Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:49
Δύση: 20:02
Σελ. 8 ημ.
107-259
16ος χρόνος, 5904η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΗΣΑΪΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 (ΞΑ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΠΝΕΥΜΑ Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με· εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμένους τὴν καρδίαν, κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, 1 Ο παις Κυρίου λέγει· Πνεύμα Κυρίου είναι και μένει εις εμέ, διότι με αυτό με εχρισεν ο Κυριος ως άνθρωπον και με έστειλε να κηρύξω στους πτωχούς και γυμνούς από πίστιν ανθρώπους το χαρμόσυνον μήνυμα της σωτηρίας· να θεραπεύσω αυτούς, των οποίων η καρδία έχει συντριβή από το βάρος της αμαρτίας· να κηρύξω στους δούλους της αμαρτίας την άφεσιν και την απελευθέρωσιν· να χαρίσω αναβλεψιν εις εκείνους, που έχουν σκοτισμένον και τυφλωμένον τον νουν από τα πάθη της αμαρτίας. 1 Πνεῦμα Κυρίου μένει καὶ ἐπαναπαύεται εἰς Ἐμέ, διότι ὁ Κύριος μὲ ἔχρισε· μὲ ἔχει ἀποστείλει νὰ κηρύξω τὸ χαρμόσυνον ἄγγελμα τῆς σωτηρίας εἰς τοὺς πνευματικῶς πτωχούς, νὰ θεραπεύσω ἐκείνους, τῶν ὁποίων ἡ καρδία εἶναι συντετριμμένη ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας, νὰ κηρύξω ἄφεσιν καὶ ἐλευθερίαν εἰς τοὺς αἰχμαλώτους τῶν παθῶν καὶ ἀνάβλεψιν εἰς τοὺς πάσχοντας πνευματικὴν τύφλωσιν,
2 καλέσαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτὸν καὶ ἡμέραν ἀνταποδόσεως τῷ Θεῷ ἡμῶν, παρακαλέσαι πάντας τοὺς πενθοῦντας, 2 Να κηρύξω στους ανθρώπους την νέαν εποχήν, η οποία θα είναι ευχαρίστως δεκτή από τον Θεόν ποθητή δε και χαρμόσυνος δι' αυτούς· να κηρύξω ημέραν ανταποδόσεως δια τον Θεόν μας, και να παρηγορήσω όλους εκείνους, οι οποίοι πενθούν. 2 νὰ κηρύξω καὶ ἀναγγείλω τὴν ἔναρξιν νέας περιόδου ἀρεστῆς εἰς τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμητὴς εἰς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ἡμέραν ἀνταποδόσεως καὶ ἐκδικήσεως διὰ τὸν Θεόν μας, διὰ νὰ παρηγορήσῃ ὅλους τοὺς πενθούντας καὶ καταπιεζομένους,
3 δοθῆναι τοῖς πενθοῦσι Σιὼν δόξαν ἀντὶ σποδοῦ, ἄλειμμα εὐφροσύνης τοῖς πενθοῦσι, καταστολὴν δόξης ἀντὶ πνεύματος ἀκηδίας· καὶ κληθήσονται γενεαὶ δικαιοσύνης, φύτευμα Κυρίου εἰς δόξαν. 3 Να δοθή στους πενθούντας ανθρώπους της Σιών δόξα αντί της στάκτης, ευώδες μύρον χαράς στους πενθούντας, ένδυμα δόξης αντί της λύπης και αποκαρδιώσεως. Αι νέαι γενεαί θα ονομασθούν γενεαί δικαιοσύνης· φυτεία, την οποίαν εφύτευσεν ο Κυριος προς δόξαν του. 3 διὰ νὰ δοθῇ εἰς τοὺς πενθούντας διὰ τὴν Σιὼν δόξα ἀντὶ τῆς στάκτης, ποὺ ἔχουν ρίψει ἐπὶ τῆς κεφαλῆς των εἰς ἔνδειξιν πένθους, ἄλειμμα ἐλαίου εὐώδους καὶ εὐφροσύνης εἰς τοὺς πενθούντας, ἔνδυμα δόξης ἀντὶ τῆς ἀπελπισίας καὶ τῆς καταπτώσεως, ποὺ τοὺς κατεκυρίευσε· καὶ θὰ ὀνομασθοῦν αὐτοὶ γενεαὶ δικαιοσύνης, φυτεία, τὴν ὁποίαν ἐφύτευσεν ὁ Κύριος πρὸς δόξαν αὐτοῦ.
4 καὶ οἰκοδομήσουσιν ἐρήμους αἰωνίας, ἐξηρημωμένας πρότερον ἐξαναστήσουσι· καὶ καινιοῦσι πόλεις ἐρήμους ἐξηρωμένας εἰς γενεάς. 4 Και οι πνευματιώώς ελεύθεροι αυτοί άνθρωποι θα ανοικοδομήσουν τας από αιώνων ερήμους πόλεις, θα ανεγείρουν και θα δώσουν ζωήν εις πόλεις, αι οποίαι από προηγουμένους χρόνους είχαν τελείως, ερημωθή. Θα ανακαινίσουν ερήμους πόλεις, αι οποίαι επί πολλάς γενεάς είχαν μείνει έρημοι και ακατοίκητοι. 4 Καὶ οἱ ἐλευθερωθέντες θὰ πληθυνθοῦν τόσον πολύ, ὥστε θὰ οἰκοδομήσουν ἐρημωμένα ἐρείπια ἀπὸ αἰώνων πολλῶν, καὶ ἀπὸ πολλοῦ χρόνου τελείως ἐρημωμένας πόλεις θὰ ἀνοικοδομήσουν πάλιν καὶ θὰ ἀνακαινίσουν πόλεις ἐρήμους, αἱ ὁποῖαι ἐπὶ πολλὰς γενεᾶς ἔμειναν ἐρημωμέναι.
5 καὶ ἥξουσι ἀλλογενεῖς ποιμαίνοντες τὰ πρόβατά σου, καὶ ἀλλόφυλοι ἀροτῆρες καὶ ἀμπελουργοί. 5 Θα έλθουν ξένοι να ποιμάνουν τα πρόβατά σου, ω Ιερουσαλήμ, και αλλόφυλοι ως γεωργοί και αμπελουργοί. 5 Καὶ θὰ ἔλθουν ξένοι, ἀποσπώμενοι ἐκ τῆς παλαιᾶς συγγενείας αὐτῶν καὶ καθιστάμενοι οἰκεῖοι σου καὶ συγγενεῖς σου, οἱ ὁποῖοι θὰ ποιμαίνουν τὰ πρόβατά σου· καὶ ἀλλόφυλοι θὰ ἐργάζωνται τὰ ἄροτρα καὶ θὰ εἶναι ἀμπελουργοὶ εἰς τὰς ἀμπέλους σου.
6 ὑμεῖς δὲ ἱερεῖς Κυρίου κληθήσεσθε, λειτουργοὶ Θεοῦ· ἰσχὺν ἐθνῶν κατέδεσθε καὶ ἐν τῷ πλούτῳ αὐτῶν θαυμασθήσεσθε. [ἀντὶ τῆς αἰσχύνης ὑμῶν τῆς διπλῆς καὶ ἀντὶ τῆς ἐντροπῆς ἀγαλλιάσεται ἡ μερὶς αὐτῶν]. 6 Σεις δε θα γίνετε και θα ονομασθήτε ιερείς Κυρίου, λειτουργοί του Θεού. Θα συντηρήσθε από τας πλουσίας εισφοράς των εθνών και θα γίνετε αξιοθαύμαστοι με τον πλούτον εκείνων. 6 Σεῖς δὲ θὰ κληθῆτε ἱερεῖς τοῦ Κυρίου, λειτουργοὶ τοῦ Θεοῦ.Θὰ συντηρῆσθε δὲ ὑπὸ τῆς πλουσίας προσφορᾶς τῶν προσελκυομένων εἰς τὴν ἀλήθειαν ὑφ’ ὑμῶν ἐθνικῶν καὶ θὰ γίνετε ἀντικείμενον θαυμασμοῦ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ πλούτου των, μὲ τὸν ὁποῖον θὰ ἐπαρκοῦν ἐν πλεονασμῷ εἰς τὰς σωματικάς σας ἀνάγκας.
7 οὕτως ἐκ δευτέρας κληρονομήσουσι τὴν γῆν, καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτῶν. 7 Ετσι δε οι Ιουδαίοι θα κληρονομήσουν δια δευτέραν φοράν την γην της Επαγγελίας. Αιωνία χαρά και αγαλλίασις θα στεφανώνη τας κεφαλάς των. 7 Οὕτω διὰ δευτέραν φορὰν θὰ κληρονομήσουν οἱ ἀποτελοῦντες τὸν νέον Ἰσραὴλ τὴν γῆν, ὁλόκληρον τώρα, καὶ ὡς ἄλλος τις στέφανος θὰ ὑπάρχῃ ὑπὲρ τὴν κεφαλήν των εὐφροσύνη αἰώνιος καὶ παντοτινή.
8 ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὁ ἀγαπῶν δικαιοσύνην καὶ μισῶν ἁρπάγματα ἐξ ἀδικίας· καὶ δώσω τὸν μόχθον αὐτῶν δικαίοις καὶ διαθήκην αἰώνιον διαθήσομαι αὐτοῖς. 8 Διότι εγώ είμαι Κυριος, ο οποίος αγαπώ δικαιοσύνην και μισώ τας αδίκους αρπαγάς. Εγώ θα δώσω στους δικαίους την ανταμοιβήν των κόπων των, και θα συνάψω με αυτούς αιωνίαν διαθήκην. 8 Θὰ κληρονομήσουν δὲ τὴν γῆν, διότι Ἐγώ, ὄστις θὰ δώσω εἰς αὐτοὺς ταύτην, εἶμαι ὁ Κύριος, ὁ Ὁποῖος ἀγαπῶ τὴν δικαιοσύνην καὶ μισῶ τὰ ἄδικα ἁρπάγματα.Καὶ θὰ δώσω εἰς τοὺς δικαίους τὴν ἀνταμοιβὴν τοῦ μόχθου των καὶ θὰ συνάψω πρὸς αὐτοὺς διαθήκην αἰώνιον.
9 καὶ γνωσθήσεται ἐν τοῖς ἔθνεσι τὸ σπέρμα αὐτῶν καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν ἐν μέσῳ τῶν λαῶν· πᾶς ὁ ὁρῶν αὐτοὺς ἐπιγνώσεται αὐτούς, ὅτι οὗτοί εἰσι σπέρμα ηὐλογημένον ὑπὸ Θεοῦ 9 Θα γίνη γνωστή και ονομαστή μεταξύ των εθνών η γενεά των και οι απόγονοι αυτών ανάμεσα στους λαούς της γης. Ο καθένας, που θα βλέπη αυτούς, θα γνωρίση μετά βεβαιότητας, ότι αυτή είναι η ευλογημένη από τον Θεόν γενεά. 9 Καὶ θὰ γίνῃ γνωστὴ καὶ ἐξακουστὴ μεταξὺ τῶν ἐθνῶν ἡ γενεά των καὶ οἱ ἀπόγονοί των θὰ γνωσθοῦν ἐν μέσῳ τῶν λαῶν· καθένας ποὺ θὰ τοὺς βλέπῃ, θὰ πληροφορῆται καὶ θὰ σχηματίζῃ τὴν πεποίθησιν, ὅτι αὐτοὶ εἶναι γενεά, τὴν ὁποίαν ἔχει εὐλογήσει ὁ Θεός,
10 καὶ εὐφροσύνῃ εὐφρανθήσονται ἐπὶ Κύριον. -᾿Αγαλλιάσθω ἡ ψυχή μου ἐπὶ τῷ Κυρίῳ· ἐνέδυσε γάρ με ἱμάτιον σωτηρίου καὶ χιτῶνα εὐφροσύνης, ὡς νυμφίῳ περιέθηκέ μοι μίτραν καὶ ὡς νύμφην κατεκόσμησέ με κόσμῳ. 10 Μεγάλην χαράν και αγαλλίασιν θα ευφρανθούν εν Κυρίω. Ας πλημμυρίση λοιπόν, από αγαλλίασιν η ψυχή μου εν τω Κυρίω. Διότι με ενέδυσε με το ένδυμα της. σωτηρίας και με χιτώνα χαράς και αγαλλιάσεως. Ως προς νυμφίον έθεσεν επάνω εις την κεφαλήν μου μίτραν και ως νύμφην με εστόλισε με πλούσιον στολισμόν. 10 καὶ θὰ εὐφρανθοῦν πολὺ ἐν Κυρίῳ.Ἂς κατακυριευθῇ λοιπὸν ὑπὸ ἀγαλλιάσεως ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἐπικοινωνίᾳ μου καὶ τῇ πεποιθήσει μου μετὰ τοῦ Κυρίου.Διότι μὲ ἐνέδυσεν ἐν τῷ νέῳ Ἰσραήλ, ὅστις εἶναι Σῶμα μου, ἔνδυμα σωτηρίας καὶ ἐπανωφόριον γεμίζον με εὐφροσύνην.Ἔθεσε περὶ τὴν κεφαλήν μου, ὡσὰν νὰ ἤμην νυμφίος, μίτραν καὶ ὡσὰν νύμφην μὲ κατεστόλισε μὲ στολισμόν.
11 καὶ ὡς γῆ αὔξουσα τὸ ἄνθος αὐτῆς καὶ ὡς κῆπος τὰ σπέρματα αὐτοῦ, οὕτως ἀνατελεῖ Κύριος δικαιοσύνην καὶ ἀγαλλίαμα ἐναντίον πάντων τῶν ἐθνῶν. 11 Οπως η γη βλαστάνει τους σπόρους, αυξάνει και πληθύνει τα άνθη της, όπως ο κήπος βλαστάνει ο,τι σπείρεται εις αυτόν, και καρποφορεί, έτσι ο Κυριος θα ανατείλη κατά τας ημέρας του παιδός του την δικαιοσύνην και την αρετήν, χαράν και αγαλλίασιν ενώπιον όλων των εθνών. 11 Ναί· εἶμαι κατακοσμημένη ὡσὰν νύμφη.Διότι ὅπως ἡ γῆ, ἡ ὁποία αὐξάνει τὴν σποράν της καὶ ἀνθίζει, καὶ ὅπως κῆπος, ποὺ γονιμοποιεῖ τὰ σπαρέντα εἰς αὐτόν, οὕτω θὰ στολισθῶ καὶ θὰ καρποφορήσω καὶ ἐγώ· διότι οὕτως ὁ Κύριος θὰ ἀνατείλῃ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Παιδὸς αὐτοῦ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν ἐξ αὐτῶν προερχομένην χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν ἐνώπιον ὅλων τῶν ἐθνῶν.