Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ανατ: 07:07
Δύση: 18:12
Σελ. 14 ημ.
54-312
16ος χρόνος, 5851η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΕΞΟΔΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 (ΚΖ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ποιήσεις θυσιαστήριον ἐκ ξύλων ἀσήπτων, πέντε πήχεων τὸ μῆκος καὶ πέντε πήχεων τὸ εὖρος, τετράγωνον ἔσται τὸ θυσιαστήριον, καὶ τριῶν πήχεων τὸ ὕψος αὐτοῦ. 1 Θα κατασκευάσης θυσιαστήριον από ξύλα άσηπτα. Το μήκος του θα είναι πέντε πήχεις και πέντε πήχστο πλάτος, θα είναι τετράγωνον, το δε ύψος του θα είναι τρεις πήχεις. 1 Θὰ κατασκευάσῃς καὶ θυσιαστήριον ἀπὸ ξύλα ποὺ δεν σαπίζουν. Τὸ θυσιαστήριον θὰ εἶναι τετράγωνον. Θὰ ἔχει μῆκος πέντε πήχεις, πλάτος πέντε πήχεις, τὸ δὲ ὕψος τοῦ θὰ εἶναι τρεῖς πήχεις.
2 καὶ ποιήσεις τὰ κέρατα ἐπὶ τῶν τεσσάρων γωνιῶν· ἐξ αὐτοῦ ἔσται τὰ κέρατα· καὶ καλύψεις αὐτὰ χαλκῷ. 2 Επάνω εις τας τέσσαρας αυτού γωνίας θα τοποθετήσης τέσσαρα εξέχοντα κέρατα, τα οποία θα καλύψης με χαλκόν. 2 Θὰ κάμῃς καὶ τέσσαρα κέρατα, τέσσαρας προεξοχὰς εἰς τὰς τέσσαρας γωνίας τοῦ θυσιαστηρίου ἔτσι, ὥστε νὰ ἀποτελοῦν ἕνα σῶμα μαζί του. Καὶ θὰ σκεπάσῃς τὰ κέρατα αὐτά με χαλκόν.
3 καὶ ποιήσεις στεφάνην τῷ θυσιαστηρίῳ καὶ τὸν καλυπτῆρα αὐτοῦ καὶ τὰς φιάλας αὐτοῦ καὶ τὰς κρεάγρας αὐτοῦ καὶ τὸ πυρεῖον αὐτοῦ· καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ ποιήσεις χαλκᾶ. 3 Εις το θυσιαστήριον θα κατασκευάσης στεφάνην, όπως επίσης και τον καλυπτήρα αυτού. Θα κατασκευάσης τας φιάλας, τας λαβίδας δια τα κρέατα και το πυραδοχείον, όλα αυτά θα είναι χάλκινα. 3 Θὰ φτιάξῃς καὶ στεφάνι εἰς τὸ θυσιαστήριον (σὰν δικτυωτὸ κοφίνι διὰ τὴν στάκτην). Θὰ κάμῃς καὶ τὸ σκέπασμά του καὶ τὰς φιάλας του διὰ τὸν ραντισμὸν καὶ τὰς τσιμπίδας του διὰ τὰ κρέατα καὶ τὸ σκεῦος, ὅπου θὰ ἀνάβετε τὴν φωτιάν. Ὅλα δὲ αὐτὰ τὰ ἐξαρτήματα τοῦ θυσιαστηρίου θὰ τὰ φτιάξῃς ἀπὸ χαλκόν.
4 καὶ ποιήσεις αὐτῷ ἐσχάραν ἔργῳ δικτυωτῷ χαλκῆν· καὶ ποιήσεις τῇ ἐσχάρᾳ τέσσαρας δακτυλίους χαλκοῦς ὑπὸ τὰ τέσσαρα κλίτη. 4 Θα κατασκευάσης επί του θυσιαστηρίου τούτου δυκτυωτήν εσχάραν από χαλκόν. Εις τας τέσσαρας πλευράς αυτής θα κατασκευάσης τέσσαρας χαλκίνους κρίκους. 4 Θὰ κατασκευάσῃς διὰ τὸ θυσιαστήριον καὶ μίαν χαλκίνην δικτυωτὴν ἐσχάραν (σὰν κράσπεδον). Κάτω δὲ ἀπὸ τὰς τέσσαρας πλευράς της θὰ κάμῃς τέσσαρας κρίκους ἀπὸ χαλκόν.
5 καὶ ὑποθήσεις αὐτοὺς ὑπὸ τὴν ἐσχάραν τοῦ θυσιαστηρίου κάτωθεν· ἔσται δὲ ἡ ἐσχάρα ἕως τοῦ ἡμίσους τοῦ θυσιαστηρίου. 5 Θα θέσης τους χαλκίνους αυτούς κρίκους κάτω από την εσχάραν του θυσιαστηρίου, θα φθάνη δε αυτή μέχρι την μέσην του θυσιαστηρίου. 5 Καὶ θὰ βάλῃς τοὺς κρίκους κάτω ἀπὸ τὴν ἐσχάραν τοῦ θυσιαστηρίου. Ἡ δὲ ἐσχάρα θὰ φθάνῃ μέχρι τὸ μέσον τοῦ ὕψους τοῦ θυσιαστηρίου.
6 καὶ ποιήσεις τῷ θυσιαστηρίῳ ἀναφορεῖς ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ περιχαλκώσεις αὐτούς χαλκῷ. 6 Θα κατασκευάσης δια το θυσιαστήριον αναφορείς από ξύλον άσηπτον, τους οποίους θα περιβάλης με χαλκόν. 6 Θὰ φτιάξῃς διὰ τὸ θυσιαστήριον καὶ εἰδικὰ κοντάρια ἀπὸ ξύλα ποὺ δεν σαπίζουν καὶ θὰ τὰ σκεπάσῃς ὁλόγυρα μὲ χαλκόν.
7 καὶ εἰσάξεις τοὺς ἀναφορεῖς εἰς τοὺς δακτυλίους, καὶ ἔστωσαν ἀναφορεῖς κατὰ πλευρὰ τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τῷ αἴρειν αὐτό. 7 Θα εισάγης τους αναφορείς αυτούς στους δακτυλίους και θα υπάρχουν αυτοί εις τα πλευρά του θυσιαστηρίου, όταν θα το σηκώνουν δια να το μεταφέρουν. 7 Καὶ θὰ περάσῃς τὰ κοντάρια αὐτὰ μέσα ἀπὸ τοὺς κρίκους καὶ θὰ μένουν ἐκεῖ εἰς τὰ πλευρὰ τοῦ θυσιαστηρίου, διὰ νὰ χρησιμεύουν εἰς τὸ νὰ σηκώνεται καὶ μεταφέρεται αὐτὸ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον.
8 κοῖλον σανιδωτὸν ποιήσεις αὐτό· κατὰ τὸ παραδεχθέν σοι ἐν τῷ ὄρει, οὕτω ποιήσεις αὐτό. 8 Το θυσιαστήριον τούτο θα το κατασκευάσης με σανίδας εσωτερικώς κοίλον, όχι συμπαγές, σύμφωνα, με το υποδειγμα, που σου έδειξα στο όρος Σινά. Ετσι θα το κάμης. 8 Τὸ θυσιαστήριον θὰ τὸ κατασκευάσῃς μὲ σανίδια, θὰ εἶναι δὲ ἀπὸ μέσα κούφιο. Θὰ τὸ κάμῃς ὅμοιον ἀκριβῶς πρὸς τὸ πρότυπον, ποὺ σοῦ ἐδείχθη εἰς τὸ ὅρος Σινᾶ.
9 Καὶ ποιήσεις αὐλὴν τῇ σκηνῇ· εἰς τὸ κλίτος τό πρὸς λίβα ἱστία τῆς αὐλῆς ἐκ βύσσου κεκλωσμένης, μῆκος ἑκατὸν πήχεων τῷ ἑνὶ κλίτει· 9 Θα κάμης αυλήν δια την σκηνήν. Την νοτίαν αυτής πλευράν θα κλείσης με παραπετάσματα από λινόν ύφασμα εκ κλωστής στριμμένης. Το μήκος της πλευράς θα είναι εκατόν πήχεις. 9 Θὰ κάμῃς διὰ τὴν Σκηνὴν καὶ αὐλήν. Εἰς τὴν πλευρὰν ποὺ βλέπει πρὸς νότον θὰ κρεμάσῃς κουρτίνας ὑφασμένας μὲ γνεσμένα νήματα βύσσου. Τὸ παραπέτασμα αὐτῆς τῆς πλευρᾶς θὰ ἔχῃ μῆκος ἑκατὸν πήχεις.
10 καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι χαλκαῖ, καὶ οἱ κρίκοι αὐτῶν καὶ αἱ ψαλίδες ἀργυραῖ. 10 Οι στύλοι των παραπετασμάτων αυτών θα είναι είκοσι και αι βάσεις των στύλων χαλκαί, είκοσι. Οι δε κρίκοι και τα άγκιστρα αναρτήσεως αργυρά. 10 Οἱ δὲ στῦλοι, ποὺ θὰ στηρίζουν τὸ παραπέτασμα θὰ εἶναι εἴκοσι. Εἴκοσι θὰ εἶναι καὶ αἱ κατεσκευασμέναι ἀπὸ χαλκὸν βάσεις των. Τὰ ἄγγιστρα καὶ τὰ ραβδιὰ τῶν στύλων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα θὰ κρέμωνται τὰ παραπετάσματα θὰ εἶναι ἀπὸ ἀσῆμι.
11 οὕτως τῷ κλίτει τῷ πρὸς ἀπηλιώτην ἱστία, ἑκατὸν πήχεων μῆκος· καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι χαλκαῖ, καὶ οἱ κρίκοι καὶ αἱ ψαλίδες τῶν στύλων, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν περιηργυρωμέναι ἀργυρίῳ. 11 Ετσι θα είναι και η πλευρά η προς βορράν, μήκους εκατόν πήχεων. Οι στύλοι των παραπετασμάτων και αυτής της πλευράς θα είναι είκοσι, αι βάσεις αυτών χαλκαί, οι κρίκοι και τα άγκιστρα αναρτήσεως επηργυρωμένα. 11 Παρομοίως καὶ εἰς τὴν ἀπέναντι πλευράν, ποὺ βλέπει πρὸς βορρᾶν, θὰ ὑπάρχῃ παραπέτασμα μήκους ἑκατὸν πήχεων. Καὶ οἱ στῦλοι διὰ τὰς κουρτίνας θὰ εἶναι καὶ ἐδῶ εἴκοσι καὶ αἱ κατεσκευασμέναι ἀπὸ χαλκὸν βάσεις των ἐπίσης εἴκοσι. Τὰ δὲ ἄγγιστρα καὶ τὰ ραβδιὰ τῶν στύλων, ἀπὸ ὅπου θὰ κρέμωνται τὰ παραπετάσματα, καθὼς καὶ αἱ βάσεις των, θὰ εἶναι ὅλα σκεπασμένα μὲ ἀσῆμι.
12 τὸ δὲ εὖρος τῆς αὐλῆς τὸ κατὰ θάλασσαν ἱστία πεντήκοντα πήχεων· στῦλοι αὐτῶν δέκα, καὶ βάσεις αὐτῶν δέκα. 12 Εις τον χώρον της αυλής, προς δυσμάς, τα παραπετάσματα θα είναι μήκους πεντήκοντα πήχεων, οι στύλοι αυτών δέκα και αι βάσεις των δέκα. 12 Τὸ πλάτος τῆς αὐλῆς, ἡ πλευρά της δηλαδὴ ποὺ βλέπει πρὸς δυσμάς, θὰ ἔχῃ παραπέτασμα μήκους πενήντα πήχεων. Οἱ δὲ στῦλοι, ποὺ θὰ στηρίζουν τὰς κουρτίνας τοῦ παραπετάσματος αὐτοῦ, καθὼς καὶ αἱ βάσεις των, θὰ εἶναι δέκα.
13 καὶ εὖρος τῆς αὐλῆς τῆς πρὸς νότον, ἱστία πεντήκοντα πήχεων· στῦλοι αὐτῶν δέκα, καὶ βάσεις αὐτῶν δέκα. 13 Εις τον χώρον της αυλής, τον προς νότον (αλ. γρ. ανατολάς), τα παραπετάσματα θα εκτείνωνται εις πεντήκοντα πήχεις. Οι στύλοι αυτών θα είναι δέκα και αι βάσεις των στύλων δέκα. 13 Καὶ ἡ ἀπέναντι πλευρὰ τοῦ πλάτους τῆς αὐλῆς, ποὺ βλέπει πρὸς νότον (ὀρθότερον πρὸς ἀνατολὰς) θὰ ἔχῃ ἐπίσης παραπέτασμα πενήντα πήχεων. Οἱ στῦλοι καὶ αὐτῆς τῆς πλευρᾶς τῆς αὐλῆς, ποὺ θὰ στηρίζουν τὰς κουρτίνας, καθὼς καὶ αἱ βάσεις των θὰ εἶναι δέκα.
14 καὶ πεντεκαίδεκα πήχεων τὸ ὕψος τῶν ἱστίων τῷ κλίτει τῷ ἑνί· στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς. 14 Εκατέρωθεν της πύλης της ανατολικής αυτής πλευράς θα υπάρχουν δύο κλίτη. Το ύψος των παραπετασμάτων του ενός θα είναι δέκα πέντε πήχεων, οι δε στύλοι των παραπετασμάτων θα είναι τρεις, και τρεις αι βάσεις των. 14 Τὰ παραπετάσματα ποὺ θὰ κρέμωνται ἀπὸ τὴν μίαν πλευρὰν τῆς εἰσόδου τῆς αὐλῆς θὰ ἔχουν ὕψος (ὀρθότερον μῆκος) δεκαπέντε πήχεις, οἱ δὲ στῦλοι καὶ αἱ βάσεις των θὰ εἶναι τρεῖς.
15 καὶ τὸ κλίτος τὸ δεύτερον δεκαπέντε πήχεων τῶν ἱστίων τὸ ὕψος· στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς. 15 Το άλλο κλίτος της πύλης θα έχη παραπετάσματα ύψους δεκαπέντε επίσης πήχεων, οι στύλοι αυτών θα είναι τρεις και αι βάσεις των στύλων τρεις. 15 Δεκαπέντε πήχεις ὕψος (μῆκος) θὰ ἔχουν καὶ τὰ παραπετάσματα τῆς ἄλλης πλευρᾶς τῆς εἰσόδου τῆς αὐλῆς, οἱ δὲ στῦλοι των καθὼς καὶ αἱ βάσεις των θὰ εἶναι ἐπίσης τρεῖς.
16 καὶ τῇ πύλῃ τῆς αὐλῆς κάλυμμα, εἴκοσι πήχεων τὸ ὕψος, ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης τῇ ποικιλίᾳ τοῦ ραφιδευτοῦ· στῦλοι αὐτῶν τέσσαρες καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσσαρες. 16 Εις το κέντρον της πλευράς, όπου ευρίσκεται η πύλη η εισάγουσα εις την αυλήν, θα υπάρχη παραπέτασμα. Το ύψος αυτού θα είναι είκοσι πήχεων, το δε ύφασμά του θα είναι κυανούν, βαθέως ερυθρόν και κόκκινον, υφασμένον από στρμμμένα νήματα λινού, κεντημένου από ειδικόν τεχνίτην. Οι στύλοι αυτών θα είναι τέσσαρες και αι βάσεις των στύλων τέσσαρες. 16 Διὰ δὲ τὴν θύραν τῆς εἰσόδου τῆς αὐλῆς θὰ κατασκευάσῃς ἕνα παραπέτασμα ὕψους (ὀρθότερον μήκους) εἴκοσι πήχεων μὲ πολύτιμον ὕφασμα ἀπὸ γνεσμένα νήματα πορφύρας μὲ χρῶμα γαλάζιο, ξανθοκόκκινο καὶ βαθὺ κόκκινο καὶ γνεσμένα λευκὰ νήματα βύσσου. Τὸ ὕφασμα αὐτὸ θὰ διακοσμηθῇ ἀπὸ ἐπιδέξιον κεντητήν. Οἱ στῦλοι, ἀπὸ τοὺς ὁποίους θὰ κρέμεται τὸ παραπέτασμα τῆς πύλης, θὰ εἶναι τέσσαρες καὶ αἱ βάσεις των θὰ εἶναι ἐπίσης τέσσαρες.
17 πάντες οἱ στῦλοι τῆς αὐλῆς κύκλῳ κατηργυρωμένοι ἀργυρίῳ, καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν ἀργυραῖ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν χαλκαῖ. 17 Ολοι οι στύλοι κύκλω της αυλής θα είναι επηργυρωμένοι· τα κιονόκρανα αυτών θα είναι αργυρά και αι βάσεις των χάλκιναι. 17 Ὅλοι οἱ στῦλοι γύρω - γύρω ἀπὸ τὴν αὐλὴν θὰ εἶναι σκεπασμένοι μὲ πολὺ ἀσῆμι καὶ τὰ κιονόκρανα εἰς τὴν κορυφήν των θὰ εἶναι ἐπίσης ἀπὸ ἀσῆμι. Αἱ βάσεις των ὅμως θὰ εἶναι ἀπὸ χαλκόν.
18 τὸ δὲ μῆκος τῆς αὐλῆς ἑκατὸν ἐφ᾿ ἑκατόν, καὶ εὖρος πεντήκοντα ἐπὶ πεντήκοντα, καὶ ὕψος πέντε πήχεων, ἐκ βύσσου κεκλωσμένης, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν χαλκαῖ. 18 Το μήκος της αυλής θα είναι εκατόν πήχεις προς βορράν και εκατόν προς νότον, το δε πλάτος θα είναι πεντήκοντα προς δυσμάς και πεντήκοντα προς ανατολάς. Το ύψος των παραπετασμάτων της αυλής θα είναι πέντε πήχεις. Αυτά τα παραπετάσματα θα είναι από στριμμένον νήμα λινού αι δε βάσεις των στύλων χαλκαί. 18 Τὸ μῆκος τῆς αὐλῆς θὰ εἶναι ἑκατὸν πήχεις ἀπὸ τὴν μίαν πλευρὰν καὶ ἑκατὸν ἀπὸ τὴν ἄλλην, τὸ δὲ πλάτος της θὰ εἶναι πενῆντα πήχεις ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος καὶ πενῆντα ἀπὸ τὸ ἄλλο. Τὸ ὕψος τῶν παραπετασμάτων τῆς αὐλῆς θὰ εἶναι πέντε πήχεις καὶ θὰ ἔχουν κατασκευασθῇ μὲ γνεσμένα λευκὰ λινὰ νήματα βύσσου. Αἱ δὲ βάσεις των θὰ εἶναι ἀπὸ χαλκόν.
19 καὶ πᾶσα ἡ κατασκευὴ καὶ πάντα τὰ ἐργαλεῖα καὶ οἱ πάσσαλοι τῆς αὐλῆς χαλκοῖ. 19 Ολη αυτή η κατασκευή και όλα τα εργαλεία και οι πάσσαλοι της αυλής θα είναι από χαλκόν. 19 Ὅλα ἐπίσης τὰ ἐξαρτήματα τῆς αὐλῆς, καθὼς καὶ ὅλα τὰ ἐργαλεῖα καί οἰ πάσσαλοί της θὰ εἶναι ἀπὸ χαλκόν.
20 Καὶ σὺ σύνταξον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ καὶ λαβέτωσάν σοι ἔλαιον ἐξ ἐλαιῶν ἄτρυγον καθαρὸν κεκομμένον εἰς φῶς καῦσαι, ἵνα καίηται λύχνος διαπαντός. 20 Δώσε συ εντολήν στους Ισραηλίτας να σου φέρουν ελαιόλαδον χωρίς κατακάθι, καθαρόν, από κοπανισμένας ελαίας, προς φωτισμόν, δια να καίεται με το λάδι αυτό δια παντός η επτάφωτος λυχνία. 20 Καὶ σύ, Μωϋσῆ, διάταξε τοὺς Ἰσραηλίτας νὰ προμηθευθοῦν καὶ νὰ σοῦ φέρουν καθαρὸν ἐλαιόλαδον, ποὺ βγαίνει μὲ ἀπλὸ κοπάνισμα τῆς ἐλιᾶς, χωρὶς κατακάθια, διὰ νὰ καίῃ ἔτσι, ὥστε νὰ εἶναι ἀναμμένον κάθε λυχνάρι τῆς λυχνίας διαπαντός.
21 ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἔξωθεν τοῦ καταπετάσματος τοῦ ἐπὶ τῆς διαθήκης καύσει αὐτὸ ᾿Ααρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἀφ᾿ ἑσπέρας ἕως πρωΐ ἐναντίον Κυρίου· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν παρὰ τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 21 Εντός της σκηνής του Μαρτυρίου, έξω από το καταπέτασμα, το οποίον κρύπτει από τους οφθαλμούς σας την Κιβωτόν του Μαρτυρίου, ο Ααρών και οι απόγονοί του θα καίουν το έλαιον τούτο από το βράδυ έως το πρωϊ ενώπιον του Κυρίου. Αυτό θα είναι αιώνιος νόμος δι' όλας τας γενεάς των Ισραηλιτών. 21 Τὸ λάδι αὐτό, θὰ τὸ καίουν ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ ἀπόγονοί του ἱερεῖς εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου, εἰς τὸν χῶρον ποὺ εὑρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὸ Καταπέτασμα ποὺ καλύπτει τὴν Κιβωτὸν τῆς Διαθήκης. Θὰ φροντίζουν να καίῃ καὶ νὰ φωτίζῃ ἀπὸ τὸ βραδὺ ἕως τὸ πρωῒ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου (τοῦ Ὁποίου τὴν παρουσίαν συμβολίζει ἢ Κιβωτός), Αὐτὸ πρέπει νὰ τηρῆται ἀπαραιτήτως ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλίτας ὡς νόμος αἰώνιος εἰς ὅλας τὰς γενεάς των.