Σάββατο, 13 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:53
Δύση: 19:59
Σελ. 5 ημ.
104-262
16ος χρόνος, 5901η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 (Θ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐγενήθη τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, ἐκάλεσε Μωυσῆς ᾿Ααρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὴν γερουσίαν ᾿Ισραήλ. 1 Την ογδόην ημέραν από της χειροτονίας πρασεκάλεσεν ο Μωϋσής τον Ααρών, τους υιούς αυτού και τους άρχοντας του Ισραήλ, 1 Κατὰ δὲ τὴν ὀγδόην ἡμέραν, τὴν ἑπομένην δηλαδὴ ἀπὸ τὰς τελετὰς τῆς καθιερώσεως τοῦ ἱερατείου, ἐκάλεσεν ὁ Μωϋσῆς τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱούς του καὶ τοὺς προεστοὺς τοῦ Ἰσραήλ,
2 καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς ᾿Ααρών· λάβε σεαυτῷ μοσχάριον ἐκ βοῶν περὶ ἁμαρτίας καὶ κριὸν εἰς ὁλοκαύτωμα, ἄμωμα, καὶ προσένεγκε αὐτὰ ἔναντι Κυρίου· 2 και είπεν ενώπιον όλον προς τον Ααρών· “λάβε δια τον εαυτόν σου ένα μοσχάριον προς θυσίαν περί αμαρτίας και ένα κριον δι' ολοκαύτωμα, και τα δύο αρτιμελή χωρίς κανένα σωματικόν ελάττωμα, και πρόσφερε αυτά θυσίαν ενώπιον του Κυρίου”. 2 καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τὸν Ἀαρών: «Πάρε διὰ λογαριασμόν σου ἕνα μοσχάρι ἀπὸ τὰ βόδια, διὰ νὰ προσφερθῇ θυσία δι’ ἐξιλέωσιν ἁμαρτίας καὶ ἕνα κριάρι, διὰ νὰ προσφερθῇ θυσία ὁλοκαυτώσεως, καὶ τὰ δύο χωρὶς κανένα σωματικὸν ἐλάττωμα καὶ πρόσφερέ τα ἐνώπιον Κυρίου.
3 καὶ τῇ γερουσίᾳ ᾿Ισραὴλ λάλησον, λέγων· λάβετε χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, καὶ μοσχάριον, καὶ ἀμνὸν ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκάρπωσιν, ἄμωμα, 3 Εις τους άρχοντας του Ισραήλ είπε· “λάβετε από τα γίδια σας ένα τράγον προς θυσίαν περί αμαρτίας, ένα μοσχάρι και ένα αμνόν ενός έτους, αμφότερα χωρίς κανένα σωματικόν ελάττωμα, δια να τα προσφέρετε θυσίαν. 3 Εἰς δὲ τοὺς προεστοὺς τοῦ Ἰσραὴλ νὰ εἰπῇς τὰ ἑξῆς: Πάρετε ὑπὸ τὰ γίδια σας ἕνα τράγον, διὰ νὰ προσφερθῇ θυσία δι' ἐξιλέωσιν ἁμαρτίας, καὶ ἕνα μοσχάρι καὶ ἕνα πρόβατον ἐνὸς ἔτους, διὰ νὰ προσφερθοῦν θυσία ὁλοκαυτώσεως, ὅλα χωρὶς κανένα σωματικὸν ἐλάττωμα.
4 καὶ μόσχον καὶ κριὸν εἰς θυσίαν σωτηρίου ἔναντι Κυρίου καὶ σεμίδαλιν πεφυραμένην ἐν ἐλαίῳ· ὅτι σήμερον Κύριος ὀφθήσεται ἐν ὑμῖν. 4 Λαβετε ακόμη ένα μόσχον και ένα κριόν, δια να τα προσφέρετε ευχαριστήριον δια την σωτηρίαν θυσίαν ενώπιον του Κυρίου και σημιγδάλι ζυμωμένο με λάδι. Αυτά θα προσφερθούν θυσία, διότι σήμερον θα εμφανισθή προς σας ο Κυριος”. 4 Πάρετε ἐπίσης καὶ ἕνα μοσχάρι καὶ ἕνα κριάρι, διὰ νὰ προσφερθοῦν ὡς θυσία «σωτηρίου» ἐνώπιον Κυρίου εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης, καὶ σιμιγδάλι ζυμωμένο μὲ λάδι, διότι σήμερον θὰ ἐμφανισθῇ ἐνώπιόν σας ὁ Κύριος».
5 καὶ ἔλαβον, καθὸ ἐνετείλατο Μωυσῆς, ἀπέναντι τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσῆλθε πᾶσα συναγωγὴ καὶ ἔστησαν ἔναντι Κυρίου. 5 Ελαβον εκείνοι ο,τι τους είχε διατάξει ο Μωϋσής, έφεραν και έθεσαν αυτά απέναντι της Σκηνής του Μαρτυρίου, και προσήλθεν όλον το πλήθος των Ισραηλιτών. Εστάθησαν εκεί όρθιοι ενώπιον του Κυρίου. 5 Ἐπῆραν λοιπὸν ὅ,τι ἀκριβῶς διέταξεν ὁ Μωϋσῆς καὶ τὰ ἔφεραν ἐμπρὸς εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου καὶ συνεκεντρώθησαν ὅλοι οἱ Ἰσραηλῖται καὶ ἐστάθησαν ἐνώπιον Κυρίου.
6 καὶ εἶπε Μωυσῆς· τοῦτο τὸ ρῆμα, ὃ εἶπε Κύριος, ποιήσατε, καὶ ὀφθήσεται ἐν ὑμῖν ἡ δόξα Κυρίου. 6 Ο Μωϋσής είπε προς το πλήθος· “κάμετε αυτό το οποίον σας διέταξεν ο Κυριος και θα εμφανισθή ενώπιόν σας η δόξα Κυρίου”. 6 Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς: «Νὰ κάνετε αὐτό, ποὺ διέταξεν ὁ Κύριος καὶ θὰ ἐμφανισθῇ ἐνώπιόν σας ἡ δόξα τοῦ Κυρίου».
7 καὶ εἶπε Μωυσῆς τῷ ᾿Ααρών· πρόσελθε πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ ποίησον τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου καὶ ἐξίλασαι περὶ σεαυτοῦ καὶ τοῦ οἴκου σου· καὶ ποίησον τὰ δῶρα τοῦ λαοῦ καὶ ἐξίλασαι περὶ αὐτῶν, καθάπερ ἐνετείλατο Κύριος τῷ Μωυσῇ. 7 Προς τον Ααρών ειδικώτερα είπεν ο Μωϋσής· “πλησίασε στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων και πρόσφερε εκεί την θυσίαν δια την αμαρτίαν σου και το ολοκαύτωμά σου δια την εξιλέωσιν την ιδικήν σου και του οίκου σου. Επειτα πρόσφερε τα δώρα του λαού και εξιλέωσε αυτούς, όπως ο Κυριος διέταξεν εμέ, τον Μωυσήν”. 7 Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς εἰς τὸν Ἀαρών: «Πλησίασε εἰς τὸ θυσιαστήριον καὶ πρόσφερε τὴν θυσίαν σου δι' ἐξιλέωσιν τῶν ἁμαρτιῶν σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου καὶ ζήτησε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ διὰ τὸν ἑαυτόν σου καὶ τὴν οἰκογένειάν σου. Πρόσφερε καὶ τὰ δῶρα τοῦ λαοῦ καὶ ζήτησε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ δι' αὐτούς, ὅπως ἀκριβῶς διέταξεν ὁ Κύριος τὸν Μωϋσῆν».
8 καὶ προσῆλθεν ᾿Ααρὼν πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ ἔσφαξε τὸ μοσχάριον τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ. 8 Ο Ααρών προσήλθεν στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων και έσφαξεν ιδιοχείρως το μοσχάριον δια τας αμαρτίας του. 8 Καὶ ἐπλησίασεν ὁ Ἀαρὼν εἰς τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ ἔσφαξε τὸ μοσχάρι, ποὺ προσεφέρετο δι' ἐξιλέωσιν τῶν ἁμαρτιῶν του.
9 καὶ προσήνεγκαν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν τὸ αἷμα πρὸς αὐτόν, καὶ ἔβαψε τὸν δάκτυλον εἰς τὸ αἷμα καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τὸ αἷμα ἐξέχεεν ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου· 9 Οι υιοί του Ααρών προσέφεραν το αίμα του μόσχου προς αυτόν, έβαψεν ο Ααρών τον δάκτυλόν του στο αίμα και ήλειψε τα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων. Το δε υπόλοιπον αίμα έχυσεν εις την βάσιν γύρω από το θυσιαστήριον. 9 Ἔφεραν δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἄαρων τὸ αἷμα τοῦ ζώου καὶ ἐβούτησε τὸ δάκτυλόν του εἰς τὸ αἷμα καὶ ἔβαλεν ἀπὸ αὐτὸ εἰς τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου, τὸ δὲ ὑπόλοιπον αἷμα τὸ ἔχυσεν εἰς τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου.
10 καὶ τὸ στέαρ καὶ τοὺς νεφροὺς καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος τοῦ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ὃν τρόπον ἐνετείλατο Κύριος τῷ Μωυσῇ. 10 Το λίπος, τους νεφρούς και τον λοβόν του συκωτιού του μόσχου του θυσιασθέντος περί αμαρτίας, έφερεν ο Ααρών επάνω στο θυσιαστήριον και έκαυσεν αυτά, όπως είχε διατάξει ο Κυριος τον Μωυσήν. 10 Τὸ λίπος δὲ καὶ τοὺς νεφροὺς καὶ τὸ λιπαρὸν τμῆμα, ποὺ προεξέχει ἀπὸ τὸ συκώτι τοῦ ζώου, ποὺ προσεφέρετο δι’ ἐξιλέωσιν τῶν ἁμαρτιῶν, τὰ προσέφερε, διὰ νὰ καοῦν εἰς τὸ θυσιαστήριον, ὅπως ἀκριβῶς διέταξεν ὁ Κύριος τὸν Μωϋσῆν.
11 καὶ τὰ κρέα καὶ τὴν βύρσαν κατέκαυσεν αὐτὰ πυρί, ἔξω τῆς παρεμβολῆς. 11 Τα δε αλλά κρέατα και το δέρμα του μόσχου διέταξε και έκαυσαν αυτά εξ ολοκλήρου έξω από την κατασκήνωσιν. 11 Τὰ δὲ κρέατα καὶ τὸ δέρμα τοῦ ζώου τὰ ἔκαυσε τελείως εἰς τὴν φωτιάν, ἔξω ἀπὸ τὸν καταυλισμόν.
12 καὶ ἔσφαξε τὸ ὁλοκαύτωμα· καὶ προσήνεγκαν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν τὸ αἷμα πρὸς αὐτόν. καὶ προσέχεεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ· 12 Κατόπιν έσφαξε το ζώον, το προοριζόμενον προς ολοκαύτωσιν. Οι υιοί του Ααρών προσέφεραν προς αυτόν το αίμα του σφαγέντος ζώου και αυτός το έχυσε γύρω εις την βάσιν του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων. 12 Ἔσφαξε κατόπιν καὶ τὸ ζῶον, ποὺ προσεφέρετο ὡς θυσία ὁλοκαυτώσεως. Τοῦ ἔφεραν δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρὼν τὸ αἷμα τοῦ ζώου καὶ τὸ ἔχυσε γύρω ἀπὸ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων.
13 καὶ τὸ ὁλοκαύτωμα προσήνεγκαν αὐτὸ κατὰ μέλη, αὐτὰ καὶ τὴν κεφαλὴν ἐπέθηκεν ἐπί τὸ θυσιαστήριον· 13 Εφεραν κατόπιν προς τον Ααρών τεμαχισμένον τούτο το ζώον εις κομμάτια, τα οποία εκείνος έθεσε μαζή με την κεφαλήν επάνω στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων. 13 Ἔφεραν ἐπίσης καὶ τὸ ζῶον, ποὺ προσεφέρετο δι' ὁλοκαύτωσιν, τεμαχισμένον κατὰ μέλη καὶ ἔβαλεν αὐτὰ καὶ τὸ κεφάλι τοῦ ζώου ἐπάνω εἰς τὸ θυσιαστήριον.
14 καὶ ἔπλυνε τὴν κοιλίαν καὶ τοὺς πόδας ὕδατι καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ ὁλοκαύτωμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. 14 Διέταξε και έπλυναν την κοιλίαν και τους πόδας με νερό και έθεσεν επίσης αυτά μαζή με το τεμαχισμένον ολοκαύτωμα επάνω στο θυσιαστήριον. 14 Ἔπλυνε δὲ μὲ νερὸ τὴν κοιλίαν καὶ τὰ πόδια τοῦ ζώου καὶ τὰ ἔβαλεν ἐπάνω εἰς τὰ κρέατα, ποὺ εἶχαν τοποθετηθῆ εἰς τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων, διὰ νὰ καοῦν.
15 καὶ προσήνεγκε τὸ δῶρον τοῦ λαοῦ· καὶ ἔλαβε τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ καὶ ἔσφαξεν αὐτόν, καὶ ἐκαθάρισεν αὐτόν, καθὰ καὶ τὸν πρῶτον. 15 Κατόπιν προσέφερεν ο Ααρών τα προς θυσίαν υπέρ του λαού ζώα. Ελαβε τον τράγον, ο οποίος θα προσεφέρετο θυσία δια τας αμαρτίας του λαού, τον έσφαξε, τον εκαθάρισε και τον προσέφερε θυσίαν, όπως και τον πρώτον. 15 Προσέφερε κατόπιν ὁ Ἀαρὼν τὴν θυσίαν ὑπέρ του λαοῦ. Ἐπῆρε τὸν τράγον, ποὺ προσεφέρετο δι' ἐξιλέωσιν τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ λαοῦ, καὶ τὸν ἔσφαξε καὶ τὸν ἐκαθάρισεν, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὸ ζῶον, ποὺ προσεφέρθη προηγουμένως διὰ τὸν ἑαυτόν του.
16 καὶ προσήνεγκε τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ ἐποίησεν αὐτό, ὡς καθήκει. 16 Προσέφερεν επίσης υπέρ του λαού και το προς ολοκαύτωσιν ζώον και έκαμε δι' αυτό ο,τι έπρεπε. 16 Προσέφερε καὶ τὸ ζῶον, ποὺ προωρίζετο ὡς θυσία ὁλοκαυτώσεως, καὶ ἐτήρησε καὶ δι αὐτὸ τὸ ὡρισμένον τυπικόν.
17 καὶ προσήνεγκε τὴν θυσίαν, καὶ ἔπλησε τὰς χεῖρας ἀπ᾿ αὐτῆς καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον χωρὶς τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ πρωϊνοῦ. 17 Προσέφερεν ακόμη την αναίμακτον θυσίαν, εγέμισεν από αυτήν τα χέρια του και την εθεσεν στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων. Ολαι αυταί αι θυσίαι έγιναν έκτος του καθιερωμένου καθημερινού ολοκαυτώματος. 17 Προσέφερεν ἔπειτα καὶ τὴν ἀναίμακτον θυσίαν καὶ ἐγέμισε τὰ χέρια του ἀπὸ τὰς προσφοράς της καὶ τὰ ἔβαλεν ὅλα ἐπάνω εἰς τὸ θυσιαστήριον, διὰ νὰ καοῦν. Αὐτὰ προσεφέρθησαν χωριστὰ καὶ ἐπὶ πλέον ἀπὸ τὴν πρωϊνὴν θυσίαν ὁλοκαυτώσεως, ποὺ προσεφέρετο καθημερινῶς.
18 καὶ ἔσφαξε τὸν μόσχον, καὶ τὸν κριὸν τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου τῆς τοῦ λαοῦ· καὶ προσήνεγκαν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν τὸ αἷμα πρὸς αὐτόν, καὶ προσέχεε πρὸς τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ· 18 Εσφαξεν ο Ααρών και προσέφερεν υπέρ του λαού ένα μόσχον και ένα κριον ως ευχαριστήριον προς τον Θεόν θυσίαν δια την σωτηρίαν. Οι υιοί του Ααρών προσέφεραν προς αυτόν το αίμα των θυσιασθέντων, το οποίον εκείνος έχυσε κύκλω εις την βάσιν του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων. 18 Καὶ ἔσφαξεν ὁ Ἀαρὼν τὸ μοσχάρι καὶ τὸ κριάρι, ποὺ προσεφέροντο ἀπὸ τὸν λαὸν ὡς εὐχαριστήριος θυσία «σωτηρίου». Τοῦ ἔφεραν δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρὼν τὸ αἷμα τῶν ζώων καὶ τὸ ἔχυσε γύρω ἀπὸ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων.
19 καὶ τὸ στέαρ τὸ ἀπὸ τοῦ μόσχου καὶ τοῦ κριοῦ, τὴν ὀσφὺν καὶ τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον ἐπὶ τῆς κοιλίας καὶ τοὺς δύο νεφρούς, καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος, 19 Επίσης προσέφερε το καθωρισμένον λίπος από τον μόσχον και τον κριόν, τα κρέατα της οσφύος, το λίπος που καλύπτει την κοιλίαν, τους δύο νεφρούς και το επάνω εις αυτούς λίπος και τον λοβόν του συκωτιού. 19 Τὸ δὲ λίπος, ποὺ εἶχαν τὸ μοσχάρι καὶ τὸ κριάρι, τὸ λίπος δηλαδὴ γύρω ἀπὸ τὴν μέσην καὶ τὸ λίπος ποὺ σκεπάζει ἐντελῶς τὴν κοιλίαν καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ λίπος, ποὺ ὑπάρχει ἐπάνω των, καὶ τὸν λοβόν, ποὺ ἔχει εἰς τὴν ἄκρην του τὸ συκώτι,
20 καὶ ἐπέθηκε τὰ στέατα ἐπὶ τὰ στηθύνια, καὶ ἀνήνεγκε τὰ στέατα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. 20 Εθεσεν όλα αυτά τα λίπη εις τα στήθη των ζώων, και τα μεν λίπη τα προσέφερεν στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων, 20 τὰ ἐπῆρε καὶ τὰ ἔβαλεν ἐπάνω εἰς τὰ δύο στήθη τῶν ζώων καὶ προσέφερε τὰ λίπη εἰς τὸ θυσιαστήριον, διὰ νὰ καοῦν.
21 καὶ τὸ στηθύνιον, καὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν ἀφεῖλεν ᾿Ααρὼν ἀφαίρεμα ἔναντι Κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. 21 το δε στήθος και την δεξιάν ωμοπλάτην τα αφήρεσεν από το σώμα των ζώων και τα προσέφερε θυσίαν υψώσεως ενώπιον του Κυρίου, όπως είχε διατάξει ο Κυριος τον Μωϋσήν. 21 Τὸ στῆθος ὅμως καὶ τὴν δεξιὰν ὠμοπλάτην τὰ ἐξεχώρισεν ὁ Ἀαρὼν ὡς εἰδικὸν ἀφιέρωμα ἐνώπιον Κυρίου, ὅπως ἀκριβῶς διέταξεν ὁ Κύριος τὸν Μωϋσῆν.
22 καὶ ἐξάρας ᾿Ααρὼν τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν λαόν, εὐλόγησεν αὐτούς· καὶ κατέβη ποιήσας τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου. 22 Επειτα από τας θυσίας αυτάς ύψωσεν ο Ααρών τας χείρας του στον λαόν και ευλόγησεν αυτόν. Αφού δε ετελείωσε την προσφοράν των θυσιών περί αμαρτίας, την προσφοράν της ολοκαυτώσεως και την ειρηνικήν προσφοράν, κατέβη από το θυσιαστήριον. 22 Καὶ ὕψωσε μετὰ τὰς θυσίας ὁ Ἀαρὼν τὰ χέρια του πρὸς τὸν λαὸν καὶ εὐλόγησε τὸν Ἰσραήλ. Ἀφοῦ δὲ προσέφερε τὴν θυσίαν δι' ἐξιλέωσιν ἁμαρτίας, τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ τὴν εἰρηνικὴν τοῦ «σωτηρίου», κατέβη ἀπὸ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων.
23 καὶ εἰσῆλθε Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ ἐξελθόντες εὐλόγησαν πάντα τὸν λαόν, καὶ ὤφθη ἡ δόξα Κυρίου παντὶ τῷ λαῷ. 23 Ο Μωϋσής και ο Ααρών εισήλθον εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, και εξελθόντες ευλόγησαν όλον τον λαόν. Τοτε εφάνη η θεία λάμψις εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν. 23 Καὶ εἰσῆλθαν ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου καὶ ὅταν ἐβγῆκαν, εὐλόγησαν ὅλον τὸν λαόν· καὶ τὴν στιγμὴν ἐκείνην ἐνεφανίσθη ἡ ὁλόφωτος δόξα τοῦ Κυρίου ἐμπρὸς εἰς ὅλον τὸν λαόν.
24 καὶ ἐξῆλθε πῦρ παρὰ Κυρίου καὶ κατέφαγε τὰ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, τά τε ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ στέατα, καὶ εἶδε πᾶς ὁ λαὸς καὶ ἐξέστη καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον. 24 Εξήλθε πυρ παρά του Κυρίου και έκαυσεν ο,τι υπήρχεν επάνω στο θυσιαστήριον, τα ολοκαυτώματα και τα λίπη. Ολος ο λαός κατεπλάγη από το υπερφυές αυτό όραμα και έπεσαν πρηνείς επί του εδάφους εις προσκύνησιν του Κυρίου. 24 Ἐβγῆκε δὲ φωτιὰ ἀπὸ τὴν πυρίνην δόξαν τοῦ Κυρίου καὶ κατέκαυσεν ἐντελῶς ὅσα ἦσαν ἐπάνω εἰς τὸ θυσιαστήριον καὶ αὐτά, ποὺ προσεφέροντο διὰ νὰ καοῦν τελείως καὶ τὰ λίπη. Τὸ εἶδε δὲ αὐτὸ ὅλος ὁ λαὸς καὶ ἐκυριεύθησαν ἀπὸ ἔκπληξιν καὶ φόβον καὶ ἔπεσαν μὲ τὸ πρόσωπον κατὰ γῆς, ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ Κυρίου.