλίγου κατεχόμενοι ὑπ’ αὐτῶν καὶ διὰ τῶν ὁποίων ἐφοβοῦντο οἱ Ἰουδαῖοι νὰ κυκλοφοροῦν, θὰ ἐρημωθοῦν καὶ δὲν θὰ ὑπάρχῃ κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς εἰς τούτους θὰ ἔχῃ παύσει ὁ φόβος, ποὺ ἐνέπνεον οἱ ἐθνικοί, καὶ ἡ πρὸς αὐτοὺς συνθήκη, ἐπειδὴ αὐτοὶ τὴν ἠθέτησαν, ἀκυροῦται· καὶ κατ’ οὐδένα λόγον θὰ λογαριάζετε αὐτοὺς ὡς ἀνθρώπους.
9 ἐπένθησεν ἡ γῆ, ᾐσχύνθη ὁ Λίβανος, ἕλη ἐγένετο ὁ Σάρων· φανερὰ ἔσται ἡ Γαλιλαία καὶ ὁ Κάρμηλος. 9 Επένθησεν η χώρα, κατησχύνθη ο Λιβανος, έλος έχει γίνει ο Σαρων. Η Γαλιλαία και ο Καρμηλος εγυμνώθησαν από την χλόην και τα δάση αυτών. 9 Ἒκ τῆς ἐχθρικῆς εἰσβολῆς θὰ πενθήσῃ ἡ χώρα τῆς Παλαιστίνης· θὰ καταισχυνθῇ ὁ Λίβανος, καταστρεφομένων τῶν ὑψηλῶν τοῦ κέδρων θὰ μεταβληθῇ εἰς ἕλη ἡ πεδιὰς τοῦ Σάρωνος· θὰ ἀπογυμνωθῇ ἡ Γαλιλαία καὶ τὸ Καρμήλιον ὄρος.
10 νῦν ἀναστήσομαι, λέγει Κύριος, νῦν δοξασθήσομαι, νῦν ὑψωθήσομαι· 10 Τωρα όμως, θα εγερθώ, λέγει ο Κυριος, τώρα εγώ θα δοξασθώ ενώπιον όλων. Τωρα θα υψωθώ με δύναμιν. 10 Τώρα θὰ σηκωθῶ, λέγει ὁ Κύριος· τώρα θὰ δοξασθῶ, τώρα θὰ ἀποδείξω, πόσον ὑψηλὰ εἶμαι καὶ ἀπὸ ποῖον ὕψος ἐνεργῷ.
11 νῦν ὄψεσθε, νῦν αἰσθηθήσεσθε· ματαία ἔσται ἡ ἰσχὺς τοῦ πνεύματος ὑμῶν, πῦρ κατέδεται ὑμᾶς. 11 Τωρα θα ιδήτε σεις, ω Αιγύπτιοι, την δύναμίν μου, τώρα θα κατανοήσετε την αδυναμίαν σας. Ματαία θα είναι η δύναμις της ορμής σας, φωτιά θα σας καταφάγη. 11 Τώρα θὰ ἴδητε· τώρα θὰ αἰσθανθῆτε, ὦ Ἀσσὐριοι, μὲ Ποῖον ἔχετε νὰ κάμετε· ματαία θὰ εἶναι ἡ δύναμις τῆς ὁρμητικῆς πνοῆς σας, φωτιὰ θὰ σᾶς καταφάγῃ.
12 καὶ ἔσονται ἔθνη κατακεκαυμένα ὡς ἄκανθα ἐν ἀγρῷ ἐρριμμένη καὶ κατακεκαυμένη. 12 Ολα τα ειδωλολατρικά εχθρικά έθνη θα παραδοθούν στο πυρ και θα καταφαγωθούν από την φωτιάν. Θα είναι σαν αγκάθια πεταμένα στο χωράφι και καμένα. 12 Καὶ θὰ εἶναι τὰ εἰσβαλόντα ἐθνικὰ στρατεύματα κατακεκαυμένα, ὡσὰν σωρὸς ἀπὸ ἀγκαθιές, ὁ ὁποῖος ἐρρίφθη εἰς ἀγρόν, ἀφοῦ ἐκόπη προηγουμένως καὶ ἐξηράνθη, καὶ ὁ ὁποῖος γρήγορα καὶ μὲ πολλὴν εὐκολίαν ἔχει κατακαῇ.
13 ἀκούσονται οἱ πόρρωθεν ἃ ἐποίησα, γνώσονται οἱ ἐγγίζοντες τὴν ἰσχύν μου. 13 Οσοι ευρίσκονται, έστω και μακράν, θα πληροφορηθούν εκείνα, τα οποία εγώ έκαμα. Και όσοι ευρίσκονται πλησίον, θα γνωρίσουν την δύναμίν μου. 13 Θὰ ἀκούσουν αὐτοί, ποὺ κατοικοῦν μακράν, τὰ ὅσα ἐποίησα θαυμαστά· θὰ γνωρίσουν ἐκεῖνοι, ποὺ κατοικοῦν πλησίον, τὴν ἀκαταγώνιστον δύναμίν μου.
14 ἀπέστησαν οἱ ἐν Σιὼν ἄνομοι, λήψεται τρόμος τοὺς ἀσεβεῖς· τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν, ὅτι πῦρ καίεται; τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν τὸν τόπον τὸν αἰώνιον; 14 Εις σύγχυσιν περιέπεσαν οι παράνομοι Ιουδαίοι, οι οποίοι κατοικούν εις την Σιών. Τρόμος θα καταλάβη αυτούς τους ασεβείς. Ποιός θα αναγγείλη εις σας, ότι το πυρ της θείας οργής καίεται; Ποιός θα σας αναγγείλη τον αιώνιον τόπον της τιμωρίας, που σας περιμένει; 14 Ἐσυγχύσθησαν οἱ ἐν τῇ πόλει Σιὼν κατοικοῦντες παράνομοι, τρόμος θὰ καταλάβῃ τοὺς ἀσεβεῖς.Ποῖος θὰ σᾶς ἀναγγείλῃ, ὅτι πῦρ θείας ὀργῆς καίεται; Ποῖος θὰ σᾶς ἀναγγείλῃ τὸν τόπον τὸν αἰώνιον τῆς τιμωρίας, ἡ ὁποία σᾶς περιμένει;
15 πορευόμενος ἐν διακαιοσύνῃ, λαλῶν εὐθεῖαν ὁδόν, μισῶν ἀνομίαν καὶ ἀδικίαν καὶ τὰς χεῖρας ἀποσειόμενος ἀπὸ δώρων, βαρύνων τὰ ὦτα, ἵνα μὴ ἀκούσῃ κρίσιν αἵματος, καμμύων τοὺς ὀφθαλμούς, ἵνα μὴ ἴδῃ ἀδικίαν, 15 Εξ αντιθέτου ευλογία παρά Θεού και χαρά περιμένει εκείνον, ο οποίος ζη και φέρεται με δικαιοσύνην, ομιλεί με ευθύτητα και ειλικρίνειαν, μισεί την παρανομίαν και αδικιαν· αυτόν, ο οποίος με ορμήν και αγανάκτησιν αποσύρει τα χέρια του από δωροδοκίας, αποστρέφει τα αυτιά του να μη ακούση την καταδίκην του αθώου αίματος· κλείει τα μάτια του, δια να μη ίδη καν την αδικίαν. 15 Ἐκεῖνος ὅμως, ὁ ὁποῖος πολιτεύεται ἐν δικαιοσύνῃ, ὁ ὁποῖος λαλεῖ εὐθέως καὶ μὲ εἰλικρίνειαν, οὐχὶ δὲ πλαγίως καὶ μετὰ δόλου, ὁ ὁποῖος μισεῖ τὴν ἀνομίαν καὶ τὴν ἀδικίαν καὶ μετὰ βιαιότητος ἀπομακρύνει τὰς χεῖρας ἀπὸ δῶρα· κλείει δὲ καὶ καθιστᾷ βαριὰ τὰ αὐτιά του, διὰ νὰ μὴ ἀκούσῃ ἀπόφασιν προκαλοῦσαν αἱματοχυσίαν, κλείει καὶ τοὺς ὀφθαλμούς, διὰ νὰ μὴ ἴδῃ οὔτε ὑπ' ἄλλων διαπραττομένην τὴν ἀδικίαν,
16 οὗτος οἰκήσει ἐν ὑψηλῷ σπηλαίῳ πέτρας ἰσχυρᾶς· ἄρτος αὐτῷ δοθήσεται, καὶ τὸ ὕδωρ αὐτοῦ πιστόν. 16 Αυτός θα κατοικήση ασφαλής και ειρηνικός επάνω εις ασφαλές σπήλαιον επί ισχυρού βράχου. Αρτος θα δίδεται εις αυτόν και νερό, όλα όσα του χρειάζονται, δεν θα του λείψη τίποτε. 16 αὐτὸς θὰ κατοικήσῃ ἀσφαλῶς, ὡσὰν εἰς ὑψηλὸν σπήλαιον βράχου ἰσχυροῦ καὶ ἀδιασείστου· θὰ δoθῇ ἄρτος εἰς αὐτόν, καὶ τὸ ἀναγκαιοῦν εἰς αὐτὸν ὕδωρ δὲν θὰ τοῦ λείψῃ.
17 βασιλέα μετὰ δόξης ὄψεσθε, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὄψονται γῆ πόρρωθεν. 17 Και σεις οι ίδιοι θα ίδετε βασιλέα ενδοξον· τα μάτια σας θα αντικρύσουν εκ του μακρόθεν χώραν ευρείαν και εκτεταμένην. 17 Θὰ ἴδητε βασιλέα μὲ δόξαν, καὶ οἱ ὀφθαλμοί σας θὰ ἴδουν χώραν ἀπὸ μακράν, ἐκτεταμένην καὶ εὐρεῖαν.
18 ἡ ψυχὴ ἡμῶν μελετήσει φόβον· ποῦ εἰσιν οἱ γραμματικοί; ποῦ εἰσιν οἱ συμβουλεύοντες; ποῦ ἔστιν ὁ ἀριθμῶν τοὺς στρεφομένους 18 Η ψυχή σας θα ενθυμηθή και θα μελετήση με ανακούφισιν, αλλά και με κάποιαν φρίκην, τον φόβον, τον οποίον προηγουμένως σας ενέπνεαν οι εχθροί σας. Που είναι τώρα οι γραμματείς των εχθρών σας, που σας κατέγραφαν, δια να πληρώνετε φόρους; Που είναι οι σύμβουλοι των εχθρών σας; Που είναι εκείνος, ο οποίος αριθμούσε και κατέγραφε 18 Ἡ ψυχή σας θὰ ἐνθυμηθῇ καὶ θὰ σκεφθῇ μετ' ἀνακουφίσεως τὸν φόβον τῶν παλαιῶν ἐκείνων ἡμερῶν, αἱ ὁποῖαι ἤδη παρῆλθον.Ποὺ εἶναι οἱ γραμματεῖς τοῦ ἐχθροῦ, οἱ καταγράφοντες τοὺς φόρους; Ποὺ εἶναι οἱ οἰκονομικοὶ τοῦ ἐχθρικοῦ στρατεύματος σύμβουλοι; Ποὺ εἶναι ὁ ἀριθμῶν καὶ ὑπολογίζων τὰς συγκροτουμένας εἰς μάχην ὁμάδας
19 μικρὸν καὶ μέγα λαόν; ᾧ οὐ συνεβουλεύσατο, οὐδὲ ᾔδει βαθύφωνον ὥστε μὴ ἀκοῦσαι λαὸς πεφαυλισμένος καὶ οὐκ ἔστι τῷ ἀκούοντι σύνεσις. 19 τας μικράς η μεγάλας ομάδας του λαού, τας συγκροτουμένος προς πόλεμον; Που είναι τώρα ο μεγάλος και πολεμικός εκείνος λαός, με τον οποίον δεν ήτο δυνατόν να συνεννοηθή ο λαός μου, επειδή δεν εγνώριζε την λαρυγγώδη του γλώσσαν; Αγροίκος και φαύλος ήτο ο εχθρικός εκείνος λαός, τον οποίον ήκουε κανείς ομιλούντα και δεν ημπορούσε να τον εννοήση. 19 μικροῦ ἢ μεγάλου λαοῦ; Τοῦ μεγάλου ἐκείνου λαοῦ, μὲ τὸν ὁποῖον δὲν συνεννοηθῇ ἐν συμβουλίῳ ὁ λαός μου, οὔτε ἐγνώριζε τὴν σκοτεινὴν γλῶσσαν του, ὥστε νὰ μὴ τὴν ἀκούσῃ κατανοῶν αὐτήν.Ἦτο ὁ ἐχθρικὸς αὐτὸς λαὸς φαῦλος λαός, καὶ ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος τὸν ἤκουεν ὁμιλοῦντα, δὲν ἠδύνατο νὰ τὸν κατανοήσῃ.
20 ἰδοὺ Σιὼν ἡ πόλις, τὸ σωτήριον ἡμῶν· οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται ῾Ιερουσαλήμ, πόλις πλουσία, σκηναί, αἳ οὐ μὴ σεισθῶσιν, οὐδὲ μὴ κινηθῶσιν οἱ πάσσαλοι τῆς σκηνῆς αὐτῆς εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, οὐδὲ τὰ σχοινία αὐτῆς οὐ μὴ διαρραγῶσιν. 20 Ιδού, η πόλις Σιών, η σωτηρία σας. Τα μάτια σου θα ίδουν την Ιερουσαλήμ, πόλιν πλουσίαν, οπού υπάρχουν σκηναί, αι οποίαι δεν θα σεισθούν και δεν θα συγκλονισθούν, ούτε καν οι πάσσαλοί της θα μετακινηθούν ποτέ στον αιώνα χρόνον, ούτε τα σχοινία της θα σπάσουν. 20 Ἰδοὺ ἡ πόλις Σιών, ἡ σωτηρία ἡμῶν.Οἱ ὀφθαλμοί σου θὰ ἴδουν τὴν Ἱερουσαλήμ.Εἶναι πόλις πλουσία καὶ ἐν αὐτῇ ὑπάρχουν σκηναί, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἀδύνατον νὰ σεισθοῦν.Οὔτε θὰ κινηθοῦν οἱ πάσσαλοι τῆς σκηνῆς αὐτῆς αἰωνίως· οὔτε τὰ σχοινία της θὰ διαρραγοῦν ποτέ.
21 ὅτι τὸ ὄνομα Κυρίου μέγα ὑμῖν· τόπος ὑμῖν ἔσται, ποταμοὶ καὶ διώρυχες πλατεῖς καὶ εὐρύχωροι· οὐ πορεύσῃ ταύτην τὴν ὁδόν, οὐδὲ πορεύσεται πλοῖον ἐλαῦνον. 21 Η ασφάλεια δε της πόλεως και της σκηνής αυτής οφείλονται στο παντοδύναμον και προστατευτικόν δια σας όνομα του Κυρίου, θα υπάρξη δια σας περιοχή, όπου θα είναι ποταμοί και διώρυγες πλατείς και ευρύχωροι. Εις δε τον δρόμον, που οδηγεί προς την πόλιν αυτήν, δεν θα βαδίση εχθρική δύναμις, ούτε εχθρικόν πλοίον θα πλεύση εναντίον της. 21 Θὰ εἶναι δὲ ἀδιάσειστος ἡ σκηνὴ τῆς Ἱερουσαλήμ, διότι τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου θὰ ἀποδεικνύεται μέγα πρὸς προστασίαν ὑμῶν.Αὐτὸ θὰ εἶναι ὁ τόπος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ εἶναι στερεωμένη ἡ σκηνή σας· τόπος, ὅπου θὰ ὑπάρχουν ποταμοὶ καὶ πλατεῖαι καὶ εὐρύχωροι διώρυγες, κυκλοῦντες καὶ προστατεύοντες τὴν πόλιν.Δὲν θὰ πορευθῇς σύ, ὁ ἐχθρός, εἰς τὴν ὁδὸν αὐτήν, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ εἰς τὴν πόλιν, οὔτε θὰ πλεύσῃ πλοῖον ἐπιτιθέμενον μὲ ἐχθρικὰς διαθέσεις.
22 ὁ γὰρ Θεός μου μέγας ἐστίν, οὐ παρελεύσεταί με Κύριος· κριτὴς ἡμῶν Κύριος, ἄρχων ἡμῶν Κύριος, βασιλεὺς ἡμῶν Κύριος, οὗτος ἡμᾶς σώσει. 22 Δεν θα επιτεθή πλέον εναντίον μου εχθρός, λέγει, η πόλις Σιών, διότι μέγας είναι ο Θεός μου. Δεν θα με αντιπαρελθη πλέον ο Κυριος με αδιαφοριαν. Ο Κυριος είναι ο κριτής ημών. Ο Κυριος είναι ο άρχων και ο νομοθέτης μας. Ο Κυριος είναι ο ένδοξος βασιλεύς μας. Αυτός και θα μας σώση. 22 Δὲν θὰ μὲ προσβάλῃ ὁ ἐχθρός, διότι ὁ Θεός μου εἶναι μέγας· δὲν θὰ μὲ παραβλέψῃ οὔτε θὰ μὲ παρατρέξῃ ἀδιάφορος ὁ Κύριος.Ὁ Κύριος εἶναι Κριτής μας, ὁ Κύριος εἶναι ἄρχων καὶ νομοθέτης μας, ὁ Κύριος εἶναι βασιλεύς μας· Αὐτὸς θὰ μᾶς σώσῃ.
23 ἐρράγησαν τὰ σχοινία σου, ὅτι οὐκ ἐνίσχυσαν· ὁ ἱστός σου ἔκλινεν, οὐ χαλάσει τὰ ἱστία· οὐκ ἀρεῖ σημεῖον, ἕως οὗ παραδοθῇ εἰς προνομήν· τοίνυν πολλοὶ χωλοὶ προνομὴν ποιήσουσι. 23 Μαθετε σεις οι εχθροί μου, ότι έσπασαν τα σχοινία σας, διότι δεν αντέσχον. Τα κατάρτια από τα πλοία σας εκάμφθησαν και δεν θα ανοίξουν τα πανιά· δεν θα σηκώση πλέον σημείον νίκης ο εχθρός. Θα μείνη ηττημένος, έως ότου παραδοθή εις λαφυραγωγίαν! Και αυτοί ακόμη οι χωλοί θα λάβουν μέρος εις την πλουσίαν λαφυραγωγίαν. 23 Ἔσπασαν τὰ σχοινιά σου, διότι δὲν ἄνθεξαν· τὸ κατάρτιόν σου ἐκάμφθη, καὶ δὲν θὰ ἀνοίξουν τὰ πανιά σου· δὲν θὰ σηκώσῃ σημεῖον νίκης ὁ ἐχθρός· θὰ μείνῃ ἡττημένος, ἕως ὅτου παραδοθῇ εἰς λαφυραγώγησῃ.Καὶ θὰ εἶναι τόσον πολλὰ τὰ λάφυρα, ὥστε καὶ πολλοὶ χωλοὶ θὰ ἐπιδοθοῦν εἰς τὴν λαφυραγώγησιν.
24 καὶ οὐ μὴ εἴπῃ· κοπιῶ, ὁ λαὸς ἐνοικῶν ἐν αὐτοῖς· ἀφέθη γὰρ αὐτοῖς ἡ ἁμαρτία. 24 Και ολος ο λαός, που κατοικεί ανάμεσα στους νικητάς και τους λαφυραγωγούντας, δεν θα πη· Εχω καταβληθή από τον κόπον. Αυτά δε θα γίνουν, διότι η αμαρτία των έχει πλέον συγχωρηθή. 24 Καὶ δὲν θὰ εἴπῃ κανείς: Αἰσθάνομαι κόπον καὶ ἀσθενῶ καὶ ἀδυνατῷ διὰ τοῦτο νὰ μετάσχω εἰς τὴν κοινὴν χαράν.Ὅλος ὁ λαός, ὅστις θὰ κατοικῇ μεταξὺ τῶν νικητῶν, δὲν θὰ εἴπῃ τοιοῦτον τι.Διότι συνεχωρήθη εἰς αὐτοὺς ἡ ἁμαρτία των καὶ δὲν ἑξασθενοῦν πλέον ἐξ αὐτῆς.