Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:45
Δύση: 20:05
Σελ. 11 ημ.
110-256
16ος χρόνος, 5907η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΗΣΑΪΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 (ΙΕ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
Τὸ ρῆμα τὸ κατὰ τῆς Μωαβίτιδος.
1 ΝΥΚΤΟΣ ἀπολεῖται ἡ Μωαβῖτις, νυκτὸς γὰρ ἀπολεῖται τὸ τεῖχος τῆς Μωαβίτιδος. 1 Εν καιρώ νυκτός θα καταστραφή η χώρα των Μωαβιτών, διότι, και εν καιρώ νυκτός θα καταστραφούν και θα κρημνισθούν τα τείχη της. 1 Ο προφητικὸς λόγος ὁ κατὰ τῆς Μωαβίτιδος χώρας. Ἐν καιρῷ νυκτὸς θὰ καταστροφῇ ἡ Μωαβίτις χώρα, διότι ἐν καιρῷ νυκτὸς θὰ καταστραφῇ καὶ τὸ ὀχυρὸν τεῖχος τῆς Μωαβίτιδος.
2 λυπεῖσθε ἐφ᾿ ἑαυτοῖς, ἀπολεῖται γὰρ καὶ Δηβών, οὗ ὁ βωμὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἀναβήσεσθε κλαίειν· ἐπὶ Ναβαῦ τῆς Μωαβίτιδος ὀλολύζετε ἐπὶ πάσης κεφαλῆς φαλάκρωμα, πάντες βραχίονες κατατετμημένοι· 2 Πενθήσατε και κλαύσατε δια τας συμφοράς, που θα εκσπάσουν εναντίον σας, διότι θα καταστραφή η πόλις Δηβών, όπου ευρίσκεται ο βωμός του Θεού σας. Εκεί θα αναβήτε, δια να θρηνήσετε. Κλαύσατε με ολολυγμούς δια την καταστροφήν της Ναβού, της περιφήμου αυτής Μωαβιτικής πόλεως, που ευρίσκεται κοντά στο όρος Ναβαύ. Ξυρίσατε τα κεφάλια σας εις ένδειξιν του πένθους, που θα σας καταλάβη, κατακόψατε όλοι τους βραχίονάς σας. 2 Λυπεῖσθε διὰ τὰς συμφοράς σας· διότι θὰ καταστραφῇ καὶ ἡ πόλις Δηβών, ὅπου ὑπάρχει ὁ βωμὸς τοῦ θεοῦ σας.Ἐκεῖ θὰ ἀναβῆτε διὰ νὰ κλαίετε εἰς μάτην καὶ χωρὶς νὰ εἰσακούεσθε.Θρηνήσατε γοερὼς διὰ τὴν Μωαβίτιδα πόλιν Ναβαῦ· καὶ εἰς κάθε κεφαλὴν ἂς γίνῃ ξύρισμα μέχρι φαλάκρας, ὅλοι δὲ οἱ βραχίονες ἂς ὑποστοῦν ἐντομὰς καὶ ἂς κατακοποῦν.
3 ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς περιζώσασθε σάκκους καὶ κόπτεσθε, ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῆς καὶ ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς καὶ ἐν ταῖς ρύμας αὐτῆς πάντες ὀλολύζετε μετὰ κλαυθμοῦ. 3 Εις τας πλατείας της χώρας σας ζωσθήτε σάκκους πένθους και αρχίσατε κοπετούς και θρήνους. Επάνω εις τα δώματα της πόλεως και εις τας πλατείας αυτής και στους μεγάλους της δρόμους ολολύξατε όλοι με κλαυθμούς. 3 Εἰς τὰς πλατείας της περιβληθῆτε καὶ ζωσθήτε τριχίνους σάκκους καὶ κάμετε κοπετὸν ἐπάνω εἰς τὰς στέγας καὶ τὰ ἠλιακωτά της, ὅπως καὶ εἰς τὰς πλατείας της καὶ εἰς τοὺς δρόμους της ὅλοι μὲ κλαυθμὸν καὶ λυγμοὺς θρηνήσατε.
4 ὅτι κέκραγεν ᾿Εσεβὼν καὶ ᾿Ελεαλή, ἕως ᾿Ιασσὰ ἠκούσθη ἡ φωνὴ αὐτῶν· διὰ τοῦτο ἡ ὀσφὺς τῆς Μωαβίτιδος βοᾷ, ἡ ψυχὴ αὐτῆς γνώσεται. 4 'Εκραυγασαν επάνω εις την φοβεράν θλίψιν των οι κάτοικοι της Εσεβών και της Ελεαλή. Αι κραυγαί των ηκούοντο μέχρι της πόλεως Ιασσά. Δια τούτο οι νεφροί της Μωαβίτιδος χώρας, άνθρωποι ανδρείοι που αποτελούν την ισχύν της, κραυγάζουν. Ολος ο λαός της βαθύτατα θα αισθανθή αυτόν τον πόνον της καταστροφής. 4 Διότι ἐφώναξεν ἡ πόλις Ἐσεβὼν καὶ ἡ πόλις Ἐλελή, τόσον δὲ δυνατά, ὥστε μέχρι τῆς πόλεως Ἰασσὰ ἠκούσθη ἡ φωνή των.Δι' αὐτὸ φωνάζουν οἱ νεφροὶ τῆς Μωαβίτιδος χώρας ἀπὸ τὸν πολὺν πόνον ἡ ψυχή της θὰ αἰσθανθῇ βαθύτατα τὴν ὀδύνην της.
5 ἡ καρδία τῆς Μωαβίτιδος βοᾷ ἐν αὐτῇ ἕως Σηγώρ· δάμαλις γάρ ἐστι τριετής· ἐπὶ δὲ τῆς ἀναβάσεως Λουεὶθ πρός σε κλαίοντες ἀναβήσονται, τῇ ὁδῷ ᾿Αρωνιεὶμ βοᾷ σύντριμμα καὶ σεισμός. 5 Αι καρδίαι των Μωαβιτών βοούν· αι κραυγαί των ανέρχονται στο στόμα και ακούονται έως την Σηγώρ. Διότι η χώρα Μωάβ ομοιάζει με τριετή ακμαίαν δάμαλιν, της οποίας οι μεγάλοι μυκηθμοί ακούονται πολύ μακράν. Από την ανωφέρειαν της Λουείθ αναβαίνουν και έρχονται προς σέ, ω Σηγώρ, κλαίοντες πανικόβλητοι οι φυγάδες. Εις τας οδούς της πόλεως Αρωνιείμ κραυγάζουν οι φυγάδες· φοβερόν σύντριμμα και σεισμός! 5 Αἱ καρδίαι τῶν Μωαβιτῶν βοοῦν ἀπὸ τὰ βάθη των καὶ αἱ φωναί των ἀκούονται ἕως τὴν Σηγώρ· διότι ἡ χώρα τῆς Μωὰβ μὲ τὸν λαόν της ὁμοιάζει πρὸς τριετῆ δάμαλιν ἐπὶ τῆς ἀνωφερείας δὲ τῆς πόλεως Λουεὶθ θὰ ἀναβαίνουν πρὸς σέ, ὦ Σηγώρ, κλαίοντες, εἰς δὲ τὴν ὁδὸν τῆς πόλεως Ἀρωνιεὶμ οἱ φυγάδες φωνάζουν δυνατὰ ἐξαγγέλλοντες συντριμμὸν καὶ σεισμόν.
6 τὸ ὕδωρ τῆς Νεμρεὶμ ἔρημον ἔσται, καὶ ὁ χόρτος αὐτῆς ἐκλείψει· χόρτος γὰρ χλωρὸς οὐκ ἔσται. 6 Το νερό της Νεμρείμ εξηράνθη, το χορτάρι της έχει εξαφανισθή, και χλωρό χορτάρι δεν θα υπαρξη πλέον εκεί. 6 Τὸ ἄφθονον νερὸν τῆς πόλεως Νεμρεὶμ θὰ ἐρημωθῇ καὶ ὁ χόρτος της θὰ ἐκλείψῃ, διότι χλωρὸς χόρτος δὲν θὰ ὑπάρχῃ ἐκεῖ.
7 μὴ καὶ οὕτως μέλει σωθῆναι; ἐπάξω γὰρ ἐπὶ τὴν φάραγγα ῎Αραβας, καὶ λήψονται αὐτήν. 7 Αλλά μήπως και έτσι θα κατορθώσουν να αποφύγουν την καταστροφήν και να διασωθούν οι κάτοικοι της Νεμρείμ; Οχι, διότι εγώ θα επιφέρω εναντίον των εις την φάραγγα, όπου θα είναι κρυμμένοι, Αράβας και θα καταλάβουν αυτήν. 7 Ἀλλὰ μήπως καὶ οὕτω δοκιμαζόμενοι καὶ τιμωρούμενοι διὰ τῆς ξηρασίας ταύτης οἱ κάτοικοι τῆς Νεμρεὶμ μέλλουν νὰ σωθοῦν; Ὄχι· διότι θὰ παραχωρήσω νὰ ἐπέλθουν εἰς τὴν φάραγγα, ὅπου θὰ κρυβοῦν, Ἄραβες καὶ θὰ καταλάβουν αὐτήν.
8 συνῆψε γὰρ ἡ βοὴ τὸ ὅριον τῆς Μωαβίτιδος τῆς ᾿Αγαλείμ, καὶ ὀλολυγμὸς αὐτῆς ἕως τοῦ φρέατος τοῦ Αἰλείμ. 8 Αι κραυγαί και αι βοαί των εξολοθρευομένων έφθασαν έως τα σύνορα της Μωαβίτιδος νοτίως μέχρι την πόλιν Αγαλείμ και ο ολολυγμός των κατοίκων της Μωάβ έφθασεν βορειοανατολικώς έως στο φρέαρ του Αιλείμ. 8 Οὕτως ἐπηκολούθησε ὄλεθρος γενικός .Διότι ἔφθασεν ἡ βοὴ καὶ αἱ δυναταὶ φωναὶ τῶν καταδιωκομένων καὶ ἐξοντωνομένων ἕως τὰ σύνορα τῆς Μωαβίτιδος νοτίως μέχρι τῆς πόλεως Ἄγαλεὶμ καὶ βορειοανατολικοὺς ὁ ὀλολυγμὸς τῶν κατοίκων τῆς Μωὰβ μέχρι τοῦ φρέατος τοῦ Αἰλείμ.
9 τὸ δὲ ὕδωρ τὸ Ρεμμὼν πλησθήσεται αἵματος· ἐπάξω γὰρ ἐπὶ Ρεμμὼν ῎Αραβας καὶ ἀρῶ τὸ σπέρμα Μωὰβ καὶ ᾿Αριὴλ καὶ τὸ κατάλοιπον ᾿Αδαμά. 9 Το νερό του Ρεμμών θα γεμίση από τα αίματα των φονευομένων, διότι και προς τα εκεί, προς την Ρεμμών, θα παραχωρήσω να επιδράμουν ολοθρευταί οι Αραβες. Θα εξολοθρεύσω τους απογόνους του Μωάβ και την πόλιν Αριήλ και τους υπολοίπους κατοίκους της χώρας αυτής. 9 Τὸ δὲ ὕδωρ τοῦ Ρεμμὼν θὰ γεμίσῃ ἀπὸ αἷμα τῶν φονευομένων φυγάδων.Διότι θὰ παραχωρήσω νὰ ἐπέλθουν εἰς τὴν Ρεμμὼν Ἄραβες καὶ θὰ ἐξαλείψω τοὺς ἀπογόνους τοῦ Μωὰβ καὶ τὴν πόλιν Ἀριὴλ καὶ τοὺς ὑπολοίπους κατοίκους τῆς χώρας.