Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:15
Δύση: 20:48
Σελ. 9 ημ.
197-169
16ος χρόνος, 5994η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΕΞΟΔΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 (ΙΑ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΕΙΠΕ δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν· ἔτι μίαν πληγὴν ἐγὼ ἐπάξω ἐπὶ Φαραὼ καὶ ἐπ᾿ Αἴγυπτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξαποστελεῖ ὑμᾶς ἐντεῦθεν· ὅταν δὲ ἐξαποστέλλῃ ὑμᾶς, σὺν παντὶ ἐκβαλεῖ ὑμᾶς ἐκβολῇ. 1 Επειτα από τα γεγονότα αυτά είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “μίαν ακόμη πληγήν θα επιφέρω εγώ εναντίον του Φαραώ και της Αιγύπτου, και μετά ταύτα θα σας αφήση ελευθέρους να φύγετε από εδώ. Οταν δε θα σας αποστείλη, θα σας αφήση να φύγετε με όλα τα υπάρχοντά σας. 1 Εἶπε δὲ ὁ Κύριος πρὸς τὸν Μωυσῆν: «Μίαν ἀκόμη τιμωρίαν θὰ ἐπιφέρω εἰς τὸν Φαραὼ καὶ τὴν Αἴγυπτον καὶ μετὰ ταῦτα θὰ σᾶς ἀφήσῃ νὰ φύγετε ἀπὸ ἐδῶ. Ὅταν δὲ τελικῶς σᾶς ἀφήσῃ ἐλευθέρους, θὰ σᾶς ἐξαποστείλῃ ἐπειγόντως μὲ ὀτιδήποτε ἔχετε.
2 λάλησον οὖν κρυφῇ εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ, καὶ αἰτησάτω ἕκαστος παρὰ τοῦ πλησίον σκεύη ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν. 2 Λαλησε λοιπόν κρυφίως εις τα αυτιά του λαού σου και ειπέ εις αυτούς να ζητήση ο καθένας από τον γείτονά του Αιγύπτιον αργυρά και χρυσά σκεύη και ιματιαμόν”. 2 Εἰδοποίησε λοιπὸν κρυφά, χωρὶς νὰ τὸ ἀκούσουν οἱ Αἰγύπτιοι, τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαὸν καὶ ἂς ζητήσῃ ὁ καθεὶς ἀπὸ τὸν γείτονά του Αἰγύπτιον σκεύη ἀσημένια καὶ χρυσά, καθὼς καὶ ἐνδύματα».
3 Κύριος δὲ ἔδωκε τὴν χάριν τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων, καὶ ἔχρησαν αὐτοῖς· καὶ ὁ ἄνθρωπος Μωυσῆς μέγας ἐγενήθη σφόδρα ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἐναντίον Φαραὼ καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ. 3 Εδωκεν ο Κυριος αυτήν την χάριν στον λαόν του απέναντι των Αιγυπτίων, ώστε εκείνοι έδωσαν εις αυτούς όσα τους εχρειάζοντο. Ο δε Μωϋσής ανεδείχθη μέγας, πολύ μέγας και ένδοξος ενώπιον των Αιγυπτίων, ενώπιον του Φαραώ και ενώπιον των αυλικών αυτού. 3 Ὁ δὲ Κύριος ἔδωκε χάριν εἰς τὸν λαόν του ἐνώπιον τῶν Αἰγυπτίων καὶ αὐτοὶ τοὺς ἔδωσαν ὅσα ἐζήτησαν. Ὁ δὲ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὁ Μωϋσῆς, ἀνεδείχθη πολὺ μεγάλη προσωπικότης ἐνώπιον τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἐνώπιον τοῦ Φαραὼ καὶ ἐνώπιον τῶν αὐλικῶν του.
4 Καὶ εἶπε Μωυσῆς· τάδε λέγει Κύριος· περὶ μέσας νύκτας ἐγὼ εἰσπορεύομαι εἰς μέσον Αἰγύπτου, 4 Είπε δε ο Μωϋσής στον Φαραώ· “αυτά λέγει ο Κυριος· Κατά το μεσονύκτιον εισέρχομαι εις την Αίγυπτον. 4 Εἶπε λοιπὸν ὁ Μωϋσῆς εἰς τὸν Φαραώ: «Αὐτὰ λέγει ὁ Κύριος: Περὶ τὰ μεσάνυκτα ἐγὼ ὁ Κύριος θὰ περάσω μέσα ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον.
5 καὶ τελευτήσει πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ἀπὸ πρωτοτόκου Φαραώ, ὃς κάθηται ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ ἕως πρωτοτόκου τῆς θεραπαίνης τῆς παρὰ τὸν μύλον καὶ ἕως πρωτοτόκου παντὸς κτήνους, 5 Και θα αποθάνη κάθε πρωτότοκον εις όλην την χώραν της Αιγύπτου, από το πρωτότοκον του Φαραώ, ο οποίος, κάθεται στον βασιλικόν θρόνον, έως το πρωτότοκον της δούλης η οποία κάθεται στον χειρόμυλόν της, και μέχρι το πρωτότοκον παντός ζώου. 5 Καὶ θὰ πεθάνῃ ἀμέσως κάθε πρωτότοκον εἰς τὴν χώραν τῆς Αἰγύπτου ἀπὸ τὸν πρωτότοκον υἱὸν τοῦ Φαραώ, ποὺ κάθεται εἰς τὸν βασιλικὸν θρόνον του, μέχρι τὸν πρωτότοκον τῆς πτωχῆς δούλης, ποὺ εἶναι δίπλα εἰς τὸν κοπιαστικὸν χερόμυλον καὶ ἕως τὸ πρωτογέννητον κάθε ζώου.
6 καὶ ἔσται κραυγὴ μεγάλη κατὰ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου, ἥτις τοιαύτη οὐ γέγονε καὶ τοιαύτη οὐκ ἔτι προστεθήσεται. 6 Εξ αιτίας του θανάτου των πρωτοτόκων θα γίνη μεγάλη γοερά κραυγή καθ' όλην την χώραν της Αιγύπτου, τέτοια, οποία δεν έγινε μέχρι τώρα και ούτε θα γίνη στο μέλλον. 6 Θὰ γίνῃ τότε εἰς ὅλην τὴν Αἴγυπτον θρῆνος καὶ κοπετός. Θὰ εἶναι δὲ πολὺ μεγάλη ἡ πένθιμη κραυγή. Σὰν αὐτὴν οὔτε ἔγινε ποτέ, οὔτε πρόκειται νὰ γίνῃ εἰς τὸ μέλλον.
7 καὶ ἐν πᾶσι τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ οὐ γρύξει κύων τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, ὅπως εἰδῇς ὅσα παραδοξάσει Κύριος ἀνὰ μέσον τῶν Αἰγυπτίων καί τοῦ ᾿Ισραήλ. 7 Μεταξύ όμως των Ισραηλιτών ούτε κύων δεν θα μουρμουρίση με την γλώσσαν του. Θα επικρατήση απόλυτος ηρεμία από ανθρώπου έως κτήνους. Αυτά δε όλα θα γίνουν, δια να γνωρίσης πόσα θαύματα κάμνει ο Θεός δια να δοξάση τους Ισραηλίτας απέναντι των Αιγυπτίων. 7 Μεταξὺ ὅμως τῶν Ἰσραηλιτῶν θὰ ἐπικρατῆ ἀπόλυτος ἠρεμία. Οὔτε σκυλὶ δὲν θὰ γρύξῃ εἰς ἄνθρωπον ἢ εἰς ζῶον. Καὶ θὰ γίνῃ αὐτό, διὰ νὰ γνωρίσῃς, βασιλεῦ, πόσα ἐκπληκτικὰ ἔργα ἐπιτελεῖ ὁ Κύριος, διὰ να δοξάσῃ καὶ ξεχωρίσῃ τοὺς Ἰσραηλίτας ἀπὸ τοὺς Αἰγυπτίους.
8 καὶ καταβήσονται πάντες οἱ παῖδές σου οὗτοι πρός με καὶ προσκυνήσουσί με λέγοντες· ἔξελθε σὺ καὶ πᾶς ὁ λαός σου, οὗ σύ ἀφηγῇ· καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσομαι. ἐξῆλθε δὲ Μωυσῆς ἀπὸ Φαραὼ μετὰ θυμοῦ. 8 Επειτα από αυτά όλοι οι δούλοι σου θα έλθουν προς εμέ, θα με προσκυνήσουν και θα είπουν· Αναχώρησε από την χώραν μας συ και όλος ο λαός, του οποίου είσαι αρχηγός. Και έπειτα από αυτά θα αναχωρήσω ελεύθερος πλέον από την Αίγυπτον”. Γεμάτος δε ιεράν αγανάκτησα εξήλθεν ο Μωϋσής από τα ανάκτορα του Φαραώ. 8 Τότε ὅλοι αὐτοὶ οἱ δοῦλοι σου, ποὺ εἶναι γύρω σου, θὰ κατεβοῦν ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα, θὰ ἔλθουν νὰ μὲ εὔρουν καὶ ἀφοῦ με προσκυνήσουν θὰ εἰποῦν: «Φύγετε γρήγορα σὺ καὶ ὅλος ὁ λαός σου, τοῦ ὁποίου εἶσαι σὺ ὁ ἀρχηγός!» Καὶ μετὰ ταῦτα θὰ ἀναχωρήσω ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον». Ἀφοῦ εἶπεν αὐτὰ ὁ Μωϋσῆς, ἐβγῆκεν ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα γεμᾶτος ἱερὰν ἀγανάκτησιν διὰ τὴν πεισματικὴν ἀμετανοησίαν τοῦ Φαραώ.
9 εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν· οὐκ εἰσακούσεται ὑμῶν Φαραώ, ἵνα πληθύνων πληθυνῶ μου τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ. 9 Είπεν ο Κυριος στον Μωϋσήν· “Δεν θα σας ακούση και πάλιν ο Φαραύ· ώστε εγώ θα αναγκασθώ να πληθύνω ακόμη περισσότερον τα σημεία και τα τέρατα εις την Αίγυπτον”. 9 Εἶπε δὲ ὁ Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν: «Δὲν πρόκειται νὰ σᾶς ἀκούσῃ καὶ νὰ δεχθῇ τὸ αἴτημά σας ὁ Φαραώ, διὰ νὰ κάμω ἔτσι κι ἐγὼ εἰς τὴν Αἴγυπτον πολὺ περισσότερα τέρατα καὶ σημεῖα, ποὺ φανερώνουν τὴν δύναμίν μου».
10 Μωυσῆς δὲ καὶ ᾿Ααρὼν ἐποίησαν πάντα τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα ταῦτα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐναντίον Φαραώ· ἐσκλήρυνε δὲ Κύριος τὴν καρδίαν Φαραώ, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν ἐξαποστεῖλαι τούς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου. 10 Ο Μωϋσής και ο Ααρών έκαμαν όλα αυτά τα καταπληκτικά σημεία και τέρατα εις την χώραν της Αιγύπτου εναντίον του Φαραώ. Ο δε Κυριος παρεχώρησε να σκληρυνθή η καρδία του Φαραώ, ο οποίος και δεν υπήκουσεν εις την θείαν εντολήν να αποστείλη ελευθέρους τους Ισραηλίτας από την γην της Αιγύπτου. 10 Ὁ Μωϋσῆς λοιπὸν καὶ ὁ Ἀαρὼν ἔκαναν ὅλα αὐτὰ τὰ θαύματα τοῦ Θεοῦ, ποὺ προκαλοῦν ἔκπληξιν καὶ φόβον, εἰς τὴν χώραν τῆς Αἰγύπτου ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια τοῦ Φαραώ. Ὁ Κύριος ὅμως ἐπέτρεψε νὰ σκληρυνθῇ ἡ καρδία τοῦ Φαραὼ καὶ δὲν ἠθέλησε νὰ συγκατατεθῇ καὶ νὰ ἀφήσῃ ἐλευθέρους τοὺς Ἰσραηλίτας νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον.