Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Ανατ: 06:08
Δύση: 20:38
Σελ. 18 ημ.
147-219
16ος χρόνος, 5944η ημέρα
Έκδοση: 4η
Χριστὸς Ἀνέστη!

ΗΣΑΪΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 (ΙΘ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
῞Ορασις Αἰγύπτου.
1 ΙΔΟΥ Κύριος κάθηται ἐπὶ νεφέλης κούφης καὶ ἥξει εἰς Αἴγυπτον, καὶ σεισθήσεται τὰ χειροποίητα Αἰγύπτου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἡ καρδία αὐτῶν ἡττηθήσεται ἐν αὐτοῖς. 1 Αποκαλυπτικον όραμα σχετικόν με την Αίγυπτον. Ιδού, ο Κυριος κάθεται επάνω εις ελαφράν ταχυκίνητον νεφέλην και θα επέλθη εναντίον της Αιγύπτου, θα σεισθούν τα από τα χέρια των ανθρώπων κατασκευασμένα είδωλα της Αιγύπτου εμπρός εις την εμφάνισιν του Κυρίου. Και η καρδία των Αιγυπτίων θα κατανικηθή και θα παραλύση από τον φόβον εντός αυτών. 1 Ιδοὺ ὁ Κύριος κάθεται ἐξουσιαστικῶς ὡς κριτὴς ἐπὶ νεφέλης ἐλαφρᾶς, ταχέως κινουμένης, καὶ θὰ ἔλθῃ εἰς τὴν Αἴγυπτον, καὶ θὰ σεισθοῦν τὰ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων κατεσκευασμένα εἴδωλα τῆς Αἰγύπτου ἐνώπιον τῆς ἐμφανίσεώς του, καὶ ἡ καρδία τῶν Αἰγυπτίων θὰ κατανικηθῇ ὑπὸ φόβου ἐκ βάθους τοῦ ἐσωτερικοῦ των.
2 καὶ ἐπεγερθήσονται Αἰγύπτιοι ἐπ᾿ Αἰγυπτίους, καὶ πολεμήσει ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτοῦ, πόλις ἐπὶ πόλιν καὶ νομὸς ἐπὶ νομόν. 2 Αιγύπτιοι θα εξεγερθούν εναντίον Αιγυπτίων, θα πολεμήση ο καθένας από αυτούς τον αδελφόν του και τον πλησίον του, θα επιπέση μία πόλις εναντίον άλλης πόλεως, ο ένας νομός θα μάχεται εναντίον άλλου νομού. 2 Καὶ θὰ σηκωθοῦν Αἰγύπτιοι ἐναντίον Αἰγυπτίων καὶ θὰ πολεμήσῃ ὁ καθένας των τὸν ἀδελφόν του καὶ τὸν πλησίον του, καὶ θὰ ἐπιπέσῃ πόλις ἐναντίον πόλεως καὶ νόμος αἰγυπτιακὸς κατὰ νόμου αἰγυπτιακοῦ.
3 καὶ ταραχθήσεται τὸ πνεῦμα τῶν Αἰγυπτίων ἐν αὐτοῖς, καὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν διασκεδάσω, καὶ ἐπερωτήσουσι τοὺς θεοὺς αὐτῶν καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτῶν καὶ τοὺς ἐκ τῆς γῆς φωνοῦντας καὶ τοὺς ἐγγαστριμύθους. 3 Το πνεύμα των Αιγυπτίων θα ταραχθή έντος αυτών και τας σοφάς αυτών σκέψεις και αποφάσεις θα διαλύσω. Και αυτοί, αποκαμωμένοι από τας συμφοράς, θα σπεύσουν να ερωτήσουν τους θεούς των και τα είδωλά των, τους νεκρομάντεις, οι οποίοι καλούν τα πνεύματα από τους τάφους, και τους εγγαστριμύθους. 3 Καὶ θὰ ταραχθῇ ἡ σύνεσις καὶ σοφία τῶν Αἰγυπτίων μεταξύ των καὶ τὰ σοφά των σχέδια θὰ ματαιώσω καὶ θὰ διασκορπίσω.Καὶ λόγῳ τῆς ἀπορίας καὶ τῆς συγχύσεως, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ περιέλθουν, θὰ ἐρωτήσουν τοὺς θεούς των καὶ τὰ ἀγάλματά των καὶ τοὺς νεκρομάντεις, οἱ ὁποῖοι ἐπικαλοῦνται τὰ ἐκ τῶν τάφων φωνοῦντα πνεύματα, καὶ τοὺς ἐκ πνεύματος πύθωνος ἀπὸ τῆς κοιλίας αὐτῶν τὰς ἐμπνεύσεις τῶν δεχομένους.
4 καὶ παραδώσω τὴν Αἴγυπτον εἰς χεῖρας ἀνθρώπων κυρίων σκληρῶν, καὶ βασιλεῖς σκληροὶ κυριεύσουσιν αὐτῶν· τάδε λέγει Κύριος σαβαώθ. 4 Και θα παραδώσω την Αίγυπτον εις χείρας σκληρών τυράννων, και σκληροί βασιλείς θα γίνουν κύριοι των Αιγυπτίων. Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός των δυνάμεων. 4 Καὶ θὰ παραδώσω τὴν Αἴγυπτον εἰς χεῖρας σκληρῶν κυρίων, καὶ βασιλεῖς σκληροὶ θὰ γίνουν κύριοι τῶν Αἰγυπτίων.Αὐτὰ δὲν τὰ λέγει ἄνθρωπός τις, ἀλλ’ ὁ παντοκράτωρ Κύριος.
5 καὶ πίονται οἱ Αἰγύπτιοι ὕδωρ τὸ παρὰ θάλασσαν, ὁ δὲ ποταμὸς ἐκλείψει καὶ ξηρανθήσεται. 5 Θα ξηρανθούν αι πηγαί των υδάτων και οι Αιγύπτιοι θα πίνουν νερό από αυτό, που ευρίσκεται κοντά εις την θάλασσαν. Διότι το νερό του ποταμού Νείλου θα λιγοστέψη και θα ξηρανθή η κοίτη του. 5 Καὶ θὰ πίνουν οἱ Αἰγύπτιοι νερὸν τὸ ἐκ τῶν λάκκων τῆς παραλίας, τῶν παρὰ τὰς ἐκβολὰς τοῦ Νείλου· ὁ δὲ ποταμὸς θὰ ἐκλείψῃ καὶ θὰ ξηρανθῇ.
6 καὶ ἐκλείψουσιν οἱ ποταμοὶ καὶ αἱ διώρυγες τοῦ ποταμοῦ, καὶ ξηρανθήσεται πᾶσα συναγωγὴ ὕδατος καὶ ἐν παντὶ ἕλει καλάμου καὶ παπύρου· 6 Οι παραπόταμοι, στους οποίους διακλαδίζεται ο Νείλος, και αι άλλαι διώρυγες του θα λείψουν. Θα ξηρανθή κάθε λίμνη και κάθε περιοχή υδάτων και κάθε έλος, όπου φυτρώνουν τα καλάμια και οι πάπυροι. 6 Καὶ θὰ ἐκλείψουν τὰ παραποτάμια, εἰς τὰ ὁποῖα παρὰ τὰς ἐκβολάς του διακλαδίζεται ὁ Νεῖλος, καθὼς καὶ αἱ διώρυγες τοῦ ποταμοῦ τούτου· καὶ θὰ ξηρανθῇ κάθε τεχνητὴ λίμνη, εἰς τὴν ὁποίαν συνάγεται τὸ νερὸν πρὸς ἄρδευσιν, καθὼς καὶ εἰς κάθε ἕλος, ποὺ φυτρώνουν καλαμιὲς καὶ πάπυροι.
7 καὶ τὸ ἄχι τὸ χλωρὸν πᾶν τὸ κύκλῳ τοῦ ποταμοῦ, καὶ πᾶν τὸ σπειρόμενον διὰ τοῦ ποταμοῦ ξηρανθήσεται ἀνεμόφθορον. 7 Και όλη η πρασίνη χλόη, η οποία πλουσία φυτρώνει εις τας όχθας του ποταμού, και κάθε τι που σπείρεται και ποτίζεται δια του ποταμού, θα ξηρανθή από τον καυστικόν και καταστρεπτικόν άνεμον. 7 Καὶ ἡ πράσινη χλόη ὅλη, ποὺ φυτρώνει εἰς τὰς ὄχθας τοῦ ποταμοῦ Νείλου, καὶ κάθε τι ποὺ σπείρεται διὰ νὰ ποτίζεται μὲ τὸ ποτάμι, θὰ ξηρανθῇ καὶ θὰ φθαρῇ ἐντελῶς ἀπὸ θερμὸν τῆς ἐρήμου ἄνεμον.
8 καὶ στενάξουσιν οἱ ἁλιεῖς, καὶ στενάξουσι πάντες οἱ βάλλοντες ἄγκιστρον εἰς τὸν ποταμόν, καὶ οἱ βάλλοντες σαγήνας καὶ οἱ ἀμφιβολεῖς πενθήσουσι. 8 Θα στενάξουν οι αλιείς, διότι θα ξηρανθούν αι περιοχαί, όπου ηλίευον. Θα στενάξουν όλοι εκείνοι, οι οποίοι έρριπτον τα άγκιστρα των στον ποταμόν. Θα πενθήσουν αυτοί, οι οποίοι έρριπτον τα δίκτυα και τα αμφίβληστρά των, δια να συλλάβουν ψάρια. Το επάγγελμά των θα νεκρωθή. 8 Καὶ θὰ στενάζουν οἱ ἁλιεῖς καὶ θὰ στενάζουν ὅλοι, ὅσοι ἔρριπτον ἄγκιστρον εἰς τὸν ποταμὸν καὶ ὅσοι ἔρριπτον δίκτυα, καὶ οἱ ρίπτοντες ἀμφίβληστρα θὰ πενθοῦν, διότι θὰ παύσῃ τὸ ἐπάγγελμά των νὰ τοὺς εἶναι προσοδοφόρον.
9 καὶ αἰσχύνη λήψεται τοὺς ἐργαζομένους τὸ λίνον τὸ σχιστὸν καὶ τοὺς ἐργαζομένους τὴν βύσσον, 9 Δια την γενικήν πτωχείαν και εμπορικήν απραξίαν θα κατεντροπιασθούν αυτοί, οι οποίοι εργάζονται το ξαινόμενον λινάρι και το λεπτό βαμβάκι της βύσσου. 9 Καὶ ἐντροπὴ θὰ καταλάβῃ αὐτοὺς ποὺ ἐργάζονται τὸ λινάρι τὸ ξαινόμενον καὶ κτενιζόμενον καὶ τὸ λεπτὸν βαμβάκι τῆς βύσσου.
10 καὶ ἔσονται οἱ ἐργαζόμενοι αὐτὰ ἐν ὀδύνῃ, καὶ πάντες οἱ ποιοῦντες τὸν ζῦθον λυπηθήσονται καὶ τὰς ψυχὰς πονέσουσι. 10 Ολοι αυτοί, που τα εργάζονται και τα εμπορεύονται θα κυριευθούν από στενοχωρίαν και πόνον, όπως επίσης θα λυπηθούν και θα πονέσουν αι καρδίαι εκείνων, αι οποίοι κατασκευάζουν τον ζύθον. 10 Καὶ θὰ περιέλθουν αὐτοὶ ποὺ ἐργάζονται καὶ ἐμπορεύονται αὐτὰ εἰς στενοχώριαν καὶ πόνον καὶ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ κατασκευάζουν τὸν ζύθον, θὰ λυπηθοῦν καὶ αἱ ψυχαί των θὰ πονέσουν.
11 καὶ μωροὶ ἔσονται οἱ ἄρχοντες Τάνεως· οἱ σοφοὶ σύμβουλοι τοῦ βασιλέως, ἡ βουλὴ αὐτῶν μωρανθήσεται. πῶς ἐρεῖτε τῷ βασιλεῖ· υἱοὶ συνετῶν ἡμεῖς, υἱοὶ βασιλέων τῶν ἐξ ἀρχῆς; 11 Θα μωρανθούν οι σοφοί άρχοντες της Τανεως, ανόητοι θα φανούν οι σοφοί σύμβουλοι του βασιλέως, διότι μωραί θα αποδειχθούν όλαι αυτών αι σκέψεις. Πως δε θα τολμήσετε τότε σεις οι σύμβουλοι, να είπετε στον βασιλέα σας· “ημείς είμεθα απόγονοι σοφών, είμεθα απόγονοι βασιλέων από αρχαιότατα χρόνια;” 11 Καὶ θὰ ἀποδειχθοῦν μωροὶ οἱ ἄρχοντες τῆς πόλεως Τάνεως· οἱ σοφοὶ σύμβουλοι τοῦ βασιλέως θὰ ἐμφανισθοῦν ἀνόητοι, καὶ αἱ εἰσηγήσεις των καὶ συμβουλαί των θὰ ἀποδειχθοῦν μωραί.Πῶς θὰ εἴπετε εἰς τὸν βασιλέα, σεῖς οἱ ἀνόητοι σύμβουλοί του, ὅτι εἴμεθα ἀπόγονοι συνετῶν γονέων ἠμεῖς, ἀπόγονοι τῶν ἐξ ἀρχαιοτάτων χρόνων βασιλέων τῆς Αἰγύπτου;
12 ποῦ εἰσι νῦν οἱ σοφοί σου καὶ ἀναγγειλάτωσάν σοι καὶ εἰπάτωσαν, τί βεβούλευται Κύριος σαβαὼθ ἐπ᾿ Αἴγυπτον; 12 Που είναι τώρα, ω Αίγυπτε, οι σοφοί σου σύμβουλοι; Αν υπάρχουν πράγματι, ας αναγγείλουν και ας πουν, τι εσκέφθη και απεφασισενοό Κυριος των δυνάμεων εναντίον της Αιγύπτου. 12 Ποὺ εἶναι τώρα οἱ σοφοί σου σύμβουλοι; Ἂς σοῦ ἀναγγείλουν καὶ ἂς σοῦ εἴπουν λοιπόν, τί ἔχει ἀποφασίσει διὰ τὴν Αἴγυπτον ὁ παντοκράτωρ Κύριος.
13 ἐξέλιπον οἱ ἄρχοντες Τάνεως, καὶ ὑψώθησαν οἱ ἄρχοντες Μέμφεως, καὶ πλανήσουσιν Αἴγυπτον κατὰ φυλάς. 13 Ελειψαν οι σοφοί άρχοντες της Τανεως, α-λαζονεύθησαν οι άρχοντες της Μέμφεως. Αυτοί επλάνησαν και θα πλανούν κατά πυκνάς μάζας τον λαόν της Αιγύπτου. 13 Ἐξέλιπον οἱ σοφοὶ τῆς πόλεως Τάνεως καὶ διεκρίθησαν, κατακτήσαντες τὸν θαυμασμὸν τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ λαοῦ, οἱ σοφοὶ καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς Μέμφεως.Καὶ θὰ πλανήσουν οὗτοι κατὰ φυλὰς καὶ πυκνὰς ὁμάδας τὴν Αἴγυπτον.
14 Κύριος γὰρ ἐκέρασεν αὐτοῖς πνεῦμα πλανήσεως, καὶ ἐπλάνησαν Αἴγυπτον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῶν, ὡς πλανᾶται ὁ μεθύων καὶ ὁ ἐμῶν ἅμα. 14 Διότι ο Κυριος τους εκέρασε και τους έδωσε να πίουν πνεύμα πλάνης, και δι' αυτό παρεπλάνησαν αυτοί και την Αίγυπτον και όλα τα έργα των κατοίκων της, όπως ακριβώς περιπλανάται και κλονίζεται ο μεθυσμένος, που συγχρόνως εκσπά εις αηδιαστικούς εμέτους. 14 Καὶ θὰ πλανήσουν τὴν Αἴγυπτον, διότι ὁ Κύριος τοὺς ἐκέρασε διὰ νὰ πίνουν πνεῦμα ἀποπλανήσεως, καὶ κατ' ἀκολουθίαν πλανηθέντες αὐτοὶ ἀπεπλάνησαν καὶ τὴν Αἴγυπτον εἰς ὅλα τὰ ἔργα τῶν κατοίκων της, ὅπως ἀκριβῶς πλανᾶται καὶ ὁ μεθυσμένος καὶ λόγῳ τῆς μεγάλης του μέθης κάμνει συγχρόνως καὶ ἐμετόν.
15 καὶ οὐκ ἔσται τοῖς Αἰγυπτίοις ἔργον, ὃ ποιήσει κεφαλὴν καὶ οὐράν, ἀρχὴν καὶ τέλος. 15 Και δεν θα υπάρχουν πλέον στους Αιγυπτίους πλήρη και τέλεια έργα ολοκληρωμένα από την κεφαλήν μέχρι της ουράς, από την αρχήν μέχρι το τέλος. 15 Καὶ δὲν θὰ εἶναι πλέον ἐπιτυχὲς ἔργον εἰς τοὺς Αἰγυπτίους, τὸ ὁποῖον νὰ συντελέσῃ τις ἀκέραιον καὶ τέλειον, μὲ κεφαλὴν καὶ οὐράν, μὲ ἀρχὴν δηλαδὴ καὶ τέλος.
16 Τῇ δὲ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται οἱ Αἰγύπτιοι ὡς γυναῖκες ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ ἀπὸ προσώπου τῆς χειρὸς Κυρίου σαβαώθ, ἣν αὐτὸς ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς. 16 Κατά δε την περίοδον εκείνην των συμφορών οι τέως ατρόμητοι και θρασείς Αιγύπτιοι θα γίνουν δειλοί, σαν γυναίκες, θα καταληφθούν από φόβον και τρόμον ενώπιον της παντοδυνάμου δεξιάς του Κυρίου παντοκράτορας, την οποίαν αυτός ο ίδιος θα καταφέρη εναντίον των. 16 Κατὰ τὴν ἡμέραν δὲ ἐκείνην οἱ ἄλλοτε ἀτρόμητοι καὶ θρασεῖς Αἰγύπτιοι θὰ γίνουν σὰν γυναῖκες γεμᾶτοι φόβον καὶ τρόμον ἐμπρὸς εἰς τὴν χεῖρα τοῦ παντοδυνάμου Κυρίου, τὴν ὁποίαν Αὐτὸς ὁ ἴδιος θὰ καταφέρῃ κατ’ αὐτῶν.
17 καὶ ἔσται ἡ χώρα τῶν ᾿Ιουδαίων τοῖς Αἰγυπτίοις εἰς φόβητρον· πᾶς, ὃς ἐὰν ὀνομάσῃ αὐτὴν αὐτοῖς, φοβηθήσονται διὰ τὴν βουλήν, ἣν βεβούλευται Κύριος σαβαὼθ ἐπ᾿ αὐτήν. 17 Και τότε η χώρα των Ιουδαίων θα είναι φόβητρον δια τους Αιγυπτίους και καθένας, που θα αναφέρη το όνομά της εις εκείνους, θα τους προκολέση φόβον δια την άποφασιν, που έλαβεν ο Κυριος των δυνάμεων εναντίον της Αιγύπτου, να τιμωρήση δηλαδή αυτήν. 17 Καὶ θὰ εἶναι ἡ χώρα τῶν Ἰουδαίων διὰ νὰ ἐκφοβίζῃ τοὺς Αἰγυπτίους· καθένας ποὺ θὰ προφέρῃ τὸ ὄνομά της εἰς αὐτούς, θὰ προκαλῇ φόβον εἰς αὐτοὺς διὰ τὴν ἀπόφασιν, τὴν ὁποίαν ἔλαβεν ὁ Κύριος τῶν Δυνάμεων δι’ αὐτήν, νὰ τιμωρήσῃ δηλαδὴ καὶ ταύτην, τὴν τόσον ὑπ’ αὐτοῦ εὐνοουμένην, προαναγγέλλων οὕτω ὅτι πολὺ αὐστηρότερον θὰ τιμωρήσῃ καὶ τὴν Αἴγυπτον.
18 Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται πέντε πόλεις ἐν τῇ Αἰγύπτῳ λαλοῦσαι τῇ γλώσσῃ τῇ Χαναανίτιδι καὶ ὀμνύουσαι τῷ ὀνόματι Κυρίου σαβαώθ· πόλις ἀσεδὲκ κληθήσεται ἡ μία πόλις. 18 Κατά την εποχήν εκείνην θα υπάρξουν μέσα εις την Αίγυπτον πέντε πόλεις, εις τας οποίας θα ομιλήται η γλώσσα των Ιουδαίων, και οι άνθρωποι θα ορκίζωνται στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Η μία πόλις από αυτάς θα ονομάζεται Ασεδέκ δηλαδή δικαιοσύνη, αυτή δε θα είναι η Ηλιούπολις. 18 Κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην θὰ εἶναι εἰς τὴν Αἴγυπτον πέντε πόλεις, αἱ ὁποῖαι θὰ λαλοῦν τὴν γλῶσσαν τῶν Ἰουδαίων, καὶ οἱ κάτοικοί των θὰ ὁρκίζωνται εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου τῶν Δυνάμεων πόλις Ἠλίου θὰ κληθῇ ἡ μία ἐκ τῶν πόλεων τούτων.
19 Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ ἐν χώρᾳ Αἰγυπτίων καὶ στήλη πρὸς τὸ ὅριον αὐτῆς τῷ Κυρίῳ 19 Κατά την περίοδον εκείνην θα ανεγερθή θυσιαστήριον προς τιμήν του Κυρίου εις την χώραν των Αιγυπτίων, και εις τα σύνορα της Αιγύπτου θα ανεγερθή στήλη αφιερωμένη στον Κυριον. 19 Κατ’ ἐκείνην τὴν ἡμέραν θὰ εἶναι Θυσιαστήριον πρὸς δόξαν τοῦ Κυρίου εἰς τὴν χώραν τῶν Αἰγυπτίων καὶ θὰ ἀνεγερθῇ στήλη ἀφιερωμένη εἰς τὸν Κύριον εἰς τὰ σύνορα αὐτῆς.
20 καὶ ἔσται εἰς σημεῖον εἰς τὸν αἰῶνα Κυρίῳ ἐν χώρᾳ Αἰγύπτου, ὅτι κεκράξονται πρὸς Κύριον διὰ τοὺς θλίβοντας αὐτούς, καὶ ἀποστελεῖ αὐτοῖς Κύριος ἄνθρωπον, ὃς σώσει αὐτούς, κρίνων σώσει αὐτούς. 20 Αυτό δε το θυσιαστήριον και η αφιερωμένη στήλη θα είναι αιώνιον σημείον και υπόμνησις εις την χώραν των Αιγυπτίων, διότι, όταν τότε κραυγάσουν προς τον Κυριον, ο Κυριος θα αποστείλη προς αυτούς άνθρωπον, δια να τους σώση. Αυτός θα τους κυδερνήση και θα τους σώση από τους κινδύνους. 20 Καὶ θὰ εἶναι τὸ θυσιαστήριον καὶ ἡ στήλη σημάδι καὶ ἐγγύησις εἰς τὸν αἰῶνα ἐν τῇ χώρᾳ τῆς Αἰγύπτου, ὅτι οἱ κάτοικοί της, οἱ γνωρίσαντες τὸν ἀληθινὸν Θεόν, θὰ φωνάξουν ἐν ἡμέραις κινδύνου πρὸς τὸν Κύριον δι' ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι τοὺς θλίβουν, καὶ θὰ ἀποστείλῃ ὁ Κύριος ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος θὰ τοὺς σώσῃ· θὰ τοὺς σώσῃ δὲ ὡς Κριτής των κρίνων τὰς διαφοράς των καὶ κυβερνῶν αὐτούς.
21 καὶ γνωστὸς ἔσται Κύριος τοῖς Αἰγυπτίοις, καὶ γνώσονται οἱ Αἰγύπτιοι τὸν Κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ποιήσουσι θυσίας καὶ εὔξονται εὐχὰς τῷ Κυρίῳ καὶ ἀποδώσουσι. 21 Και θα γίνη τότε γνωστός ο Κυριος στους Αιγυπτίους. Οι Αιγύπτιοι κατά την περίοδον εκείνην θα γνωρίσουν τον Κυριον, θα προσφέρουν προς αυτόν θυσίας, θα τάξουν τάματα στον Κυριον, τα οποία και θα εκπληρώσουν. 21 Καὶ θὰ γίνῃ γνωστὸς ὁ Κύριος εἰς τοὺς Αἰγυπτίους, καὶ θὰ γνωρίσουν οἱ Αἰγύπτιοι τὸν Κύριον κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ θὰ κάμουν θυσίας καὶ θὰ εὐχηθοῦν ταξίματα εἰς τὸν Κύριον καὶ θὰ ἐκπληρώσουν αὐτά.
22 καὶ πατάξει Κύριος τοὺς Αἰγυπτίους πληγῇ καὶ ἰάσεται αὐτοὺς ἰάσει, καὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς Κύριον, καὶ εἰσακούσεται αὐτῶν καὶ ἰάσεται αὐτούς. 22 Θα τιμωρήση παιδαγωγικώς ο Κυριος τους Αιγυπτίους δια θλίψεως μεγάλης, αλλά και θα τους θεραπεύση με ριζικήν θεραπείαν. Αυτοί δε μετανοούντες θα επιστραφούν προς τον Κυριον, ο δε Κυριος θα ακούση τας ευχάς των ευρισκομένων εις περίοδον θλίψεων και θα τους θεραπεύση. 22 Καὶ θὰ πατάξῃ παιδαγωγικῶς ὁ Κύριος τοὺς Αἰγυπτίους διὰ πληγῇς καὶ θὰ θεραπεύσῃ αὐτοὺς δι’ ἰάσεως· καὶ μετανοοῦντες οὖτοι θὰ ἐπιστραφοῦν πρὸς τὸν Κύριον, καὶ θὰ εἰσακούσῃ αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν θλίψει καὶ πληγῇ ὄντας καὶ θὰ τοὺς θεραπεύσῃ.
23 Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἔσται ἡ ὁδὸς ἀπὸ Αἰγύπτου πρὸς ᾿Ασσυρίους καὶ εἰσελεύσονται ᾿Ασσύριοι εἰς Αἴγυπτον, καὶ Αἰγύπτιοι πορεύσονται πρὸς ᾿Ασσυρίους, καὶ δουλεύσουσιν Αἰγύπτιοι τοῖς ᾿Ασσυρίοις. 23 Κατά την έποχην εκείνην θα υπάρξη ελευθέρα οδός από την Αίγυπτον προς τους 'Ασσυριους. Και έτσι ειρηνικώς θα εισέρχονται οι Ασσυριοι εις την Αίγυπτον και οι Αιγύπτιοι θα μεταβαίνουν στους Ασσυρίους. Και εν αγάπη οι Αιγύπτιοι θα προσφέρουν τας υπηρεσίας των στους Ασσυρίους. 23 Κατὰ τὴν ποθητὴν ἐκείνην ἡμέραν θὰ ὑπάρξῃ ὁδὸς εἰρηνικῆς ἐπικοινωνίας καὶ ἐλεύσεως ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου πρὸς τοὺς Ἀσσυρίους, καὶ θὰ εἰσέλθουν ὡς φίλοι οἱ Ἀσσύριοι εἰς τὴν Αἴγυπτον, καὶ οἱ Αἰγύπτιοι θὰ ὑπάγουν πρὸς τοὺς Ἀσσυρίους, καὶ θὰ δουλεύσουν οἱ Αἰγύπτιοι τοὺς Ἀσσυρίους, προσάγοντες τούτους εἰς τὸν ἀληθινὸν Θεὸν καὶ συλλατρεύοντες Αὐτόν.
24 Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἔσται ᾿Ισραὴλ τρίτος ἐν τοῖς ᾿Ασσυρίοις καὶ ἐν τοῖς Αἰγυπτίοις εὐλογημένος ἐν τῇ γῇ, 24 Κατά την ειρηνικήν και σωτήριον εκείνην εποχήν θα είναι ο Ισραηλιτικός λαός τρίτος μεταξύ των Ασσυρίων και των Αιγυπτίων, ευλογημένος μαζή με αυτούς εις την γην, 24 Κατὰ τὴν εὐλογημένην ἐκείνην ἡμέραν θὰ εἶναι ὁ Ἰσραὴλ τρίτος μεταξὺ τῶν Ἀσσυρίων καὶ τῶν Αἰγυπτίων εὐλογημένος μαζὶ μὲ αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν,
25 ἣν εὐλόγησε Κύριος σαβαὼθ λέγων· εὐλογημένος ὁ λαός μου ὁ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὁ ἐν ᾿Ασσυρίοις καὶ ἡ κληρονομία μου ᾿Ισραήλ. 25 την οποίαν ο Κυριος των δυνάμεων έχει ευλογήσει λέγων· “ευλογημένος είναι ο λαός μου, ο οποίος ευρίσκεται εις την Αιγυπτον· ο λαός μου, ο οποίος ευρίσκεται εις την Ασσυρίαν, και ο λαός του Ισραήλ, ο οποίος είναι η ιδιαιτέρα μου κληρονομία”. 25 τὴν ὁποῖον εὐλόγησεν ὁ Κύριος τῶν Δυνάμεων λέγων: Εὐλογημένος ὁ λαός μου ὁ εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ ὁ εἰς τοὺς Ἀσσυρίους, καθὼς καὶ ὁ Ἰσραήλ, τὸν ὁποῖον ἐξεχώρισα ὡς ἰδικήν μου κληρονομίαν.