Σάββατο, 13 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:53
Δύση: 19:59
Σελ. 5 ημ.
104-262
16ος χρόνος, 5901η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΕΞΟΔΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 (ΚΕ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 1 Ο Κυριος ωμίλησε προς τον Μωϋσήν και είπεν· 1 Καὶ ὡμίλησεν ὁ Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ τοῦ εἶπε:
2 εἰπὸν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ, καὶ λάβετε ἀπαρχὰς παρὰ πάντων, οἷς ἂν δόξῃ τῇ καρδίᾳ, καὶ λήψεσθε τὰς ἀπαρχάς μου. 2 “ειπέ στους Ισραηλίτας να φέρουν όλοι συνεισφοράς, ελευθέρως και αυτοπροαιρέτως κατά την διάθεσιν της καρδίας του έκαστος, και θα λάβετε σεις δι' εμέ αυτάς τας συνεισφοράς. 2 «Ἀνακοίνωσε εἰς τοὺς Ἰσραηλίτας νὰ κάνουν προσφορὰς καὶ νὰ δεχθῆτε τὰς προσφορὰς ὅλων, ὅσοι ἔχουν τὴν καλὴν δάθεσιν νὰ προσφέρουν. Καὶ θὰ συγκετώσετε σεῖς τὰς προσφορὰς αὐτὰς ποὺ προσφέρονται δι’ ἐμέ.
3 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπαρχή, ἣν λήψεσθε παρ᾿ αὐτῶν· χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ χαλκὸν 3 Αυτή η συνεισφορά, που θα λάβετε από αυτούς, θα είναι χρυσός, άργυρος και χαλκός, 3 Αὐτὴ δὲ εἶναι ἡ προσφορά, ποὺ θὰ παίρνετε ἀπὸ αὐτούς: Χρυσάφι, Ἀσήμι καὶ χαλκός.
4 καὶ ὑάκινθον καὶ πορφύραν καὶ κόκκινον διπλοῦν καὶ βύσσον κεκλωσμένην καὶ τρίχας αἰγείας 4 πορφύρα κυανή, πορφύρα ροδίνη, πορφύρα βαθέως ερυθρά δύο φοράς βαμμένη, κλωστές εκ βύσσου, τρίχας από αίγας, 4 Ἐπίσης καὶ πολύτιμα ὑφάσματα (πορφύρας) μὲ χρῶμα γαλάζιο, ξανθοκόκκινο καὶ διπλοβαμμένο βαθὺ κόκκινο, καθὼς καὶ ὕφασμα ἀπὸ γνεσμένα νήματα βύσσου καὶ τρίχας ἀπὸ κατσίκι.
5 καὶ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ δέρματα ὑακίνθινα καὶ ξύλα ἄσηπτα 5 δέρματα κριών βαμμένα κόκκινα και άλλα δέρματα βαμμένα κυανά και ξύλα, που δεν σαπίζουν. 5 Θὰ παίρνετε καὶ δέρματα ἀπὸ κριάρια βαμμένα κόκκινα μὲ χρῶμα ἀπὸ τὸ φυτὸν ἐρυθρόδανον καὶ δέρματα μὲ χρῶμα γαλάζιο καὶ ξύλα, ποὺ δεν σαπίζουν ὅπως τῆς ἀκακίας.
6 καὶ λίθους σαρδίου καὶ λίθους εἰς τὴν γλυφὴν εἰς τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη. 6 Θα λάβετε επίσης πολυτίμους λίθους σαρδίρυ και άλλους πολυτίμους λίθους δια την ανάγλυφον διακόσμησιν της επωμίδος και του ποδήρους χιτώνος. 6 Θὰ παίρνετε καὶ πολύτιμα πετράδια ἀπὸ σάρδιον, καθὼς καὶ ἄλλα πετράδια, διὰ νὰ στολίζετε μὲ γλυπτὰς παραστάσεις τὴν Ἐπωμίδα καὶ τὸν Ποδήρη χιτῶνα.
7 καὶ ποιήσεις μοι ἁγίασμα, καὶ ὀφθήσομαι ἐν ὑμῖν· 7 Θα κατασκευάσης δι' εμέ Σκηνήν, εις τόπον άγιον, όπου θα εμφανίζωμαι εις σας. 7 Καὶ θὰ μοῦ κατασκευάσῃς χῶρον ξεχωριστόν, ἱερὸν καὶ ἀφιερωμένον εἰς ἐμέ, ὅπου θὰ κατοικῶ καὶ θὰ ἐμφανίζωμαι εἰς σᾶς.
8 καὶ ποιήσεις μοι κατὰ πάντα ὅσα σοι δεικνύω ἐν τῷ ὄρει, τὸ παράδειγμα τῆς σκηνῆς καὶ τὸ παράδειγμα πάντων τῶν σκευῶν αὐτῆς· οὕτω ποιήσεις. 8 Θα κατασκευάσης αυτά σύμφωνα με εκείνα, που θα σου δείξω εγώ τώρα στο όρος, καττά το υπόδειγμα της Σκηνής και κατά το υπόδειγμα των σκευών αυτής, που θα σου δείξω. Ετσι θα τα κάμης. 8 Θὰ μοῦ τὰ κατασκευάσῃς δὲ ὅλα συμφώνως πρὸς ὅσα σοῦ ὑποδεικνύω ἐδῶ εἰς τὸ βουνό. Ὅπως θὰ εἶναι τὸ πρότυπον τῆς Σκηνῆς, ποὺ θὰ ἰδῇς καὶ τὸ πρότυπον καθενὸς ἀπὸ τὰ σκεύη της, ἔτσι ἀκριβῶς θὰ τὰ κατασκευάσῃς.
9 Καὶ ποιήσεις κιβωτὸν μαρτυρίου ἐκ ξύλων ἀσήπτων, δύο πήχεων καὶ ἡμίσους τὸ μῆκος καὶ πήχεως καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος καὶ πήχεως καὶ ἡμίσους τὸ ὕψος. 9 Θα κάμης την κιβωτόν του Μαρτυρίου από ξύλα, που δεν σαπίζουν. Το μήκος της θα είναι δυόμισυ πήχεις, το πλάτος της ένας και ήμισυς πήχυς και το ύψος της ένας και ήμισυς πήχυς. 9 Καὶ θὰ κατασκευάσῃς ἕνα κιβώτιον ἀπὸ ξύλα, ποὺ δὲν σαπίζουν, διὰ νὰ βάλῃς μέσα εἰς αὐτὸ ὅσα θὰ εἶναι μάρτυρες τῆς παρουσίας μου. Τὸ μῆκος αὐτῆς τῆς Κιβωτοῦ θὰ εἶναι δύο πήχεις καὶ μισός, τὸ πλάτος ἕνας πῆχυς καὶ μισὸς καὶ τὸ ὕψος ἕνας πῆχυς καὶ μισός.
10 καὶ καταχρυσώσεις αὐτὴν χρυσίῳ καθαρῷ, ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν χρυσώσεις αὐτήν· καὶ ποιήσεις αὐτῇ κυμάτια χρυσᾶ στρεπτὰ κύκλῳ. 10 Θα καλύψης αυτήν με καθαρόν χρυσίον, θα την χρυσώσης από μέσα και απ' έξω, θα κατασκευάσης και θα τοποθετήσης γύρω από αυτήν χρυσήν στεφάνην που θα φαίνεται σαν συστρεφόμενα κυμάτια. 10 Θὰ καλύψῃς δὲ τὴν Κιβωτόν μὲ πολὺ καθαρὸ χρυσάφι. Θὰ τὴν ἐπιχρυσώσῃς ἀπὸ μέσα καὶ ἀπὸ ἔξω. Καὶ θὰ βάλῃς ὁλόγυρά της ἕνα χρυσὸ στεφάνι μὲ συστρεφόμενα κυματάκια.
11 καὶ ἐλάσεις αὐτῇ τέσσαρας δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὰ τέσσαρα κλίτη, δύο δακτυλίους ἐπὶ τὸ κλίτος τὸ ἓν καὶ δύο δακτυλίους ἐπὶ τὸ κλίτος τὸ δεύτερον. 11 Θα χύσης δι' αυτήν τέσσαρας χρυσούς κρίκους και θα τους προσαρμόσης εις τας τέσσαρας γωνίας, δύο κρίκους εις την μίαν πλευράν και δύο κρίκους εις την άλλην. 11 Θὰ κατασκευάσῃς δὲ εἰς χυτήριον δι’ αὐτὴν τέσσαρας χρυσοῦς κρίκους καὶ θὰ τοὺς στερεώσης εἰς τὰς τέσσαρας γωνίας της. Δύο κρίκους εἰς τὴν μίαν πλευρὰν καὶ δύο κρίκους εἰς τὴν ἄλλην πλευράν.
12 ποιήσεις δὲ ἀναφορεῖς ξύλα ἄσηπτα καὶ καταχρυσώσεις αὐτὰ χρυσίῳ· 12 Θα κατασκευάσης δια την μεταφοράν της κιβωτού μοχλούς από ξύλον άσηπτον, τους οποίους θα καλύψης με χρυσόν 12 Θὰ κάμῃς καὶ κοντάρια διὰ τὴν μεταφοράν της ἀπὸ ξύλα, ποὺ δεν σαπίζουν καὶ θὰ τὰ σκεπάσῃς μὲ πολὺ χρυσάφι.
13 καὶ εἰσάξεις τοὺς ἀναφορεῖς εἰς τοὺς δακτυλίους τοὺς ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς κιβωτοῦ αἴρειν τὴν κιβωτὸν ἐν αὐτοῖς· 13 και θα εισάγης τους μοχλούς αυτούς στους κρίκους των δύο πλευρών της κιβωτού, δια να σηκώνεται και μεταφέρεται δι' αυτών η κιβωτός. 13 Καὶ θὰ περᾴσῃς τὰ κοντάρια μέσα ἀπὸ τοὺς κρίκους, ποὺ εἶναι εἰς τὰς γωνίας τῆς Κιβωτοῦ, διὰ νὰ σηκώνεται καὶ νὰ μεταφέρεται μὲ αὐτὰ ἡ Κιβωτός.
14 ἐν τοῖς δακτυλίοις τῆς κιβωτοῦ ἔσονται οἱ ἀναφορεῖς ἀκίνητοι. 14 Οι μοχλοί αυτοί θα είναι μόνιμοι στους κρίκους της κιβωτού. 14 Τὰ κοντάρια θὰ εἶναι μονίμως περασμένα εἰς τοὺς κρίκους τῆς Κιβωτοῦ. Δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιούνται δι’ ἄλλην ἐργασίαν.
15 καὶ ἐμβαλεῖς εἰς τὴν κιβωτὸν τὰ μαρτύρια, ἃ ἂν δῷ σοι. 15 Μέσα δε εις την κιβωτόν θα θέσης αντικείμενα, που μαρτυρούν την παρουσίαν μου και τα οποία εγώ θα σου δώσω. 15 Καὶ θὰ βάλῃς μέσα εἰς τὴν Κιβωτὸν αὐτά, ποὺ θὰ εἶναι μάρτυρες τῆς παρουσίας μου, ὅσα θὰ σοῦ δώσω Ἐγώ.
16 καὶ ποιήσεις ἱλαστήριον ἐπίθεμα χρυσίου καθαροῦ, δύο πήχεων καὶ ἡμίσους τὸ μῆκος καί πήχεως καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος. 16 Το σκέπασμα της κιβωτού, το ιλαστήριον, θα το κατασκευάσης από καθαρόν χρυσόν. Θα έχη μήκος μεν δύο και ήμισυν πήχεις, πλάτος δε ένα και ήμισυν πήχυν. 16 Θὰ κατασκευάσῃς δὲ καὶ τὸ Ἱλαστήριον, τὸ κάλυμμα δηλαδὴ τῆς Κιβωτοῦ, ἀπὸ χρυσάφι καθαρό. Θὰ ἔχῃ μῆκος δύο πήχεις καὶ μισὸν καὶ πλάτος ἕνα πῆχυν καὶ μισόν.
17 καὶ ποιήσεις δύο Χερουβὶμ χρυσοτορευτὰ καὶ ἐπιθήσεις αὐτὰ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν κλιτῶν τοῦ ἱλαστηρίου. 17 Θα κατασκευάσης δύο Χερουβίμ σκαλιστά εκ χρυσού και θα τοποθετήσης αυτά απέναντι αλλήλων, το ένα εις την μίαν πλευράν του ιλαστηρίου και το έτερον εις την άλλην. 17 Θὰ κατασκευάσεῃς καὶ δύο ὁμοιώματα τῶν Χερουβίμ, σκαλιστά με χρυσάφι καὶ θὰ τὰ τοποθετήσης εἰς τὰ δύο ἄκρα τοῦ καλύμματος τῆς Κιβωτοῦ.
18 ποιηθήσονται Χεροὺβ εἷς ἐκ τοῦ κλίτους τούτου καὶ Χεροὺβ εἷς ἐκ τοῦ κλίτους τοῦ δευτέρου τοῦ ἱλαστηρίου· καὶ ποιήσεις τοὺς δύο Χερουβὶμ ἐπὶ τὰ δύο κλίτη. 18 Θα κατασκευασθούν δύο Χερουβίμ και θα τοποθετηθούν ένα από την μίαν πλευράν του ιλαστηρίου, το δεύτερον από την άλλην πλευράν. Ετσι τα δύο Χερουβίμ θα ευρίσκωνται απέναντι αλλήλων εις τας δύο πλευράς του ιλαστηρίου. 18 Θὰ εὑρίσκεται τὸ ἕνα Χεροὺβ εἰς τὴν μίαν πλευρὰν τοῦ καλύμματος καὶ τὸ δεύτερον Χεροὺβ εἰς τὴν ἀπέναντι πλευράν. Καὶ θὰ στερεώσεις τὰ δύο Χερουβὶμ εἰς τὰς δύο πλευρὰς τοῦ καλύμματος.
19 ἔσονται οἱ Χερουβὶμ ἐκτείνοντες τὰς πτέρυγας ἐπάνωθεν, συσκιάζοντες ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ἱλαστηρίου, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν εἰς ἄλληλα· εἰς τὸ ἱλαστήριον ἔσονται τὰ πρόσωπα τῶν Χερουβίμ. 19 Θα έχουν απλωμένας τας πτέρυγάς των επάνω από το ιλαστήριον, θα ριπτούν την σκιαν των πτερύγων των επ' αυτού και τα πρόσωπά των θα είναι το ένα απέναντι του άλλου. Θα είναι δε εστραμμένα κάτω, ώστε να βλέπουν το ιλαστήριον. 19 Θὰ εἶναι ἔτσι τοποθετημένα τὰ Χερουβίμ, ὥστε νὰ ἀπλώνουν τὰ πτερά των ἐπάνω ἀπὸ τὸ κάλυμμα καὶ νὰ τὸ σκιάζουν ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη μὲ τὰ πτερά των, συγχρόνως δὲ τὸ πρόσωπον τοῦ ἑνὸς θὰ εἶναι ἀπέναντι ἀπὸ τὸ πρόσωπον τοῦ ἄλλου. Ἡ ὄψις των θὰ εἶναι γυρισμένη πρὸς τὰ κάτω, πρὸς τὸ Ἱλαστήριον.
20 καὶ ἐπιθήσεις τὸ ἱλαστήριον ἐπὶ τὴν κιβωτὸν ἄνωθεν· καὶ εἰς τὴν κιβωτὸν ἐμβαλεῖς τὰ μαρτύρια, ἃ ἂν δῷ σοι. 20 Το ιλαστήριον θα το τοποθητήσης επάνω εις την κιβωτόν του Μαρτυρίου· μέσα δε εις την κιβωτόν θα βάλης αντικείμενα, που μαρτυρούν την παρουσίαν μου και τα οποία εγώ θα σου δώσω. 20 Καὶ θὰ τοποθέτησῃς τὸ Ἱλαστήριον εἰς τὴν Κιβωτὸν ἔτσι, ὥστε νὰ τὴν σκεπάζῃ ἀπὸ ἐπάνω. Θὰ βάλῃς δὲ μέσα εἰς τὴν Κιβωτὸν αὐτά, ποὺ θὰ εἶναι μάρτυρες τῆς παρουσίας μου, ὅσα Ἐγὼ θὰ σοῦ δώσω.
21 καὶ γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖθεν καὶ λαλήσω σοι ἄνωθεν τοῦ ἱλαστηρίου ἀνὰ μέσον τῶν δύο Χερουβὶμ τῶν ὄντων ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ μαρτυρίου καὶ κατὰ πάντα, ὅσα ἐὰν ἐντείλωμαί σοι πρὸς τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραήλ. 21 Θα φανερώνωμαι και θα γίνωμαι γνωστός εις σε από εκεί, και θα σου ομιλώ δια του άνωθεν της κιβωτού ιλαστηρίου από το μέσον των δύο χερουβίμ, τα οποία θα ευρίσκωνται εις την κιβωτόν του Μαρτυρίου. Θα λέγω εις σε όλα όσα θα σε διατάσσω να λέγης προς τους Ισραηλίτας. 21 Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, ἀπὸ τὸ ἱλαστήριον, θὰ παρουσιάζωμαι εἰς σὲ καὶ ἐπάνω ἀπὸ αὐτὸ μεταξὺ τῶν δύο Χερουβίμ, ποὺ εἶναι εἰς τὰ ἄκρα τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Μαρτυρίου, θὰ ὁμιλῶ καὶ θὰ δίδω πρὸς σὲ ὅλας τὰς ἐντολάς μου, ποὺ ἀφοροῦν τοὺς Ἰσραηλίτας.
22 Καὶ ποιήσεις τράπεζαν χρυσῆν χρυσίου καθαροῦ, δύο πήχεων τὸ μῆκος καὶ πήχεως τὸ εὖρος καὶ πήχεως καὶ ἡμίσους τὸ ὕψος. 22 Θα κατασκευάσης χρυσήν τράπεζαν από καθαρόν χρυσόν, της οποίας το μήκος θα είναι δύο πήχεις, το πλάτος ένας πήχυς, το δε ύψος ένας και ήμισυς πήχυς. 22 Θὰ κατασκευάσῃς καὶ ἕνα χρυσὸ τραπέζι, ἀπὸ καθαρὸ χρυσάφι, ποὺ θὰ ἔχῃ μῆκος δύο πήχεις, πλάτος ἕνα πῆχυν καὶ ὕψος ἕνα πῆχυν καὶ μισόν.
23 καὶ ποιήσεις αὐτῇ στρεπτὰ κυμάτια χρυσᾶ κύκλῳ. καὶ ποιήσεις αὐτῇ στεφάνην παλαιστοῦ κύκλῳ· 23 Και θα περιβάλης αυτήν με χρυσήν στεφάνην, που θα έχη συστρεφόμενα κυμάτια. Θα κάμης και άλλην στεφάνην πέριξ του χείλους αυτής, πλάτους μιας παλάμης. 23 Καὶ θὰ κατασκευάσῃς δι’ αὐτὸ ὁλόγυρά του χρυσᾶ κυματάκια ποὺ συστρέφονται. Θὰ κάμῃς δὲ γύρω του καὶ ἕνα πλαίσιον πλάτους μιᾶς παλάμης (διὰ νὰ συνδέη καὶ στερεώνει τὰ πόδια).
24 καὶ ποιήσεις στρεπτὸν κυμάτιον τῇ στεφάνῃ κύκλῳ. 24 Θα κατασκευάσης και επί της στεφάνης αυτής γύρω συστρεφόμενα κυμάτια. 24 Θὰ φτιάξῃς δὲ ὁλόγυρα εἰς τὸ πλαίσιον ἕνα συστρεφόμενον μικρὸν κῦμα.
25 καὶ ποιήσεις τέσσαρας δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπιθήσεις τοὺς τέσσαρας δακτυλίους ἐπὶ τὰ τέσσερα μέρη τῶν ποδῶν αὐτῆς ὑπὸ τὴν στεφάνην, 25 Θα κατασκευάσης τέσσαρας χρυσούς κρίκους, τους οποίους θα τοποθετήσης στους τέσσαρας πόδας της τραπέζης υπό την στεφάνην. 25 Θὰ κατασκευάσῃς καὶ τέσσαρας χρυσοῦς κρίκους καὶ θὰ στερεώσῃς τοὺς τέσσαρας αὐτοὺς κρίκους εἰς τὰ τέσσαρα πόδια, ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὴν χρυσῆν γιρλάνδαν.
26 καὶ ἔσονται οἱ δακτύλιοι εἰς θήκας τοῖς ἀναφορεῦσιν, ὥστε αἴρειν ἐν αὐτοῖς τὴν τράπεζαν. 26 Οι δακτύλιοι αυτοί θα είναι θήκη δια τους αναφορείς, ώστε να σηκώνουν και να μεταφέρουν δι' αυτών την τράπεζαν. 26 Θὰ χρησιμεύουν δὲ οἱ κρίκοι σὰν θῆκαι διὰ τὰ κοντάρια, ὥστε νὰ σηκώνουν καὶ νὰ μεταφέρουν μὲ αὐτὰ τὸ τραπέζι.
27 καὶ ποιήσεις τοὺς ἀναφορεῖς ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ καταχρυσώσεις αὐτούς χρυσίῳ καθαρῷ, καὶ ἀρθήσεται ἐν αὐτοῖς ἡ τράπεζα. 27 Αυτούς δε τους αναφορείς, τους μοχλούς, θα τους καττασκευάσης από ξύλα άσηπτα και θα τους καλύψης με καθαρόν χρυσίον. Δι' αυτών θα σηκώνεται και θα μεταφέρεται η τράπεζα. 27 Καὶ θὰ κάμεις κοντάρια ἀπὸ ξύλα ποὺ δεν σαπίζουν. Θὰ τὰ σκεπάσῃς δὲ μ πολὺ καθαρὸ χρυσάφι καὶ θὰ μεταφέρεται ἀπὸ τόπου εἰς τόπον τὸ τραπέζι μὲ αὐτά.
28 καὶ ποιήσεις τὰ τρυβλία αὐτῆς καὶ τὰς θυΐσκας καὶ τὰ σπονδεῖα καὶ τοὺς κιάθους, ἐν οἷς σπείσεις ἐν αὐτοῖς· ἐκ χρυσίου καθαροῦ ποιήσεις αὐτά. 28 Θα κατασκευάσης τους δίσκους, τας θήκας δια το λιβάνι, τας φιάλας και τα ποτήρια δια την τέλεσιν των σπονδών. Από καθαρόν χρυσόν θα κάμης αυτά. 28 Θὰ κατασκευάσῃς καὶ τοὺς δίσκους του, ὅπου θὰ τοποθετοῦνται οἱ ἄρτοι καὶ τὰς θήκας, ὅπου θὰ φυλάσσεται τὸ λιβάνι καὶ τὰς φιάλας καὶ τὰ ποτήρια, ποὺ θὰ χρησιμεύουν διὰ τὰς σπονδάς, τὰς θυσίας δηλαδὴ τοῦ κρασιοῦ. Θὰ τὰ κατασκευάσεις δὲ ἀπὸ χρυσάφι καθαρόν.
29 καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἄρτους ἐνωπίους ἐναντίον μου διαπαντός. 29 Επάνω εις την τράπεζαν θα θέσης άρτους, οι οποίοι θα ευρίσκωνται δια παντός ενώπιόν μου και θα αντικαθίστανται κατά περιόδους. 29 Καὶ θὰ τοποθετήσεις ἐπάνω εἰς αὐτὴν τὴν Τράπεζαν ψωμιά, εἰς δύο σωροὺς τὸν ἕνα ἀπέναντι τοῦ ἄλλου, ποὺ θὰ εὑρίσκωνται ἐνώπιόν μου διαπαντός.
30 Καὶ ποιήσεις λυχνίαν ἐκ χρυσίου καθαροῦ, τορευτὴν ποιήσεις τὴν λυχνίαν· ὁ καυλὸς αὐτῆς καὶ οἱ καλαμίσκοι καὶ οἱ κρατῆρες καὶ οἱ σφαιρωτῆρες καὶ τὰ κρίνα ἐξ αὐτῆς ἔσται. 30 Θα κατασκευάσης λυχνίαν από καθαρόν χρυσόν, σκαλιστήν θα κάμης την λυχνίαν. Αυτή θα έχη κύριον στέλεχος και εκατέρωθεν αυτού βραχίονας. Τα ομοιώματα των ποτηρίων και αι σφαιρικαί διογκώσεις και τα ομοιώματα των κρίνων θα είναι όλα από την αυτήν ύλην, από χρυσόν. 30 Θὰ κατασκευάσῃς καὶ μίαν λυχνίαν ἀπὸ καθαρὸ χρυσάφι. Θὰ κάμῃς δὲ τὴν λυχνίαν χυτὴν καὶ σκαλιστήν. Ὁ κεντρικὸς κορμός της καὶ τὰ μικρὰ κλαδιά της καὶ αἱ θῆκαι διὰ τοὺς λύχνους (σὰν κύπελλα) καὶ αἱ σφαιρικαὶ διογκώσεις (κόμβοι) καὶ τὰ χρυσᾶ κρίνα της θὰ ἀποτελοῦν ὅλα ἕνα σῶμα.
31 ἓξ δὲ καλαμίσκοι ἐκπορευόμενοι ἐκ πλαγίων, τρεῖς καλαμίσκοι τῆς λυχνίας ἐκ τοῦ κλίτους τοῦ ἑνὸς αὐτῆς καὶ τρεῖς καλαμίσκοι τῆς λυχνίας ἐκ τοῦ κλίτους τοῦ δευτέρου. 31 Εξ βραχίονες θα εξέρχωνται εκ των πλαγίων του κεντρικού στελέχους, τρεις βραχίονες από το ένα κλίτος της λυχνίας και τρεις βραχίονες από το άλλο. 31 Ἕξι δὲ μικρὰ κλαδιὰ θὰ βγαίνουν ἀπὸ τὸν κεντρικὸν κορμὸν πρὸς τὰ πλάγια. Τρία κλαδιὰ τῆς λυχνίας ἀπὸ τὴν μίαν πλευράν της καὶ τρία κλαδιὰ τῆς λυχνίας ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευράν.
32 καὶ τρεῖς κρατῆρες ἐκτετυπωμένοι καρυΐσκους ἐν τῷ ἑνὶ καλαμίσκῳ, σφαιρωτὴρ καὶ κρίνον· οὕτω τοῖς ἓξ καλαμίσκοις τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τῆς λυχνίας. 32 Τρία ποτήρια έχοντα σχήμα καρυδιού θα ευρίσκωνται ανάγλυφα στον κάθε βραχίονα. Εις κάθε βραχίονα επίσης πλησίον των ποτηρίων, θα υπάρχουν σφαιροειδείς διογκώσεις και ομοιώματα κρίνων. Ετσι θα είναι και οι εξ βραχίονες της λυχνίας. 32 Καὶ εἰς κάθε κλαδί της θὰ ὑπάρχουν ἀνάγλυφα τρία μικρὰ κύπελλα σὰν μικρὰ καρύδια. Ἐκεῖ ἐπίσης ἀνάγλυφα θὰ ὑπάρχουν κόμβος καὶ κρῖνον. Ἔτσι θὰ εἶναι καὶ τὰ ἕξι μικρὰ κλαδιά, ποὺ θὰ βγαίνουν ἀπὸ τὸν κεντρικὸν κορμὸν τῆς λυχνίας.
33 καὶ ἐν τῇ λυχνίᾳ τέσσαρες κρατῆρες ἐκτετυπωμένοι καρυΐσκους· ἐν τῷ ἑνὶ καλαμίσκῳ σφαιρωτῆρες καὶ τὰ κρίνα αὐτῆς. 33 Εις το κεντρικόν στέλεχος της λυχνίας θα υπάρχουν τέσσαρα ανάγλυφα ποτήρια υπό μορφήν καρυδιού. Εις το αυτό στέλεχος θα υπάρχουν σφαιρικαί διογκώσεις και ομοιώματα κρίνων. 33 Καὶ εἰς τὸν κεντρικὸν κορμὸν τῆς λυχνίας θὰ ὑπάρχουν ἐπίσης τέσσαρα ἀνάγλυφα μικρὰ κύπελλα, σὰν μικρὰ καρύδια. Θὰ ὑπάρχουν καὶ κόμβοι καὶ κρίνα χρυσὰ εἰς τὸν κορμὸν αὐτὸν τῆς λυχνίας.
34 ὁ σφαιρωτὴρ ὑπὸ τοὺς δύο καλαμίσκους ἐξ αὐτῆς, καὶ σφαιρωτὴρ ὑπὸ τούς τέσσαρας καλαμίσκους ἐξ αὐτῆς· οὕτω τοῖς ἓξ καλαμίσκοις τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τῆς λυχνίας. 34 Εις το κύριον αυτό στέλεχος θα υπάρχη η πρώτη σφαιρική διόγκωσις, που θα συνδέη τους δύο εκατέρωθεν βραχίονας, και άλλαι δύο σφαιρικαί διογκώσεις, που θα συνδέουν με το κεντρικόν στέλεχος τους άλλους τέσσαρας βραχίονας. Ετσι θα συνδέωνται οι εξ βραχίονες, οι εξερχόμενοι από το κεντρικόν στέλεχος της λυχνίας. 34 Θὰ ὑπάρχουν δηλαδὴ ἕνας κόμβος κάτω ἀπὸ τὰ δύο πρῶτα μικρὰ κλαδιά, ποὺ βγαίνουν ἀπὸ τὸν κεντρικὸν κορμὸν καὶ ἕνας κόμβος κάτω ἀπὸ κάθε ζεῦγος ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα τέσσερα κλαδιὰ ποὺ βγαίνουν ἀνὰ δύο ἀπὸ τὸν κορμόν. Ἔτσι μὲ τρεῖς κόμβους θὰ συνδέωνται τὰ ἕξι κλαδιά, ποὺ βγαίνουν κατὰ διαστήματα ἀπὸ τὸν κεντρικὸν κορμὸν τῆς λυχνίας.
35 καὶ ἐν τῇ λυχνίᾳ τέσσαρες κρατῆρες ἐκτετυπωμένοι καρυΐσκους. 35 Εις το κεντρικόν στέλεχος της λυχνίας θα υπάρχουν ανάγλυφα τέσσαρα ομοιώματα ποτηρίων υπό μορφήν καρυδιού. 35 Εἰς τὸν κεντρικὸν κορμὸν τῆς λυχνίας θὰ ὑπάρχουν ἀνάγλυφα τέσσαρα μικρὰ κύπελλα σὰν καρύδια.
36 οἱ σφαιρωτῆρες καὶ οἱ καλαμίσκοι ἐξ αὐτῆς ἔστωσαν· ὅλη τορευτὴ ἐξ ἑνὸς χρυσίου καθαροῦ. 36 Αι σφαιρικαί διογκώσεις και οι βραχίονες θα εξέρχωνται από το στέλεχος της λυχνίας. Ολη δε η λυχνία θα είναι σκαλιστή από χρυσόν καθαρόν. 36 Οἱ κόμβοι καὶ τὰ κλαδιὰ θὰ ἀποτελοῦν ἕνα σῶμα μὲ τὸν κορμόν. Ὅλη ἡ λυχνία θὰ εἶναι σκαλιστὴ ἀπὸ τὸ ἴδιο καθαρὸ χρυσάφι.
37 καὶ ποιήσεις τοὺς λύχνους αὐτῆς ἑπτά· καὶ ἐπιθήσεις τοὺς λύχνους, καὶ φανοῦσιν ἐκ τοῦ ἑνὸς προσώπου. 37 Θα κατασκευάσης τους επτά λύχνους αυτής και θα τους θέσης στο άνω μέρος των καλαμίσκων και του κεντρικού στελέχους και θα φωτίζουν εις την μίαν πρόσοψιν προς τα άγια των αγίων. 37 Θὰ κατασκευάσῃς διὰ τὴν λυχνίαν καὶ ἑπτὰ λυχνάρια. Θὰ τοποθετήσῃς δὲ τὰ λυχνάρια εἰς τὰς θέσεις των ἔτσι, ὥστε νὰ ρίχνουν τὸ φῶς των πρὸς μίαν κατεύθυνσιν, πρὸς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων.
38 καὶ τὸν ἐπαρυστῆρα αὐτῆς καὶ τὰ ὑποθέματα αὐτῆς ἐκ χρυσίου καθαροῦ ποιήσεις. 38 Τα λυχνοψάλιδα και τα δοχεία των απορριμμάτων αυτής θα τα κατασκευάσης από καθαρόν χρυσόν. 38 Ἀπὸ καθαρὸ χρυσάφι θὰ κατασκευάσῃς καὶ τὸ μικρὸν δοχεῖον διὰ τὸ λάδι τῆς λυχνίας, καθὼς καὶ τοὺς μικροὺς δίσκους ποὺ χρησιμεύουν, διὰ νὰ συντηρῆται καὶ διατηρῆται τὸ φῶς τῆς λυχνίας.
39 πάντα τὰ σκεύη ταῦτα τάλαντον χρυσίου καθαροῦ. 39 Ολα αυτά μαζή τα χρυσά σκεύη θα είναι βάρους ενός ταλάντου χρυσού. 39 Ὅλα αὐτὰ τὰ σκεύη μαζὶ μὲ τὴν λυχνίαν θὰ εἶναι ἀπὸ χρυσάφι καθαρόν, βάρους ἐνὸς ταλάντου, δηλαδὴ τριάντα πέντε κιλὰ περίπου.
40 ὅρα, ποιήσεις κατὰ τὸν τύπον τὸν δεδειγμένον σοι ἐν τῷ ὄρει. 40 Πρόσεχε, θα κατασκευάσης όλα αυτά κατά το σχέδιον, που σου υπεδείχθη επί του όρους. 40 Πρόσεχε! Θὰ κατασκευάσῃς τὸ κάθε τι συμφώνως πρὸς τὸ πρότυπον, ποὺ σοῦ ἐδείχθη εἰς τὸ ὅρος Σινᾶ.