Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024
Ανατ: 06:12
Δύση: 20:33
Σελ. 12 ημ.
141-225
16ος χρόνος, 5938η ημέρα
Έκδοση: 4η
Χριστὸς Ἀνέστη!

ΙΩΒ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 (ΙΗ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΥΠΟΛΑΒΩΝ δὲ Βαλδὰδ ὁ Σαυχίτης λέγει· 1 Ελαβε τον λόγον ο Βαλδάδ ο Σαυχίτης και είπεν· 1 Λαβὼν δὲ τὸν λόγον εἰς ἀπάντησιν Βαλδὰδ ὁ Σαυχίτης εἶπεν:
2 μέχρι τίνος οὐ παύσῃ; ἐπίσχες, ἵνα καὶ αὐτοὶ λαλήσωμεν. 2 “έως πότε συ θα ομιλής και δεν θα σταματήσης; Παύσε επιτέλους, δια να ομιλήσωμεν και ημείς. 2 «Ἕως πότε δὲν θὰ παύσῃς νὰ ὁμιλῇς; Σταμάτησε διὰ νὰ ὁμιλήσωμεν καὶ ἠμεῖς.
3 διατὶ δὲ ὥσπερ τετράποδα σεσιωπήκαμεν ἐναντίον σου; 3 Διατί ωσάν να είμεθα ανόητα και άφωνα τετράποδα εκρατήσαμεν σιωπήν απέναντί σου; 3 Διότι ἔχομεν σιωπήσει ἐνώπιόν σου σὰν νὰ ἤμεθα ζῶα τετράποδα
4 κέχρηταί σοι ὀργή· τί γάρ; ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, ἀοίκητος ἡ ὑπ᾿ οὐρανόν; ἢ καταστραφήσεται ὄρη ἐκ θεμελίων; 4 Ευρίσκεσαι υπό το κράτος μεγάλης ταραχής, παραφέρεσαι. Τι λοιπόν; Εάν συ αποθάνης, θα μείνη η οικουμένη ακατοίκητος; Θα καταστραφούν τα όρη εκ θεμελίων; 4 Σὲ ἐκυρίευσεν ἡ ὀργὴ καὶ σὲ κάμνει νὰ παραφέρεσαι.Διότι τί νομίζεις; Ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, θὰ μείνῃ ἀκατοίκητος ἡ γῆ; Ἢ ὅτι θὰ καταστραφοῦν ἀπὸ τὰ θεμέλιά των τὰ βουνά, καὶ δι’ αὐτὸ δὲν πρέπει ὁ Θεὸς νὰ σὲ τιμωρήσῃ ἁμαρτάνοντα;
5 καὶ φῶς ἀσεβῶν σβεσθήσεται, καὶ οὐκ ἀποβήσεται αὐτῶν ἡ φλόξ· 5 Το φως της ευτυχίας των ασεβών τελικώς θα σβήση και αυτή η φλόγα της ευημερίας των δεν πρόκειται να διατηρηθή επί πολύ. 5 Καὶ τὸ φῶς τῶν ἀσεβῶν θὰ σβεσθῇ καὶ ἡ φωτια των δὲν θὰ βγῇ σὲ καλό.Ἡ χαρὰ τῆς ζωῆς, ποὺ θὰ ἀπολαύσουν, δὲν θὰ εἶναι μόνιμος, ἀλλὰ θὰ καταλήξῃ εἰς ὄλεθρον.
6 τὸ φῶς αὐτοῦ σκότος ἐν διαίτῃ, ὁ δὲ λύχνος ἐπ᾿ αὐτῷ σβεσθήσεται. 6 Το φως της ευημερίας και ευτυχίας του ασεβούς θα μεταβληθή εις σκοτάδι δυστυχίας μέσα στο σπίτι του, και ο λύχνος της ζωής του θα σβεσθή και δεν θα τον φωτίζη πλέον. 6 Τὸ φῶς τοῦ ἀσεβοῦς εἰς τὴν σκηνήν του θὰ μεταπέσῃ εἰς σκότος, ὁ λύχνος του δέ, ποὺ τὸν φωπίζει, θὰ σβεσθῇ.
7 θηρεύσαισαν ἐλάχιστοι τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, σφάλαι δὲ αὐτοῦ ἡ βουλή. 7 Ολίγοι ασήμαντοι και ευτελείς θα ληστεύσουν και θα αρπάξουν την περιουσίαν του. Θα ναυαγήσουν δε και θα αποδειχθούν εσφαλμένα τα πονηρά του σχέδια. 7 Θὰ θηρεύσουν καὶ θὰ ἀρπάσουν ἐλάχιστοι τὰ ὑπάρχοντά του, χωρὶς νὰ δύναται νὰ ἀντιστῇ εἰς αὐτούς, θὰ πέσῃ ἔξω δὲ ἡ σκέψις καὶ ἀπόφασίς του, ὥστε θὰ σκοντάψῃ καὶ θὰ κατακρημνισθῇ.
8 ἐμβέβληται δὲ ὁ ποὺς αὐτοῦ ἐν παγίδι, ἐν δικτύῳ ἑλιχθείη. 8 Θα πέσουν εις παγίδα τα πόδια του, θα περιτυλιχθούν εις δίκτυα, από τα οποία δεν θα ημπορέση να ελευθερωθή. 8 Τοῦτο δὲ θὰ γίνῃ, διότι ἔχει ἐμπλακῇ ὁ πούς του εἰς παγίδα καὶ θὰ ἐντυλιχθῇ μέσα εἰς δίκτυον.
9 ἔλθοισαν δὲ ἐπ᾿ αὐτὸν παγίδες, κατισχύσει ἐπ᾿ αὐτὸν διψῶντας. 9 Θα στηθούν και θα πέσουν επάνω του παγίδες· και άνθρωποι διψώντες την καταστροφήν του θα υπερισχύσουν εναντίον του. 9 Θὰ ἔλθουν δὲ ἐπάνω του παγίδες, καὶ ἡ τιμωρὸς θεία δικαιοσύνη θὰ παραχωρήσῃ νὰ ὑπερισχύσουν αὐτοῦ ἄνθρωποι διψῶντες τὴν καταστροφήν του.
10 κέκρυπται ἐν τῇ γῇ σχοινίον αὐτοῦ καὶ ἡ σύλληψις αὐτοῦ ἐπὶ τρίβων. 10 Εχει κρυφθή εις την γην το σχοινί της παγίδος, που έστηθη δι' αυτόν. Θα συλληφθή, καθ' ον χρόνον αμέριμνος και ανύποπτος βαδίζει στον δρόμον. 10 Εἶναι κρυμμένον εἰς τὴν γῆν τὸ σχοινίον τῆς παγίδος, ποὺ ἔχει στηθῆ δι’ αὐτόν, καὶ ἡ σύλληψίς του θὰ συντελεσθῇ εἰς τὸν δρόμον, εἰς τὸν ὁποῖον βαδίζει.
11 κύκλῳ ὀλέσαισαν αὐτὸν ὀδύναι, πολλοὶ δὲ περὶ πόδα αὐτοῦ ἔλθοισαν 11 Καταστρεπτικαί και θανάσιμοι οδύναι θα τον περικυκλώσουν από όλα τα σημεία. Επίβουλοι θα έλθουν και θα μπλεχθούν στα πόδια του και θα τον ρίψουν κάτω. 11 Κυκλοτερῶς θὰ καταστρέψουν αὐτὸν ὀδυνηραὶ τιμωρίαι· πολλοὶ δὲ ἐπίβουλοι καὶ ἐχθροὶ θὰ ἔλθουν τριγύρω ἀπὸ τοὺς πόδας του, ὥστε νὰ μὴ δύναται νὰ διαφύγῃ τὸν ὄλεθρον.
12 ἐν λιμῷ στενῷ. πτῶμα δὲ αὐτῷ ἡτοίμασται ἐξαίσιον. 12 Θα περιέλθη εις μεγάλην πείναν. Εχει ετοιμασθή δι' αυτόν απαισία και τρομερά πτώσις και καταστροφή. 12 Εἰς πεῖναν μεγάλην θὰ ἐμπρσῃ· ἔχει δὲ ἐτοιμασθῇ δι’ αὐτὸν πτῶσις καὶ κατάρρευσις ἀπαισία.
13 βρωθείησαν αὐτοῦ κλῶνες ποδῶν, κατέδεται δὲ αὐτοῦ τὰ ὡραῖα θάνατος. 13 Θα καταφαγωθούν τα καλάμια των ποδιών του από φθοροποιόν νόσον. Ο θάνατος θα καταφάγη την ωραιότητα του. 13 Θὰ καταφαγωθοῦν αἱ κνῆμαι τῶν ποδῶν του, ὁ θάνατος δὲ θὰ καταφάγῃ τὴν ὡραιότητά του.
14 ἐκραγείη δὲ ἐκ διαίτης αὐτοῦ ἴασις, σχοίη δὲ αὐτὸν ἀνάγκη αἰτίᾳ βασιλικῇ. 14 Θα αποσπασθ·η και θα εκτιναχθή μακράν από το σπίτι του κάθε θεραπεία και άνεσις που είχε. Θα περιπέση δε εις αναπόφευκτον αθλιότητα κατόπιν κάποιας βασιλικής διαταγής. 14 Ἀπὸ τὴν σκηνήν του δὲ θὰ ἀποσπασθῇ ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡσυχία, τὴν ὁποίαν εἰς αὐτὴν ἀπελάμβανε, θὰ καταληφθῇ δὲ ὑπὸ ἀναγκαστικῆς καὶ ἀναποφεύκτου ἀθλιότητος ἐκ διαταγῆς καὶ ἐνεργείας βασιλικῆς.
15 κατασκηνώσει ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ ἐν νυκτὶ αὐτοῦ, κατασπαρήσονται τὰ εὐπρεπῆ αὐτοῦ θείῳ. 15 Θα κατοικήση ο ασεβής στο σπίτι του μέσα στο σκοτάδι της δυστυχίας και της αθλιότητος. Και όσα ωραία και ελκυστικά έχει, θα σκεπασθούν με θειάφι, δια να κατακαούν και αφανισθούν εξ ολοκλήρου. 15 Θὰ κατασκηνώσῃ ὁ ἀσεβὴς εἰς τὴν σκηνήν το ὑπὸ σκότος δυστυχίας καὶ ἀθλιότητος, ἡ εὐπρεπῶς δὲ στολισμένη οἰκία του θὰ σπαρθῇ μὲ θειάφι καὶ θὰ κατακαῇ.
16 ὑποκάτωθεν αἱ ρίζαι αὐτοῦ ξηρανθήσονται, καὶ ἐπάνωθεν ἐπιπεσεῖται θερισμὸς αὐτοῦ. 16 Δεν θα αφήση απογόνους, διότι το δένδρον της ζωής του θα έχη καταστραφή έως εις τας ρίζας, αφού πρώτον πέση επάνω του η ολοκληρωτική κοπή των κλάδων του. 16 Οἱ ἀπόγονοί του ὡς ἄλλαι ρίζαι δένδρου θὰ ξηρανθοῦν ὑποκάτω, καὶ ἀπ' ἐπάνω θὰ πέσῃ ἐπ' αὐτοῦ θερισμός, ἀφανίζων ὁλοτελῶς τοῦτον.
17 τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ ἀπόλοιτο ἐκ γῆς, καὶ ὑπάρξει ὄνομα αὐτῷ ἐπὶ πρόσωπον ἐξωτέρω. 17 Η ανάμνησίς του θα χαθή από το πρόσωπον της γης, και το όνομα του δεν θα ακούεται ούτε ολίγον έξω από το σπίτι του. 17 Ἡ ἀνάμνησίς του θὰ χαθῇ ἀπὸ τὴν γῆν, καὶ τὸ ὄνομά του θὰ ὑπάρξῃ ἐν προμετωπίδι εἰς πολὺ ἀπομακρυσμένον μέρος, ὥστε νὰ μὴ τὸ βλέπῃ κανείς.
18 ἀπώσειεν αὐτὸν ἐκ φωτὸς εἰς σκότος. 18 Θα τον εκδιώξουν και πετάξουν έξω από τυ φως της ευτυχίας στο σκοτάδι του πόνου και της θλίψεως. 18 Θὰ ἐκδιωχθῇ ἀπὸ τὸ φῶς τῆς εὐημερίας καὶ τῆς δόξης εἰς τὸ σκότος τῆς ἀφανείας καὶ τῆς δυστυχίας.
19 οὐκ ἔσται ἐπίγνωστος ἐν λαῷ αὐτοῦ, οὐδὲ σεσωσμένος ἐν τῇ ὑπ᾿ οὐρανὸν ὁ οἶκος αὐτοῦ, 19 Αγνωστος θα παραμείνη ανάμεσα και εις αυτούς ακόμη τους συμπολίτας και ομοεθνείς του. Ο δε οίκος του δεν θα διατηρηθή πουθενά κάτω από την υπ' ουρανόν. 19 Δὲν θὰ εἶναι γνωστὸς εἰς τοὺς συμπολίτας καὶ ὁμοεθνεῖς του, οὔτε θὰ περισωθῇ ὁ οἶκος του πουθενὰ εἰς τὴν κτωθεν τοῦ οὐρανοῦ ἐκτεινομένην γῆν.
20 ἀλλ᾿ ἐν τοῖς αὐτοῦ ζήσονται ἕτεροι. ἐπ᾿ αὐτῷ ἐστέναξαν ἔσχατοι, πρώτους δὲ ἔσχε θαῦμα. 20 Ούτε αυτός ούτε και οι απόγονοι του θα ζήσουν εις τα αγαθά, που αυτός απέκτησε, αλλά οι άλλοι. Εστέναξαν από φρίκην οι νεώτεροί του δια το οικτρόν κατάντημά του, οι δε μεγαλύτεροι και σύγχρονοί του έμειναν κατάπληκτοι. 20 Ἀλλ' ἄλλοι καὶ ὄχι αὐτοί, οὐδέ οἱ ἀπόγονοί των θὰ ζήσουν μὲ ἐκεῖνα, ποὺ ἐκοπίασαν νὰ ἀποκτήσουν λόγῳ δὲ τοῦ οἰκτροῦ ἐξαφανισμοῦ του δι ’ αὐτὸν ἐστέναξαν ἐκ φρίκης οἱ νεώτεροι, ὅσοι δὲν ἐπρόφθασαν νὰ τὸν γνωρίσουν, ἀλλ’ ἤκουσαν περὶ αὐτοῦ, οἱ δὲ πρεσβύτεροι καὶ σύγχρονοί του κατελήφθησαν ὑπὸ καταπλήξεως.
21 οὗτοί εἰσιν οἱ οἶκοι ἀδίκων, οὗτος δὲ ὁ τόπος τῶν μὴ εἰδότων τὸν Κύριον. 21 Αυτά είναι τα σπίτια των ασεβών και το κατάντημά των. Αυτός είναι ο τόπος των ανθρώπων, που δεν ηθέλησαν να γνωρίσουν τον Κυριον και να συμμορφωθούν με το θέλημά του. 21 Αὐτὰ εἶναι τὰ σπίτια τῶν ἀδίκων, αὐτὸς δὲ εἶναι ὁ τόπος τῶν ἀνθρώπων, ποὺ δὲν ἠθέλησαν νὰ γνωρίσουν τὸν Κύριον καὶ ἠγνόησαν αὐτὸν εἰς ὅλην τὴν ζωήν των».