Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ανατ: 07:07
Δύση: 18:12
Σελ. 14 ημ.
54-312
16ος χρόνος, 5851η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΕΞΟΔΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 (ΚΗ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ σὺ προσαγάγου πρὸς σεαυτὸν τόν τε ᾿Ααρὼν τὸν ἀδελφόν σου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἱερατεύειν μοι, ᾿Ααρὼν καὶ Ναδὰβ καὶ ᾿Αβιοὺδ καὶ ᾿Ελεάζαρ καὶ ᾿Ιθάμαρ υἱοὺς ᾿Ααρών. 1 Καλεσε από όλους τους Ισραηλίτας να προσέλθουν εις σέ, ο αδελφός σου ο Ααρών και οι υιοί του, δια να αναλάβουν ως έργον και αποστολήν των να ιερατεύουν εις εμέ· ο Ααρών και οι υιοί του Ναβάδ, Αδιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ αυτοί θα είναι ιερείς. 1 Καὶ σύ, Μωϋσῆ, κάλεσε νὰ ἔλθουν πλησίον σου ἀπὸ τοὺς Ἰσμαηλίτας, διὰ νὰ μὲ ὑπηρετοῦν ὡς ἱερεῖς καὶ ὁ Ἀαρὼν ὁ ἀδελφός σου καὶ οἱ υἱοί του. Θὰ καλέσῃς δηλαδὴ τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς τέσσαρας υἱοὺς τοῦ Ναδὰβ καὶ Ἀβιούδ, Ἐλεαζαρ καὶ Ἰθαμαρ.
2 καὶ ποιήσεις στολὴν ἁγίαν ᾿Ααρὼν τῷ ἀδελφῷ σου εἰς τιμὴν καὶ δόξαν. 2 Θα κατασκευάσης ιερατικήν στολήν δια τον αδελφόν σου τον Ααρών προς τιμήν και δόξαν του ιερατικού του έργου. 2 Καὶ θὰ κάμῃς διὰ τὸν ἀδελφόν σου τὸν Ἀαρὼν στολὴν ἁγίαν; λαμπρὰν καὶ ἐπιβλητικῆς ἀνάλογόν του ἐνδόξου καὶ τιμητικοῦ ἔργου, ποὺ θὰ ἐπιτελῆ.
3 καὶ σὺ λάλησον πᾶσι τοῖς σοφοῖς τῇ διανοίᾳ, οὓς ἐνέπλησαν πνεύματος σοφίας καὶ αἰσθήσεως, καὶ ποιήσουσι τὴν στολὴν τὴν ἁγίαν ᾿Ααρὼν εἰς τὸ ἅγιον, ἐν ᾗ ἱερατεύσει μοι. 3 Προς τούτο ομίλησε προς όλους τους σοφούς κατά την διάνοιαν, τους οποίους εγώ εγέμισα με πνεύμα σοφίας και καλαισθησίας, να κατασκευάσουν αγίας ιερατικάς στολάς του Ααρών δια τον ναόν, όπου αυτός θα ιερουργή εις λατρείαν ιδικήν μου. 3 Νὰ ὁμιλήσῃς δὲ σχετικῶς εἰς ὅλους ἐκείνους τοὺς σοφοὺς ἀνθρώπους, ποὺ τὸ μυαλὸ τῶν εἶναι πολὺ δυνατὸ καὶ τοὺς ὁποίους ἐγὼ ἐγέμισα μὲ πνεῦμα σοφίας καὶ ἀντιλήψεως, ὥστε νὰ κατασκευάσουν ὅπως πρέπει τὴν ξεχωριστὴν καὶ ἁγίαν στολὴν τοῦ Ἀαρὼν διὰ τὸν ἅγιον τόπον τῆς λατρείας, μὲ τὴν ὁποίαν θὰ ἐπιτελῆ τὴν ἱερατικὴν διακονίαν του πρὸς ἐμέ.
4 καὶ αὗται αἱ στολαί, ἃς ποιήσουσι· τὸ περιστήθιον καὶ τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη καὶ χιτῶνα κοσυμβωτὸν καὶ κίδαριν καὶ ζώνην· καὶ ποιήσουσι στολὰς ἁγίας ᾿Ααρὼν καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερατεύειν μοι. 4 Αυταί θα είναι αι στολαί, τας οποίας θα κατασκευάσουν· Το περιστήθιον, η επωμίς, ο ποδήρης χιτών, ο κροσσωτός χιτών, η μίτρα και η ζώνη. Οι ειδικοί τεχνίται θα κατασκευάσουν τας ιερατικάς στολάς του Ααρών και των τέκνων του, δια να ιερουργούν εις εμέ. 4 Αὐτὰ δὲ εἶναι τὰ ἄμφια, ποὺ θὰ κατασκευάσουν: Τὸ περιστήθιον, ἡ ἐπωμίς, ὁ χιτὼν ποὺ θὰ φθάνῃ μέχρι τὰ πόδια, ὁ κροσσωτὸς χιτών, ἡ μίτρα καὶ ἡ ζώνη. Καὶ θὰ κάμουν οἱ ἐπιδέξιοι τεχνῖται ἱερὰς στολὰς διὰ τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱούς του, διὰ νὰ ἀσκοῦν μὲ αὐτὰς τὰ ἱερατικά των καθήκοντα πρὸς ἐμέ.
5 καὶ αὐτοὶ λήψονται τὸ χρυσίον καὶ τὸν ὑάκινθον καὶ τὴν πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον καὶ τὴν βύσσον. 5 Οι τεχνίται δια την κατασκευήν αυτών των στολών θα πάρουν χρυσόν, και βαφάς κυανάς, βαθέως ερυθράς, κοκκίνας και λευκόν λινόν ύφασμα. 5 Θὰ πάρουν δὲ καὶ θὰ χρησιμοποιήσουν διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν στολῶν χρυσάφι καὶ ὑφάσματα πορφύρας μὲ χρῶμα γαλάζιο, ξανθοκόκκινο καὶ βαθὺ κόκκινο, καθὼς καὶ λευκὰ λινὰ ὑφάσματα βύσσου.
6 καὶ ποιήσουσι τὴν ἐπωμίδα ἐκ βύσσου κεκλωσμένης, ἔργον ὑφαντὸν ποικιλτοῦ· 6 Θα κατασκευάσουν την επωμίδα από στριμμένον λινόν ύφασμα, το οποίον θα υφάνη ειδικός διακοσμητής. 6 Καὶ θὰ κατασκευάσουν τὴν Ἐπωμίδα μὲ γνεσμένα νήματα βύσσου. Θὰ εἶναι ἐργόχειρον ὑφαντὸν μὲ διακοσμήσεις ἐπιδεξίου τεχνίτου.
7 δύο ἐπωμίδες συνέχουσαι ἔσονται αὐτῷ ἑτέρα τὴν ἑτέραν, ἐπὶ τοῖς δυσὶ μέρεσιν ἐξηρτημέναι· 7 Η επωμίς θα αποτελήται από δύο τεμάχια συγκρατούμενα το ένα με το άλλο επί του ώμου και θα πίπτουν το εν έμπροσθεν και το άλλο όπισθεν του ώμου του αρχιερέως. 7 Θὰ ἀποτελῆται ἀπὸ δύο τεμάχια, ποὺ θὰ συγκρατοῦνται τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο καὶ θὰ κρέμωνται ἐμπρὸς καὶ ὀπίσω ἀπὸ τὸν ὦμον τοῦ ἀρχιερέως.
8 καὶ τὸ ὕφασμα τῶν ἐπωμίδων, ὅ ἐστιν ἐπ᾿ αὐτῷ, κατὰ τὴν ποίησιν ἐξ αὐτοῦ ἔσται ἐκ χρυσίου καθαροῦ καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης· 8 Το ύφασμα των τεμαχίων αυτών της επωμίδος κατά την κατασκευήν του θα γίνεται από καθαρόν χρυσόν, από κλωστάς χρώματος κυανού, βαθέος ερυθρού, και κοκκίνου και από λινήν κλωστήν στριμμένην. 8 Τὸ δὲ ὕφασμα τῆς ὄψεως τῆς Ἐπωμίδος (ὅπου ἐτοποθετειτο τὸ Λογεῖον), θὰ εἶναι τῆς ἰδίας κατασκευῆς μὲ τὸ ὑπόλοιπον ἀπὸ νήματα χρυσὰ καὶ γνεσμένα νήματα πορφύρας μὲ χρῶμα γαλάζιο, ξανθοκόκκινο καὶ βαθὺ κόκκινο, καθὼς καὶ ἀπὸ λευκὰ γνεσμένα νήματα βύσσου.
9 καὶ λήψῃ τοὺς δύο λίθους, λίθους σμαράγδου, καὶ γλύψεις ἐν αὐτοῖς τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, 9 Θα λάβης τους δύο πολυτίμους λίθους σμαράγδου και θα χαράξης επάνω εις αυτούς τα δώδεκα ονόματα των υιών Ισραήλ. 9 Θὰ πάρῃς καὶ δυο πολύτιμα πετράδια ἀπὸ σμαράγδι καὶ θὰ χαράξῃς ἐπάνω των τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα υἱῶν τοῦ Ἰακώβ.
10 ἓξ ὀνόματα ἐπὶ τὸν λίθον τὸν ἕνα καὶ τὰ ἓξ ὀνόματα τὰ λοιπὰ ἐπὶ τὸν λίθον τὸν δεύτερον κατὰ τὰς γενέσεις αὐτῶν. 10 Εξ ονόματα στον ένα λίθον και τα υπόλοιπα εξ στον άλλον λίθον κατά την χρονολογίαν της γεννήσεως των. 10 Ἕξι ὀνόματα θὰ χαράξῃς ἐπάνω εἰς τὸ ἕνα πετράδι καὶ τὰ ἄλλα ἕξι ὀνόματα θὰ τὰ χαράξῃς εἰς τὸ δεύτερον πετράδι, συμφώνως πρὸς τὴν χρονολογικὴν σειρὰν τῆς γεννήσεως των.
11 ἔργον λιθουργικῆς τέχνης, γλύμμα σφραγῖδος, διαγλύψεις τοὺς δύο λίθους ἐπὶ τοῖς ὀνόμασι τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 11 Αυτό θα είναι έργον γλυπτικής τέχνης, ώστε να έχουν ανάγλυφον όψιν σφραγίδος· θα χαράξης στους δύο αυτούς πολυτίμους λίθους τα ονόματα των υιών του Ιακώβ. 11 Μὲ τὴν ἐργασίαν ἐπιδεξίου λιθοχαράκτου, σὰν νὰ εἶναι χάραγμα σφραγῖδος, θὰ χαράξῃς τὰ δύο πετράδια μὲ τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα υἱῶν τοῦ Ἰακώβ.
12 καὶ θήσεις τοὺς δύο λίθους ἐπὶ τῶν ὤμων τῆς ἐπωμίδος· λίθοι μνημοσύνου εἰσὶ τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ· καὶ ἀναλήψεται ᾿Ααρὼν τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἔναντι Κυρίου ἐπὶ τῶν δύο ὤμων αὐτοῦ, μνημόσυνον περὶ αὐτῶν. 12 Θα τοποθετήσης τους δύο αυτούς πολυτίμους λίθους στους δύο ώμους της επωμίδος. Οι δύο αυτοί πολύτιμοι λίθοι θα είναι εις υπόμνησιν προς τον Θεόν δια τους υιούς Ισραήλ. Και έτσι ο Ααρών θα φέρη επί των δύο ώμων του τα ονόματα των υιών του Ιακώβ ενώπιον του Κυρίου, δια να ενθυμήται ο Θεός πάντοτε τους Ισραηλίτας. 12 Καὶ θὰ τοποθετήσεις τὰ δύο αὐτὰ πολύτιμα πετράδια εἰς τὸ τμῆμα τῆς Ἐπωμίδος, ποὺ εὑρίσκεται ἐπάνω ἀκριβῶς ἀπὸ τοὺς ὤμους τοῦ ἀρχιερέως. Εἶναι πετράδια πρὸς ἀνάμνησιν τῶν Ἰσραηλιτῶν, τοὺς ὁποίους καὶ συμβολίζουν. Καὶ ἔτσι ὁ Ἀαρὼν θὰ σηκώνῃ καὶ θὰ φέρῃ ἐπάνω εἰς τοὺς δύο ὤμους του τὰ ὀνόματα τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραὴλ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ὡς μεσίτης καὶ θὰ τοὺς μνημονεύῃ, διὰ νὰ τοὺς ἐνθυμῆται ὁ Θεός.
13 καὶ ποιήσεις ἀσπιδίσκας ἐκ χρυσίου καθαροῦ· 13 Θα κατασκευάσης από καθαρόν χρυσόν πόρπας εις σχήμα μικρών ασπίδων. 13 Θὰ κατασκευάσῃς καὶ πόρπας ἀπὸ καθαρὸ χρυσάφι, ποὺ θὰ ὁμοιάζουν μὲ μικρὰς ἀσπίδας.
14 καὶ ποιήσεις δύο κροσσωτὰ ἐκ χρυσίου καθαροῦ, καταμεμιγμένα ἐν ἄνθεσιν, ἔργον πλοκῆς· καὶ ἐπιθήσεις τὰ κροσσωτὰ τὰ πεπλεγμένα ἐπὶ τὰς ἀσπιδίσκας κατὰ τὰς παρωμίδας αὐτῶν ἐκ τῶν ἐμπροσθίων. 14 Θα πλέξης από καθαρόν χρυσόν δύο αλυσίδας, αι οποίαι θα έχουν εις τα άκρα κρόσσια, ποικιλμένα με ομοιώματα ανθέων. Θα δέσης τας πλεγμένας αυτάς χρυσάς αλυσίδας εις τας πόρπας, αι οποίαι θα είναι στερεωμέναι πλησίον των ώμων προς το μέρος του στήθους. 14 Θὰ κάμῃς καὶ δύο κορδόνια ἀπὸ καθαρὸ χρυσάφι μὲ κρόσσια. Θὰ τὰ πλέξῃ δὲ ἐπιδέξιος τεχνίτης μαζὶ μὲ χρυσᾶ λουλούδια. Καὶ θὰ τοποθετήσῃς τὰ πλεγμένα αὐτὰ κροσσωτὰ κορδόνια εἰς τὰς πόρπας κοντὰ εἰς τοὺς ὤμους, εἰς τὸ ἐμπρόσθιον τμῆμα τῆς Ἐπωμίδος.
15 καὶ ποιήσεις λογεῖον τῶν κρίσεων, ἔργον ποικιλτοῦ· κατὰ τὸν ρυθμὸν τῆς ἐπωμίδος ποιήσεις αὐτό· ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης ποιήσεις αὐτό. 15 Θα κατασκευάσης επίσης το Λογείον των Κρίσεων, πολύχρωμον έργον ειδικού διακοσμητού. Θα το κάμης όμοιον από απόψεως υλικού και μορφής με την επωμίδα, δηλαδή από χρυσήν κλωστήν και από λινόν ύφασμα χρώματος κυανού, βαθέος ερυθρού, και κοκκίνου στριμμένον και από λευκόν λινόν επίσης στριμμένον. 15 Θὰ κάμῃς καὶ τὸ Λογεῖον τῶν Κρίσεων, τὸ ἄμφιον δηλαδὴ ποὺ θὰ χρησιμεύῃ διὰ τὴν διάκρισιν τοῦ θείου θελήματος. Θὰ εἶναι ἔργον ἐπιδεξίου διακοσμητοῦ. Θὰ τὸ κάμῃς μὲ τὸ ἴδιον σχέδιον καὶ τὰ ἴδια ὑλικὰ ποὺ ἔχει καὶ ἡ Ἐπωμίς. Θὰ τὸ κατασκευάσῃς δὲ μὲ νήματα χρυσὰ καὶ μὲ ὕφασμα πορφύρας μὲ χρῶμα γαλάζιο καὶ ξανθοκόκκινο καὶ νήματα μὲ βαθὺ κόκκινο χρῶμα καὶ μὲ λευκὰ γνεσμένα νήματα βύσσου.
16 τετράγωνον ἔσται, διπλοῦν, σπιθαμῆς τὸ μῆκος αὐτοῦ καὶ σπιθαμῆς τὸ εὖρος. 16 Θα είναι τετράγωνον, διπλωνόμενον εις δύο, μήκους και πλάτους μιας σπιθαμής. 16 Θὰ εἶναι τετράγωνον καὶ θὰ διπλώνεται εἰς δύο. Τὸ μῆκος τοῦ θὰ εἶναι μία πιθαμή, 22 ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου περίπου καὶ τὸ πλάτος τοῦ ἐπίσης μία πιθαμή.
17 καὶ καθυφανεῖς ἐν αὐτῷ ὕφασμα κατάλιθον τετράστιχον. στίχος λίθων ἔσται, σάρδιον, τοπάζιον καὶ σμάραγδος, ὁ στίχος ὁ εἷς· 17 Θα υφάνης στο πλέγμα αυτό τέσσαρας σειράς πολυτίμων λίθων. Η πρώτη σειρά θα έχη υφαισμένους λίθους· Σαρδιον, τοπάζιον και σμάραγδον. 17 Καὶ θὰ ὑφάνῃς ἐπάνω του ἕνα ὕφασμα γεμᾶτον ἀπὸ πολύτιμα πετράδια τακτοποιημένα εἰς τέσσερας στίχους. Κάθε στίχος θὰ ἀποτελῆται ἀπὸ πετράδια. Ὁ πρῶτος στίχος θὰ ἔχῃ τὰ πετράδια: σάρδιον, τοπάζιον καὶ σμάραγδον.
18 καὶ ὁ στίχος ὁ δεύτερος, ἄνθραξ καὶ σάπφειρος καὶ ἴασπις· 18 Η δευτέρα σειρά θα περιέχη πολύτιμον άνθρακα, σάπφειρον και ίασπιν. 18 Ὁ δὲ δεύτερος στίχος θὰ ἔχῃ: διαμάντι, ζαφείρι καὶ τὸ πετράδι ποὺ λέγεται ἴασπις.
19 καὶ ὁ στίχος ὁ τρίτος, λιγύριον, ἀχάτης καὶ ἀμέθυστος· 19 Η τρίτη σειρά θα περιέχη λιγύριον, αχάτην και αμέθυστον. 19 Καὶ ὁ τρίτος στίχος θὰ ἔχῃ λιγύριον, ἀχάτην καὶ ἀμέθυστον.
20 καὶ ὁ στίχος ὁ τέταρτος, χρυσόλιθος καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον· περικεκαλυμμένα χρυσίῳ, συνδεδεμένα ἐν χρυσίῳ, ἔστωσαν κατὰ στίχον αὐτῶν. 20 Και η τετάρτη σειρά θα περιέχη χρυσόλιθον, βηρύλλιον και ονύχιον. Ούτοι θα είναι περιχρυσωμένοι και συνδεδεμένοι με χρυσόν ειδικόν πλέγμα κατά την σειράν των. 20 Ὁ δὲ τέταρτος στίχος θὰ ἔχῃ χρυσολίθον, βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον. Τὰ πολύτιμα αὐτὰ πετράδια θὰ εἶναι περιχρυσωμένα καὶ συνδεδεμένα μεταξύ των μὲ χρυσάφι, τὸ καθένα εἰς τὸν στίχον του.
21 καὶ οἱ λίθοι ἔστωσαν ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ δεκαδύο κατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν· γλυφαὶ σφραγίδων, ἕκαστος κατὰ τὸ ὄνομα, ἔστωσαν εἰς δεκαδύο φυλάς. 21 Οι πολύτιμοι αυτοί λίθοι θα είναι δώδεκα, όσα είναι τα ονόματα των υιών Ιακώ. Θα είναι ανάγλυφοι ως σφραγίδες, καθένας από τους οποίους θα αναγράφη και εν όνομα των υιών Ιακώβ. Δωδεκα λίθοι δια τας δώδεκα φυλάς του Ιακώβ. 21 Τὰ πετράδια νὰ εἶναι δώδεκα, ὅσα καὶ τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα υἱῶν τοῦ Ἰακὼβ κατὰ τὴν σειρὰν τῶν ὀνομάτων. Τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα φυλῶν θὰ εἶναι χαραγμένα σὰν χάραγμα σφραγῖδος, εἰς κάθε πετράδι καὶ ἕνα ὄνομα.
22 καὶ ποιήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον κρωσσοὺς συμπεπλεγμένους, ἔργον ἁλυσιδωτὸν ἐκ χρυσίου καθαροῦ. 22 Δια να συνδέσης το Λογείον με την επωμίδα θα κατασκευάσης από νήματα καθαρού χρυσού αλυσιδωτόν πλέγμα. 22 Θὰ κάμῃς ἐπάνω εἰς τὸ Λογεϊον καὶ κορδόνια κροσσωτὰ ἀπὸ καθαρὸ χρυσάφι πλεγμένα σὰν ἁλυσίδα.
23 καὶ λήψεται ᾿Ααρὼν τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τοῦ λογείου τῆς κρίσεως ἐπὶ τοῦ στήθους, εἰσιόντι εἰς τὸ ἅγιον, μνημόσυνον ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. 23 Ο Ααρών θα φέρη τα ονόματα των υιών του Ιακώβ στο Λογείον της Κρίσεως, το οποίον θα είναι επί του στήθους του, δια να ενθυμήται ο Θεός τους Ισραηλίτας, όταν ο Ααρών εισέρχεται εις την σκηνήν. 23 Καὶ κάθε φορὰ ποὺ θὰ εἰσέρχεται ὁ Ἀαρων εἰς τὸν ἅγιον τόπον τῆς λατρείας ἐνώπιόν του Θεοῦ, θὰ φέρῃ εἰς τὸ στῆθος του καὶ τὰ ὀνόματα τῶν Ἰσραηλιτῶν, ποὺ θὰ εὑρίσκωνται χαραγμένα εἰς τὸ Λογεῖον τῶν Κρίσεων καὶ θὰ τοὺς μνημονεύῃ, διὰ νὰ τοὺς ἐνθυμῆται ὁ Θεός.
24 καὶ θήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον τῆς κρίσεως τοὺς κρωσσούς· τὰ ἁλυσιδωτὰ ἐπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν κλιτῶν τοῦ λογείου ἐπιθήσεις 24 Θα θέσης στο Λογείον τούτο της Κρίσεως τας κροσσωτάς αλυσίδας, θα θέσης αυτάς εις τα άκρα της άνω πλευράς του Λογείου, 24 Καὶ θὰ τοποθέτησῃς ἐπάνω εἰς τὸ Λογεῖον τῶν Κρίσεων τὰ κροσσωτὰ κορδόνια. Τὰ κορδόνια αὐτά, ποὺ ὁμοιάζουν μὲ ἁλυσίδας, θὰ τὰ βάλῃς καὶ εἰς τὰς δύο ἄνω γωνίας τοῦ Λογείου.
25 καὶ τὰς δύο ἀσπιδίσκας ἐπιθήσεις ἐπ᾿ ἀμφοτέρους τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος κατὰ πρόσωπον. 25 και θα συνδέσης αυτάς με τας δύο ασπυδοειδείς πόρπας, αι οποίαι ευρίσκονται στο εμπρόσθιον, το προς το στήθος, μέρος της επωιμίδος. 25 Θὰ βάλῃς καὶ τὰς δύο πόρπας, ποὺ ὁμοιάζουν μὲ μικρὰς ἀσπίδας, εἰς τὸ ἐμπρόσθιον μέρος τῆς Ἐπωμίδος καὶ εἰς τὰ σημεῖα ἀκριβῶς ποὺ σκεπάζουν τοὺς ὤμους.
26 καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον τῆς κρίσεως τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ στήθους ᾿Ααρών, ὅταν εἰσπορεύηται εἰς τὸ ἅγιον ἔναντι Κυρίου. καὶ οἴσει ᾿Ααρὼν τὰς κρίσεις τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τοῦ στήθους ἔναντι Κυρίου διαπαντός. 26 Θα θέσης επί του Λογείου της Κρίσεως την Δηλωσιν, δια να συμβολίζη τα θεία μηνύματα, και την αλήθειαν, δια να συμβολίζη το αψευδές αυτών. Αυτά θα είναι πάντοτε στο στήθος του Ααρών, όταν εισέρχεται ούτος στον άγιον χώρον ενώπιον του Κυρίου. 26 Θὰ βάλῃς ἐπάνω εἰς τὸ Λογεῖον τῶν Κρίσεων καὶ τὰ δύο ἐκεῖνα ἀντικείμενα, ποὺ λέγονται: Δήλωσις καὶ Ἀλήθεια. Αὐτὰ θὰ εἶναι ἐπάνω εἰς τὸ στῆθος τοῦ Ἀαρών, κάθε φορὰν ποὺ θὰ εἰσέρχεται εἰς τὸν ἅγιον τόπον τῆς λατρείας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Καὶ θὰ φέρῃ ἐνώπιον Κυρίου διὰ παντὸς ὁ Ἀαρὼν εἰς τὸ στῆθος του αὐτά, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ διακρίνεται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ὡς πρὸς τὸ μέλλον τῶν Ἰσραηλιτῶν.
27 καὶ ποιήσεις ὑποδύτην ποδήρη ὅλον ὑακίνθινον. 27 Θα κατασκευάσης εσωτερικόν χιτώνα μέχρι των ποδών, ολόκληρον κυανού χρώματος. 27 Θὰ κατασκευάσῃς καὶ ἐσωτερικὸν ἔνδυμα, ποὺ θὰ φθάνῃ μέχρι τὰ πόδια, ὅλον ἀπὸ γαλάζιο ὕφασμα.
28 καὶ ἔσται τὸ περιστόμιον ἐξ αὐτοῦ μέσον, ὤαν ἔχον κύκλῳ τοῦ περιστομίου, ἔργον ὑφάντου, τὴν συμβολὴν συνυφασμένην ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ραγῇ. 28 Εις το άνω και μέσον αυτού θα έχη ανοιγμα, κύκλω του οποίου θα υπάρχη ούγια υφαντή. Η ένωσις ούγίας και περιοτομίου του ποδήρους χιτώνος θα είναι συνυφασμένα, δια να μη σχίζεται το πιριστόμιον. 28 Τὸ δὲ ἄνοιγμα διὰ τὴν κεφαλὴν θὰ εὑρίσκεται εἰς τὸ μέσον τοῦ ἄνω μέρους. Θὰ ὑπάρχῃ δὲ ὁλόγυρα εἰς τὸ ἄνοιγμα σειρήτιον ὑφασμένον ἀπὸ ἐπιδέξιον τεχνίτην. Εἰς τὸ σημεῖον τῆς συνδέσεως μὲ τὸν χιτῶνα τὸ σειρήτιον θὰ εἶναι ὑφασμένον μαζί του ἔτσι, ὥστε νὰ μὴ σχίζεται τὸ ἄνοιγμα.
29 καὶ ποιήσεις ἐπὶ τὸ λῶμα τοῦ ὑποδύτου κάτωθεν, ὡσεὶ ἐξανθούσης ρόας ροΐσκους ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης ἐπί τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ· τὸ αὐτὸ εἶδος ροΐσκους χρυσοῦς καὶ κώδωνας ἀναμέσον τούτων περικύκλῳ· 29 Εις την κάτω άκραν του υποδύτου, γύρω από αυτόν θα κατασκευάσης από ύφασμα χρώματος κυανού, βαθέος ερυθρού και κοκκίνου, του οποίου η κλωστή θα είναι λινή στριμμένη, μικρά ομοιώματα ανθισμένης και καρπρφορούσης ροδιάς. Επίσης εις την αυτήν μορφήν θα κατασκευάσης χρυσά ομοιώματα μικρών καρπών ροδιάς και αναμέσον αυτών κωδωνίσκους χρυσούς κύκλω στον υποδύτην. 29 Θὰ κάμῃς ἐπίσης εἰς τὴν οὔγιαν τοῦ χιτῶνος, ποὺ εἶναι εἰς τὸ κάτω μέρος, ὁμοιώματα ἀνθισμένης ροδιὰς καὶ ρόδια ἀπὸ γνεσμένα νήματα πορφύρας με χρῶμα γαλάζιο, ξανθοκόκκινο καὶ βαθὺ κόκκινο, καθὼς καὶ ἀπὸ λευκὰ γνεσμένα νήματα βύσσου. Αὐτὰ θὰ εἶναι ὁλόγυρα εἰς τὴν οὔγιαν τοῦ χιτῶνος. Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον θὰ φτιάξῃς μικρὰ ρόδια χρυσᾶ καὶ κουδούνια ἀνάμεσα τῶν ὁλόγυρα.
30 παρὰ ροΐσκον χρυσοῦν κώδωνα καὶ ἄνθινον ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ. 30 Εις κάθε χρυσούν ομοίωμα καρπού και άνθους ροδιάς επί του κάτω και ολόγυρα τμήματος του υποδύτου θα αντιστοιχή και ένας χρυσούς κώδων. 30 Εἰς τὸ κάτω μέρος τοῦ χιτῶνος, θὰ ὑπάρχουν γύρω -γύρω τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο ἕνα χρυσὸ ρόδι ἀνθισμένης ροδιᾶς καὶ ἕνα χρυσὸ κουδοῦνι. Τὸ σύνολον θὰ εἶναι ποικιλόχρωμον.
31 καὶ ἔσται ᾿Ααρὼν ἐν τῷ λειτουργεῖν ἀκουστὴ ἡ φωνὴ αὐτοῦ, εἰσιόντι εἰς τὸ ἅγιον ἔναντι Κυρίου καὶ ἐξιόντι, ἵνα μὴ ἀποθάνῃ. 31 Οταν δε ο Ααρών εισέρχεται, δια να λειτουργήση στον άγιον χώρον της Σκηνής, ενώπιον του Κυρίου είτε όταν εξέρχεται, θα ακούεται ο ήχος των κωδώνων, θα προσέξη, μήπως παραλείψη τούτο και τιμωρηθή δια θανάτου. 31 Καὶ ὅταν ὁ Ἀαρὼν κατὰ τὴν ἐπιτέλεσιν τῆς ἱερουργίας του θὰ εἰσέρχεται εἰς τὸν ἅγιον τόπον τῆς λατρείας ἐνώπιον τοὁ Κυρίου καὶ θὰ ἐξέρχεται, θὰ ἀκούεται ὃ ἦχος ἀπὸ τὰ κουδούνια τοῦ χιτῶνος. Αὐτὸ πρέπει νὰ γίνεται πάντοτε, διὰ νὰ μὴ πεθάνῃ ὡς παραβάτης τῆς θείας ἐντολῆς.
32 καὶ ποιήσεις πέταλον χρυσοῦν καθαρὸν καὶ ἐκτυπώσεις ἐν αὐτῷ ἐκτύπωμα σφραγῖδος ῾Αγίασμα Κυρίου. 32 Θα κατασκευάσης έλασμα από καθαρόν χρυσόν εις σχήμα πετάλου και θα χαράξης εις αυτό αναγλύφους υπό μορφήν σφραγίδος τας λέξεις “Αγίασμα Κυρίου”· δηλαδή αφιερωμένον στον Κυριον. 32 Θὰ κατασκευάσῃς καὶ μίαν πλάκα ἀπὸ καθαρὸ χρυσάφι καὶ θὰ χαράξῃς εἰς αὐτὴν σὰν χάραγμα σφραγῖδος τὰς λέξεις: «Ἁγίασμα Κυρίου», ποὺ σημαίνει ἀφιέρωμα εἰς τὸν Κύριον.
33 καὶ ἐπιθήσεις αὐτὸ ἐπὶ ὑακίνθου κεκλωσμένης, καὶ ἔσται ἐπί τῆς μίτρας· κατά πρόσωποντῆς μίτρας ἔσται. 33 Θα τοποθετήσης το χρυσούν αυτό έλασμα επάνω εις κυανούν λινόν ύφασμα καμωμένον από στριμμένην κλωστήν. Ολον δε αυτό θα το θέσης επί της μίτρας, στο εμπρόσθιον μέρος της μίτρας. 33 Καὶ θὰ τοποθέτησῃς αὐτὴν τὴν χρυσῆν πλάκα εἰς ὕφασμα ἀπὸ νήματα πορφύρας μὲ χρῶμα γαλάζιο. Καὶ θὰ εἶναι στερεωμένη ἐπάνω εἰς τὴν μίτραν. Θὰ εὑρίσκεται δὲ εἰς τὸ ἐμπρόσθιον μέρος τῆς μίτρας.
34 καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ μετώπου ᾿Ααρών, καὶ ἐξαρεῖ ᾿Ααρὼν τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἁγίων, ὅσα ἂν ἁγιάσωσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, παντὸς δόματος τῶν ἁγίων αὐτῶν· καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ μετώπου ᾿Ααρὼν διαπαντός, δεκτὸναὐτοῖς ἔναντι Κυρίου. 34 Αυτό θα υπάρχη στο μέτωπον του Ααρών, ο οποίος θα αφαιρή τας αμαρτίας των Ισραηλιτών, τας οποίας ήθελον διαπράξει αυτοί, καθ' ην στιγμήν θα προσέφεραν τας παντός είδους προσφοράς των. Αυτό θα είναι πάντοτε στο μέτωπον του Ααρών, δια να κάμνη δεκτάς ο Κυριος τας προσευχάς και τας προσφοράς των Ισραηλιτών. 34 Ἡ πλάκα θὰ εἶναι ἐπάνω εἰς τὸ μέτωπον τοῦ Ἀαρὼν καὶ ἔτσι ὁ Ἀαρὼν θὰ σηκώνῃ καὶ θὰ παίρνῃ τὰ ἁμαρτήματα καὶ τὰς ἐλλείψεις, ποὺ θὰ παρατηροῦνται τυχὸν εἰς τὰς ἁγίας προσφοράς, τὰς ὁποίας θὰ προσφέρουν οἱ Ἰσραηλῖται, εἰς ὅλα τὰ εἴδη τῶν ἁγίων προσφορῶν των. Ἡ πλάκα μὲ τὴν ἐπιγραφὴν πρέπει νὰ εὑρίσκεται διαρκῶς εἰς τὸ μέτωπον τοῦ Ἀαρών, ὅταν ἱερουργῇ, διὰ νὰ γίνωνται εὐμενῶς δεκταὶ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου αἱ προσφοραὶ τοῦ λαοῦ.
35 καὶ οἱ κοσυμβωτοὶ τῶν χιτώνων ἐκ βύσσου· καὶ ποιήσεις κίδαριν βυσσίνην καὶ ζώνην ποιήσεις, ἔργον ποικιλτοῦ. 35 Ο εσωτερικός, ο φέρων κρόσσια, χιτών του αρχιερέως, θα είναι κατασκευασμένος από λινόν ύφασμα. Θα κάμης κίδαριν από λινόν ύφασμα και ζώνην ποικιλόχρωμον, έργον ειδικού διακοσμητού. 35 Οἱ δὲ κροσσωτοὶ χιτῶνες τοῦ ἀρχιερέως πρέπει νὰ εἶναι ἀπὸ λευκὰ ὑφάσματα βύσσου. Θὰ κάμῃς καὶ κάλυμμα (μίτραν) διὰ τὸ κεφάλι του ἀπὸ βύσσον. Θὰ κάμῃς ἐπίσης καὶ ζώνην διὰ τὴν μέσην, ποὺ θὰ εἶναι ἔργον ἐπιδεξίου διακοσμητοῦ.
36 καὶ τοῖς υἱοῖς ᾿Ααρὼν ποιήσεις χιτῶνας καὶ ζώνας καὶ κιδάρεις ποιήσεις αὐτοῖς εἰς τιμὴν καὶ δόξαν. 36 Και δια τους υιούς του Ααρών θα κατασκευάσης ιερατικά άμφια, χιτώνας, ζώνας και κιδάρεις εις τιμήν και δόξαν της θείας λατρείας. 36 Καὶ διὰ τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀαρὼν ἐπίσης θὰ κατασκευάσῃς χιτῶνας καὶ ζώνας καὶ μίτρας. Θὰ φτιάξῃς δι' αὐτοὺς λαμπρὰ καὶ μεγαλοπρεπῆ ἄμφια, ἀνάλογα τοῦ ὕψους τῆς ἱερατικῆς διακονίας των.
37 καὶ ἐνδύσεις αὐτὰ ᾿Ααρὼν τὸν ἀδελφόν σου, καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ χρίσεις αὐτοὺς καὶ ἐμπλήσεις αὐτῶν τὰς χεῖρας καὶ ἁγιάσεις αὐτούς, ἵνα ἱερατεύωσί μοι. 37 Με αυτά θα ενδύσης τον αδελφόν σου τον Ααρών και τους υιούς του. Θα χρίσης αυτούς με το ειδικόν έλαιον, θα γεμίσης τας χείρας των, θα καθαρίσης από κάθε ηθικόν μολυσμόν και θα τους αφιερώσης εις εμέ, δια να ιερουργούν εις λατρείαν μου. 37 Καὶ θὰ ἐνδύσῃς μὲ τὰ ἄμφια αὐτὰ τὸν Ἀαρὼν τὸν ἀδελφόν σου καὶ τὰ παιδιά του μαζί του. Θὰ τοὺς χρίσῃς μὲ εἰδικὸν ἔλαιον καὶ θὰ γεμίσῃς τὰ χέρια των κατὰ τὴν τέλεσιν τῆς πρώτης τῶν ἱερουργίας μὲ τὰ πρὸς θυσίαν ἀπαραίτητα. Ἔτσι θὰ τοὺς ἑξαγιάσῃς, θὰ τοὺς ξεχωρίσῃς καὶ θὰ τοὺς καθιερώσῃς εἰς τὸ ἱερατικόν των ἔργον, διὰ νὰ μὲ ὑπηρετοῦν εἰς τὸ ἑξῆς ὡς ἱερεῖς μου.
38 καὶ ποιήσεις αὐτοῖς περισκελῆ λινᾶ καλύψαι ἀσχημοσύνην χρωτὸς αὐτῶν· ἀπὸ ὀσφύος ἕως μηρῶν ἔσται. 38 θα κατασκευάσης ακόμη δι' αυτούς περισκελίδας λινάς, δια να σκεπάζουν την γυμνότητα του δέρματός των από την μέσην μέχρι και των μηρών. 38 Θὰ φτιάξῃς δι’ αὐτοὺς καὶ ἐσώρουχα λινᾶ, διὰ νὰ σκεπάζουν μὲ αὐτὰ τὴν γυμνότητα τοῦ σώματός των. Τὰ ἐσώρουχα νὰ καλύπτουν τὸ σῶμα ἀπὸ τὴν μέσην μέχρι τοὺς μηρούς.
39 καὶ ἕξει ᾿Ααρὼν αὐτὰ καὶ υἱοὶ αὐτοῦ, ὡς ἂν εἰσπορεύωνται εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ἢ ὅταν προσπορεύωνται λειτουργεῖν πρὸς τὸ θυσιαστήριον τοῦ ἁγίου, καὶ οὐκ ἐπάξονται πρός ἑαυτοὺς ἁμαρτίαν, ἵνα μὴ ἀποθάνωσι· νόμιμον αἰώνιον αὐτῷ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτόν. 39 Θα φορούν αυτά ο Ααρών και οι υιοί του, όταν εισέρχωνται εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου η όταν προπορεύωνται δια να προσφέρουν θυσίαν στο θυσιαστήριον των αγίων, δια να μην επισύρουν εις εαυτούς αμαρτίαν και καταδικασθούν εις θάνατον. Τούτο θα είναι αιώνιος και απαράβατος νόμος δι' αυτόν και δια τους απογόνους του. 39 Θὰ τὰ φοροῦν δὲ αὐτὰ ὁ Ἀαρὼν καὶ τὰ παιδιά του, κάθε φορὰν ποὺ θὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου, ἢ ὅταν πλησιάζουν πρὸς τὸ θυσιαστήριον τοῦ ἁγίου τόπου τῆς λατρείας, διὰ νὰ προσφέρουν θυσίας. Ἔτσι, ἐὰν τὰ φοροῦν, δὲν θὰ ἐπιφέρουν ἐπάνω των τὴν ἁμαρτίαν τῆς ἀσεβείας καὶ δὲν θὰ τιμωρηθοῦν μὲ θάνατον. Θὰ εἶναι δὲ ἡ ἐντολὴ αὐτὴ νόμος παντοτινὸς καὶ ἀπαράβατος διὰ τὸν Ἀαρὼν καὶ ὅλους τοὺς ἀπογόνούς του μετὰ ἀπὸ αὐτόν.