Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:41
Δύση: 20:08
Σελ. 14 ημ.
113-253
16ος χρόνος, 5910η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΗΣΑΪΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 (ΙΓ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 Ορασις, ἣν εἶδεν ῾Ησαΐας υἱὸς ᾿Αμώς, κατὰ Βαβυλῶνος. 1 Αποκαλυπτικόν όραμα, το οποίον είδεν ο Ησαΐας, ο υιός του Αμώς, εναντίον της Βαβυλώνος. 1 Αποκαλυπτικὴ ὀπτασία, τὴν ὁποῖον εἶδεν ὁ Ἡσαΐας, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμώς, κατὰ τῆς Βαβυλῶνος.
2 ἐπ᾿ ὄρους πεδινοῦ ἄρατε σημεῖον, ὑψώσατε τὴν φωνὴν αὐτοῖς, μὴ φοβεῖσθε, παρακαλεῖτε τῇ χειρί· ἀνοίξατε, οἱ ἄρχοντες. 2 Επάνω στο οροπεδιον της Βαβυλώνος, σεις οι επιτιθέμενοι επισημάνατε τον στόχον σας, σηκώσατε φωνήν και αλαλάξατε εναντίον αυτών. Μη φοβείσθε· ενθαρρύνετε και ενισχύετε ο ένας τον άλλον και με τας κινήσεις των χειρών σας. Και σεις, οι άρχοντες της Βαβυλώνος, ανοίξατε τας πύλας της πόλεως. 2 Ἐπὶ τοῦ ὀροπεδίου τῆς Βαβυλῶνος ὑψώσατε σεῖς, οἱ ἐπιτιθέμενοι κατ’ αὐτῆς, τὸ σημεῖον τοῦ στόχου σας, ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ ὑψωθῇ καὶ ἡ σημαία τῆς νίκης σας, σηκώσατε φωνὴν κατ’ αὐτῶν μετ’ ἀλαλαγμῶν ἐπιτιθέμενον μὴ φοβεῖσθε, ἐνθαρρύνετε ἀλλήλους διὰ νευμάτων τῆς χειρός· καὶ σεῖς, ὦ ἄρχοντες τῆς Βαβυλῶνος, ἀνοίξατε τὰς πύλας αὐτῆς.
3 ἐγὼ συντάσσω καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς· [ἡγιασμένοι εἰσί, καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς]. γίγαντες ἔρχονται πληρῶσαι τὸν θυμόν μου χαίροντες ἅμα καὶ ὑβρίζοντες. 3 Εγώ συγκροτώ το στράτευμα δι' αυτήν την επίθεσιν και εγώ οδηγώ αυτούς. Ως γίγαντες ορμούν αυτοί εναντίον σας, δια να εκπληρώσουν τας αποφάσστου δικαίου θυμού μου, χαίροντες οι ίδιοι και συγχρόνως υβρίζοντας σας. 3 Ἐγὼ ὁ Κύριος συντάσσω εἰς συγκεκροτημένον στράτευμα καὶ ἐγὼ ὁδηγῶ αὐτούς· γίγαντες ἰσχυροὶ ἔρχονται διὰ νὰ πληρώσουν καὶ ἐκτελέσουν τὸν θυμόν μου, χαίροντες συγχρόνως καὶ ὑβρίζοντες τοὺς κατανικωμένους ἐπ’ αὐτῶν.
4 φωνὴ ἐθνῶν πολλῶν ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὁμοία ἐθνῶν πολλῶν, φωνὴ βασιλέων καὶ ἐθνῶν συνηγμένων. Κύριος σαβαὼθ ἐντέταλται ἔθνει ὁπλομάχῳ 4 Πολλοί είναι οι επιτιθέμενοι, ώστε οι αλαλαγμοί των ακούονται εις τα όρη ωσάν αι φωναί πολλών εθνών· η βοή των ομοιάζει με φωνάς βασιλέων και πολλών εθνών συγκεντρωμένων. Ο Κυριος των δυνάμεων έδωσεν εντολήν στο ωπλισμένον και αξιόμαχον αυτό έθνος, 4 Οἱ ἐπερχόμενοι εἶναι πολλοί.Ἀκούεται ἐπάνω εἰς τὰ βουνὰ φωνὴ πολλῶν ἐθνῶν, ὁμοία πρὸς τὴν βοὴν ποὺ παράγεται ἀπὸ ἔθνη πολλά· εἶναι φωνὴ βασιλέων καὶ ἐθνῶν, ποὺ ἔχουν συναχθῇ.Ὁ Κύριος τῶν Δυνάμεων ἔχει δώσει ἐντολὴν εἰς ἔθνος, ποὺ γνωρίζει νὰ μεταχειρίζεται τὰ ὅπλα,
5 ἔρχεσθαι ἐκ γῆς πόρρωθεν ἀπ᾿ ἄκρου θεμελίου τοῦ οὐρανοῦ, Κύριος καὶ οἱ ὁπλομάχοι αὐτοῦ, τοῦ καταφθεῖραι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 5 να ελθη από μακρυνήν χώραν, από την άκρην του ουρανού, ο Κυριος και ο αξιόμαχος αυτός στρατός του έρχονται, δια να καταστρέψουν όλην την αμάρτωλήν οικουμένην. 5 νὰ ἔλθῃ ἀπὸ χώραν μακρινήν, ἀπὸ τὴν ἄκρην τοῦ κόσμου, ὅπου ὁ οὐρανὸς φαίνεται νὰ συναντᾷ τὰ θεμέλιά του· ἔρχεται ὁ Κύριος καὶ αἱ ἐμπειροπόλεμοι στρατιαί του διὰ νὰ καταστρέψουν ὅλην τὴν οἰκουμένην.
6 ὀλολύζετε, ἐγγὺς γὰρ ἡμέρα Κυρίου, καὶ συντριβὴ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἥξει· 6 Βαβυλώνειοι, κλαύσατε με αλολυγμούς, διότι έφθασε πλέον η ημέρα του Κυρίου και η συντριβή σας θα έλθη εκ μέρους του Θεού. 6 Βαβυλώνιοι, καιρὸς νὰ βγάζετε θρηνώδεις κραυγάς, διότι εἶναι πλησίον ἡ ἡμέρα τῆς κρίσεως τοῦ Κυρίου καὶ συντριβὴ θὰ ἔλθῃ ἀπὸ τὸν Θεὸν εἰς σᾶς.
7 διὰ τοῦτο πᾶσα χεὶρ ἐκλυθήσεται καὶ πᾶσα ψυχὴ ἀνθρώπου δειλιάσει. 7 Δια τούτο κάθε χέρι σας θα παραλύση, ώστε να μη ημπορή να κρατήση όπλον, και κάθε ψυχή ανθρώπου θα πανικοβληθή και θα δειλιάση. 7 Ἐπειδὴ δὲ θὰ ἔλθῃ βέβαια ἡ συντριβὴ παρὰ τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦτο κάθε χέρι θὰ παραλύσῃ καὶ δὲν θὰ ἔχῃ τὴν δύναμιν νὰ βαστάσῃ ὅπλα καὶ κάθε ἄνθρωπος θὰ κυριευθῇ ἀπὸ δειλίαν.
8 καὶ ταραχθήσονται οἱ πρέσβεις καὶ ὠδῖνες αὐτοὺς ἕξουσιν, ὡς γυναικὸς τικτούσης· καὶ συμφοράσουσιν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον καὶ ἐκστήσονται καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῶν ὡς φλὸξ μεταβαλοῦσιν. 8 Θα ταραχθούν οι πρέσβεις, που θα αποστείλετε προς ειρήνην. Θα τους καταλάβουν ωδίνες οξείαι ώσαν της γυναικός, που πρόκειται να γεννήση, θα κλαίουν μεταξύ των την συμφοράν των, θα μείνουν κατάπληκτοι, το δε πρόσωπον των θα μεταβληθή, θα γίνη κατάκόκκινον ωσάν την φλόγα. 8 Καὶ αὐτοὶ οἱ πρὸς σύναψιν εἰρήνης ἀποστελλόμενοι πρέσβεις θὰ ταραχθοῦν, καὶ θὰ καταλάβουν αὐτοὺς πόνοι σὰν τὰς ὠδῖνας τῆς γυναικὸς ποὺ γεννᾷ.Καὶ θὰ κλαίουν μεταξύ των τὴν συμφοράν των καὶ θὰ τὰ χάσουν, καὶ τὸ πρόσωπόν των θὰ τὸ μεταβάλουν καὶ θὰ γίνῃ κατακόκκινον σὰν τὴν φλόγα.
9 ἰδοὺ γὰρ ἡμέρα Κυρίου ἔρχεται ἀνίατος θυμοῦ καὶ ὀργῆς θεῖναι τὴν οἰκουμένην ἔρημον καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀπολέσαι ἐξ αὐτῆς. 9 Διότι, ιδού έρχεται η ημέρα του Κυρίου γεμάτη θυμόν και οργήν, που κανείς δεν ημπορεί να την εξιλέωση, και η δικαία αυτή οργή του θα καταστήση έρημον την οικουμενην· και θα καταστρέψη τους αμαρτωλούς από αυτήν. 9 Θὰ κλαίουν δὲ τὴν συμφοράν των, διότι ἰδού, ἔρχεται ἡμέρα Κυρίου γεμάτη ἀπὸ θυμὸν καὶ ὀργήν, ἀθεράπευτος, τὴν ὁποίαν κανεὶς δὲν θὰ ἠμπορῇ νὰ ἰατρεύσῃ ἢ ἀναχαιτίσῃ.Ἔρχεται ἡ ἡμέρα ἐκείνη διὰ νὰ καταστήσῃ ἔρημον τὴν οἰκουμένην καὶ ἐξοντώσῃ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀπὸ αὐτήν.
10 οἱ γὰρ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ ᾿Ωρίων καὶ πᾶς ὁ κόσμος τοῦ οὐρανοῦ τὸ φῶς οὐ δώσουσι, καὶ σκοτισθήσεται τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φῶς αὐτῆς. 10 Οι αστέρες του ουρανού, ο Ωρίων και όλος ο έναστρος κόσμος του ουρανού δεν θα δώσουν πλέον το φως των. Ο ανατέλλων ήλιος θα σκοτισθή και η σελήνη δεν θα δώση το φέγγος της. 10 Θὰ εἶναι δὲ τότε ἡμέρα θυμοῦ καὶ ὀργῆς, διότι θὰ δημιουργηθῇ κατάστασις ἀπελπιστική, σὰν ἐκείνην, κατὰ τὴν ὁποίαν τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ λαμπρὸς ἀστερισμὸς τοῦ Ὠρίωνος καὶ ὅλον τὸ πλῆθος τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ δὲν θὰ δίδουν τὸ φῶς των καὶ ὁ ἥλιος θὰ σκοτισθῇ ἐν τῇ ἀνατολῇ του καὶ ἡ σελήνη δὲν θὰ δώσῃ τὸ φῶς της.
11 καὶ ἐντελοῦμαι τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ κακὰ καὶ τοῖς ἀσεβέσι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν· καὶ ἀπολῶ ὕβριν ἀνόμων, καὶ ὕβριν ὑπερηφάνων ταπεινώσω. 11 Θα δώσω εντολήν να επέλθουν συμφοραί εις όλην την οικουμένην και στους ασεβείς τιμωρίαι δια τας αμαρτίας αυτών, θα καταστρέψω την έπαρσιν των παρανόμων και θα ταπεινώσω τον εγωϊσμόν των υπερηφάνων. 11 Καὶ θὰ προστάζω νὰ ἐπέλθουν εἰς ὅλην τὴν ὑπὸ τῶν Ἀσσυρίων κατοικουμένην χώραν κακὰ καὶ εἰς τοὺς ἀσεβεῖς αἱ διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν τιμωρίαν καὶ θὰ ἐξαφανίσω τὴν ἀλαζονείαν τῶν περιφρονητῶν τοῦ νόμου μου καὶ τὴν θρασύτητα καὶ ὑπεροψίαν τῶν ὑπερηφάνων θὰ ταπεινώσω.
12 καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ἔντιμοι μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον τὸ ἄπυρον, καὶ ὁ ἄνθρωπος μᾶλλον ἔντιμος ἔσται ἢ ὁ λίθος ὁ ἐκ Σουφίρ. 12 Οσοι δε απομείνουν από αυτήν την καταστροφήν, θα είναι περισσότερον ολι-γοστοί και σπάνιοι, παρ' όσον είναι το εξορυσσόμενον και σκεπασμένον από χώματα και μη καθαρισθέν χρυσάφι, και οι άνθρωποι σπανιώτεροι από τους πολυτίμους εκ Σουφίρ λίθους. 12 Καὶ αὐτοί, οἱ ὁποῖοι θὰ ἔχουν ἀπομείνει καὶ θὰ ἔχουν περισωθῇ ἐκ τοῦ πολέμου, θὰ εἶναι περισσότερον σπάνιοι καὶ περιζήτητοὶ παρ’ ὅσον ὁ χρυσὸς ὁ καὶ ἐξ ὄψεως καὶ χωρὶς νὰ τακῇ εἰς τὸ πῦρ ἐμφανιζόμενος γνήσιος· οἱ δὲ ἄνθρωποι θὰ εἶναι σπανιώτεροι παρ’ ὅσον οἱ πολύτιμοι ἐκ Σουφὶρ λίθοι.
13 ὁ γὰρ οὐρανὸς θυμωθήσεται καὶ ἡ γῆ σεισθήσεται ἐκ τῶν θεμελίων σαβαὼθ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἂν ἐπέλθῃ ὁ θυμὸς αὐτοῦ. 13 Και αυτός ο ουρανός θα οργισθή εναντίον των αμαρτωλών ανθρώπων και θα αποστείλη θυέλλας και κατακλυσμούς. Η γη θα σεισθή εκ θεμελίων εξ αιτίας του θυμού του Κυρίου τότε κατά την ημέραν, κατά την οποίαν θα επέλθη εναντίον των αμαρτωλών ο θυμός αυτού. 13 Θὰ ὀλιγοστεύσουν δὲ τόσον πολύ οἱ ἄνθρωποι, διότι καὶ αὐτὰ τὰ φυσικὰ στοιχεῖα θὰ ἐξαναστοῦν κατ’ αὐτῶν.Ὁ οὐρανὸς θὰ θυμώσῃ καὶ θὰ ἐξαπολύσῃ θυέλλας καὶ κεραυνοὺς καὶ χαλάζας, καὶ ἡ γῆ θὰ σεισθῇ ἀπὸ τὰ θεμέλιά της ἕνεκα τοῦ σφοδροῦ θυμοῦ τοῦ Κυρίου τῶν Δυνάμεων.Θὰ γίνῃ δὲ τοῦτο κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν, κατά τὴν ὁποίαν θὰ ἐπέλθῃ ὁ θυμός του.
14 καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ὡς δορκάδιον φεῦγον καὶ ὡς πρόβατον πλανώμενον, καὶ οὐκ ἔσται ὁ συνάγων, ὥστε ἄνθρωπον εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀποστραφῆναι καὶ ἄνθρωπον εἰς τὴν χώραν ἑαυτοῦ διώξεται. 14 Οσοι δε απολειφθούν θα είναι δειλοί και περίφοβοι σαν το ζαρκάδι, που φεύγει πανικόβλητον, σαν τα περιπλανώμενα πρόβατα, δια τα οποία δεν υπάρχει κανείς να τα συγκέντρωση και περιφρούρηση. Εν όψει αυτής της συμφοράς κάθε ξένος ότνθρωπος θα επιστρέψη στον λαόν του και θα επιδιώξη με κάθε τρόπον να επανέλθη εις την πατρίδα του. 14 Καὶ θὰ εἶναι οἱ ὑπολειφθησόμενοι σὰν μικρὸ ζαρκάδι δειλὸν καὶ περίφοβον, ποὺ φεύγει, καὶ σὰν πρόβατον, ποὺ πλανᾶται χαμένον χωρὶς ποιμένα· καὶ δὲν θὰ εἶναι ἐκεῖνος ποὺ θὰ τοὺς μαζεύσῃ, ὥστε κάθε ξένος ἄνθρωπος θὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὸν λαόν του καὶ θὰ τρέξῃ ἐπιδιώκων νὰ γυρίσῃ ὀπίσω εἰς τὴν χώραν του.
15 ὃς γὰρ ἂν ἁλῷ, ἡττηθήσεται, καὶ οἵτινες συνηγμένοι εἰσί, μαχαίρᾳ πεσοῦνται· 15 Εκείνοι που θα συλληφθούν αιχμάλωτοι, θα υποστούν τας σκληράς συνεπείας της ήττης των και όσοι συγκεντρωθούν, δια να φέρουν αντίστάσιν, θα πέσουν εν στόματι μαχαίρας. 15 Διότι, ὅστις ἤθελε συλληφθῇ, θὰ ὑποστῇ τὰς σκληρὰς συνεπείας τῆς ἤττης· καὶ ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι θὰ μαζευθοῦν, ἵνα ἀπὸ κοινοῦ ἀντιτάξουν ἀντίστασιν, θὰ πέσουν διὰ μαχαίρας.
16 καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτῶν ράξουσι καὶ τὰς οἰκίας αὐτῶν προνομεύσουσι καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ἕξουσιν. 16 Οι εχθροί θα συντρίψουν και τα παιδιά των ηττημένων εμπρός εις τα μάτια των επάνω στο έδαφος, θα λεηλατήσουν τα σπίτια των και θα πάρουν τας γυναίκας υπό την εξουσίαν των. 16 Καὶ τὰ τέκνα των θὰ κατασπαράξουν οἱ ἐχθροὶ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια των θὰ λαφυραγωγήσουν δὲ τὰς οἰκίας των διαρπάζοντες αὐτὰς καὶ θὰ πάρουν ὡς ἰδικάς των τὰς γυναῖκας των.
17 ἰδοὺ ἐπεγείρω ὑμῖν τοὺς Μήδους, οἳ ἀργύριον οὐ λογίζονται, οὐδὲ χρυσίου χρείαν ἔχουσι. 17 Ιδού, λοιπόν, εγώ εξεγείρω εναντίον σας τους Μηδους, οι οποίοι δεν δίδουν σημασίαν στο αργύριον, και ούτε έχουν ανάγκην από χρυσόν. 17 Ἰδοὺ ξεσηκώνω ἐναντίον σας τοὺς Μήδους, οἱ ὁποῖοι δὲν λογαριάζουν τὰ ἀργυρᾶ νομίσματα, οὔτε ἔχουν ἀνάγκην ἀπὸ χρυσόν, ἀλλὰ διψοῦν ἀντὶ χρήματος αἷμα.
18 τοξεύματα νεανίσκων συντρίψουσι καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν οὐ μὴ ἐλεήσωσιν, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς τέκνοις σου φείσονται οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν. 18 Αυτοί θα συντρίψουν τους τοξότας νέους σας, τα τόξα και τα βέλη αυτών. Δεν θα λυπηθούν τα έμβρυα εις τας κοιλίας των μητέρων των, ούτε τα μάτια των θα λυπηθούν τα παιδία σας. 18 Οἱ ἐπιδρομεῖς θὰ συντρίψουν τῶν περὶ τὸ τόξον ἀριστευόντων νέων τὰ τοξεύματα καὶ τὰ τόξα μὲ αὐτοὺς τοὺς ἰδίους· καὶ δὲν θὰ λυπηθοῦν τὰ εἰς τὰς κοιλίας τῶν μητέρων φερόμενα ἔμβρυά σας, οὔτε τὰ μάτια των θὰ φεισθοῦν τὰ τέκνα σου.
19 καὶ ἔσται Βαβυλών, ἣ καλεῖται ἔνδοξος ἀπὸ βασιλέως Χαλδαίων, ὃν τρόπον κατέστρεψεν ὁ Θεὸς Σόδομα καὶ Γόμορρα· 19 Και έτσι η Βαβυλών, η οποία χάρις στον βασιλέα των Χαλδαίων έγινε και ανεδείχθη ένδοξος και λαμπρά, θα υποστή τρομεράν καταστροφήν, ώσαν εκείνην δια της οποίας ο Θεός κατέστρεψε τα Σοδαμα και τα Γομορρα. 19 Καὶ θὰ καταστραφῇ καὶ ἐρημωθῇ ἡ Βαβυλών, ἡ ὁποία καλεῖται ἔνδοξος, ἀναδειχθεῖσα τοιαύτη ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῶν Χαλδαίων, ὅπως κατέστρεψεν ὁ Θεὸς τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορρα.
20 οὐ κατοικηθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, οὐδὲ μὴ εἰσέλθωσιν εἰς αὐτὴν διὰ πολλῶν γενεῶν, οὐδὲ μὴ διέλθωσιν αὐτὴν ῎Αραβες, οὐδὲ ποιμένες οὐ μὴ ἀναπαύσονται ἐν αὐτῇ· 20 Δεν θα κατοικηθή πλέον εις αιώνας αιώνων ως ένδοξος πόλις. Επί πολλάς γενεάς δεν θα εισέλθουν εις αυτήν άνθρωποι, δεν θα περάσουν καν από αυτήν Αράβες· ούτε ποιμένες και νομάδες θα αναπαυθούν εις αυτήν! 20 Δὲν θὰ κατοικηθῇ ὡς περίλαμπρος πρωτεύουσα οὐδέποτε καὶ αἰωνίως· οὔτε θὰ εἰσέλθουν εἰς αὐτὴν ἄνθρωποι ἐπὶ πολλὰς γενεᾶς, οὔτε θὰ περάσουν ἀπὸ αὐτὴν Ἄραβες διὰ νὰ στήσουν ἐκεῖ τὰς σκηνάς των, οὔτε ποιμένες μὲ τὰ ποίμνιά των θὰ ἀναπαυθοῦν εἰς αὐτήν.
21 καὶ ἀναπαύσονται ἐκεῖ θηρία καὶ ἐμπλησθήσονται αἱ οἰκίαι ἤχου, καὶ ἀναπαύσονται ἐκεῖ σειρῆνες, καὶ δαιμόνια ἐκεῖ ὀρχήσονται, 21 Αλλά εκεί θα ευρίσκουν καταφύγιον και ασφάλειαν τα θηρία· αι δε απομείνασαι οικίαι θα αντηχούν από τους ορυγμούς και τας αγρίας κραυγάς των. Σειρήνες θα αναπαύωνται εκεί και τα πονηρά δαιμόνια θα στήνουν χορόν. 21 Καὶ θὰ ἀναπαυθοῦν ἐκεῖ θηρία καὶ θὰ γεμίσουν οἱ τοῖχοι τῶν ἐρειπωμένων οἰκιῶν ἀπὸ τὴν βοὴν τῆς ἤχους καὶ θὰ ἀναπαυθοῦν Ἐκεῖ στρουθοκάμηλοι καὶ γλαῦκες καὶ δαιμόνια θὰ χορεύουν ἐκεῖ.
22 καὶ ὀνοκένταυροι ἐκεῖ κατοικήσουσι, καὶ νοσσοποιήσουσιν ἐχῖνοι ἐν τοῖς οἴκοις αὐτῶν· ταχὺ ἔρχεται καὶ οὐ χρονιεῖ. 22 Αγριοι όνοι θα κατοικούν εκεί· και στους οίκους των Βαβυλωνίων οι ακανθόχοιροι θα γεννήσουν και θα θρέψουν τους νεοσσούς των. Αυτή δε η φοβερά κατά της Βαβυλώνος τιμωρία έρχεται σύντομα· δεν θα βραδύνη. 22 Καὶ ἄγριοι ὄνοι θὰ κατοικήσουν ἐκεῖ, καὶ θὰ γεννήσουν εἰς τοὺς οἴκους των τοὺς ἐρημωμένους ἀκανθόχοιροι.Ἔρχεται γρήγορα ἡ τιμωρία τῆς Βαβυλῶνος καὶ δὲν θὰ βραδύνῃ.