Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ανατ: 07:07
Δύση: 18:12
Σελ. 14 ημ.
54-312
16ος χρόνος, 5851η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΕΞΟΔΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 (ΛΕ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ συνήθροισε Μωυσῆς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ εἶπεν· οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς εἶπε Κύριος ποιῆσαι αὐτούς. 1 Συνεκέντρωσεν ο Μωϋσής όλον τον λαόν των Ισραηλιτών και είπεν· “αυτοί είναι οι λόγοι, τους οποίους διέταξεν ο Θεός να εφαρμόζωμεν· 1 Καὶ συνεκέντρωσεν ὁ Μωυσῆς ὅλον τὸν λαὸν τῶν Ἰσραηλιτῶν καὶ τοὺς εἶπεν: «Αὐτὰ εἶναι τὰ λόγια, ποὺ διέταξεν ὁ Κύριος νὰ ἐφαρμόσωμεν.
2 ἓξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ κατάπαυσις, ἅγια σάββατα, ἀνάπαυσις Κυρίῳ· πᾶς ὁ ποιῶν ἔργον ἐν αὐτῇ τελευτάτω. 2 Εξ ημέρας θα εργάζεσθε, κατά δε την ημέραν την εβδόμη θα καταπαύετε τας εργασίας σας, διότι αυτή θα είναι άγιον Σαββατον, ανάπαυσις χάριν του Κυρίου. Εκείνος δε ο οποίος θα εργασθή κατ' αυτήν, θα τιμωρηθή με θάνατον. 2 Ἐπὶ ἕξι ἡμέρας θὰ ἐργάζεσαι καὶ θὰ κάμνῃς τὰ ἔργα σου, κατὰ τὴν ἑβδόμην ὅμως ἡμέραν πρέπει νὰ παύῃ ἡ ἐργασία. Ἡ ἑβδόμη ἡμέρα τοῦ Σαββάτου εἶναι ἁγία καὶ ἱερά. Εἶναι ἀνάπαυσις ἀφιερωμένη εἰς τὸν Κύριον. Ὁποιοσδήποτε ἐργάζεται κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν νὰ θανατώνεται.
3 οὐ καύσετε πῦρ ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων· ἐγὼ Κύριος. 3 Δεν θα ανάψετε φωτιά εις καμμίαν από τας κατοικίας σας κατά την ημέραν του Σαββάτου. Εγώ είμαι ο Κυριος, που διατάσσω”. 3 Δὲν πρέπει νὰ ἀνάψετε φωτιὰν διὰ κάποιαν ἐργασίαν εἰς κάθε κατοικίαν σας κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ Σαββάτου. Ἐγὼ καὶ μόνον εἶμαι ὁ Κύριος ποὺ σᾶς διατάσσω».
4 Καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν ᾿Ισραὴλ λέγων· τοῦτο τὸ ρῆμα, ὃ συνέταξε Κύριος λέγων· 4 Ο Μωϋσής είπε και αυτά ακόμη προς όλον το πλήθος των Ισραηλιτών· “αυτό, ομιλών προς εμέ, διέταξεν ο Κυριος· 4 Καὶ εἶπεν ὁ Μωυσῆς πρὸς ὅλην τὴν συνάθροισιν τῶν Ἰσραηλιτῶν τὰ ἑξῆς: «Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐντολή, ποὺ διέταξεν ὁ Κύριος καὶ μοῦ εἶπε:
5 λάβετε παρ᾿ ὑμῶν αὐτῶν ἀφαίρεμα Κυρίῳ· πᾶς ὁ καταδεχόμενος τῇ καρδίᾳ οἴσουσι τὰς ἀπαρχὰς Κυρίῳ, χρυσίον, ἀργύριον, χαλκόν, 5 Αφαιρέσατε από τον εαυτόν σας και συλλέξατε δια τον Κυριον αφιερώματα. Εκαστος κατά την ελευθέραν αυτού βούλησιν θα προσφέρη προς τον Κυριον τας δωρεάς του, χρυσόν, άργυρον, χαλκόν, 5 Νὰ ξεχωρίσετε καὶ νὰ μαζεύσετε μεταξύ σας προσφορὰς καὶ ἀφιερώματα διὰ τὸν Κύριον. Ὁποιοσδήποτε ἐπιθυμεῖ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας του ἂς προσφέρῃ τὰ πρῶτα καὶ καλύτερα ἀπὸ τὰ ἀγαθά του εἰς τὸν Κύριον· χρυσάφι, ἀσῆμι, χαλκόν,
6 ὑάκινθον, πορφύραν, κόκκινον διπλοῦν διανενησμένον καὶ βύσσον κεκλωσμένην καὶ τρίχας αἰγείας 6 ύφασμα βαμμένον κυανούν, βαθέως ερυθρόν, κόκκινον, στριμμένον λινόν ύφασμα, τρίχας αιγών, 6 νήματα πορφύρας μὲ χρῶμα γαλάζιο καὶ ξανθοκόκκινο καὶ διπλοβαμμένο βαθὺ κόκκινο, καθὼς καὶ γνεσμένα λευκὰ νήματα βύσσου καὶ τρίχας ἀπὸ κατσίκι·
7 καὶ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ δέρματα ὑακίνθινα καὶ ξύλα ἄσηπτα. 7 δέρματα κριών βαμμένα κόκκινα με ερυθρόδανον, δέρματα κυανά και ξύλα που δεν σαπίζουν. 7 καὶ δέρματα ἀπὸ κριάρια βαμμένα μὲ ἐρυθρόδανον καὶ δέρματα μὲ γαλάζιο χρῶμα καὶ ξύλα, ποὺ δὲν σαπίζουν·
8 καὶ λίθους σαρδίου καὶ λίθους εἰς τὴν γλυφὴν εἰς τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη. 8 Επίσης θα προσφέρετε πολυτίμους λίθους σαρδίου και άλλους πολυτίμους λίθους, δια να σκαλισθούν επάνω των ονόματα και χρησιμοποιηθούν δια την επωμίδα και τον ποδήρη χιτώνα. 8 καὶ πολύτιμα πετράδια σαρδίου, καθὼς καὶ ἄλλα πετράδια διὰ νὰ σκαλισθοῦν καὶ νὰ τοποθετηθοῦν εἰς τὴν Ἐπωμίδα καὶ τὸν Ποδήρη Χιτῶνα, ποὺ θὰ φορῇ ὁ Ἀαρὼν καὶ ὁ κάθε ἀρχιερεὺς ἐν συνεχείᾳ μετὰ ἀπὸ αὐτόν.
9 καὶ πᾶς σοφὸς τῇ καρδίᾳ ἐν ὑμῖν ἐλθὼν ἐργαζέσθω πάντα, ὅσα συνέταξε Κύριος· 9 Καθε ευφυής κατά την διάνοιαν και ικανός εργάτης από σας ας έλθη να εργασθή δι' όλα τα ιερά σκεύη και έργα που διέταξεν ο Κυριος. 9 Ἂς ἔλθῃ καὶ κάθε σοφὸς καὶ ἐπιδέξιος τεχνίτης, ποὺ ὑπάρχει μεταξύ σας καὶ ἂς κατασκευάσῃ ὅλα, ὅσα παρήγγειλεν ὁ Κύριος.
10 τὴν σκηνὴν καὶ τὰ παραρύματα καὶ τὰ κατακαλύμματα καὶ τά διατόνια καὶ τοὺς μοχλοὺς καὶ τοὺς στύλους 10 Δηλαδή δια το στήσιμο της Σκηνής, δια τα δερμάτινα και τα τρίχινα και από κλωστήν υφασμένα καλύμματα της Σκηνής, δια τας δοκούς της οροφής, δια τους μοχλούς και τους στύλους, 10 Τὴν Σκηνὴν δηλαδή, τὰ ἐσωτερικὰ καὶ τὰ ἐξωτερικὰ καλύμματά της, τοὺς κρίκους, καὶ τὰ ὁριζόντια κοντάρια καὶ τοὺς κατακορύφους στύλους·
11 καὶ τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου καὶ τοὺς ἀναφορεῖς αὐτῆς καὶ τὸ ἱλαστήριον αὐτῆς καὶ τὸ καταπέτασμα 11 δια την Κιβωτόν του Μαρτυρίου, τους αναφοφορείς και το ιλαστήριον αυτής, δια το καταπέτασμα, 11 καὶ τὴν Κιβωτὸν τῆς Διαθήκης, ποὺ θὰ περιέχῃ τὰ «μαρτύρια» καὶ τὰ κοντάρια διὰ τὴν μεταφοράν της καὶ τὸ Ἱλαστήριον ἐπίθεμα καὶ τὸ Καταπέτασμα, ποὺ θὰ χωρίζῃ εἰς δύο τὴν Σκηνὴν καὶ θὰ προστατεύῃ τὴν Κιβωτόν·
12 καὶ τὰ ἱστία τῆς αὐλῆς καὶ τοὺς στύλους αὐτῆς 12 δια τα παραπετάσματα της αυλής και τους στύλους αυτής, 12 καὶ τὰ παραπετάσματα τῆς αὐλῆς καὶ τοὺς στύλους της.
13 καὶ τοὺς λίθους τοὺς τῆς σμαράγδου 13 τους πολύτιμους λίθους του σμαράγδου, 13 Νὰ ἐτοιμάσουν ἐπίσης καὶ τὰ πετράδια ἀπὸ σμαράγδι,
14 καὶ τὸ θυμίαμα καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος 14 το θυμίαμα του ναού και το δια την χρίσιν ιερόν έλαιον, 14 καὶ τὸ ἀρωματικὸν θυμίαμα καὶ τὸ λάδι τὸ εἰδικὸν διὰ τὰς χρίσεις.
15 καὶ τὴν τράπεζαν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς 15 δια την τράπεζαν και όλα τα σκεύη αυτής, 15 Νὰ κάμουν καὶ τὴν Τράπεζαν διὰ τὴν πρόθεσιν τῶν ἄρτων καὶ ὅλα τὰ ἐξαρτήματά της·
16 καὶ τὴν λυχνίαν τοῦ φωτὸς καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς 16 την γρυσήν επτάφωτον λυχνίαν και όλα τα σκεύη της, 16 καὶ τὴν ἑπτάφωτον Λυχνίαν καὶ ὅλα τὰ ἐξαρτήματά της,
17 καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ 17 το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων και όλα τα εξαρτήματά του, 17 καὶ τὸ Θυσιαστήριον διὰ τὰς θυσίας τῶν ζώων καὶ ὅλα τὰ ἐζαρτηματά του·
18 καὶ τὰς στολὰς τὰς ἁγίας ᾿Ααρὼν τοῦ ἱερέως καὶ τὰς στολάς, ἐν αἷς λειτουργήσουσιν ἐν αὐταῖς, 18 τα ιερά άμφια του αρχιερέως Ααρών, και τας ιερατικάς στολάς των υιών του, με τας οποίας θα λειτουργούν, 18 καὶ τὰ ἰδιαίτερα ἱερὰ ἄμφια διὰ τὸν Ἀαρών, τὸν ἀρχιερέα καὶ τὰς στολάς, μὲ τὰς ὁποίας θὰ ἐνδύωνται διὰ νὰ λειτουργοῦν οἱ ἱερεῖς·
19 καὶ τοὺς χιτῶνας τοῖς υἱοῖς ᾿Ααρὼν τῆς ἱερατείας καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος καὶ τὸ θυμίαμα τῆς συνθέσεως. 19 δια τους ιερατικούς χιτώνας των υιών Ααρών, δια το προς χρίσιν άγιον έλαιον και δια το σύνθετον από πολλάς ευώδεις ουσίας θυιμίαμα”. 19 καὶ τοὺς χιτῶνας διὰ τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀαρών, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν ἱερουργίαν, καθὼς καὶ τὸ λάδι διὰ τὰς χρίσεις καὶ τὸ θυμίαμα ποὺ θὰ γίνῃ μὲ σύνθεσιν διαφόρων ἀρωματικῶν οὐσιῶν».
20 καὶ ἐξῆλθε πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἀπὸ Μωυσῆ 20 Ολον τότε το πλήθος των υιών Ισραήλ, όταν ήκουσαν αυτά, ανεχώρησαν από τον τόπον, όπου ίστατο ο Μωϋσής, δια να μεταβούν και φέρουν τα αφιερώματα. 20 Καὶ ὅταν ἤκουσαν αὐτὰ ὅλοι οἰ συγκεντρωμένοι Ἰσραηλῖται, ἔφυγαν ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου τοὺς ὠμιλοῦσεν ὁ Μωϋσῆς,
21 καὶ ἤνεγκαν ἕκαστος, ὧν ἔφερεν ἡ καρδία αὐτῶν, καὶ ὅσοις ἔδοξε τῇ ψυχῇ αὐτῶν, ἤνεγκαν ἀφαίρεμα Κυρίῳ εἰς πάντα τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ εἰς πάντα τὰ κάτεργα αὐτῆς, καὶ εἰς πάσας τὰς στολὰς τοῦ ἁγίου. 21 Επιστρέψαντες δε έφερεν ο καθένας κατά την διάθεσιν της καρδίας του όσα ενόμισε καλόν ως προσφοράν προς τον Κυριον, δι' όλα τα έργα της Σκηνής του Μαρτυρίου, δι' όλα τα εξαρτήματα αυτής και δι' όλας τας ιερατικάς στολάς. 21 καὶ καθένας ἀπὸ αὐτούς, ποὺ ἤθελαν μὲ τὴν καρδιάν των καὶ ποὺ εἰς τὴν ψυχήν των ἐφάνη καλόν, ἔφεραν προσφορὰς εἰς τὸν Κύριον, διὰ νὰ γίνουν ὅλαι αἱ ἐργασίαι διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου καὶ ὅλα τὰ ἐξαρτήματα τὰ ἀπαραίτητα διὰ τὴν λειτουργίαν της καὶ ὅλαι αἱ ἅγιαι στολαί.
22 καὶ ἤνεγκαν οἱ ἄνδρες παρὰ τῶν γυναικῶν, πᾶς ᾧ ἔδοξε τῇ διανοίᾳ, ἤνεγκαν σφραγῖδας καὶ ἐνώτια καὶ δακτυλίους καὶ ἐμπλόκια καὶ περιδέξια, πᾶν σκεῦος χρυσοῦν, καὶ πάντες ὅσοι ἤνεγκαν ἀφαιρέματα χρυσίου Κυρίῳ. 22 Οι άνδρες έλαβον από τας γυναίκας των και έφεραν ο,τι ο καθένας εσκέφθη. Εφεραν σφραγίδας, σκουλαρίκια, δακτυλίδια, κοσμήματα γυναικείας κόμης, βραχιόλια, κάθε χρυσούν κόσμημα. Ολοι όσοι προσέφεραν, προσέφεραν αφιερώματα χρυσού δια τον Κυριον. 22 Καὶ ἔφεραν οἱ ἄνδρες ὅ,τι ἔκριναν καλὸν ἀπὸ αὐτά, ποὺ εἶχαν αἱ γυναῖκες των. Ἔφεραν πολύτιμα πετράδια (σφραγῖδας) καὶ σκουλαρίκια καὶ δακτυλίδια καὶ κοσμήματα μὲ τὰ ὁποῖα ἔπλεκαν τὰ μαλλιά των καὶ βραχιόλια καὶ κάθε εἴδους χρυσαφικό. Ὅλοι δέ, ὅσοι προσέφεραν, προσέφεραν ὁπωσδήποτε καὶ ἀφιερώματα ἀπὸ χρυσάφι διὰ τὸν Κύριον.
23 καὶ παρ᾿ ᾧ εὑρέθη βύσσος καὶ δέρματα ὑακίνθινα καὶ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα, ἤνεγκαν. 23 Αλλά και καθένας ο οποίος είχε λινόν ύφασμα, δέρματα χρώματος κυανού, δέρματα κριών βαμμένα με ερυθρόδανον, τα προσέφεραν. 23 Καὶ καθένας ποὺ εἶχεν ὑφάσματα λινὰ βύσσινα καὶ δέρματα βαμμένα γαλάζια καὶ δέρματα ἀπὸ κριάρια βαμμένα μὲ ἐρυθρόδανον, τὰ προσέφεραν καὶ αὐτὰ εἰς τὸν Κύριον.
24 καὶ πᾶς ὁ ἀφαιρῶν ἀφαίρεμα, ἤνεγκαν ἀργύριον καὶ χαλκόν, τὰ ἀφαιρέματα Κυρίῳ, καὶ παρ᾿ οἷς εὑρέθη ξύλα ἄσηπτα εἰς πάντα τὰ ἔργα τῆς παρασκευῆς ἤνεγκαν. 24 Καθένας, που ηδύνατο να δώση κάποιαν προσφοράν αργυρίου και χαλκού, έδωσεν αυτά ως αφιέρωμα στον Κυριον. Οσοι είχαν ξύλα άσηπτα τα προσέφεραν δια τα έργα της κατασκευής. 24 Καὶ ὅσοι ἠμποροῦσαν νὰ ἀφιερώσουν ἄλλην προσφοράν, προσέφεραν ἀσῆμι καὶ χαλκὸν ὡς ἀφιερώματα διὰ τὸν Κύριον. Καὶ ὅσοι εἶχαν ξύλα, ποὺ δὲν σαπίζουν, τὰ προσέφεραν, διὰ νὰ χρησιμεύσουν εἰς ὅλας τὰς ἐργασίας τῆς κατασκευῆς καὶ λειτουργίας τῆς Σκηνῆς.
25 καὶ πᾶσα γυνὴ σοφὴ τῇ διανοίᾳ ταῖς χερσὶ νήθειν ἤνεγκαν νενησμένα, τὴν ὑάκινθον καὶ τὴν πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον καὶ τὴν βύσσον· 25 Καθε δε γυναίκα, συνετή και ικανή να γνέθη με τα χέρια, έφερε νήματα γνεσμένα και βαμμένα κυανά, βαθέως ερυθρά και κόκκινα, όπως επίσης και λινά λευκά. 25 Ὅσαι δὲ γυναῖκες ἦσαν ἐπιδέξιαι καὶ ἱκαναὶ εἰς τὸ νὰ γνέθουν μὲ τὰ χέρια των ἔφεραν γνεσμένα νήματα πορφύρας μὲ χρῶμα γαλάζιο, ξανθοκόκκινο καὶ βαθὺ κόκκινο καθὼς καὶ λευκὰ νήματα βύσσου.
26 καὶ πᾶσαι αἱ γυναῖκες, αἷς ἔδοξε τῇ διανοίᾳ αὐτῶν ἐν σοφίᾳ, ἔνησαν τὰς τρίχας τὰς αἰγείας. 26 Ολαι αι γυναίκες αι συνεταί και ικαναί έκλωσαν εις νήματα τας τρίχας των αιγών. 26 Καὶ ὅλαι αἱ γυναῖκες, ποὺ ἔκριναν ὅτι θὰ ἠμποροῦσαν νὰ ἀνταποκριθοῦν εἰς τὰς ἀπαιτήσεις τοῦ ἔργου, ἔγνεσαν τὰς τρίχας ἀπὸ κατσίκι.
27 καὶ οἱ ἄρχοντες ἤνεγκαν τοὺς λίθους τῆς σμαράγδου καὶ τοὺς λίθους τῆς πληρώσεως εἰς τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸ λογεῖον 27 Οι άρχοντες των Ισραηλιτών προσέφεραν πολυτίμους λίθους σμαράγδου και άλλους πολυτίμους λίθους δια τον απαρτισμόν της επωμίδος και του Λογείου, 27 Οἱ δὲ ἄρχοντες προσέφεραν τὰ πολύτιμα πετράδια ἀπὸ σμαράγδι καὶ τὰ ἄλλα πετράδια, διὰ νὰ στολισθοῦν καὶ συμπληρωθοῦν τὰ δύο ἄμφια τοῦ Ἀαρών, ἡ Ἐπωμὶς καὶ τὸ Λογεῖον τῶν Κρίσεων.
28 καὶ τὰς συνθέσεις, καὶ εἰς τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως καὶ τὴν σύνθεσιν τοῦ θυμιάματος. 28 και δια τας συνδέσεις αυτών. Προσέφεραν ακόμη τα υλικά δια την κατασκευήν του ιερού, έλαιον προς χρίσιν, και αρωματικάς ύλας δια την σύνθεσιν του θυμιάματος. 28 Ἔφεραν ἐπίσης καὶ τὰ ἀπαραίτητα ὑλικά, ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀναμειχθοῦν, διὰ νὰ γίνουν τὸ λάδι τῶν χρίσεων καὶ τὸ ἀρωματικόν θυμίαμα.
29 καὶ πᾶς ἀνὴρ καὶ γυνή, ὧν ἔφερεν ἡ διάνοια αὐτῶν εἰσελθόντας ποιεῖν πάντα τὰ ἔργα, ὅσα συνέταξε Κύριος ποιῆσαι αὐτὰ διά Μωυσῆ, ἤνεγκαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἀφαίρεμα Κυρίῳ. 29 Καθε ανήρ και κάθε γυνή από τους Ισραηλίτας, των οποίων η καρδία επόθει να εισφέρουν εις την πραγιματοποίησιν όλων των έργων, που ο Θεός δια του Μωϋσέως διέταξε, προσέφερε το αφιέρωμά του στον Κυριον. 29 Καὶ κάθε ἄνδρας καὶ γυναῖκα ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλίτας, ποὺ τὸ πνεῦμα των τοὺς παρακινοῦσε νὰ ἔλθουν καὶ νὰ βοηθήσουν εἰς ὅλα τὰ ἔργα, ὅσα παρήγγειλε νὰ γίνουν ὁ Κύριος διὰ μέσου τοῦ Μωϋσέως, ἦλθαν καὶ προσέφεραν κάποιο ἀφιέρωμα διὰ τὸν Κύριον.
30 Καὶ εἶπε Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ· ἰδοὺ ἀνακέκληκεν ὁ Θεὸς ἐξ ὀνόματος τὸν Βεσελεὴλ τὸν τοῦ Οὐρίου τὸν ῎Ωρ, ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Ιούδα, 30 Είπεν ο Μωϋσής στους Ισραηλίτας· “ιδού, ο ίδιος ο Θεός εκάλεσεν ονομαστικώς τον Βεσελεήλ, υιόν του Ουρίου, έγγονον του Ωρ από την φυλήν του Ιούδα· 30 Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς εἰς τοὺς Ἰσραηλίτας: «Νά, ὁ Θεὸς ἐδιάλεξε καὶ προσεκάλεσεν ὀνομαστικῶς τὸν Βεσελεήλ, τὸν υἱὸν τοῦ Οὐρίου καὶ ἔγγονον τοῦ Ὤρ, ποὺ κατάγεται ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Ἰούδα.
31 καὶ ἐνέπλησεν αὐτὸν πνεῦμα θεῖον σοφίας καὶ συνέσεως καὶ ἐπιστήμης πάντων 31 και εγέμισεν αυτόν με θείον Πνεύμα σοφίας και συνέσεως και αρτίας γνώσεως όλων των έργων, 31 Καὶ τὸν ἐγέμισε μὲ θεῖον Πνεῦμα σοφίας καὶ ἱκανότητος ἀντιλήψεως καὶ γνώσεως ὅλων τῶν τεχνικῶν θεμάτων,
32 ἀρχιτεκτονεῖν κατὰ πάντα τὰ ἔργα τῆς ἀρχιτεκτονίας, ποιεῖν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸν χαλκὸν 32 ώστε να είναι αυτός αρχιτέκτων εις όλα τα έργα της αρχιτεκτονικής, να έχη την ικανότητα κατεργασίας του χρυσού, του αργύρου και του χαλκού, 32 ὥστε νὰ συλλαμβάνῃ καὶ νὰ καταστρώνῃ τὰ σχέδια δι' ὅλα τὰ ἀρχιτεκτονικὰ ἔργα καὶ νὰ κατεργάζεται τὸ χρυσάφι καὶ τὸ ἀσῆμι καὶ τὸν χαλκόν·
33 καὶ λιθουργῆσαι τὸν λίθον καὶ κατεργάζεσθαι τὰ ξύλα καὶ ποιεῖν ἐν παντὶ ἔργῳ σοφίας· 33 να πελεκά τον λίθον, να κατεργάζεται τα ξύλα και να κάμνη κάθε σοφόν έργον. 33 καὶ νὰ σμιλεύῃ τὴν πέτραν καὶ νὰ ἐπεξεργάζεται τὴν ξυλείαν καὶ νὰ κάμνῃ κάθε εἴδους τεχνικὸν ἔργον, ποὺ ἀπαιτεῖ σοφίαν καὶ ἐπιτηδειότητα.
34 καὶ προβιβάσαι γε ἔδωκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῷ τε καὶ τῷ ᾿Ελιὰβ τῷ τοῦ ᾿Αχισαμάχ, ἐκ φυλῆς Δάν. 34 Τον κατέστησεν ικανόν να διδάσκη και άλλους, όπως επίσης και τον βοηθόν αυτού τον Ελιάβ, τον υιόν του Αχισαμάχ από την φυλήν Δαν. 34 Ἔδωσε μάλιστα ὁ Θεὸς καὶ εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὸν βοηθόν του, τὸν Ἐλιὰβ τὸν υἱὸν τοῦ Ἀχισαμὰχ ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Δὰν καὶ ἱκανότητα διδακτικήν, διὰ νὰ ἀναδεικνύουν καὶ ἄλλους ἐπιτηδείους βοηθούς των.
35 καὶ ἐνέπλησεν αὐτοὺς σοφίας, συνέσεως, διανοίας, πάντα συνιέναι ποιῆσαι τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου καὶ τὰ ὑφαντὰ καὶ ποικιλτὰ ὑφᾶναι τῷ κοκκίνῳ καὶ τῇ βύσσῳ, ποιεῖν πᾶν ἔργον ἀρχιτεκτονίας ποικιλίας. 35 Εγέμισεν αυτούς με σοφίαν και σύνεσιν και νουν φωτισμένον, δια να είναι εις θέσιν να κάμνουν όλα τα έργα της Σκηνής του Μαρτυρίου, και τα υφαντά, ακόμη δε να υφαίνουν κεντητά υφάσματα με ερυθρά νήματα και με κλωστάς λινάς, και γενικώς να συνθέτουν κάθε έντεχνον έργον. 35 Καὶ τοὺς ἐγέμισε μὲ σοφίαν καὶ ἱκανότητα ἀντιλήψεως καὶ δύναμιν διανοητικὴν οὕτως, ὥστε νὰ ἀντιλαμβάνωνται καὶ νὰ κάμνουν ὅλας τὰς ἐργασίας διὰ τὴν κατασκευὴν καὶ λειτουργίαν τῆς Σκηνῆς καὶ νὰ ὑφαίνουν τὰ ὑφαντὰ καὶ πλουμιστὰ ὑφάσματα μὲ τὴν κοκκίνην πορφύραν καὶ τὴν λευκὴν βύσσον καὶ νὰ κάμνουν κάθε ἀρχιτεκτονικὸν καὶ διακοσμητικὸν ἔργον».