Σάββατο, 13 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:53
Δύση: 19:59
Σελ. 5 ημ.
104-262
16ος χρόνος, 5901η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (Γ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΕΑΝ δὲ θυσία σωτηρίου τὸ δῶρον αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ, ἐὰν μὲν ἐκ τῶν βοῶν αὐτοῦ προσαγάγῃ, ἐάν τε ἄρσεν, ἐάν τε θῆλυ, ἄμωμον προσάξει αὐτὸ ἔναντι Κυρίου. 1 Εάν δε προσφέρη κανείς προς τον Κυριον αιματηράν θυσίαν ευχαριστήριον δια την διάσωσίν του, δύναται να προσφέρη αυτήν από τα βόδια του αρσενικόν η θηλυκόν· θα είναι όμως χωρίς κανένα σωματικόν ελάττωμα εκείνο που θα προσφέρη στον Κυριον. 1 Εὰν δὲ ἡ προσφορὰ ὁποιουδήποτε διὰ τὸν Κύριον εἶναι θυσία, μὲ τὴν ὁποίαν θέλει νὰ ἐκφράσῃ τὴν εὐγνωμοσύνην του εἰς Ἐκεῖνον διὰ τυχὸν διάσωσίν του ἀπὸ κάποιον κίνδυνον, ἢ διὰ νὰ ἔχῃ εὐνοϊκὸν ὑπὲρ αυτοῦ τὸν Κύριον, τότε, ἐὰν μὲν τὸ δῶρον του προέρχεται ἀπὸ τὰ βόδια, εἴτε αὐτὸ εἶναι ἀρσενικὸν εἴτε θηλυκόν, πρέπει νὰ μὴ ἔχῃ κανένα ἐλάττωμα αὐτὸ ποὺ θὰ προσφέρῃ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
2 καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ δώρου, καὶ σφάξει αὐτὸ ἐναντίον Κυρίου παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων κύκλῳ. 2 Ο προσφέρων θα θέση τας χείρας του επάνω εις την κεφαλήν του ζώου και θα σφάξη αυτό ενώπιον του Κυρίου πλησίον εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου. Οι δε ιερείς, οι υιοί του Ααρών, θα χύσουν το αίμα κύκλω κοντά στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων. 2 Θὰ βάλῃ δὲ τὰ χέρια του ἐπάνω εἰς τὸ κεφάλι τοῦ ζώου ποὺ προσφερει ὡς δῶρον καὶ θὰ τὸ σφάξῃ ἐνώπιον Κυρίου, κοντὰ εἰς τὰς πύλας τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου. Οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών, οἱ ἱερεῖς, θὰ χύσουν τὸ αἷμα του ὁλόγυρα εἰς τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων.
3 καὶ προσάξουσιν ἀπὸ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου κάρπωμα Κυρίῳ, τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὴν κοιλίαν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῆς κοιλίας 3 Από την ευχαριστήριον αυτήν προσφοράν θα προσφέρουν οι ιερείς στον Κυριον το λίπος, που καλύπτει την κοιλίαν, και όλον το λίπος που υπάρχει εις αυτήν. 3 Καὶ θὰ προσφέρουν ἀπὸ τὴν θυσίαν αὐτὴν τοῦ «σωτηρίου» ὡς δῶρον διὰ τὸν Κύριον τὸ λίπος τοῦ ζώου, ποὺ σκεπάζει τὴν κοιλίαν του καὶ ὅλον τὸ λίπος, ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὸ μέρος τῆς κοιλίας.
4 καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν, τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων, καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ. 4 Θα προσφέρουν επίσης τους δύο νεφρούς και το επάνω εις αυτούς λίπος το οποίον φθάνει μέχρι του άνω μέρους των μηρών, και τον λοβόν του ήπατος μαζή με τους νεφρούς, τα οποία και θα αφαιρέση ο προσφέρων την θυσίαν και θα τα δώση στους ιερείς. 4 Θὰ προσφέρουν ἐπίσης καὶ τοὺς δύο νεφρούς του καὶ τὸ λίπος, ποὺ τοὺς περιβάλλει καὶ φθάνει εἰς τὸ ἄνω μέρος τῶν μηρῶν. Θὰ ἀφαιρέσῃ δὲ μαζὶ μὲ τοὺς νεφροὺς καὶ τὸν λοβὸν ποὺ προεξέχει (σὰν αὐτί) ἀπὸ τὸ συκώτι.
5 καὶ ἀνοίσουσιν αὐτὰ οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπὶ τὰ ὁλοκαυτώματα ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπί τοῦ πυρὸς ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· κάρπωμα, ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ. 5 Οι υιοί του Ααρών, οι ιερείς, θα προσφέρουν αυτά στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων, επάνω εις τα καιόμενα ξύλα του θυσιαστηρίου. Είναι τούτο θυσία εις άσμην ευωδίας προς τον Κυριον. 5 Καὶ θὰ προσφέρουν αὐτὰ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών, οἱ ἱερεῖς, ἐπάνω εἰς τὸ θυσιαστήριον, ἐκεῖ ὅπου καίονται τελείως τὰ προσφερόμενα, ἐπάνω εἰς τὰ ξύλα, ποὺ εἶναι εἰς τὴν φωτιὰν τοῦ θυσιαστηρίου. Θὰ τὰ προσφέρουν, διὰ νὰ καοῦν ὡς θυσία εὐπρόσδεκτος καὶ ὀσμὴ εὐωδίας εἰς τὸν Κύριον.
6 ᾿Εὰν δὲ ἀπὸ τῶν προβάτων τὸ δῶρον αὐτοῦ θυσία σωτηρίου τῷ Κυρίῳ, ἄρσεν ἢ θῆλυ, ἄμωμον προσοίσει αὐτό. 6 Εάν όμως προσφέρη κανείς ευχαριστήριον δια την διάσωσίν του θυσίαν προς τον Κυριον από τα πρόβατά του, δύναται το προσφερόμενον ζώον να είναι αρσενικόν η θηλυκόν, χωρίς όμως σωματικόν ελάττωμα. 6 Ἐὰν ὅμως ἡ προσφορὰ ἐνὸς ἀνθρώπου διὰ τὴν εἰρηνικὴν θυσίαν τῆς εὐγνωμοσύνης του πρὸς τὸν Κύριον, ἢ τῆς ἐκζητήσεως τῆς εὐνοίας του προέρχεται ἀπὸ τὰ πρόβατα, πρέπει ἐπίσης αὐτὸ ποὺ θὰ προσφέρῃ, εἴτε εἶναι ἀρσενικὸν εἴτε θηλυκόν, νὰ μὴ ἔχῃ κανένα ἐλάττωμα.
7 ἐὰν ἄρνα προσαγάγῃ τὸ δῶρον αὐτοῦ, προσάξει αὐτὸ ἔναντι Κυρίου, 7 Εάν αυτή η προσφερομένη θυσία είναι αρνί, θα προσφέρη τούτο εις την Σκηνήν ενώπιον του Κυρίου, 7 Ἐὰν προσφέρῃ ὡς δῶρον ἀρνί, θὰ τὸ φέρῃ εἰς τὸν ἰερὸν τόπον τῆς λατρείας ἐνώπιον Κυρίου,
8 καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ δώρου αὐτοῦ καὶ σφάξει αὐτὸ παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ. 8 θα θέση τας χείρας του επάνω εις την κεφαλήν του προσφερομένου δώρου και θα σφάξη αυτό πλησίον εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου. Οι δε ιερείς, οι υιοί του Ααρών, θα πάρουν το αίμα της θυσίας και θα το χύσουν πλησίον κύκλω του θυσιαστηρίου. 8 καὶ θὰ βάλῃ τὰ χέρια του ἐπάνω εἰς τὸ κεφάλι τοῦ ζώου, ποὺ προσφέρει ὡς δῶρον καὶ θὰ τὸ σφάξῃ κοντὰ εἰς τὰς πύλας τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου. Κατόπιν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών, οἱ ἱερεῖς, θὰ χύσουν τὸ αἷμα του ὁλόγυρα εἰς τὸ θυσιαστήριον.
9 καὶ προσοίσει ἀπὸ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου κάρπωμα τῷ Κυρίῳ, τὸ στέαρ καὶ τὴν ὀσφὺν ἄμωμον (σὺν ταῖς ψόαις περιελεῖ αὐτό) καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὴν κοιλίαν, καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῆς κοιλίας 9 Από την αιματηράν αυτήν ευχαριστήριον θυσίαν ο προσφέρων αυτήν θα προσφέρη στον Κυριον τυ λίπος και ολύκληρον το κρέας το περί την οσφύν μαζή με τους μυς, που υπάρχουν από την οσφύν μέχρι και τα περί τα νεφρά κρέατα και λίπη (τα νεφρομήτορα θα αφαιρέση όλα) και όλον το λίπος που σκεπάζει την κοιλίαν και το εντός της κοιλίας λίπος· 9 Καὶ θὰ προσφέρῃ ὡς δῶρον διὰ τὸν Κύριον ἀπὸ τὴν θυσίαν αὐτὴν τοῦ «σωτηρίου» τὸ λίπος καὶ ὅλον τὸ κρέας, ποὺ εἶναι εἰς τὴν μέσην τοῦ ζώου. (Θὰ τὸ ἀποχωρίσῃ μαζὶ μὲ τοὺς μῦς, ποὺ ὑπάρχουν γύρω ἀπὸ τοὺς νεφρούς). Θὰ προσφέρῃ καὶ ὅλον τὸ λίπος, ποὺ σκεπάζει τὴν κοιλίαν, καθὼς καὶ ὅλον τὸ λίπος, ποὺ ὑπάρχει εἰς τὸ μέρος τῆς κοιλίας.
10 καὶ ἀμφοτέρους τοὺς νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν, τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων, καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος σὺν τοῖς νεφροῖς περιελών, 10 τους δύο νεφρούς και το επ' αυτών λίπος, το οποίον φθάνει μέχρι του άνω μέρους των μηρών, τον λοβόν του ήπατος μαζή με τους νεφρούς. Ολα έχη τα θα τα αφαιρέση από το θυσιαζόμενον ζώον και θα τα δώση στον ιερέα. 10 Θὰ προσφέρῃ καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ λίπος, ποὺ τοὺς περιβάλλει καὶ φθάνει εἰς τοὺς μηρούς, καθὼς καὶ τὸν λοβόν, ποὺ ἔχει εἰς τὴν ἄκρην του τὸ συκώτι, ἀφοῦ τὸν ἀφαιρέσῃ μαζὶ μὲ τοὺς νεφρούς.
11 ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· ὀσμὴ εὐωδίας, κάρπωμα Κυρίῳ. 11 Ο δε ιερεύς θα προσφέρη όλα αυτά επάνω στο θασιαστήριον των ολοκαυτωμάτων. Θα είναι αυτή θυσία εις οσμήν ευωδίας προς τον Κυριον. 11 Θὰ τὰ προσφέρῃ δὲ ὁ ἱερεὺς ἐπάνω εἰς τὸ θυσιαστήριον, διὰ νὰ καοῦν ἐντελῶς καὶ θὰ εἶναι τοῦτο θυσία εὐπρόσδεκτος εἰς τὸν Κύριον καὶ ὀσμὴ εὐωδίας.
12 ᾿Εὰν δὲ ἀπὸ τῶν αἰγῶν τὸ δῶρον αὐτοῦ, καὶ προσάξει ἔναντι Κυρίου. 12 Εάν το δια θυσίαν δώρον του πρασφερθέντος είναι από τας αίγας, θα προσφέρη και αυτό στο θυσιαστήριον ενώπιον του Κυρίου. 12 Ἐὰν δὲ τὸ δῶρον κάποιου προέρχεται ἀπὸ τὰ κατσίκια του, θὰ τὸ παρουσιάσῃ καὶ αὐτὸ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
13 καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ σφάξουσιν αὐτὸ ἔναντι Κυρίου παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ. 13 Θα θέση τας χείρας του επάνω εις την κεφαλήν του ζώου. Θα σφάξουν αυτό ενώπιον του Κυρίου πλησίον της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου και οι υιοί του Ααρών, οι ιερείς, θα λάβουν το αίμα του σφαζομένου ζώου και θα χύσουν αυτό πλησίον και κύκλω του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων. 13 Καὶ ἀφοῦ βάλῃ τὰ χέρια του ἐπάνω εἰς τὸ κεφάλι τοῦ ζώου, θὰ τὸ σφάξουν ἐνώπιον Κυρίου κοντὰ εἰς τὰς πύλας τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου. Κατόπιν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών, οἱ ἱερεῖς, θὰ χύσουν τὸ αἷμα ὁλόγυρα εἰς τὸ θυσιαστήριον.
14 καὶ ἀνοίσει ἀπ᾿ αὐτοῦ κάρπωμα Κυρίῳ τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὴν κοιλίαν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπί τῆς κοιλίας 14 Από την προσφοράν αυτήν, θα προσφερθή υπό του ιερέως ως θυσία προς τον Κυριον το λίπος, που σκεπάζει την κοιλίαν, και όλον γενικώς το λίπος το εντός της κοιλίας, 14 Καὶ θὰ προσφέρῃ ἀπὸ τὸ ζῶον αὐτὸ ὡς δῶρον διὰ τὸν Κύριον τὸ λίπος, ποὺ σκεπάζει τὴν κοιλίαν καὶ ὅλον τὸ λίπος, ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὸ μέρος τῆς κοιλίας.
15 καὶ ἀμφοτέρους τοὺς νεφροὺς καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν, τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων, καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ. 15 τους δύο νεφρούς, το επάνω εις αυτούς λίπος, και το στο επάνω μέρος των μηρών λίπος, και τον λοβόν του ήπατος, όλα αυτά μαζή με τους νεφρούς θα τα αφαιρέση, 15 Θὰ προσφέρῃ καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ ὅλον τὸ λίπος, ποὺ τοὺς περιβάλλει καὶ φθάνει εἰς τοὺς μηρούς. Θὰ ξεχωρίσῃ δὲ μαζὶ μὲ τοὺς νεφροὺς καὶ τὸν λοβόν, ποὺ ἔχει εἰς τὴν ἄκρην του τὸ συκώτι.
16 καὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμα, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. πᾶν τὸ στέαρ τῷ Κυρίῳ· 16 και ο ιερεύς θα τα προσφέρη επάνω στο θυσιαστήριον. Είναι τούτο θυσία ευάρεστος και ευπρόσδεκτος οσμή ευωδίας προς τον Κυριον. Ολον το λίπος ανήκει στον Κυριον. 16 Θὰ τὰ προσφέρῃ κατόπιν ὁ ἱερεὺς ἐπάνω εἰς τὸ θυσιαστήριον, διὰ νὰ καοῦν. Τοῦτο εἶναι θυσία εὐπρόσδεκτος καὶ ὀσμὴ εὐωδίας εἰς τὸν Κύριον. Ὅλον τὸ λίπος ἀνήκει εἰς τὸν Κύριον.
17 νόμιμον εἰς τὸν αἰῶνα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν· πᾶν στέαρ καὶ πᾶν αἷμα οὐκ ἔδεσθε. 17 Νομος απαράβατος και παντοτεινός εις τας γενεάς σας και εις όλους τους τύπους της διαμονής σας είναι τούτο· Ουδέποτε θα τρώγετε ούτε λίπος ούτε αίμα. 17 Σεῖς ὅμως δὲν θὰ τρώγετε οὔτε λίπος οὔτε αἷμα. Αὐτὸ εἶναι νόμος ἀπαράβατος, ποὺ θὰ ἰσχύῃ αἰωνίως εἰς ὅλας τὰς γενεᾶς σας, ὁπουδήποτε θὰ κατοικῆτε».