Σάββατο, 13 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:53
Δύση: 19:59
Σελ. 5 ημ.
104-262
16ος χρόνος, 5901η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Α)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἀνεκάλεσε Μωυσῆν, καὶ ἐλάλησε Κύριος αὐτῷ ἐκ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου λέγων· 1 Ο Κυριος προσεκάλεσε πάλιν τον Μωϋσήν, ωμίλησε προς αυτόν από την Σκηνήν του Μαρτυρίου λέγων· 1 Καὶ ἐκάλεσε πάλιν ὁ Κύριος τὸν Μωϋσῆν καὶ ὡμίλησεν εἰς αὐτὸν ἀπὸ τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου καὶ εἶπε:
2 λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς· ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἐὰν προσαγάγῃ δῶρα τῷ Κυρίῳ, ἀπὸ τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ τῶν βοῶν καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων προσοίσετε τὰ δῶρα ὑμῶν. 2 “λάλησε προς τους Ισραηλίτας και ειπέ προς αυτούς· Αν ένας από σας θελήση να προσφέρη θυσίαν προς τον Κυριον από τα θρέμματά σας, εκ των βοών και των προβάτων θα προσφέρετε τα δώρα σας έχοντες υπ' όψει τα εξής· 2 «Νὰ ὁμιλήσῃς πρὸς τοὺς Ἰσραηλίτας καὶ νὰ τοὺς εἰπῇς τὰ ἑξῆς: Ἐὰν κάποιος ἀπὸ σᾶς θέλῃ νὰ προσφέρῃ προσφορὰς εἰς τὸν Κύριον, νὰ φροντίσετε, ὥστε αἱ προσφοραί σας νὰ εἶναι ἀπὸ τὰ κατοικίδια ζῶα, τὰ βόδια καὶ τὰ πρόβατα.
3 ἐὰν ὁλοκαύτωμα τὸ δῶρον αὐτοῦ ἐκ τῶν βοῶν, ἄρσεν ἄμωμον προσάξει· πρὸς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου προσοίσει αὐτὸ δεκτὸν ἐναντίον Κυρίου. 3 Εάν η προσφορά είναι ολοκαύτωμα θα προσφέρη ο άνθρωπος αυτός από τα βόδια του μόσχον αρσενικόν, αρτιμελή, χωρίς κανένα σωματικόν ελάττωμα. Θα τον φέρη πλησίον της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου ευλαβώς κατά τρόπον ευπρόσδεκτον στον Κυριον. 3 Ἐὰν ἡ προσφορὰ κάποιου εἶναι θυσία ὁλοκαυτώματος ἀπὸ τὰ βόδια, πρέπει νὰ προσφέρῃ ἕνα βόδι ἀρσενικόν, χωρὶς κανένα ἐλάττωμα. Θὰ τὸ φέρῃ ἐμπρὸς εἰς τὴν θύραν τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου, διὰ νὰ γίνῃ δεκτὸν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
4 καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ καρπώματος, δεκτὸν αὐτῷ ἐξιλάσασθαι περὶ αὐτοῦ. 4 Ο προσφέρων θα θέση την χείρα του επάνω εις την κεφαλήν του προσφερομένου ζώου, δια να γίνη αυτό ευπρόσδεκτον από τον Θεόν και εξιλεωθούν αι αμαρτίαι του προσφέροντος. 4 Καὶ θὰ βάλῃ τὸ χέρι του ἐπάνω εἰς τὸ κεφάλι τοῦ ζώου ποὺ προσφέρει, ὥστε νὰ γίνῃ δεκτὸν ἀπὸ τὸν Κύριον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ ἀντὶ ἐκείνου διὰ τὴν ἐξιλέωσίν του ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας του.
5 καὶ σφάξουσι τὸν μόσχον ἔναντι Κυρίου, καὶ προσοίσουσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα, καὶ προσχεοῦσι τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ τὸ ἐπὶ τῶν θυρῶν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. 5 Οι προσφέροντες θα σφάξουν τον μόσχον ενώπιον του Κυρίου, οι δε ιερείς, οι υιοί του Ααρών, θα λάβουν και θα χύσουν το αίμα του μόσχου κύκλω προς την βάσιν του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων, το οποίον ευρίσκεται πλησίον της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου. 5 Θὰ σφάξουν δὲ ἐκεῖ, ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, τὸ μοσχάρι καὶ κατόπιν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών, οἱ ἱερεῖς, θὰ προσφέρουν τὸ αἷμα του καὶ θὰ τὸ χύσουν ὁλόγυρα εἰς τὸ θυσιαστήριον, ποὺ εὑρίσκεται κοντὰ εἰς τὰς πύλας τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου.
6 καὶ ἐκδείραντες τὸ ὁλοκαύτωμα μελιοῦσιν αὐτὸ κατὰ μέλη, 6 Αφού δε εκδάρουν το προς ολρκαύτωσιν ζώον, θα το τεμαχίσουν 6 Καὶ ἀφοῦ γδάρουν τὸ ζῶον, ποὺ προσφέρεται διὰ νὰ καῇ ὁλόκληρον, θὰ τὸ τεμαχίσουν κατὰ μέλη.
7 καὶ ἐπιθήσουσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς πῦρ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐπιστοιβάσουσι ξύλα ἐπὶ τὸ πῦρ. 7 και οι υιοί του Ααρών, οι ιερείς, θα ανάψουν πυρ επάνω εις την εσχάραν του θυσιαστηρίου, θα στοιβάσουν ξύλα επάνω στο πυρ, 7 Οἱ δὲ υἱοί του Ἄαρων, οἱ ἱερεῖς, θὰ βάλουν φωτιὰ ἐπάνω εἰς τὸ θυσιαστήριον καὶ θὰ στοιβάσουν σωρόν με ξύλα ἐπάνω εἰς τὴν φωτιάν.
8 καὶ ἐπιστοιβάσουσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὰ διχοτομήματα καὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ στέαρ ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρὸς τὰ ὄντα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, 8 και οι υιοί του Ααρών, οι ιερείς, θα θέσουν τα τεμάχια του ζώου και την κεφαλήν και το λίπος επάνω εις τα αναμμένα ξύλα, που είναι επί του θυσιαστηρίου. 8 Κατόπιν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών, οἱ ἱερεῖς, θὰ στοιβάσουν τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο τὰ τεμάχια τοῦ ζώου καὶ τὸ κεφάλι καὶ τὸ λίπος του ἐπάνω εἰς τὰ ξύλα, ποὺ εὑρίσκονται εἰς τὴν φωτιὰν τοῦ θυσιαστηρίου.
9 τὰ δὲ ἐγκοίλια καὶ τοὺς πόδας πλυνοῦσιν ὕδατι, καὶ ἐπιθήσουσιν οἱ ἱερεῖς τὰ πάντα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμά ἐστι, θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. 9 Τα εντόσθια, όπως και τους πόδας του ζώου, θα τα πλύνουν με νερό και οι ιερείς θα θέσουν και αυτά όλα επάνω στο θυσιαστήριον. Ολα θα τεθούν και θα καούν εκεί, διότι η θυσία αυτή είναι ολοκαύτωμα, ευχάριστος και ευπρόσδεκτος οσμή ευωδίας στον Κυριον. 9 Τὰ δὲ ἐντόσθια καὶ τὰ πόδια του θὰ τὰ πλύνουν μὲ νερὸ καὶ θὰ τὰ βάλουν οἰ ἱερεῖς ὅλα ἐπνω εἰς τὸ θυσιαστήριον, διὰ νὰ καοῦν. Τὸ ὁλοκαύτωμα αὐτὸ εἶναι προσφορά, εὐπρόσδεκτος θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας εἰς τὸν Κύριον.
10 ᾿Εὰν δὲ ἀπὸ τῶν προβάτων τὸ δῶρον αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ, ἀπό τε τῶν ἀρνῶν καὶ τῶν ἐρίφων, εἰς ὁλοκαυτώματα, ἄρσεν ἄμωμον προσάξει αὐτὸ καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 10 Εάν η προσφορά του ολοκαυτώματος προς τον Κυριον είναι από τα αιγοπρόβατα, θα προσφέρονται από αυτά αμνός η ερίφιον, αρσενικόν, χωρίς κανένα σωματικόν ελάττωμα, και ο προσφέρων θα θέση την χείρα του επάνω εις την κεφαλήν του ζώου. 10 Ἐὰν δὲ κάποιος προσφέρῃ ζῶον εἰς τὸν Κύριον ἀπὸ τὰ πρόβατά του καὶ ἀπὸ τὰ ἀρνιὰ καὶ τὰ ἐρίφια, διὰ νὰ γίνουν θυσίαι ὁλοκαυτωμάτων, αὐτὸ ποὺ θὰ προσφέρῃ νὰ εἶναι ἀρσενικὸν καὶ χωρὶς ἐλάττωμα. Θὰ τὸ φέρῃ εἰς τὸν τόπον τῶν θυσιῶν καὶ θὰ βάλῃ τὸ χέρι του ἐπάνω εἰς τὸ κεφάλι τοῦ ζώου.
11 καὶ σφάξουσιν αὐτὸ ἐκ πλαγίων τοῦ θυσιαστηρίου πρὸς βορρᾶν ἔναντι Κυρίου καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ. 11 Θα σφάξουν αυτό στο πλάγιον μέρος του θυσιαστηρίου, το προς βορράν, ενώπιον του Κυρίου και οι ιερείς, οι υιοί του Ααρών, θα λάβουν το αίμα και θα το χύσουν πλησίον και ολόγυρα από το θυσιαστήριον. 11 Θὰ τὸ σφάξουν δὲ παραπλεύρως τοῦ θυσιαστηρίου πρὸς βορρᾶν ἐνώπιόν του Κυρίου καὶ Θὰ χύσουν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών, οἱ ἱερεῖς, τὸ αἷμα του ὁλόγυρα εἰς τὸ θυσιαστήριον.
12 καὶ διελοῦσιν αὐτὸ κατὰ μέλη καὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ στέαρ, καὶ ἐπιστοιβάσουσιν οἱ ἱερεῖς αὐτὰ ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρὸς τὰ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 12 Θα τεμαχίσουν το προσφερόμενον ζώον και τα τεμάχια, την κεφαλήν και το λίπος, θα τα συσσωρεύσουν οι ιερείς επάνω εις τα αναμμένα ξύλα, τα ευρισκόμενα επί του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων. 12 Καὶ θὰ τὸ διαχωρίσουν εἰς τὰ διάφορα μέλη του καὶ εἰς τὸ κεφάλι καὶ τὸ λίπος. Θὰ τὰ στοιβάσουν δὲ τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο ἐπάνω εἰς τὰ ξύλα, ποὺ εὑρίσκονται εἰς τὴν φωτιὰν τοῦ θυσιαστηρίου.
13 καὶ τὰ ἐγκοίλια καὶ τοὺς πόδας πλυνοῦσιν ὕδατι. καὶ προσοίσει ὁ ἱερεὺς τὰ πάντα καὶ ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμά ἐστι, θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. 13 Τα εντόσθια και τους πόδας θα πλύνουν με νερό, ο δε ιερεύς θα προσφέρη και θα θέση και αυτά όλα επάνω στο θυσιαστήριον. Θα θέση όλα αυτά εκεί, διότι η θυσία αυτή είναι ολοκαύτωμα, ευχάριστος και ευπρόσδεκτος οσμή ευωδίας στον Κυριον. 13 Τὰ δὲ ἐντόσθια καὶ τὰ πόδια τοῦ ζώου θὰ τὰ πλύνουν μὲ νερό. Θὰ τὰ προσφέρῃ δὲ ὁ ἱερεὺς καὶ θὰ τὰ βάλῃ ὅλα ἐπάνω εἰς τὸ θυσιαστήριον. Τὸ ὁλοκαύτωμα αὐτὸ εἶναι προσφορά, εὐπρόσδεκτος θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας εἰς τὸν Κύριον.
14 ᾿Εὰν δὲ ἀπὸ τῶν πετεινῶν κάρπωμα προσφέρῃ δῶρον αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ, καὶ προσοίσει ἀπὸ τῶν τρυγόνων, ἢ ἀπὸ τῶν περιστερῶν τὸ δῶρον αὐτοῦ. 14 Εάν δε κανείς προσφέρη δώρον προς τον Κυριον, ολοκαύτωμα από τα πτηνά του, θα προσφέρη από τας τρυγόνας η από τας περιστεράς του. 14 Ἐὰν δὲ κάποιος προσφέρῃ ὡς ὁλοκαύτωμα δῶρον πρὸς τὸν Κύριον ἀπὸ τὰ πτηνά, νὰ προσφέρῃ τὸ δῶρον του ἀπὸ τὰ τρυγόνια ἢ τὰ περιστέρια.
15 καὶ προσοίσει αὐτὸ ὁ ἱερεὺς πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ ἀποκνίσει τὴν κεφαλήν, καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ στραγγιεῖ τὸ αἷμα πρὸς τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου. 15 Ο ιερεύς να προσφέρη αυτό στο θυσιαστήριον, θα κόψη την κεφαλήν του πτηνού και αφού στραγγίση το αίμα προς την βάσιν του θυσιαστηρίου, θα θέση το πτηνόν επάνω εις αυτό. 15 Θὰ φέρῃ δὲ ὁ ἱερεὺς τὸ πτηνὸν εἰς τὸ θυσιαστήριον καὶ θὰ ἀποκόψῃ μὲ τὰ νύχια του καὶ στρέφοντας το τὸ κεφάλι του καὶ θὰ τὸ βάλῃ ὁ ἱερεὺς ἐπάνω εἰς τὸ θυσιαστήριον. Θὰ στραγγίσῃ κατόπιν τὸ αἷμα τοῦ πτηνοῦ εἰς τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου.
16 καὶ ἀφελεῖ τὸν πρόλοβον σὺν τοῖς πτεροῖς καὶ ἐκβαλεῖ αὐτὸ παρὰ τὸ θυσιαστήριον κατὰ ἀνατολάς εἰς τὸν τόπον τῆς σποδοῦ. 16 Θα αφαιρέση τον πρόλοβον του πτηνού μαζή με τα πτερά, τα οποία θα απορρίψη στο μέρος, όπου ρίπτεται η στάκτη, εις την ανατολικήν πλευράν του θυσιαστηρίου. 16 Καὶ θὰ βγάλῃ τὸ στομάχι μὲ τὸ περιεχόμενόν του, καθὼς καὶ τὰ πτερὰ καὶ θὰ τὰ πετάξῃ κοντὰ εἰς τὸ θυσιαστήριον πρὸς ἀνατολάς, εἰς τὸ μέρος ὅπου βάζουν τὴν στάκτην.
17 καὶ ἐκκλάσει αὐτὸ ἐκ τῶν πτερύγων καὶ οὐ διελεῖ, καὶ ἐπιθήσει αὐτὸ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρός· κάρπωμά ἐστι, θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. 17 Κρατών αυτό ο ιερεύς από τας πτέρυγας θα το σπάση και δεν θα το διαμελίση, θα το θέση επάνω εις τα αναμμένα ξύλα του θυσιαστηρίου και η αιματηρά αυτή θυσία είναι ολοκαύτωμα ευχάριστος και ευπρόσδεκτος οσμή ευωδίας στον Κυριον. 17 Θὰ τὸ πιάσῃ κατόπιν ἀπὸ τὰ πτερὰ καὶ θὰ τὸ τσακίσῃ εἰς τὰ δύο, ἀλλὰ δὲν θὰ τὸ τεμαχίσῃ. Καὶ θὰ τὸ βάλῃ ὁ ἱερεὺς ἐπάνω εἰς τὸ θυσιαστήριον, εἰς τὰ ξύλα ποὺ εἶναι ἐπάνω εἰς τὴν φωτιάν. Τὸ ὁλοκαύτωμα αὐτὸ εἶναι προσφορά, εὐπρόσδεκτος θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας εἰς τὸν Κύριον.