Σάββατο, 13 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:53
Δύση: 19:59
Σελ. 5 ημ.
104-262
16ος χρόνος, 5901η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 (ΙΕ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ ᾿Ααρὼν λέγων· 1 Ωμίλησεν ο Κυριος προς τον Μοϋσήν και τον Ααρών και είπε· 1 Καὶ ἐλάλησεν ὁ Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ Ἀαρὼν καὶ εἶπε:
2 λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ, καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς· ἀνδρὶ ἀνδρί, ᾧ ἐὰν γένηται ρύσις ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἡ ρύσις αὐτοῦ ἀκάθαρτός ἐστι. 2 “μίλησε προς τους Ισραηλίτας και ειπέ εις αυτούς· εις κάθε άνδρα, στον οποίον θα γίνη ρεύσις εκ του σώματός του, η ρεύσις αυτή είναι ακάθαρτος. 2 «Νὰ ὁμιλήσῃς εἰς τοὺς Ἰσραηλίτας καὶ νὰ τοὺς εἰπῇς τὰ ἑξῆς: Εἰς ὁποιονδήποτε ἄνδρα συμβῇ ρεῦσις σπέρματος ἀπὸ τὸ σῶμα του, ἡ ρεῦσις του αὐτὴ εἶναι ἀκάθαρτος.
3 καὶ οὗτος ὁ νόμος τῆς ἀκαθαρσίας αὐτοῦ· ρέων γόνον ἐκ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς ρύσεως, ἧς συνέστηκε τὸ σῶμα αὐτοῦ διὰ τῆς ρύσεως, αὕτη ἡ ἀκαθαρσία αὐτοῦ ἐν αὐτῷ· πᾶσαι αἱ ἡμέραι ρύσεως σώματος αὐτοῦ, ᾗ συνέστηκε τὸ σῶμα αὐτοῦ διά τῆς ρύσεως, ἀκαθαρσία αὐτοῦ ἐστι. 3 Αυτός είναι ο νόμος της ακαθαρσίας του· Οταν εκ του σώματός του εξέλθη το σπέρμα, εκ του οποίου λαμβάνει σύστασιν το ανθρώπινον σώμα, η ρεύσις αυτή είναι ακάθαρτος εις αυτόν. Ολαι αι ημέραι της εκ του σώματος ρεύσεως, εκ της οποίας λαμβάνει ύπαρξιν το ανθρώπινον σώμα, είναι ημέραι ακαθαρσίας και αυτού του ιδίου. 3 Αὐτὸς δὲ ὁ νόμος ἰσχύει διὰ τὴν ἀκαθαρσίαν του: Ὅταν βγαίνῃ συνεχῶς με τὴν ρεῦσιν τοῦ σώματός του σπέρμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖον σπέρμα ἔχει δημιουργηθῇ τὸ σῶμα του, ἡ γονόρροια αὐτὴ εἶναι ἡ ἀκαθαρσία, ποὺ φέρει αὐτὸς ἐπάνω του. Ὅλαι αἱ ἡμέραι, κατὰ τὰς ὁποίας συμβαίνει ρεῦσις ἀπὸ τὸ σῶμα του, μὲ τὴν ὁποίαν ρεῦσιν τοῦ σπέρματος ἔχει δημιουργηθῇ τὸ σῶμα του, εἶναι ἡμέραι ἀκαθαρσίας του.
4 πᾶσα κοίτη, ἐφ᾿ ἧς ἐὰν κοιμηθῇ ἐπ᾿ αὐτῆς ὁ γονορρυής, ἀκάθαρτός ἐστι, καὶ πᾶν σκεῦος ἐφ᾿ ὃ ἂν καθίσῃ ἐπ᾿ αὐτὸ ὁ γονορρυής, ἀκάθαρτον ἔσται. 4 Καθε κλίνη επί της οποίας θα κοιμηθή, ο πάσχων την ρεύσιν είναι ακάθαρτος. Και κάθε σκεύος, επάνω στο οποίον θα καθήση, είναι ακάθαρτον. 4 Κάθε κρεββάτι, ἐπάνω εἰς τὸ ὁποῖον θὰ κοιμηθῇ αὐτὸς ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ γονόρροιαν, εἶναι ἀκάθαρτον. Καὶ κάθε ἀντικείμενον, ἐπάνω εἰς τὸ ὁποῖον θὰ καθήσῃ αὐτὸς ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ γονόρροιαν, θὰ εἶναι ἀκάθαρτον.
5 καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν ἅψηται τῆς κοίτης αὐτοῦ, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λούσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας· 5 Ο δε άνθρωπος, ο οποίος θα εγγίση την κλίνην εκείνου, θα πλύνη τα ιμάτιά του, θα λουσθή ο ίδιος με νερό και θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν. 5 Ἐκεῖνος δέ, ποὺ θὰ ἐγγίσῃ τὸ κρεββάτι τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἔχει ρεῦσιν, πρέπει νὰ πλύνῃ τὰ ἐνδύματά του καὶ νὰ λουσθῇ μὲ νερὸ καὶ θὰ εἶναι ἀκάθαρτος μέχρι τὸ βράδυ τῆς ἡμέρας ἐκείνης.
6 καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ σκεύους, ἐφ᾿ ὃ ἐὰν καθίσῃ ὁ γονορρυής, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λούσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας· 6 Εκείνος που θα καθήση εις σκεύος, επάνω στο οποίον εκάθισεν ο πάσχων την ρεύσιν, θα πλύνη τα ιμάτια αυτού, θα λουσθή ο ίδιος με νερό και θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν. 6 Καὶ αὐτὸς ποὺ θὰ καθήσῃ ἐπάνω εἰς τὸ ἀντικείμενον, εἰς τὸ ὁποῖον εἶχε καθήσει προηγουμένως αὐτὸς ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ γονόρροιαν, θὰ πλύνῃ ἐπίσης τὰ ἐνδύματά του καὶ θὰ λουσθῇ μὲ νερὸ καὶ θὰ εἶναι ἀκάθαρτος μέχρι τὸ βράδυ τῆς ἡμέρας ἐκείνης.
7 καὶ ὁ ἁπτόμενος τοῦ χρωτὸς τοῦ γονορρυοῦς πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ λούσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας. 7 Εκείνος, που θα εγγίση το σώμα του έχοντος την ρεύσιν, θα πλύνη τα ενδύματά του, θα λουσθή, με νερό και θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν. 7 Καὶ ἐκεῖνος ποὺ θὰ ἐγγίσῃ τὸ δέρμα τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ γονόρροιαν, πρέπει νὰ πλύνῃ τὰ ἐνδύματά του καὶ νὰ λουσθῇ μὲ νερὸ καὶ θὰ εἶναι ἀκάθαρτος μέχρι τὸ βράδυ τῆς ἡμέρας ἐκείνης.
8 ἐὰν δὲ προσσιελίσῃ ὁ γονορρυὴς ἐπὶ τὸν καθαρόν, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λούσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας. 8 Εάν δε ο παθών αυτήν την ρεύσιν ρίψη τον σίελόν του εις καθαρόν άνθρωπον, αυτός πρέπει να πλύνη τα ενδύματά του, να λουσθή με νερό και θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν. 8 Ἐὰν δέ, καθὼς ὁμιλεῖ αὐτὸς ποὺ ἔχει γονόρροιαν, τιναχθοῦν τὰ σάλια του καὶ πέσουν εἰς κάποιον ποὺ εἶναι καθαρός, πρέπει αὐτὸς νὰ πλύνῃ τὰ ἐνδύματά του καὶ νὰ λουσθῇ μὲ νερὸ καὶ θὰ εἶναι ἀκάθαρτος μέχρι τὸ βράδυ τῆς ἡμέρας ἐκείνης.
9 καὶ πᾶν ἐπίσαγμα ὄνου, ἐφ᾿ ὃ ἂν ἐπιβῇ ἐπ᾿ αὐτὸ ὁ γονορρυής, ἀκάθαρτον ἔσται ἕως ἑσπέρας. 9 Και το σαμάρι του όνου, επάνω στο οποίον θα καθήση ο πάσχων την ρεύσιν, θα είναι ακάθαρτον έως την εσπέραν. 9 Κάθε σαμάρι τοῦ ὄνου, ἐπάνω εἰς τὸ ὁποῖον θὰ ἀνεβῇ νὰ καθήσῃ αὐτὸς ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ γονόρροιαν, θὰ εἶναι ἀκάθαρτον μέχρι τὸ βράδυ τῆς ἡμέρας ἐκείνης.
10 καὶ πᾶς ὁ ἁπτόμενος ὅσα ἂν ᾖ ὑποκάτω αὐτοῦ, ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας· καί ὁ αἴρων αὐτὰ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λούσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας. 10 Οιοσδήποτε δε εγγίση κάθε αντικείμενον, που ευρίσκεται κάτω από το σώμα του πάσχοντος την ρεύσιν, θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέραν. Και εκείνος που θα σηκώση αυτά τα αντικείμενα, θα πλύνη τα ενδύματά του, θα λουσθή με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι της εσπέρας. 10 Καὶ ὁποιοσδήποτε ἐγγίζει ὅσα ἀντικείμενα εὑρίσκονται κάτω ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἔχει γονόρροιαν, θὰ εἶναι ἀκάθαρτος μέχρι τὸ βράδυ τῆς ἡμέρας ἐκείνης. Αὐτὸς δὲ ποὺ σηκώνει τὰ ἀντικείμενα αὐτά, διὰ νὰ τὰ μεταφέρῃ, πρέπει νὰ πλύνῃ τὰ ἐνδύματά του καὶ νὰ λουσθῇ μὲ νερὸ καὶ θὰ εἶναι ἀκάθαρτος μέχρι τὸ βράδυ τῆς ἡμέρας ἐκείνης.
11 καὶ ὅσον ἐὰν ἅψηται ὁ γονορρυής, καὶ τὰς χεῖρας οὐ νένιπται ὕδατι, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ λούσεται τὸ σῶμα ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας. 11 Εκείνοι τους οποίους θα εγγίση ο έχων την ρεύσιν, αν δεν έχη ο ίδιος πλύνει τα χέρια του με νερύ, θα πλύνουν τα ενδύματά των, θα λουσθούν με νερό και θα είναι ακάθαρτοι έως την εσπέραν. 11 Ἐκεῖνοι ἐπίσης, τοὺς ὁποίους θὰ ἐγγίσῃ αὐτὸς ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ γονόρροιαν, χωρὶς νὰ ἔχῃ πλύνει προηγουμένως τὰ χέρια του μὲ νερό, πρέπει νὰ πλύνουν τὰ ἐνδύματά των καὶ νὰ λούσουν τὸ σῶμα των μὲ νερὸ καὶ θὰ εἶναι ἀκάθαρτοι μέχρι τὸ βράδυ τῆς ἡμέρας ἐκείνης.
12 καὶ σκεῦος ὀστράκινον, οὗ ἂν ἅψηται ὁ γονορρυής, συντριβήσεται· καὶ σκεῦος ξύλινον νιφήσεται ὕδατι καὶ καθαρὸν ἔσται. 12 Σκεύος πήλινον, το οποίον θα εγγίση ο έχων την ρεύσιν, θα συντριβή· αν δε είναι ξύλινον σκεύος, θα πλυθή με ύδωρ και θα είναι καθαρόν. 12 Τὸ δὲ πήλινον σκεῦος, ποὺ θὰ τὸ ἐγγίσῃ αὐτὸς ποὺ ἔχει γονόρροιαν, πρέπει νὰ συντριβῇ. Τὸ ξύλινον ὅμως σκεῦος θὰ πλυθῇ μὲ νερὸ καὶ θὰ εἶναι καθαρόν.
13 ἐὰν δὲ καθαρισθῇ ὁ γονορρυὴς ἐκ τῆς ρύσεως αὐτοῦ, καὶ ἐξαριθμηθήσεται αὐτῷ ἑπτὰ ἡμέρας εἰς τὸν καθαρισμὸν αὐτοῦ, καὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λούσεται τὸ σῶμα ὕδατι καὶ καθαρὸς ἔσται. 13 Οταν θεραπευθή και μέλλει να καθαρισθή εκ της ρεύσεως αυτής ο παθών, θα μετρηθούν επτά ημέραι δια τον καθαρισμόν του, θα πλύνη τα ενδύματά του, θα λουσθή με νερό και θα είναι καθαρός. 13 Προκειμένου δὲ νὰ θεωρηθῇ καθαρὸς ὁ ἄνθρωπος ποὺ εἶχε γονόρροιαν, ὅταν θὰ παύσῃ ἡ ρεῦσις τοῦ σπέρματός του, θὰ ὑπολογίσῃ μόνος του ἑπτὰ ἡμέρας μετὰ τὴν διακοπὴν καὶ θὰ πλύνῃ τὰ ἐνδύματά του καὶ θὰ λούσῃ τὸ σῶμα του μὲ νερὸ καὶ θὰ εἶναι εἰς τὸ ἐξῆς καθαρός.
14 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ λήψεται ἑαυτῷ δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν καὶ οἴσει αὐτὰ ἔναντι Κυρίου ἐπὶ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ δώσει αὐτὰ τῷ ἱερεῖ. 14 Την ογδόην ημέραν θα πάρη αυτός δύο τρυγόνας η δύο νεοσσούς περιστερών, θα φέρη αυτά απέναντι του Κυρίου, εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου και θα τα δώση στον ιερέα. 14 Κατὰ δὲ τὴν ὀγδόην ἡμέραν θὰ πάρῃ διὰ τὸν ἑαυτόν του δύο τρυγόνια ἢ δύο νεογέννητα περιστέρια καὶ θὰ τὰ φέρῃ ἐνώπιον Κυρίου εἰς τὰς πύλας τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου καὶ θὰ τὰ παραδώσῃ εἰς τὸν ἱερέα.
15 καὶ ποιήσει αὐτὰ ὁ ἱερεὺς μίαν περὶ ἁμαρτίας καὶ μίαν εἰς ὁλοκαύτωμα. καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς ἔναντι Κυρίου ἀπὸ τῆς ρύσεως αὐτοῦ. 15 Από αυτάς την μίαν θα προσφέρη ο ιερεύς θυσίαν περί αμαρτίας και την άλλην εις ολοκαύτωσιν. Ετσι δε θα εξιλεώση αυτόν απέναντι του Κυρίου δια την ρεύσιν του αυτήν. 15 Καὶ θὰ προσφέρῃ μὲ αὐτὰ ὁ ἱερεὺς δύο θυσίας. Τὸ ἕνα πουλὶ ὡς θυσίαν δι' ἐξιλέωσιν ἁμαρτίας καὶ τὸ ἄλλο ὡς θυσίαν ὁλοκαυτώσεως. Μὲ τὰς θυσίας αὐτὰς θὰ φέρῃ ὁ ἱερεὺς εἰς πέρας τὴν ἐξιλέωσιν τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου ἔναντι τοῦ Κυρίου διὰ τὴν ρεῦσιν τοῦ σπέρματός του.
16 Καὶ ἄνθρωπος, ᾧ ἂν ἐξέλθῃ ἐξ αὐτοῦ κοίτη σπέρματος, καὶ λούσεται ὕδατι πᾶν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας. 16 Ανθρωπος, ο οποίος θα πάθη νυκτερινήν εις την κλίνην του ρεύσιν θα λουσθή εις όλον του το σώμα με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρις εσπέρας. 16 Ὁ δὲ ἄνθρωπος, ποὺ θὰ βγῇ ἀπὸ αὐτὸν τὸ σπέρμα του, ἐνῷ θὰ κοιμᾶται εἰς τὸ συζυγικόν του κρεββάτι, πρέπει νὰ λούσῃ μὲ νερὸ ὅλον τὸ σῶμα του καὶ θὰ εἶναι ἀκάθαρτος μέχρι τὸ βράδυ τῆς ἡμέρας ἐκείνης.
17 καὶ πᾶν ἱμάτιον καὶ πᾶν δέρμα, ἀφ᾿ ὃ ἐὰν ᾖ ἐπ᾿ αὐτὸ κοίτη σπέρματος, καὶ πλυθήσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτον ἔσται ἕως ἑσπέρας. 17 Καθε ένδυμα είτε από ύφασμα είτε από δέρμα είναι αυτό, επί του οποίου ήθελε συμβή η κατά την νύκτα ρεύσις αυτή, θα πλυθή με νερό, και θα είναι ακάθαρτον έως την εσπέραν. 17 Κάθε δὲ ἔνδυμα καὶ κάθε δέρμα, ἐπάνω εἰς τὸ ὁποῖον θὰ πέσῃ σπέρμα ἀνδρός, καθ’ ὃν χρόνον ἦτο εἰς τὸ συζυγικόν του κρεββάτι, θὰ πλυθῇ μὲ νερὸ καὶ θὰ εἶναι ἀκάθαρτον μέχρι τὸ βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας.
18 καὶ γυνὴ ἐὰν κοιμηθῇ ἀνὴρ μετ᾿ αὐτῆς κοίτην σπέρματος, καὶ λούσονται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτοι ἔσονται ἕως ἑσπέρας. 18 Εάν γυνή κοιμηθή με τον άνδρα της και έλθουν εις ένωσιν, θα λουσθούν και οι δύο με νερό και θα είναι ακάθαρτοι έως την εσπέραν. 18 Ἡ δὲ γυναῖκα, ἐφ’ ὅσον κοιμηθῇ μαζί της ὁ ἄνδρας καὶ ἔλθουν εἰς συζυγικὴν σχέσιν, πρέπει νὰ λουσθῇ μὲ νερό, ὅπως καὶ ὁ ἄνδρας της. Θὰ εἶναι δὲ ἀκάθαρτοι καὶ οἱ δυο μέχρι τὸ βράδυ τῆς ἡμέρας ἐκείνης.
19 Καὶ γυνή, ἥτις ἐὰν ᾖ ρέουσα αἵματι, καὶ ἔσται ἡ ρύσις αὐτῆς ἐν τῷ σώματι αὐτῆς, ἑπτὰ ἡμέρας ἔσται ἐν τῇ ἀφέδρῳ αὐτῆς· πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῆς ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας, 19 Γυνή, εις την οποίαν ήθελε συμβή ρύσις αίματος, πρόκειται δε περί της φυσιολογικής εμμήνου ρύσεως, θα είναι επί επτά ημέρας κατά την περίοδον της ρύσεως αυτής ακάθαρτος. Οποιος δε την εγγίση θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν. 19 Καὶ κάθε γυναῖκα, ποὺ θὰ ἔχῃ ρεῦσιν αἵματος, ἢ ὁποία εἶναι ἡ φυσιολογικὴ ἔμμηνος ρύσις ποὺ συμβαίνει εἰς τὸ σῶμα της, θὰ εἶναι κατὰ τὴν περίοδον τῆς ἐμμήνου ρύσεώς της ἀκάθαρτος ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας. Αὐτὸς ποὺ θὰ τὴν ἐγγίζῃ θὰ εἶναι ἀκάθαρτος μέχρι τὸ βράδυ τῆς ἡμέρας ἐκείνης.
20 καὶ πᾶν, ἐφ᾿ ὃ ἐὰν κοιτάζηται ἐπ᾿ αὐτὸ ἐν τῇ ἀφέδρῳ αὐτῆς, ἀκάθαρτον ἔσται. καὶ πᾶν ἐφ᾿ ὃ ἐὰν ἐπικαθίσῃ ἐπ᾿ αὐτό, ἀκάθαρτον ἔσται. 20 Καθε δε αντικείμενον, επάνω στο οποίον θα κοιμάται αυτή κατά την έμμηνον περίοδόν της, θα είναι ακάθαρτον. 20 Ὁτιδήποτε δὲ καὶ ἂν εἶναι αὐτό, ἐπάνω εἰς τὸ ὁποῖον θὰ πλαγιάζῃ κατὰ τὴν περίοδον τῆς ἐμμήνου ρύσεώς της, θὰ εἶναι ἀκάθαρτον. Κάθε ἀντικείμενον ἐπίσης, ἐπάνω εἰς τὸ ὁποῖον θὰ καθήσῃ ἡ γυναῖκα αυτή, θὰ εἶναι ἀκάθαρτον.
21 καὶ πᾶς ὃς ἐὰν ἅψηται τῆς κοίτης αὐτῆς, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας. 21 Οποιος θα εγγίση την κλίνην αυτής, θα πλύνη τα ενδύματά του, θα λουσθή εις ολόκληρον το σώμα με νερό και θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν. 21 Καὶ ὁποιοσδήποτε ἐγγίσῃ τὸ κρεββάτι της, θὰ πρέπῃ νὰ πλύνῃ τὰ ἐνδύματά του καὶ νὰ λούσῃ τὸ σῶμα του μὲ νερὸ καὶ θὰ εἶναι ἀκάθαρτος μέχρι τὸ βράδυ τῆς ἡμέρας ἐκείνης.
22 καὶ πᾶς ὁ ἁπτόμενος παντὸς σκεύους, οὗ ἐὰν καθίσῃ ἐπ᾿ αὐτό, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ λούσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας. 22 Καθένας που εγγίζει σκεύος, επί του οποίου εκείνη εκάθησε, θα πλύνη τα ενδύματά του, θα λουσθή με νερό και θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν. 22 Καθένας ἐπίσης ποὺ ἐγγίζει ὁποιοδήποτε σκεῦος ἐπάνω εἰς τὸ ὁποῖον θὰ καθήσῃ γυναῖκα εἰς περίοδον ἐμμήνου ρύσεώς της, θὰ πρέπῃ νὰ πλύνῃ τὰ ἐνδύματά του καὶ νὰ λουσθῇ μὲ νερὸ καὶ θὰ εἶναι ἀκάθαρτος μέχρι τὸ βράδυ τῆς ἡμέρας ἐκείνης.
23 ἐὰν δὲ ἐν τῇ κοίτῃ αὐτῆς οὔσης, ἢ ἐπὶ τοῦ σκεύους, οὗ ἐὰν καθίσῃ ἐπ᾿ αὐτῷ ἐν τῷ ἅπτεσθαι αὐτὸν αὐτῆς, ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας. 23 Εάν δε κανείς εγγίση αυτήν κοιμωμένην επί της κλίνης της κατά την περίοδόν της η καθημένην εις κάποιο σκεύος, αυτός θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν. 23 Ἐὰν δὲ ἐγγίσῃ κάποιος τὴν γυναῖκα αὐτήν, ἐνῷ εὑρίσκεται εἰς τὸ κρεββάτι της, ἢ κάθεται ἐπάνω εἰς κάποιον σκεῦος, θὰ εἶναι, ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἐπαφῆς του μὲ αὐτήν, ἀκάθαρτος μέχρι τὸ βράδυ τῆς ἡμέρας ἐκείνης.
24 ἐὰν δὲ κοίτῃ κοιμηθῇ τις μετ᾿ αὐτῆς καὶ γένηται ἡ ἀκαθαρσία αὐτῆς ἐπ᾿ αὐτῷ, ἀκάθαρτος ἔσται ἑπτὰ ἡμέρας. καὶ πᾶσα κοίτη, ἐφ᾿ ᾗ ἂν κοιμηθῇ ἐπ᾿ αὐτῇ, ἀκάθαρτος ἔσται. 24 Εάν δε ο ανήρ κοιμηθή μαζή της και η έμμηνος ρύσις της πέση στο σώμα του, θα είναι αυτός ακάθαρτος επί επτά ημέρας. Και η κλίνη, επί της οποίας αυτή θα κοιμηθή, θα είναι ακάθαρτος. 24 Ἐὰν δὲ κοιμηθῇ κάποιος μαζί της εἰς τὸ κρεββάτι καὶ πέσῃ ἐπάνω του ἡ ἔμμηνος ρύσις της, αὐτὸς θὰ εἶναι ἀκάθαρτος ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας. Κάθε δὲ κρεββάτι, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ κοιμηθῇ αὐτὴ ἢ αὐτός, θὰ εἶναι ἀκάθαρτον.
25 Καὶ γυνὴ ἐὰν ρέῃ ρύσει αἵματος ἡμέρας πλείους, οὐκ ἐν καιρῷ τῆς ἀφέδρου αὐτῆς, ἐὰν καὶ ρέῃ μετὰ τὴν ἄφεδρον αὐτῆς, πᾶσαι αἱ ἡμέραι ρύσεως ἀκαθαρσίας αὐτῆς, καθάπερ αἱ ἡμέραι τῆς ἀφέδρου αὐτῆς, ἔσται ἀκάθαρτος. 25 Εάν γυνή έχη ρύσιν αίματος περισσοτέρας ημέρας των κανονικών, πέραν δηλαδή του χρόνου της κανονικής εμμήνου ροής, όλαι αι ημέραι της ρύσεως αυτής είναι ημέραι ακαθαρσίας, όπως και αι της κανονικής. Κατ' αυτάς η γυνή θα είναι ακάθαρτος. 25 Κάθε δὲ κρεββάτι, ἐπάνω εἰς τὸ ὁποῖον θὰ κοιμηθῇ αὐτὴ ἡ γυναῖκα καθ' ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς ρύσεως τοῦ αἵματός της, θὰ εἶναι ἀκάθαρτον, ὅπως εἶναι ἀκάθαρτον καὶ τὸ κρεββάτι, ὅπου κοιμᾶται κατὰ τὴν περίοδον τῆς ἐμμήνου ρύσεώς της. Κάθε σκεῦος ἐπίσης, ἐπάνω εἰς τὸ ὁποῖον θὰ καθήσῃ ἡ γυναῖκα αὐτή, θὰ εἶναι ἀκάθαρτον, πρᾶγμα ποὺ ἰσχύει καὶ διὰ τὸ σκεῦος, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ καθήσῃ κατὰ τὴν περίοδον τῶν ἐμμήνων της.
26 καὶ πᾶσα κοίτη, ἐφ᾿ ἧς ἐὰν κοιμηθῇ ἐπ᾿ αὐτῆς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ρύσεως, κατὰ τὴν κοίτην τῆς ἀφέδρου ἔσται αὐτῇ, καὶ πᾶν σκεῦος, ἐφ᾿ ὃ ἐὰν καθίσῃ ἐπ᾿ αὐτό, ἀκάθαρτον ἔσται κατὰ τὴν ἀκαθαρσίαν τῆς ἀφέδρου. 26 Και η κλίνη, επί της οποίας θα κοιμηθή αυτή όλας τας επί πλέον αυτάς ημέρας της ρύσεως, τας πέραν των κανονικών της εμμήνου ρύσεως, θα είναι ακάθαρτος, και κάθε αντικείμενον επί του οποίου ήθελε καθήσει θα είναι ακάθαρτον, όπως και κατά την φυσιολογικήν της περίοδον. 26 Ὁποιοδήποτε ἐγγίζει τὴν γυναῖκα, ποὺ ἔχει ρῦσιν αἵματος, θὰ εἶναι ἀκάθαρτος καὶ πρέπει νὰ πλύνῃ τὰ ἐνδύματά του καὶ νὰ λούσῃ τὸ σῶμα του μὲ νερὸ καὶ θὰ εἶναι ἀκάθαρτος μέχρι τὸ βράδυ τῆς ἡμέρας ἐκείνης.
27 πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῆς ἀκάθαρτος ἔσται, καὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ λούσεται τὸ σῶμα ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας. 27 Καθένας που εγγίζει αυτήν θα είναι ακάθαρτος, θα πλύνη τα ενδύματά του, θα λούση το σώμα του με νερό και θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν. 27 Ἐὰν δὲ κάποια γυναῖκα ἔχῃ ρύσιν αἵματος περισσοτέρας ἡμέρας, ἐκτὸς τῆς κανονικῆς περιόδου τῶν ἐμμήνων της, καὶ ἐξακολουθῇ νὰ τρέχῃ τὸ αἷμα της μετὰ τὸ τέλος τῆς ἐμμήνου ρύσεώς της, ὅλαι αἱ ἡμέραι, κατὰ τὰς ὁποίας θὰ τρέχῃ τὸ αἷμα, θὰ εἶναι ἡμέραι ἀκαθαρσίας της, ὅπως ἀκριβῶς καὶ αἱ ἡμέραι τῆς περιόδου τῆς ἐμμήνου ρύσεώς της. Ἡ γυναῖκα αὐτη θὰ εἶναι ἀκάθαρτος κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτάς.
28 ἐὰν δὲ καθαρισθῇ ἀπὸ τῆς ρύσεως, καὶ ἐξαριθμήσεται αὐτῇ ἑπτὰ ἡμέρας καὶ μετὰ ταῦτα καθαρισθήσεται. 28 Εάν δε σταματήση η μη φυσιολογική αυτή ρύσις, θα περάσουν επτά ημέραι, μετά τας οποίας θα προσφέρη την θυσίαν προς καθαρισμόν της. 28 Ὅταν δὲ θεραπευθῇ ἀπὸ τὴν αἱμορραγίαν της, θὰ ὑπολογίσῃ μόνη της ἑπτὰ ἡμέρας μετὰ τὴν θεραπείαν καὶ κατόπιν θὰ καθαρισθῇ.
29 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ λήψεται αὕτη δύο τρυγόνας, ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, καὶ οἴσει αὐτὰ πρὸς τὸν ἱερέα ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. 29 Κατά την ογδόην ημέραν θα πάρη η γυνή αυτή δύο τρυγόνας η δύο νεοσσούς περιστερών, και θα πρασφέρη αυτά προς τον ιερέα, εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου. 29 Κατὰ τὴν ὀγδόην δὲ ἡμέραν θὰ πάρῃ αὐτὴ δύο τρυγόνια ἢ δύο νεογέννητα περιστέρια καὶ θὰ τὰ φέρῃ πρὸς τὸν ἱερέα, εἰς τὴν πύλην τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου.
30 καὶ ποιήσει ὁ ἱερεὺς τὴν μίαν περὶ ἁμαρτίας καὶ τὴν μίαν εἰς ὁλοκαύτωμα. καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτῆς ὁ ἱερεὺς ἔναντι Κυρίου ἀπὸ ρύσεως ἀκαθαρσίας αὐτῆς. 30 Ο ιερεύς θα πρσσφέρη την μίαν από αυτάς θυσίαν περί αμαρτίας και την άλλην εις ολοκαύτωσιν. Ετσι δε θα εξιλεώση αυτήν απέναντι του Κυρίου από την ακάθαρτον αυτήν ρύσιν. 30 Ὁ δὲ ἱερεὺς θὰ προσφέρῃ τὸ ἕνα πουλὶ ὡς θυσίαν δι’ ἐξιλέωσιν ἁμαρτίας καὶ τὸ ἄλλο ὡς θυσίαν ὁλοκαυτώσεως. Καὶ θὰ κάνη ὁ ἱερεὺς δι’ αὐτὴν αὐτὰ ποὺ πρέπει, διὰ νὰ ἐξιλεωθῇ ἔναντι τοῦ Κυρίου διὰ τὴν ρεῦσιν τῆς ἀκαθαρσίας της.
31 Καὶ εὐλαβεῖς ποιήσεται τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἀπὸ τῶν ἀκαθαρσιῶν αὐτῶν, καὶ οὐκ ἀποθανοῦνται διὰ τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτῶν ἐν τῷ μιαίνειν αὐτοὺς τὴν σκηνήν μου τὴν ἐν αὐτοῖς. 31 Θα καταστήσετε τους υιούς σας προσεκτικούς από τας ακαθαρσίας των αυτάς, δια να μη θανατωθούν, εάν δεν τας προσέξουν και εισερχόμενοι εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου την μολύνουν με αυτάς. 31 Θὰ κάμετε δὲ τοὺς Ἰσραηλίτας προσεκτικοὺς ὡς πρὸς τὰς ἀκαθαρσίας των, διὰ νὰ μὴ θανατώνωνται ἐξ αἰτίας τῆς ἀκαθαρσίας των, ἐὰν πλησιάζουν ἀκάθαρτοι καὶ μολύνουν τὴν Σκηνήν μου, ποὺ εὑρίσκεται μεταξύ των.
32 οὗτος ὁ νόμος τοῦ γονορρυοῦς. καὶ ἐάν τινι ἐξέλθῃ ἐξ αὐτοῦ κοίτη σπέρματος, ὥστε μιανθῆναι ἐν αὐτῇ, 32 Αυτός είναι ο νόμος του καθαρισμού δι' εκείνον, ο οποίος πάσχει παθολογικήν ρεύσιν και δι' εκείνον ο οποίος έπαθε νυκτερινήν ρεύσιν, ώστε να μολυνθή από αυτήν. 32 Αὐτὸς εἶναι ὁ νόμος, ποὺ ἀναφέρεται εἰς τὸν ἄνδρα ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ γονόρροιαν, καὶ εἰς ἐκεῖνον ποὺ θὰ πάθη φυσιολογικὴν ρεῦσιν, ἐνῷ θὰ εὑρίσκεται εἰς τὸ κρεββάτι του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μολυνθῇ μὲ τὴν ρεῦσιν αὐτήν,
33 καὶ τῇ αἱμορροούσῃ ἐν τῇ ἀφέδρῳ αὐτῆς, καὶ ὁ γονορρυὴς ἐν τῇ ρύσει αὐτοῦ, τῷ ἄρσενι ἢ τῇ θηλείᾳ, καὶ τῷ ἀνδρί, ὃς ἐὰν κοιμηθῇ μετὰ ἀποκαθημένης. 33 Αυτός είναι ο νόμος δια την γυναίκα, η οποία αιμορροεί κατά και μετά την φυσιολογικήν της περίοδον, και δια πάντα άνδρα πάσχοντα ρεύσιν, δια πάντα άνδρα και πάσαν γυναίκα. Αυτός ακόμη είναι ο νόμος δια τον άνδρα, ο οποίος εκοιμήθη με γυναίκα, ευρισκομένην εις την έμμηνον περίοδόν της”. 33 καὶ εἰς τὴν γυναῖκα, ποὺ ἔχει αἱμορραγίαν κατὰ τὴν περίοδον τῆς ἐμμήνου ρύσεώς της. Αὐτὸς εἶναι ὁ νόμος, ποὺ ρυθμίζει κάθε τι ποὺ ἀφορᾷ τὸν ἄνθρωπον γενικῶς, ποὺ ἔχει ρύσιν ἀπὸ τὸ σῶμα του, εἴτε πρόκειται δι’ ἄνδρα εἴτε διὰ γυναῖκα, καθὼς καὶ ὀτιδήποτε ἀναφέρεται εἰς τὸν ἄνδρα, ποὺ θὰ κοιμηθῇ καὶ θὰ ἔλθῃ εἰς σχέσιν μὲ γυναῖκα ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὴν περίοδον τῶν ἐμμήνων της».