Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ανατ: 07:07
Δύση: 18:12
Σελ. 14 ημ.
54-312
16ος χρόνος, 5851η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΑΡΙΘΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (Δ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ ᾿Ααρὼν λέγων· 1 Ωμίλησεν ο Κυριος στον Μωϋσήν και τον Ααρών λέγων· 1 Ο Κύριος ἐμίλησε εἰς τὸν Μωϋσῆν καὶ Ἀαρὼν καὶ εἶπεν:
2 λάβε τὸ κεφάλαιον τῶν υἱῶν Καὰθ ἐκ μέσου υἱῶν Λευί, κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, 2 “αρίθμησε και λάβε από την φυλήν Λευϊ όλους τους απογόνους του Καάθ κατά τους δήμους αυτών, κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας, 2 «Ἀρίθμησε καὶ λάβε ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Λευῒ τὸ σύνολον τῶν υἱῶν τοῦ Καάθ, κατὰ τοὺς δήμους των καὶ κατὰ τὶς πατριαρχικές των οἰκογένειες.
3 ἀπὸ εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν καὶ ἐπάνω ἕως πεντήκοντα ἐτῶν, πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος λειτουργεῖν ποιῆσαι πάντα τὰ ἔργα ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου. 3 ηλικίας από είκοσι πέντε έως πεντήκοντα ετών, όλους αυτούς οι οποίοι θα εισέρχωνται εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, δια να υπηρετούν και εκτελούν όλα τα έργα, που χρειάζονται. 3 Καὶ ἀπόγραψε ὅλους ὅσοι ἔχουν ἡλικίαν ἀπὸ εἴκοσι πέντε ἐτῶν καὶ ἄνω μέχρι πενῆντα· ὅλους ὅσοι θὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου καὶ νὰ ὑπηρετοῦν εἰς ὅλα τὰ ἱερὰ ἔργα τῆς λειτουργίας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
4 καὶ ταῦτα τὰ ἔργα τῶν υἱῶν Καὰθ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου· ἅγιον τῶν ἁγίων. 4 Αυταί θα είναι αι υπηρεσίαι των υιών Καάθ εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου· θα αναφέρονται εις τα άγια σκεύη και αντικείμενα της Σκηνής. 4 Οἱ ὑπηρεσίες τῶν υἱῶν τοῦ Καὰθ εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου θὰ εἶναι αὐτές: Θὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ πλέον ἱερὰ σκεύη καὶ ἅγια ἀντικείμενα τῆς Σκηνῆς.
5 καὶ εἰσελεύσεται ᾿Ααρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, ὅταν ἐξαίρῃ ἡ παρεμβολή, καὶ καθελοῦσι τὸ καταπέτασμα τὸ συσκιάζον καὶ κατακαλύψουσιν ἐν αὐτῷ τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου, 5 Οταν πρόκειται να αναχωρήση ο λαός του Ισραήλ από τον τόπον της κατασκηνώσεώς του, θα εισέλθουν ο Ααρών και οι υιοί του εις την Σκηνήν, θα κατεβάσουν το καταπέτασμα, που χωρίζει τα άγια από τα άγια των αγίων και με αυτό θα σκεπάσουν εξ ολοκλήρου την κιβωτόν του Μαρτυρίου. 5 Ὅταν τὸ στρατόπεδον τῶν Ἰσραηλιτῶν πρόκειται νὰ μετακινηθῇ καὶ ἀρχίσῃ τὴν πορείαν του, ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοί του οἱ ἱερεῖς θὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου, θὰ κατεβάζουν τὸ ἐσωτερικὸν παραπέτασμα, τὸ ὁποῖον χωρίζει τὰ Ἅγια ἀπὸ τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, καί με αὐτὸ θὰ σκεπάζουν τὴν Κιβωτὸν τοῦ Μαρτυρίου.
6 καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπ' αὐτὸ κατακάλυμμα δέρμα ὑακίνθινον καὶ ἐπιβαλοῦσιν ἐπ' αὐτὴν ἱμάτιον ὅλον ὑακίνθινον ἄνωθεν καὶ διεμβαλοῦσι τοὺς ἀναφορεῖς. 6 Επάνω από αυτήν θα θέσουν και ένα άλλο σκέπασμα από δέρμα χρώματος κυανού. Επάνω δε και από αυτό θα θέσουν τρίτον κάλυμμα από ύφασμα χρώματος κυανού. Θα περάσουν δε τους αναφορείς στους δακτυλίους της κιβωτού. 6 Εἰς τὴν σκεπασμένην Κιβωτὸν θὰ θέτουν δεύτερον σκέπασμα κατασκευασμένον ἀπὸ δέρμα, ποὺ θὰ ἔχῃ χρῶμα βαθὺ κυανοῦν (μπλέ)· κατόπιν ἐπάνω εἰς ὅλα αὐτὰ θὰ βάλουν τρίτον σκέπασμα ἀπὸ ὕφασμα, ποὺ θὰ ἔχῃ χρῶμα βαθὺ κυανοῦν (μπλέ). Τέλος θὰ περάσουν τοὺς ἀναφορεῖς (τοὺς μοχλοὺς τῆς μεταφορᾶς) εἰς τοὺς κρίκους τῆς Σκηνῆς.
7 καὶ ἐπὶ τὴν τράπεζαν τὴν προκειμένην ἐπιβαλοῦσιν ἐπ' αὐτὴν ἱμάτιον ὁλοπόρφυρον καὶ τὰ τρυβλία καὶ τὰς θυΐσκας καὶ τοὺς κυάθους καὶ τὰ σπονδεῖα, ἐν οἷς σπένδει, καὶ οἱ ἄρτοι οἱ διαπαντὸς ἐπ' αὐτῆς ἔσονται. 7 Την τράπεζαν της προθέσεως, η οποία ευρίσκεται εμπρός από το καταπέτασμα το χωρίζον τα άγια των αγίων, θα καλύψουν με ολοπύρφυρον ύφασμα, όπως επίσης και τα πινάκια, τα οποία ευρίσκονται επάνω εις αυτήν, τα θυμιατήρια, τα ποτήρια και τα δοχεία, δια των οποίων γίνεται η σπονδή του οίνου. Θα καλυφθούν επίσης και οι δώδεκα άρτοι, οι οποίοι πρέπει να ευρίσκωνται πάντοτε επάνω εις αυτήν. 7 Τὴν Τράπεζαν τῶν Ἄρτων τῆς Προθέσεως, ποὺ εὐρίσκεται ἐμπρὸς εἰς τὸ παραπέτασμα τῶν Ἁγίων τῶν Ἁγίων, θὰ σκεπάσουν μὲ ὕφασμα ὁλοκόκκινον. Θὰ σκεπάσουν ἐπίσης καὶ τὶς πιατέλλες καὶ τὰ θυμιατήρια καὶ τὰ κύπελλα καὶ τὰ δοχεῖα, μὲ τὰ ὁποῖα γίνονται οἱ θυσίες τοῦ κρασιοῦ (σπονδές). Εἰς τὴν Τράπεζαν τῶν Ἄρτων τῆς Προθέσεως θὰ ὑπάρχουν πάντοτε οἱ δώδεκα ἄρτοι. Θὰ εἶναι δὲ καὶ αὐτοὶ σκεπασμένοι κατὰ τὴν μεταφοράν.
8 καὶ ἐπιβαλοῦσιν ἐπ' αὐτὴν ἱμάτιον κόκκινον καὶ καλύψουσιν αὐτὴν καλύμματι δερματίνῳ ὑακινθίνῳ καὶ διεμβαλοῦσι δι' αὐτῆς τοὺς ἀναφορεῖς. 8 Επάνω εις την τράπεζαν αυτήν της προθέσεως θα θέσουν ως δεύτερον κάλυμμα ύφασμα ερυθρού χρώματος και τρίτον κάλυμμα δερμάτινον επάνω από όλα, χρώματος κυανού. Κατόπιν δε θα περάσουν από τους δακτυλίους της τους αναφορείς. 8 Εἰς τὴν σκεπασμένην Τράπεζαν τῶν Ἄρτων τῆς Προθέσεως θὰ βάλουν δεύτερον σκέπασμα, καμωμένον ἀπὸ ὕφασμα βαθὺ κόκκινον κατόπιν θὰ τὴν σκεπάσουν μὲ τρίτον σκέπασμα καμωμένον ἀπὸ δέρμα, ποὺ θὰ ἔχῃ χρῶμα βαθὺ κυανοῦν (μπλέ). Τέλος θὰ περάσουν εἰς τοὺς κρίκους τῆς Τραπέζης τῶν Ἄρτων τῆς Προθέσεως τοὺς ἀναφορεῖς (τοὺς μοχλοὺς τῆς μεταφορᾶς).
9 καὶ λήψονται ἱμάτιον ὑακίνθινον καὶ καλύψουσι τὴν λυχνίαν τὴν φωτίζουσαν καὶ τοὺς λύχνους αὐτῆς καὶ τὰς λαβίδας αὐτῆς καὶ τὰς ἐπαρυστρίδας αὐτῆς καὶ πάντα τὰ ἀγγεῖα τοῦ ἐλαίου, οἷς λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς, 9 Θα λάβουν ύφασμα χρώματος κυανού και θα σκεπάσουν την επτάφωτον λυχνίαν, τους λύχνους της, τας λαβίδας, τους ελαιοχύτας και όλα τα δοχεία του ελαίου τα χρησιμοποιούμενα δι' αυτήν. 9 Θὰ πάρουν ὕφασμα, ποὺ θὰ ἔχῃ χρῶμα βαθὺ κυανοῦν (μπλέ), καὶ θὰ σκεπάσουν τὴν Ἑπτάφωτον Λυχνίαν, τοὺς λύχνους της, τὶς λαβίδες ποὺ ἀφαιροῦν τὴν καύτραν καὶ τὰ λαδικά της καὶ ὅλα τὰ δοχεῖα τοῦ λαδιοῦ, ποὺ χρησιμοποιοῦνται διὰ τὸ ἄναμμά της.
10 καὶ ἐμβαλοῦσιν αὐτὴν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς εἰς κάλυμμα δερμάτινον ὑακίνθινον καὶ ἐπιθήσουσιν αὐτὴν ἐπ' ἀναφορέων. 10 Θα θέσουν αυτήν και όλα τα σκεύη της εις ένα δερμάτινον κυανούν δεύτερον σκέπασμα. Ετσι δε σκεπασμένην θα την θέσουν στους αναφορείς. 10 Καὶ θὰ βάλουν τὴν Ἑπτάφωτον Λυχνίαν καὶ ὅλα τὰ ἐξαρτήματά της εἰς σκέπασμα καμωμένον ἀπὸ δέρμα, ποὺ θὰ ἔχῃ χρῶμα βαθὺ κυανοῦν (μπλέ). Τέλος ἔτσι σκεπασμένην θὰ τὴν βάλουν ἐπάνω εἰς τὰ φορεῖα.
11 καὶ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν ἐπικαλύψουσιν ἱμάτιον ὑακίνθινον καὶ καλύψουσιν αὐτὸ καλύμματι δερματίνῳ ὑακινθίνῳ καὶ διεμβαλοῦσι τοὺς ἀναφορεῖς αὐτοῦ. 11 Θα σκεπάσουν επίσης το χρυσούν θυσιαστήριον των θυμιαμάτων με ύφασμα χρώματος κυανού, θα το καλύψουν και με δερμάτινον κάλυμμα χρώματος κυανού και θα περάσουν από τους δακτυλίους του τους αναφορείς, τους μοχλούς της μεταφοράς του. 11 Κατόπιν θὰ σκεπάσουν τὸ Χρυσοῦν Θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων με ὕφασμα, ποὺ θὰ ἔχῃ χρῶμα βαθὺ κυανοῦν (μπλέ), καὶ ὅλον αὐτὸ θὰ τὸ σκεπάσουν μὲ δεύτερον σκέπασμα καμωμένον ἀπὸ δέρμα, ποὺ θὰ ἔχῃ χρῶμα βαθὺ κυανοῦν (μπλέ). Τέλος θὰ περάσουν τοὺς ἀναφορεῖς (τοὺς μοχλοὺς τῆς μεταφορᾶς) εἰς τοὺς κρίκους τοῦ Χρυσοῦ Θυσιαστηρίου.
12 καὶ λήψονται πάντα τὰ σκεύη τὰ λειτουργικά, ὅσα λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς ἁγίοις, καὶ ἐμβαλοῦσιν εἰς ἱμάτιον ὑακίνθινον καὶ καλύψουσιν αὐτὰ καλύμματι δερματίνῳ ὑακινθίνῳ καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπὶ ἀναφορεῖς. 12 Θα λάβουν οι ιερείς όλα τα λειτουργικά σκεύη, τα οποία χρησιμοποιούν μέσα εις τα Αγια, θα τα θέσουν εις ύφασμα κυανούν, θα τα καλύψουν με δερμάτινον κυανούν κάλυμμα και θα τα θέσουν έτσι τυλιγμένα επάνω εις αναφορείς. 12 Οἱ ἱερεῖς πάλιν θὰ λάβουν ὅλα τὰ λειτουργικὰ σκεύη καὶ τὰ ἐξαρτήματα, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦν εἰς τὰ Ἅγια· θὰ τὰ βάλουν μέσα εἰς ὕφασμα, ποὺ θὰ ἔχῃ χρῶμα κυανοῦν (μπλέ). Ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ σκεπάσουν μὲ δεύτερον σκέπασμα καμωμένον ἀπὸ δέρμα, ποὺ θὰ ἔχῃ χρῶμα κυανοῦν (μπλέ). Τὸ δέμα αὐτὸ θὰ τὸ βάλουν ἐπάνω εἰς φορεῖα.
13 καὶ τὸν καλυπτῆρα ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐπικαλύψουσιν ἐπ' αὐτὸ ἱμάτιον ὁλοπόρφυρον. 13 Το δε σκέπασμα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων θα το θέση επάνω στο θυσιαστήριον ένας από τους ιερείς, το οποίον οι άλλοι ιερείς θα σκεπάσουν με ύφασμα ολοπόρφυρον. 13 Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς θὰ βάλῃ τὸ σκέπασμα τοῦ Θυσιαστηρίου τῶν Ὁλοκαυτωμάτων εἰς τὸ Θυσιαστήριον. Κατόπιν οἱ ἄλλοι ἱερεῖς θὰ σκεπάσουν τὸ Θυσιαστήριον μὲ ὕφασμα, ποὺ θὰ ἔχῃ χρῶμα ὁλοκόκκινον.
14 καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπ' αὐτὸ πάντα τὰ σκεύη, ὅσοις λειτουργοῦσιν ἐπ' αὐτῷ ἐν αὐτοῖς, καὶ τὰ πυρεῖα καὶ τὰς κρεάγρας καὶ τὰς φιάλας καὶ τὸν καλυπτῆρα καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ θυσιαστηρίου· καὶ ἐπιβαλοῦσιν ἐπ' αὐτὸ κάλυμμα δερμάτινον ὑακίνθινον, καὶ διεμβαλοῦσι τοὺς ἀναφορεῖς αὐτοῦ· καὶ λήψονται ἱμάτιον πορφυροῦν καὶ συγκαλύψουσι τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ καὶ ἐμβαλοῦσιν αὐτὰ εἰς κάλυμμα δερμάτινον ὑακίνθινον καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπὶ ἀναφορεῖς. 14 Επί του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων θα γίνουν οι ιερείς όλα τα σκεύη, τα οποία χρησιμοποιούν κατά τας θυσίας δι' αυτό, δηλαδή τα πυρσδοχεία, τας κρεάγρας, τας φιάλας, την εσχάραν και όλα γενικώς τα σκεύη του θυσιαστηρίου. Θα θέσουν επάνω εις αυτό δερμάτινον κυανούν κάλυμμα και θα περάσουν δια των δακτυλίων τους μοχλούς της μεταφοράς του. Θα λάβουν επίσης ύφασμα πορφυρούν, με το οποίον θα σκεπάσουν τον λουτήρα και την βάσιν αυτού, και θα θέσουν αυτά εις κυανούν δερμάτινον κάλυμμα. Ολα δε θα τα βάλουν επάνω στους αναφορείς. 14 Οἱ ἱερεῖς θὰ βάλουν ἐπάνω εἰς τὸ Θυσιαστήριον τῶν Ὁλοκαυτωμάτων ὅλα τὰ σκεύη καὶ ἐξαρτήματα, ποὺ χρησιμοποιοῦν δι' αὐτό, δηλαδή: Τὰ δοχεῖα ποὺ χρησιμεύουν διὰ τὴν ἀπόθεσιν ἢ τὴν μεταφορὰν τῆς φωτιάς, τὶς μεγάλες λαβίδες μὲ τὶς ὁποῖες πιάνουν τὰ κρέατα, τὶς λεκάνες καὶ τὴν ἐσχάραν (ποὺ εἶναι ἐπάνω εἰς τὸ Θυσιαστήριον) καὶ γενικῶς ὅλα τὰ ἄλλα ἐξαρτήματα τοῦ Θυσιαστηρίου τῶν Ὁλοκαυτωμάτων. Καὶ ἐπάνω του θὰ βάλουν σκέπασμα καμωμένον ἀπὸ δέρμα, ποὺ θὰ ἔχει χρῶμα βαθὺ κυανοῦν (μπλέ) καὶ θὰ περάσουν τοὺς ἀναφορεῖς (τοὺς μοχλοὺς τῆς μεταφορᾶς) εἰς τοὺς κρίκους του. Καὶ θὰ πάρουν ὕφασμα ποὺ θὰ ἔχῃ χρῶμα κόκκινον καὶ θὰ σκεπάσουν τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν του καὶ θὰ τὰ βάλουν εἰς δερμάτινον σκέπασμα, ποὺ θὰ ἔχῃ χρῶμα βαθὺ κυανοῦν (μπλέ). Τέλος ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ βάλουν ἐπάνω εἰς τὰ φορεῖα.
15 καὶ συντελέσουσιν ᾿Ααρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καλύπτοντες τὰ ἅγια καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια ἐν τῷ ἐξαίρειν τὴν παρεμβολήν, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσονται υἱοὶ Καὰθ αἴρειν καὶ οὐχ ἅψονται τῶν ἁγίων, ἵνα μὴ ἀποθάνωσι· ταῦτα ἀροῦσιν οἱ υἱοὶ Καὰθ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου. 15 Ο Ααρών και οι υιοί του θα αποπερατώσουν πρώτον αυτοί το έργον των σκεπάζοντες τα άγια αντικείμενα και όλα αυτών τα εξαρτήματα, όταν πρόκειται να μετακινηθή το στρατόπεδον, και έπειτα θα έλθουν οι υιοί Καάθ να μεταφέρουν αυτά. Δεν θα εγγίσουν τα άγια, δια να μη αποθάνουν. Θα μεταφέρουν μόνον αυτοί όλα τα αντικείμενα και σκεύη της Σκηνής του Μαρτυρίου. 15 Ὅταν πρόκειται νὰ μετακινηθῇ καὶ ἀρχίσῃ τὴν πορείαν του τὸ στρατόπεδον τῶν Ἰσραηλιτῶν, ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοί του οἱ ἱερεῖς θὰ τελειώσουν πρῶτα τὸ σκέπασμα καὶ τὴν συσκευασίαν τῶν Ἁγίων καὶ ὅλων τῶν Ἱερῶν ἀντικειμένων καὶ ἐξαρτημάτων καὶ κατόπιν θὰ ἔλθουν οἱ υἱοὶ τοῦ Καάθ, διὰ νὰ σηκώσουν καὶ μεταφέρουν τὰ ἅγια αὐτὰ ἀντικείμενα. Οἱ Κααθῖται δὲν πρέπει νὰ ἐγγίσουν τὰ ἱερὰ ἀντικείμενα· διαφορετικά (ἂν τὰ ἐγγίσουν) θὰ ἀποθάνουν. Αὐτοὶ θὰ σηκώνουν καὶ θὰ μεταφέρουν μόνον τὰ ἀντικείμενα αὐτά, ποὺ ὑπάρχουν εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου.
16 ἐπίσκοπος ᾿Ελεάζαρ υἱὸς ᾿Ααρὼν τοῦ ἱερέως· τὸ ἔλαιον τοῦ φωτὸς καὶ τὸ θυμίαμα τῆς συνθέσεως καὶ ἡ θυσία ἡ καθ' ἡμέραν καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως, ἡ ἐπισκοπὴ ὅλης τῆς σκηνῆς καὶ ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ ἁγίῳ, ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις. 16 Επόπτης δε όλων αυτών των έργων θα είναι ο Ελεάζαρ, ο υιός του αρχιερέως Ααρών. Αυτός θα φροντίζη δια το φωτιστικόν έλαιον, δια το παρεσκευασμένον θυμίαμα, δια την καθημερινήν θυσίαν, δια το ιερόν έλαιον της χρίσεως και γενικώς θα έχη την εποπτείαν επί όλης της Σκηνής, επί όλων όσα άγια υπάρχουν εις αυτήν και δι' όλα όσα γίνονται εν αυτή”. 16 Ἐπόπτης καὶ ὑπεύθυνος διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ θὰ εἶναι ὁ ἱερεὺς Ἐλεάζαρ, υἱὸς τοῦ ἀρχιερέως Ἀαρών. Ὁ Ἐλεάζαρ θὰ ἔχῃ τὴν εὐθύνην διὰ τὸ λάδι τῆς Λυχνίας, ποὺ χρησιμοποιείται διὰ φωτισμόν, διὰ τὸ σύνθετον εὐῶδες θυμίαμα, διὰ τὴν καθημερινὴν θυσίαν καὶ διὰ τὸ ἱερὸν λάδι, ποὺ χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν χρῖσιν· ὁ Ἐλεάζαρ θὰ ἔχῃ τὴν γενικὴν ἐποπτείαν καὶ εὐθύνην τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου καὶ ὅλων τῶν ἱερῶν ἀντικειμένων ποὺ ὑπάρχουν εἰς αὐτὴν καὶ ὅλων ὅσα γίνονται εἰς αὐτὴν κατὰ τὴν λατρείαν τοῦ Θεοῦ».
17 καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ ᾿Ααρὼν λέγων· 17 Ωμίλησε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και Ααρών λέγων· 17 Ὁ Κύριος ἐμίλησε εἰς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς εἶπε:
18 μὴ ὀλοθρεύσητε τῆς φυλῆς τὸν δῆμον τὸν Καὰθ ἐκ μέσου τῶν Λευιτῶν· 18 “προσέξατε μήπως τυχόν απροσεκτούντες εξαφανίσετε εκ της φυλής Λευϊ τους ανθρώπους του δήμου Καάθ. 18 «Προσέξετε, ὥστε νὰ μὴ ἀφανισθοῦν ἀπὸ ἀπροσεξίαν σας ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Λευΐ οἱ ἄνθρωποι τοῦ δήμου τοῦ Καάθ·
19 τοῦτο ποιήσατε αὐτοῖς καὶ ζήσονται καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωσι, προσπορευομένων αὐτῶν πρὸς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων· ᾿Ααρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ προσπορευέσθωσαν καὶ καταστήσουσιν αὐτοὺς ἕκαστον κατὰ τὴν ἀναφορὰν αὐτοῦ, 19 Αυτό θα κάμετε δι' αυτούς, ώστε να ζήσουν και να μη αποθάνουν, όταν πλησιάζουν τα αγιώτατα σκεύη και αντικείμενα της Σκηνής· ο Ααρών και οι υιοί του θα προηγηθούν, δια να διαλύσουν την Σκηνήν. Θα αναθέσουν κατόπιν την εντεταλμένην εις να έκαστον υπηρεσίαν. 19 διὰ νὰ ζήσουν καὶ μὴ ἀποθάνουν καὶ ἑξαφανισθοῦν, νὰ κάμετε δι' αὐτοὺς τοῦτο, ὅταν πλησιάζουν τὰ τιμιότατα καὶ ἁγιώτατα ἀντικείμενα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου: Ὁ ἀρχιερεὺς Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοί του οἱ ἱερεῖς θὰ πηγαίνουν πρῶτοι προκειμένου νὰ διαλύσουν τὴν Σκηνήν. Κατόπιν θὰ ἀναθέτουν εἰς κάθε Κααθίτην, ποὺ θὰ πλησιάζῃ, καὶ θὰ τοῦ καθορίζουν τὴν ὑπηρεσίαν καὶ τὸ ἔργον ποὺ θὰ ἀναλάβῃ κατὰ τὴν μεταφορὰν τῆς Σκηνῆς·
20 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθωσιν ἰδεῖν ἐξάπινα τὰ ἅγια καὶ ἀποθανοῦνται. 20 Δεν θα εισέλθουν εις την Σκηνήν οι υιοί του Καάθ, ίνα μη τυχόν ρίψουν, έστω, και ένα βλέμμα εις τα άγια αντικείμενα και αποθάνουν δια την ασέβειάν των”. 20 οἱ Κααθῖται δὲν θὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν Σκηνήν, διὰ νὰ μὴ ἴδουν ἔστω καὶ μὲ μιὰ γρήγορη ματιὰ τὰ ἁγιώτατα ἀντικείμενα, ὅταν συσκευάζωνται· καὶ ἕνα μόνον βλέμμα περαστικὸν ἂν ρίξουν εἰς τὰ ἁγιώτατα ἀντικείμενα, θὰ ἀποθάνουν! Τόσην εὐλάβειαν καὶ τόσον μεγάλην προσοχὴν πρέπει νὰ ἔχουν».
21 καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 21 Ωμίλησεν ο Κυριος προς τον Μωυσήν λέγων· 21 Ὁ Θεὸς ἐμίλησε πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ εἶπεν:
22 λάβε τὴν ἀρχὴν τῶν υἱῶν Γεδσών, καὶ τούτους κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, κατὰ δήμους αὐτῶν, 22 “πάρε όλους τους υιούς Γεδσών κατά πατριαρχικάς οικογενείας, κατά τους δήμους αυτών, 22 «Ἀρίθμησε καὶ λάβε τὸ σύνολον τῶν υἱῶν τοῦ Γεδσὼν κατὰ τὶς πατριαρχικές των οἰκογένειες καὶ κατὰ τοὺς δήμους των·
23 ἀπὸ πέντε καὶ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἕως πεντηκονταετοῦς ἐπίσκεψαι αὐτούς, πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος λειτουργεῖν καὶ ποιεῖν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου. 23 από εικοσιπέντε ετών και άνω έως πεντήκοντα. Προσεκτικώς παρατήρησε αυτούς, που θα εισέρχονται δια να υπηρετούν εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου και να εκτελούν τα καθωρισμένα δι' αυτούς έργα. 23 ἀπόγραψε ὅσους ἔχουν ἡλικίαν ἀπὸ εἴκοσι πέντε ἐτῶν καὶ ἄνω μέχρι πενῆντα· ὅλους ἐκείνους, ποὺ θὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου καὶ νὰ ὑπηρετοῦν εἰς τὰ ἱερὰ ἔργα τῆς λειτουργίας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
24 αὕτη ἡ λειτουργία τοῦ δήμου τοῦ Γεδσών, λειτουργεῖν καὶ αἴρειν· 24 Αυτή είναι η υπηρεσία των ανηκόντων στον δήμον του Γεδσών, η εργασία των μεταφορών που θα κάμνουν. 24 Ἡ δὲ ὑπηρεσία τοῦ δήμου τῶν υἱῶν τοῦ Γεδσὼν εἶναι αὐτή· νὰ ὑπηρετοῦν, νὰ μεταφέρουν τὰ ἀκόλουθα ἀντικείμενα:
25 καὶ ἀρεῖ τὰς δέρρεις τῆς σκηνῆς καὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὸ κάλυμμα αὐτῆς καὶ τὸ κατακάλυμμα τὸ ὑακίνθινον τὸ ὂν ἐπ' αὐτῆς ἄνωθεν καὶ τὸ κάλυμμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου 25 Θα πάρουν τα τρίχινα υφάσματα του δευτέρου καλύμματος της Σκηνής, ολόκληρον την στέγην της Σκηνής του Μαρτυρίου, το τρίτον δερμάτινον κάλυμμα και το επάνω από όλα τέταρτον κυανούν κάλυμμα, όπως επίσης και το παραπέτασμα της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου. 25 Αὐτοὶ θὰ σηκώνουν καὶ θὰ μεταφέρουν τὸ δεύτερον τρίχινον κάλυμμα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου, ὁλόκληρον τὸ πρῶτον σκέπασμα της, τὸ τρίτον δερμάτινον σκέπασμα καὶ τὸ τέταρτον σκέπασμά της, τὸ ἐξωτερικόν, ποὺ ἔχει χρῶμα βαθὺ κυανοῦν (μπλέ)· ἐπίσης θὰ πάρουν καὶ τὸ παραπέτασμα τῆς εἰσόδου τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου
26 καὶ τὰ ἱστία τῆς αὐλῆς, ὅσα ἐπὶ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ τὰ περισσὰ καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ λειτουργικά, ὅσα λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς, ποιήσουσι. 26 Θα μεταφέρουν τα παραπετάσματα της αυλής, η οποία είναι γύρω από την Σκηνήν του Μαρτυρίου, τα πλεονάζοντα και όλα τα σκεύη της ιεράς υπηρεσίας όσα χρειάζονται δια την υπηρεσίαν εις την Σκηνήν. 26 θὰ μεταφέρουν ἐπίσης τὰ παραπετάσματα τῆς αὐλῆς, ποὺ εὑρίσκονται γύρω ἀπὸ τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου, τὰ βοηθητικὰ (σχοινιὰ καὶ λοιπὰ ἐργαλεῖα) καὶ ὅλα τὰ ἀντικείμενα καὶ ἐξαρτήματα, ποὺ χρησιμοποιούνται εἰς τὶς λειτουργικὲς τελετές. Οἱ Γεδσωνῖται θὰ ἀναλάβουν ὅλην τὴν ἐργασίαν, ποὺ ἔχει σχέσιν μὲ ὅλα αὐτά.
27 κατὰ στόμα ᾿Ααρὼν καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἔσται ἡ λειτουργία τῶν υἱῶν Γεδσὼν κατὰ πάσας τὰς λειτουργίας αὐτῶν καὶ κατὰ πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν· καὶ ἐπισκέψῃ αὐτοὺς ἐξ ὀνόματος πάντα τὰ ἀρτὰ ὑπ' αὐτῶν. 27 Υπό την καθοδήγησιν και την εντολήν του Ααρών και των υιών του θα εκτελήται η υπηρεσία των υιών Γεδσών εις όλας τας εργασίας και μεταφοράς. Θα καθορίσης ονομαστικώς στον καθένα, ποία αντικείμενα θα μεταφέρουν. 27 Κάτω ἀπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ ἀρχιερέως Ἀαρὼν καὶ τῶν υἱῶν του ἱερέων καὶ συμφώνως πρὸς τὶς ὁδηγίες του θὰ γίνεται ἡ ἐργασία αὐτὴ τῶν Γεδσωνιτῶν καὶ ἡ μεταφορά (ἐκ μέρους των) τῶν ἀντικειμένων τῆς Σκηνῆς. Θὰ ἀναθέσῃς καὶ θὰ καθορίσῃς εἰς τὸν καθένα χωριστὰ καὶ ὀνομαστικῶς ποῖα ἀντικείμενα θὰ μεταφέρουν.
28 αὕτη ἡ λειτουργία τῶν υἱῶν Γεδσὼν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτῶν ἐν χειρὶ ᾿Ιθάμαρ τοῦ υἱοῦ ᾿Ααρὼν τοῦ ἱερέως. 28 Αυτή η υπηρεσία των υιών Γεδσών εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου θα γίνεται υπό την εποπτείαν και δικαιοδοσίαν του Ιθάμαρ, υιού του αρχιερέως Ααρών. 28 Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑπηρεσία καὶ οἱ εὐθῆνες τῶν υἱῶν τοῦ Γεδσὼν εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου. Ἡ ὅλη ἐργασία των θὰ γίνεται κάτω ἀπὸ τὴν ἐποπτείαν, ἐπίβλεψιν καὶ εὐθύνην τοῦ Ἰθάμαρ, τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀρχιερέως Ἀαρών.
29 οἱ υἱοὶ Μεραρὶ κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν ἐπισκέψασθε αὐτούς, 29 Αριθμήσατε τους υιούς Μεραρί κατά τους δήμους αυτών, κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας των, 29 (Ὁ Θεὸς ἐμίλησε εἰς τὸν Μωϋσῆν καὶ Ἀαρὼν καὶ εἶπε:) Νὰ ἀριθμήσετε τὸ σύνολον τῶν υἱῶν τοῦ Μεραρὶ κατὰ τοὺς δήμους των καὶ κατὰ τὶς πατριαρχικές των οἰκογένειες·
30 ἀπὸ πέντε καὶ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἕως πεντηκονταετοῦς ἐπισκέψασθε αὐτούς, πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος λειτουργεῖν τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. 30 αριθμήσατε αυτούς από ηλικίας εικοσιπέντε ετών και άνω έως πεντήκοντα ετών εκείνους, οι οποίοι θα εισέρχωνται να υπηρετούν εις τα έργα της Σκηνής του Μαρτυρίου. 30 νὰ ἀπογράψετε ὅλους ὅσοι ἔχουν ἡλικίαν ἀπὸ εἴκοσι πέντε ἐτῶν καὶ ἄνω μέχρι πενῆντα· ὅλους ὅσοι θὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου καὶ νὰ ὑπηρετοῦν εἰς τὰ ἱερὰ ἔργα τῆς λειτουργίας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
31 καὶ ταῦτα τὰ φυλάγματα τῶν αἰρομένων ὑπ' αὐτῶν κατὰ πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου· τὰς κεφαλίδας τῆς σκηνῆς καὶ τοὺς μοχλοὺς καὶ τοὺς στύλους αὐτῆς καὶ τὰς βάσεις αὐτῆς, καὶ τὸ κατακάλυμμα καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν, καὶ οἱ στύλοι αὐτῶν καὶ τὸ κατακάλυμμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς 31 Τα καθήκοντα της υπ' αυτών μεταφοράς αντικειμένων της Σκηνής του Μαρτυρίου είναι· Να μεταφέρουν τα κιονόκρανα της Σκηνής, τους μοχλούς, τους στύλους αυτής και τα βάθρα της, το εξωτερικόν σκέπασμα της Σκηνής, τα βάθρα των στύλων της, τους στύλους και το παραπέτασμα της θύρας της Σκηνής. 31 Οἱ Μεραρῖται θὰ εἶναι ὑπεύθυνοι καὶ θὰ φροντίζουν διὰ τὴν μεταφορὰν τῶν ἐξῆς ἀντικειμένων τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου: (Θὰ μεταφέρουν) τὰ κιονόκρανα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου καὶ τοὺς μοχλοὺς καὶ τοὺς στύλους (πασσάλους) της καὶ τὰ βάθρα της καὶ τὸ ἐξωτερικὸν σκέπασμα τῆς Σκηνῆς καὶ τὰ βάθρα τῶν στύλων της, καὶ τοὺς στύλους καὶ τὸ παραπέτασμα τῆς θύρας τῆς Σκηνῆς.
32 καὶ τοὺς στύλους τῆς αὐλῆς κύκλῳ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν καὶ τοὺς στύλους τοῦ καταπετάσματος τῆς πύλης τῆς αὐλῆς, καὶ τὰς βάσεις αὐτῶν, καὶ τοὺς πασσάλους αὐτῶν καὶ τοὺς κάλους αὐτῶν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν καὶ πάντα τὰ λειτουργήματα αὐτῶν, ἐξ ὀνομάτων ἐπισκέψασθε αὐτοὺς καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς φυλακῆς τῶν αἰρομένων ὑπ' αὐτῶν. 32 Θα μεταφέρουν ακόμη αυτοί τους γύρω από την αυλήν στύλους και τας βάσεις των, τους στύλους του καταπετάσματος της πύλης της αυλής και τας βάσεις αυτών, τους πασσάλους και τα σχοινία των, όλα τα σκεύη των και παν ο,τι χρησιμεύει ως στήριγμα της Σκηνής. Ονομαστικώς εκλέξατε αυτούς και όλα τα αντικείμενα, δια την μεταφοράν των οποίων αυτοί θα έχουν την φροντίδα και ευθύνην. 32 Ἐπίσης θὰ μεταφέρουν καὶ τοὺς στύλους τῆς αὐλῆς, ποὺ εἶναι γύρω ἀπὸ τὴν Σκηνήν, καὶ τὰ βάθρα των καὶ τοὺς στύλους τοῦ παραπετάσματος τῆς θύρας τῆς αὐλῆς καὶ τὰ βάθρα των καὶ τοὺς πασσάλους των καὶ τὰ σχοινιά των καὶ ὅλα τὰ ἐξαρτήματα, ποὺ χρησιμεύουν ὡς ὑποστηρίγματα εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου. Νὰ κάμετε ὀνομαστικὸν κατάλογον τῶν Μεραριτῶν καὶ ὀνομαστικὸν κατάλογον τῶν συγκεκριμένων ἀντικειμένων, τῶν ὁποίων οἱ Μεραρῖται ἀνέλαβαν τὴν μεταφοράν.
33 αὕτη ἡ λειτουργία δήμου υἱῶν Μεραρὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἐν χειρὶ ᾿Ιθάμαρ τοῦ υἱοῦ ᾿Ααρὼν τοῦ ἱερέως. 33 Αυτή είναι η υπηρεσία των ανηκόντων στον δήμον Μεραρί δι' όλα τα ανατιθέμενα εις αυτούς έργα εις εξυπηρέτησιν της Σκηνής, η οποία υπηρεσία θα γίνεται υπό την εποπτείαν και καθοδήγησιν του Ιθάμαρ, υιού του αρχιερέως Ααρών”. 33 Αὐτὴ εἶναι ἠ ὑπηρεσία καὶ οἱ εὐθῦνες τῶν υἱῶν τοῦ δήμου τοῦ Μεραρὶ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ὅλων τῶν ἔργων, ποὺ τοὺς εἶχαν ἀνατεθῇ, εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου. Τὴν ὑπηρεσίαν αὐτὴν θὰ τὴν ἐκτελοῦν ὑπὸ τὴν εὐθύνην, τὴν διεύθυνσιν καὶ τὶς ὁδηγίες τοῦ ἱερέως Ἰθάμαρ, υἱοῦ τοῦ ἀρχιερέως Ἀαρών».
34 καὶ ἐπεσκέψατο Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν καὶ οἱ ἄρχοντες ᾿Ισραὴλ τοὺς υἱοὺς Καὰθ κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, 34 Ο Μωϋσής, ο Ααρών και οι άρχοντες του Ισραήλ ηρίθμησαν τους υιούς Καάθ κατά τους δήμους και τας πατριαρχικάς οικογενείας των 34 Ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρων καὶ οἱ ἀρχηγοὶ τοῦ Ἰσραὴλ ἐπεθεώρησαν, ἀρίθμησαν καὶ κατέγραψαν τοὺς υἱοὺς τοῦ Καὰθ κατὰ τοὺς δήμους των καὶ κατὰ τὶς πατριαρχικές των οἰκογένειες,
35 ἀπὸ πέντε καὶ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἕως πεντηκονταετοῦς, πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος λειτουργεῖν καὶ ποιεῖν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου. 35 από εικοσιπέντε ετών έως πεντήκοντα, όλους εκείνους, οι οποίοι θα εισηρχοντο εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, δια να υπηρετούν εις αυτήν. 35 ἀπὸ τῆς ἡλικίας τῶν εἴκοσι πέντε ἐτῶν καὶ ἄνω μέχρι πενῆντα· ὅλους ὅσοι θὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου καὶ νὰ ὑπηρετοῦν εἰς τὰ ἱερὰ ἔργα της.
36 καὶ ἐγένετο ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν δισχίλιοι ἑπτακόσιοι πεντήκοντα. 36 Εγινεν αυτή η κατά δήμους αρίθμησις και ο αριθμός αυτών ανήλθεν εις δύο χιλιάδας επτακοσίους πεντήκοντα. 36 Ὅσοι εἶχαν ἀριθμηθῆ καὶ καταγραφῆ κατὰ τοὺς δήμους των, ἔφθασαν τὸν ἀριθμὸν τῶν δύο χιλιάδων ἑπτακοσίων πενῆντα (2.750).
37 αὕτη ἡ ἐπίσκεψις δήμου Καάθ, πᾶς ὁ λειτουργῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, καθὰ ἐπεσκέψατο Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν διὰ φωνῆς Κυρίου, ἐν χειρὶ Μωυσῇ. 37 Αυτή είναι η αρίθμησις του δήμου Καάθ, η οποία περιέλαβε κάθε δυνάμενον να υπηρετήση εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, και η οποία αρίθμησις έγινεν υπό του Μωϋσέως και του Ααρών σύμφωνα με την εντολήν του Κυρίου προς τον Μωϋσήν. 37 Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπιθεώρησις, ἀρίθμησις καὶ ἀπογραφῆ τοῦ δήμου Καάθ· ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν ἐκεῖνοι ποὺ ἠμποροῦσαν νὰ ὑπηρετοῦν εἰς τὰ ἱερὰ ἔργα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου. Ἡ ἀρίθμησις αὐτὴ ἔγινε κάτω ἀπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ Μωϋσῆ καὶ τοῦ Ἀαρών, κατόπιν τῆς ἐντολῆς ποὺ ἔδωκεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
38 καὶ ἐπεσκέπησαν υἱοὶ Γεδσὼν κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, 38 Εγένετο αρίθμησις των υιών Γεδσών κατά τους δήμους αυτών, κατά τας πατριαρχικάς των οικογενείας. 38 Καὶ εἶχαν ἀριθμηθῆ καὶ ἀπογραφῆ οἱ υἱοὶ τοῦ Γεδσὼν κατὰ τοὺς δήμους των, κατὰ τὶς πατριαρχικές των οἰκογένειες
39 ἀπὸ πέντε καὶ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἕως πεντηκονταετοῦς, πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος λειτουργεῖν καὶ ποιεῖν τὰ ἔργα ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου. 39 Από εικοσιπέντε ετών έως πεντήκοντα, δι' όλους εκείνους οι οποίοι θα εισήρχοντο να υπηρετούν και να εκτελούν τα καθωρισμένα έργα εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου. 39 ἀπὸ τῆς ἡλικίας τῶν εἴκοσι πέντε ἐτῶν καὶ ἄνω μέχρι πενῆντα· ὅλοι ὅσοι εἶναι είς θέσιν νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου καὶ νὰ ὑπηρετοῦν εἰς τὰ ἱερὰ ἔργα της.
40 καὶ ἐγένετο ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, δισχίλιοι ἑξακόσιοι τριάκοντα. 40 Η αρίθμησις έγινε κατά δήμους και κατά πατριαρχικάς οικογενείας και οι απογραφέντες ανήλθαν εις δύο χιλιάδας εξακοσίους τριάκοντα. 40 Καὶ ἡ ἐπιθεώρησις, ἀρίθμησις καὶ καταγραφὴ τῶν Γεδσωνιτῶν κατὰ τοὺς δήμους των, κατὰ τὶς πατριαρχικές των οἰκογένειες ἔδωσε τὸ σύνολον τῶν δύο χιλιάδων ἑξακοσίων τριάντα (2.630).
41 αὕτη ἡ ἐπίσκεψις δήμου υἱῶν Γεδσών, πᾶς ὁ λειτουργῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, οὓς ἐπεσκέψατο Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν διὰ φωνῆς Κυρίου, ἐν χειρὶ Μωυσῆ. 41 Αυτή είναι η αρίθμησις του δήμου των υιών Γεδσών, δι' όλους εκείνους οι οποίοι θα υπηρετούσαν εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου. Αυτούς ηρίθμησεν ο Μωϋσής και ο Ααρών κατόπιν εντολής Κυρίου προς τον Μωϋσήν. 41 Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπιθεώρησις, ἀρίθμησις καὶ ἀπογραφῆ τοῦ δήμου τῶν υἱῶν τοῦ Γεδσών· ὅλων ὅσοι ἦσαν εἰς θέσιν νὰ ὑπηρετοῦν εἰς τὰ ἱερὰ ἔργα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου· ὅλων ἐκείνων, τοὺς ὁποίους εἶχαν ἀριθμήσει καὶ ἀπογράψει ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρών, κατόπιν τῆς ἐντολῆς ποὺ ἔδωκεν ὁ Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν.
42 ἐπεσκέπησαν δὲ καὶ δῆμος υἱῶν Μεραρὶ κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, 42 Ηριθμήθησαν δε οι υιοί Μεραρί κατά δήμους και πατριαρχικάς οικογενείας, 42 Εἶχε δὲ ἀριθμηθῆ καὶ ἀπογραφῆ καὶ ὁ δῆμος τῶν υἱῶν τοῦ Μεραρὶ κατὰ τοὺς δήμους των καὶ κατὰ τὶς πατριαρχικές των οἰκογένειες
43 ἀπὸ πέντε καὶ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἕως πεντηκονταετοῦς, πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος λειτουργεῖν πρὸς τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. 43 από εικοσιπέντε ετών έως πεντήκοντα, όλοι οι δυνάμενοι να εισέρχωνται εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου και να υπηρετούν εις τα έργα αυτής. 43 ἀπὸ τῆς ἡλικίας τῶν εἴκοσι πέντε ἐτῶν καὶ ἄνω μέχρι πενῆντα· ὅλοι ὅσοι ἦσαν εἰς θέσιν νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου καὶ νὰ ὑπηρετοῦν εἰς τὰ ἱερά της ἔργα.
44 καὶ ἐγενήθη ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, τρισχίλιοι καὶ διακόσιοι· 44 Η κατά δήμους αυτή και πατριαρχικάς οικογενείας αρίθμησις ανήλθεν εις τρεις χιλιάδας διακοσίους. 44 Καὶ ἡ ἐπιθεώρησις, ἀρίθμησις καὶ καταγραφὴ τῶν Μεραριτῶν κατὰ τοὺς δήμους των καὶ κατὰ τὶς πατριαρχικές των οἰκογένειες ἔδωσε τὸ σύνολον τῶν τριῶν χιλιάδων διακοσίων (3.200).
45 αὕτη ἡ ἐπίσκεψις δήμου υἱῶν Μεραρί, οὓς ἐπεσκέψατο Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν διὰ φωνῆς Κυρίου, ἐν χειρὶ Μωυσῆ. 45 Αυτή είναι η αρίθμησις του δήμου των υιών Μεραρί, η οποία έγινε από τον Μωϋσήν και τον Ααρών κατόπιν εντολής Κυρίου προς τον Μωϋσήν. 45 Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπιθεώρησις, ἀρίθμησις καὶ ἀπογραφὴ τοῦ δήμου τῶν υἱῶν τοῦ Μεραρί, τοὺς ὁποίους εἶχαν ἀριθμήσει καὶ ἀπογράψει ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρών, κατόπιν τῆς ἐντολῆς ποὺ ἐδωσεν ὁ Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν.
46 πάντες οἱ ἐπεσκεμμένοι, οὓς ἐπεσκέψατο Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν καὶ οἱ ἄρχοντες ᾿Ισραὴλ τοὺς Λευίτας, κατὰ δήμους καὶ κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, 46 Ολοι αυτοί οι Λευίται οι αριθμηθέντες υπό του Μωϋσέως, του Ααρών και των αρχόντων του Ισραήλ, κατά δήμους και κατά πατριαρχικάς οικογενείας των, 46 ὅλοι οἱ Λευῖται, τοὺς ὁποίους εἶχαν ἐπιθεωρήσει, ἀριθμήσει καὶ ἀπογράψει ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ ἀρχηγοὶ τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, κατὰ τοὺς δήμους των καὶ κατὰ τὶς πατριαρχικές των οἰκογένειες
47 ἀπὸ πέντε καὶ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἕως πεντηκονταετοῦς, πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος πρὸς τὸ ἔργον τῶν ἔργων καὶ τὰ ἔργα τὰ αἰρόμενα ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, 47 ηλικίας εικοσιπέντε ετών έως πεντήκοντα, όλοι οι οποίοι ηδύναντο να εισέρχωνται εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου να εκτελούν τα διάφορα έργα και τα έργα της μεταφοράς, 47 ἦσαν ἀπὸ τῆς ἡλικίας τῶν εἴκοσι πέντε ἐτῶν καὶ ἄνω μέχρι πενῆντα. Αὐτοὶ ἠμποροῦσαν νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου καὶ νὰ ὑπηρετοῦν εἰς ὁποιανδήποτε ἐργασίαν καὶ νὰ ἐκτελοῦν τὴν μεταφορὰν τῆς Σκηνῆς καὶ τῶν διαφόρων ἐξαρτημάτων της.
48 καὶ ἐγενήθησαν οἱ ἐπισκεπέντες ὀκτακισχίλιοι πεντακόσιοι ὀγδοήκοντα. 48 ανήλθον εν συνόλω εις οκτώ χιλιάδας πεντακοσίους ογδοήκοντα. 48 Καὶ ὅλοι ὅσοι εἶχαν ἐπιθεωρηθῆ, ἀριθμηθῆ καὶ καταγραφῆ, ἔφθασαν τὸ σύνολον τῶν ὀκτὼ χιλιάδων πεντακοσίων ὀγδόντα (8.580).
49 διὰ φωνῆς Κυρίου ἐπεσκέψατο αὐτοὺς ἐν χειρὶ Μωυσῆ, ἄνδρα κατὰ ἄνδρα ἐπὶ τῶν ἔργων αὐτῶν καὶ ἐπὶ ὧν αἴρουσιν αὐτοί· καὶ ἐπεσκέπησαν, ὃν τρόπον συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. 49 Η αρίθμησις αυτή έγινε κατόπιν εντολής Κυρίου δια του Μωϋσέως χωριστά δι' ένα έκαστον άνδρα δια τα έργα, τα οποία θα εξετέλουν και δια τα αντικείμενα, τα οποία θα μετέφερον. Εμετρήθησαν και ετακτοποιήθησαν, όπως διέταξεν ο Κυριος τον Μωϋσήν. 49 Αὐτὴ ἡ ἀρίθμησις καὶ ἀπογραφὴ ἔγινε συμφώνως πρὸς τὴν ἐντολὴν ποὺ ἔδωκεν ὁ Θεὸς καὶ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν καὶ ἐποπτείαν τοῦ Μωϋσῆ· ἡ ἀρίθμησις ἔγινε διὰ τὸν καθένα χωριστά, ἀναλόγως τῆς ὑπηρεσίας ποὺ εἶχε εἰς τὴν Σκηνὴν καὶ ἀναλόγως τῶν ἀντικειμένων (τῆς Σκηνῆς) ποὺ θὰ μετέφεραν. Ἡ ἐπιθεώρησις, ἀρίθμησις καὶ ἀπογραφὴ ἔγινεν ὅπως ἀκριβῶς εἶχε διατάξει ὁ Θεὸς τὸν Μωϋσῆν.