Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ανατ: 07:07
Δύση: 18:12
Σελ. 14 ημ.
54-312
16ος χρόνος, 5851η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΕΞΟΔΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 (ΛΘ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΠΑΝ τὸ χρυσίον, ὃ κατειργάσθη εἰς τὰ ἔργα κατὰ πᾶσαν τὴν ἐργασίαν τῶν ἁγίων, ἐγένετο χρυσίου τοῦ τῆς ἀπαρχῆς, ἐννέα καὶ εἴκοσι τάλαντα καὶ ἑπτακόσιοι εἴκοσι σίκλοι κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον· 1 Ολος ο χρυσός, ο οποίος εχρησιμοποιήθη δια την κατασκευήν όλων των ιερών σκευών προήρχετο από την αυθόρμητον προσφοράν του λαού. Εφθασε δε τα είκοσι εννέα τάλαντα και επτακοσίους είκοσι σίκλους, από αυτούς που κυκλοφορούν εις την ιεράν Σκηνήν. 1 Όλος ὁ χρυσός, ποὺ ἐχρησιμοποιηθη εἰς τὰ ἔργα διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἱεροῦ χώρου καὶ τῶν ἱερῶν σκευῶν, προήρχετο ἀπὸ τὸ καθαρὸ χρυσάφι ποὺ προσέφερεν ἑκουσίως ὁ λαὸς καὶ ἀνῆλθεν εἰς εἴκοσι ἐννέα τάλαντα καὶ ἑπτακοσίους εἴκοσι σίκλους, ἀπὸ τοὺς σίκλους ποὺ ἐκυκλοφοροῦσαν εἰς τὸν ἱερὸν χῶρον τῆς λατρείας τοῦ Κυρίου.
2 καὶ ἀργυρίου ἀφαίρεμα παρὰ τῶν ἐπεσκεμμένων ἀνδρῶν τῆς συναγωγῆς ἑκατὸν τάλαντα καὶ χίλιοι ἑπτακόσιοι ἑβδομήκοντα πέντε σίκλοι, δραχμὴ μία τῇ κεφαλῇ τὸ ἥμισυ τοῦ σίκλου, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, 2 Τα αφιερώματα του αργύρου από τους αριθμηθέντας άνδρας, κατά την απογραφήν, εκ του όλου πλήθους των Ισραηλιτών ανήλθον εις εκατόν τάλαντα και χιλίους επτακοσίους εβδομήκοντα πέντε σίκλους. Καθένας προσέφερε μίαν δραχμήν, η οποία ήτο το ήμισυ του σίκλου και ο οποίος σίκλος αυτός μόνος εγίνετο δεκτός εις την Σκηνήν. 2 Τὰ δὲ ἀφιερώματα ἀπὸ ἀσῆμι, ποὺ προσέφεραν οἱ ἄνδρες τῆς συναγωγῆς ποὺ εἶχαν καταγραφῆ κατὰ τὴν ἀπογραφήν, ἀνῆλθαν εἰς ἑκατὸν τάλαντα καὶ χιλίους ἑπτακοσίους ἑβδομῆντα πέντε σίκλους. Ἀναλογεῖ δηλαδὴ κατὰ κεφαλὴν ποσὸν μιᾶς δραχμῆς, ἡ ὁποία ἦτο τὸ ἥμισυ τοῦ σίκλου, ποὺ ἐκυκλοφοροῦσεν εἰς τὸν χῶρον τῆς λατρείας τοῦ Κυρίου.
3 πᾶς ὁ παραπορευόμενος τὴν ἐπίσκεψιν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω εἰς τὰς ἑξήκοντα μυριάδας καὶ τρισχίλιοι πεντακόσιοι καὶ πεντήκοντα. 3 Ητο δε το ποσόν του αργύρου τόσον, διότι όλοι οι Ισραηλίται οι αριθμηθέντες κατά την απογραφήν από εικοσαετούς και άνω ανήλθον εις εξακοσίας τρεις χιλιάδες πεντακοσίους πενήντα. 3 Προσέφερε δὲ ἀσῆμι κάθε Ἰσραηλίτης, ποὺ προσῆλθε καὶ ὑπελογίσθη εἰς τὴν ἀπογραφὴν καὶ ἦτο ἡλικίας εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω. Ὅσοι ἀπεγράφησαν ἦσαν ἐξακόσιαι τρεῖς χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι πενήντα.
4 καὶ ἐγενήθη τὰ ἑκατὸν τάλαντα τοῦ ἀργυρίου εἰς τὴν χώνευσιν τῶν ἑκατὸν κεφαλίδων τῆς σκηνῆς καὶ εἰς τὰς κεφαλίδας τοῦ καταπετάσματος, 4 Τα εκατόν τάλαντα του προσφερθέντος αργύρου εχρησιμοποίησαν δια την χώνευσιν και χύσιν των εκατόν κιονοκράνων της Σκηνής και των εκατόν κιονοκράνων του παραπετάσματος. 4 Τὰ ἑκατὸν τάλαντα ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀσῆμι ἐχρησιμοποιήθησαν διὰ νὰ χυθοῦν εἰς τὸ χυτήριον καὶ γίνουν τὰ ἑκατὸν κιονόκρανα τῆς Σκηνῆς καὶ τὰ κιονόκρανα τῶν στύλων, ποὺ ἐβάσταζαν τὸ Καταπέτασμα.
5 ἑκατὸν κεφαλίδες εἰς τὰ ἑκατὸν τάλαντα, τάλαντον τῇ κεφαλίδι. 5 Εκατόν ήσαν τα κιονόκρανα, εκατόν ήσαν και τα διατεθέντα τάλαντα, ένα τάλαντον δια κάθε κιονόκρανον. 5 Κατεσκευάσθησαν ἑκατὸν κιονόκρανα ἀντίστοιχα πρὸς τὰ ἑκατὸν τάλαντα. Διετέθη δηλαδὴ ἕνα τάλαντον διὰ κάθε κιονόκρανον.
6 καὶ τοὺς χιλίους ἑπτακοσίους ἑβδομήκοντα πέντε σίκλους ἐποίησεν εἰς τὰς ἀγκύλας τοῖς στύλοις, καὶ κατεχρύσωσε τὰς κεφαλίδας αὐτῶν καὶ κατεκόσμησεν αὐτούς. 6 Τους δε χιλίους επτακοσίους εβδομήκοντα πέντε σίκλους εχρησιμοποίησε δια τα άγκιστρα (κρίκους). Αυτών δε των στύλων τα κιονόκρανα τα επεχρύσωσε, τους δε στύλους διακόσμησε. 6 Τὸ ὑπόλοιπον ἀσῆμι τῶν χιλίων ἑπτακοσίων ἑβδομῆντα πέντε σίκλων διετέθη διὰ νὰ κατασκευασθοῦν οἱ γάντζοι εἰς τοὺς στύλους. Τὰ δὲ κιονόκρανα τῶν στύλων τὰ ἐκάλυψεν ὁ Βεσελεὴλ μὲ πολὺ χρυσάφι καὶ τὰ ἐστόλισε μὲ διακοσμήσεις.
7 καὶ ὁ χαλκὸς τοῦ ἀφαιρέματος ἑβδομήκοντα τάλαντα καὶ χίλιοι πεντακόσιοι σίκλοι. 7 Τα αφιερώματα του χαλκού έφθασαν τα εβδομήκοντα τάλαντα και τους χιλίους πεντακοσίους σίκλους. 7 Ὁ δὲ χαλκὸς ποὺ προσεφέρθη καὶ ἐχρησιμοποιήθη ἦτο συνολικῶς ἐβδομῆντα τάλαντα καὶ χίλιοι πεντακόσιοι σίκλοι.
8 καὶ ἐποίησαν ἐξ αὐτοῦ τὰς βάσεις τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου 8 Από τον χαλκόν αυτόν κατεσκεύασαν τας βάσεις της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου, 8 Μὲ αὐτὸν δὲ τὸν χαλκὸν κατεσκεύασαν τὰς βάσεις τῆς θύρας τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου,
9 καὶ τὰς βάσεις τῆς αὐλῆς κύκλῳ καὶ τὰς βάσεις τῆς πύλης τῆς αὐλῆς καὶ τοὺς πασσάλους τῆς σκηνῆς καὶ τοὺς πασσάλους τῆς αὐλῆς κύκλῳ 9 τας κύκλω από την αυλήν βάσεις, τας βάσεις της πύλης της αυλής, τους πασσάλους της Σκηνής και τους πασσάλους κύκλω της αυλής. 9 καὶ τὰς βάσεις ποὺ ἦσαν ὁλόγυρα ἀπὸ τὴν αὐλὴν καὶ τὰς βάσεις τῆς πύλης τῆς αὐλῆς καὶ τοὺς πασσάλους ποὺ ἐστήριζαν τοὺς στόλους τῆς Σκηνῆς, καθὼς καὶ τοὺς πασσάλους, ποὺ ἐστήριζαν τοὺς στύλους τῆς αὐλῆς ὁλόγυρα,
10 καὶ τὸ παράθεμα τὸ χαλκοῦν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ θυσιαστηρίου καὶ πάντα τὰ ἐργαλεῖα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. (Κεφ. ΛΘ´ 32) 10 Κατεσκεύασαν ακόμη και το δικτυωτόν περικάλυμμα των πλευρών του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων, όλα τα σκεύη του θυσιαστηρίου και όλα τα εργαλεία της Σκηνής του Μαρτυρίου. 10 καὶ τὸ χάλκινον περίβλημα (κράσπεδον) τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ὅλα τὰ σκεύη τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων, καθὼς καὶ ὅλα τὰ βοηθητικὰ ἐργαλεῖα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου.
11 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, καθὰ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησαν. 11 Ολα δε αυτά τα κατεσκεύασαν οι Ισραηλίται, όπως είχε διατάξει ο Κυριος τον Μωϋσήν. 11 Ἔκαμαν δὲ τὰ πάντα οἰ Ἰσραηλῖται, ὅπως ὥρισεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν. Τὰ κατεσκεύασαν, ὅπως ἀκριβῶς διέταξεν.
12 Τὸ δὲ λοιπὸν χρυσίον τοῦ ἀφαιρέματος ἐποίησαν σκεύη εἰς τὸ λειτουργεῖν ἐν αὐτοῖς ἔναντι Κυρίου. 12 Με το υπόλοιπον χρυσίον των αφιερωμάτων κατεσκεύασαν ιερά σκεύη, δια να λειτουργούν με αυτά οι ιερείς ενώπιον του Κυρίου. 12 Τὸ δὲ χρυσάφι τῶν προσφορῶν ποὺ ἀπέμεινε τὸ ἐχρησιμοποίησαν, διὰ νὰ κατασκευάσουν τὰ σκεύη ποὺ ἐχρειάζοντο, διὰ νὰ λειτουργοῦν μὲ αὐτὰ οἱ ἱερεῖς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
13 καὶ τὴν καταλειφθεῖσαν ὑάκινθον καὶ πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον ἐποίησαν στολὰς λειτουργικὰς ᾿Ααρών, ὥστε λειτουργεῖν ἐν αὐταῖς ἐν τῷ ἁγίῳ. 13 Από το υπόλοιπον ύφασμα το κυανούν, το πορφυρούν και το κόκκινον κατεσκεύασαν ιερατικάς στολάς δια τον Ααρών, ώστε φορών αυτάς να λειτουργή εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου. 13 Τὰ δὲ ὑφάσματα τῆς πορφύρας, ποὺ εἶχαν χρῶμα γαλάζιο, ξανθοκόκκινο καὶ βαθὺ κόκκινο καὶ ἀπέμειναν μετὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐσωτερικῶν καλυμμάτων τῆς Σκηνῆς, τὰ ἐχρησιμοποιησαν διὰ νὰ κατασκευάσουν τὰ ἱερατικὰ ἄμφια τοῦ Ἀαρών, ὥστε ἐνδεδυμένος μὲ αὐτὰ νὰ ἱερουργῇ εἰς τὸν ἅγιον τόπον.
14 Καὶ ἤνεγκαν τὰς στολὰς πρὸς Μωυσῆν καὶ τὴν σκηνὴν καὶ τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὰς βάσεις καὶ τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς καὶ τοὺς στύλους 14 Εφεραν στον Μωϋσήν τας ιερατικάς στολάς, την Σκηνήν του Μαρτυρίου, τα σκεύη αυτής, τα βάθρα, τους μοχλούς και τους στύλους της· 14 Ἔφεραν κατόπιν ἐμπρὸς εἰς τὸν Μωϋσῆν τὰς ἱερατικὰς στολὰς καὶ τὴν Σκηνὴν καὶ ὅλα τὰ σκεύη της καὶ τὰς βάσεις καὶ τὰ κοντάρια, ἀπὸ ὅπου ἐκρέμοντο τὰ παραπετάσματά της καὶ τοὺς στύλους,
15 καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης καὶ τοὺς διωστῆρας αὐτῆς καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ 15 έφεραν την Κιβωτόν της Διαθήκης, τους αναφορείς αυτής, το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων και τα σκεύη αυτού· 15 καὶ τὴν Κιβωτὸν τῆς Διαθήκης καὶ τὰ κοντάρια της, μὲ τὰ ὁποῖα μετεφέρετο ἀπὸ τόπου εἰς τόπον καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ὅλα τὰ σκεύη του,
16 καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως καὶ τὸ θυμίαμα τῆς συνθέσεως καὶ τὴν λυχνίαν τὴν καθαρὰν 16 το ιερόν έλαιον της χρίσεως, το παρασκευασθέν θυμίαμα, την από καθαρόν χρυσόν λυχνίαν, 16 καὶ τὸ εἰδικὸ λάδι, μὲ τὸ ὁποῖον ἐχρίοντο τὰ ἱερὰ πρόσωπα καὶ πράγματα καὶ τὸ θυμίαμα, ποὺ εἶχε κατασκευασθῆ μὲ τὴν σύνθεσιν πολλῶν ἀρωματικῶν οὐσιῶν καὶ τὴν ἑπτάφωτον Λυχνίαν, ποὺ ἔγινε μὲ καθαρὸ χρυσάφι.
17 καὶ τοὺς λύχνους αὐτῆς, λύχνους τῆς καύσεως, καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ φωτὸς 17 τους λύχνους αυτής, τους λύχνους φωτισμού, το έλαιον το προοριζόμενον δια το φως· 17 Ἔφεραν ἐπίσης καὶ τοὺς λύχνους τῆς Λυχνίας, τοὺς λύχνους ποὺ ἔκαιαν συνεχῶς, καθὼς καὶ τὸ λάδι τὸ ἀπαραίτητον διὰ νὰ διατηρῆται τὸ φῶς τῆς λυχνίας,
18 καὶ τὴν τράπεζαν τῆς προθέσεως καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ τοὺς ἄρτους τοὺς προκειμένους, 18 την τράπεζαν της προθέσεως, όλα τα σκεύη αυτής και τους αποτεθειμένους εις αυτήν άρτους 18 καὶ τὴν Τράπεζαν διὰ τὴν πρόθεσιν τῶν ἄρτων καὶ ὅλα τὰ σκεύη της, καθὼς καὶ τοὺς δώδεκα ἄρτους, ποὺ θὰ ἐτοποθετοῦντο ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
19 καὶ τὰς στολὰς τοῦ ἁγίου, αἵ εἰσιν ᾿Ααρών, καὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ εἰς τὴν ἱερατείαν 19 τας ιερατικάς στολάς δια την ιερουργίαν στον ιερόν τόπον, αι οποίαι είναι δια τον Ααρών και τας στολάς των υιών του, τας προς ιερατικήν χρήσιν. 19 Ἔφεραν ἐπὶ πλέον καὶ τὰ ἱερὰ ἄμφια, τὰ εἰδικὰ διὰ τὸν Ἀαρὼν καὶ τὰ ἄμφια τῶν υἱῶν του, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ ἐνεδύοντο διὰ τὴν ἱεράν των διακονίαν,
20 καὶ τὰ ἱστία τῆς αὐλῆς καὶ τοὺς στύλους καὶ τὸ καταπέτασμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς καί τῆς πύλης τῆς αὐλῆς, 20 Εφεραν ακόμη τα παραπετάσματα της αυλής και τους στύλους, το καταπέτασμα της θύρας της σκηνής και της πύλης της αυλής, 20 καὶ τὰ ὑφαντὰ παραπετάσματα τῆς αὐλῆς καὶ τοὺς στύλους καὶ τὸ Καταπέτασμα τῆς εἰσόδου τῆς Σκηνῆς καθὼς καὶ τὸ Καταπέτασμα τῆς πύλης τῆς αὐλῆς·
21 καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς σκηνῆς καὶ πάντα τὰ ἐργαλεῖα αυτῆς, καὶ τὰς διφθέρας δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ τὰ καλύμματα ὑακίνθινα καὶ τῶν λοιπῶν τὰ ἐπικαλύμματα καὶ τοὺς πασσάλους καὶ πάντα τὰ ἐργαλεῖα τὰ εἰς τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· 21 όλα τα σκεύη της Σκηνής και όλα τα εργαλεία αυτής, τα κατεργασμένα δέρματα των κριών, τα βαμμένα με ερυθρόδανον, τα κυανά καλύμματα και όλα τα άλλα επικαλύμματα, τους πασσάλους και όλα τα εργαλεία τα προοριζόμενα δια τα έργα της Σκηνής του Μαρτυρίου· 21 καὶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα σκεύη τῆς Σκηνῆς καὶ ὅλα τὰ ἐργαλεῖα της καὶ τὰ κατειργασμένα δέρματα, ποὺ ἦσαν δέρματα ἀπὸ κριάρια καὶ εἶχαν βαφῆ μὲ ἐρυθρόδανον. Ἔφεραν καὶ τὰ καλύμματα ποὺ εἶχαν χρῶμα γαλάζιο, καθὼς καὶ τὰ συμπληρωματικὰ ἐξωτερικὰ καλύμματα καὶ τοὺς πασσάλους διὰ τὴν στήριξιν τῶν στύλων καὶ ὅλα τὰ ἐργαλεῖα, τὰ ἀπαραίτητα διὰ τὴν λειτουργίαν τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου.
22 ὅσα συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ πάσαν τὴν ἀποσκευήν. 22 όσα διέταξεν ο Κυριος στον Μωϋσήν, έτσι κατεσκεύασαν οι Ισραηλίται όλα τα ιερά αυτά σκεύη. 22 Ὅσα καὶ ὅπως τὰ παρήγγειλεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν, ἔτσι ἀκριβῶς κατεσκεύασαν οἱ Ἰσραηλῖται τὰ πάντα εἰς τὴν Σκηνήν.
23 καὶ εἶδε Μωυσῆς πάντα τὰ ἔργα, καὶ ἦσαν πεποιηκότες αὐτὰ ὃν τρόπον συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησαν αὐτά· καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Μωυσῆς. 23 Ο Μωϋσής είδεν όλα αυτά τα έργα, και ότι αυτά είχον κατασκευασθή όπως ο Κυριος διέταξεν αυτόν. Κατ' αυτόν τον τρόπον τα κατεσκεύασαν οι Ισραηλίται. Και ο Μωϋσής ευλόγησεν αυτούς. 23 Καὶ εἶδεν ὁ Μωϋσῆς ὅλα τὰ ἔργα τῶν τεχνιτῶν καὶ διεπίστωσεν ὅτι τὰ εἶχαν κατασκευάσει, ὅπως τὸν διέταξεν ὁ Κύριος. Εἶδεν ὅτι τὰ ἔκαμαν ἔτσι ἀκριβῶς. Καὶ κατόπιν τούτου ὁ Μωϋσῆς εὐλόγησεν αὐτούς, ποὺ τὰ κατεσκεύασαν.