Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ανατ: 07:07
Δύση: 18:12
Σελ. 14 ημ.
54-312
16ος χρόνος, 5851η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΕΞΟΔΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 (ΚΘ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ταῦτά ἐστιν, ἃ ποιήσεις αὐτοῖς ἁγιάσαι αὐτούς, ὥστε ἱερατεύειν μοι αὐτούς. λήψῃ μοσχάριον ἐκ βοῶν ἓν καὶ κριοὺς ἀμώμους δύο 1 Είπεν ο Θεός εν συνεχεία προς τον Μωϋσήν· “αυτά είναι εκείνα τα οποία θα κάμης δια τον Ααρών και τους υιούς του, δια να τους χειροτονήσης και καθιερώσης, ώστε να με υπηρετούν ως ιερείς. Θα λάβης ένα μοσχάρι από τα βόδια και δύο αρτιμελείς κριούς. 1 Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν Μωϋσῆν: «Αὐτὰ εἶναι ποὺ πρέπει νὰ κάνῃς διὰ τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱούς του, διὰ νὰ τοὺς ξεχώρισῃς ἀπὸ τὸν λαὸν καὶ νὰ τοὺς ἀφιερώσῃς εἰς ἐμέ, προκειμένου νὰ μὲ ὑπηρετοῦν ὡς ἱερεῖς μου. Θὰ πάρεις ἕνα μοσχάρι ἀπὸ τὰ βόδια καὶ δύο κριάρια, χωρὶς κανένα σωματικὸν ἐλάττωμα,
2 καὶ ἄρτους ἀζύμους πεφυραμένους ἐν ἐλαίῳ καὶ λάγανα ἄζυμα κεχρισμένα ἐν ἐλαίῳ· σεμίδαλιν ἐκ πυρῶν ποιήσεις αὐτά. 2 Θα λάβης άρτους χωρίς προζύμι, ζυμωμένους με έλαιον, και λαγάνες χωρίς προζύμι αλειμμένες με έλαιον· αυτά θα τα κάμης από σημιγδάλι σίτου. 2 καὶ ψωμιὰ χωρὶς προζύμι ζυμωμένα μὲ λάδι καὶ λαγάνες χωρὶς προζύμι ἀλειμμένες μὲ λάδι. Θὰ γίνουν ὅλα ἀπὸ σιμιγδάλι ποὺ προέρχεται ἀπὸ σιτάρι.
3 καὶ ἐπιθήσεις αὐτὰ ἐπὶ κανοῦν ἓν καὶ προσοίσεις αὐτὰ ἐπὶ τῷ κανῷ καὶ τὸ μοσχάριον καὶ τοὺς δύο κριούς. 3 Θα τα τοποθετήσης εις ένα κάνιστρον και θα μου τα προσφέρης με το κάνιστρον αυτό μαζή δε θα προσφέρστο μοσχάρι και τους δύο κριούς. 3 Θὰ τὰ βάλῃς δὲ εἰς ἕνα πανέρι καὶ θὰ τὰ προσφέρῃς εἰς τὸ θυσιαστήριον μὲ τὸ πανέρι· θὰ προσφέρῃς δὲ καὶ τὸ μοσχάρι καὶ τὰ δύο κριάρια.
4 καὶ ᾿Ααρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ προσάξεις ἐπὶ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ λούσεις αὐτοὺς ἐν ὕδατι. 4 Θα οδηγήσης έπειτα τον Ααρών και τους υιούς του εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου και θα τους λούσης, με νερό. 4 Θὰ πάρῃς κατόπιν τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱούς του καὶ θὰ τοὺς φέρῃς εἰς τὴν θύραν τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου καὶ ἐκεῖ θὰ τοὺς λούσῃς μὲ νερό.
5 καὶ λαβὼν τὰς στολάς ἐνδύσεις ᾿Ααρὼν τὸν ἀδελφόν σου καὶ τὸν χιτῶνα τὸν ποδήρη καὶ τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸ λογεῖον καὶ συνάψεις αὐτῷ τὸ λογεῖον πρὸς τὴν ἐπωμίδα. 5 Θα λάβης κατόπιν τας στολάς και θα ενδύσης τον αδελφόν σου Ααρών με τον ποδήρη χιτώνα, με την επωμίδα και το Λογείον. Θα συνδέσης το Λογείον με την επωμίδα επ' αυτού. 5 Καὶ ἀφοῦ πάρῃς τὰ ἱερὰ ἄμφια, θὰ ἐνδύσῃς τὸν Ἀαρών, τὸν ἀδελφόν σου. Θὰ τοῦ φορέσῃς τὸν Χιτῶνα, ποὺ φθάνει μέχρι τὰ πόδια, καὶ τὴν Ἐπωμίδα καὶ τὸ Λογεῖον τῶν Κρίσεων καὶ θὰ συνδέσῃς ἐπάνω του τὸ Λογεῖον μὲ τὴν Ἐπωμίδα.
6 καὶ ἐπιθήσεις τὴν μίτραν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσεις τὸ πέταλον τὸ ῾Αγίασμα ἐπὶ τὴ μίτραν. 6 Θα θέσης την μίτραν εις την κεφαλήν του και θα τοποθετήσης επί της μίτρας το χρυσούν μετάλλινον έλασμα το έχον την επιγραφήν “Αγίασμα”. 6 Θὰ βάλῃς καὶ τὴν Μίτραν εἰς τὸ κεφάλι του καὶ θὰ τοποθετήσῃς τὴν χρυσῆν πλάκα, τὸ πέταλον, μὲ τὴν ἐπιγραφὴν «Ἁγίασμα Κυρίου» ἐπάνω εἰς τὴν Μίτραν.
7 καὶ λήψῃ τοῦ ἐλαίου τοῦ χρίσματος καὶ ἐπιχεεῖς αὐτὸ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ χρίσεις αὐτόν. 7 Θα λάβης από το προς χρίσιν έλαιον, θα χύσης εις την κεφαλήν του και θα χρίσης αυτόν. 7 Θὰ πάρῃς καὶ τὸ λάδι, ποὺ εἶναι ξεχωρισμένον, διὰ νὰ γίνωνται μὲ αὐτὸ χρίσεις, καὶ θὰ τὸ χύσῃς ἐπάνω εἰς τὸ κεφάλι του καὶ θὰ τὸν χρίσῃς (ὅπως χρίωνται τὰ πρόσωπα καὶ πράγματα, ποὺ ἀφιερώνονται εἰς τὸν Κύριον).
8 καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ προσάξεις καὶ ἐνδύσεις αὐτοὺς χιτῶνας 8 Και τους υιούς του θα οδηγήσης προς την Σκηνήν, θα ενδύσης αυτούς με τους καθορισθέντας χιτώνας. 8 Θὰ φέρῃς κατόπιν κοντὰ εἰς τὴν Σκηνὴν καὶ τοὺς υἱούς του καὶ θὰ τοὺς φορέσῃς τοὺς χιτῶνας.
9 καὶ ζώσεις αὐτοὺς ταῖς ζώναις, καὶ περιθήσεις αὐτοῖς τὰς κιδάρεις, καὶ ἔσται αὐτοῖς ἱερατεία μοι εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ τελειώσεις ᾿Ααρὼν τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τὰς χεῖρας τῶν υἱῶν αὐτοῦ. 9 Θα ζώσης αυτούς με τας ζώνας και θα φορέσης εις τας κεφαλάς των τας κιδάρεις. Και έτσι θα είναι εις αυτούς η ιερωσύνη παντοτεινή. Θα ολοκληρώσης έτσι και θα καθαγιάσης τας χείρας του Ααρών και τας χείρας των υιών του, ώστε να ιερουργούν. 9 Θὰ τοὺς ζώσῃς ἐπίσης μὲ τὰς ζώνας καὶ θὰ βάλῃς καὶ τὰς τιάρας εἰς τὸ κεφάλι των. Εἰς τὸ ἑξῆς αὐτοὶ καὶ οἰ ἀπόγονοί των θὰ ἔχουν ὡς ἔργον των αἰώνιον νὰ μὲ ὑπηρετοῦν ὡς ἱερεῖς μου. Καὶ θὰ καθαγιάσῃς ἔτσι τὰ χέρια καὶ τοῦ Ἀαρὼν καὶ τῶν υἱῶν του καὶ θὰ τὰ καθιερώσῃς εἰς τὸ νὰ τελοῦν πλέον τὰς θυσίας.
10 καὶ προσάξεις τὸν μόσχον ἐπὶ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἐπιθήσουσιν ᾿Ααρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ μόσχου ἔναντι Κυρίου παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· 10 Θα φέρης το μοσχάρι εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου και θα θέσουν ο Ααρών και οι υιοί του τας χείρας των επάνω εις την κεφαλήν του ενώπιον του Κυρίου, πλησίον εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου. 10 Θὰ φέρῃς κατόπιν ἐμπρὸς εἰς τὴν εἴσοδον τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου τὸ μοσχάρι καὶ θὰ βάλουν ἐπάνω εἰς τὸ κεφάλι του τὰ χέρια των ὁ Ἀαρὼν καὶ τὰ παιδιά του ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, δίπλα εἰς τὴν θύραν τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου.
11 καὶ σφάξεις τὸν μόσχον ἔναντι Κυρίου παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. 11 Θα σφάξης έπειτα τον μόσχον ενώπιον του Κυρίου πλησίον της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου. 11 Καὶ θὰ σφάξῃς τὸ μοσχάρι ἐκεῖ, ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, εἰς τὴν εἴσοδον τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου.
12 καὶ λήψῃ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου καὶ θήσεις ἐπὶ τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τῷ δακτύλῳ σου· τὸ δὲ λοιπὸν πᾶν αἷμα ἐκχεεῖς παρὰ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου. 12 Θα λάβης από το αίμα του μόσχου και με τον δάκτυλόν σου θα θέσης εις τα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων, όλον δε το υπόλοιπον αίμα του μόσχου θα το χύσης εις την βάσιν του θυσιαστηρίου. 12 Θὰ πάρῃς κατόπιν ἀπὸ τὸ αἷμα, ποὺ θὰ τρέξῃ ἀπὸ τὸ μοσχάρι καὶ θὰ βάλῃς μὲ τὸ δάκτυλόν σου εἰς τὰ τέσσερα κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου. Ὅλον δὲ τὸ ὑπόλοιπον αἷμα θὰ τὸ χύσῃς εἰς τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων.
13 καὶ λήψῃ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῆς κοιλίας καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. 13 Θα λάβης όλον το λίπος που υπάρχει εις την κοιλίαν του μόσχου, τον λοβόν, το κάτω δηλαδή λεπτόν άκρον, από το σηκώτι, και τους δύο νεφρούς και το λίπος το επάνω αυτών και θα θέσης αυτά επάνω στο πυρ του θυσιαστηρίου. 13 Θὰ πάρῃς καὶ ὅλον τὸ λίπος, ποὺ ὑπάρχει εἰς τὴν κοιλίαν τοῦ ζώου καὶ τὸ τμῆμα ἀπὸ τὸ σηκώτι, ποὺ προεξέχει σὰν ἀντί, καὶ τὰ δύο νεφρὰ μαζὶ μὲ τὸ λίπος ποὺ ὑπάρχει ἐπάνω των καὶ θὰ τὰ βάλῃς ὅλα ἐπάνω εἰς τὸ θυσιαστήριον.
14 τὰ δὲ κρέατα τοῦ μόσχου καὶ τὸ δέρμα καὶ τὴν κόπρον κατακαύσεις πυρὶ ἔξω τῆς παρεμβολῆς· ἁμαρτίας γάρ ἐστι. 14 Τα δε υπόλοιπα κρέατα του μόσχου, και το δέρμα και την κόπρον αυτού θα κατακαύσης έξω από την περιοχήν της κατασκηνώσεως· και τούτο διότι η θυσία αυτή είναι θυσία περί αμαρτίας. 14 Τάδε κρέατα ποὺ θὰ ἀπομείνουν ἀπὸ τὸ μοσχάρι καὶ τὸ δέρμα καὶ τὴν κόπρον ὡς μολυσμένα θὰ τὰ καύσῃς ὁλοτελῶς εις φωτιὰν ἔξω ἀπὸ τὸ στρατόπεδόν σας. Δεν πρέπει νὰ καοῦν μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα εἰς τὸ θυσιαστήριον, διότι ἡ θυσία αὐτὴ εἶναι θυσία διὰ τὸν ἐξιλασμὸν τῶν ἁμαρτιῶν.
15 καὶ τὸν κριὸν λήψῃ τὸν ἕνα, καὶ ἐπιθήσουσιν ᾿Ααρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ κριοῦ· 15 Θα λάβης έπειτα από τους δύο κριους τον ένα, επί της κεφαλής του οποίου θα θέσουν τα χέρια των ο Ααρών και οι υιοί του. 15 Θὰ πάρῃς καὶ τὸ ἕνα κριάρι καὶ θὰ βάλουν ἐπάνω εἰς τὸ κεφάλι του τὰ χέρια τῶν ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοί του.
16 καὶ σφάξεις αὐτὸν καὶ λαβὼν τὸ αἷμα προσχεεῖς πρὸς τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ. 16 Θα σφάξης αυτόν και το αίμα αυτού θα το χύσης κύκλω εις την βάσιν του θυσιαστηρίου. 16 Κατόπιν θὰ τὸ σφάξῃς καὶ ἀφοῦ πάρῃς τὸ αἷμα του, θὰ τὸ χύσῃς γύρω ἀπὸ τὸ θυσιαστήριον.
17 καὶ τὸν κριὸν διχοτομήσεις κατὰ μέλη καὶ πλυνεῖς τὰ ἐνδόσθια καὶ τούς πόδας ὕδατι καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὰ διχοτομήματα σὺν τῇ κεφαλῇ. 17 Θα διαμελίσης τον κριον εις τεμάχια, θα πλύνης τα εντόσθια και τους πόδας με νερό και θα θέσης αυτά μαζή με την κεφαλήν επάνω εις τα άλλα τεμάχια. 17 Θὰ διαμελίσῃς ἔπειτα τὸ κριάρι καὶ θὰ πλύνῃς μὲ καθαρὸ νερὸ τὰ ἐντόσθια καὶ τὰ πόδια του καὶ θὰ τὰ βάλῃς μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα τεμάχια. Θὰ εἶναι μαζὶ καὶ τὸ κεφάλι του.
18 καὶ ἀνοίσεις ὅλον τὸν κριὸν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ὁλοκαύτωμα τῷ Κυρίῳ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας· θυσίασμα Κυρίῳ ἐστί. 18 Θα προσφέρης όλον αυτόν τον κριον στο θασιαστήριον των ολοκαυτωμάτων ως ολοκαύτωμα στον Κυριον, εις οσμήν ευωδίας, διότι αυτή η θυσία είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη εις Αυτόν. 18 Καὶ θὰ βάλῃς ἐπάνω εἰς τὸ θυσιαστήριον ὅλον τὸ ἐσφαγμένο κριάρι, διὰ νὰ καῇ ὁλόκληρον πρὸς τιμὴν τοῦ Κυρίου ὡς ὀσμὴ εὐωδίας. Αὐτὴ ἡ θυσία εἶναι ὁλοκληρωτικῶς ἀφιερωμένῃ εἰς τὸν Κύριον.
19 καὶ λήψῃ τὸν κριὸν τὸν δεύτερον, καὶ ἐπιθήσει ᾿Ααρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ κριοῦ· 19 Θα λάβης έπειτα τον δεύτερον κριόν. Ο Ααρών και οι υιοί του θα θέσουν τας χείρας των επάνω εις την κεφαλήν του κριου τούτου. 19 Θὰ πάρῃς κατόπιν καὶ τὸ δεύτερο κριάρι καὶ θὰ βάλουν ἐπάνω εἰς τὸ κεφάλι του τὰ χέρια τῶν ὁ Ἀαρὼν καὶ τὰ παιδιά του.
20 καὶ σφάξεις αὐτόν, καὶ λήψῃ τοῦ αἵματος αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸς ᾿Ααρὼν τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς δεξιᾶς χειρὸς καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸς τοῦ δεξιοῦ, καὶ ἐπὶ τοὺς λοβοὺς τῶν ὤτων τῶν υἱῶν αὐτοῦ τῶν δεξιῶν καὶ ἐπὶ τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτῶν τῶν δεξιῶν καὶ ἐπὶ τὰ ἄκρα τῶν ποδῶν αὐτῶν τῶν δεξιῶν. 20 Θα σφάξης αυτόν, θα λάβης από το αίμα του και θα, θέσης από αυτό στο κάτω άκρον του δεξιού αυτιού του Ααρών, στο άκρον της δεξιάς χειρός του και εις το άκρον του δεξιού ποδός του. Επίσης θα θέσης από το αίμα όχι το εις τα κάτω άκρα των δεξιών αυτιών και εις τα άκρα των δεξιών χειρών και εις τα άκρα των δεξιών ποδών των υιών του Ααρών. 20 Ἔπειτα θὰ τὸ σφάξῃς καὶ θὰ πάρῃς ἀπὸ τὸ αἷμα του καὶ θὰ βάλῃς εἰς τὸ κάτω ἄκρον τοῦ δεξιοῦ αὐτιοῦ τοῦ Ἀαρὼν καὶ εἰς τὸ ἄκρον τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ του καὶ εἰς τὸ ἄκρον τοῦ δεξιοῦ ποδιοῦ του. Θὰ βάλῃς αἷμα ἐπίσης καὶ εἰς τὰ κάτω ἄκρα τῶν δεξιῶν αὐτιῶν τῶν υἱῶν του καὶ εἰς τὰ ἄκρα τῶν δεξιῶν χεριῶν των καὶ εἰς τὰ ἄκρα τῶν δεξιῶν ποδιῶν των.
21 καὶ λήψῃ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τῆς χρίσεως καὶ ρανεῖς ἐπὶ ᾿Ααρὼν καὶ ἐπὶ τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ ἁγιασθήσεται αὐτὸς καὶ ἡ στολὴ αὐτοῦ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ στολαὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ· τὸ δὲ αἷμα τοῦ κριοῦ προσχεεῖς πρὸς τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ. 21 Θα λάβης από το αίμα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων και από το έλαιον της χρίσεως και θα ραντίσης με αυτά τον Ααρών και την στολήν του και μετά από αυτόν τους υιούς του και τας στολάς των και έτσι θα καθιερωθούν εις εμέ αυτός και η στολή του, και μαζή με αυτόν οι υιοί του και αι στολαί αυτών. Το υπόλοιπον αίμα του κριου θα το χύσης κύκλω εις την βάσιν του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων. 21 Θὰ πάρῃς καὶ ἀπὸ τὸ αἷμα ποὺ εἶναι εἰς τὸ θυσιαστήριον καὶ ἀπὸ τὸ λάδι τὸ εἰδικὸν διὰ τὰς χρίσεις καὶ θὰ ραντίσῃς μὲ αὐτὰ τὸν Ἀαρὼν καὶ τὴν στολήν του καὶ μαζὶ μὲ ἐκεῖνον καὶ τοὺς υἱούς του καὶ τὰς στολάς των. Ἔτσι θὰ εἶναι πλέον ἅγια, ἀφιερωμένα εἰς ἐμὲ ὅλα, καὶ ὁ ἴδιος δηλαδὴ ὁ Ἀαρὼν καὶ ἡ στολή του καὶ μαζί του καὶ τὰ παιδιά του καὶ τὰ ἄμφία των. Τὸ δὲ ὑπόλοιπον αἷμα, ποὺ θὰ τρέξῃ ἀπὸ τὸ κριάρι, θὰ τὸ χύσῃς γύρω ἀπὸ τὸ θυσιαστήριον.
22 καὶ λήψῃ ἀπὸ τοῦ κριοῦ τὸ στέαρ αὐτοῦ καὶ τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὴν κοιλίαν καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν καὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιόν· ἔστι γὰρ τελείωσις αὕτη· 22 Θα λάβης από τον κριον το λίπος, το λίπος το καλύπτον την κοιλίαν, τον λοβόν του ήπατος, τους δύο νεφρούς και το λίπος το επάνω αυτών και την δεξιάν ωμοπλάτην. Η θυσία αυτή έγινε δια την χειροτονίαν και καθιέρωσιν του Ααρών και των υιών του· 22 Θὰ πάρῃς κατόπιν καὶ τὰ λίπη, ποὺ ἔχει τὸ κριάρι· τὸ λίπος ποὺ σκεπάζει τὴν κοιλίαν καὶ τὸ τμῆμα ἀπὸ τὸ σηκώτι, ποὺ προεξέχει σὰν αὐτὶ καὶ τὰ δύο του νεφρὰ μὲ τὸ λίπος, ποὺ εἶναι ἐπάνω των, καθὼς καὶ τὴν δεξιάν του ὠμοπλάτην. Πρέπει να γίνουν αὐτά, διότι ἡ θυσία αὐτὴ προσφέρεται διὰ τὴν ὁριστικὴν καὶ τελικὴν ἐγκατάστασιν τῶν ἱερέων εἰς τὰ ἱερὰ ἔργα των.
23 καὶ ἄρτον ἕνα ἐξ ἐλαίου καὶ λάγανον ἓν ἀπὸ τοῦ κανοῦ τῶν ἀζύμων τῶν προτεθειμένων ἔναντι Κυρίου 23 θα λάβης από το κάνιστρον των αζύμων άρτων, που ευρίσκεται ενώπιον του Κυρίου, ένα χωρίς προζύμι άρτον ζυμωμένον με λάδι και μίαν λαγάναν· 23 Θὰ πάρῃς καὶ ἕνα ψωμὶ ζυμωμένο μὲ λάδι χωρὶς προζύμι καὶ μίαν λαγάναν ἀπὸ τὸ πανέρι τῶν ἀζύμων, ποὺ ἤδη ἔχουν προσφερθῇ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
24 καὶ ἐπιθήσεις τὰ πάντα ἐπὶ τὰς χεῖρας ᾿Ααρὼν καὶ ἐπὶ τὰς χεῖρας τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἀφοριεῖς αὐτὰ ἀφόρισμα ἔναντι Κυρίου. 24 και θα θέσης όλα αυτά εις τα χέρια του Ααρών και εις τα χέρια των παιδιών του, θα τα ξεχωρίσης δηλαδή από τα άλλα, που υπάρχουν στο κάνιστρον, και θα τα προσφέρης ως αφιέρωμα προς τον Κυριον. 24 Καὶ θὰ τὰ βάλῃς ὅλα αὐτὰ εἰς τὰ χέρια τοῦ Ἀαρὼν καὶ εἰς τὰ χέρια τῶν υἱῶν του καὶ θὰ τὰ ξεχωρίσῃς ὡς ἀφιέρωμα καὶ προσφορὰν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
25 καὶ λήψῃ αὐτὰ ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἀνοίσεις ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῆς ὁλοκαυτώσεως εἰς ὀσμὴν εὐωδίας ἔναντι Κυρίου· κάρπωμά ἐστι Κυρίῳ. 25 Θα τα λάβης από τα χέρια εκείνων και θα τα προσφέρης στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων εις οσμήν ευωδίας ενώπιον του Κυρίου. Είναι αυτή θυσία δια τον Κυριον. 25 Θὰ τὰ πάρῃς κατόπιν ἀπὸ τὰ χέρια των καὶ θὰ τὰ βάλῃς νὰ καοῦν ἐπάνω εἰς τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων ὡς ὀσμὴ εὐωδίας εὐπρόσδεκτος ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Εἶναι τοῦτο θυσία προσφορᾶς εἰς τὸν Κύριον.
26 καὶ λήψῃ τὸ στηθύνιον ἀπὸ τοῦ κριοῦ τῆς τελειώσεως, ὅ ἐστιν ᾿Ααρών, καὶ ἀφοριεῖς αὐτὸ ἀφόρισμα ἔναντι Κυρίου, καὶ ἔσται σοι ἐν μερίδι. 26 Θα λάβης το στήθος από τον κριόν, τον προσφερθέντα δια την χειροτονίαν και καθιέρωσιν του Ααρών και θα το προσφέρης ως αφιέρωμα στον Κυριον. Και θα είναι τούτο ιδικόν σου μερίδιον. 26 Καὶ θὰ πάρῃς τὸ στῆθος ἀπὸ τὸ κριάρι, ποὺ προσεφέρθη ὡς θυσία διὰ τὴν χειροτονίαν καὶ καθιέρωσιν τοῦ Ἀαρὼν καὶ θὰ τὸ ξεχωρίσῃς ὡς ἰδιαιτέραν προσφορὰν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Καὶ θὰ εἶναι αὐτὸ ἰδική σου μερίς, ἐπειδὴ θὰ εἶσαι σὺ ὁ θύτης.
27 καὶ ἁγιάσεις τὸ στηθύνιον ἀφόρισμα καὶ τὸν βραχίονα τοῦ ἀφαιρέματος, ὃς ἀφώρισται καὶ ὃς ἀφῄρηται ἀπὸ τοῦ κριοῦ τῆς τελειώσεως ἀπὸ τοῦ ᾿Ααρὼν καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτοῦ, 27 Θα καθαγιάσης το χωρισθέν αυτό στήθος και την ωμοπλάτην του κριου, η οποία καθηγιάσθη και ετέθη χωριστά από τον κριον τον θυσιασθέντα δια την χειροτονίαν και καθιέρωσιν του Ααρών και των υιών του. 27 Καὶ θὰ χαρακτηρίσής ὡς ἅγια καὶ ἱερὰ τὸ στῆθος αὐτό, ποὺ ἐζεχωρισθῇ ἀπὸ τὸ κριάρι, καθὼς καὶ τὴν ὠμοπλάτην, ποὺ ἐβγῆκε καὶ ἐζεχωρίσθη ἀπὸ τὸ κριάρι, τὸ ὁποῖον προσεφέρθη ὡς εἰδικὴ προσφορὰ διὰ τὴν χειροτονίαν τοῦ Ἀαρὼν καὶ τῶν υἱῶν του.
28 καὶ ἔσται ᾿Ααρὼν καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ νόμιμον αἰώνιον παρὰ τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ· ἔστι γὰρ ἀφαίρεμα τοῦτο καὶ ἀφαίρεμα ἔσται παρὰ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἀπὸ τῶν θυμάτων τῶν σωτηρίων τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, ἀφαίρεμα Κυρίῳ. 28 Αυτό θα είναι αιώνιος νόμος δια τον Ααρών και τους υιούς αυτού μεταξύ όλων των Ισραηλιτών. Το στήθος και η ωμοπλάτη που αφαιρούνται τώρα, θα αφαιρούνται και στο μέλλον υπό των Ισραηλιτών από τας ευχαριστηρίους δια την σωτηρίαν των θυσίας και θα προσφέρωνται στον Κυριον. 28 Αὐτὰ θὰ προορίζωνται διὰ τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱούς του μὲ νόμον παντοτινὸν εἰς ολους τοὺς Ἰσραηλίτας, Τὸ στῆθος καὶ ἡ ὠμοπλάτη δηλαδὴ ξεχωρίζονται ἰδιαιτέρως διὰ τοὺς ἱερεῖς καὶ θὰ ξεχωρίζωνται πάντοτε ἀπὸ ὅλας τὰς θυσίας, ποὺ θὰ προσφέρουν οἱ Ἰσραηλῖται εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης διὰ τὴν σωτηρίαν, ποὺ παρέχει ὁ Θεὸς εἰς αὐτούς. Θὰ ξεχωρίζωνται αὐτὰ ὡς ἰδιαιτέρα προσφορὰ εἰς τὸν Κύριον.
29 καὶ ἡ στολὴ τοῦ ἁγίου, ἥ ἐστιν ᾿Ααρών, ἔσται τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ μετ᾿ αὐτόν, χρισθῆναι αὐτοὺς ἐν αὐτοῖς καὶ τελειῶσαι τὰς χεῖρας αὐτῶν. 29 Η καθιερωμένη στολή, η οποία ανήκει στον Ααρών, θα περιέλθη στους υιούς του ύστερα απ' αυτόν, δια να χρισθούν αυτοί δια του ελαίου της χρίσεως μαζή με την στολήν αυτήν και καθαγιασθούν και τα χέρια αυτών. 29 Ἠ δὲ στολὴ τοῦ Ἀαρὼν ἡ ξεχωριστὴ καὶ ἱερά, θὰ ἀνήκῃ μετὰ τὸν θάνατόν του εἰς τοὺς ἀπογόνούς του, ὥστε ἀφοῦ ἐνδύωνται μὲ αὐτὰ τὰ ἄμφια νὰ χρίωνταί μὲ τὸ εἰδικὸν λάδι καὶ νὰ καθιερώνωνται πλέον τὰ χέρια των εἰς τὰ ἱερατικὰ ἔργα.
30 ἑπτὰ ἡμέρας ἐνδύσεται αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ὁ ἀντ᾿ αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν αὐτοῦ, ὃς εἰσελεύσεται εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου λειτουργεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις. 30 Επί επτά ημέρας θα ενδύεται την ιεράν αυτήν στολήν ο αντικαταστάτης του Ααρών, ο οποίος θα προέρχεται από τους απογόνους του και θα εισέρχεται εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, δια να λειτουργή εις τα Αγια. 30 Ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας θὰ φορῇ τὰ ἄμφια αὐτὰ ἐκεῖνος ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους του, ποὺ θὰ γίνεται ἀρχιερεὺς καὶ διάδοχος τοῦ Ἄαρων καὶ ὃὁ ὁποῖος θὰ εἰσέρχεται εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου, διὰ νὰ λειτουργῇ εἰς τὸν ἅγιον τόπον.
31 καὶ τὸν κριὸν τῆς τελειώσεως λήψῃ καὶ ἑψήσεις τὰ κρέα ἐν τόπῳ ἁγίῳ, 31 Θα πάρης τον κριον της καθιερώσεως του Ααρών και θα ψήσης τα κρέατα αυτού στον ιερόν τόπον. 31 Θὰ πάρῃς δὲ τὸ κριάρι, ποὺ ἐθυσιάσθη διὰ τὴν καθιέρωσιν τοῦ Ἀαρὼν καὶ θὰ ψήσῃς τὰ κρέατα, ποὺ ἀπέμειναν, εἰς χῶρον ἅγιον καὶ ἱερόν, ξεχωρισμένον ἀπὸ κάθε ἄλλην χρῆσιν.
32 καὶ ἔδονται ᾿Ααρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰ κρέα τοῦ κριοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τοὺς ἐν τῷ κανῷ παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· 32 Ο Ααρών και οι υιοί αυτού θα φάγουν τα κρέατα του κριου και τους άρτους, οι οποίοι ευρίσκονται στο κάνιστρον, πλησίον της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου. 32 Ὁ δὲ Ἀαρὼν καὶ τὰ παιδιά του θὰ φάγουν τὰ κρέατα αὐτά, ποὺ ἀπέμειναν ἀπὸ τὸ κριάρι, καθὼς καὶ τὰ ψωμιά, ποὺ εἶναι εἰς τὸ πανέρι, κοντὰ εἰς τὴν εἴσοδον τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου.
33 ἔδονται αὐτά, ἐν οἷς ἡγιάσθησαν ἐν αὐτοῖς τελειῶσαι τὰς χεῖρας αὐτῶν, ἁγιάσαι αὐτούς, καὶ ἀλλογενὴς οὐκ ἔδεται ἀπ᾿ αὐτῶν· ἔστι γὰρ ἅγια. 33 Θα φάγουν αυτά, δια των οποίων εξιλεώθησαν, ώστε να καθιερωθούν ως ιερείς και να καταστούν ικαναί αι χείρες αυτών να προσφέρουν προς τον Κυριον. Κανείς ξένος δεν θα φάγη από τα κρέατα αυτά, διότι είναι ηγιασμένα. 33 Θὰ φάγουν αὐτὰ μὲ τὰ ὁποῖα οἱ ἴδιοι ἐχωρίσθησαν ἀπὸ τὸν λαὸν καὶ ἔγιναν πρόσωπα ἱερὰ ἔτσι, ὥστε νὰ εἶναι εἰς τὸ ἑξῆς τὰ χέρια των προωρισμένα διὰ τὰ ἱερατικὰ ἔργα καὶ οἱ ἴδιοι ὁλοτελῶς ἀφιερωμένοι εἰς τὸν Θεόν. Προσοχὴ ὅμως! Κανεὶς ἄνθρωπος ἄλλης φυλῆς δεν πρέπει νὰ φάγῃ ἀπὸ αὐτά. Διότι τὰ κρέατα αὐτὰ εἶναι ἅγια.
34 ἐὰν δὲ καταλειφθῇ ἀπὸ τῶν κρεῶν τῆς θυσίας τῆς τελειώσεως καὶ τῶν ἄρτων ἕως πρωΐ, κατακαύσεις τὰ λοιπὰ πυρί· οὐ βρωθήσεται, ἁγίασμα γάρ ἐστι. 34 Εάν δε περισσεύσουν από τα κρέατα της θυσίας του καθαγιασμού του Ααρών και από τους άρτους έως το πρωϊ, αυτά τα υπόλοιπα θα τα καύσης στο πυρ. Δεν θα φαγωθούν διότι είναι ηγιασμένα. 34 Ἐὰν δὲ περισσεύσῃ κάτι ἀπὸ τὰ κρέατα τῆς θυσίας, ποὺ προσεφέρθη διὰ τὴν ἱερατικὴν καθιέρωσιν, καθὼς καὶ ἀπὸ τὰ ψωμία μέχρι τὸ πρωΐ, πρέπει νὰ καύσῃς αὐτὰ ποὺ θὰ ἀπομεῖνονν εἰς τὴν φωτιάν. Δεν ἐπιτρέπεται νὰ φαγωθοῦν τὴν ἑπομένην, διότι εἶναι ἅγια καὶ ἱερά.
35 καὶ ποιήσεις ᾿Ααρὼν καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ οὕτω κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετειλάμην σοι· ἑπτὰ ἡμέρας τελειώσεις τὰς χεῖρας αὐτῶν. 35 Κατ' αυτόν τον τρόπον θα κάμης όλα όσα σε διέταξα στον Ααρών και τους υιούς αυτού, ώστε να χειροτονηθούν και να είναι ιερείς. 35 Καὶ θὰ κάνῃς ὅσα συνιστοῦν τὴν χειροτονίαν τὸν Ἀαρὼν καὶ τῶν υἱῶν του συμφώνως πρὸς ὅλα, ὅσα σοῦ παρήγγειλα. Ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας θὰ διαρκοῦν αἱ τελεταί, μὲ τὰς ὁποίας θὰ καθιερώσς τὰ χέρια των εἰς τὰ ἱερατικὰ ἔργα.
36 καὶ τὸ μοσχάριον τῆς ἁμαρτίας ποιήσεις τῇ ἡμέρᾳ τοῦ καθαρισμοῦ καὶ καθαριεῖς τὸ θυσιαστήριον ἐν τῷ ἁγιάζειν σε ἐπ᾿ αὐτῷ καὶ χρίσεις αὐτὸ ὥστε ἁγιάσαι αὐτό. 36 Το μοσχάρι, το οποίον θα προσφέρετε θυσίαν δια την άφεσιν αμαρτιών, θα το προσφέρης κάθε ημέραν του καθαρισμού και θα καθαρίζης το θυσιαστήριον, δια να αγιάζης συ αυτό και θα το χρίης δια να είναι άγιον. 36 Κάθε μίαν ἀπὸ τὰς ἡμέρας τοῦ καθαρισμοῦ καὶ τῆς καθιερώσεως τῶν ἱερέων θὰ θυσιάζῃς εἰς τὸ θυσιαστήριον ἕνα μοσχάρι ὡς θυσίαν ἐξιλεώσεως διὰ τὰς ἁμαρτίας καὶ ἔτσι θὰ καθαρίζῃς τὸ θυσιαστήριον μὲ τὴν θυσίαν τῆς ἐξιλεώσεως, ποὺ θὰ προσφέρῃς ἐπάνω του. Θὰ τὸ χρίῃς καὶ μὲ τὸ εἰδικὸν λάδι, ὥστε νὰ εἶναι ἱερὸν καὶ ἅγιον, ἀφιερωμένον εἰς τὸν Θεόν.
37 ἑπτὰ ἡμέρας καθαριεῖς τὸ θυσιαστήριον καὶ ἁγιάσεις αὐτό, καὶ ἔσται τὸ θυσιαστήριον ἅγιον τοῦ ἁγίου· πᾶς ὁ ἁπτόμενος τοῦ θυσιαστηρίου ἁγιασθήσεται. 37 Επί επτά ημέρας θα καθαρίζης το θυσιαστήριον και θα το αγιάσης· τότε θα είναι αυτό αγιώτατον. Καθένας ο οποίος θα το εγγίζη με ευλάβειαν, θα αγιασθή. 37 Ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας θὰ καθαρίζῃς μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν τὸ θυσιαστήριον καὶ θὰ τὸ ἁγιάζῃς. Ἔτσι θὰ γίνῃ αὐτὸ ἁγιώτατον, ἀνάλογον τοῦ ἁγίου Θεοῦ. Καθένς δὲ ποὺ θὰ ἐγγίζῃ τὸ θυσιαστήριον θὰ γίνεται μέτοχος τῆς ἁγιότητός του.
38 Καὶ ταῦτά ἐστιν, ἃ ποιήσεις ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἀμώμους δύο τὴν ἡμέραν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐνδελεχῶς, κάρπωμα ἐνδελεχισμοῦ. 38 Αυταί είναι αι θυσίαι, τας οποίας θα προσφέρης επάνω στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων. Εκάστην ημέραν θα προσφέρης δύο αμνούς αρτιμελείς, χωρίς κανένα ελάττωμα. Αυτή θα είναι και θα λέγεται θυσία καθημερινή. 38 Αἱ δὲ θυσίαι, τὰς ὁποίας θὰ προσφέρῃς ἐπάνω εἰς τὸ θυσιαστήριον, εἶναι αἱ ἑξῆς: Συνεχῶς κάθε ἡμέραν θὰ προσφέρῃς εἰς τὸ θυσιαστήριον δύο ἀρνιὰ ἡλικίας ἐνὸς ἔτους καὶ χωρὶς κανένα σωματικὸν ἐλάττωμα ὡς θυσίαν ἀδιάκοπον καὶ παντοτινήν.
39 τὸν ἀμνὸν τὸν ἕνα ποιήσεις τὸ πρωΐ καὶ τὸν ἀμνὸν τὸν δεύτερον ποιήσεις τὸ δειλινόν· 39 Τον ένα αμνόν θα τον προσφέρης το πρωϊ και τον δεύτερον αμνόν το δειλινόν. 39 Τὸ ἕνα ἀρνὶ θὰ τὸ θυσιάζῃς τὸ πρωῒ καὶ τὸ δεύτερον ἀρνὶ θὰ τὸ θυσιάζῃς τὸ δειλινόν.
40 καὶ δέκατον σεμιδάλεως πεφυραμένης ἐν ἐλαίῳ κεκομμένῳ τῷ τετάρτῳ τοῦ εἲν καὶ σπονδὴν τὸ τέταρτον τοῦ εἲν οἴνου τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνί· 40 Τέσσαρα κιλά σημιγδάλι ζυμωμένο με καθαρόν έλαιον ημίσεος περίπου κιλού και ήμισυ περίπου κιλόν οίνου προς σπονδήν θα προσφέρης δια κάθε αμνόν. 40 Μαζὶ μὲ τὸ πρῶτον ἀρνὶ θὰ προσφέρῃς καὶ τέσσερα (περίπου) κιλὰ σιμιγδάλι ζυμωμένο μὲ δύο (περίπου) κιλὰ λάδι, ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ κοπάνισμα τῆς ἐλιᾶς. Θὰ προσφέρῃς ἐπίσης καὶ σπονδὴν δύο (περίπου) κιλὰ κρασί
41 καὶ τὸν ἀμνὸν τὸν δεύτερον ποιήσεις τὸ δειλινόν, κατὰ τὴν θυσίαν τὴν πρωϊνὴν καὶ κατὰ τὴν σπονδὴν αὐτοῦ ποιήσεις εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, κάρπωμα Κυρίῳ, 41 Τον δεύτερον αμνόν θα τον προσφέρης κατά το δειλινόν. Οπως προσέφερες την πρωϊνήν θυσίαν και σπονδήν, έτσι θα προσφέρης και την απογευματινήν θυσίαν εις ευάρεστον οσμήν ευωδίας, θυσίαν στον Κυριον. 41 Τὸ δεύτερον ἀρνὶ θὰ τὸ προσφέρῃς κατὰ τὸ δειλινὸν μὲ τὸν ἴδιον τρόπον προσφορᾶς τῆς πρωϊνῆς θυσίας καὶ τῆς σπονδῆς. Ἡ θυσία αὐτὴ θὰ εἶναι προσφορὰ εἰς τὸν Κύριον, εὐπρόσδεκτος ὀσμὴ εὐωδίας ἐνώπιόν Του.
42 θυσίαν ἐνδελεχισμοῦ εἰς γενεὰς ὑμῶν, ἐπὶ θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἔναντι Κυρίου, ἐν οἷς γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖθεν, ὥστε λαλῆσαί σοι. 42 Η καθημερινή αυτή θυσία θα προσφέρεται πάντοτε εις όλας τας γενεάς σας πλησίον της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου ενώπιον του Κυρίου. Δια των θυσιών αυτών και από την Σκηνήν του Μαρτυρίου θα γίνομαι εγώ γνωστός εις σας και θα ομιλώ προς σας. 42 Ἡ πρωϊνὴ καὶ βραδυνὴ θυσία θὰ γίνεται συνεχῶς εἰς ὅλας τὰς γενεᾶς σας, εἰς τὴν πύλην τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου, ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ἐκεῖ εἰς τὸν ἅγιον τόπον, ἀπὸ ὅπου θὰ ἐμφανίζωμαι εἰς σέ, διὰ νὰ σοῦ ὁμιλῶ.
43 καὶ τάξομαι ἐκεῖ τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν δόξῃ μου· 43 Εκεί θα δίδω τας εντολάς μου και θα φαίνωμαι άγιος εις την δόξαν μου. 43 Καὶ θὰ δίδω ἐκεῖ τὰς διαταγάς μου εἰς τοὺς Ἰσραηλίτας καὶ θὰ ἀκτινοβολῇ ἐκεῖ ἡ ἁγιότης μου μὲ τὴν παρουσίαν καὶ λάμψιν τῆς δόξης μου.
44 καὶ ἁγιάσω τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ᾿Ααρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἁγιάσω ἱερατεύειν μοι. 44 Θα αγιάσω και θα δοξάσω την Σκηνήν του Μαρτυρίου και το θυσιαστήριον, όπως επίσης θα αγιάσω τον Ααρών και τους υιούς του, δια να ιερουργούν εις λατρείαν. 44 Θὰ ἀναδείξω δὲ ἱερὰν καὶ ἁγίαν τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου, καθὼς ἐπίσης θὰ κάνω ἅγιον καὶ ἱερὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον. Θὰ ἀναδείξω δὲ ἱεροὺς καὶ ἁγίους καὶ τὸν Ἀαρὼν μὲ τοὺς υἱούς του, ὥστε νὰ ἠμποροῦν νὰ μὲ διακονοῦν ὡς ἱερεῖς μου.
45 καὶ ἐπικληθήσομαι ἐν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, 45 Θα με επικαλούνται οι Ισραηλίται και θα είμαι ο Θεός των. 45 Ἔτσι θὰ μὲ ἔχουν ἀνάμεσά των οἱ Ἰσραηλῖται καὶ θὰ μὲ ἐπικαλοῦνται καὶ θὰ εἶμαι ὁ Θεός των.
46 καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν, ὁ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐπικληθῆναι αὐτοῖς καὶ εἶναι αὐτῶν Θεός. 46 Και θα μάθουν ότι εγώ είμαι Κυριος ο Θεός των, ο οποίος τους έβγαλα ελευθέρους από την Αίγυπτον, ώστε να με επικαλούνται και να είμαι ο Θεός των. 46 Καὶ θὰ μάθουν ὅτι ἐγὼ εἶμαι Κύριος, ὁ Θεός των, Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος τοὺς ἔβγαλα ἐλευθέρους ἀπὸ τὴν χώραν τῆς Αἰγύπτου, ὥστε νὰ μὲ ἐπικαλοῦνται καὶ νὰ εἶμαι Θεός των.