Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Ανατ: 06:09
Δύση: 20:37
Σελ. 16 ημ.
145-221
16ος χρόνος, 5942η ημέρα
Έκδοση: 4η
Χριστὸς Ἀνέστη!

ΗΣΑΪΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 (ΙΗ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΟΥΑΙ γῆς πλοίων πτέρυγες ἐπέκεινα ποταμῶν Αἰθιοπίας, 1 Αλλοίμονον εις τα ταχέα πλοία της χώρας, που ευρίσκεται πέραν από τους ποταμούς της Αιθιοπίας, και τα οποία φαίνεται σαν να έχουν φτερά. 1 Αλλοίμονον εἰς τὰ ὁμοιάζοντα πρὸς πτέρυγας ἱστία τῶν πλοίων τῆς γῆς, ἡ ὁποία κεῖται πέραν τῶν ποταμῶν τῆς Αἰθιοπίας.Εἰς τίποτε δὲν θὰ ὠφελήσῃ τὸ ταχύπλοον αὐτῶν.
2 ὁ ἀποστέλλων ἐν θαλάσσῃ ὅμηρα καὶ ἐπιστολὰς βιβλίνας ἐπάνω τοῦ ὕδατος· πορεύσονται γὰρ ἄγγελοι κοῦφοι πρὸς ἔθνος μετέωρον καὶ ξένον λαὸν καὶ χαλεπόν, τίς αὐτοῦ ἐπέκεινα; ἔθνος ἀνέλπιστον καὶ καταπεπατημένον. νῦν οἱ ποταμοὶ τῆς γῆς 2 Αλλοιμονον στον βασιλέα της Αιθιοπίας, που είναι και άρχων της Αιγύπτου, ο οποίος στέλλει, προς ειρήνην, τάχα, πρεσβευτάς με επιστολάς πλέοντας επάνω στους μεγάλους ποταμούς· διότι οι ταχείς ως ανάλαφροι αυτοί αγγελιαφόροι θα επιστρέψουν άπρακτοι στο σκληρόν έθνος των, του οποίου οι άνθρωποι είναι μεγαλόσωμοι και ισχυροί· ποίος άλλος λαός τον υπερέβη εις σκληρότητα; Το έθνος αυτό πάντας νικών και υποτάσσων, δεν παρέχει καμμίαν ελπίδα σωτηρίας στους ηττημένους. Αυτό διασχίζουν τώρα οι ποταμοί της γης. 2 Ἀλλοίμονον εἰς τὸν βασιλέα τῆς Αἰθιοπίας, ὁ ὁποῖος ἀποστέλλει διὰ τῶν ὁμοίων πρὸς θάλασσαν ποταμῶν ὁμήρους ἐγγυωμένους τὴν φιλίαν του καὶ ἐπιστολὰς γραμμένας εἰς πάπυρον διὰ μέσου τοῦ ὕδατος τῆς χώρας του· διότι οἱ ἀπεσταλμένοι του οὖτοι θὰ ἐπιστρέφουν πάλιν γρήγορα πρὸς τὸ ἴδιον ὑπερήφανον ἔθνος, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀνθρώπους ὑψηλοὺς κατὰ τὸ ἀνάστημα, καὶ πρὸς τὸν λαὸν μὲ χρῶμα καὶ χαρακτηριστικὰ ξενίζοντα, ἀλλὰ καὶ πολὺ ἰσχυρόν.Ποῖος ἄλλος λαὸς εἶναι σκληρότερος τούτου; Ἔθνος ἀποκλεῖον πᾶσαν ἐλπίδα εἰς τὸν ἀντίπαλον αὐτοῦ καὶ τὸ ὁποῖον ἔχει καταπατήσει πολλοὺς λαούς· τώρα διασχίζουν αὐτὸ οἱ ποταμοὶ τῆς γῆς.
3 πάντες ὡς χώρα κατοικουμένη· κατοικηθήσεται ἡ χώρα αὐτῶν ὡσεὶ σημεῖον ἀπὸ ὄρους ἀρθῇ, ὡς σάλπιγγος φωνὴ ἀκουστὸν ἔσται. 3 Ολοι αυτοί οι ποταμοί εξ αιτίας των πολλών πλοιαρίων, που τους διασχίζουν, ομοιάζουν με κατοικουμένην χώραν. Η χώρα αυτών θα μείνη κατοικουμένη, όχι όμως επί πολύ, διότι σαν επάνω εις την κορυφήν όρους κάποιο συνθηματικόν σημείον της καταστροφής θα υψωθή. Σαν φωνή σάλπιγγος θα ακουσθή το μήνυμα της καταστροφής της. 3 Ὅλοι οἱ ποταμοὶ εἶναι σὰν χώρα, ποὺ κατοικεῖται· τόσα πολλὰ πλοιάρια τοὺς διασχίζουν καὶ τόσοι συνοικισμοὶ ἔχουν ἐγκατασταθῇ εἰς τὰς ὄχθας των.Ἡ χώρα αὐτῶν «τῶν Αἰθιόπων» δὲν θὰ ἐρημωθῇ, ἀλλὰ θὰ κατοικηθῇ· θὰ ἴδουν σὰν σημεῖον συνθηματικόν, ποὺ θὰ ὑψωθῇ ἀπὸ ὄρος, σὰν φωνὴ σάλπιγγος θὰ ἀκουσθῇ τὸ μήνυμα τῆς καταστροφῆς τῶν Ἀσσυρίων.
4 διότι οὕτως εἶπέ μοι Κύριος· ἀσφάλεια ἔσται ἐν τῇ ἐμῇ πόλει ὡς φῶς καύματος μεσημβρίας, καὶ ὡς νεφέλη δρόσου ἡμέρας ἀμήτου ἔσται. 4 Διότι αυτά μου είπεν ο Κυριος· ασφάλεια θα υπάρξη εις την πόλιν μου την Ιερουσαλήμ, φανερά ώσαν το λαμπρόν φως μεσημβρινής ζέστης και ωσάν ευχάριστος δροσερά νεφέλη κατά τας θερμάς ημέρας του θερισμού. 4 Διότι ἔτσι μου εἶπεν ὁ Κύριος: Ἀσφάλεια θὰ εἶναι εἰς τὴν πόλιν μου, τὴν Ἱερουσαλήμ, τόσον φανερά, ὅπως τὸ λαμπρὸν φῶς τῆς μεσημβρινῆς ζέστης, καὶ τόσον ποθητὴ καὶ ἀνακουφιστική, ὅπως δροσερὸν σύννεφον θὰ εἶναι εἰς ἡμέραν θερισμοῦ.
5 πρὸ τοῦ θερισμοῦ, ὅταν συντελεσθῇ ἄνθος καὶ ὄμφαξ ἐξανθήσῃ ἄνθος ὀμφακίζουσα, καὶ ἀφελεῖ τὰ βοτρύδια τὰ μικρὰ τοῖς δρεπάνοις καὶ τὰς κληματίδας ἀφελεῖ καὶ ἀποκόψει 5 Πριν έλθη η εποχή του θερισμού, όταν συμπληρωθή η άνθησις της αμπέλου, και φανούν οι πρώτες αγουρίδες, ο δε αμπελουργός με τα κοπτερά του εργαλεία, αφαιρεί από τα καρποφόρα κλήματα τα μικρά τσαμπιά, που δεν θα είναι δυνατόν να ωριμάσουν, και αποκόπτει και αφαιρεί τα πλεονάζοντα κλήματα, έτσι και ο Θεός θα κατακόψη τον εχθρόν. 5 Ὅπως γίνεται πρὸ τοῦ τρυγητοῦ, ὅταν εἰς τὰ κλήματα συντελεσθῇ ἡ ἄνθησις καὶ ἀγουρίδα πετάξῃ σὰν ἄνθος, καὶ ὁ ἀμπελουργὸς θὰ ἀφαιρέσῃ τὰ μικρὰ τσαμπιὰ διὰ τῶν δρεπάνων καὶ τὰ βλαστάρια τῶν κλημάτων τὰ πλεονάζοντα θὰ ἀφαιρέσῃ καὶ θὰ ἀποκόψῃ, ἔτσι καὶ ὁ Θεὸς θὰ κατακόψῃ καὶ τὸν ἐχθρὸν τῆς πόλεώς του.
6 καὶ καταλείψει ἅμα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς. καὶ συναχθήσεται ἐπ᾿ αὐτοὺς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς ἐπ᾿ αὐτὸν ἥξει. 6 Και θα εγκαταλείψη ο Θεός άταφα τα πτώματα των επιτεθέντων εχθρών εις τα πετεινά του ουανού και εις τα θηρία της γης· και θα συγκεντρωθούν επάνω στους νεκρούς αυτούς τα όρνεα του ουρανού, και όλα τα θηρία της γης θα έλθουν εις αυτούς. 6 Καὶ θὰ ἐγκαταλείψῃ συγχρόνως ὁ Θεὸς ἄταφα τὰ πτώματά των εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἰς τὰ θηρία τῆς γῆς, καὶ θὰ συναχθοῦν ἐπὶ τοὺς νεκροὺς τούτους τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ὅλα τὰ θηρία τῆς γῆς εἰς αὐτοὺς θὰ ἔλθουν.
7 ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνενεχθήσεται δῶρα Κυρίῳ σαβαὼθ ἐκ λαοῦ τεθλιμμένου καὶ τετιλμένου καὶ ἀπὸ λαοῦ μεγάλου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον· ἔθνος ἐλπίζον καὶ καταπεπατημένον, ὅ ἐστιν ἐν μέρει ποταμοῦ τῆς χώρας αὐτοῦ, εἰς τὸν τόπον, οὗ τὸ ὄνομα Κυρίου σαβαὼθ ἐπεκλήθη, ὄρος Σιών. 7 Κατά δε τον καιρόν εκείνον της λυτρώσεως του Ισραήλ θα προσφερθούν δώρα ευγνωμοσύνης προς τον Κυριον των δυνάμεων εκ μέρους λαού, ο οποίος υπήρξε θλιμμένος και απογυμνωμένος, ο οποίος όμως από τώρα και στον μετά ταύτα χρνον θα είναι μεγάλος και ισχυρός. Το έθνος, που είχε καταπατηθή από τας επιδρομάς των εχθρών, το οποίον όμως επιστραφέν ελπίζει στον αληθινόν Θεόν, και του οποίου η χώρα ευρίσκεται ανάμεσα ποταμών, θα προσφέρη ευχαριστηρίους θυσίας στον τόπον, όπου οι πιστοί από αρχαίων χρόνων επικαλούνται το όνομα Κυρίου του παντοκράτορος, στο όρος Σιών. 7 Κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον θὰ προσφερθοῦν δῶρα εὐχαριστίας εἰς τὸν Παντοκράτορα Κύριον, τὰ ὁποῖα θὰ ληφθοῦν ὡς λάφυρα ἀπὸ λαὸν θλιμμένον καὶ ἀπογυμνωμένον, ἀπὸ τὸν Ἀσσυριακὸν λαόν, ὅστις θὰ συντριβῇ, καὶ θὰ προσφερθοῦν ἀπὸ λαὸν μεγάλον, τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαόν, ὁ ὁποῖος θὰ μείνῃ εἰς τὸν πάντα χρόνον μέγας ἀπὸ τώρα καὶ αἰωνίως· ἔθνος, ποὺ τώρα ἐπιστραφὲν ἐλπίζει εἰς τὸν ἀληθῆ Θεὸν καὶ ἔχει καταπατηθῇ ἀπὸ τὰς εἰσβολὰς τῶν ἐχθρῶν, τοῦ ὁποίου ἡ χώρα εἶναι ἐν μέσῳ ποταμῶν, θὰ προσφέρῃ δῶρα εἰς τὸν τόπον, ὅπου ἀνέκαθεν ἐπεκαλέσθησαν οἱ πιστοὶ τὸ ὄνομα τοῦ Παντοκράτορος Κυρίου, δηλαδὴ εἰς τὸ ὄρος Σιών.