Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:45
Δύση: 20:05
Σελ. 11 ημ.
110-256
16ος χρόνος, 5907η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΗΣΑΪΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 (ΚΓ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
Τὸ ὅραμα Τύρου. Λόγος προφητικός εναντίον της Τυρου.
1 ΟΛΟΛΥΞΑΤΕ, πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπώλετο, καὶ οὐκέτι ἔρχονται ἐκ γῆς Κιτιαίων· ἦκται αἰχμάλωτος. 1 Θρηνήσατε με ολολυγμούς πλοία της Καρχηδόνος, διότι κατεστράφη η Τυρος. Δεν έρχονται πλέον προς σε πλοία της Τυρου από την Κυπρον. Οι κάτοικοι της Τυρου έχουν απαχθή εις αιχμαλωσιον. 1 Θρηνήσατε, ὦ πλοῖα τῆς Καρχηδόνος, διότι κατεστράφη ἡ Τύρος καὶ δὲν ἔρχονται πλέον πρὸς σὲ πλοῖα τῆς Τύρου ἀπὸ τὴν Κύπρον, τὴν γῆν, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπάρχει ἡ πόλις Κίτιον.Οἱ κάτοικοι τῆς Τύρου ἔχουν ὁδηγηθῇ αἰχμάλωτοι.
2 τίνι ὅμοιοι γεγόνασιν οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ μετάβολοι Φοινίκης διαπερῶντες τὴν θάλασσαν 2 Προς ποίον έχουν γίνει όμοιοι αυτοί, που κατοικούν εις την Τυρον, την βρεχομένην από την θάλασσαν, οι έμποροι οι οποίοι διέσχιζαν την θάλασσαν, 2 Πρὸς ποῖον ἔγιναν ὅμοιοι οἱ κατοικοῦντες εἰς τὴν νῆσον τῆς Τύρου ἔμποροι τῆς Φοινίκης, οἱ ὁποῖοι διαπεροῦν τὴν θάλασσαν,
3 ἐν ὕδατι πολλῷ, σπέρμα μεταβόλων; ὡς ἀμητοῦ εἰσφερομένου οἱ μετάβολοι τῶν ἐθνῶν. 3 έπλεαν εις μεγάλας θαλάσσας και οι οποίοι ήσαν απόγονοι εμπόρων; Σαν συγκομιδή πλουσίου θερισμού ήσαν τα κέρδη των εμπόρων των εθνών. 3 ποὺ ἔχει πολλὰ καὶ βαθιὰ νερά; Μὲ ποῖον ὠμοίασαν οἱ ἀπόγονοι τῶν ἐμπόρων, οἱ ἀπὸ τῶν προγόνων των συνηθισμένοι νὰ διεξάγουν τὸ ἐμπόριον τοῦτο; Σὰν θερισμός, ποὺ ἐναποθηκεύεται, ἦσαν τὰ κέρδη τῶν ἐμπόρων τῶν ἐθνῶν.
4 αἰσχύνθητι, Σιδών, εἶπεν ἡ θάλασσα. ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς θαλάσσης εἶπεν· οὐκ ὤδινον οὐδὲ ἔτεκον οὐδὲ ἐξέθρεψα νεανίσκους οὐδὲ ὕψωσα παρθένους. 4 “Εντροπή σου, ω Σιδών, με την κατάπτωσιν της Τυρου”, είπεν η θάλασσα. Η δε βραχώδης ακτή, εις την οποίαν θραύονται με δύναμιν τα κύματα της θαλάσσης, είπεν· “εγώ δέν εκοιλοπόνησα, δεν εγέννησα και δεν ανέθρεψα παλληκάρια και δεν ανέδειξα ωραίας παρθένους; Και ιδού, ότι τώρα υπάρχει καταστροφή και ερήμωσις”! 4 Ἐντράπου, ὦ Σιδών, μὲ τὴν κατάπτωσιν τῆς προσφιλοῦς σου Τύρου, εἶπεν ἡ ἀναίσθητος θάλασσα.Ἡ βραχώδης δὲ παραλία μετὰ τῶν ἐπ’ αὐτῆς ἐκσπώντων κυμάτων εἶπε: Δὲν ἐκοιλοπονοῦσα καὶ δὲν ἐγέννησα καὶ δὲν ἔθρεψα παλληκάρια καὶ δὲν ἐξύψωσα ὡραία κορίτσια διὰ τῆς ὑποβοηθήσεως τοῦ ἐμπορίου καὶ τῶν θαλασσίων μεταφορῶν; Πῶς τώρα ἐρημωθῇ ἡ Τύρος;
5 ὅταν δὲ ἀκουστὸν γένηται Αἰγύπτῳ, λήψεται αὐτοὺς ὀδύνη περὶ Τύρου. 5 Οταν δε και εις την Αίγυπτον γίνη ακουστή η καταστροφή της Τυρου, θα καταλάβη και αυτούς οδύνη, όμοια προς εκείνην, που κατέλαβε την Τυρον. 5 Ὅταν δὲ γίνῃ ἀκουστὸν τὸ τέλος καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Τύρου εἰς τὴν Αἴγυπτον, θὰ καταλάβῃ καὶ τοὺς Αἰγυπτίους ὀδύνη διὰ τὴν καταστροφὴν τῆς Τύρου.
6 ἀπέλθατε εἰς Καρχηδόνα, ὀλολύξατε, οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ. 6 Κατοικοι της Τυρου πηγαίνετε εις την Καρχηδόνα και εκεί θρηνήσατε αυτήν σας την απώλειαν. 6 Φύγετε μακριὰ εἰς τὴν Καρχηδόνα, εἰς τὸ ἀπώτατον σημεῖον τῶν παλαιῶν διὰ θαλάσσης ταξιδίων σας· κλαύσατε ἐκεῖ μὲ λυγμοὺς σεῖς, ποὺ κατοικεῖτε ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ τῆς Τύρου.
7 οὐχ αὕτη ἦν ὑμῶν ἡ ὕβρις ἀπ᾿ ἀρχῆς πρὶν ἢ παραδοθῆναι αὐτήν; 7 Αλλα σκεφθήτε· αιτία της καταστροφής σας δεν υπήρξεν η από αρχαιότατα χρόνια αλαζονεία σας, πριν η ακόμη παραδοθή αυτή η πόλις; 7 Δὲν ἦτο αὐτὴ ἡ βλάσφημος κατ’ ἑμοῦ ὑπερηφάνειά σας ἀπ' ἀρχῇς καὶ ἀνέκαθεν, προτοῦ νὰ παραδοθῇ ἡ πόλις σας αὕτη;
8 τίς ταῦτα ἐβούλευσεν ἐπὶ Τύρον; μὴ ἥσσων ἐστὶν ἢ οὐκ ἰσχύει; οἱ ἔμποροι αὐτῆς ἔνδοξοι, ἄρχοντες τῆς γῆς. 8 Ποιός κατέστρωσεν αυτά τα σχέδια και επήρε τας ολεθρίας αποφάσεις εναντίον της Τυρου; Μηπως τάχα η πόλις αυτή ήτο μικράς δυνάμεως και δεν είχε την ικανότητα να αντισταθή; Οι έμποροι της ήσαν ένδοξοι άρχοντες όλου του κόσμου. 8 Ποῖος ἀπεφάσισε διὰ τὴν Τύρον τὴν καταστροφὴν αὐτὴν καὶ ὅλα, ὅσα συνέβησαν; Μήπως αὕτη εἶναι πόλις τις ἀφανὴς ἢ μήπως δὲν ἔχει δύναμιν; Οἱ ἔμποροί της εἶναι ἔνδοξοι, ἄρχοντες τοῦ κόσμου.
9 Κύριος σαβαὼθ ἐβουλεύσατο παραλῦσαι πᾶσαν τὴν ὕβριν τῶν ἐνδόξων καὶ ἀτιμάσαι πᾶν ἔνδοξον ἐπὶ τῆς γῆς. 9 Κυριος ο παντοκράτωρ εσκέφθη και απεφάσισε να καταλύση όλην την άλαζο-νείαν των ενδόξων ανδρών της· να έξευ-τελίση κάθε τι ένδοξον και λαμπρόν, που υπήρχεν εις την χώραν. 9 Ὁ Κύριος τῶν Δυνάμεων ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν νὰ παραλύσῃ ὅλην τὴν ὑπερηφάνειαν τῶν ἐνδόξων τῆς Τύρου καὶ νὰ ἐξευτελίσῃ κάθε τι ἔνδοξον ταύτης ἐπὶ τῆς γῆς.
10 ἐργάζου τὴν γῆν σου, καὶ γὰρ πλοῖα οὐκέτι ἔρχεται ἐκ Καρχηδόνος. 10 Και λοιπόν τώρα, μετά την καταστροφήν σου, εργάζου τους αγρούς σου, διότι δεν έρχονται πλέον προς σε πλοία από την Καρχηδόνα. 10 Καλλιεργεῖ τώρα τὴν γῆν καὶ τοὺς ἀγρούς σου, διότι δὲν ἔρχονται πλέον πλοῖα ἀπὸ τὴν Καρχηδόνα καὶ ἐσταμάτησε τὸ διὰ θαλάσσης ἐμπόριον.
11 ἡ δὲ χείρ σου οὐκέτι ἰσχύει κατὰ θάλασσαν, ἡ παροξύνουσα βασιλεῖς· Κύριος σαβαὼθ ἐνετείλατο περὶ Χαναὰν ἀπολέσαι αὐτῆς τὴν ἰσχύν. 11 Δεν έχεις πλέον την ναυτικήν δύναμιν, η οποία προηγουμένως προεκάλει και εξηρέθιζε βασιλείς. Ο Κυριος των δυνάμεων έδωσε διαταγήν σχετικώς με την Χαναάν, να καταστραφή η δύναμις της. 11 Δὲν ἔχεις πλέον κατὰ θάλασσαν τὴν δύναμιν ἐκείνην, ἡ ὁποία προεκάλει καὶ διήγειρε βασιλεῖς.Ὁ Κύριος τῶν Δυνάμεων διέταξε διὰ τὴν Χαναὰν νὰ καταστρέψῃ τὴν δύναμίν της.
12 καὶ ἐροῦσιν· οὐκέτι οὐ μὴ προσθῆτε τοῦ ὑβρίζειν καὶ ἀδικεῖν τὴν θυγατέρα Σιδῶνος· καὶ ἐὰν ἀπέλθῃς εἰς Κιτιεῖς, οὐδὲ ἐκεῖ ἀνάπαυσις ἔσται σοι· 12 Και θα είπουν τότε προς την κα-τεστραμμένην Τυρον και τους απολειφθέντας κατοίκους της· “Δεν θα συνεχίσετε πλέον να υβρίζετε και να αδικήτε τους κατοίκους της Σιδώνος. Εάν δε και απέλθετε στους κατοίκους της Κυπρου δια σωτηρίαν και ασφάλειαν, ούτε εκεί θα υπάρχη δια σας ανάπαυσις. 12 Καὶ θὰ εἴπουν τότε εἰς τὴν κατεστραμμένην Τύρον; Δὲν θὰ συνεχίζετε πλέον νὰ ὑβρίζετε καὶ νὰ ἀδικῆτε τὴν Σιδῶνα· καὶ ἐὰν οἱ κάτοικοί σου ἀπέλθουν εἰς τοὺς κατοίκους τῆς ἐν Κύπρῳ πόλεως τοῦ Κιτίου, οὔτε ἐκεῖ θὰ εἶναι ἀνάπαυσις εἰς σέ.
13 καὶ εἰς γῆν Χαλδαίων, καὶ αὕτη ἠρήμωται ἀπὸ τῶν ᾿Ασσυρίων, οὐδὲ ἐκεῖ σοι ἀνάπαυσις ἔσται, ὅτι ὁ τοῖχος αὐτῆς πέπτωκεν. 13 Και εάν μεταβήτε εις την χώραν των Χαλδαιων, ούτε εκεί θα βρήτε ανάπαυσιν, διότι αυτή έχει καταστροφή από τους Ασσυρίους, και τα οχυρά αυτής τείχη έχουν κρημνισθή”. 13 Καὶ εἰς τὴν γῆν τῶν Χαλδαίων ἐὰν καταφύγουν οἱ κάτοικοί σου, καὶ αὕτη ἔχει ἐρημωθῆ ἀπὸ τοὺς Ἀσσυρίους· δὲν θὰ εὕρῃς λοιπὸν ἀνάπαυσιν οὔτε ἐκεῖ, διότι τὰ τείχη της ἔχουν κατεδαφισθῆ.
14 ὀλολύξατε, πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπόλωλε τὸ ὀχύρωμα ὑμῶν. 14 Θρηνήσατε, λοιπόν, με ολολυγμούς πλοία της Καρχηδόνος, διότι κατεστράφη το οχυρωμα σας, ο ασφαλής λιμήν, στον οποίον επλέατε. 14 Θρηνήσατε μετ’ ὀλολυγμῶν, ὦ πλοῖα τῆς Καρχηδόνος, διότι ἡ Τύρος, ποὺ ἦτο τὸ ὀχύρωμα καὶ τὸ φρούριόν σας, ἐχάθη καὶ δὲν ἠμπορεῖτε πλέον νὰ εἰσέλθητε καὶ νὰ ἀσφαλισθῆτε εἰς τὸν λιμένα της.
15 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καταλειφθήσεται Τύρος ἔτη ἑβδομήκοντα ὡς χρόνος βασιλέως, ὡς χρόνος ἀνθρώπου· καὶ ἔσται μετὰ ἑβδομήκοντα ἔτη, ἔσται Τύρος ὡς ᾆσμα πόρνης. 15 Θα συμβή δε κατά την ημέραν εκείνην να εγκαταλειφθή η Τυρος επί έτη εβδομήκοντα, όσον δηλαδή χρόνον ζη ενας βασιλεύς, όσος είναι ο μέσος χρόνος της ζωής ενός ανθρώπου. Επειτα δε η Τυρος θα αποκτήση την ναυτικήν ισχύν και τον πλούτον της και θα ακούονται πλέον εις αυτήν άσματα πορνικά κραιπαλώντων ανθρώπων 15 Καὶ θὰ συμβῇ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην νὰ ἐγκαταλειφθῇ ἐρημουμένη ἡ Τύρος ἐπὶ ἔτη ἑβδομήκοντα, ὅσον ὁ χρόνος ἐνὸς πολυχρονημένου βασιλέως, ὅσον ὁ χρόνος τῆς ζωῆς ἐνὸς ἀνθρώπου· καὶ μετὰ τὰ ἑβδομήκοντα ἔτη ἡ Τύρος θὰ εἶναι σὰν τραγούδι πόρνης λησμονημένης, ποὺ μὲ αὐτὸ ἔρχεται νὰ ἐπανενθυμίσῃ τὰ παλαιὰ κάλλη της.
16 λαβὲ κιθάραν, ρέμβευσον, πόλις πόρνη ἐπιλελησμένη· καλῶς κιθάρισον, πολλὰ ᾆσον, ἵνα σου μνεία γένηται. 16 Παρε την κιθάραν σου, περιπλανήσου από έδω και από εκεί. Τυρος, πόλις αμαρτωλή, η οποία προηγουμένως είχες λησμονηθή, παίξε καλά την κιθάραν σου, τραγούδησε τα πολλά άσματά σου, δια να σε ενθυμηθούν πάλιν οι άσωτοι και αμαρτωλοί άνθρωποι! 16 Πάρε εἰς χεῖρας σου κιθάραν, τριγύρισε ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, ὦ πόλις πόρνη, ποὺ ἔχεις λησμονηθῇ.Παῖξε τὴν κιθάραν καλά, τραγούδησε πολλὰ ᾄσματα, διὰ νὰ σὲ ἐνθυμηθοῦν αὐτοὶ ποὺ σὲ ἐλησμόνησαν.
17 καὶ ἔσται μετὰ τὰ ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐπισκοπὴν ποιήσει ὁ Θεὸς Τύρου, καὶ πάλιν ἀποκατασταθήσεται εἰς τὸ ἀρχαῖον· καὶ ἔσται ἐμπόριον πάσαις ταῖς βασιλείας τῆς οἰκουμένης. 17 Επειτα από τα εδδομήκοντα αυτά έτη, θα επισκεφθή ο Θεός την Τυρον και θα αποκαταστήστη πάλιν αυτήν στο αρχαίον μεγαλείον της, το δε εμπόριον της θα επεκταθή εις όλας τας βασιλείας της οικουμένης. 17 Καὶ θὰ συμβῇ ὕστερα ἀπὸ τὰ ἑβδομήκοντα ἔτη, κατὰ τὰ ὁποῖα θὰ παραταθῇ ἡ ἐρήμωσις αὐτή, θὰ ἐπισκεφθῇ ἐν εὐμενείᾳ, ὁ Θεὸς τὴν Τύρον, καὶ θὰ ἀποκατασταθῇ αὕτη εἰς τὴν ἀρχαίαν της κατάστασιν καὶ θὰ γίνεται ἐμπόριον μὲ ὅλας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης.
18 καὶ ἔσται αὐτῆς ἡ ἐμπορία καὶ ὁ μισθὸς ἅγιον Κυρίῳ· οὐκ αὐτοῖς συναχθήσεται, ἀλλὰ τοῖς κατοικοῦσιν ἔναντι Κυρίου πᾶσα ἡ ἐμπορία αὐτῆς φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἐμπλησθῆναι εἰς συμβολὴν μνημόσυνον ἔναντι Κυρίου. 18 Αλλά τα από το εμπόριον αυτά κέρδη θα είναι μισθός και αφιέρωμα στον Κυριον. Δεν θα συνάγωνται δι' αυτούς μόνον, αλλά και δι' εκείνους που κατοικούν ενώπιον του Κυρίου και υπηρετούν τον Κυριον, ώστε να τρώγουν και να πίνουν από το κέρδος του εμπορίου αυτού· να χορτάσουν από την εισφοράν αυτήν, η οποία θα είναι εις μνημόσυνον ενώπιον του Κυρίου. 18 Καὶ θὰ εἶναι τὸ ἐκ τῆς ἐμπορίας κέρδος της καὶ ὁ μισθὸς ἀφιερώματα εἰς τὸν Κύριον.Δὲν θὰ μαζεύεται τοῦτο δι’ αὐτούς, ἀλλὰ διὰ τοὺς κατοικοῦντας ἀπέναντι τοῦ Κυρίου ὅλον τὸ κέρδος τῆς ἐμπορίας της· διὰ νὰ φάγουν οὗτοι καὶ πίουν καὶ χορτασθοῦν εἰς συνεισφοράν, ἥτις θὰ εἶναι μνημόσυνον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ δὲν θὰ λησμονῆται ὑπ’ Αὐτοῦ.