Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:41
Δύση: 20:08
Σελ. 14 ημ.
113-253
16ος χρόνος, 5910η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΗΣΑΪΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 (ΝΕ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΟΙ διψῶντες, πορεύεσθε ἐφ᾿ ὕδωρ, καὶ ὅσοι μὴ ἔχετε ἀργύριον, βαδίσαντες ἀγοράσατε, καὶ φάγετε καὶ πίεσθε ἄνευ ἀργυρίου καὶ τιμῆς οἶνον καὶ στέαρ. 1 Σεις των οποίων η ψυχή διψά, πηγαίνετε στο πνευματικόν ύδωρ, που τρέχει εις την νέαν Ιερουσαλήμ· και όσοι δεν έχετε χρήματα να αγοράσετε, πηγαίνετε με θάρρος. Εκεί θα προμηθευθήτε χωρίς χρήμα, χωρίς να καταβάλλετε αντίτιμον τι, κρέατα και οίνον. Θα φάγετε και θα πίετε δωρεάν. 1 Όσοι διψᾶτε, πηγαίνετε εἰς τὸ ὕδωρ, ποὺ τρέχει ἐν τῇ νέᾳ Ἱερουσαλήμ· καὶ ὅσοι δὲν ἔχετε χρήματα, βαδίσατε πρὸς αὐτὴν καὶ προμηθευθῆτε καὶ θὰ φάγετε καὶ θὰ πίετε, χωρὶς χρῆμα καὶ χωρὶς νὰ καταβάλετε ἀξίαν τινα, οἶνον καὶ βούτυρον.
2 ἱνατί τιμᾶσθε ἀργυρίου ἐν οὐκ ἄρτοις καὶ τὸν μόχθον ὑμῶν οὐκ εἰς πλησμονήν; ἀκούσατέ μου καὶ φάγεσθε ἀγαθά, καὶ ἐντρυφήσει ἐν ἀγαθοῖς ἡ ψυχὴ ὑμῶν. 2 Διατί εξοδεύετε τα χρήματά σας οχι δια άρτους και τρόφιμα, και το προϊόν του κόπου σας οχι προς χορτασμόν σας; Ακούσατέ μου και θα φάγετε τα αγαθά, θα εντρυφήση η ψυχή σας μέσα στον πλούτον των πραγματικών αγαθών. 2 Διατὶ δαπανᾶτε τὰ χρήματά σας οὐχὶ δι’ ἄρτους καὶ τὸ προϊὸν τοῦ κόπου σας οὐχὶ διὰ νὰ χορτασθῆτε; Ἀκούσατέ με καὶ θὰ φάγετε ἀγαθά, καὶ θὰ ἐντρυφήσῃ ἡ ψυχή σας μέσα εἰς πλεονασμὸν ἀγαθῶν.
3 προσέχετε τοῖς ὠσὶν ὑμῶν καὶ ἐπακουλουθήσατε ταῖς ὁδοῖς μου· εἰσακούσατέ μου, καὶ ζήσεται ἐν ἀγαθοῖς ἡ ψυχὴ ὑμῶν· καὶ διαθήσομαι ὑμῖν διαθήκην αἰώνιον, τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά. 3 Ανοίξατε τα αυτιά σας και δώσατε προσοχήν εις τα λόγια μου. Ακολουθήσατε τον δρόμον των εντολών μου. Ακούσατέ με και η ψυχή σας θα ζήση μέσα στον πλούτον των αγαθών. Θα κάμω δε μαζή σας νέαν δια-θήκην, αιωνίαν. Θα εκπληρώσω τας ιεράς, τας αμετακινήτους και αξιοπίστους υποσχέσεις μου προς τον Δαυΐδ. 3 Προσέχετε μὲ τὰ πνευματικὰ αὐτιά σας καὶ ἀκολουθήσατε πιστῶς εἰς τὰς ὁδούς, τὰς ὁποίας σᾶς καθορίζουν αἱ ἐντολαί μου.Ὑπακούσατε εἰς Ἐμὲ καὶ θὰ ζήσῃ ἐν περισσείᾳ ἀγαθῶν ἡ ψυχή σας· καὶ θὰ συνάψω μαζί σας διαθήκην αἰωνίαν, πραγματοποιῶν τὰς πρὸς τὸν Δαβὶδ ἱερὰς καὶ ἀπαραβιάστους ὑποσχέσεις μου, τὰς βεβαίας καὶ ἀξιοπίστους.
4 ἰδοὺ μαρτύριον ἐν ἔθνεσιν ἔδωκα αὐτόν, ἄρχοντα καὶ προστάσσοντα ἔθνεσιν. 4 Ιδού, αυτόν, τον οποίον υπεσχέθην στον Δαυΐδ, τον έδωσα και τον ανέδειξα αξιόπιστον κήρυκα της αληθείας μεταξύ όλων των εθνών, παγκόσμιον άρχοντα και δίδοντα προσταγάς εις όλα τα έθνη. 4 Ἰδού, ἔδωκα αὐτόν, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐπραγματοποιήθησαν αἱ ἱεραὶ πρὸς τὸν Δαβὶδ ὑποσχέσεις μου, μάρτυρα τῆς ἀληθείας μεταξὺ τῶν ἐθνῶν, ἄρχοντα καὶ διδόντα ἐντολὰς καὶ προσταγὰς εἰς τὰ ἔθνη.
5 ἰδοὺ ἔθνη, ἃ οὐκ οἴδασί σε, ἐπικαλέσονταί σε, καὶ λαοί, οἳ οὐκ ἐπίστανταί σε, ἐπὶ σὲ καταφεύξονται ἕνεκεν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, τοῦ ἁγίου ᾿Ισραήλ, ὅτι ἐδόξασέ σε. - 5 Ιδού, έθνη, τα οποία προηγουμένως δεν σε εγνώριζαν, διότι τίποτε περί σου δεν είχαν ακούσει, θα σε επικαλούνται τώρα με πίστιν. Και λαοί, οι οποίοι δεν έμαθαν τίποτε και δεν εγνώριζον τίποτε δια σέ, θα καταφύγουν προς σε ως προς σωτήρα, ένεκεν Κυρίου του Θεού σου, του αγίου Θεού του Ισραήλ, διότι αυτός σε εδόξασε. 5 Ἰδοὺ ἔθνη, τὰ ὁποῖα δὲν σὲ γνωρίζουν, διότι δὲν ἤκουσαν τὸ περὶ Μεσσίου κήρυγμα τῶν προφητῶν, θὰ σὲ ἐπικαλεσθοῦν, καὶ λαοί, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔμαθαν περὶ σοῦ, θὰ καταφύγουν εἰς σὲ ὡς εἰς προστάτην καὶ σωτῆρα, ἕνεκεν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, τοῦ ἁγίου Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ, διότι σὲ ἐδόξασεν.
6 Ζητήσατε τὸν Κύριον καὶ ἐν τῷ εὑρίσκειν αὐτὸν ἐπικαλέσασθε· ἡνίκα δ᾿ ἂν ἐγγίζη ὑμῖν, 6 Αναζητήσατε τον Κυριον με προθυμίαν· και όταν τον εύρετε, επικαλεσθήτε με πίστιν την βοήθειάν του· όταν δε ο Κυριος σας πλησιάζη, 6 Ἀναζητήσατε τὸν Κύριον καί, καθ’ ὂν χρόνον εὑρίσκετε Αὐτόν, ἐπικαλεσθῆτε τὸ ἔλεός Του· ὅταν δὲ πλησιάζῃ πρὸς σᾶς ὁ Κύριος,
7 ἀπολιπέτω ὁ ἀσεβὴς τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ ἀνὴρ ἄνομος τὰς βουλὰς αὐτοῦ καὶ ἐπιστραφήτω ἐπὶ Κύριον, καὶ ἐλεηθήσεται, ὅτι ἐπὶ πολὺ ἀφήσει τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν. 7 ο ασεβής ας εγκαταλείψη τας αμαρτωλάς αυτού οδούς και ο παράνομος άνθρωπος ας επιστρέψη εν μετανοία προς τον Κυριον. Και τότε ο Κυριος θα τον ελεήση, διότι εις μέ-γάλην έκτασιν θα συγχωρήση τας αμαρτίας εκείνου και όλων σας. 7 ἂς ἀφήσῃ ὁ ἀσεβὴς τὰς ἁμαρτωλὰς συνηθείας του καὶ ὁ παράνομος τὰ σχέδιά του καὶ ἂς ἐπιστρέψῃ ἐν μετανοίᾳ εἰς τὸν Κύριον.Καὶ θὰ ἐλεηθῇ ὑπ’ Αὐτοῦ, διότι θὰ συγχωρήσῃ ἐντελῶς τὰς ἁμαρτίας σας.
8 οὐ γάρ εἰσιν αἱ βουλαί μου ὥσπερ αἱ βουλαὶ ὑμῶν, οὐδ᾿ ὥσπερ αἱ ὁδοὶ ὑμῶν αἱ ὁδοί μου, λέγει Κύριος. 8 Διότι αι ιδικαί μου βουλαί και αποφάσεις, λέγει ο Κυριος, δεν είναι ώσάν τας ιδικάς σας βουλάς· ούτε οι ιδικοί μου τρόποι ενεργείας και αι οδοί, τας οποίας σας υποδεικνύω, είναι ωσάν τας ιδικάς σας οδούς. 8 Ναί· θὰ σᾶς συγχωρήσω τελείως· διότι αἱ ἰδικαί μου βουλαὶ καὶ ἀποφάσεις δὲν εἶναι ὡσὰν τὰς ἰδικάς σας βουλάς, οὔτε ὅπως εἶναι ὁ τρόπος τῆς ζωῆς σας καὶ ἡ ἐν γένει συμπεριφορά σας, εἶναι καὶ αἱ ἰδικαί μου ἐκδηλώσεις πρὸς τὰ πλάσματά μου, λέγει ὁ Κύριος.
9 ἀλλ᾿ ὡς ἀπέχει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τῆς γῆς, οὕτως ἀπέχει ἡ ὁδός μου ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν καὶ τὰ διανοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς διανοίας μου. 9 Αλλά, όσον απέχει ο ουρανός από την γην, τόσον απέχει και η ιδική μου οδός από τας οδούς σας, και τα ιδικά σας διανοήματα από την ίδικήν μου διάνοιαν και βουλήν. 9 Ἀλλ’ ὅσον ἀπέχει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τῆς γῆς, τόσον ἀπέχει ἡ ἰδική μου ὁδὸς καὶ συμπεριφορὰ πρὸς τὰ πλάσματά μου ἀπὸ τὰς ὁδούς σας, καὶ τὰ διανοήματά σας ἀπὸ τὴν διάνοιάν μου καὶ τὰς σκέψεις μου.
10 ὡς γὰρ ἂν καταβῇ ὁ ὑετὸς ἢ χιὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ οὐ μὴ ἀποστραφῇ, ἕως ἂν μεθύσῃ τὴν γῆν, καὶ ἐκτέκῃ καὶ ἐκβλαστήσῃ καὶ δῷ σπέρμα τῷ σπείραντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν, 10 Διότι, όπως όταν κατεβή από τον ουρανόν η βροχή η η χιών, δεν θα επιστρέψη πάλιν, έως ότου ποτίση πλουσίως την γην, φυτρώση ο σπαρείς σπόρος, βλάστηση και καρποφορήση χάριν του γεωργού, που τον έσπειρε, και δώσει εις αυτόν άρτον προς τροφήν, 10 Ναί· Ἐγὼ ἐκτελῶ, ὅσα ὑπόσχομαι.Διότι ὅπως, ὅταν καταβῇ ἡ βροχὴ ἢ ἡ χιὼν ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, δὲν θὰ γυρίσῃ πάλιν ὀπίσω, ἕως ὅτου ποτίσῃ πλουσίως τὴν γῆν, καὶ βγάλῃ αὕτη ἀπὸ μέσα της καὶ ἐκβλαστήσῃ καὶ δώσῃ σπόρον εἰς τὸν σπείροντα καὶ ἄρτον πρὸς βρῶσιν,
11 οὕτως ἔσται τὸ ρῆμά μου, ὃ ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ στόματός μου, οὐ μὴ ἀποστραφῇ, ἕως ἂν τελεσθῇ ὅσα ἂν ἠθέλησα καὶ εὐοδώσω τὰς ὁδούς μου καὶ τὰ ἐντάλματά μου. 11 ετσι θα γίνη και με κάθε λόγον μου, ο οποίος θα βγη από το στόμα μου. Δεν θα πέση στο κενόν, δεν θα επιστρέψη απραγματοποίητος, μέχρις ότου εκτελεσθούν όλα όσα εγώ ηθέλησα και θέλω. Θα κατευοδώσω εγώ όλους τους τρόπους ενεργείας μου και θα μεταβάλω εις πραγματικότητα εκείνα, τα οποία διέταξα. 11 κατὰ παρόμοιον τρόπον θὰ γίνῃ καὶ μὲ οἰονδήποτε λόγον μου, ὁ ὁποῖος θὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὸ στόμα μου· δὲν θὰ ἐπιστρέψῃ εἰς Ἐμέ, ἕως ὅτου γίνουν ὁσαδήποτε ἠθέλησα· καὶ θὰ εὐοδώσω τὰ σχέδια καὶ τὰς ἀποφάσεις μου καὶ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα Ἐγὼ διέταξα.
12 ἐν γὰρ εὐφροσύνῃ ἐξελεύσεσθε καὶ ἐν χαρᾷ διδαχθήσεσθε· τὰ γὰρ ὄρη καὶ οἱ βουνοὶ ἐξαλοῦνται προσδεχόμενοι ὑμᾶς ἐν χαρᾷ, καὶ πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ ἐπικροτήσει τοῖς κλάδοις, 12 Και ιδού, ότι σεις, με μεγάλην αγαλλίασιν θα λυτρωθήτε και θα εξέλθετε από τον ζυγόν της δουλείας σας, με μεγάλην χαράν θα διδαχθήτε και θα δεχθήτε την διδασκαλίαν μου. Και αυτά ακόμη τα μεγάλα όρη και τα μικρά βουνά θα σκιρτούν από αγαλλίασιν, υποδεχόμενα με χαράν σας. Και όλα τα δένδρα της υπαίθρου θα κροτούν από την χαράν των τους κλάδους των. 12 Ναὶ θὰ πραγματοποιηθοῦν αἱ βουλαί μου· διότι μὲ εὐφροσύνην θὰ ἐξέλθετε ἐκ τῆς καταστάσεως τῆς δουλείας καὶ δοκιμάζοντες μεγάλην χαρὰν θὰ διδαχθῆτε τὴν διδασκαλίαν μου.Θὰ χαίρετε δὲ καὶ σεῖς πολύ, διότι καὶ τὰ ὅρη καὶ τὰ βουνὰ θὰ πηδοῦν, ὑποδεχόμενα ὑμᾶς μετὰ χαρᾶς, καὶ ὅλα τὰ δένδρα τῆς ὑπαίθρου θὰ κροτοῦν ἐκ χαρᾶς μὲ τοὺς κλάδους.
13 καὶ ἀντὶ τῆς στοιβῆς ἀναβήσεται κυπάρισσος, ἀντὶ δὲ τῆς κονύζης ἀναβήσεται μυρσίνη· και ἔσται Κύριος εἰς ὄνομα καὶ εἰς σημεῖον αἰώνιον καὶ οὐκ ἐκλείψει. 13 Κατά την πανευφρόσυνον εκείνην περίοδον αντί της ακάρπου θαμνώδους στοιβής θα υψωθή η μεγαλοπρεπής κυπάρισσος. Αντί δε της δυσώδους κονύζης θα βλαστήση και θα μεγαλώση η ευώδης μυρτιά. Ονομαστός και ένδοξος θα γίνη ο Κυριος κατά την ημέραν εκείνην. Και η λύτρωσις, που θα σας δοθή εκ μέρους του, θα είναι μέγα και αιώνιον θαύμα, που δεν θα λείψη ποτέ. 13 Καὶ εἰς τὴν θέσιν τῆς ἀκάρπου καὶ ἀσημάντου στοιβῆς θὰ ὑψωθῇ κυπάρισσος, ἀντὶ δὲ τῆς ἀποκρουστικὴν ὀσμὴν ἐχούσης κονύζης θὰ ἀναβῇ εὐώδης μυρτιά.Καὶ θὰ γίνῃ ὁ Κύριος ἑξακουστὸς καὶ ἔνδοξος, καὶ ἡ λύτρωσίς Του αὕτη θὰ εἶναι αἰώνιον καὶ καταπληκτικὸν θαῦμα, τὸ ὁποῖον δὲν θὰ ἐκλείψῃ ποτέ.