Σάββατο, 13 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:53
Δύση: 19:59
Σελ. 5 ημ.
104-262
16ος χρόνος, 5901η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 (ΙϚ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν μετὰ τὸ τελευτῆσαι τοὺς δύο υἱοὺς ᾿Ααρὼν ἐν τῷ προσάγειν αὐτοὺς πῦρ ἀλλότριον ἔναντι Κυρίου καὶ ἐτελεύτησαν. 1 Μετά τον θάνατον των δύο υιών του Ααρών, οι οποίοι απέθανον, διότι προσέφεραν ξένον πυρ ενώπιον του Κυρίου, ωμίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν 1 Καὶ ὡμίλησεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν μετὰ τὸν θάνατον τῶν δύο υἱῶν τοῦ Ἀαρών, ποὺ συνέβη ἐπειδὴ προσέφεραν αὐτοὶ ἐνώπιον Κυρίου φωτιὰν διαφορετικὴν ἀπὸ ἐκείνην ποὺ διέταξεν ὁ Θεός.
2 καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν· λάλησον πρὸς ᾿Ααρὼν τὸν ἀδελφόν σου, καὶ μὴ εἰσπορευέσθω πᾶσαν ὥραν εἰς τὸ ἅγιον ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος εἰς πρόσωπον τοῦ ἱλαστηρίου, ὅ ἐστιν ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ μαρτυρίου, καὶ οὐκ ἀποθανεῖται· ἐν γὰρ νεφέλῃ ὀφθήσομαι ἐπὶ τοῦ ἱλαστηρίου. 2 και είπεν· “ειπέ στον αδελφόν σου τον Ααρών να μη εισέρχεται κατά οιανδήποτε ώραν και ημέραν εις τα Αγια των Αγίων, στο εσωτερικόν του καταπετάσματος, ενώπιον του ιλαστηρίου, το οποίον ευρίσκεται επάνω εις την Κιβωτόν του Μαρτυρίου, δια να μη τιμωρηθή με θάνατον. Διότι εγώ θα παρουσιάζωμαι επί του ιλαστηρίου δια νεφέλης. 2 Παρήγγειλε δὲ τὰ ἑξῆς εἰς τὸν Μωϋσῆν ὁ Κύριος: «Νὰ εἰπῇς εἰς τὸν Ἀαρὼν τὸν ἀδελφόν σου νὰ μὴ εἰσέρχεται κάθε ὥραν καὶ στιγμὴν εἰς τὸν ἅγιον χῶρον, ποὺ εὑρίσκεται ὀπίσω ἀπὸ τὸ Καταπέτασμα, μέσα δηλαδὴ εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Ἱλαστήριον ἐπίθεμα, ποὺ ὑπάρχει ἐπάνω εἰς τὴν Κιβωτὸν τοῦ Μαρτυρίου καὶ τὴν καλύπτει. Ἐὰν προσέχῃ, δεν θὰ θανατωθῇ. Διότι θὰ ἐμφανίζωμαι ἐγὼ ἐν εἴδει νεφέλης ἐπάνω εἰς τὸ Ἱλαστήριον ἐπίθεμα τῆς Κιβωτοῦ.
3 οὕτως εἰσελεύσεται ᾿Ααρὼν εἰς τὸ ἅγιον· ἐν μόσχῳ ἐκ βοῶν περὶ ἁμαρτίας, καὶ κριὸν εἰς ὁλοκαύτωμα· 3 Ετσι θα εισέρχεται ο Ααρών εις τα Αγια των Αγίων αφού δηλαδή προσφέρη προηγουμένως θυσίαν περί αμαρτίας ένα μοσχάρι και ένα κριον προς ολοκαύτωσιν. 3 Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ εἰσέρχεται εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων: Θὰ πάρῃ προηγουμένως ἕνα μοσχάρι ἀπὸ τὰ βόδια, διὰ νὰ προσφερθῇ θυσία δι' ἐξιλέωσιν ἁμαρτίας, καὶ ἕνα κριάρι διὰ θυσίαν ὁλοκαυτώσεως.
4 καὶ χιτῶνα λινοῦν ἡγιασμένον ἐνδύσεται, καὶ περισκελὲς λινοῦν ἔσται ἐπὶ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ, καὶ ζώνῃ λινῇ ζώσεται καὶ κίδαριν λινῆν περιθήσεται, ἱμάτια ἅγιά ἐστι, καὶ λούσεται ὕδατι πᾶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, καὶ ἐνδύσεται αὐτά. 4 Θα ενδυθή τον ηγιασμένον λινόν χιτώνα, θα φορέση κατάσαρκα την λινήν περισκελίδα, θα ζωσθή με την λινήν ζώνην, θα φορέση εις την κεφαλήν του την λινήν κίδαριν, όλα αυτά είναι καθιερωμένα ιερατικά ενδύματα. Προηγουμένως θα λούση όλον το σώμά του με νερό και κατόπιν θα τα φορέση. 4 Θὰ φορέσῃ καὶ χιτῶνα λινόν, ἁγιασμένον, ποὺ θὰ τὸν φορῇ μόνον διὰ χρῆσιν ἱεράν, καὶ μέσα ἀπὸ αὐτόν, κατασάρκα, θὰ φορῇ περισκελίδα λινήν. Θὰ ζωσθῇ ἐπίσης μὲ λινῆν ζώνην καὶ θὰ φορέσῃ εἰς τὸ κεφάλι του καὶ λινὴν μίτραν. Αὐτὰ εἶναι ἄμφια ἱερά. Θὰ φορέσῃ ὅμως τὰ ἱερὰ αὐτὰ ἄμφια, ἀφοῦ λούσῃ προηγουμένως ὅλον τὸ σῶμα του μὲ νερό.
5 καὶ παρὰ τῆς συναγωγῆς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ λήψεται δύο χιμάρους ἐξ αἰγῶν περὶ ἁμαρτίας καὶ κριὸν ἕνα εἰς ὁλοκαύτωμα. 5 Θα πάρη κατόπιν ο Ααρών δύο τράγους από τα κοπάδια των Ισραηλιτών δια την θυσίαν περί αμαρτίας και ένα κριον δι' ολοκαύτωμα. 5 Θὰ πάρῃ καὶ δύο τράγους ἀπὸ τὰ γίδια τοῦ λαοῦ τῶν Ἰσραηλιτῶν, διὰ νὰ προσφερθοῦν θυσία δι' ἐξιλέωσιν ἁμαρτίας, καὶ ἕνα κριάρι διὰ θυσίαν ὁλοκαυτώσεως.
6 καὶ προσάξει ᾿Ααρὼν τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ. 6 Θα προσφέρη, θυσίαν περί αμαρτίας, τον μόσχον, και με την θυσίαν αυτήν θα εξιλεωθή ο ίδιος και η οικογένειά του. 6 Θὰ προσφέρῃ δὲ ὁ Ἀαρὼν τὸ μοσχάρι, ποὺ τὸ ἐπῆρε διὰ νὰ θυσιασθῇ δι' ἐξιλέωσιν τῶν ἁμαρτιῶν του, καὶ ἔτσι θὰ ἐξιλεωθῇ ὁ ἴδιος καὶ ἡ οἰκογένειά του.
7 καὶ λήψεται τοὺς δύο χιμάρους καὶ στήσει αὐτοὺς ἔναντι Κυρίου παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· 7 Θα λάβη τους δύο τράγους, τους οποίους θα τοποθετήση ενώπιον του Κυρίου, πλησίον εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου. 7 Θὰ πάρῃ κατόπιν τοὺς δύο τράγους καὶ θὰ τοὺς στήσῃ ἐνώπιον Κυρίου κοντὰ εἰς τὴν πύλην τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου.
8 καὶ ἐπιθήσει ᾿Ααρὼν ἐπὶ τοὺς δύο χιμάρους κλήρους, κλῆρον ἕνα τῷ Κυρίῳ καὶ κλῆρον ἕνα τῷ ἀποπομπαίῳ. 8 Θα βάλη ο Ααρών κλήρους δια τους δύο αυτούς τράγους, ένα κλήρον δι' εκείνον, που θα προσφερθή θυσία προς τον Κυριον, και ένα άλλον δια τον δεύτερον τράγον, τον αποπομπαίον. 8 Καὶ Θὰ βάλῃ ὁ Ἀαρὼν κλήρους ἐπάνω εἰς τοὺς δύο τράγους, ἕνα κλῆρον ποὺ θὰ γράφῃ: «Διὰ τὸν Κύριον» καὶ δεύτερον κλῆρον ποὺ Θὰ γράφῃ: «Διὰ τὸν ἀποπομπαῖον».
9 καὶ προσάξει ᾿Ααρὼν τὸν χίμαρον, ἐφ᾿ ὃν ἐπῆλθεν ἐπ᾿ αὐτὸν ὁ κλῆρος τῷ Κυρίῳ, καὶ προσοίσει περὶ ἁμαρτίας· 9 Τον τράγον, στον οποίον έπεσεν ο κλήρος δια τον Κυριον, θα τον πάρη ο Ααρών και θα τον προσφέρη θυσίαν περί αμαρτίας. 9 Θὰ πάρῃ ἔπειτα ὁ Ἀαρὼν τὸν τράγον, ἐπάνω εἰς τὸν ὁποῖον ἔπεσεν ὁ κλῆρος ποὺ ἔγραφε «Διὰ τὸν Κύριον», καὶ Θὰ τὸν προσφέρῃ δι’ ἐξιλέωσιν ἁμαρτίας.
10 καὶ τὸν χίμαρον, ἐφ᾿ ὃν ἐπῆλθεν ἐπ᾿ αὐτὸν ὁ κλῆρος τοῦ ἀποπομπαίου, στήσει αὐτὸν ζῶντα ἔναντι Κυρίου, τοῦ ἐξιλάσασθαι ἐπ᾿ αὐτοῦ, ὥστε ἀποστεῖλαι αὐτὸν εἰς τὴν ἀποπομπήν, καὶ ἀφήσει αὐτὸν εἰς τὴν ἔρημον. 10 Και τον τράγον, στον οποίον έπεσεν ο κλήρος του αποπομπαίου, θα τον τοποθετήση ζώντα ενώπιον του Κυρίου, δια να κάμη εξιλέωσιν με αυτόν, ώστε να τον απσστείλη κατόπιν εις την εξορίαν και να τον εγκαταλείψη εις την έρημον. 10 Τὸν δὲ τράγον, ἐπάνω εἰς τὸν ὁποῖον ἔπεσεν ὁ κλῆρος ποὺ ἔγραφε «Διὰ τὸν ἀποπομπαῖον», Θὰ τὸν στήσῃ ζωντανὸν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ κάνῃ ἐπάνω του τὸν ἐξιλασμὸν καὶ νὰ τὸν ἐξαποστείλῃ μακρυὰ εἰς ἄγριον καὶ σκοτεινὸν τόπον, καὶ Θὰ τὸν ἀφήσῃ νὰ χαθῇ εἰς τὴν ἔρημον.
11 καὶ προσάξει ᾿Ααρὼν τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, καὶ ἐξιλάσεται περὶ ἑαυτοῦ καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ. καὶ σφάξει τὸν μόσχον περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ. 11 Θα προσφέρη ο Ααρών τον μάσχον θυσίαν δια τας αμαρτίας του, δια να εξιλεώση τον εαυτόν του και την οικογένειάν του, θα σφάξη και θα θυσιάση τον μόσχον τούτον ο ίδιος ο Ααρών περί της αμαρτίας του. 11 Θὰ φέρῃ ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἀαρὼν τὸ μοσχάρι, ποὺ προορίζεται διὰ νὰ προσφερθῇ θυσία δι’ ἐξιλέωσιν τῶν ἁμαρτιῶν του, καὶ μὲ αὐτὸ Θὰ ἐξιλεωθῇ ὁ ἴδιος καὶ ἡ οἰκογένειά του. Θὰ σφάξῃ δὲ τὸ μοσχάρι διὰ τὴν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν του καὶ θὰ τὸ προσφέρῃ ὁ ἴδιος.
12 καὶ λήψεται τὸ πυρεῖον πλῆρες ἀνθράκων πυρὸς ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου, τοῦ ἀπέναντι Κυρίου, καὶ πλήσει τὰς χεῖρας θυμιάματος συνθέσεως λεπτῆς καὶ εἰσοίσει ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος. 12 Θα λάβη έπειτα το δοχείον του πυρός, γεμάτο αναμμένους άνθρακας από το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων, που ευρίσκεται απέναντι της Σκηνής του Μαρτυρίου, θα γεμίση τα χέρια του από το λεπτόν παρεσκευασμένον θυμίαμα και θα εισέλθη στο εσωτερικόν του καταπετάσματος. 12 Θὰ πάρῃ ἔπειτα ἕνα θυμιατήριον γεμᾶτον μὲ ἀναμμένα κάρβουνα, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ὑπάρχουν εἰς τὸ θυσιαστήριον, ποὺ εὑρίσκεται ἐνώπιον τοῦ Κυρίου εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου, καὶ θὰ γεμίσῃ τὰ χέρια του μὲ θυμίαμα λεπτῆς συνθέσεως καὶ θὰ τὸ φέρῃ εἰς τὸν ἐσωτερικὸν χῶρον, ὀπίσω ἀπὸ τὸ Καταπέτασμα.
13 καὶ ἐπιθήσει τὸ θυμίαμα ἐπὶ τὸ πῦρ ἔναντι Κυρίου· καὶ καλύψει ἡ ἀτμὶς τοῦ θυμιάματος τὸ ἱλαστήριον τὸ ἐπὶ τῶν μαρτυρίων, καὶ οὐκ ἀποθανεῖται. 13 Θα θέση το θυμίαμα στους άνθρακας του πυροδοχείου ενώπιον του Κυρίου. Ο καπνός του θυμιάματος θα σκεπάση το ιλαστήριον, το οποίον ευρίσκεται επάνω από την Κιβωτόν των Μαρτυρίων. Με αυτόν τον τρόπον, ευλαβώς εισερχόμενος εις τα Αγια των Αγίων, δεν θα τιμωρηθή δια θανάτου. 13 Θὰ βάλῃ κατόπιν τὸ θυμίαμα ἐπάνω εἰς τὰ ἀναμμένα κάρβουνα τοῦ θυμιατηρίου ἐνώπιον Κυρίου. Καὶ θὰ σκεπάσῃ ὁ καπνὸς τοῦ θυμιάματος τὸ Ἱλαστήριον, ποὺ εὑρίσκεται ἐπάνω εἰς τὴν Κιβωτόν, ἡ ὁποία περιέχει ὅσα εἶναι μάρτυρες τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔτσι θὰ θανατωθῇ.
14 καὶ λήψεται ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου καὶ ρανεῖ τῷ δακτύλῳ ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον κατὰ ἀνατολάς· κατὰ πρόσωπον τοῦ ἱλαστηρίου ρανεῖ ἑπτάκις ἀπὸ τοῦ αἵματος τῷ δακτύλῳ. 14 Θα λάβη δια του δακτύλου του από το αίμα του μόσχου και θα ραντίση το ιλαστήριον προς ανατολάς. Κατά πρόσωπον δε του ιλαστηρίου θα ραντίση επτά φορές δια του δακτύλου του από το αίμα του μόσχου. 14 Θὰ πάρῃ δὲ καὶ ἀπὸ τὸ αἷμα, ποὺ θὰ τρέξῃ ἀπὸ τὸ μοσχάρι, καὶ θὰ ραντίσῃ μὲ τὸ δάκτυλόν του ἐπάνω εἰς τὸ Ἱλαστήριον ἐπίθεμα τῆς Κιβωτοῦ τῆς Διαθήκης πρὸς ἀνατολάς. Θὰ ραντίσῃ ἀπὸ τὸ αἷμα μὲ τὸ δάκτυλόν του ἐμπρὸς ἀπὸ τὸ Ἱλαστήριον ἑπτὰ φορές.
15 καὶ σφάξει τὸν χίμαρον τὸν περὶ ἁμαρτίας, τὸν περὶ τοῦ λαοῦ, ἔναντι Κυρίου καὶ εἰσοίσει τοῦ αἵματος αὐτοῦ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος καὶ ποιήσει τὸ αἷμα αὐτοῦ, ὃν τρόπον ἐποίησε τὸ αἷμα τοῦ μόσχου. καὶ ρανεῖ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον, κατὰ πρόσωπον τοῦ ἱλαστηρίου 15 Επειτα δε θα σφάξη τον τράγον τον περί αμαρτίας του λαού ενώπιον του Κυρίου, θα φέρη από το αίμα αυτού στο εσωτερικόν του καταπετάσματος, εις τα Αγια των Αγίων, και θα κάμη με το αίμα αυτού ο,τι και με το αίμα του μόσχου. Θα ραντίση δηλαδή ενώπιον του ιλαστηρίου. 15 Θὰ σφάξῃ κατόπιν τὸν τράγον, ποὺ προορίζεται νὰ προσφερθῇ θυσία δι’ ἐξιλέωσιν τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ λαοῦ, ἐνώπιον Κυρίου καὶ θὰ φέρῃ μέρος ἀπὸ τὸ αἷμα του μέσα εἰς τὸν χῶρον, ποὺ εὑρίσκεται πίσω ἀπὸ τὸ Καταπέτασμα. Θὰ κάνῃ δὲ μὲ τὸ αἷμα αὐτὸ ὅ,τι ἀκριβῶς ἔκανε καὶ μὲ τὸ αἷμα, ποὺ ἐπῆρεν ἀπὸ τὸ μοσχάρι. Θὰ ραντίσῃ δηλαδὴ μὲ τὸ αἷμα τοῦ τράγου ἐπάνω εἰς τὸ Ἱλαστήριον ἐπίθεμα τῆς Κιβωτοῦ, εἰς τὴν πρόσοψιν τὸν Ἱλαστηρίου.
16 καὶ ἐξιλάσεται τὸ ἅγιον ἀπὸ τῶν ἀκαθαρσιῶν τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ ἀπὸ τῶν ἀδικημάτων αὐτῶν περὶ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. καὶ οὕτω ποιήσει τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου τῇ ἐκτισμένῃ ἐν αὐτοῖς ἐν μέσῳ τῆς ἀκαθαρσίας αὐτῶν. 16 Κατ' αυτόν τον τρόπον θα εξαγνίση τα Αγια των Αγίων από τας μιάνσεις των Ισραηλιτών, δηλαδή από τας αδικίας αυτών και γενικώς από όλας τας αμαρτίας των. Το ιδιο θα κάμη και δια την Σκηνήν του Μαρτυρίου, η οποία είναι στημένη εν μέσω της κατασκηνώσεως των Ισραηλιτών, δια να καθαρίση και αυτήν από τους ηθικούς μολυσμούς των Ισραηλιτών. 16 Καὶ ἔτσι θὰ κάνῃ τὴν ἐξιλέωσιν καὶ τὸν ἑξαγνισμόν του ἁγιωτάτου ἐσωτερικοῦ χώρου, ποὺ λέγεται Ἅγια Ἁγίων, ἀπὸ τοὺς μολυσμοὺς τῶν Ἰσραηλιτῶν καὶ ἀπὸ τὰ ἀδικήματά των δι’ ὅλας τὰς ἁμαρτίας των. Τὸ ἴδιον θὰ κάνῃ καὶ διὰ τὴν ὑπόλοιπον Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου, ποὺ ἔχει ἀνεγερθῇ εἰς τὸ μέσον τῶν σκηνῶν των καὶ εὐρίσκεται μέσα εἰς τοὺς μολυσμούς των.
17 καὶ πᾶς ἄνθρωπος οὐκ ἔσται ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, εἰσπορευομένου αὐτοῦ ἐξιλάσασθαι ἐν τῷ ἁγίῳ, ἕως ἂν ἐξέλθῃ· καὶ ἐξιλάσεται περὶ ἑαυτοῦ καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ περὶ πάσης συναγωγῆς υἱῶν ᾿Ισραήλ. 17 Κανείς όμως Ισραηλίτης δεν θα ευρίσκεται εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, όταν θα εισέρχεται ο Ααρών εις τα Αγια των Αγίων, δια να κάμη την εξιλέωσιν αυτήν, και μέχρις ότου εξέλθη. Ο Ααρών θα κάμη εξιλέωσιν δια τον εαυτόν του, δια την οικογένειάν του και δι' όλον τον λαόν του Ισραήλ. 17 Κανεὶς δὲ ἄλλος ἄνθρωπος ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἀαρὼν δὲν θὰ ὑπάρχῃ εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου, ὅταν εἰσέρχεται εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, διὰ νὰ κάνῃ τὸν ἐξιλασμὸν καὶ ἕως ὅτου νὰ βγῇ. Καὶ ἔτσι θὰ ἐξιλεώσῃ τὸν Θεὸν διὰ τὸν ἑαυτόν του καὶ τὴν οἰκογενειάν του καὶ δι' ὅλην τὴν συνάθροισιν τῶν Ἰσραηλιτῶν.
18 καὶ ἐξελεύσεται ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ὂν ἀπέναντι Κυρίου καὶ ἐξιλάσεται ἐπ᾿ αὐτοῦ. καὶ λήψεται ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου καὶ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ χιμάρου καὶ ἐπιθήσει ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου κύκλῳ 18 Θα εξέλθη έπειτα προς το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων, το οποίον ευρίσκεται απέναντι του Κυρίου και θα εξιλεώση και αυτό. Θα λάβη από το αίμα του μόσχου και από το αίμα του τράγου και θα θέση κύκλω εις τα εξέχοντα άκρα του θυσιαστηρίου. 18 Θὰ βγῇ κατόπιν εἰς τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων, ποὺ εὑρίσκεται ἔναντι τοῦ Κυρίου, καὶ θὰ τελέσῃ τὸ τυπικὸν τοῦ ἐξιλασμοῦ του. Θὰ πάρῃ δηλαδὴ ἀπὸ τὸ αἷμα, πού ἔτρεξεν ἀπὸ τὸ μοσχάρι, καὶ ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ τράγου καὶ θὰ βάλῃ εἰς τὰ κέρατα, ποὺ προεξέχουν εἰς τὰς γωνίας τοῦ θυσιαστηρίου, ὁλόγυρα.
19 καὶ ρανεῖ ἐπ᾿ αὐτὸ ἀπὸ τοῦ αἵματος τῷ δακτύλῳ ἑπτάκις, καὶ καθαριεῖ αὐτὸ καὶ ἁγιάσει αὐτὸ ἀπὸ τῶν ἀκαθαρσιῶν τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 19 Θα ραντίση το θυσιαστήριον από το αίμα με το δάκτυλόν του επτά φοράς και έτσι θα το εξαγνίση και θα το αγιάση από τας αμαρτίας των Ισραηλιτών. 19 Θὰ ραντίσῃ ἐν συνεχείᾳ εἰς τὸ θυσιαστήριον μὲ τὸ δάκτυλόν του ἀπὸ τὸ αἷμα αὐτὸ ἑπτὰ φορὲς καὶ ἔτσι θὰ τὸ καθαρίσῃ καὶ θὰ τὸ ἑξαγνίσῃ ἀπὸ τοὺς μολυσμοὺς τῶν Ἰσραηλιτῶν.
20 καὶ συντελέσει ἐξιλασκόμενος τὸ ἅγιον καὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ περὶ τῶν ἱερέων καθαριεῖ· καὶ προσάξει τὸν χίμαρον τὸν ζῶντα. 20 Θα τελειώση κατ' αυτόν τον τρόπον τον εξαγνισμόν των Αγίων της Σκηνής του Μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων. Θα εξαγνίση έπειτα και τους ιερείς. Δια το έργον αυτό του εξαγνισμού θα φέρη τον ζώντα τράγον, 20 Καὶ θὰ τελέσῃ ὅλα ἀκριβῶς, ὅσα πρέπει νὰ γίνουν διὰ τὸν ἑξαγνισμὸν τοῦ χώρου, ποὺ λέγεται Ἅγια Ἁγίων, καὶ τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου γενικῶς καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. Θὰ ἑξαγνίσῃ δὲ καὶ τοὺς ἱερεῖς. Θὰ πάρῃ κατόπιν καὶ θὰ φέρῃ ἐμπρὸς εἰς τὴν Σκηνὴν τὸν ζωντανὸν τράγον.
21 καὶ ἐπιθήσει ᾿Ααρὼν τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ χιμάρου τοῦ ζῶντος καὶ ἐξαγορεύσει ἐπ᾿ αὐτοῦ πάσας τὰς ἀνομίας τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ πάσας τὰς ἀδικίας αὐτῶν καὶ πάσας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ ἐπιθήσει αὐτὰς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ χιμάρου τοῦ ζῶντος καὶ ἐξαποστελεῖ ἐν χειρὶ ἀνθρώπου ἑτοίμου εἰς τὴν ἔρημον, 21 και θα θέση τα χέρια του ο Ααρών επάνω εις την κεφαλήν του ζώντος τράγου και θα εξομολογηθή όλας τας ανομίας των Ισραηλιτών, όλας τας αδικίας των και όλας τας αμαρτίας των, τας οποίας θα μεταφέρη και θα επιρρίψη εις την κεφαλήν του ζώντος τράγου, και θα αποπέμψη αυτόν, με άνθρωπον έτοιμον προ τούτο, εις την έρημον. 21 Καὶ θὰ βάλῃ ὁ Ἀαρὼν τὰ χέρια του ἐπάνω εἰς τὸ κεφάλι τοῦ ζωντανοῦ τράγου καὶ θὰ ὁμολογήσῃ δημοσίᾳ ἐπάνω του (σὰν ἐξομολόγησιν) ὅλας τὰς παρανομίας τῶν Ἰσραηλιτῶν καὶ ὅλας τὰς ἀδικίας των καὶ ὅλας τὰς ἁμαρτίας των καὶ θὰ τὰς φορτώσῃ ἔτσι εἰς τὸ κεφάλι τοῦ ζωντανοῦ τράγου. Καὶ ἐν συνεχείᾳ θὰ τὸν ἐξαποστείλῃ εἰς τὴν ἔρημον μὲ τὴν βοήθειαν ἐνὸς ἀνθρώπου, ποὺ θὰ ἔχῃ προετοιμασθῇ πρὸς τοῦτο.
22 καὶ λήψεται ὁ χίμαρος ἐφ᾿ ἑαυτῷ τὰς ἀδικίας αὐτῶν εἰς γῆν ἄβατον, καὶ ἐξαποστελεῖ τὸν χίμαρον εἰς τὴν ἔρημον. 22 Ο αποπομπαίος αυτός τράγος θα πάρη επάνω του όλας τας αμαρτίας των Ισραηλιτών και θα περιπλανηθή εις μέρος άβατον από ανθρώπους. Θα τον αποπέμψη Ααρών εις περιοχήν έρημον. 22 Καὶ ἔτσι θὰ πάρῃ ὁ τράγος ἐπάνω του τὰς ἀδικίας των καὶ θὰ σᾶς φέρῃ εἰς τόπον ἔρημον καὶ ἄβατον ἀπὸ ἀνθρώπους. Θὰ ἐξαποστείλῃ λοιπὸν ὁ Ἀαρὼν τὸν τράγον εἰς τὴν ἔρημον.
23 καὶ εἰσελεύσεται ᾿Ααρὼν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ ἐκδύσεται τὴν στολὴν τὴν λινήν, ἣν ἐνδεδύκει εἰσπορευομένου αὐτοῦ εἰς τὸ ἅγιον, καὶ ἀποθήσει αὐτὴν ἐκεῖ. 23 Θα εισέλθη έπειτα ο Ααρών εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, θα εκδυθή την λινήν λευκήν στολήν, την οποίαν είχε φορέσει όταν εισήλθεν εις τα Αγια των Αγίων, και θα αποθέση αυτήν εκεί. 23 Καὶ Θὰ εἰσέλθῃ κατόπιν ὁ Ἀαρὠν εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου καὶ θὰ βγάλῃ τὴν λινῆν στολήν, τὴν ὁποίαν εἶχε φορέσει διὰ νὰ ἔμβῃ εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, καὶ θὰ τὴν ἀποθέσῃ ἐκεῖ.
24 καὶ λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι ἐν τόπῳ ἁγίῳ καὶ ἐνδύσεται τὴν στολὴν αὐτοῦ, καὶ ἐξελθὼν ποιήσει τὸ ὁλοκαύτωμα αὐτοῦ καὶ τὸ ὁλοκάρπωμα τοῦ λαοῦ καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ καὶ περὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ περὶ τοῦ λαοῦ, ὡς περὶ τῶν ἱερέων. 24 Θα λούση το σώμα του με νερό στον ιερόν τόπον, θα ενδυθή την πολυτελή στολήν του, θα εξέλθη από την Σκηνήν και θα προσφέρη θυσίαν το ολοκαύτωμά του και το ολοκάρπωμα του λαού. Θα εξιλεώση τον εαυτόν του, την οικογένειάν του, τον λαόν και τους ιερείς. 24 Καὶ θὰ λούσῃ τὸ σῶμα του μὲ νερὸ εἰς τὸν ἅγιον καὶ καθαρὸν τόπον καὶ θὰ φορίσῃ τὴν ἐπίσημον στολήν του, καὶ ἀφοῦ βγῇ ἀπὸ τὴν Σκηνήν, θὰ προσφέρῃ τὴν ἰδικήν του θυσίαν ὁλοκαυτώσεως καὶ τὸ ὁλοκάρπωμα τοῦ λαοῦ καὶ ἔτσι θὰ ἐξιλεώσῃ τὸν ἑαυτόν του, τὴν οἰκογένειάν του, τὸν λαὸν τῶν Ἑβραίων καὶ τοὺς ἱερεῖς.
25 καὶ τὸ στέαρ τὸ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἀνοίσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. 25 Το λίπος των θυσιών αυτών, που προσφέρονται υπέρ των αμαρτιών, θα το θέση στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων. 25 Θὰ προσφέρῃ δὲ ἐπάνω εἰς τὸ θυσιαστήριον καὶ τὸ λίπος τῆς θυσίας, ποὺ προσεφέρθη δι' ἐξιλέωσιν ἁμαρτίας.
26 καὶ ὁ ἐξαποστέλλων τὸν χίμαρον τὸν διεσταλμένον εἰς ἄφεσιν πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολήν. 26 Εκείνος που θα εκδιώξη τον τράγον, τον αποπομπαίον δια την άφεσιν των αμαρτιών του λαού, θα πλύνη τα ενδύματά του και θα λούση το σώμα του με νερό και κατόπιν θα ευσέλθη εις την κατασκήνωσιν. 26 Ὁ δὲ ἄνθρωπος, ποὺ θὰ ὁδηγήσῃ εἰς τὴν ἔρημον ἐλεύθερον τὸν ἀποδιοπομπαῖον τράγον, θὰ πλύνῃ τὰ ροῦχα του καὶ θὰ λούσῃ τὸ σῶμα του μὲ νερὸ καὶ κατόπιν θὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸν κατοικημένον χῶρον τῶν Ἰσραηλιτῶν.
27 καἱ τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας καὶ τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας, ὧν τὸ αἷμα εἰσηνέχθη ἐξιλάσασθαι ἐν τῷ ἁγίῳ, ἐξοίσουσιν αὐτὰ ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ κατακαύσουσιν αὐτὰ ἐν πυρί, καί τὰ δέρματα αὐτῶν καὶ τὰ κρέα αὐτῶν καὶ τὴν κόπρον αὐτῶν. 27 Τον μόσχον και τον τράγον, που προσεφέρθησαν δια τας αμαρτίας όλων και των οποίων το αίμα εισήχθη εις τα Αγια των Αγίων προς εξιλέωσιν των αμαρτιών, θα τους βγάλουν έξω από την κατασκήνωσιν και θα τους καύσουν εξ ολοκλήρου μαζή με τα δέρματά των, με τα κρέατα και την κόπρον αυτών. 27 Τὸ δὲ μοσχάρι, ποὺ ἐθυσιάσθη δι' ἐξιλέωσιν ἁμαρτίων, καὶ τὸν τράγον, ποὺ ἐθυσιάσθη ἐπίσης δι' ἐξιλέωσιν ἁμαρτίων, τῶν ὁποίων ζώων τὸ αἷμα εἰσήχθη εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων διὰ νὰ γίνῃ ἡ ἐξιλέωσις, θὰ τὰ βγάλουν ἔξω ἀπὸ τὸν κατοικημένον χῶρον καὶ θὰ τὰ καύσουν τελείως εἰς τὴν φωτιάν. Θὰ καύσουν ἐπίσης καὶ τὰ δέρματά των, τὰ κρέατα καὶ τὴν ἀκαθαρσίαν των.
28 ὁ δὲ κατακαίων αὐτὰ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι καὶ μετά ταῦτα εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολήν. 28 Εκείνος που θα καύση αυτά, θα πλύνη κατόπιν τα ενδύματά του, θα λούση το σώμα του με νερό και κατόπιν θα εισέλθη εις την κατασκήνωσιν. 28 Αὐτὸς δέ, ποὺ θὰ τὰ καύσῃ, θὰ πλύνῃ τὰ ροῦχα του καὶ θὰ λούσῃ τὸ σῶμα του μὲ νερὸ καὶ κατόπιν θὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸν καταυλισμὸν τῶν Ἰσραηλιτῶν.
29 Καὶ ἔσται τοῦτο ὑμῖν νόμιμον αἰώνιον· ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς ταπεινώσετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν καὶ πᾶν ἔργον οὐ ποιήσετε ὁ αὐτόχθων καὶ ὁ προσήλυτος ὁ προσκείμενος ἐν ὑμῖν· 29 Η τελετή αυτή της εξιλεώσεως, η εορτή του εξιλασμού, θα είναι δια σας νόμος παντοτεινός και απαράβατος. Την δεκάτην του εβδόμου μηνός θα συναισθανθήτε τας αμαρτίας σας, θα συντριβήτε και θα μετανοήσετε δι' αυτάς, και δεν θα κάμετε καμμίαν εργασίαν κατά την ημέραν αυτήν, ούτε ο εντόπιος Ισραηλίτης, ούτε ο ξένος που ήλθεν από άλλην χώραν και μένει μαζή σας. 29 Θὰ εἶναι δὲ τοῦτο, ἡ ὅλη δηλαδὴ τελετὴ τοῦ ἐξιλασμοῦ, νόμος αἰώνιος διὰ σᾶς. Κατὰ τὸν ἕβδομον μῆνα τοῦ ἔτους, τὴν δεκάτην ἡμέραν τοῦ μηνὸς αὐτοῦ, θὰ πρέπῃ νὰ θλίβεσθε καὶ νὰ ταπεινώνεσθε συναισθανόμενοι τὴν ἁμαρτωλότητά σας καὶ δὲν θὰ κάμνετε καμμίαν ἐργασίαν κάθε ἐντόπιος Ἑβραῖος καὶ κάθε ξένος, προσήλυτος, ποὺ διαμένει μαζί σας καὶ τιμᾷ τὴν θρησκείαν σας.
30 ἐν γὰρ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐξιλάσεται περὶ ὑμῶν, καθαρίσαι ὑμᾶς ἀπὸ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν ἔναντι Κυρίου, καὶ καθαρισθήσεσθε. 30 Διότι κατά την ημέραν αυτήν θα γίνη η τελετή της εξιλεώσεώς σας, δια να καθαρίση σας από όλας τας αμαρτίας σας ενώπιον του Κυρίου, ώστε να είσθε κατόπιν καθαροί. 30 Διότι κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν θὰ κάμνῃ ὁ ἀρχιερεὺς τὴν τελετὴν τῆς ἐξιλεώσεώς σας διὰ νὰ σᾶς καθαρίζῃ ἐνώπιον Κυρίου ἀπὸ ὅλας τὰς ἁμαρτίας σας καὶ νὰ εἶσθε εἰς τὸ ἑξῆς καθαροί.
31 σάββατα σαββάτων ἀνάπαυσις αὕτη ἔσται ὑμῖν, καὶ ταπεινώσετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν, νόμιμον αἰώνιον. 31 Σαββατα σαββάτων είναι αυτό, πλήρης και ολοκληρωτική ανάπαυσις θα επικρατήση μεταξύ σας και θα ταπεινώσετε δια μετανοίας και νηστείας τας ψυχάς σας. Νομος παντοτεινός θα είναι αυτός. 31 Ἡ ἡμέρα αὐτὴ θὰ εἶναι διὰ σᾶς ἱερωτάτη, ὡς ἱερώτατον Σάββατον. Θὰ τηρῆτε ἀπόλυτον ἀργίαν. Θὰ θλίβεσθε δὲ διὰ τὰς ἁμαρτίας σας καὶ θὰ ταπεινώνετε μὲ τὴν νηστείαν καὶ μετάνοιαν τὰς ψυχάς σας. Αὐτὸ εἶναι νόμος αἰώνιος.
32 ἐξιλάσεται ὁ ἱερεύς, ὃν ἂν χρίσωσιν αὐτὸν καὶ ὃν ἂν τελειώσωσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ, ἱερατεύειν μετὰ τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ ἐνδύσεται τὴν στολὴν τὴν λινῆν, στολὴν ἁγίαν. 32 Την εξιλέωσιν θα τελή ο εκάστοτε αρχιερεύς, τον οποίον θα έχουν χρίσει με το άγιον έλαιον και τας χείρας του και θα έχουν καταστήσει ικανάς δια το έργον του, ώστε να αρχιερατεύη μετά τον πατέρα του, τον οποίον θα διαδεχθή. Αυτός θα ενδυθή την λινήν αρχιερατικήν στολήν, την αγίαν στολήν. 32 Τὴν τελετὴν τοῦ ἐξιλασμοῦ θὰ τὴν τελῇ ὁ ἀρχιερεὺς ἐκεῖνος, ποὺ θὰ ἔχῃ χρισθῇ μὲ τὸ εἰδικὸν λάδι εἰς τὸ ἀξίωμα αὐτὸ καὶ θὰ ἔχουν γίνει τὰ χέρια του ἱκανὰ καὶ ἄξια, διὰ νὰ ἱερουργ καὶ ἀρχιερατεύῃ μετὰ ἀπὸ τὸν πατέρα του, εἰς τὴν θέσιν ἐκείνου. Θὰ φορῇ δὲ τὴν ὡρισμένην λινῆν στολήν, τὴν ἱερὰν στολὴν τοῦ ἀρχιερέως.
33 καὶ ἐξιλάσεται τὸ ἅγιον τοῦ ἁγίου καὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὸ θυσιαστήριον ἐξιλάσεται, καὶ περὶ τῶν ἱερέων καὶ περί πάσης συναγωγῆς ἐξιλάσεται. 33 Ως αρχιερεύς θα εξιλεώνη τα Αγια των 'Αγιων, την Σκηνήν του Μαρτυρίου, το θυσιαστήριον, τους ιερείς και όλον τον λαόν των Ισραηλιτών. 33 Θὰ ἑξαγνίζῃ δὲ αὐτὸς καὶ θὰ ἐξιλεώνῃ τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων καὶ ὅλην τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου. Θὰ ἐξιλεώνῃ ἐπίσης καὶ τὸ θυσιαστήριον. Θὰ τελῇ τέλος τὸν ἐξιλασμὸν καὶ διὰ τοὺς ἱερεῖς καὶ δι' ὅλην τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰσραηλιτῶν.
34 καὶ ἔσται τοῦτο ὑμῖν νόμιμον αἰώνιον ἐξιλάσκεσθαι περὶ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἀπὸ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν· ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ ποιηθήσεται, καθὰ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. 34 Η εξιλέωσις των Ισραηλιτών από όλας τας αμαρτίας των θα είναι νόμος παντοτεινός και απαράβατος δια σας. Μιαν φοράν το έτος θα γίνεται η τελετή αυτή, όπως διέταξεν ο Κυριος τον Μωϋσήν. 34 Ἡ τελετὴ αὐτὴ τοῦ ἐξιλασμοῦ θὰ εἶναι διὰ σᾶς νόμος αἰώνιος, ὥστε νὰ ἐξιλεώνετε δι αὐτοῦ τοὺς Ἰσραηλίτας ἐνώπιον Κυρίου δι' ὅλας τὰς ἁμαρτίας των. Θὰ τελῆται δὲ μίαν μόνον φορὰν τὸν χρόνον, ὅπως ἀκριβῶς διέταξεν ὁ Κύριος τὸν Μωϋσῆν».