Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ανατ: 07:07
Δύση: 18:12
Σελ. 14 ημ.
54-312
16ος χρόνος, 5851η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΕΞΟΔΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 (ΚϚ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ τὴν σκηνὴν ποιήσεις δέκα αὐλαίας ἐκ βύσσου κεκλωσμένης καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου· Χερουβὶμ ἐργασίᾳ ὑφάντου ποιήσεις αὐτάς. 1 Δια το πρώτον εσωτερικόν κάλυμμα της σκηνής θα κατασκευάσης δέκα τεμάχια από ύφασμα λινόν υφασμένον με στριμμένην κλωστήν χρώματος κυανού, βαθέως ερυθρού και κόκκινου. Επάνω εις αυτά θα υφάνης μορφάς χερουβίμ. 1 Καὶ θὰ κάμῃς διὰ τὴν Σκηνήν, ἡ ὁποία θὰ μαρτυρῇ τὴν παρουσίαν μου, δέκα κουρτίνας ἀπὸ λευκὰ νήματα βύσσου καὶ νήματα πορφύρας μὲ χρῶμα γαλάζιο, ξανθοκόκκινο καὶ βαθὺ κόκκινον. Εἰς τὰς κουρτίνας αὐτὰς θὰ ὑφάνῃς μὲ ἐπιδέξιον τεχνίτην μορφὰς Χερουβίμ.
2 μῆκος τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς ὀκτὼ καὶ εἴκοσι πήχεων καὶ εὖρος τεσσάρων πήχεων ἡ αὐλαία ἡ μία ἔσται· μέτρον τὸ αὐτὸ ἔσται πάσαις ταῖς αὐλαίαις. 2 Το μήκος του ενός τεμαχίου υφάσματος θα είναι είκοσι οκτώ πήχεις, το δε πλάτος τέσσαρες πήχεις. Αι διαστάσεις αυταί θα είναι και δια τα άλλα εννέα τεμάχια. 2 Κάθε κουρτίνα θὰ ἔχῃ μῆκος εἰκοσιοκτὼ πήχεις καὶ πλάτος τέσσαρες πήχεις. Ὅλαι αἱ κουρτίναι θὰ ἔχουν τὰς ἰδίας διαστάσεις.
3 πέντε δὲ αὐλαῖαι ἔσονται ἐξ ἀλλήλων ἐχόμεναι ἡ ἑτέρα ἐκ τῆς ἑτέρας, καὶ πέντε αὐλαῖαι ἔσονται συνεχόμενοι ἑτέρα τῇ ἑτέρᾳ. 3 Τα πέντε από τα τεμάχια αυτά θα ραφούν το ένα με το άλλο, ώστε να αποτελούν ένα τεμάχιον, μίαν αυλαίαν. Ομοίως και τα άλλα πέντε τεμάχια θα ραφούν το ένα με το άλλο, δια να αποτελέσουν δευτέραν αυλαίαν. 3 Αἱ πέντε ἀπὸ αὐτὰς τὰς κουρτίνας θὰ συνδέωνται ἡ μία μὲ τὴν ἄλλην ἔτσι, ὥστε νὰ ἀποτελοῦν ἕνα παραπέτασμα καὶ αἱ ἄλλαι πέντε θὰ εἶναι ἐπίσης ἠνωμέναι μεταξύ των.
4 καὶ ποιήσεις αὐταῖς ἀγκύλας ὑακινθίνας ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς ἐκ τοῦ ἑνὸς μέρους εἰς τὴν συμβολὴν καὶ οὕτω ποιήσεις ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς αὐλαίας τῆς ἐξωτέρας πρὸς τῇ συμβολῇ τῇ δευτέρᾳ. 4 Θα κατασκευάσης, δια τα δύο αυτά, λωρία συνδέσεως χρώματος κυανού, τα οποία θα τοποθετήσης στο άκρον του ενός μεγάλου τεμαχίου, εκεί όπου θα γίνη η σύνδεσις με το άλλο τεμάχιον. Το αυτό θα κάμης και δια το άκρον του άλλου μεγάλου τεμαχίου. 4 Καὶ θὰ κάμῃς δι’ αὐτὰ τὰ παραπετάσματα θηλειὲς ἀπὸ νῆμα μὲ γαλάζιο χρῶμα εἰς τὸ ἄκρον τῆς μιᾶς κουρτίνας ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, ὅπου θὰ γίνεται ἡ συνδεσις μὲ τὸ ἄλλο παραπέτασμα. Ἔτσι ἀκριβῶς θὰ κάμῃς καὶ εἰς τὸ ἄκρον τῆς ἐξωτερικῆς κουρτίνας τοῦ δευτέρου παραπετάσματος, ὅπου θὰ γίνεται ἡ συνδεσις.
5 πεντήκοντα ἀγκύλας ποιήσεις τῇ αὐλαίᾳ τῇ μιᾷ, καὶ πεντήκοντα ἀγκύλας ποιήσεις ἐκ τοῦ μέρους τῆς αὐλαίας κατὰ τὴν συμβολὴν τῆς δευτέρας, ἀντιπρόσωποι ἀντιπίπτουσαι ἀλλήλαις εἰς ἑκάστην. 5 Πεντήκοντα τέτοια λωρία συνδέσεως θα κάμης δια την μίαν αυλαίαν και άλλα πεντήκοντα λωρία δια την άλλην, εκεί όπου θα γίνεται η σύνδεσις. Τα λωρία συνδέσεως εκάστης αυλαίας θα είναι το ένα απέναντι του άλλου. 5 Πενήντα θηλειὲς θὰ κάμῃς εἰς τὸ ἕνα παραπέτασμα καὶ πενήντα θηλειὲς θὰ κάμῃς εἰς τὸ ἄλλο παραπέτασμα εἰς τὸ μέρος, ὅπου θὰ συνδέωνται μεταξύ των. Αἱ θηλειαὶ πρέπει νὰ εὑρίσκωνται κάθε μία ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὴν ἄλλην.
6 καὶ ποιήσεις κρίκους πεντήκοντα χρυσοῦς. καὶ συνάψεις τὰς αὐλαίας ἑτέραν τῇ ἑτέρᾳ τοῖς κρίκοις. καὶ ἔσται ἡ σκηνὴ μία. 6 Θα κατασκευάσης πεντήκοντα χρυσούς κρίκους και με αυτούς δια των λωρίων, που έχουν αι δύο αυλαίαι, θα συνδέσης αυτάς εις μίαν. Ούτω το πρώτον εσωτερικόν κάλυμμα της σκηνής θα είναι ένα. 6 Θὰ κατασκευάσῃς καὶ πενήντα χρυσοῦς κρίκους καὶ θὰ συνδέσῃς μὲ τοὺς κρίκους τὰ δύο παραπετάσματα τὸ ἕνα μὲ τὸ ἄλλο. Καὶ ἔτσι θὰ γίνῃ ἑνιαῖον τὸ κάλυμμα τῆς Σκηνῆς.
7 καὶ ποιήσεις δέρρεις τριχίνας σκέπην ἐπὶ τῆς σκηνῆς, ἕνδεκα δέρρεις ποιήσεις αὐτάς. 7 Εις κάλυψιν του πρώτου θα κατασκευάσης δεύτερον κάλυμμα. Ενδεκα τρίχινα τέτοια παραπετάσματα θα κατασκευάσης. 7 Θὰ φτιάξῃς δὲ διὰ τὴν σκηνὴν καὶ καλύμματα σκληρὰ τρίχινα. Θὰ κητασκευάσῃς ἕνδεκα τρίχινα τεμάχια.
8 τὸ μῆκος τῆς δέρρεως τῆς μιᾶς, τριάκοντα πήχεων, καὶ τεσσάρων πήχεων τὸ εὖρος τῆς δέρρεως τῆς μιᾶς· τὸ αὐτὸ μέτρον ἔσται ταῖς ἕνδεκα δέρρεσι. 8 Το μήκος του παραπετάσματος θα είναι τριάκοντα πήχστο δε πλάτος αυτού θα είναι τέσσαρες πήχεις. Τας αυτάς διαστάσεις θα έχουν και το καθένα από τα ένδεκα αυτά παραπετάσματα. 8 Τὸ κάθε ἕνα τρίχινον τεμάχιον θὰ ἔχῃ μῆκος τριάντα πήχεις καὶ πλάτος τέσσαρες πήχεις. Τὰς ἰδίας διαστάσεις θὰ ἔχουν καὶ τὰ ἕνδεκα τρίχινα τεμάχια.
9 καὶ συνάψεις τὰς πέντε δέρρεις ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ τὰς ἓξ δέρρεις ἐπὶ τὸ αὐτό. καὶ ἐπιδιπλώσεις τὴν δέρριν τὴν ἕκτην κατὰ πρόσωπον τῆς σκηνῆς. 9 Θα ράψης τα πέντε παραπετάσματα εις ένα και τα άλλα εξ εις άλλο ένα. Το έκτον τεμάχιον του μεγάλου αυτού παραπετάσματος θα το διπλώσης εις την είσοδον της σκηνής. 9 Θὰ συνδέσῃς δὲ τὰ πέντε τρίχινα τεμάχια εἰς ἕνα σύνολον. Θὰ ἑνώσῃς ἐπίσης μεταξύ των καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἕξι τρίχινα τεμάχια. Τὸ ἕκτον τεμάχιον τοῦ δευτέρου τριχίνου τμήματος θὰ τὸ διπλώσῃς εἰς τὴν πρόσοψιν τῆς Σκηνῆς.
10 καὶ ποιήσεις ἀγκύλας πεντήκοντα ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς δέρρεως τῆς μιᾶς, τῆς ἀνὰ μέσον κατὰ συμβολήν. καὶ πεντήκοντα ἀγκύλας ποιήσεις ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς δέρρεως, τῆς συναπτούσης τῆς δευτέρας. 10 Θα κατασκευάσης στο άκρον του ενός παραπετάσματος πεντήκοντα λωρία συνδέσεως, εκεί όπου θα γίνεται η σύνδεσις με το άλλο, και πεντήκοντα κρίκους στο άκρον του άλλου παραπετάσματος εκεί όπου αυτό θα συνδέεται με το πρώτον. 10 Θὰ κάμῃς καὶ πενήντα θηλειὲς εἰς τὸ ἄκρον τοῦ ἑνὸς τριχίνου τεμαχίου, ποὺ εὑρίσκεται πρὸς τὸ ἐσωτερικὸν μέρος, ἐκεῖ ὅπου θὰ συνδέωνται μεταξύ των τὰ δύο τρίχινα τμήματα. Θὰ κάμῃς καὶ πενήντα θηλειὲς εἰς τὸ ἄκρον τοῦ τριχίνου τεμαχίου τοῦ ἄλλου τμήματος, ἐκεῖ ἀκριβῶς ὅπου γίνεται ἡ σύνδεσις μὲ τὸ προηγούμενον.
11 καὶ ποιήσεις κρίκους χαλκοῦς πεντήκοντα. καὶ συνάψεις τοὺς κρίκους ἐκ τῶν ἀγκυλῶν, καὶ συνάψεις τὰς δέρρεις, καὶ ἔσται ἕν. 11 Θα κατασκευάσης πεντήκοντα χαλκούς κρίκους και δια μέσου αυτών θα συνδέσης τα λωρία συνδέσεως, ώστε τα δύο παραπετάσματα να γίνουν ένα κάλυμμα. 11 Θὰ κατασκευάσῃς ἐπίσης καὶ πενήντα κρίκους ἀπὸ χαλκὸν καὶ θὰ περᾴσῃς ἀπὸ τοὺς κρίκους τὶς θηλειὲς καὶ θὰ συνδέσῃς ἔτσι τὰ τρίχινα τεμάχια μεταξύ των, ὥστε νὰ ἀποτελοῦν ἕνα ἑνιαῖον σύνολον.
12 καὶ ὑποθήσεις τὸ πλεονάζον ἐν ταῖς δέρρεσι τῆς σκηνῆς. τὸ ἥμισυ τῆς δέρρεως τὸ ὑπολελειμμένον ὑποκαλύψεις εἰς τὸ πλεονάζον τῶν δέρρεων τῆς σκηνῆς. ὑποκαλύψεις ὀπίσω τῆς σκηνῆς. 12 Μετά την κάλυψιν της σκηνής, το πλεονάζον τμήμα των παραπετασμάτων θα πέση εις τα πλάγια της σκηνής. Το ήμισυ του παραπετάσματος, το οποίον περισσεύει, θα κρέμαται άνωθεν και όπισθεν της σκηνής. Ούτω θα καλύψης το όπισθεν αυτής μέρος. 12 Καὶ τὸ τμῆμα ποὺ περισσεύει ἀπὸ τὰ τρίχινα τεμάχια μετὰ τὴν κάλυψιν τῆς Σκηνῆς θὰ τὸ ἀφήσῃς νὰ πέσῃ πρὸς τὰ κάτω ἀπὸ τὰ πλάγια. Τὸ μισὸ τμῆμα ἀπὸ τὰ τρίχινα καλύμματα τῆς Σκηνῆς, ποὺ περισσεύει, θὰ τὸ ἀφήσῃς νὰ πέσῃ καὶ νὰ σκεπάσῃ τὴν ὀπισθίαν πλευρὰν τῆς Σκηνῆς.
13 πῆχυν ἐκ τούτου, καὶ πῆχυν ἐκ τούτου, ἐκ τοῦ ὑπερέχοντος τῶν δέρρεων, ἐκ τοῦ μήκους τῶν δέρρεων τῆς σκηνῆς, ἔσται συγκαλύπτον ἐπὶ τὰ πλάγια τῆς σκηνῆς ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ἵνα καλύπτῃ. 13 Εκ δε των δύο πήχεων, κατά τους οποίους είναι μεγαλύτερον το τρίχινον κάλυμμα από το εσωτερικόν λίνον κάλυμμα κατά πλάτος, θα καλύψης τα πλάγια της σκηνής, ένα πήχυν από εδώ και ένα πήχυν από εκεί. 13 Οἱ δὲ δύο πήχεις τοῦ τριχίνου καλύμματος τῆς Σκηνῆς, ποὺ περισσεύουν κατὰ μῆκος, διότι τὰ τρίχινα θὰ ἔχουν μεγαλύτερον μῆκος ἀπὸ τὰ πορφυρᾶ καὶ λινά, ἕνας ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος καὶ ἄλλος ἀπὸ τὸ ἄλλο, θὰ πέσουν εἰς τὰς πλαγίας πλευρὰς τῆς Σκηνῆς καὶ ἀπὸ τὴν μίαν καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰν τῆς ἔτσι, ὥστε νὰ τὴν καλύπτουν.
14 καὶ ποιήσεις κατακάλυμμα τῇ σκηνῇ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα, καὶ ἐπικαλύμματα δέρματα ὑακίνθινα ἐπάνωθεν. 14 Επάνω από το τρίχινον αυτό δεύτερον κάλυμμα θα κατασκευάσης και τρίτον κάλυμμα δια την σκηνήν από δέρματα κριών βαμμένα ερυθρά με ερυθρόδανον. Και τέταρτον ακόμη δερμάτινον κάλυμμα χρώματος κυανού θα κατασκευάσης. 14 Θὰ φτιάξῃς ἐπίσης καὶ ἕνα ἀκόμη κάλυμμα, ποὺ θὰ σκεπάζῃ τελείως τὴν Σκηνήν, μὲ δέρματα ἀπὸ κριάρια βαμμένα κόκκινα μὲ ἐρυθρόδανον καὶ ἐπὶ πλέον ἐπάνω ἀπὸ αὐτὸ ἄλλο ἕνα κάλυμμα ἀπὸ δέρματα μὲ χρῶμα γαλάζιο.
15 καὶ ποιήσεις στύλους τῆς σκηνῆς ἐκ ξύλων ἀσήπτων. 15 Θα κατασκευάσης στύλους, σανιδώματα, δια το στήριγμα της σκηνής από ξύλα, που δεν σήπονται. 15 Καὶ θὰ κατασκευάσεις καὶ στύλους διὰ τὴν Σκηνὴν ἀπὸ ξύλα σὰν τῆς ἀκακίας ποὺ δεν σαπίζουν.
16 δέκα πήχεων ποιήσεις τὸν στύλον τὸν ἕνα, καὶ πήχεως ἑνὸς καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος τοῦ στύλου τοῦ ἑνός. 16 Καθε στύλος θα έχη μήκος μεν δέκα πήχεις, πλάτος δε ένα και ήμισυ πήχυν. 16 Ὁ κάθε στῦλος θὰ ἔχῃ μῆκος δέκα πήχεις καὶ πλάτος ἕνα πῆχυν καὶ μισόν.
17 δύο ἀγκωνίσκους τῷ στύλῳ τῷ ἑνί, ἀντιπίπτοντας ἕτερον τῷ ἑτέρῳ. οὕτω ποιήσεις πᾶσι τοῖς στύλοις τῆς σκηνῆς. 17 Εκαστος από τους στύλους θα έχει στο κάτω άκρον δύο προεξοχάς την μίαν απέναντι της άλλης. Ετσι θα κατασκευάσης όλους τους στύλους της σκηνής. 17 Θὰ κάμῃς εἰς τὸ κάτω μέρος κάθε στύλου δύο μικρὰς προεξοχὰς (σὰν πόδια) τὴν μίαν ἀκριβῶς ἀπέναντι τῆς ἄλλης. Ἔτσι θὰ κάμῃς δι’ ὃλους τοὺς στύλους τῆς Σκηνῆς.
18 καὶ ποιήσεις στύλους τῇ σκηνῇ, εἴκοσι στύλους ἐκ τοῦ κλίτους τοῦ πρὸς βορρᾶν. 18 Είκοσι τέτοια σανιδώματα θα κατασκευάσης δια την βορείαν πλευράν της σκηνής. 18 Θὰ κατασκευάσῃς δὲ τοὺς ἑξῆς στύλους διὰ τὴν Σκηνήν: Ἀπὸ τὴν βορείαν πλευρὰν θὰ βάλῃς εἴκοσι στύλους.
19 καὶ τεσσαράκοντα βάσεις ἀργυρᾶς ποιήσεις τοῖς εἴκοσι στύλοις. δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ. καὶ δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ. 19 Δια τους είκοσι αυτούς στύλους θα κατασκευάσης τεσσαράκοντα αργυράς βάσεις. Δυο βάσεις δια τον κάθε στύλον εις τα δύο μέρη αυτού. 19 Διὰ δὲ τοὺς εἴκοσι αὐτοὺς στύλους θὰ φτιάξῃς σαράντα βάσεις ἀπὸ ἀσῆμι. Δύο βάσεις διὰ τὸν ἕνα στῦλον, ποὺ θὰ συνδέωνται μὲ τὰς δύο προεξοχάς του καὶ δύο βάσεις διὰ τὸν ἄλλον μὲ τὰς δύο προεξοχάς του ἐπίσης καὶ οὕτω καθεξῆς δι’ ὅλους.
20 καὶ τὸ κλίτος τὸ δεύτερον τὸ πρὸς νότον, εἴκοσι στύλους. 20 Η δευτέρα πλευρά, η προς νότον, θα έχη είκοσι επίσης στύλους. 20 Καὶ εἰς τὴν ἄλλην πλευράν, ποὺ εἶναι πρὸς νότον, θὰ βάλῃς ἄλλους εἴκοσι στύλους.
21 καὶ τεσσαράκοντα βάσεις αὐτῶν ἀργυρᾶς. δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ, καὶ δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ. 21 Θα κατασκευάσης επίσης δι' αυτούς τεσσαράκοντα βάσεις αργυράς· δύο βάσεις δι' αμφοτέρας τας προεξοχάς του ενός στύλου, και ανά δύο βάσεις δια τον καθένα από τους άλλους. 21 Θὰ κάμῃς καὶ δι αὐτοὺς σαράντα βάσεις ἀπὸ ἀσῆμι. Δύο βάσεις διὰ τὸν ἕνα στῦλον, ποὺ θὰ προσαρμόζωνται εἰς τὰς δύο προεξοχάς του καὶ δύο βάσεις διὰ τὸν ἄλλον μὲ τὰς δύο προεξοχάς του ἐπίσης καὶ οὕτω καθεξῆς δι ὅλους.
22 καὶ ἐκ τῶν ὀπίσω τῆς σκηνῆς κατὰ τὸ μέρος τὸ πρὸς θάλασσαν ποιήσεις ἓξ στύλους. 22 Εις το όπισθεν μέρος της σκηνής το προς την θάλασσαν θα κατασκευάσης εξ επίσης στύλους. 22 Εἰς δὲ τὴν ὀπισθίαν πλευρὰν τῆς Σκηνῆς, ποὺ βλέπει πρὸς δυσμάς, πρὸς τὴν Μεσόγειον θάλασσαν, θὰ τοποθέτησῃς ἕξι στύλους.
23 καὶ δύο στύλους ποιήσεις ἐπὶ τῶν γωνιῶν τῆς σκηνῆς ἐκ τῶν ὀπισθίων. 23 Θα κατασκευάσης δύο στύλους εις τας γωνίας του όπισθεν μέρους της σκηνής. 23 Θὰ φτιάξῃς καὶ δύο στύλους διὰ τὰς γωνίας τῆς ὀπισθίας αὐτῆς πλευρὰς τῆς Σκηνῆς.
24 καὶ ἔσται ἐξ ἴσου κάτωθεν. κατὰ τὸ αὐτὸ ἔσονται ἴσοι ἐκ τῶν κεφαλῶν εἰς σύμβλησιν μίαν. οὕτω ποιήσεις ἀμφοτέραις ταῖς δυσὶ γωνίαις. ἴσαι ἔστωσαν. 24 Οι στύλοι αυτοί θα είναι ίσου πάχους από κάτω έως άνω, ώστε θα αποτελούν ένα σώμα με τους γωνιαίους στύλους. Ετσι θα κάμης και δια τους δύο γωνιαίους στύλους. Θα είναι ίσου πάχους και ύψους. 24 Οἱ στῦλοι αὐτοὶ τῶν γωνιῶν θὰ ἔχουν ἴδιο πάχος ἀπὸ κάτω μέχρι ἐπάνω. Θὰ εἶναι ἴσοι μεταξύ των καὶ θὰ συνδέωνται εἰς ἕνα. Ἔτσι θὰ κάμῃς καὶ διὰ τοὺς δύο γωνιαίους στύλους. Θὰ ἔχουν τὰς ἰδίας διαστάσεις.
25 καὶ ἔσονται ὀκτὼ στύλοι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν ἀργυραῖ δέκα ἕξ. δύο βάσεις τῷ ἑνὶ στύλῳ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ, καὶ δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνί. 25 Κατ' αυτόν τον τρόπον προς δυσμάς θα υπάρχουν οκτώ στύλοι και δέκα εξ αργυραί βάσεις, δύο βάσεις δι' αμφοτέρας τας προεξοχάς εκάστου στύλου. 25 Καὶ θὰ γίνουν συνολικῶς οἱ στῦλοι τῆς δυτικῆς πλευρᾶς ὀκτώ, αἱ δὲ βάσεις των, ποὺ θὰ εἶναι ἀπὸ ἀσῆμι, δεκαέξι. Δύο βάσεις διὰ τὰς δύο προεξοχάς, ποὺ θὰ ὑπάρχουν εἰς τὸ κάτω μέρος τοῦ στύλου, καὶ δύο βάσεις διὰ τὰς προεξοχὰς τοῦ ἑπομένου ἕως τέλους.
26 καὶ ποιήσεις μοχλοὺς ἐκ ξύλων ἀσήπτων· πέντε τῷ ἑνὶ στύλῳ ἐκ τοῦ ἑνὸς μέρους τῆς σκηνῆς, 26 Θα κατασκευάσης μοχλούς από ξύλα άσηπτα. Πέντε μοχλοί θα διέρχωνται από κάθε στύλον από το ένα μέρος της σκηνής, το βόρειον. 26 Θὰ φτιάξῃς καὶ κοντάρια ἀπὸ ξύλα ποὺ δὲν σαπίζουν. Πέντε κοντάρια (σὰν ἀμπάρες) θὰ ἐφάπτωνται μὲ κάθε στῦλον τῆς μιᾶς πλευρὰς τῆς Σκηνῆς.
27 καὶ πέντε μοχλοὺς τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ κλίτει τῆς σκηνῆς τῷ δευτέρῳ, καὶ πέντε μοχλοὺς τῷ στύλῳ τῷ ὀπισθίῳ τῷ κλίτει τῆς σκηνῆς τῷ πρὸς θάλασσαν. 27 Πέντε μοχλοί θα διέρχωνται από κάθε στύλον του δευτέρου κλίτους, του νοτίου, και πέντε επίσης μοχλοί από κάθε στύλον του όπισθεν μέρους της σκηνής, του δυτικού του προς την θάλασσαν. 27 Καὶ πέντε κοντάρια διὰ τοὺς στύλους τῆς ἀπέναντι πλευρᾶς τῆς Σκηνῆς καὶ πέντε κοντάρια διὰ τοὺς στύλους τῆς ὀπισθίας πλευρᾶς τῆς Σκηνῆς, ποὺ βλέπει πρὸς δυσμάς.
28 καὶ ὁ μοχλὸς ὁ μέσος ἀναμέσον τῶν στύλων διικνείσθω ἀπὸ τοῦ ἑνὸς κλίτους εἰς τὸ ἕτερον κλίτος. 28 Ο μεσαίος μοχλός, ο κεντρικός, θα διέρχεται ανά μέσον των στύλων από την μίαν πλευράν εις την άλλην. 28 Τὸ δὲ κεντρικὸ κοντάρι, ποὺ εἶναι εἰς τὸ μέσον τῶν στύλων, νὰ περνᾷ ἀπὸ τὴν μίαν πλευρὰν τῆς Σκηνῆς καὶ νὰ φθάνῃ μέχρι τὴν ἄλλην.
29 καὶ τοὺς στύλους καταχρυσώσεις χρυσίῳ. καὶ τοὺς δακτυλίους ποιήσεις χρυσοῦς, εἰς οὓς εἰσάξεις τοὺς μοχλούς. καὶ καταχρυσώσεις τοὺς μοχλοὺς χρυσίῳ. 29 Τους στύλους αυτούς θα τους επιχρυσώσης. Τους δακτυλίους, από τους οποίους θα διέρχωνται οι μοχλοί, θα τους κάμης χρυσούς. Και τους μοχλούς επίσης θα επιχρυσώσης. 29 Καὶ θὰ καλύψῃς τοὺς στύλους μὲ πολὺ χρυσάφι, τοὺς δὲ κρίκους, μέσα ἀπὸ τοὺς ὁποίους θὰ περᾴσῃς τὰ κοντάρια, θὰ τοὺς κατασκευάσῃς ἀπὸ χρυσάφι. Θὰ καλύψῃς ἐπίσης μὲ πολὺ χρυσάφι καὶ τὰ ξύλινα κοντάρια.
30 καὶ ἀναστήσεις τὴν σκηνὴν κατὰ τὸ εἶδος τὸ δεδειγμένον σοι ἐν τῷ ὄρει. 30 Θα στήσης την σκηνήν σύμφωνα με το υπόδειγμα, το οποίον σου εδείχθη στο όρος Σινά. 30 Θὰ ἀνεγείρῃς δὲ τὴν Σκηνὴν συμφώνως πρὸς τὸ πρότυπον, πού σοῦ ἐδείχθη εἰς τὸ ὅρος Σινᾶ.
31 καὶ ποιήσεις καταπέτασμα ἐξ ὑακίνθου, καὶ πορφύρας, καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου, καί βύσσου νενησμένης. ἔργον ὑφαντὸν ποιήσεις αὐτὸΧερουβίμ. 31 Θα κατασκευάσης καταπέτασμα από στριμμένον νήμα χρώματος κυανού, βαθέος ερυθρού και κοκκίνου. Το ύφασμα θα είναι από γνεσμένον λινόν. Θα υφάνης δε εις αυτό μορφάς Χερουβίμ. 31 Θὰ κατασκευάσῃς καὶ ἕνα παραπέτασμα μὲ πολύτιμον ὕφασμα ἀπὸ γνεσμένα νήματα πορφύρας μὲ χρῶμα γαλάζιο, ξανθοκόκκινο καὶ βαθὺ κόκκινο καὶ ἀπὸ λευκὰ γνεσμένα νήματα βύσσου. Θὰ ὑφάνῃς δὲ ἐπάνω του μὲ τρόπον ἐπιδέξιον μορφὰς Χερουβίμ.
32 καὶ ἐπιθήσεις αὐτὸ ἐπί τεσσάρων στύλων ἀσήπτων κεχρυσωμένων χρυσίῳ. καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν χρυσαῖ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσσαρες ἀργυραῖ. 32 Το καταπέτασμα αυτό θα κρεμάσης από τέσσαρας επιχρυσωμένους στύλους ασήπτου ξύλου. Αι κεφαλαί αυτών θα είναι χρυσαί και αι τέσσαρες βάσεις των αργυραί. 32 Καὶ θὰ κρεμάσῃς τὸ Καταπέτασμα ἐπάνω εἰς τέσσαρας στύλους ἀπὸ ξύλα, ποὺ δεν σαπίζουν, ἐπιχρυσωμένα μὲ καθαρὸ χρυσάφι. Εἰς τὴν κορυφήν των οἱ στῦλοι θὰ ἔχουν χρυσα κιονόκρανα (σὰν κεφαλάκια), αἱ δὲ τέσσαρες βάσεις των θὰ εἶναι ἀπὸ ἀσῆμι.
33 καὶ θήσεις τὸ καταπέτασμα ἐπὶ τῶν στύλων. καὶ εἰσοίσεις ἐκεῖ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου. καὶ διοριεῖ τό καταπέτασμα ὑμῖν ἀνὰ μέσον τοῦ ἁγίου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων. 33 Το καταπέτασμα θα το κρεμάσης στους στύλους, όπισθεν του καταπετάσματος, στο εσωτερικόν, θα τοποθετήσης την Κιβωτόν του Μαρτυρίου. Το καταπέτασμα θα χωρίζη τα Αγια από τα Αγια των Αγίων. 33 Θὰ κρεμάσῃς λοιπὸν τὸ Καταπέτασμα εἰς τοὺς στύλους. Καὶ ἐκεῖ, εἰς τὸ ἐσωτερικὸν μέρος, ὀπίσω ἀπὸ τὸ ὑφαντὸν αὐτὸ παραπέτασμα, θὰ βάλῃς τὴν Κιβωτὸν τοῦ Μαρτυρίου. Τὸ Καταπέτασμα αὐτὸ θὰ χωρίσῃ διὰ σᾶς τὴν Σκηνὴν εἰς δύο, εἰς τὸν χῶρον ποὺ λέγεται! Ἅγια καὶ εἰς τὸν χῶρον ποὺ λέγεται Ἅγια τῶν Ἁγίων.
34 καὶ κατακαλύψεις τῷ καταπετάσματι τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ ἁγίῳ τῶν ἁγίων. 34 Ετσι, με το καταπέτασμα αυτό θα αποκρύψης από τα ιμάτια των ανθρώπων την Κιβωτόν του Μαρτυρίου, η οποία θα ευρίσκεται εις τα Αγια των Αγίων. 34 Καὶ θὰ κρύψῃς ἀπὸ τὰ βλέμματά σαςμὲ τὸ Καταπέτασμα τὴν Κιβωτὸν τοῦ Μαρτυρίου εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων.
35 καὶ θήσεις τὴν τράπεζαν ἔξωθεν τοῦ καταπετάσματος καὶ τὴν λυχνίαν ἀπέναντι τῆς τραπέζης ἐπὶ μέρους τῆς σκηνῆς τὸ πρὸς νότον καὶ τὴν τράπεζαν θήσεις ἐπὶ μέρους τῆς σκηνῆς τὸ πρὸς βορρᾶν. 35 Εξω από το καταπέτασμα θα τοποθετήσης την τράπεζαν της Προθέσεως και απέναντι της τραπέζης την επτάφωτον λυχνίαν προς το νότιον μέρος της σκηνής. Εις το βόρειον μέρος θα τοποθετήσης την τράπεζαν. 35 Θὰ τοποθέτησῃς δὲ εἰς τὸν χῶρον, ποὺ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸ καταπέτασμα,δηλαδὴ εἰς τὰ Ἅγια, τὴν Τράπεζαν τῆς προθέσεως τῶν ἄρτων. Θὰ βάλῃς ἐκεῖ καὶ τὴν ἑπτάφωτον Λυχνίαν ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Τράπεζαν πρὸς τὸ νότιον μέρος τῆς Σκηνῆς, ἐνῷ τὴν Τράπεζαν θὰ τὴν τοποθτήσῃς πρὸς τὸ βόρειον μέρος τῆς Σκηνῆς.
36 καὶ ποιήσεις ἐπίσπαστρον τῇ θύρᾳ τῆς σκηνῆς ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, ἔργον ποικιλτοῦ. 36 Θα κατασκευάσης εις την θύραν της σκηνής του Μαρτυρίου ένα άλλο παραπέτασμα από ύφασμα εκ στριμμένου νήματος χρώματος κυανού, βσθέος ερυθρού και κοκκίνου. Αυτό θα είναι εξαίρετον λινόν υφασμα, από στριμμένον νήμα, έργον ειδικού διακοσμητού. 36 Θὰ κάμῃς καὶ διὰ τὴν εἴσοδον τῆς σκηνῆς ἕνα παραπέτασμα μὲ γνεσμένα νήματα πορφύρας μὲ χρῶμα γαλάζιο, ξανθοκόκκινο καὶ βαθὺ κόκκινο καὲ μὲ λευκὰ γνεσμένα νήματα βύσσου. Τὸ παραπέτασμα αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι ἔργον ἐπιδεξίου διακοσμητοῦ.
37 καὶ ποιήσεις τῷ καταπετάσματι πέντε στύλους καὶ χρυσώσεις αὐτοὺς χρυσίῳ, καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν χρυσαῖ, καὶ χωνεύσεις αὐτοῖς πέντε βάσεις χαλκᾶς. 37 Δια το ύφασμα αυτό θα κατασκευάσης πέντε στύλους, τους οποίους θα επιχρυσώσης, ενώ αι κεφαλαί αυτών, τα κιονόκρανα, θα είναι χρυσά, αι δε πέντε αυτών βάσεις θα είναι χυταί από χαλκόν. 37 Θὰ κατασκευάσῃς δὲ διὰ τὸ παραπέτασμα αὐτὸ καὶ πέντε στύλους καὶ θὰ τοὺς ἐπιχρυσώσῃς με καθαρὸ χρυσάφι. Τὰ δὲ κιονόκρανα εἰς τὴν κορυφὴν τῶν στύλων νὰ εἶναι ὁλόχρυσα. Θὰ λειώσῃς δὲ καὶ χαλκὸν καὶ θὰ φτιάξῃς μὲ αὐτὸν πέντε χυτὰς βάσεις διὰ τοὺς στύλους.