Σάββατο, 13 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:53
Δύση: 19:59
Σελ. 5 ημ.
104-262
16ος χρόνος, 5901η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 (ΙΗ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 1 Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν 1 Καὶ ἐλάλησεν ὁ Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ εἶπε:
2 λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς· ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. 2 “μίλησε προς τους Ισραηλίτας και είπε προς αυτούς· Εγώ είμαι Κυριος ο Θεός σας. 2 «Νὰ ὁμιλήσῃς πρὸς τοὺς Ἰσραηλίτας καὶ νὰ τοὺς εἰπῇς τὰ ἑξῆς: Ἐγὼ εἶμαι ὁ μόνος Κύριος, ὁ Θεός σας.
3 κατά τὰ ἐπιτηδεύματα Αἰγύπτου, ἐν ᾗ κατῳκήσατε ἐπ᾿ αὐτῇ, οὐ ποιήσετε καὶ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα γῆς Χαναάν, εἰς ἣν ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς ἐκεῖ, οὐ ποιήσετε καὶ τοῖς νομίμοις αὐτῶν οὐ πορεύσεσθε. 3 Τας αμαρτωλάς συνηθείας της Αιγύπτου, εις την οποίαν είχατε κατοικήσει, δεν θα τας ακολουθήσετε, και κατά τας αμαρτωλάς συνηθείας της χώρας Χαναάν, εις την οποίαν εγώ σας εισάγω, δεν θα ζήσετε και με τους νόμους αυτών δεν θα πορευθήτε. 3 Δὲν θὰ συμπεριφερθῆτε συμφώνως πρὸς τὰς συνηθείας τῶν κατοίκων τῆς Αἰγύπτου, εἰς τὴν ὁποίαν διεμείνατε ἐπὶ ἔτη. Δὲν θὰ συμμορφωθῆτε ἐπίσης καὶ πρὸς τὰς συνηθείας τῶν κατοίκων τῆς γῆς Χαναάν, μέσα εἰς τὴν ὁποίαν σᾶς ὁδηγῶ ἤδη ἐγώ. Δὲν θὰ ζῆτε συμφώνως πρὸς τοὺς νόμους των καὶ δεν θὰ κάμνετε ὅ,τι κάμνουν ἐκεῖνοι.
4 τὰ κρίματά μου ποιήσετε καὶ τὰ προστάγματά μου φυλάξεσθε καὶ πορεύεσθε ἐν αὐτοῖς· ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. 4 Τας ιδικάς μου αποφάσεις θα τηρήτε, τας εντολάς μου θα φυλάσσετε και θα πορεύεσθε σύμφωνα με αυτά. Εγώ είμαι Κυριος ο Θεός σας. 4 Θὰ τηρῆτε τὰς ἐντολάς μου καὶ θὰ ἐφαρμόζετε τὰ προστάγματά μου καὶ θὰ ζῆτε συμφώνως πρὸς αὐτά. Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεός σας.
5 καὶ φυλάξεσθε πάντα τὰ προστάγματά μου καὶ πάντα τὰ κρίματά μου καὶ ποιήσετε αὐτά, ἃ ποιήσας αὐτά ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς· ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. 5 Φυλάξατε όλας τας εντολάς μου και όλας τας αποφάσεις μου εφαρμόσατέ τας εις την ζωήν σας. Ανθρωπος ο οποίος θα εφαρμόση αυτά θα ζη ειρηνικός και ασφαλής μέσα εις αυτά. Εγώ είμαι Κυριος ο Θεός σας. 5 Θὰ ἐφαρμόζετε λοιπὸν ὅλα τὰ προστάγματά μου καὶ ὅλας τὰς ἐντολάς μου καὶ θὰ τὰ τηρῆτε. Ὁ δὲ ἄνθρωπος ποὺ θὰ τηρῇ αὐτὰ τὰ προστάγματα, θὰ ζῇ μὲ αὐτὰ ζωὴν γεμάτην μὲ εὐλογίας. Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεός σας.
6 ῎Ανθρωπος ἄνθρωπος πρὸς πάντα οἰκεῖα σαρκὸς αὐτοῦ οὐ προσελεύσεται ἀποκαλύψαι ἀσχημοσύνην· ἐγὼ Κύριος. 6 Κανείς άνθρωπος δεν θα έλθη εις γάμον προς γυναίκα συγγενή του και δεν θα αποκαλύψη όσα δι' εντροπήν πρέπει να είναι κρυμμένα. Εγώ ο Κυριος διατάσσω. 6 Κανεὶς ἄνθρωπος μεταξύ σας δὲν πρέπει να πλησιάσῃ καὶ νὰ ἔλθῃ εἰς σχέσιν συζυγικὴν μὲ ὁποιοδήποτε συγγενικόν του πρόσωπον καὶ νὰ φανερώσῃ ὅσα προκαλοῦν ἐντροπήν, ὅταν φανερωθοῦν. Ἐγὼ ὁ Κύριος τὸ διατάσσω.
7 ἀσχημοσύνην πατρός σου καὶ ἀσχημοσύνην μητρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις, μήτηρ γάρ σού ἐστιν, οὐκ ἀποκαλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς. 7 Εκ σεβασμού και αιδούς προς τον πατέρα σου δεν θα έλθης εις σχέσιν γάμου με την μητέρα σου και δεν θα αποκαλύψης όσα δι' εντροπήν πρέπει να είναι κεκρυμμένα, διότι είναι μήτηρ σου. 7 Ἀπό σεβασμὸν πρὸς τὸν πατέρα σου δὲν θὰ ἔλθῃς εἰς συζυγικὴν σχέσιν με τὴν μητέρα σου. Δὲν θὰ φανερώσῃς αὐτά, ποὺ προκαλοῦν τὴν ἐντροπήν της, ὅταν ἀποκαλυφθοῦν, διότι εἶναι μητέρα σου.
8 ἀσχημοσύνην γυναικὸς πατρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις, ἀσχημοσύνη πατρὸς σού ἐστιν. 8 Δεν θα έλθης εις σχέσιν γάμου με την γυναίκα του πατρός σου, διότι άλλως θα δείξης αδιαντροπιάν προς τον πατέρα σου. 8 Δὲν πρέπει νὰ ἔλθῃς εἰς σχέσιν συζυγικὴν μὲ τὴν γυναῖκα τοῦ πατρός σου, δηλαδὴ τὴν μητρυιάν σου, διότι ἐντροπιάζεις καὶ προσβάλλεις τὸν πατέρα σου.
9 ἀσχημοσύνην τῆς ἀδελφῆς σου ἐκ πατρός σου ἢ ἐκ μητρός σου ἐνδογενοῦς ἢ γεγεννημένης ἔξω, οὐκ ἀποκαλύψεις ἀσχημοσύνην αὐτῶν. 9 Δεν πρέπει να έλθης εις ισχέσιν γάμου με την αδελφήν σου, από τον ίδιο πατέρα η από την ίδια μητέρα, η οποία εγεννήθη εντός η εκτός του σπιτιού σας. Δεν θα αποκαλύψης όσα δι' αιδώ πρέπει να είναι γραμμένα. 9 Δὲν πρέπει νὰ ἔλθῃς εἰς συζυγικὴν σχέσιν μὲ τὴν ἀδελφήν σου, ποὺ ἐγεννήθη εἰς τὸ ἴδιον σπίτι ἀπὸ τὸν ἴδιον πατέρα καὶ ἀπὸ τὴν ἰδίαν μητέρα, ἢ ἐγεννήθη ἔξω εἰς ἄλλο σπίτι ἀπὸ ἄλλον πατέρα ἢ ἄλλην μητέρα. Δὲν θὰ τὰς προσβάλῃς μὲ τὸ νὰ ἔχῃς συζυγικὰς σχέσεις μαζί των.
10 ἀσχημοσύνην θυγατρὸς υἱοῦ σου ἢ θυγατρὸς θυγατρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῶν, ὅτι σὴ ἀσχημοσύνη ἐστίν. 10 Δεν πρέπει να αποκαλύψης την γυμνότητα της θυγατρός του υιού σου η της θυγατρός της κόρης σου. Η εντροπή θα είναι ιδική σου. 10 Δὲν θὰ ἔλθῃς εἰς σχέσιν συζυγικὴν μὲ τὴν θυγατέρα τοῦ υἱοῦ σου ἢ μὲ τὴν θυγατέρα τῆς κόρης σου. Δὲν θὰ ἀποκαλύψῃς αὐτά, ποὺ προκαλοῦν τὴν ἐντροπήν των, διότι αὐτὸ εἶναι προσβολὴ καὶ ἐντροπὴ καὶ διὰ σὲ τὸν ἴδιον, ποὺ τὰς ἐγέννησες ὡς πάππος.
11 ἀσχημοσύνην θυγατρὸς γυναικὸς πατρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις, ὁμοπατρία ἀδελφή σού ἐστιν, οὐκ ἀποκαλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς. 11 Δεν θα έλθης εις σχέσιν γάμου με την κόρην της γυναικός του πατρός σου, με ετεροθαλή αδελφήν σου, διότι είναι ομοπατρία αδελφή σου. Δεν θα αποκαλύψης όσα δι' αιδώ πρέπει να είναι κεκρυμμένα. 11 Δὲν θὰ ἔλθῃς εἰς σχέσιν συζυγικὴν μὲ τὴν θυγατέρα τῆς μητρυιᾶς σου, διότι εἶναι ἀδελφή σου ἀπὸ τὸν ἴδιον πατέρα. Δὲν θὰ φανερώσης αὐτά, ποὺ προκαλοῦν τὴν ἐντροπήν της.
12 ἀσχημοσύνην ἀδελφῆς πατρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις, οἰκεία γὰρ πατρός σού ἐστιν. 12 Δεν θα έλθης εις συνάφειαν με την αδελφήν του πατρός σου, με την θείαν σου, διότι είναι συγγενής του πατρός σου. 12 Δὲν θὰ ἔλθῃς εἰς σχέσιν συζυγικὴν μὲ τὴν θείαν σου, τὴν ἀδελφὴν τοῦ πατρός σου, διότι εἶναι συγγενὴς μὲ τὸν πατέρα σου.
13 ἀσχημοσύνην ἀδελφῆς μητρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις, οἰκεία γὰρ μητρός σού ἐστιν. 13 Δεν θα έλθης εις συνάφειαν με την αδελφήν της μητρός σου, με την θείαν σου, διότι είναι συγγενής της μητρός σου. 13 Δὲν θὰ ἔλθῃς εἰς σχέσιν συζυγικὴν μὲ τὴν θείαν σου, τὴν ἀδελφὴν τῆς μητρός σου, διότι εἶναι συγγενὴς μὲ τὴν μητέρα σου.
14 ἀσχημοσύνην ἀδελφοῦ τοῦ πατρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ οὐκ εἰσελεύσῃ, συγγενής γάρ σού ἐστιν. 14 Συ, η ανεψιά, δεν θα έλθης εις συνάφειαν με τον αδελφόν του πατρός σου· και συ ο ανεψιός δεν θα έλθης εις συνάφειαν προς την γυναίκα του αδελφού του πατρός σου, διότι είναι συγγενής σου. 14 Δὲν θὰ ἐντροπιάσῃς καὶ δεν θὰ προσβάλῃς τὸν ἀδελφὸν τοῦ πατρός σου, τὸν θεῖον σου, μὲ τὸ νὰ συνάψῃς συζυγικὴν σχέσιν μὲ τὴν γυναῖκα του, διότι εἶναι συγγενής σου.
15 ἀσχημοσύνην νύμφης σου οὐκ ἀποκαλύψεις, γυνὴ γὰρ υἱοῦ σού ἐστιν, οὐκ ἀποκαλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς. 15 Δεν θα έλθη ς εις συνάφειαν με την νάμφην σου, διότι είναι σύζυγος του υιού σου. Δεν θα αποκαλύψης όσα δι' αιδώ πρέπει να μένουν κρυμμένα. 15 Δὲν θὰ ἔχῃς συζυγικὴν σχέσιν μὲ τὴν νύμφην σου, διότι εἶναι γυναῖκα τοῦ υἱοῦ σου. Δὲν θὰ φανερώσῃς αὐτά, ποὺ προκαλοῦν τὴν ἐντροπήν της.
16 ἀσχημοσύνην γυναικὸς ἀδελφοῦ σου οὐκ ἀποκαλύψεις, ἀσχημοσύνη ἀδελφοῦ σού ἐστιν. 16 Δεν θα έλθης εις συνάφειαν με την γυναίκα του αδελφού σου, την νύμφην σου είναι σύζυγος του αδελφού σου. 16 Δὲν θὰ ἔχῃς συζυγικὴν σχέσιν μὲ τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου, διότι αὐτὸ εἶναι προσβολὴ κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
17 ἀσχημοσύνην γυναικὸς καὶ θυγατρὸς αὐτῆς οὐκ ἀποκαλύψεις· τὴν θυγατέρα τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ τὴν θυγατέρα τῆς θυγατρὸς αὐτῆς οὐ λήψῃ ἀποκαλύψαι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῶν, οἰκεῖαι γὰρ σού εἰσιν· ἀσέβημά ἐστι. 17 Δεν θα λάβης συγχρόνως ως συζύγους σου μητέρα και κόρην. Δεν θα λάβης ως σύζυγον την θυγατέρα του υιού της, ούτε την κόρην της θυγατρός της, διότι αυταί είναι συγγενείς σου. Η πράξις σου είναι ασέβεια. 17 Δὲν θὰ ἔχῃς συζυγικὰς σχέσεις μὲ μητέρα καὶ θυγατέρα συγχρόνως. Δὲν θὰ συνάψῃς σχέσιν συζυγικὴν μὲ τὴν θυγατέρα τοῦ υἱοῦ αὐτῆς τῆς γυναικός, ἢ μὲ τὴν κόρην τῆς θυγατρός της, διότι εἶναι συγγενεῖς σου. Αὐτὸ εἶναι ἀσέβεια.
18 γυναῖκα ἐπ᾿ ἀδελφῇ αὐτῆς οὐ λήψῃ ἀντίζηλον ἀποκαλύψαι τήν ἀσχημοσύνην αὐτῆς ἐπ᾿ αὐτῇ, ἔτι ζώσης αὐτῆς. 18 Δεν θα λάβης την αδελφήν της γυναικός σου ως σύζυγον, δια να μη καταστήσης αυτήν αντίζηλον της γυναικός σου, εφ' όσον η γυναίκα σου ζη. 18 Ἐφ' ὅσον ζῇ ἡ γυναῖκα σου, δὲν θὰ πάρῃς καὶ τὴν ἀδελφήν της, διὰ νὰ ἔχῃς συζυγικὰς σχέσεις μαζί της καὶ νὰ τὴν κάνῃς ἔτσι ἀντίζηλόν της.
19 Καὶ πρὸς γυναῖκα ἐν χωρισμῷ ἀκαθαρσίας αὐτῆς οὐκ εἰσελεύσῃ ἀποκαλύψαι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς. 19 Δεν θα έλθης εις συνάφειαν με την σύζυγόν σου κατά το διάστημα, που αυτή είναι, εν απομονώσει λόγω της εμμήνου ακαθαρσίας της. 19 Καὶ δὲν θὰ ὑπάγῃς νὰ συνάψῃς σχέσιν συζυγικὴν μὲ γυναῖκα, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τὴν περίοδον τῶν ἐμμήνων της.
20 καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου οὐ δώσεις κοίτην σπέρματός σου, ἐκμιανθῆναι πρὸς αὐτήν. 20 Δεν θα έλθης εις συνάφειαν με την γυναίκα του πλησίον σου, ώστε να μολυνθής με αυτήν. 20 Δὲν θὰ πλησιάσῃς ἐπίσης τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου, διὰ νὰ ἔλθῃς εἰς σχέσιν συζυγικὴν μαζί της καὶ ἔτσι νὰ μολυνθῇς μὲ αὐτὴν ὡς μοιχός.
21 καὶ ἀπὸ τοῦ σπέρματός σου οὐ δώσεις λατρεύειν ἄρχοντι καὶ οὐ βεβηλώσεις τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον· ἐγὼ Κύριος· 21 Κανένα από τους απογόνους σου δεν πρέπει να αφιερώσης ως υπηρέτην εις ξένον άρχοντα και δεν θα μολύνης το άγιον Ονομά μου. Εγώ είμαι ο Κυριος. 21 Καὶ δὲν πρέπει νὰ παραδώσῃς κανένα ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους σου ὡς δοῦλον εἰς τὸν τόπον τῆς λατρείας ψευδοῦς θεοῦ, διὰ νὰ ὑπηρετῇ εἰς ἄρχοντα τῶν εἰδώλων καὶ νὰ διαφθείρεται. Δὲν θὰ βεβηλώσῃς μὲ τέτοιαν πράξιν τὸ ἅγιον ὄνομά μου. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος, εἰς τὸν Ὁποῖον καὶ μόνον ἀνήκετε.
22 καὶ μετά ἄρσενος οὐ κοιμηθήσῃ κοίτην γυναικείαν, βέλυγμα γάρ ἐστι. 22 Δεν θα κοιμηθής με άρρενα, όπως κοιμάσαι με γυναίκα, διότι η πράξις αυτή είναι μυσαρά. 22 Οὔτε θὰ ἔχῃς σαρκικὴν σχέσιν μὲ ἄνδρα, σὰν νὰ εἶναι γυναῖκα, διότι αὐτὸ εἶναι μισητὸν καὶ σιχαμερόν.
23 καὶ πρὸς πᾶν τετράπουν οὐ δώσεις τὴν κοίτην σου εἰς σπερματισμόν, ἐκμιανθῆναι πρὸς αὐτό. καὶ γυνὴ οὐ στήσεται πρὸς πᾶν τετράπουν βιβασθῆναι, μυσαρὸν γάρ ἐστι. 23 Με κανένα ζώον δεν θα έλθης εις σαρκικήν συνάφειαν, ώστε να μολυνθής μαζή του. Ούτε η γυνή θα σταθή, ώστε να βιασθή από τετράποδον, διότι η πράξις αυτή είναι μυσαρά. 23 Δὲν θὰ ἔλθῃς ἐπίσης εἰς σαρκικὴν σχέσιν μὲ ζῶον, ὥστε νὰ μολυνθῇς μαζί του. Καμμία δὲ γυναῖκα δὲν πρέπει νὰ σταθῇ ἔτσι, ὥστε νὰ βιασθῇ ἀπὸ κάποιο ζῶον, διότι αὐτὸ εἶναι σιχαμερὸν καὶ μισητόν.
24 Μὴ μιαίνεσθε ἐν πᾶσι τούτοις· ἐν πᾶσι γὰρ τούτοις ἐμιάνθησαν τὰ ἔθνη, ἃ ἐγὼ ἐξαποστέλλω πρὸ προσώπου ὑμῶν, 24 Μη μολύνεσθε με όλα αυτά τα βρωμερά παραπτώματα. Με όλα αυτά εμολύνθησαν τα έθνη, τα οποία εγώ εκδιώκω από εμπρός σας. 24 Μὴ μολύνεσθε μὲ ὅλας αὐτὰς τὰς ἀνηθικότητας. Διότι μὲ ὅλα αὐτὰ ἐμολύνθησαν τὰ εἰδωλολατρικὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα ἐγὼ ἐκδιώκω καὶ ἀπομακρύνω ἀπὸ ἐμπρός σας.
25 καὶ ἐξεμιάνθη ἡ γῆ, καὶ ἀνταπέδωκα ἀδικίαν αὐτοῖς δι᾿ αὐτήν, καὶ προσώχθισεν ἡ γῆ τοῖς ἐγκαθημένοις ἐπ᾿ αὐτῆς. 25 Εμολύνθη η γη και εγώ ανταπέδωσα την πρέπουσαν τιμωρίαν δια την αμαρτίαν των αυτήν. Η γη εμίσησε τους κατοίκους της δια τα φοβερά αμαρτήματά των ! 25 Λὸγῳ δὲ τῶν ἁμαρτιῶν των ἡ γῆ ἐμολύνθη ἐντελῶς καὶ ἐτιμώρησα ἐγὼ διὰ λογαριασμόν της τὴν ἁμαρτίαν των. Ἀκόμη καὶ αὐτὴ ἡ γῆ ἀηδίασε καὶ ἐσιχάθη τοὺς ἁμαρτωλούς, ποὺ διέμεναν εἰς αὐτήν.
26 καὶ φυλάξεσθε πάντα τὰ νόμιμά μου καὶ πάντα τὰ προστάγματά μου, καὶ οὐ ποιήσετε ἀπὸ πάντων τῶν βδελυγμάτων τούτων, ὁ ἐγχώριος καὶ ὁ προσγενόμενος προσήλυτος ἐν ὑμῖν· 26 Θα φυλάξετε όλους τους νόμους μου και όλας τας εντολάς μου και δεν θα πράξετε τίποτε από όλα τα μυσαρά αμαρτήματα των ειδωλολατρών, τόσον ο εντόπιος όσον και ο εκ της αλλοδαπής ξένος, που διαμένει μαζή σας· 26 Πρέπει λοιπὸν νὰ τηρήσετε ὅλας τὰς ἐντολάς μου καὶ ὅλα τὰ προστάγματά μου καὶ νὰ μὴ κάνετε κανένα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ μυσαρὰ καὶ σιχαμερὰ καὶ ὁ ἐκ καταγωγῆς Ἰσραηλίτης καὶ ὁ ξένος, ποὺ ζῇ μαζί σας.
27 πάντα γὰρ τὰ βδελύγματα ταῦτα ἐποίησαν οἱ ἄνθρωποι τῆς γῆς οἱ ὄντες πρότερον ὑμῶν, καὶ ἐμιάνθη ἡ γῆ. 27 διότι όλα αυτά τα συχαμερά αμαρτήματα έκαμαν οι άνθρωποι της χώρας, οι οποίοι ήσαν εις αυτήν ενωρίτερα από σας, και εμολύνθη εξ αιτίας των η γη. 27 Διότι ὅλας αὐτὰς τὰς σιχαμερὰς ἀνηθικότητας τὰς ἔκαμαν οἱ ἄνθρωποι, ποὺ διέμεναν πρὶν ἀπὸ σᾶς εἰς τὴν χώραν αὐτὴν καὶ ἐξ αἰτίας των ἐμολύνθη ἡ χώρα.
28 καὶ ἵνα μὴ προσοχθίσῃ ὑμῖν ἡ γῆ ἐν τῷ μιαίνειν ὑμᾶς αὐτήν, ὃν τρόπον προσώχθισε τοῖς ἔθνεσι τοῖς πρὸ ὑμῶν. 28 Αποφύγετε τα διεφθαρμένα έργα εκείνων, δια να μη αγανακτήση εναντίον σας η γη, την οποίαν θα μιάνετε, όπως ηγανάκτησεν εναντίον των ειδωλολατρικών εθνών, που ήσαν εκεί ενωρίτερα από σας. 28 Νὰ προσέχετε, ὥστε νὰ μὴ ἀγανακτήσῃ ἐναντίον σας καὶ σᾶς σιχαθῇ ἡ γῆ, ἂν τὴν μολύνετε μὲ τὰς ἁμαρτίας σας, ὅπως ἐσιχάθη τὰ εἰδωλολατρικὰ ἔθνη, ποὺ ἔζησαν εἰς αὐτὴν πρὶν ἀπὸ σᾶς.
29 ὅτι πᾶς, ὃς ἐὰν ποιήσῃ ἀπὸ πάντων τῶν βδελυγμάτων τούτων, ἐξολοθρευθήσονται αἱ ψυχαὶ αἱ ποιοῦσαι ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῶν. 29 Διότι οιοσδήποτε θα διαπράξη τα μυσαρά αυτά αμαρτήματα, θα εξολοθρευθή εκ μέσου του λαού του. 29 Διότι ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος θὰ κάνῃ κάτι ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ μυσαρὰ καὶ σιχαμερὰ πράγματα, θὰ τιμωρηθῇ. Θὰ ἐξολοθρευθοῦν αὐτοὶ ποὺ διαπράττουν ἀνηθικότητας ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ τῶν Ἰσραηλιτῶν.
30 καὶ φυλάξετε τὰ προστάγματά μου, ὅπως μὴ ποιήσητε ἀπὸ πάντων τῶν νομίμων τῶν ἐβδελυγμένων, ἃ γέγονε πρὸ τοῦ ὑμᾶς, καὶ οὐ μιανθήσεσθε ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. 30 Φυλάξατε τας εντολάς μου, δια να προφυλαχθήτε έτσι οι ίδιοι και μη παρασυρθήτε εις τας μυσαράς συνηθείας των ειδωλολατρών, οι οποίοι έζησαν εις την περιοχήν αυτήν ενωρίτερα από σας. Δεν θα μολυνθήτε μαζή με αυτούς. Εγώ είμαι Κυριος ο Θεός σας, ο οποίος δίδω τας εντολάς αυτάς”. 30 Νὰ φυλάξετε τὰς ἐντολάς μου καὶ νὰ προσέχετε, ὥστε νὰ μὴ κάνετε κανένα ἀπὸ τὰ ἀποκρουστικὰ καὶ βδελυκτὰ ἔθιμα, ποὺ εἶχαν ἐπικρατήσει εἰς τὴν Χαναάν, πρὶν νὰ ἐμφανισθῆτε σεῖς. Καὶ ἔτσι δὲν θὰ μολυνθῆτε μὲ αὐτά. Θὰ προσέξετε καὶ θὰ ἀποφύγετε τοὺς μολυσμοὺς αὐτούς, διότι σᾶς διατάσσω ἐγώ, ποὺ εἶμαι ὁ ἅγιος Κύριος, ὁ Θεός σας».