Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Ανατ: 06:08
Δύση: 20:38
Σελ. 18 ημ.
147-219
16ος χρόνος, 5944η ημέρα
Έκδοση: 4η
Χριστὸς Ἀνέστη!

ΓΕΝΕΣΙΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 (ΛϚ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΑΥΤΑΙ δὲ αἱ γενέσεις ῾Ησαῦ (αὐτός ἐστιν ᾿Εδώμ)· 1 Αι απόγονοι δε του Ησαύ, ο οποίος λέγεται και Εδώμ, γενάρχης των Ιδουμαίων, είναι οι εξής· 1 Αὐτοὶ εἶναι οἱ Ἀπόγονοι τοῦ Ἡσαῦ (ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται ἐπίσης καὶ Ἐδώμ).
2 ῾Ησαῦ δὲ ἔλαβε τὰς γυναῖκας ἑαυτῷ ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν Χαναναίων, τὴν ᾿Αδὰ θυγατέρα Αἰλὼμ τοῦ Χετταίου καὶ τοῦ ᾿Ολιβεμὰ θυγατέρα ᾿Ανὰ τοῦ υἱοῦ Σεβεγὼν τοῦ Εὐαίου 2 Ο Ησαύ επήρεν ως συζύγους από τας θυγατέρας των Χαναναίων την Αδά, κόρην Αιλώμ του Χετταίου, και την Ολιβεμά, κόρην του Ανά, υιού Σεβεγών του Ευαίου, 2 Ὁ Ἡσαῦ ἔλαβεν ὡς συζύγους ἀπὸ τὶς θυγατέρες τῶν Χαναναίων τὴν Ἀδᾶ, θυγατέρα τοῦ Αἰλώμ τοῦ Χετταίου, καὶ τὴν Ὀλιβεμά, θυγατέρα τοῦ Ἀνά, τοῦ υἱοῦ Σεβεγὼν τοῦ Εὐαίου,
3 καὶ τὴν Βασεμὰθ θυγατέρα ᾿Ισμαὴλ ἀδελφὴν Ναβεώθ. 3 και την Βασεμάθ, θυγατέρα του Ισμαήλ και αδελφήν του Ναβαιώθ. 3 καὶ τὴν Βασεμάθ, θυγατέρα τοῦ Ἰσμαὴλ καὶ ἀδελφὴν τοῦ Ναβαιώθ.
4 ἔτεκε δὲ αὐτῷ ᾿Αδὰ τὸν ῾Ελιφάς, καὶ Βασεμὰθ ἔτεκε τὸν Ραγουήλ, 4 Απέκτησε δε ο Ησαύ από την Αδά υιόν τον Ελιφάς, και από την Βασεμάθ τον Ραγουήλ, 4 Ἡ Ἀδαᾶ ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἡσαῦ τὸν Ἐλιφάς, καὶ ἡ Βασεμὰθ ἐγέννησε τὸν Ραγουὴλ
5 καὶ ᾿Ολιβεμὰ ἔτεκε τὸν ᾿Ιεοὺς καὶ τὸν ᾿Ιεγλὸμ καὶ τὸν Κορέ· οὗτοι υἱοὶ ῾Ησαῦ, οἳ ἐγένοντο αὐτῷ ἐν γῇ Χαναάν. 5 από δε την Ολιβεμά απέκτησε τον Ιεούς, τον Ιεγλόμ και τον Κορέ. Αυτοί ήσαν οι υιοί του Ησαύ, οι οποίοι εγεννήθησαν εις την χώραν της Χαναάν. 5 καὶ ἡ Ὀλιβεμὰ ἐγέννησε τὸν Ἰεούς, τὸν Ἰεγλὸμ καὶ τὸν Κόρε. Αὐτοὶ εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἡσαῦ, τοὺς ὁποίους ἀπέκτησεν ὅταν ἦταν εἰς τὴν χώραν τῆς Χαναάν.
6 ἔλαβε δὲ ῾Ησαῦ τὰς γυναῖκας αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς θυγατέρας αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ σώματα τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ κτήνη καὶ πάντα ὅσα ἐκτήσατο καὶ πάντα ὅσα περιεποιήσατο ἐν γῇ Χαναάν, καὶ ἐπορεύθη ῾Ησαῦ ἐκ τῆς γῆς Χαναὰν ἀπό προσώπου ᾿Ιακὼβ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 6 Επήρεν ο Ησαύ τας γυναίκας του και τους υιούς του και τας θυγατέρας του, όλους τους ανθρώπους του σπιτιού του και όλα τα υπάρχοντά του, όλα τα κτήνη, όλην την κινητήν περιουσίαν του και όλα όσα είχεν αποκτήσει εις την χώραν Χαναάν, και ανεχώρησεν από την γώραν αυτήν και από τον αδελφόν του τον Ιακώβ. 6 Παρέλαβε δὲ ὁ Ἡσαῦ τὶς γυναῖκες του καὶ τοὺς υἱούς του καὶ τὶς θυγατέρες του καὶ ὅλα τὰ πρόσωπα τῆς οἰκογενείας του καὶ ὅλην τὴν κινητὴν περιουσίαν του καὶ ὅλα τὰ ζῶα του καὶ ὅλα ὅσα ἀπέκτησε καὶ συνεκέντρωσεν εἰς τὴν χώραν τῆς Χαναὰν καὶ ἔφυγε μακρυὰ ἀπὸ τὴν χώραν Χαναὰν καὶ ἀπὸ τὸν ἀδελφόν του Ἰακώβ.
7 ἦν γὰρ αὐτῶν τὰ ὑπάρχοντα πολλὰ τοῦ οἰκεῖν ἅμα, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἡ γῆ τῆς παροικήσεως αὐτῶν φέρειν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ὑπαρχόντων αὐτῶν. 7 Ανεχώρησε δε προς άλλην περιοχήν, διότι τα κοπάδια των ζώων, που είχαν οι δύο αδελφοί, ήσαν πολλά και δεν ήτο δυνατόν να μένουν μαζή· δεν επαρκούσεν η περιοχή, όπου έμεναν, να θρέψη αυτούς λόγω του πλήθους των ζώων, που είχαν. 7 Ἡ μετανάστευσις αὐτὴ τοῦ Ἡσαῦ ἔγινε, διότι τὰ ὑποστατικὰ καὶ τὰ κοπάδια καὶ τῶν δύο ἀδελφῶν ἦσαν τόσον πολλά, ὥστε ἦταν ἀδύνατον νὰ κατοικοῦν μαζί· ἡ χώρα τῆς Χαναάν, εἰς τὴν ὁποῖον παροικοῦσαν, δὲν ἠμποροῦσε νὰ τοὺς θρέψῃ ἕνεκα τοῦ πλήθους τῶν ζώων, ποὺ εἶχαν.
8 κατῴκησε δὲ ῾Ησαῦ ἐν τῷ ὄρει Σηεὶρ (῾Ησαῦ αὐτός ἐστιν ᾿Εδώμ). 8 Κατώκησεν ο Ησαύ στο όρος Σηείρ, ο δε Ησαύ είναι αυτός, που ονομάζεται και Εδώμ. 8 Ὁ Ἡσαῦ λοιπὸν ἔφυγεν ἀπὸ τὴν Χαναὰν καὶ ἐγκατεστάθη εἰς τὴν ὀρεινὴν περιοχὴν Σηείρ (ὁ Ἡσαῦ ὀνομάζεται ἐπίσης καὶ Ἐδώμ).
9 Αὗται δὲ αἱ γενέσεις ῾Ησαῦ πατρὸς ᾿Εδὼμ ἐν τῷ ὄρει Σηείρ, 9 Οι δε απόγονοι του Ησαύ, γενάρχου των Εδωμιτών η Ιδουμαίων, στο όρος Σηείρ, είναι οι εξής· 9 Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἡσαῦ, τοῦ γενάρχου τῶν Ἐδωμιτῶν (ἢ Ἰδουμαίων), εἰς τὴν ὀρεινὴν περιοχὴν Σηεὶρ εἶναι οἱ ἀκόλουθοι
10 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν ῾Ησαῦ· ῾Ελιφὰς υἱὸς ᾿Αδᾶς γυναικὸς ῾Ησαῦ καὶ Ραγουὴλ υἱὸς Βασεμὰθ γυναικὸς ῾Ησαῦ. 10 Αυτά είναι τα ονόματα των υιών Ησαύ· Ο Ελιφάς, ο υιός της Αδάς και ο Ραγουήλ ο υιός της Βασεμάθ. 10 καὶ αὐτὰ εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν τοῦ Ἡσαῦ: Ὁ Ἐλιφάς, ὁ υἱὸς τῆς Ἀδᾶς, γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ, καὶ ὁ Ραγουήλ, ὁ υἱὸς τῆς Βασεμάθ, γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ.
11 ἐγένοντο δὲ ῾Ελιφὰς υἱοί· Θαιμάν, ῾Ωμάρ, Σωφάρ, Γοθὼμ καὶ Κενέζ· 11 Ο Ελιφάς απέκτησεν υιούς τον Θαιμάν, τον Ωμάρ, τον Σωφάρ, τον Γοθώμ και τον Κενέζ. 11 Οἱ υἱοί, ποὺ ἀπέκτησεν ὁ Ἐλιφάς, ἦσαν ὁ Θαιμάν, ὁ Ὡμάρ, ὁ Σωφάρ, ὁ Γοθὼμ καὶ ὁ Κενέζ.
12 Θαμνὰ δὲ ἦν παλλακὴ ῾Ελιφὰς τοῦ υἱοῦ ῾Ησαῦ καὶ ἔτεκε τῷ ῾Ελιφὰς τὸν ᾿Αμαλήκ· οὗτοι υἱοὶ ᾿Αδᾶς γυναικὸς ῾Ησαῦ. 12 Η Θαμνά ήτο η δευτέρας σειράς σύζυγος του Ελιφάς, υιού της Αδάς, της γυναικός του Ησαύ. 12 Ἡ Θαμνὰ δὲ ἦταν παλλακὴ τοῦ Ἐλιφάς, υἱοῦ τοῦ Ἡσαῦ· αὐτὴ ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἐλιφὰς ἕνα υἱόν, τὸν Ἀμαλήκ. Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀπόγονοι τῆς Ἀδᾶς, τῆς γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ.
13 οὗτοι δὲ υἱοὶ Ραγουήλ· Ναχόθ, Ζαρέ, Σομέ, καὶ Μοζέ· οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Βασεμὰθ γυναικὸς ῾Ησαῦ. 13 Οι δε υιοί του Ραγουήλ ήσαν· Ο Ναχόθ, ο Ζαρέ, ο Σομέ και ο Μοζέ, έγγονοι της Βασεμάθ, συζύγου του Ησαύ. 13 Οἱ υἱοὶ τοῦ Ραγουὴλ (τοῦ ἄλλου υἱοῦ τοῦ Ἡσαῦ) εἶναι οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ Ναχόθ, ὁ Ζαρέ, ὁ Σομὲ καὶ ὁ Μοζέ. Αὐτοὶ ἦσαν ἀπόγονοι τῆς Βασεμάθ, τῆς γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ.
14 οὗτοι δὲ υἱοὶ ᾿Ολιβεμᾶς θυγατρὸς ᾿Ανὰ τοῦ υἱοῦ Σεβεγών, γυναικὸς ῾Ησαῦ· ἔτεκε δὲ τῷ ῾Ησαῦ τὸν ᾿Ιεοὺς καὶ τὸν ᾿Ιεγλὸμ καὶ τὸν Κορέ. 14 Οι δε υιοί της Ολιβεμάς, συζύγου του Ησαύ, θυγατρός Ανά, του υιού του Σεβεγών, ήσαν ο Ιεούς, ο Ιεγλόμ και ο Κορέ. 14 Οἱ δὲ υἱοὶ τῆς γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ Ὀλιβεμᾶς, θυγατρὸς τοῦ Ἀνά, τοῦ υἱοῦ τοῦ Σεβεγών, εἶναι οἱ ἀκόλουθοι: Ἡ Ὀλιβεμὰ ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἡσαῦ τὸν Ἰεούς, τὸν Ἰεγλὸμ καὶ τὸν Κορέ.
15 οὗτοι ἡγεμόνες υἱοὶ ῾Ησαῦ· υἱοὶ ῾Ελιφὰς πρωτοτόκου ῾Ησαῦ· ἡγεμὼν Θαιμάν, ἡγεμὼν ῾Ωμάρ, ἡγεμὼν Σωφάρ, ἡγεμὼν Κενέζ, 15 Αυτοί ήσαν οι απόγονοι του Ησαύ, οι άρχοντες των φυλών, υιοί του Ελιφάς πρωτοτόκου του Ησαύ· Ο φύλαρχος Θαιμάν, ο φύλαρχος Ωμάρ, ο φύλαρχος Σωφάρ, ο φύλαρχος Κενέζ, 15 Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀπόγονοι, ποὺ προῆλθαν ἀπὸ τὸν Ἡσαῦ, οἱ φύλαρχοι (ἀρχηγοί) υἱοὶ τοῦ Ἐλιφάς, πρωτοτόκου υἱοῦ τοῦ Ἡσαῦ: Ὁ φύλαρχος Θαιμάν, ὁ φύλαρχος Ὡμάρ, ὁ φύλαρχος Σωφάρ, ὁ φύλαρχος Κενέζ,
16 ἡγεμὼν Κορέ, ἡγεμὼν Γοθώμ, ἡγεμὼν ᾿Αμαλήκ· οὗτοι ἡγεμόνες ῾Ελιφὰς ἐν γῇ ᾿Ιδουμαίᾳ· οὗτοι υἱοὶ ᾿Αδᾶς. 16 ο φύλαρχος Κορέ, ο φύλαρχος Γοθώμ ο φύλαρχος Αμαλήκ. Αυτοί ήσαν οι φύλαρχοι του Ελιφάς εις την χώραν των Ιδουμαίων, παιδιά της Αδάς. 16 ὁ φύλαρχος Κορέ, ὁ φύλαρχος Γοθώμ, ὁ φύλαρχος Ἀμαλήκ. Αὐτοὶ εἶναι οἱ φύλαρχοι (ἀρχηγοί) τοῦ Ἐλιφὰς εἰς τὴν χώραν τῆς Ἰδουμαίας. Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ἀπόγονοι τῆς Ἀδᾶς, γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ.
17 καὶ οὗτοι υἱοὶ Ραγουὴλ υἱοῦ ῾Ησαῦ· ἡγεμὼν Ναχώθ, ἡγεμὼν Ζαρέ, ἡγεμὼν Σομέ, ἡγεμὼν Μοζέ· οὗτοι ἡγεμόνες Ραγουὴλ ἐν γῇ ᾿Εδώμ· οὗτοι υἱοὶ Βασεμὰθ γυναικὸς ῾Ησαῦ. 17 Οι δε υιοί του Ραγουήλ, υιού του Ησαύ, ήσαν· Ο φύλαρχος Ναχώθ, ο φύλαρχος Ζαρέ, ο φύλαρχος Σομέ, ο φύλαρχος Μοζέ. Αυτοί είναι οι φύλαρχοι του Ραγουήλ εις την γην Εδώμ, έγγονοι της Βασεμάθ, συζύγου του Ησαύ. 17 Οἱ υἱοὶ τοῦ Ραγουήλ, υἱοῦ τοῦ Ἡσαῦ, εἶναι οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ φύλαρχος Ναχώθ, ὁ φύλαρχος Ζαρέ, ὁ φύλαρχος Σομὲ καὶ ὁ φύλαρχος Μοζέ. Αὐτοὶ εἶναι οἱ φύλαρχοι τοῦ Ραγουὴλ εἰς τὴν χώραν Ἐδώμ (Ἰδουμαίαν). Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ἀπόγονοι τῆς Βασεμάθ, γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ.
18 οὗτοι δὲ υἱοὶ ᾿Ολιβεμᾶς γυναικὸς ῾Ησαῦ· ἡγεμὼν ᾿Ιεούλ, ἡγεμὼν ᾿Ιεγλόμ, ἡγεμὼν Κορέ· οὗτοι ἡγεμόνες ᾿Ολιβεμᾶς θυγατρὸς ᾿Ανὰ γυναικὸς ῾Ησαῦ. 18 Οι δε υιοί της Ολιβεμάς, συζύγου του Ησαύ, ήσαν· Ο φύλαρχος Ιεούλ, ο φύλαρχος Ιεγλόμ, ο φύλαρχος Κορέ. Αυτοί ήσαν φύλαρχοι εκ της Ολιβεμάς, συζύγου του Ησαύ, κόρης του Ανά. 18 Αὐτοὶ δὲ εἶναι οἰ υἱοὶ τῆς Ὀλιβεμᾶς, γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ: Ὁ φύλαρχος Ἰεούλ, ὁ φύλαρχος Ἰεγλόμ, ὁ φύλαρχος Κορέ. Αὐτοὶ εἶναι οἰ φύλαρχοι (ἀρχηγοί), ποὺ προῆλθαν ἀπὸ τὴν Ὀλιβεμά, κόρην τοῦ Ἀνὰ καὶ γυναῖκα τοῦ Ἡσαῦ.
19 οὗτοι υἱοὶ ῾Ησαῦ, καὶ οὗτοι ἡγεμόνες αὐτῶν. οὗτοί εἰσιν υἱοὶ ᾿Εδώμ. 19 Οι ανωτέρω ήσαν υιοί του Ησαύ και αυτοί είναι οι φύλαρχοι τούτων, οι άλλως λεγόμενοι Ιδουμαίοι. 19 Αὐτοὶ εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἡσαῦ καὶ αὐτοὶ εἶναι οἱ φύλαρχοί των. Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἐδώμ (=τοῦ Ἡσαῦ), δηλαδή οἰ Ἰδουμαῖοι.
20 Οὗτοι δὲ υἱοὶ Σηεὶρ τοῦ Χορραίου τοῦ κατοικοῦντος τὴν γῆν· Λωτά, Σωβάλ, Σεβεγών, ᾿Ανὰ 20 Οι δε κατωτέρω είναι τέκνα του Σείρ, υιού του Χορραίου, ο οποίος κατοικούσεν εις την περιοχήν του όρους Σηείρ· Ο Λωτάν, ο Σωβάλ, ο Σεβεγών, ο Ανά, 20 Οἱ υἱοὶ Σηεὶρ τοῦ Χορραίου, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς, ἦσαν οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ Λωτάν, ὁ Σωβάλ, ὁ Σεβεγών, ὁ Ἀνὰ
21 καὶ Δησὼν καὶ ᾿Ασὰρ καὶ Ρισών· οὗτοι ἡγεμόνες τοῦ Χορραίου τοῦ υἱοῦ Σηεὶρ ἐν τῇ γῇ ᾿Εδώμ. 21 ο Δησών, ο Ασάρ και ο Ρισών. Αυτοί είναι φύλαρχοι του Χορραίου, υιού του Σηείρ εις την χώραν της Εδώμ. 21 καὶ ὁ Δησὼν καὶ ὁ Ἀσὰρ καὶ ὁ Ρισών. Αὐτοὶ ἦσαν οἰ ἀρχηγοὶ τῶν φυλῶν, ποὺ προῆλθαν ἀπὸ τὸν Χορραῖον, τὸν υἱὸν Σηείρ, εἰς τὴν χώραν Ἐδώμ (=τὴν Ἰδουμαίαν).
22 ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Λωτάν· Χορρὶ καὶ Αἰμάν· ἀδελφὴ δὲ Λωτὰν Θαμνά. 22 Ο δε Λωτάν απέκτησεν υιούς· Τον Χορρί και τον Αιμάν. Αδελφή δε του Λωτάν ήτο η Θαμνά. 22 Οἱ δὲ υἱοὶ (ἀρχηγοὶ φυλῶν) τοῦ Λωτὰν ἦσαν: Ὁ Χορρὶ καὶ ὁ Αἰμάν· ἀδελφὴ δὲ τοῦ Λωτὰν ἦταν ἡ Θαμνά.
23 οὗτοι δὲ υἱοὶ Σωβάλ· Γωλὰμ καὶ Μαναχὰθ καὶ Γαιβὴλ καὶ Σωφὰρ καὶ ῾Ωμάρ. 23 Υιοί δε του Σωβάλ ήσαν· Ο Γωλάμ, ο Μαναχάθ, ο Γαιβήλ, ο Σωφάρ και ο Ωμάρ. 23 Οἱ δὲ υἱοί (ἀρχηγοὶ φυλῶν) τοῦ Σωβὰλ ἦσαν: Ὁ Γωλάμ, ὁ Μαναχάθ, ὁ Γαιβήλ, ὁ Σωφὰρ καὶ ὁ Ὡμάρ.
24 καὶ οὗτοι υἱοὶ Σεβεγών· ᾿Αϊέ καὶ ᾿Ανά· οὗτός ἐστιν ᾿Ανά, ὃς εὗρε τὸν ᾿Ιαμεὶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅτε ἔνεμε τὰ ὑποζύγια Σεβεγὼν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 24 Υιοί δε του Σεβεγών ήσαν· Ο Αϊέ και ο Ανά. Αυτός δε ο Ανά είναι εκείνος που εύρε τον Ιαμείν εις την έρημον, όταν έβοσκε τα υποζύγια του πατρός του Σεβεγών. 24 Οἱ υἱοὶ τοῦ Σεβεγὼν ἦσαν οἰ Ἀϊὲ καὶ Ἀνά. Ὁ Ἀνὰ αὐτὸς εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος εὑρῆκε τὸν Ἰαμεὶν εἰς τὴν ἔρημον, ὅταν ἔβοσκε τὰ ὑποζύγια τοῦ Σεβεγών, τοῦ πατέρα του.
25 οὗτοι δὲ υἱοὶ ᾿Ανά· Δησὼν καὶ ᾿Ολιβεμὰ θυγάτηρ ᾿Ανά. 25 Υιοί δε του Ανά ήσαν· Ο Δησών και η Ολιβεμά, θυγάτηρ του Ανά. 25 Οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ Ἀνὰ εἶναι οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ Δησὼν καὶ ἡ Ὀλιβεμά, θυγατέρα τοῦ Ἀνά.
26 οὗτοι δὲ υἱοὶ Δησών· ᾿Αμαδὰ καὶ ᾿Ασβὰν καὶ ᾿Ιθρὰν καὶ Χαρράν. 26 Οι δε υιοί του Δησών ήσαν· Ο 'Αμαδα, ο Ασβάν, ο Ιθράν και ο Χαρράν. 26 Οἱ υἱοὶ τοῦ Δησὼν εἶναι οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ Ἀμαδά, ὁ Ἀσβάν, ὁ Ἰθρὰν καὶ ὁ Χαρράν.
27 οὗτοι δὲ υἱοὶ ᾿Ασάρ· Βαλαὰμ καὶ Ζουκὰμ καὶ ᾿Ιουκάμ. 27 Οι υιοί του Ασάρ ήσαν· Ο Βαλαάμ, ο Ζουκάμ και ο Ιουκάμ. 27 Οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀσὰρ εἶναι οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ Βαλαὰμ καὶ ὁ Ζουκὰμ καὶ ὁ Ἰουκάμ.
28 οὗτοι δὲ υἱοὶ Ρισών· ῟Ως καὶ ᾿Αράν. 28 Οι υιοί του Ρισών ήσαν· Ο Ως και ο Αράν. 28 Οἱ υἱοὶ τοῦ Ρισὼν εἶναι οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ Ὧς καὶ ὁ Ἀράν.
29 οὗτοι δὲ ἡγεμόνες Χορρί· ἡγεμὼν Λωτάν, ἡγεμὼν Σωβάλ, ἡγεμὼν Σεβεγών, ἡγεμὼν ᾿Ανά, 29 Οι φύλαρχοι δε του Χορρί ήσαν· Ο φύλαρχος Λωτάν, ο φύλαρχος Σωβάλ, ο φύλαρχος Σεβεγών, ο φύλαρχος Ανά, 29 Οἱ δὲ φύλαρχοι (ἡγεμόνες) τῶν Χορριτῶν εἶναι ὁ φύλαρχος Λωτάν, ὁ φύλαρχος Σωβάλ, ὁ φύλαρχος Σεβεγών, ὁ φύλαρχος Ἀνά,
30 ἡγεμὼν Δησών, ἡγεμὼν ᾿Ασάρ, ἡγεμὼν Ρισών. οὗτοι ἡγεμόνες Χορρὶ ἐν ταῖς ἡγεμονίαις αὐτῶν ἐν γῇ ᾿Εδώμ. 30 ο φύλαρχος Δησών, ο φύλαρχος Ασάρ, ο φύλαρχος Ρισών. Αυτοί είναι φύλαρχοι, απόγονοι του Χορρί, εις τας φυλαρχίας των της χώρας Εδώμ. 30 ὁ φύλαρχος Δησών, ὁ φύλαρχος Ἀσάρ, ὁ φύλαρχος Ρισών. Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι οἱ φύλαρχοι τῶν Χορριτῶν (ἢ Χορραίων) κατὰ τὶς φυλές των εἰς τὴν χώραν Ἐδώμ (τὴν Ἰδουμαίαν).
31 Καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖς οἱ βασιλεύσαντες ἐν ᾿Εδὼμ πρὸ τοῦ βασιλεῦσαι βασιλέα ἐν ᾿Ισραήλ. 31 Οι κατωτέρω είναι βασιλείς, οι οποίοι εβασίλευσαν εις την Ιδουμαίαν, πριν βασιλεύση μεταξύ των Ισραηλιτών απόγονος του Ιακώβ. 31 Οἱ βασιλεῖς, ποὺ ἐβασίλευσαν εἰς τὴν χώραν Ἐδώμ, πρὶν ἀκόμη βασιλεύσῃ εἰς τὸν λαὸν τοῦ Ἰσραὴλ βασιλιᾶς ἀπόγονος τοῦ Ἰακώβ, εἶναι οἰ ἀκόλουθοι:
32 καὶ ἐβασίλευσεν ἐν ᾿Εδὼμ Βαλὰκ υἱὸς Βεώρ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Δενναβά. 32 Εβασίλευσεν εις την Ιδουμαίαν ο Βαλάκ, ο υιός Βεώρ, και η πόλις του ωνομάσθη Δενναβά. 32 Εἰς τὴν Ἐδώμ (Ἰδουμαίαν) ἐβασίλευσεν ὁ Βαλάκ, ὁ υἱὸς τοῦ Βεώρ, ἡ δὲ πόλις, εἰς τὴν ὁποίαν ἐβασίλευσεν, ὠνομάσθη Δενναβά.
33 ἀπέθανε δὲ Βαλάκ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ᾿Ιωβὰβ υἱὸς Ζαρὰ ἐκ Βοσόρρας. 33 Μετά δε τον θάνατον του Βαλάκ εβασίλευσεν αντ' αυτού ο Ιωβάβ, ο υιός του Ζαρά και της Βοσόρρας. 33 Ἀπέθανε δὲ ὁ Βαλὰκ καὶ εἰς τὴν θέσιν του ἐβασίλευσεν ὁ Ἰωβάβ, ὁ υἱὸς τοῦ Ζαρά, τὸν ὁποῖον ἀπέκτησεν ἀπὸ τὴν Βοσσόραν.
34 ἀπέθανε δὲ ᾿Ιωβάβ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ᾿Ασὼμ ἐκ τῆς γῆς Θαιμανών. 34 Μετά τον θάνατον του Ιωβάβ εβασιλευσεν αντ' αυτού ο Ασώμ, ο καταγόμενος από την χώραν Θαιμανών. 34 Ἀπέθανε δὲ ὁ Ἰωβὰβ καὶ εἰς τὴν θέσιν του ἐβασίλευσεν ὁ Ἀσώμ, ὁ ὁποῖος κατήγετο ἀπὸ τὴν χώραν Θαιμανῶν.
35 ἀπέθανε δὲ ᾿Ασώμ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ᾿Αδὰδ υἱὸς Βαρὰδ ὁ ἐκκόψας Μαδιὰμ ἐν τῷ πεδίῳ Μωάβ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Γετθαίμ. 35 Μετά τον θάνατον του Ασώμ εβασιλευσεν αντ' αυτού ο Αδάδ, υιός του Βαράδ, ο οποίος είχε κατακόψει τους Μαδιανίτας εις την πεδιάδα Μωάβ. Το όνομα της πόλεώς του ήτο Γετθαίμ. 35 Ἀπέθανε δὲ ὁ Ἀσὼμ καὶ εἰς τὸν θρόνον του ἐβασίλευσεν ὁ Ἀδάδ, ὁ υἱὸς τοῦ Βαράδ, ὁ ὁποῖος ἐνίκησε καὶ κατετρόπωσε τὸν Μαδιὰμ εἰς τὴν πεδιάδα τῆς χώρας Μωάβ. Ἡ πόλις, εἰς τὴν ὁποίαν ἐβασίλευσεν, ὠνομάσθη Γετθαίμ.
36 ἀπέθανε δὲ ᾿Αδάδ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Σαμαδὰ ἐκ Μασεκκᾶς. 36 Μετά τον θάνατον του Αδάδ εβασίλευσεν ο Σαμαδά, ο καταγόμενος εκ της Μασεκκάς. 36 Ἀπέθανε δὲ ὁ Ἀδὰδ καὶ εἰς τὴν θέσιν του ἐβασίλευσεν ὁ Σαμαδά, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν Μασεκκᾶν.
37 ἀπέθανε δὲ Σαμαδά, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Σαοὺλ ἐκ Ροωβὼθ τῆς παρὰ ποταμόν. 37 Μετά τον θάνατον του Σαμαδά, εβασίλεευσεν αντ' αυτού ο Σαούλ, ο οποίος κατήγετε από την Ροωβώθ, την ευριοκομένην πλησίον ποταμού. 37 Ἀπέθανε δὲ ὁ Σαμαδὰ καὶ εἰς τὴν θέσιν του ἐβασίλευσεν ὁ Σαούλ, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν Ροωβώθ, ἡ ὁποία ἦταν κτισμένη εἰς τὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ (Εὐφράτου).
38 ἀπέθανε δὲ Σαούλ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Βαλαεννὼν υἱὸς ᾿Αχοβώρ. 38 Μετά τον θάνατον του Σαούλ εβασίλευσεν αντ' αυτού ο Βαλαεννών, υιός του Αχοβώρ. 38 Ἀπέθανε δὲ ὁ Σαοὺλ καὶ εἰς τὸν θρόνον του ἐβασίλευσεν ὁ Βαλαεννών, υἱὸς τοῦ Ἀχοβώρ.
39 ἀπέθανε δὲ Βαλαεννὼν υἱὸς ᾿Αχοβώρ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ᾿Αρὰδ υἱὸς Βαράδ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Φογώρ, ὄνομα δὲ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Μετεβεήλ, θυγάτηρ Ματραΐθ, υἱοῦ Μαιζοώβ. 39 Μετά τον θάνατον του Βαλαεννών, υιού Αχοβώρ εβασίλευσεν αντ' αυτού ο Αράδ, υιός του Βαράδ. Η δε πόλις του ωνομάζετο Φογώρ. Το όνομα της γυναικός του ήτο Μετεβεήλ κόρης του Ματραΐθ, υιού του Μαιζοώβ. 39 Ἀπέθανε δὲ ὁ Βαλαεννών, υἱὸς τοῦ Ἀχοβώρ, καὶ τὸν διεδέχθη ὁ Ἀράδ, υἱὸς τοῦ Βαράδ. Ἡ πόλις, εἰς τὴν ὁποίαν ἐβασίλευσεν, ὠνομάζετο Φογώρ, τὸ δὲ ὄνομα τῆς γυναικός του ἦταν Μετεβεήλ· αὐτὴ ἦταν κόρη τοῦ Ματραΐθ, υἱοῦ τοῦ Μαιζοώβ.
40 Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἡγεμόνων ῾Ησαῦ ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν κατὰ τόπον αὐτῶν, ἐν ταῖς χώραις αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν αὐτῶν. ἡγεμὼν Θαμνά, ἡγεμὼν Γωλά, ἡγεμὼν ᾿Ιεθέρ, 40 Αυτά ήσαν τα ονόματα των φυλάρχων, απογόνων του Ησαύ, του καθ' ενός εις την φυλήν και στον τόπον του, εις την χώραν και στον λαόν του. Ο φύλαρχος Θαμνά, ο φύλαρχος Γωλά, ο φύλαρχος Ιεθέρ, 40 Τὰ ὀνόματα τῶν φυλάρχων (ἀρχηγῶν) τοῦ Ἡσαῦ κατὰ τὶς φυλές, τὶς περιοχές, τὶς χῶρες καὶ τὰ ἔθνη των εἶναι τὰ ἀκόλουθα: Ὁ φύλαρχος Θαμνά, ὁ φύλαρχος Γωλά, ὁ φύλαρχος Ἰεθέρ,
41 ἡγεμὼν ᾿Ολιβεμάς, ἡγεμὼν ῾Ηλάς, ἡγεμὼν Φινών, 41 ο φύλαρχος Ολιβεμάς, ο φύλαρχος Ηλάς, ο φύλαρχος Φινών, 41 ὁ φύλαρχος Ὀλιβεμάς, ὁ φύλαρχος Ἡλάς, ὁ φύλαρχος Φινών,
42 ἡγεμὼν Κενέζ, ἡγεμὼν Θαιμάν, ἡγεμὼν Μαζάρ, 42 ο φύλαρχος Κενέζ, ο φύλαρχος Θαιμάν, ο φύλαρχος Μαζάρ, 42 ὁ φύλαρχος Κενέζ, ὁ φύλαρχος Θαιμάν, ὁ φύλαρχος Μαζάρ,
43 ἡγεμὼν Μαγεδιήλ, ἡγεμὼν Ζαφωίν. οὗτοι ἡγεμόνες ᾿Εδὼμ ἐν ταῖς κατῳκοδομημέναις ἐν τῇ γῇ τῆς κτήσεως αὐτῶν. οὗτος ῾Ησαῦ πατὴρ ᾿Εδώμ. 43 ο φύλαρχος Μαγεδιήλ, ο φύλαρχος Ζαφωίν. Αυτοί ήσαν Ιδουμαίοι φύλαρχοι, οι οποίοι κατοικούσαν εις πόλεις οικοδομημένας εις περιοχάς της ιδιοκτησίας των. Ο δε Ησαύ είναι ο γενάρχης των Εδωμιτών, οι οποίοι εκαλούντο και Ιδουμαίοι. 43 ὁ φύλαρχος Μαγεδιὴλ καὶ ὁ φύλαρχος Ζαφωίν. Ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν οἱ φύλαρχοι (ἀρχηγοὶ) τῶν φυλῶν Ἐδώμ (οἱ Ἰδουμαῖοι), κατὰ τὶς πόλεις ποὺ κατοικοῦσαν καὶ τὶς ὁποῖες εἶχαν οἰκοδομήσει εἰς περιοχὲς τῆς ἰδιοκτησίας των. Ό Ἡσαῦ αὐτὸς εἶναι ὁ γενάρχης τῶν Ἐδωμιτῶν ἢ Ἰδουμαίων.