Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:21
Δύση: 20:44
Σελ. 16 ημ.
204-162
16ος χρόνος, 6001η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΗΣΑΪΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 (ΛΑ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΟΥΑΙ οἱ καταβαίνοντες εἰς Αἴγυπτον ἐπὶ βοήθειαν, οἱ ἐφ᾿ ἵπποις πεποιθότες καὶ ἐφ᾿ ἅρμασιν, ἔστι γὰρ πολλά, καὶ ἐφ᾿ ἵπποις, πλῆθος σφόδρα, καὶ οὐκ ἦσαν πεποιθότες ἐπὶ τὸν ἅγιον τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ τὸν Κύριον οὐκ ἐζήτησαν. 1 Αλλοίμονον στους Ιουδαίους, οι οποίοι κατεβαίνουν εις την Αίγυπτον, δια να ζητήσουν και λάβουν βοήθειαν· εις αυτούς, οι οποίοι έχουν πίστιν στο ιππικόν και εις τα πολεμικά άρματα, διότι είναι αυτά πολλά. Αλλοίμονον εις εκείνους, οι οποίοι έχουν πεποίθησιν εις το πλήθος του ιππικού και δεν έχουν πίστιν και πεποίθησιν στον άγιον θεόν του Ισραήλ και δεν εζήτησαν από εκείνον βοήθειαν. 1 Αλλοίμονον εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι καταβαίνουν εἰς τὴν Αἴγυπτον διὰ νὰ ζητήσουν βοήθειαν, οἱ ὁποῖοι ἐστήριξαν τὴν πεποίθησίν των εἰς τοὺς ἵππους καὶ εἰς τὰ πολεμικὰ ἅρματα, διότι τὰ τῆς Αἰγύπτου εἶναι πολλά, καὶ ἤλπισαν εἰς τοὺς ἵππους, οἱ ὁποῖοι ἦσαν μέγα πλῆθος.Αὐτοὶ δὲν ἐστήριξαν τὴν πεποίθησίν των εἰς τὸν ἅγιον Θεὸν τοῦ Ἰσραὴλ καὶ δὲν ἐζήτησαν ἀπὸ τὸν Κύριον νὰ βοηθήσῃ καὶ προστατεύσῃ αὐτούς.
2 καὶ αὐτὸς σοφῶς ἦγεν ἐπ᾿ αὐτοὺς κακά, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐ μὴ ἀθετηθῇ, καὶ ἐπαναστήσεται ἐπ᾿ οἴκους ἀνθρώπων πονηρῶν καὶ ἐπὶ τὴν ἐλπίδα αὐτῶν τὴν ματαίαν, 2 Ο Θεός, εν τη απείρω αυτού σοφία, επέφερεν εναντίον αυτών θλίψεις, και τιμωρίας παιδαγωγικάς και ο απειλητικός λόγος εναντίον των δεν πρόκειται να αθετηθή. Θα επαναστατησή εναντίον των οίκων των πονηρών ανθρώπων και εναντίον της ματαίας αυτών ελπίδος να πιστεύουν και να περιμένουν βοήθειαν 2 Καὶ Αὐτὸς μὲ ἀσυγκρίτως περισσοτέραν τῆς ἰδικῆς των σοφίας ἐπέφερεν εἰς αὐτοὺς κακά, καὶ ὁ ἀπειλητικὸς λόγος του δὲν θὰ ἀθετηθῇ· θὰ ὑψωθῇ δὲ καὶ θὰ στραφῇ ἐναντίον τῶν οἴκων τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων καὶ κατὰ τῆς ἐλπίδος των τῆς ματαίας.
3 Αἰγύπτιον ἄνθρωπον καὶ οὐ Θεόν, ἵππων σάρκας καὶ οὐκ ἔστι βοήθεια· ὁ δὲ Κύριος ἐπάξει τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ κοπιάσουσιν οἱ βοηθοῦντες, καὶ ἅμα πάντες ἀπολοῦνται. 3 από άνθρωπον Αιγύπτιον και οχι από τον Θεόν· να έχουν εμπιστοσύνην εις τας σάρκας των ίππων· και ιδού, δεν υπάρχει δι' αυτούς καμμία βοήθεια. Ο Κυριος από τον ουρανόν θα επιφέρη εναντίον των την τιμωρόν χείρα του, ώστε οι βοηθούντες αυτούς Αιγύπτιοι να υποβληθούν εις μεγάλον, αλλά μάταιον, κόπον και έτσι Ισραηλίται και Αιγύπτιοι θα καταστραφούν όλοι μαζή. 3 Ἡ ἐλπίς των ἐστηρίζετο εἰς ἄνθρωπον θνητὸν καὶ μάλιστα Αἰγύπτιον, εἰδωλολάτρην καὶ ἐπίβουλον, καὶ οὐχὶ εἰς Θεὸν καὶ εἰς σάρκας ἵππων, καὶ δὲν ὑπάρχει βοήθεια εἰς αὐτούς.Ὁ Κύριος ἐξ ἀντιθέτου θὰ ἐπιφέρῃ κατ’ αὐτῶν τὴν χεῖρα του, καὶ θὰ ἔμβουν εἰς ὀλεθρίους κόπους καὶ δυσκολίας αὐτοὶ ποὺ τοὺς βοηθοῦν, καὶ ὅλοι μαζὶ θὰ καταστραφοῦν.
4 ὅτι οὕτως εἶπέ μοι Κύριος· ὃν τρόπον ἐὰν βοήσῃ ὁ λέων ἢ ὁ σκύμνος ἐπὶ τῇ θύρᾳ, ᾗ ἔλαβε, καὶ κεκράξῃ ἐπ᾿ αὐτῇ, ἓως ἂν ἐμπλησθῇ τὰ ὄρη τῆς φωνῆς αὐτοῦ, καὶ ἡττήθησαν καὶ τὸ πλῆθος τοῦ θυμοῦ ἐπτοήθησαν, οὕτως καταβήσεται Κύριος σαβαὼθ ἐπιστρατεῦσαι ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σιών, ἐπὶ τὰ ὄρη αὐτῆς. 4 Αυτά μου είπεν ο Κυριος· Οπως ο λέων και ο σκύμνος αυτού βρυχώνται δια το θήραμα, το οποίον συνέλαβον, και εκβάλλουν μεγάλην κραυγήν δι' αυτό, ώστε να αντηχήσουν τα όρη από την φωνήν των, οι δε προστρέξαντες δια την απελευθέρωσιν του θηράματος υπεχώρησαν κατατρομαγμένοι και κατεπτοήθησαν από τον μεγάλον θυμόν του θηρίου, ετσι θα κατεβή και ο Κυριος των δυνάμεων, δια να πολεμήση εναντίον των εχθρών του επάνω στο ορός Σιών, επάνω εις τα όρη της Ιουδαίας. 4 Ἐκεῖνοι θὰ ἀπολεσθοῦν, ἐνῷ οἱ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐλπίζοντες θὰ σωθοῦν· διότι οὕτω μου εἶπεν ὁ Κύριος: Καθ’ ὃν τρόπον θὰ φωνάξῃ δυνατὰ ὁ λέων ἢ ὁ σκύμνος διὰ τὸ θήραμα, τὸ ὁποῖον συνέλαβε, καὶ θὰ φωνάξῃ βρυχώμενος δι’ αὐτὸ οὕτως, ὥστε θὰ ἀντηχήσουν καὶ βοήσουν τὰ ὄρη ἀπὸ τὴν φωνήν του· καὶ οἱ προσδραμόντες πρὸς ἀπελευθέρωσιν τοῦ θηράματος ἐνικήθησαν πανικοβληθέντες καὶ ἀπὸ τὸν μεγάλον θυμόν του κατεπτοήθησαν ἔτσι θὰ καταβῇ καὶ ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, διὰ νὰ πολεμήσῃ κατὰ τῶν ἐχθρῶν του ἐπάνω εἰς τὸ ὄρος τὸ Σιὼν καὶ εἰς τὰ ὅρη τὰ κύκλῳ ταύτης.
5 ὡς ὄρνεα πετόμενα, οὕτως ὑπερασπιεῖ Κύριος σαβαὼθ ὑπὲρ ῾Ιερουσαλήμ, ὑπερασπιεῖ καὶ ἐξελεῖται καὶ περιποιήσεται καὶ σώσει. 5 Ωσάν πτηνά, τα οποία πετούν υπεράνω από τας φωλεάς των και τας υπερασπίζουν, κατά παρόμοιον τρόπον και ο Κυριος ο παντοκράτωρ θα υπεράσπιση την Ιερουσαλήμ. Θα την υπερασπίση και θα την γλυτώση από τους κινδύνους· θα την σώοη και θα την περιποιηθή. 5 Ὅπως τὰ πετάμενα γύρω τῶν φωλεῶν των πτηνὰ πρὸς ὑπεράσπισιν τῶν νεοσσῶν των, οὔτω θὰ ὑπερασπίσῃ ὁ Κύριος τῶν Δυνάμεων τὴν Ἱερουσαλήμ, ἐκτείνων ὡσὰν ἄλλας πτέρυγας τὴν προστασίαν του ὑπεράνω αὐτῆς· θὰ ὑπερασπίσῃ καὶ θὰ ἐλευθερώσῃ αὐτὴν ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς καὶ θὰ προστατεύσῃ καὶ θὰ σώσῃ αὐτήν.
6 ἐπιστράφητε, οἱ τὴν βαθεῖαν βουλὴν βουλευόμενοι καὶ ἄνομον. 6 Λοιπόν, επιστρέψατε εν μετανοία προς τον Κυριον σεις, οι οποίοι εκάματε την παράνομον αυτήν σκέψιν και επήρατε αυτήν την σκοτεινήν απόφασιν. 6 Ἐπιστράφητε διὰ μετανοίας πρὸς τὸν Κύριον σεῖς, οἱ ὁποῖοι σκέπτεσθε καὶ συζητεῖτε τὴν νομιζομένην ὑφ’ ὑμῶν βαθεῖαν βουλὴν καὶ ἀπόφασιν, ἀλλ' ἡ ὁποία εἶναι καὶ παράνομος.
7 ὅτι τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀπαρνήσονται οἱ ἄνθρωποι τὰ χειροποίητα αὐτῶν τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χειροποίητα τὰ χρυσᾶ, ἃ ἐποίησαν αἱ χεῖρες αὐτῶν. 7 Παύσατε να έχετε εμπιστοσύνην εις τα είδωλα και στους ειδωλολάτρας, διότι κατά την ημέραν εκείνην, που θα επέμβη ο Θεός, θα απαρνηθούν οι άνθρωποι τα χρυσά και αργυρά είδωλα, τα οποία κατεσκεύασαν με τα χέρια των. 7 Μετανοήσατε καὶ παύσατε ἔχοντες ἐμπιστοσύνην εἰς εἴδωλα καὶ εἰς ἔθνη λατρεύοντα αὐτά, διότι κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην θὰ ἀπαρνηθοῦν οἱ ἄνθρωποι τὰ ὑπὸ χειρῶν κατεσκευασμένα ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ εἴδωλα, τὰ ὁποῖα ἐποίησαν αἱ χεῖρες των.
8 καὶ πεσεῖται ᾿Ασσούρ· οὐ μάχαιρα ἀνδρός, οὐδὲ μάχαιρα ἀνθρώπου καταφάγεται αὐτόν, καὶ φεύξεται οὐκ ἀπὸ προσώπου μαχαίρας· οἱ δὲ νεανίσκοι ἔσονται εἰς ἥττημα, 8 Οι Ασσύριοι θα συντριβούν και θα καταστραφούν. Δεν θα πέσουν από τας μαχαίρας πολεμιστών ούτε θα καταφάγη αυτούς μάχαιρα άλλων ανθρώπων, θα τραπούν πανικόβλητοι εις φυγήν, χωρίς να καταδιώκωνται από ανθρωπίνας μαχαίρας. Και οι νεώτεροι στρατιώται, στους οποίους θα έχουν στηρίξει μεγαλυτέραν την πεποίθησίν των, θα ηττηθούν και θα εξολοθρευθούν. 8 Καὶ θὰ πέσῃ ὁ Ἀσσύριος· οὐχὶ μάχαιρα ἀνδρός, οὐδὲ μάχαιρα οἰουδήποτε ἀνθρώπου θὰ καταφάγῃ αὐτόν, ἀλλὰ ρομφαία ἐξ οὐρανοῦ· καὶ θὰ τραπῇ εἰς φυγὴν οὐχὶ ἀπὸ τὸ πρόσωπον μαχαίρας ἀνθρωπίνης· οἱ δὲ νεώτεροι στρατιῶται θὰ ἠττηθοῦν καὶ θὰ κατατροπωθοῦν
9 πέτρᾳ γὰρ περιληφθήσονται ὡς χάρακι καὶ ἡττηθήσονται, ὁ δὲ φεύγων ἁλώσεται. Τάδε λέγει Κύριος· μακάριος ὃς ἔχει ἐν Σιὼν σπέρμα καὶ οἰκείους ἐν ῾Ιερουσαλήμ. 9 Εις κάποιον βράχον θα περικυκλωθούν ως εις χαράκωμα και θα ηττηθούν. Εκείνοι δε οι οποίοι θα τραπούν εις φυγήν, θα συλληφθούν αιχμάλωτοι. Αυτά λέγει ο Κυριος μακάριος είναι εκείνος, που έχει απογόνους εις την Σιών και συγγενείς εις την Ιερουσαλήμ διότι αυτήν θα την υπεράσπιση και θα την σώση ο Κυριος. 9 διότι θὰ περικυκλωθοῦν ὡς ἐν χαρακώματί τινι ἐν πετρώδει περιοχῇ καὶ θὰ ἡττηθοῦν, καθένας των δὲ ἀπὸ ἐκείνους, ποὺ θὰ φεύγουν, θὰ συλλαμβάνεται αἰχμάλωτος. Αὐτὰ λέγει ὁ Κύριος: Μακάριος εἶναι ἐκεῖνος, ποὺ ἔχει ἐν τῇ Σιὼν ἀπογόνους καὶ συγγενεῖς εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, διότι αὕτη θὰ παραμείνῃ ἀπόρθητος.