Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
Ανατ: 06:04
Δύση: 20:52
Σελ. 16 ημ.
174-192
16ος χρόνος, 5971η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΓΕΝΕΣΙΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 (ΙΔ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΕΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῇ ᾿Αμαρφὰλ βασιλέως Σενναάρ, καὶ ᾿Αριὼχ βασιλέως ᾿Ελλασάρ, Χοδολλογομὸρ βασιλεὺς ᾿Ελὰμ καὶ Θαργὰλ βασιλεὺς ἐθνῶν 1 Τοτε βασιλεύς της Σενναάρ ήτο ο Αμαρφάλ, βασιλεύς της Ελλασάρ ήτο ο Αριώχ, βασιλεύς της Ελάμ ήτο ο Χοδολλογομόρ και βασιλεύς των εθνών ήτο ο Θαργάλ. 1 Συνέβη δὲ τοῦτο· τέσσερις βασιλεῖς, δηλαδὴ ὁ Ἀμαρφάλ, βασιλιὰς τῆς Σενναάρ, ὁ Ἀριώχ, βασιλιὰς τῆς Ἐλλασάρ, ὁ Χοδολλογομόρ, βασιλιὰς τῆς Ἐλὰμ καὶ ὁ Θαργάλ, βασιλιᾶς τῶν ἐθνῶν,
2 ἐποίησαν πόλεμον μετὰ Βαλλὰ βασιλέως Σοδόμων καὶ μετὰ Βαρσὰ βασιλέως Γομόρρας καὶ μετὰ Σενναὰρ βασιλέως ᾿Αδαμὰ καὶ μετὰ Συμοβὸρ βασιλέως Σεβωείμ, καὶ βασιλέως Βαλάκ (αὕτη ἐστὶ Σηγώρ). 2 Αυτοί εκήρυξαν πόλεμον εναντίον του Βαλλά, βασιλέως των Σοδόμον, εναντίον του Βαρσά βασιλέως της Γομόρρας, εναντίον Σενναάρ βασιλέως Αδαμά, εναντίον Συμοβόρ βασιλέως Σεβωείμ και εναντίον του βασιλέως της Βαλάκ, η οποία Βαλάκ είναι η ίδια με την Σηγώρ, 2 ἐκήρυξαν πόλεμον ἐναντίον τοῦ Βαλλά, βασιλιᾶ τῶν Σοδόμων καὶ ἐναντίον τοῦ Βαρσά, βασιλιᾶ τῆς Γομόρρας καὶ ἐναντίον τοῦ Σενναάρ, βασιλιὰ τῆς Ἀδαμὰ καὶ ἐναντίον τοῦ Συμοβόρ, βασιλιᾶ τῆς Σεβωεὶμ καὶ ἐναντίον τοῦ βασιλιᾶ τῆς Βαλάκ (ἡ πόλις αὐτὴ εἶναι ἡ ἰδία με τὴν Σηγώρ).
3 πάντες οὗτοι συνεφώνησαν ἐπὶ τὴν φάραγγα τὴν ἁλυκὴν (αὕτη ἡ θάλασσα τῶν ἁλῶν). 3 Οι πέντε αυτοί βασιλείς συνεκεντρώθησαν, με τα στρατεύματά των εις την φάραγγα, η οποία ελέγετο αλμυρά (αυτή είναι η θάλασσα των αλάτων). 3 Αὐτοὶ οἱ πέντε βασιλεῖς συνεμάχησαν καὶ συνεκέντρωσαν τὸν στρατόν των εἰς τὴν κοιλάδα τὴν ἀλμυρήν (ἡ ὁποία ὀνομάζεται ἀλμυρὴ θάλασσα) καὶ παρετάχθησαν ἐναντίον τῶν τεσσάρων ἐπιδρομέων βασιλέων.
4 δώδεκα ἔτη αὐτοὶ ἐδούλευσαν τῷ Χοδολλογομόρ, τῷ δὲ τρισκαιδεκάτῳ ἔτει ἀπέστησαν. 4 Οι πέντε αυτοί βασιλείς επί δώδεκα έτη ήσαν δούλοι στον Χοδολλογομόρ. Κατά δε το δέκατον τρίτον έτος επανεστάτησαν. 4 Αὐτοὶ οἱ πέντε βασιλεῖς ἦσαν ὑπόδουλοι δώδεκα χρόνια εἰς τὸν Χοδολλογομόρ, τὸν βασιλιᾶ τῆς χώρας Ἐλάμ. Ἀλλὰ κατὰ τὸ δέκατον τρίτον ἔτος ἐπανεστάτησαν.
5 ἐν δὲ τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει ἦλθε Χοδολλογομὸρ καὶ οἱ βασιλεῖς μετ᾿ αὐτοῦ καὶ κατέκοψαν τοὺς γίγαντας τοὺς ἐν ᾿Ασταρὼθ καὶ Καρναΐν, καὶ ἔθνη ἰσχυρὰ ἅμα αὐτοῖς καὶ τοὺς ᾿Ομμαίους τοὺς ἐν Σαυῇ τῇ πόλει 5 Κατά το δέκατον τέταρτον όμως έτος επήλθεν εναντίον αυτών ο Χοδολλογομόρ και μαζή με αυτόν οι σύμμαχοί του βασιλείς και κατέκοψαν τους γίγαντας της πόλεως Ασταρώθ και Καρναΐν, μαζή δε με αυτούς και άλλα έθνη ισχυρά, τους Ομμαίους της πόλεως Σαυή, 5 Καὶ κατὰ τὸ δέκατον τέταρτον ἔτος ὁ Χοδολλογομὸρ καὶ οἱ τρεῖς σύμμαχοί του ἐπετέθησαν καὶ κατέσφαξαν τοὺς γίγαντες, οἱ ὁποῖοι ἦσαν εἰς τὶς πόλεις Ἄσταρὼθ καὶ Καρναΐν, μαζὶ δὲ μὲ αὐτοὺς καὶ ἄλλα ἰσχυρὰ ἔθνη, τοὺς Ὀμμαίους, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦσαν εἰς τὴν πόλιν Σαυή,
6 καὶ τοὺς Χορραίους τοὺς ἐν τοῖς ὄρεσι Σηείρ, ἕως τῆς τερεβίνθου τῆς Φαράν, ἥ ἐστιν ἐν τῇ ἐρήμῳ. 6 τους Χορραίρυς των ορέων Σηείρ μέχρι της τερεβίνθου της Φαράν, η οποία ευρίσκεται εις την έρημον, εις τα νότια μέρη της Χαναάν. 6 καὶ τοὺς Χορραίους, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦσαν εἰς τὰ ὅρη Σηείρ, μέχρι τῆς τερεβίνθου τῆς Φαράν, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τὴν ἔρημον (νοτίως τῆς Χαναάν).
7 καὶ ἀναστρέψαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς κρίσεως (αὕτη ἐστὶ Κάδης) καὶ κατέκοψαν πάντας τοὺς ἄρχοντας ᾿Αμαλὴκ καὶ τοὺς ᾿Αμορραίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν ᾿Ασασονθαμάρ. 7 Οι τέσσαρες αυτοί πολεμισταί βασιλείς επέστρεψαν από την περιοχήν Φαράν, ήλθον εις την “Πηγήν της Κρίσεως”, δηλαδή εις την Καδης, και εκεί κατέκοψαν όλους τους άρχοντας των Αμαληκιτών και τους Αμορραίους, οι οποίοι κατοικούσαν εις Ασασονθαμάρ, κοντά εις την Νεκράν Θαλασσαν. 7 Ὁ Χοδολλογομὸρ καί οἰ τρεῖς σύμμαχοί του, ἀφοῦ ἐπέστρεψαν ἀπὸ τὴν ἔρημον Φαράν, ἦλθαν εἰς τὴν πηγὴν τῆς κρίσεως (δηλαδὴ εἰς τὴν τοποθεσίαν Κάδης) καὶ ἐκεῖ ὑπέταξαν καὶ κατέσφαξαν ὅλους τοὺς ἄρχοντες τῶν Ἀμαληκιτῶν καὶ τοὺς Ἀμορραίους, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦσαν εἰς τὴν Ἀσασονθαμάρ (κοντὰ εἰς τὴν Νεκρὰν Θάλασσαν).
8 ἐξῆλθε δὲ βασιλεὺς Σοδόμων καὶ βασιλεὺς Γομόρρας καὶ βασιλεὺς ᾿Αδαμὰ καὶ βασιλεὺς Σεβωεὶμ καὶ βασιλεὺς Βαλάκ (αὕτη ἐστὶ Σηγώρ) καὶ παρετάξαντο αὐτοῖς εἰς πόλεμον ἐν τῇ κοιλάδι τῇ ἁλυκῇ, 8 Τοτε οι πέντε βασιλείς, δηλαδή ο βασιλεύς Σοδόμων, ο βασιλεύς Γομόρρας, ο βασιλεύς Αδαμά, ο βασιλεύς Σεβωείμ και ο βασιλεύς της Βαλάκ (αυτή είναι η πόλις Σηγώρ) εξήλθον και παρετάχθησαν εις την κοιλάδα την αλμυράν, δια να πολεμήσουν 8 Ἐβγῆκαν δἱ οἰ πέντε βασιλεῖς τῆς Πενταπόλεως, δηλαδὴ ὁ βασιλιᾶς τῶν Σοδόμων καὶ ὁ βασιλιᾶς τῆς Γομόρρας καὶ ὁ βασιλιᾶς τῆς Ἀδαμὰ καὶ ὁ βασιλιᾶς τῆς Σεβωεὶμ καὶ ὁ βασιλιᾶς τῆς Βαλάκ (ἡ πόλις αὐτὴ εἶναι ἡ ἰδία μὲ τὴν Σηγώμ), καὶ παρετάχθησαν εἰς πόλεμον κοντὰ εἰς τὴν ἁλμυρὰν κοιλάδα
9 πρὸς Χοδολλογομὸρ βασιλέα ᾿Ελὰμ καὶ Θαργὰλ βασιλέα ἐθνῶν καὶ ᾿Αμαρφὰλ βασιλέα Σενναὰρ καὶ ᾿Αριὼχ βασιλέα ᾿Ελλασάρ, οἱ τέσσαρες βασιλεῖς πρὸς τοὺς πέντε. 9 εναντίον των τεσσάρων βασιλέων, ήτοι εναντίον του Χοδολλογομόρ βασιλέως Ελάμ, εναντίον Θαργάλ βασιλέως των εθνών, εναντίον Αμαρφάλ βασιλέως Σενναάρ και εναντίον Αριώχ βασιλέως Ελλασάρ. Οι τέσσαρες αυτοί τελευταίοι βασιλείς αντιπαρετάχθησαν εναντίον των πέντε βασιλέων. 9 ἐναντίον τῶν τεσσάρων ἐπιδρομέων· δηλαδή, ἐναντίον τοῦ Χοδολλογομὸρ βασιλιᾶ τῆς χώρας Ἐλὰμ καὶ τοῦ Θαργὰλ βασιλιᾶ τῶν ἐθνῶν καὶ τοῦ Ἀμαρφὰλ βασιλιὰ τῆς χώρας Σενναὰρ καὶ τοῦ Ἀριὼχ βασιλιᾶ τῆς πόλεως Ἐλλασάρ. Οἱ τέσσερις αὐτοὶ βασιλεῖς παρετάχθησαν εἰς πόλεμον ἐναντίον τῶν πέντε βασιλέων τῆς Πενταπόλεως.
10 ἡ δὲ κοιλὰς ἡ ἁλυκή, φρέατα ἀσφάλτου. ἔφυγε δὲ βασιλεὺς Σοδόμων καὶ βασιλεὺς Γομόρρας καὶ ἐνέπεσαν ἐκεῖ, οἱ δὲ καταλειφθέντες εἰς τὴν ὀρεινὴν ἔφυγον. 10 Η αλμυρά εκείνη κοιλάς είχε φρέατα ασφάλτου. Γενομένης μάχης μεταξύ των αντιπάλων μερών ενικήθησαν και ετράπησαν εις φυγήν ο βασιλεύς των Σοδόμων και ο βασιλεύς της Γομόρρας, οι οποίοι όμως ενέπεσαν εις τα εκεί φρέατα. Οι υπόλοιποι έφυγον εις την ορεινήν περιοχήν. 10 Ἡ ἀλμυρὴ ἐκείνη κοιλάδα ἦταν γεμάτη ἀπὸ λάκκους μὲ πίσσαν ἀσφάλτου. Ἐμπρὸς εἰς τὴν ἀνδρείαν καὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐπιδρομέων ἐνικήθησαν καὶ ἐτράπησαν εἰς φυγὴν ὁ βασιλιᾶς τῶν Σοδόμων καὶ ὁ βασιλιᾶς τῆς Γομόρρας καὶ ἔπεσαν μέσα εἰς τοὺς πισσωμένους λάκκους τῆς κοιλάδος· ὅσοι ἀπέμειναν κατέφυγαν εἰς τὰ ὅρη.
11 ἔλαβον δὲ τὴν ἵππον πᾶσαν τὴν Σοδόμων καὶ Γομόρρας καὶ πάντα τὰ βρώματα αὐτῶν καὶ ἀπῆλθον. 11 Οι νικηταί τέσσαρες βασιλείς επήραν ως λάφυρα όλον το ιππικόν των Σοδόμων και της Γομόρας και όλα τα τρόφιμα αυτών και έφυγον. 11 Ἀφοῦ δὲ ἔφυγαν ὅλοι, ὁ Χοδολλογομὸρ καὶ οἱ τρεῖς σύμμαχοί του ἐπῆραν ὡς λάφυρα ὅλον τὸ ἱππικὸν τῶν Σοδόμων καὶ τῆς Γομόρρας καὶ ἅρπαξαν ὅλα τὰ τρόφιμά των καὶ ἔφυγαν.
12 ἔλαβον δὲ καὶ τὸν Λὼτ τὸν υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ ῞Αβραμ καὶ τὴν ἀποσκευὴν αὐτοῦ καὶ ἀπῴχοντο· ἦν γὰρ κατοικῶν ἐν Σοδόμοις. 12 Συνέλαβον δε και τον Λωτ, τον υιόν του αδελφού του Αβραμ, επήραν και τα υπάρχοντα αυτού και έφυγαν. Αυτό δε το επαθεν ο Λωτ, διότι κατοικούσε εις την περιοχήν των Σοδόμων. 12 Συνέλαβαν δὲ ὡς αἰχμάλωτον καὶ τὸν Λώτ, τὸν υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Ἅβραμ, μὲ ὅλην τὴν κινητὴν περιουσίαν του καὶ ἔφυγαν. Ὁ Λὼτ συνελήφθη αἰχμάλωτος, διότι κατοικοῦσεν εἰς τὰ Σόδομα.
13 Παραγενόμενος δὲ τῶν ἀνασωθέντων τις ἀπήγγειλεν ῞Αβραμ τῷ περάτῃ· αὐτὸς δὲ κατῴκει παρὰ τῇ δρυΐ τῇ Μαμβρῇ ᾿Αμορραίου τοῦ ἀδελφοῦ ᾿Εσχὼλ καὶ τοῦ ἀδελφοῦ Αὐνάν, οἳ ἦσαν συνωμόται τοῦ ῞Αβραμ. 13 Ενας δε από τους διασωθέντας ήλθεν στον Αβραμ, στον περάτην όπως τον ωνόμαζον οι εντόπιοι, και του ανήγγειλε τα θλιβερά γεγονότα. Ο Αβραμ κατοικούσε τότε κοντά εις την δρυν του Μαμβρή του Αμορραίου, αδελφού του Εσχώλ και του Αυνάν, οι οποίοι είχον συνάψει ένα σύμφωνον φιλίας και συμμαχίας με τον Αβραμ. 13 Ἕνας ὅμως ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἐγλύτωσαν ἀπὸ τὴν μάχην, ἦλθεν εἰς τὸν Ἅβραμ, τὸν ὁποῖον οἰ ἐντόπιοι ὠνόμαζαν περάτην (διότι ἐπέρασεν ἀπὸ τὴν περιοχὴν τοῦ Εὐφράτου εἰς τὴν γῆν Χαναάν), καὶ ἀνήγγειλεν εἰς αὐτὸν τὴν καταστροφὴν καὶ τὴν ἐρήμωσιν, ποὺ ἐπροξένησεν ὁ Χοδολλογομὸρ μὲ τοὺς συμμάχους του. Ὁ Ἅβραμ κατοικοῦσε κοντὰ εἰς τὴν βελανιδιάν, ἡ ὁποία ἀνῆκεν εἰς τὸν Μαμβρῆν τὸν Ἀμορραῖον καὶ ἦταν εἰς τὴν Χεβρών. Ὁ Μαμβρῆς ἦταν ἀδελφὸς τοῦ Ἐσχὼλ καὶ τοῦ Αὐνάν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συνάψει συμφωνίαν φιλίας μαζὶ μὲ τὸν Ἅβραμ.
14 ἀκούσας δὲ ῞Αβραμ ὅτι ᾐχμαλώτευται Λὼτ ὁ ἀδελφιδοῦς αὐτοῦ, ἠρίθμησε τοὺς ἰδίους οἰκογενεῖς αὐτοῦ, τριακοσίους δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν ἕως Δάν. 14 Πληροφορηθείς ο Αβραμ ότι συνελήφθη αιχμάλωτος ο ανεψιός του ο Λωτ επεστράτευσε τους δούλους, που είχαν γεννηθή και εζούσαν στον οίκον του, τριακοσίους δέκα οκτώ άνδρας, και κατεδίωξε τους νικητάς βασιλείς μέχρι της πόλεως Δαν. 14 Ὅταν δὲ ὁ Ἅβραμ ἐπληροφορήθη ὅτι συνελήφθη αἰχμάλωτος ὁ Λὼτ ὁ ἀνεψιός του, ἐστρατολόγησε τοὺς δούλους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν γεννηθῇ εἰς τὸν οἶκον του, τριακοσίους δεκαοκτώ, καὶ μὲ τοὺς ἄνδρες αὐτοὺς κατεδίωξε τοὺς τέσσερις βασιλεῖς μέχρι τῆς πόλεως Δὰν (ἢ Λαΐδος), ποὺ εἶναι βόρεια τῆς Παλαιστίνης, κοντὰ εἰς τὶς πηγὲς τοῦ Ἰορδάνη.
15 καὶ ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτοὺς τὴν νύκτα αὐτὸς καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς καὶ κατεδίωξεν αὐτοὺς ἕως Χοβά, ἥ ἐστιν ἐν ἀριστερᾷ Δαμασκοῦ. 15 Επέπεσεν εναντίον αυτών κατά την νύκτα, αυτός και οι δούλοι του, εκτύπησε και ενίκησεν αυτούς και τους κατεδίωξεν έως εις την πόλιν Χοβά, η οποία ευρίσκεται προς τα αριστερά της Δαμασκού. 15 Ὅταν ὁ Ἅβραμ τοὺς ἐπροφθασεν εἰς τὴν Δάν (κοντὰ εἰς τοὺς πρόποδες τοῦ ὅρους Ἐρμών), ἐπετέθη ἐναντίον των κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νύκτας αὐτὸς καὶ οἱ δοῦλοι του καὶ τοὺς ἐνίκησε καὶ τοὺς κατεδίωξε μέχρι τῆς πόλεως Χοβά, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἀριστερὰ τῆς πόλεως Δαμασκοῦ.
16 καὶ ἀπέστρεψε πᾶσαν τὴν ἵππον Σοδόμων, καὶ Λὼτ τὸν ἀδελφιδοῦν αὐτοῦ ἀπέστρεψε καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὸν λαόν. 16 Εκυρίευσεν ο Αβραμ όλον το ιππικόν των Σοδόμων, απηλευθέρωσε τον ανεψιόν του τον Λωτ με όλα τα υπάρχοντά του, με τας γυναίκας και τον λαόν. 16 Μετὰ τὴν νίκην ὁ Ἅβραμ ἐκυρίευσε καὶ ἔφερε πίσω ὅλον τὸ ἱππικὸν τῶν Σοδόμων, ποὺ εἶχαν ἁρπάξει οἰ ἐχθροί· ἐλευθέρωσεν ἐπίσης καὶ τὸν Λώτ, τὸν ἀνεψιόν του, μὲ ὅλα τὰ ὑπάρχοντά του καὶ τὶς γυναῖκες καὶ τὸν λαόν.
17 ᾿Εξῆλθε δὲ βασιλεὺς Σοδόμων εἰς συνάντησιν αὐτῷ, μετὰ τὸ ὑποστρέψαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς κοπῆς τοῦ Χοδολλογομὸρ καὶ τῶν βασιλέων τῶν μετ᾿ αὐτοῦ, εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Σαβύ (τοῦτο ἦν τὸ πεδίον τῶν βασιλέων). 17 Μετά δε την συντριπτικήν ήτταν του Χοδολλογομόρ και των συμμάχων του βασιλέων ο Αβραμ επέστρεψε και έφθασεν έξω από την Ιερουσαλήμ. Εκεί, εις την κοιλάδα του Σαβύ (δηλαδή εις την πεδιάδα των βασιλέων), εξήλθε προς συνάντησίν του ο βασιλεύς των Σοδόμων. 17 Ὅταν ὁ Ἅβραμ ἐπέστρεψε νικητὴς μετὰ τὴν συντριπτικὴν ἧτταν καὶ τὴν τελείαν κατατρόπωσιν τοῦ Χοδολλογομὸρ καὶ τῶν ἄλλων βασιλέων, ποὺ ἦσαν μαζί του, καὶ ὅταν ἔφθασεν ἔξω ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ, ὁ βασιλιᾶς τῶν Σοδόμων ἐβγῆκε καὶ ἦλθε πρὸς συνάντησίν του εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Σαβύ (αὐτὴ ἦταν ἡ πεδιάδα τῶν βασιλέων).
18 καὶ Μελχισεδὲκ βασιλεὺς Σαλὴμ ἐξήνεγκεν ἄρτους καὶ οἶνον· ἦν δὲ ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου. 18 Ο δε Μελχισεδέκ, ο οποίος ήτο ιερεύς του Θεού του Υψίστου και βασιλεύς της Ιερουσαλήμ, προσέφερε προς τον Θεόν ως ευχαριστήριον θυσίαν δια την νίκην του Αβραμ άρτους και οίνον. 18 Καὶ ὁ Μελχισεδέκ, ὁ βασιλιὰς τῆς Ἱερουσαλήμ, ἔφερε καὶ προσέφερεν εἰς τὸν Ἅβραμ ψωμιὰ καὶ κρσι, ἦταν δὲ ὁ Μελχισεδὲκ ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου.
19 καὶ εὐλόγησε τὸν ῞Αβραμ καὶ εἶπεν· εὐλογημένος ῞Αβραμ τῷ Θεῷ τῷ ὑψίστῳ, ὃς ἔκτισε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 19 Αυτός ευλόγησε τον Αβραμ και είπεν “ας είναι ευλογημένος ο Αβραμ από τον Θεόν τον Υψιστον, ο οποίος εδημιούργησε τον ουρανόν και την γην. 19 Τότε ὁ Μελχισεδὲκ εὐλόγησε τὸν Ἅβραμ καὶ εἶπε: «Νὰ εἶναι εὐλογημενος ὁ Ἅβραμ ἀπὸ τὸν Θεὸν τὸν Ὕψιστον, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
20 καὶ εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ ὕψιστος, ὃς παρέδωκε τοὺς ἐχθρούς σου ὑποχειρίους σοι. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ῞Αβραμ δεκάτην ἀπὸ πάντων. 20 Και δοξασμένος ας είναι ο Θεός ο Υψιστος, ο οποίος παρέδωσε υποχειρίους εις σε τους εχθρούς σου”. Ο Αβραμ έδωσε τότε στον Μελχισεδέκ το δέκατον από όλα τα λάφυρα, τα οποία είχε κυριεύσει. 20 Καὶ εὐλογητὸς καὶ δοξασμένος να εἶναι ὁ Θεὸς ὁ Ὕψιστος, ὁ ὁποῖος παρέδωκε τοὺς ἐχθρούς σου εἰς τὰ χέρια σου καὶ τοὺς ὑπέταξεν εἰς σέ». Καὶ ὁ Ἅβραμ, ὡς εὐγνωμοσύνην διὰ τὴν εὐλογίαν, καὶ διὰ νὰ τιμήσῃ τὸν Μελχισεδὲκ ὡς ἱερέα τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, ἔδωκεν εἰς αὐτὸν τὸ ἕνα δέκατον ἀπὸ ὅλα τὰ λάφυρα, τὰ ὁποῖα εἶχε κυριεύσει.
21 εἶπε δὲ βασιλεὺς Σοδόμων πρὸς ῞Αβραμ· δός μοι τοὺς ἄνδρας, τὴν δὲ ἵππον λάβε σεαυτῷ. 21 Ο δε βασιλεύς των Σοδόμων είπε προς τον Αβραμ· “δος μου τους άνδρας μου, τους οποίους απηλευθέρωσες, και κράτησε δια τον εαυτόν σου το ιππικόν”. 21 Ὁ βασιλιᾶς τῶν Σοδόμων, ὁ ὁποῖος ἐξεπλάγη ἀπὸ τὴν μεγαλοψυχίαν τοῦ νικητοῦ Ἅβραμ, τοῦ εἶπε· «δός μου τοὺς ἄνδρες μου, ποὺ εἶχεν αἰχμαλωτίσει ὁ Χοδολλογομὸρ καὶ τοὺς ὁποίους ἐλευθέρωσες, τὸ δὲ ἱππικὸν κράτησέ το ὡς ἀμοιβὴν διὰ τὸν ἑαυτόν σου».
22 εἶπε δὲ ῞Αβραμ πρὸς τὸν βασιλέα Σοδόμων· ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν τὸν ὕψιστον, ὃς ἔκτισε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, 22 Απήντησε δε Αβραμ προς τον βασιλέα των Σοδόμων· “απλώνω το χέρι μου και ορκίζομαι εις Κυριον τον Θεόν τον Υψιστον, ο οποίος εδημιούργησε τον ουρανόν και την γην, 22 Ὁ Ἅβραμ ὅμως ἀπάντησε πρὸς τὸν βασιλέα τῶν Σοδόμων: «Ἁπλώνω τὸ χέρι μου καὶ ὁρκίζομαι πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν τὸν Ὕψιστον, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν
23 εἰ ἀπὸ σπαρτίου ἕως σφυρωτῆρος ὑποδήματος λήψομαι ἀπὸ πάντων τῶν σῶν, ἵνα μὴ εἴπῃς, ὅτι ἐγὼ ἐπλούτισα τὸν ῞Αβραμ· 23 ότι δεν θα πάρω τίποτε, από όσα σου ανήκουν, από κλωστήν έως σχοινί υποδήματος, δια να μη είπης ότι εγώ επλούτισα τον Αβραμ. 23 ὅτι δὲν θὰ λάβω ἀπὸ τὰ ἰδικά σου πράγματα τίποτε, οὔτε κλωστὴν μέχρι σχοινὶ ὑποδήματος· δηλαδὴ οὐδὲ τὸ ἐλάχιστον, τὸ εὐτελὲς καὶ εὐκαταφρόνητον, διὰ νὰ μὴ εἴπῃς ὅτι ἐγὼ ἔκαμα πλούσιον τὸν Ἅβραμ.
24 πλὴν ὧν ἔφαγον οἱ νεανίσκοι καὶ τῆς μερίδος τῶν ἀνδρῶν τῶν συμπορευθέντων μετ᾿ ἐμοῦ, ᾿Εσχώλ, Αὐνάν, Μαμβρῆ, οὗτοι λήψονται μερίδα. 24 Θα λάβω μόνον τας τροφάς, τας οποίας κατηνάλωσαν οι δούλοι μου κατά τον χρόνον της επιθέσεως αυτής. Επίσης αυτοί που εξεστράτευσαν μαζή με εμέ, οι άνδρες του Εσχώλ, του Αυνάν και Μαμβρή, θα λάβουν την δικαίαν μερίδα από τα λάφυρα”. 24 Δὲν θὰ λάβω τίποτε παρὰ μόνον τὶς τροφές, ποὺ ἐδαπάνησαν οἱ δοῦλοι μου εἰς τὸν πόλεμον, καὶ τὴν μερίδα τῶν πολεμιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐξεστράτευσαν μαζί μου· δηλαδὴ θὰ λάβουν τὸ δίκαιον μερίδιόν των ἀπὸ τὰ λάφυρα οἱ ἄνδρες τῶν συμμάχων μου Ἐσχώλ, Αὐνὰν καὶ Μαμβρῆ».