Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ανατ: 07:07
Δύση: 18:12
Σελ. 14 ημ.
54-312
16ος χρόνος, 5851η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΕΞΟΔΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 (Λ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ποιήσεις θυσιαστήριον θυμιάματος ἐκ ξύλων ἀσήπτων· 1 Θα κάμης θυσιαστήριον θυμιάματος από ξύλα, που δεν σήπονται. 1 Θὰ κατασκευάσῃς ἀπὸ ξύλα ποὺ δὲν σαπίζουν καὶ θυσιαστήριον, ὅπου θὰ καίεται τὸ θυμίαμα.
2 καὶ ποιήσεις αὐτὸ πήχεως τὸ μῆκος καὶ πήχεως τὸ εὖρος, τετράγωνον ἔσται, καὶ δύο πήχεων τὸ ὕψος· ἐξ αὐτοῦ ἔσται τὰ κέρατα αὐτοῦ. 2 Το μήκος αυτού θα είναι ένας πήχυς και το πλάτος ένας επίσης πήχυς. Θα είναι τετράγωνον. Το δε ύψος του θα είναι δύο πήχεις. Από αυτό θα εξέχουν τα κέρατά του. 2 Καὶ θὰ τὸ φτιάξῃς ἔτσι, ὥστε τὸ μῆκος του νὰ εἶναι ἕνας πῆχυς καὶ τὸ πλάτος του ἐπίσης ἕνας πῆχυς. Θὰ εἶναι δηλαδὴ τετράγωνον. Τὸ δὲ ὕψος του θὰ εἶναι δύο πήχεις. Τὰ κέρατα, ποὺ θὰ προεξέχουν εἰς τὰς τέσσαρας ἄνω γωνίας, θὰ ἀποτελοῦν ἕνα σῶμα μὲ τὸ ὑπόλοιπον κατασκεύασμα.
3 καὶ καταχρυσώσεις αὐτὰ χρυσίῳ καθαρῷ, τὴν ἐσχάραν αὐτοῦ καὶ τοὺς τοίχους αὐτοῦ κύκλῳ καὶ τὰ κέρατα αὐτοῦ, καὶ ποιήσεις αὐτῷ στρεπτὴν στεφάνην χρυσῆν κύκλῳ. 3 Θα επιχρυσώσης με καθαρόν χρυσίον τα μέρη του, δηλαδή την εσχάραν, τας κύκλω αυτού πλευράς και τα κέρατα αυτού. Θα κατασκευάσης κύκλω αυτού στεφάνην ελικοειδή. 3 Θὰ καλύψῃς δὲ μὲ πολὺ καθαρὸ χρυσάφι τὰ τμήματά του, τὴν ἐσχάραν δηλαδὴ ποὺ εἶναι εἰς τὴν κορυφήν, τὰ τοιχώματά του ὁλόγυρα καὶ τὰ κέρατά του καὶ θὰ φτιάξῃς εἰς τὸ ἐπάνω μέρος του, ὁλόγυρα, ἕνα στριφτὸ χρυσὸ στεφάνι.
4 καὶ δύο δακτυλίους χρυσοῦς καθαροὺς ποιήσεις ὑπὸ τὴν στρεπτὴν στεφάνην αὐτοῦ, εἰς τὰ δύο κλίτη ποιήσεις ἐν τοῖς δυσὶ πλευροῖς· καὶ ἔσονται ψαλίδες ταῖς σκυτάλαις, ὥστε αἴρειν αὐτὸ ἐν αὐταῖς. 4 Εις τας δύο γωνίας των πλευρών, κάτω από την ελικοειδή στεφάνην του, θα κάμης δύο κρίκους από καθαρόν χρυσόν δι' εκάστην των δύο πλευρών του. Δια τας δύο ράβδους, που θα χρησιμοποιούνται εις μεταφοράν του, θα υπάρχουν άγκιστρα. 4 Θὰ κατασκευάσῃς καὶ δύο κρίκους ἀπὸ καθαρὸ χρυσάφι κάτω ἀπὸ τὸ στριφτὸ στεφάνι. Θὰ ἐφαρμόσῃς δὲ τοὺς κρίκους εἰς τὰ δύο ἄκρα καὶ τῶν δύο ἀντιθέτων πλευρῶν τοῦ θυσιαστηρίου. Θὰ χρησιμεύουν δὲ οἱ κρίκοι αὐτοὶ ὡς ὑποδοχαὶ διὰ τὰ κοντάρια ἔτσι, ὥστε νὰ ἠμποροῦν νὰ σηκώνουν καὶ νὰ μεταφέρουν μὲ αὐτὰ τὸ θυσιαστήριον.
5 καὶ ποιήσεις σκυτάλας ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ καταχρυσώσεις αὐτὰς χρυσίῳ. 5 Θα κατασκευάσης από ξύλα άσηπτα τας ράβδους αυτάς, τας οποίας και θα επιχρυσώσης. 5 Θὰ φτιάξῃς καὶ κοντάρια ἀπὸ ξύλα ποὺ δεν σαπίζουν καὶ θὰ τὰ καλύψῃς μὲ πολὺ καθαρὸ χρυσάφι.
6 καὶ θήσεις αὐτὸ ἀπέναντι τοῦ καταπετάσματος τοῦ ὄντος ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ τῶν μαρτυρίων, ἐν οἶς γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖθεν. 6 Το θυσιαστήριον αυτό του θυμιάματος θα το θέσης απέναντι του καταπετάσματος, το οποίον ευρίσκεται προ της Κιβωτού των Μαρτυρίων, από όπου εγώ θα ομιλώ και θα γίνωμαι γνωστός εις σέ. 6 Θὰ τοποθετήσῃς δὲ τὸ θυσιαστήριον αὐτὸ μέσα εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Καταπέτασμα, ποὺ εὑρίσκεται ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν Κιβωτόν, ποὺ περιέχει τὰ μαρτύριά μου, ἀπὸ ὅπου ἐγὼ θὰ ἐμφανίζωμαι εἰς σὲ καὶ θὰ σοῦ ὁμιλῶ.
7 καὶ θυμιάσει ἀπ᾿ αὐτοῦ ᾿Ααρὼν θυμίαμα σύνθετον λεπτόν· τὸ πρωΐ πρωΐ, ὅταν ἐπισκευάζῃ τοὺς λύχνους, θυμιάσει ἐπ᾿ αὐτοῦ, 7 Επάνω εις αυτό θα προσφέρη ο Ααρών ειδικώς παρασκευασμένον λεπτόν θυμίαμα. Θα θυμιάζη δε επ' αυτού πρωϊ-πρωϊ, όταν ετοιμάζη τους λύχνους της επταφώτου λυχνίας. 7 Καὶ ὁ Ἀαρὼν θὰ προσφέρῃ ἐπάνω εἰς τὸ θυσιαστήριον μικρὰ τεμάχια ἀπὸ θυμίαμα παρεσκευασμένον μὲ διαφόρους οὐσίας. Θὰ θυμιάζῃ εἰς τὸ θυσιαστήριον ἐνωρὶς κάθε πρωΐ, ὅταν θὰ προετοιμάζῃ τὰ λυχνάρια διὰ τὴν ἑπτάφωτον Λυχνίαν.
8 καὶ ὅταν ἐξάπτῃ ᾿Ααρὼν τοὺς λύχνους ὀψέ, θυμιάσει ἐπ᾿ αὐτοῦ· θυμίαμα ἐνδελεχισμοῦ διὰ παντὸς ἔναντι Κυρίου εἰς γενεὰς αὐτῶν. 8 Και την εσπέραν, όταν θα ανάπτη τους λύχνους, θα θυμιάζη πάλιν επάνω εις αυτό. Το θυμίαμα αυτό θα γίνεται πάντοτε ενώπιον του Κυρίου εις όλας τας γενεάς σας. 8 Θὰ θυμιάζῃ ἐπίσης ὁ Ἀαρὼν εἰς τὸ θυσιαστήριον καὶ κατὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου, ὅταν θὰ ἀνάβῃ τὰ λυχνάρια. Τὸ θυμίαμα αὐτὸ θὰ προσφέρεται συνεχῶς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καθ' ὅλας τὰς γενεᾶς τῶν Ἰσραηλιτῶν.
9 καὶ οὐκ ἀνοίσεις ἐπ᾿ αὐτοῦ θυμίαμα ἕτερον, κάρπωμα, θυσίαν· καὶ σπονδὴν οὐ σπείσεις ἐπ᾿ αὐτοῦ. 9 Δεν θα προσφέρης επάνω εις αυτό το θυσιαστήριον άλλου είδους θυμίαμα ούτε θα προσφέρης θυσίαν αιματηράν η αναίμακτον, ούτε σπονδήν οίνου θα προσφέρης εκεί. 9 Καὶ δὲν θὰ προσφέρῃς ἐπάνω εἰς αὐτὸ τὸ θυσιαστήριον θυμίαμα ἄλλου εἴδους, ποὺ θυμίζει λατρείαν ἄλλων θεῶν, οὔτε ἄλλην προσφορὰν ἢ θυσίαν ζώων. Δὲν θὰ προσφέρῃς ἐπίσης ἐπάνω εἰς αὐτὸ τὸ θυσιαστήριον οὔτε καὶ σπονδὴν κρασιοῦ.
10 καὶ ἐξιλάσεται ἐπ᾿ αὐτοῦ ᾿Ααρὼν ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ· ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ καθαρισμοῦ καθαριεῖ αὐτὸ εἰς γενεὰς αὐτῶν· ἅγιον τῶν ἁγίων ἐστὶ Κυρίῳ. 10 Επί των κεράτων του θυσιαστηρίου αυτού θα κάμνη ο Ααρών μίαν φοράν το έτος εξιλέωσιν των αμαρτιών. Με το αίμα της θυσίας υπέρ του καθαρισμού από τας αμαρτίας θα καθαρίση ο Ααρών τούτο το θυσιαστήριον. Αυτή δε η πράξις θα γίνεται εις όλας τας γενεάς σας. Το θυσιαστήριον τούτο είναι αγιώτατον αφιέρωμα στον Κυριον”. 10 Μίαν φορὰν δὲ κάθε χρόνον ὁ Ἀαρὼν θὰ κάνῃ εἰς τὸ θυσιαστήριον καὶ συγκεκριμένως εἰς τὰ κέρατά του τὴν τελετὴν τῆς ἐξιλεώσεως τῶν ἁμαρτιῶν. Θὰ τὸ καθαρίζῃ μὲ τὸ αἷμα τῆς θυσίας, ποὺ προσφέρεται διὰ τὴν ἐξιλέωσιν τῶν ἁμαρτιῶν. Ὁ ἑξαγνισμὸς αὐτὸς θὰ γίνεται ἀδιακόπως καθ' ὅλας τὰς γενεᾶς τῶν Ἰσραηλιτῶν. Τὸ θυσιαστήριον αὐτὸ εἶναι ἁγιώτατον, ξεχωρισμένον ἀπὸ κάθε ἄλλην χρῆσιν, ἀφιερωμένον εἰς τὸν Κύριον.
11 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 11 Ωμίλησεν ακόμη ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπεν· 11 Καὶ ὡμίλησεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν καὶ εἶπε:
12 ἐὰν λάβῃς τὸν συλλογισμὸν τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐν τῇ ἐπισκοπῇ αὐτῶν, καὶ δώσουσιν ἕκαστος λύτρα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ Κυρίῳ, καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτοῖς πτῶσις ἐν τῇ ἐπισκοπῇ αὐτῶν. 12 “εάν θελήσης να αριθμήσης τους Ισραηλίτας και να μάθης το πλήθος αυτών, ας δώση ο καθένας στον ναόν του Κυρίου ωρισμένον ποσόν χρημάτων ως λύτρον της ψυχής του και κανείς από αυτούς δεν θα πάθη τίποτε κατά την αρίθμησιν. 12 «Ὅταν θὰ καταμετρήσῃς τοὺς Ἰσραηλίτας, τότε ποὺ θὰ κάνῃς τὴν προσεκτικὴν ἀπογραφήν των, θὰ καταβάλῃ ὁ καθένας χρήματα ὡς λύτρα διὰ τὴν ζωήν του εἰς τὸν Κύριον καὶ δὲν πρόκειται ἔτσι νὰ συμβῇ κανένα κακὸν εἰς αὐτοὺς κατὰ τὴν ἀρίθμησιν καὶ ἀπογραφήν των.
13 καὶ τοῦτό ἐστιν ὃ δώσουσιν ὅσοι ἂν παραπορεύωνται τὴν ἐπίσκεψιν· τὸ ἥμισυ τοῦ διδράχμου, ὅ ἐστιν κατὰ τὸ δίδραχμον τὸ ἅγιον· εἴκοσιν ὀβολοὶ τὸ δίδραχμον, τὸ δὲ ἥμισυ τοῦ διδράχμου εἰσφορὰ Κυρίῳ. 13 Οσοι θα συμπεριληφθούν εις την αρίθμησιν αυτήν, θα δώσουν ως λύτρον της ψυχής των τούτο· Το ήμισυ του διδράχμου, το οποίον κυκλοφορεί στον ναόν. Είκοσι οβολούς έχει τούτο το δίδραχμον. Το ήμισυ αυτού του διδράχμου θα δίδετε σεις ως προσφοράν στον Κυριον. 13 Τὸ δὲ χρηματικὸν λύτρον, ποὺ θὰ καταβάλουν ὅσοι θὰ συμπεριληφθοῦν εἰς τὴν ἀπογραφὴν εἶναι τὸ ἑξῆς: Μισὸ δίδραχμον βάσει τῆς ἀξίας τοῦ διδράχμου ποὺ κυκλοφορεῖ εἰς τὸν ἱερὸν τόπον τῆς λατρείας. Τὸ δίδραχμον ἔχει εἴκοσι ὀβολούς. Τὸ μισὸ λοιπὸν δίδραχμον θὰ προσφέρετε ὡς εἰσφορὰν εἰς τὸν Κύριον.
14 πᾶς ὁ παραπορευόμενος εἰς τὴν ἐπίσκεψιν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, δώσουσι τὴν εἰσφορὰν Κυρίῳ. 14 Εκείνος ο οποίος θα περάση εις την αρίθμησιν αυτήν, δηλαδή εκείνος που θα είναι είκοσι ετών και άνω, θα δώση αυτήν την εισφοράν στον Κυριον. 14 Κάθε Ἰσραηλίτης, ποὺ θὰ καταγραφῇ κατὰ τὴν καταμέτρησιν καὶ ἀπογραφήν, ἀπὸ ἡλικίας εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω, θὰ πρέπῃ νὰ καταβάλῃ τὴν εἰσφορὰν εἰς τὸν Κύριον.
15 ὁ πλουτῶν οὐ προσθήσει καὶ ὁ πενόμενος οὐκ ἐλαττονήσει ἀπὸ τοῦ ἡμίσους τοῦ διδράχμου ἐν τῷ διδόναι τὴν εἰσφορὰν Κυρίῳ ἐξιλάσασθαι περὶ τῶν ψυχῶν ὑμῶν. 15 Ο πλούσιος δεν θα δώση περισσότερα και ο πτωχός δεν θα δώση ολιγώτερα απο το ήμισυ ενός διδράχμου κατά την καταβολήν αυτής της εισφοράς σας στον Κυριον προς εξιλέωσιν των ψυχών σας. 15 Αὐτὸς ποὺ εἶναι πλούσιος δὲν θὰ δώσῃ περισσότερον καὶ αὐτὸς ποὺ εἶναι πτωχὸς δεν θὰ δώσῃ ὀλιγώτερον ἀπὸ μισὸ δίδραχμον. Πλούσιοι καὶ πτωχοὶ θὰ δίδετε τὴν ἰδίαν εἰσφορὰν εἰς τὸν Κύριον πρὸς ἐξιλέωσιν τῶν ψυχῶν σας.
16 καὶ λήψῃ τὸ ἀργύριον τῆς εἰσφορᾶς παρὰ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ δώσεις αὐτὸ εἰς τὸ κάτεργον τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἔσται τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ μνημόσυνον ἔναντι Κυρίου ἐξιλάσασθαι περὶ τῶν ψυχῶν ὑμῶν. 16 Θα λάβης το αργύριον αυτό της προσφοράς των Ισραηλιτών και θα το δώσης δια την κατεργασίαν και κατασκευήν της Σκηνής του Μαρτυρίου. Η προσφορά αυτή θα γίνεται πάντοτε εκ μέρους των Ισραηλιτών, δια να σας ενθυμήται ο Θεός και να γίνεται ίλεως εις τας αμαρτίας σας υπέρ των ψυχών σας”. 16 Θὰ συγκεντρώσῃς δὲ τὰ χρήματα αὐτῆς τῆς εἰσφορᾶς ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλίτας καὶ θὰ τὰ διαθέσῃς διὰ τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου. Αὐτὴ ἡ εἰσφορὰ θὰ γίνεται, διὰ νὰ σᾶς ἐνθυμῆται ὁ Κύριος καὶ συγχωρῇ τὰς ἁμαρτίας σας.
17 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 17 Ωμίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπε· 17 Καὶ ὡμίλησεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν καὶ εἶπε:
18 ποίησον λουτῆρα χαλκοῦν καὶ βάσιν αὐτῷ χαλκῆν, ὥστε νίπτεσθαι· καὶ θήσεις αὐτὸν ἀνὰ μέσον τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐκχεεῖς εἰς αὐτὸν ὕδωρ, 18 “να κατασκευάσης λουτήρα χάλκινον και βάσιν εις αυτόν χαλκίνην, δια να νίπτεσθε. Θα τοποθετήσης αυτόν μεταξύ της Σκηνής του Μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, και θα χύσης εις αυτόν ύδωρ. 18 «Νὰ κατασκευάσῃς χάλκινον λουτῆρα καὶ χαλκίνην βάσιν δι’ αὐτόν, διὰ νὰ πλύνωνται καὶ καθαρίζονται οἱ ἱερεῖς. Θὰ τοποθετήσῃς δὲ τὸν λουτῆρα αὐτὸν εἰς τὴν αὐλὴν μεταξὺ τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου καὶ τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θὰ χύσῃς μέσα του νερό.
19 καὶ νίψεται ᾿Ααρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας ὕδατι. 19 Ο Ααρών και οι υιοί του θα νίψουν με το ύδωρ αυτού τας χείρας και τους πόδας. 19 Θὰ πλύνουν δὲ μὲ τὸ νερὸ αὐτὸ ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοί του τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια των.
20 ὅταν εἰσπορεύωνται εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, νίψονται ὕδατι καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωσιν· ἢ ὅταν προσπορεύωνται πρὸς τὸ θυσιαστήριον λειτουργεῖν κα’Ι ἀναφέρειν τὰ ὁλοκαυτώματα Κυρίῳ, 20 Οταν εισέρχωνται εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, θα νίπτονται με νερό, δια να μη αποθάνουν η όταν προχωρούν προς το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων, δια να υπηρετήσουν εκεί και προσφέρουν τα ολοκαυτώματα στον Κυριον, 20 Κάθε φορὰν ποὺ θὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου θὰ πλύνωνται καὶ θὰ καθαρίζονται μὲ τὸ νερό, διὰ νὰ μὴ πεθάνουν ὡς ἀκάθαρτοι καὶ ἀνάξιοι νὰ πλησιάζουν τὸν ἁγιώτατον Κύριον. Θὰ πλύνωνται καὶ ὅταν πλησιάζουν πρὸς τὸ θυσιαστήριον, διὰ νὰ λειτουργοῦν καὶ νὰ προσφέρουν θυσίας ὁλοκαυτωμάτων εἰς τὸν Κύριον.
21 νίψονται τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας ὕδατι· ὅταν εἰσπορεύωνται εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, νίψονται ὕδατι, ἵνα μὴ ἀποθάνωσι· καὶ ἔσται αὐτοῖς νόμιμον αἰώνιον, αὐτῷ καὶ ταῖς γενεαῖς αὐτοῦ μετ᾿ αὐτόν. 21 θα πλύνουν τας χείρας και τους πόδας των με νερό. Οταν εισέρχωνται εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, θα πλύνωνται με νερό, δια να μη αποθάνουν. Αυτό θα είναι αιώνιος νόμος δια τον Ααρών και τους μετ' αυτόν απογόνους του εις όλας τας γενεάς”. 21 Θὰ νίπτουν τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια των μὲ νερό. Ὅταν εἰσέρχωνται εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου, τὸν καθαρώτατον καὶ ἁγιώτατον τόπον τῆς λατρείας, πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ πλύνωνται μὲ νερό, διὰ νὰ μὴ πεθάνουν ὡς ἀκάθαρτοι. Αὐταὶ δὲ αἱ πλύσεις θὰ ἰσχύουν ὡς νόμος αἰώνιος δι’ αὐτούς, διὰ τὸν ἴδιον τὸν Ἀαρὼν καὶ δι’ ὅλας τὰς μετέπειτα γενεᾶς τῶν ἀπογόνων του».
22 καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 22 Ωμίλησεν ακόμη ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπε· 22 Καὶ ὡμίλησεν ὁ Κύριος πρὸς τὸν Μωυσῆν καὶ τοῦ εἶπε:
23 καὶ σὺ λάβε ἡδύσματα, τὸ ἄνθος σμύρνης ἐκλεκτῆς πεντακοσίους σίκλους καὶ κινναμώμου εὐώδους τὸ ἥμισυ τούτου διακοσίους πεντήκοντα καὶ καλάμου εὐώδους διακοσίους πεντήκοντα 23 “πάρε τα εξής αρωματικά είδη· Ανθος από εκλεκτήν σμύρναν πεντακοσίους σίκλους (πεντέμισυ περίπου κιλά), ευώδη κανέλλαν το ήμισυ του ποσού τούτου δηλαδή διακοσίους πεντήκοντα σίκλους, ευώδη κάλαμον διακοσίους πεντήκοντα σίκλους 23 «Φρόντισε νὰ προμηθευθῇς τὰ ἑξῆς πολύτιμα ἀρώματα: Πεντακοσίους σίκλους (περίπου ἕξι κιλὰ) ἀπὸ ἄνθος σμύρνης ἐκλεκτῆς, διακοσίους πενῆντα σίκλους ἀπὸ εὐωδιαστὴν κανέλλαν καὶ διακοσίους πενῆντα σίκλους ἀπὸ ἀρωματικὸν καλάμι.
24 καὶ ἴρεως πεντακοσίους σίκλους τοῦ ἁγίου καὶ ἔλαιον ἐξ ἐλαιῶν εἲν 24 και κασσίαν πεντακοσίους σίκλους τους χρησιμοποιουμένους στο ιερόν και μίαν ειν ελαιόλαδον. 24 Θὰ πάρῃς καὶ πεντακοσίους σίκλους κασσίας, ἀπὸ τοὺς σίκλους ποὺ χρησιμοποιοῦνται εἰς τὸν ἱερὸν τόπον τῆς λατρείας. Θὰ πάρῃς ἐπίσης καὶ μίαν εἴν (περίπου ἑπτὰ κιλὰ) ἐλαιολάδου.
25 καὶ ποιήσεις αὐτὸ ἔλαιον χρῖσμα ἅγιον, μύρον μυρεψικὸν τέχνῃ μυρεψοῦ· ἔλαιον χρῖσμα ἅγιον ἔσται. 25 Με όλα αυτά θα κάμης έλαιον προς χρίσιν αγίαν, μύρον αρωματικόν δια της τέχνης του αρωματοποιού. Αυτό θα είναι έλαιον προς αγίαν χρίσιν. 25 Μὲ τὰ εἴδη αὐτὰ θὰ κατασκευάσῃς τὸ εἰδικὸν λάδι διὰ τὰς ἱερὰς καὶ ἁγίας χρίσεις, ποὺ θὰ εἶναι μῦρον ἀρωματικόν, κατεσκευασμένον ἀπὸ ἐπιδέξιον ἀρωματοποιόν. Τὸ λάδι αυτὸ θὰ χρησιμεύῃ εἰς τὸ ἑξῆς μόνον δι ἱερὰς χρίσεις.
26 καὶ χρίσεις ἐξ αὐτοῦ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου 26 Με αυτό θα χρίσης την Σκηνήν του Μαρτυρίου και την Κιβωτόν της Σκηνής του Μαρτυρίου, 26 Καὶ θὰ χρίσῃς μὲ τὸ λάδι αὐτὸ τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου καὶ τὴν Κιβωτὸν τῆς Διαθήκης, ποὺ ὑπάρχει εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου,
27 καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὴν λυχνίαν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματος 27 και όλα τα σκεύη αυτής, την λυχνίαν και όλα τα σκεύη της, το θυσιαστήριον του θυμιάματος, 27 καὶ ὅλα τὰ ἱερὰ σκεύη τῆς Σκηνῆς καὶ τὴν ἐπτάφωτον Λυχνίαν μὲ ὅλα τὰ ἐξαρτήματά της, καθὼς καὶ τὸ θυσιαστήριον, ὅπου καίεται τὸ θυμίαμα·
28 καὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ πάντα αὐτοῦ τὰ σκεύη καὶ τὴν τράπεζαν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ 28 το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων και όλα τα σκεύη του, την τράπεζαν και όλα τα σκεύη της, τον λουτήρα και την βάσιν αυτού. 28 Θὰ χρίσῃς καὶ τὸ θυσιαστήριον, ὅπου προσφέρονται αἱ θυσίαι τῶν ὁλοκαυτωμάτων, μὲ ὅλα του τὰ ἐξαρτήματα. Καὶ τὴν Τράπεζαν τῆς προθέσεως τῶν ἄρτων καὶ ὅλα της τὰ ἐξαρτήματα, καθὼς καὶ τὸν χάλκινον λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν του.
29 καὶ ἁγιάσεις αὐτά, καὶ ἔσται ἅγια τῶν ἁγίων· πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῶν ἁγιασθήσεται. 29 Θα καθαγιάσης αυτά και θα είναι αγιώτατα. Καθένας που θα τα εγγίζη με ευλάβειαν, θα αγιάζεται. 29 Μὲ τὴν χρῖσιν αὐτὴν θὰ τὰ καθαγιάσῃς καὶ θὰ εἶναι ἁγιώτατα. Καθένας δὲ ποὺ θὰ τὰ ἐγγίζῃ θὰ ἁγιάζεται καὶ ἐκεῖνος.
30 καὶ ᾿Ααρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ χρίσεις καὶ ἁγιάσεις αὐτοὺς ἱερατεύειν μοι. 30 Θα χρίσης με το αρωματικόν αυτό έλαιον της χρίσεως τον Ααρών και τους υιούς του και θα τους καθαγιάσης, ώστε να ιερατεύουν εις εμέ. 30 Θὰ χρίσῃς μὲ τὸ ἴδιο λάδι καὶ τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱούς του καὶ ἔτσι θὰ τοὺς καθαγιάσῃς καὶ θὰ τοὺς καθιερώσῃς, ὥστε νὰ εἶναι λειτουργοί μου.
31 καὶ τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ λαλήσεις λέγων· ἔλαιον ἄλειμμα χρίσεως ἅγιον ἔσται τοῦτο ὑμῖν εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν. 31 Θα ομιλήσης προς τους Ισραηλίτας και θα τους είπης· Το δια την χρίσιν αρωματικόν αυτό έλαιον θα είναι δια σας και δια τας γενεάς σας εις χρίσιν αγίαν. 31 Σχετικῶς δὲ μὲ τὸ λάδι αὐτὸ θὰ ὁμιλήσῃς πρὸς τοὺς Ἰσραηλίτας καὶ θὰ τοὺς εἴπης τὰ ἑξῆς: Τὸ λάδι αὐτό, τὸ εἰδικὸν διὰ τὰς χρίσεις., εἶναι ἱερὸν καὶ ἅγιον. Θὰ τὸ χρησιμοποιῆτε μόνον δι’ ἁγίαν χρῆσιν καθ' ὅλας τὰς γενεᾶς σας.
32 ἐπὶ σάρκα ἀνθρώπου οὐ χρισθήσεται, καὶ κατὰ τὴν σύνθεσιν ταύτην οὐ ποιήσετε ὑμῖν ἑαυτοῖς ὡσαύτως· ἅγιόν ἐστι καὶ ἁγίασμα ἔσται ὑμῖν. 32 Με αυτό σάρκα ανθρώπου δεν θα χρισθή ποτέ και όμοιον προς αυτό ως προς την σύνθεσιν και παρασκευήν δεν θα κατασκευάσετε ποτέ δια τον εαυτόν σας προς ατομικήν σας χρήσιν. Είναι ηγιασμένον και προωρισμένον δι' αγίαν και ιεράν χρήσιν. 32 Δὲν θὰ χρησιμοποιηθῇ διὰ νὰ χρισθῇ σάρκα ἀνθρώπου (πλὴν τῶν ἱερέων τοῦ Θεοῦ). Καὶ δὲν θὰ παρασκευάσετε διὰ τοὺς ἑαυτούς σας μύρον μὲ τὸν ἴδιον τρόπον ποὺ παρεσκευάσθῃ αὐτό. Εἶναι ἅγιον, διαφορετικὸν καὶ ξεχωρισμένον ἀπὸ κάθε τι ἄλλο καὶ πρέπει νὰ τὸ θεωρῆτε καὶ σεῖς ἅγιον καὶ ἱερόν.
33 ὃς ἂν ποιήσῃ ὡσαύτως, καὶ ὃς ἂν δῷ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀλλογενεῖ, ἐξολοθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 33 Εκείνος που θα παρασκευάση όμοιον προς αυτό και θα το δώση προς χρήσιν εις κοσμικόν πρόσωπον, θα εξολοθρευθή εκ μέσου του λαού του”. 33 Αὐτὸς ποὺ θὰ παρασκευάσῃ μῦρον παρόμοιον πρὸς αὐτὸ καὶ αὐτὸς ποὺ θὰ δώσῃ ἀπὸ τὸ λάδι αὐτὸ εἰς ἄνθρωπον ἄλλου γένους πλὴν τοῦ ἱερατικοῦ, θὰ ἐξαφανισθῇ τελείως ἀπὸ τὸν λαόν του».
34 καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν· λάβε σεαυτῷ ἡδύσματα, στακτήν, ὄνυχα, χαλβάνην ἡδυσμοῦ καὶ λίβανον διαφανῆ, ἴσον ἴσῳ ἔσται· 34 Είπεν ακόμη ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “πάρε δια τον εαυτόν σου αρωματικά είδη, δηλαδή στακτήν, όνυχα (αρωματικόν κογχύλιον), χαλβάνην ηδυσμού (αρωματώδη ρητίνην) και λιβάνι διαφανές, ίσην ποσότητα από κάθε είδος. 34 Καὶ εἶπεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν: «Φρόντισε νὰ προμηθευθῇς τὰ ἑξῆς πολύτιμα ἀρώματα: Στακτήν, ὄνυχα, χαλβάνην ἀρωματικὴν καὶ λίβανον διαφανῆ. Ἀπὸ τὸ καθένα θὰ πάρῃς ἴσην ποσότητα.
35 καὶ ποιήσουσιν ἐν αὐτῷ θυμίαμα, μυρεψικὸν ἔργον μυρεψοῦ, μεμιγμένον, καθαρόν, ἔργον ἅγιον. 35 Θα παρασκευάσουν με τα είδη αυτά θυμίαμα ευώδες, έργον ειδικού μυροποιού, σύνθετον από τας ανωτέρω ουσίας, καθαρόν, έργον αφιερωμένον στον Θεόν. 35 Μὲ τὰς οὐσίας αὐτὰς εἰδικοὶ καὶ ἔμπειροι ἀρωματοποιοῖ θὰ κάμουν θυμίαμα, ἀρωματικὸν μεῖγμα ἐκλεκτῆς ποιότητος, καθαρὸν χωρὶς ἄλλας οὐσίας, κατασκεύασμα ἅγιον, προωρισμένον διὰ χρῆσιν ἱεράν.
36 καὶ συγκόψεις ἐκ τούτων λεπτὸν καὶ θήσεις ἀπέναντι τῶν μαρτυρίων ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, ὅθεν γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖθεν· ἅγιον τῶν ἁγίων ἔσται ὑμῖν. 36 Θα κύψης και θα κοπανίσης αυτό εις λεπτά τεμάχια, θα το θέσης εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου απέναντι της Κιβωτου, από όπου εγώ θα φανερώνωμαι προς σε και θα σου ομιλώ. Το θυμίαμα αυτά θα είναι αγιώτατον δια σας. 36 Θὰ τὸ κόψῃς δὲ καὶ θὰ τὸ κοπανίσῃς εἰς λεπτὰ τεμάχια καὶ θὰ τὰ βάλῃς ἀπέναντι ἀπὸ τὰ ἱερὰ σκεύη, ποὺ μαρτυροῦν τὴν παρουσίαν μου, μέσα εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου, ἐκεῖ ἀπὸ ὅπου θὰ ἐμφανίζωμαι καὶ θὰ ὀμιλῶ πρὸς σέ. Τὸ θυμίαμα αὐτὸ θὰ εἶναι διὰ σᾶς ἁγιώτατόν.
37 θυμίαμα κατὰ τὴν σύνθεσιν ταύτην οὐ ποιήσετε ὑμῖν ἑαυτοῖς· ἁγίασμα ἔσται ὑμῖν Κυρίῳ· 37 Θυμίαμα όμοιον με αυτό κατά την σύνθεσιν δεν θα παρασκευάσετε σεις δια ταν εαυτόν σας. Θα είναι αφιερωμένον εκ μέρους σας προς τον Κυριον. 37 Δὲν πρέπει νὰ παρασκευάσετε διὰ τοὺς ἑαυτούς σας θυμίαμα παρόμοιον πρὸς τὸ μεῖγμα αὐτό. Τὸ θυμίαμα αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ θεωρῆτε ἅγιον, προωρισμένον διὰ τὸν Κύριον.
38 ὃς ἂν ποιήσῃ ὡσαύτως ὥστε ὀσφραίνεσθαι ἐν αὐτῷ, ἀπολεῖται ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 38 Εκείνος που θα παρασκευάση παρόμοιον θυμίαμα, δια να το οσφραινεται ο ίδιος, θα εξολοθρευθή εκ μέσου του λαού”. 38 Αὐτὸς ποὺ θὰ φτιάξῃ παρόμοιον μεῖγμα, διὰ νὰ ἀπολαμβάνῃ τὸ ἄρωμά του, θὰ ἐξαφανισθῇ ἀπὸ τὸν λαόν του».