Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Ανατ: 06:09
Δύση: 20:37
Σελ. 16 ημ.
145-221
16ος χρόνος, 5942η ημέρα
Έκδοση: 4η
Χριστὸς Ἀνέστη!

ΗΣΑΪΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 (ΛΔ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΠΡΟΣΑΓΑΓΕΤΕ, ἔθνη, καὶ ἀκούσατε, ἄρχοντες. ἀκουσάτω ἡ γῆ καὶ οἱ ἐν αὐτῇ, ἡ οἰκουμένη καὶ ὁ λαὸς ὁ ἐν αὐτῇ. 1 Ελάτε έδω κοντά έθνη. Ακούσατε οι άρχοντες των λαών. Ας ακούση η γη και όλοι όσοι κατοικούν εις αυτήν, η οικουμένη ολόκληρος και ο λαός, που υπάρχει εις αυτήν. Ολοι ας ακούσουν, όσα εν τη δικαία οργή του θα πράξη ο Κυριος. 1 Πλησιάσατε, ὦ ἔθνη, καὶ ἀκούσατε, ὦ ἄρχοντες.Ἂς ἀκούσῃ ἡ γῇ ὁλόκληρος καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ· ἂς ἀκούσῃ ἡ οἰκουμένη καὶ ὁ λαὸς ὁ ἐν αὐτῇ ὅ,τι θὰ εἴπῃ καὶ θὰ πράξῃ ὁ Κύριος.
2 διότι θυμὸς Κυρίου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη καὶ ὀργὴ ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν τοῦ ἀπολέσαι αὐτοὺς καὶ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς σφαγήν. 2 Διότι ο θυμός του Κυρίου θα εκσπάση εναντίον όλων των εθνών και η δίκαια οργή του θα επέλθη στο πλήθος αυτών, δια να τα καταστρέψη και τα παραδώση εις σφαγήν. 2 Διότι θυμὸς Κυρίου θὰ ἐκσπάσῃ ἐναντίον τῶν ἐθνῶν καὶ ὀργὴ αὐτοῦ θὰ ἐπέλθῃ ἐπὶ τοῦ πλήθους αὐτῶν, διὰ νὰ καταστρέψῃ αὐτοὺς καὶ παραδώσῃ τούτους εἰς σφαγήν.
3 οἱ δὲ τραυματίαι αὐτῶν ριφήσονται καὶ οἱ νεκροί, καὶ ἀναβήσεται αὐτῶν ἡ ὀσμή, καὶ βραχήσεται τὰ ὄρη ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῶν. 3 Οι τραυματίαι και οι νεκροί των εθνών θα ριφθούν κάτω στο χώμα και η δυσοσμία από τα πτώματά των θα γέμιση τον αέρα. Τα όρη θα βραχούν από το αίμα των. 3 Οἱ δὲ τραυματίαι των θὰ πεταχθοῦν ἔξω, καὶ οἱ νεκροὶ μετ’ αὐτῶν παραμένοντες ἄταφοι· καὶ κατὰ συνέπειαν ἡ δυσωδία των θὰ σηκωθῇ ὑψηλὰ πληροῦσα τὴν ἀτμόσφαιραν· καὶ τὰ ὅρη θὰ βραχοῦν ἀπὸ τὸ αἷμα των.
4 καὶ τακήσονται πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, καὶ ἑλιγήσεται ὁ οὐρανὸς ὡς βιβλίον, καὶ πάντα τὰ ἄστρα πεσεῖται ὡς φύλλα ἐξ ἀμπέλου καὶ ὡς πίπτει φύλλα ἀπὸ συκῆς. 4 Ολα τα ουράνια σώματα θα λυώσουν και θα διαλυθούν. Ο έναστρος ουρανός θα περιτυλιχθή ώσαν βιβλίον, και όλα τα άστρα αυτού θα πέσουν ώσαν τα φύλλα της αμπέλου, θα πέσουν, όπως πίπτουν τα φύλλα της συκής. 4 Καὶ θὰ λειώσουν ὅλα τὰ οὐράνια σώματα μετὰ τῶν συγκρατουσῶν αὐτὰ φυσικῶν δυνάμεων, καὶ θὰ ξετυλιχθῇ ὁ οὐρανὸς ὡσὰν βιβλίον ἀνακαινιζόμενον καὶ ὅλα τὰ ἄστρα θὰ πέσουν, ὅπως πίπτουν τὰ μαραμένα φύλλα ἀπὸ τὴν ἄμπελον καὶ ὅπως πίπτουν τὰ φύλλα ἀπὸ τὴν συκῆν.
5 ἐμεθύσθη ἡ μάχαιρά μου ἐν τῷ οὐρανῷ· ἰδοὺ ἐπὶ τὴν ᾿Ιδουμαίαν καταβήσεται καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν τῆς ἀπωλείας μετὰ κρίσεως. 5 Η στον ουρανόν παντοδύναμος μάχαιρά μου εμεθυσεν από την ορμήν προς τιμωρίαν των αμαρτωλών. Τωρα στρέφεται εναντίον της Ιδουμαίας· εναντίον λαού, ο οποίος προορίζεται κατά λόγον δικαιοσύνης εις καταστροφήν. 5 Ἡ μάχαιρά μου ἐμέθυσεν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐξ ὁρμῆς πρὸς τιμωρίαν.Ἰδοὺ θὰ ἐπιπέσῃ καταβαίνουσα ἐκεῖθεν κατὰ τῆς Ἰδουμαίας καὶ κατὰ τοῦ λαοῦ, τοῦ μετὰ δικαιοκρισίας προωρισμένου εἰς ἀπώλειαν.
6 ἡ μάχαιρα τοῦ Κυρίου ἐνεπλήσθη αἵματος, ἐπαχύνθη ἀπὸ στέατος ἀρνῶν καὶ ἀπὸ στέατος τράγων καὶ κριῶν· ὅτι θυσία τῷ Κυρίῳ ἐν Βοσὸρ καὶ σφαγὴ μεγάλη ἐν τῇ ᾿Ιδουμαίᾳ. 6 Η μάχαιρα του Κυρίου εγέμισεν από αίμα. Εσκεπασθη από παχύ στρώμα λίπους αρνιών, από λίπη τράγων και κριών. Διότι η μεγάλη θυσία έγινεν εις ικανοποιησιν της δικαιοσύνης του Κυρίου εις την Βοσόρ και σφαγή μεγάλη εις την Ιδουμαίαν. 6 Ἡ μάχαιρα τοῦ Κυρίου ἐγέμισεν ἀπὸ αἷμα, ἐπεκάθισεν ἐπάνω τῆς παχὺ στρῶμα πάχους ἀπὸ λίπος σφαγέντων ἀρνίων καὶ ἀπὸ λίπος τράγων καὶ κριῶν.Διότι μεγάλη θυσία ἔγινεν εἰς ἰκανοποίησιν τῆς δικαιοσύνης τοῦ Κυρίου καὶ σφαγὴ μεγάλη ἐν τῇ Ἰδουμαίᾳ.
7 καὶ συμπεσοῦνται οἱ ἁδροὶ μετ᾿ αὐτῶν καὶ οἱ κριοὶ καὶ οἱ ταῦροι, καὶ μεθυσθήσεται ἡ γῆ ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ ἀπὸ τοῦ στέατος αὐτῶν ἐμπλησθήσεται. 7 Θα πέσουν οι καλοθρεμμένοι και παχείς, οι ισχυροί αυτών, μαζή δέ με αυτούς οι κριοι και οι ταύροι. Η χώρα της Ιδουμαίας θα μεθύση από το αίμα των φονευομένων, θα χορτάση από τα λίπη των. 7 Καὶ θὰ πέσουν συγχρόνως οἱ παχεῖς καὶ δυνατοὶ μαζί των, καὶ οἱ κριοὶ καὶ οἱ ταῦροι, καὶ θὰ μεθύσῃ ἡ γῆ ἀπὸ τὸ αἷμα καὶ θὰ χορτάσῃ ἀπὸ τὸ λίπος των.
8 ἡμέρα γὰρ κρίσεως Κυρίου καὶ ἐνιαυτὸς ἀνταποδόσεως κρίσεως Σιών. 8 Διότι η ημέρα αυτή είναι ημέρα της δικαίας κρίσεως του Κυρίου, είναι έτος εκδικήσεως και αποδόσεως δικαιοσύνης εις την Σιών. 8 Διότι εἶναι ἡ ἡμέρα αὐτὴ ἡμέρα καταδίκης ὑπὸ τοῦ Κυρίου καὶ χρόνος ἀνταποδόσεως δικαιοσύνης διὰ τὰς εἰς βάρος τῆς Σιὼν διαπραχθείσας ἀδικίας.
9 καὶ στραφήσονται αἱ φάραγγες αὐτῆς εἰς πίσσαν καὶ ἡ γῆ αὐτῆς εἰς θεῖον, καὶ ἔσται ἡ γῆ αὐτῆς ὡς πίσσα καιομένη 9 Αι κοιλάδες της Ιδουμαίας θα μεταβληθούν εις πίσσαν και η χώρα αυτή εις θειάφι. Ολόκληρος η περιοχή της Ιδουμαίας θα είναι ωσάν πίσσα, η οποία καίεται 9 Καὶ θὰ μεταβληθοῦν αἱ φάραγγες τῆς Ἰδουμαίας εἰς πίσσαν καὶ ἡ χώρα αὐτῆς εἰς θειάφι, καὶ θὰ γίνῃ ἡ γῆ αὐτῆς ὡσὰν πίσσα, ποὺ καίεται
10 νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ οὐ σβεσθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, καὶ ἀναβήσεται ὁ καπνὸς αὐτῆς ἄνω· εἰς γενεὰς ἐρημωθήσεται καὶ εἰς χρόνον πολύν, 10 ημέραν και νύκτα. Δεν θα σβήση ποτέ, ο δε πυκνός καπνός της θα ανεβαινη προς τα επάνω. Εις γενεάς πολλάς και επί πολύν χρόνον θα μείνη έρημος η χώρα αυτή. 10 νύκτα καὶ ἡμέραν· καὶ δὲν θὰ σβεσθῇ εἰς τὸν ἀτελεύτητον χρόνον, καὶ θὰ ἀναβαίνῃ ὁ καπνός της ἐπάνω· ἐπὶ γενεᾶς ἀλλεπαλλήλους καὶ διαδοχικὰς θὰ ἐρημωθῇ καὶ ἐπὶ χρόνον πολύν.
11 ὄρνεα καὶ ἐχῖνοι καὶ ἴβεις καὶ κόρακες κατοικήσουσιν ἐν αὐτῇ, καὶ ἐπιβληθήσεται ἐπ᾿ αὐτὴν σπαρτίον γεωμετρίας ἐρήμου, καὶ ὀνοκένταυροι οἰκήσουσιν ἐν αὐτῇ. 11 Αγρια πτηνά, ακανθόχοιροι, πελαργοί που συμβολίζουν το πένθος, και κόρακες θα κατοικούν εις αυτήν. Δια την ερήμωσίν της θα την μετρούν, όπως μετρούν τας ερήμους περιοχάς. Κολοβοί πίθηκοι θα κατοικήσουν εις αυτήν. 11 Ἄγρια πτηνὰ καὶ ἀκανθόχοιροι καὶ πελαργοὶ καὶ κόρακες θὰ κατοικήσουν εἰς τὴν χώραν αὐτὴν καὶ θὰ ἐρημωθῇ τόσον πολύ, ὥστε θὰ μεταβληθῇ εἰς γυμνὸν οἰκόπεδον, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ ἐπιβληθῇ πρὸς καταμετρήσῃ τὸ μέτρον, διὰ τοῦ ὁποίου μετρεῖται γῆ ἔρημος· καὶ ὀνοκενταυροι θὰ κατοικήσουν ἐν αὐτῇ.
12 οἱ ἄρχοντες αὐτῆς οὐκ ἔσονται· οἱ γὰρ βασιλεῖς καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς ἔσονται εἰς ἀπώλειαν. 12 Οι άρχοντές της δεν θα υπάρχουν πλέον, διότι οι βασιλείς και οι μεγιστάνες της θα έχουν παραδοθή εις καταστροφήν. 12 Οἱ ἄρχοντες αὐτῆς δὲν θὰ ὑπάρχουν, διότι οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς θὰ εἶναι χαμένοι καὶ ἐκμηδενισμένοι.
13 καὶ ἀναφύσει εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν ἀκάνθινα ξύλα καὶ εἰς τὰ ὀχυρώματα αὐτῆς, καὶ ἔσται ἔπαυλις σειρήνων καὶ αὐλὴ στρουθῶν. 13 Εις τα ερείπια των πόλεων και εις τα τέως οχυρώματά της θα φυτρώσουν ακανθώδεις θάμνοι. Ετσι η χώρα θα γίνη κατοικία σειρήνων, αυλή στρουθίων. 13 Καὶ θὰ φυτρώσουν ἐπάνω ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῶν πόλεών των τεράστιαι εἰς μέγεθος δένδρου ἄκανθαι, καθὼς καὶ εἰς τὰ ἐρείπια τῶν ὠχυρωμάτων της.Καὶ θὰ εἶναι μέρος, ὅπου μονίμως θὰ αὐλίζωνται γλαῦκες καὶ θὰ διαμένουν στρουθοκάμηλοι.
14 καὶ συναντήσουσι δαιμόνια ὀνοκενταύροις καὶ βοήσονται ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον· ἐκεῖ ἀναπαύσονται ὀνοκεύνταυροι, εὗρον γὰρ αὐτοῖς ἀνάπαυσιν. 14 Εκεί θα συναντηθούν τα δαιμόνια με τους κολοβούς πιθήκους και θα κραυγάζουν ο ένας προς τον άλλον εκεί θα αναπαυθούν οι πίθηκοι, διότι ευρήκαν εις αυτήν την ανά-παυσίν των και την ασφάλειαν. 14 Καὶ θὰ συναντήσουν τὰ δαιμόνια, οἱ ἀσελγεῖς καὶ ἀκράτητοι σάτυροι, ὀνοκενταύρους ὡσαύτως ἀσελγεῖς, καὶ θὰ φωνάξουν δυνατὰ ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον διὰ τὸ ἀνεμπόδιστον τοῦ νὰ ἐκδηλώνουν τὴν κτηνώδη ἀκράτειάν των.Ἐκεῖ θὰ ἀναπαυθοῦν ὀνοκένταυροι, διότι εὗρον εἰς τοὺς ἑαυτούς των ἀνάπαυσιν.
15 ἐκεῖ ἐνόσσευσεν ἐχῖνος, καὶ ἔσωσεν ἡ γῆ τὰ παιδία αὐτῆς μετὰ ἀσφαλείας· ἐκεῖ συνήντησαν ἔλαφοι καὶ εἶδον τὰ πρόσωπα ἀλλήλων· 15 'Εκει θα γεννά και θα τρέφη τα μικρά του ο ακανθόχοιρος και η σκαμμένη εις την γην φωλεά έσωσε τα παιδιά του με κάθε ασφάλειαν. Εκεί συνηντήθησαν έλαφοι και είδον η μία την άλλην κατά πρόσωπον χωρίς φόβον. 15 Ἐκεῖ ἐγέννησε καὶ διέθρεψε τὰ μικρά της ἡ σύντροφος τοῦ ἀκανθοχοίρου, καὶ ἔσωσεν ἡ εἰς τὴν γῆν ἐτοιμασθεῖσα φωλεά της τὰ παιδιά της μὲ ἀσφάλειαν.Ἐκεῖ συνηντήθησαν αἱ ἔλαφοι καὶ εἶδον ἥσυχοι ἡ μία τὴν ἄλλην, χωρὶς νὰ ἐκφοβίζωνται ἀπὸ παρουσίαν ἀνθρώπου.
16 ἀριθμῷ παρῆλθον, καὶ μία αὐτῶν οὐκ ἀπώλετο, ἑτέρα τὴν ἑτέραν οὐκ ἐζήτησαν, ὅτι ὁ Κύριος αὐτοῖς ἐνετείλατο, καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ συνήγαγεν αὐτάς. 16 Πολυάριθμοι επέρασαν από εκεί, καμμία απ' αυτάς δεν εχάθη, καμμία δεν εζήτησε την άλλην, διότι τα ζεύγη έμειναν εν ασφαλεία. Ο Κυριος έδωκεν εις αυτάς εντολήν, να γνωρίζη η κάθε μία τον σύντροφον της. Το πνεύμα του Θεού τους συνήθροισεν εκεί. 16 Εἰς μέγαν ἀριθμὸν ἐπέρασαν καὶ μία ἐξ αὐτῶν δὲν ἐχάθη, μία δὲν ἐζήτησε τὴν ἄλλην, ἀλλ' εὑρέθησαν τὰ ζεύγη ἀδιάσπαστα καὶ ἀσύγχυτα, διότι ὁ Κύριος ἔδωκεν εἰς αὐτὰς ἐντολὴν νὰ γνωρίζῃ ἐκάστη τὸν σύντροφόν της· καὶ τὸ Πνεῦμα του καὶ ἡ θεία προσταγή του τὰς συνήθροισε.
17 καὶ αὐτὸς ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς κλήρους, καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ διεμέρισε βόσκεσθαι· εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον κληρονομήσετε, εἰς γενεὰς γενεῶν ἀναπαύσονται ἐπ᾿ αὐτῆς. 17 Και αυτός θα επιβάλη και θα καθορίση εις τα θηρία περιοχάς και τμήματα, που θα ζουν. Το χέρι του εξεχώρισε μερίδια εις την γην της Ιδουμαίας, όπου θα βόσκουν. Δια παντός τα άγρια θηρία θα κληρονομήσουν την περιοχήν της Ιδουμαίας, εις γενεάς γενεών θα αναπαύωνται εις αυτήν. 17 Καὶ Αὐτὸς θὰ ἐπιβάλῃ εἰς τὰ θηρία καὶ πτηνὰ ταῦτα κλήρους καὶ τμήματα ὡρισμένα ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ τῆς Ἰδουμαίας, καὶ ἡ χείρ του ἐξεχώρισε μερίδας εἰς ἕκαστον τούτων, ἵνα βόσκωνται ταῦτα ὑπ' αὐτῶν.Αἰωνίως καὶ διαπαντὸς θὰ κληρονομήσετε αὐτάς, διέταξεν ὁ Θεός.Εἰς πολλὰς διαδοχικῶς γενεᾶς θὰ ἀναπαυθοῦν ἐπὶ τῆς διαμοιρασθείσης ταύτης εἰς αὐτὰ γῆς.