Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ανατ: 07:07
Δύση: 18:12
Σελ. 14 ημ.
54-312
16ος χρόνος, 5851η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΑΡΙΘΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Β)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ ᾿Ααρὼν λέγων· 1 Ο Κυριος ελάλησε προς τον Μωϋσήν και τον Ααρών και είπεν· 1 Ο Θεὸς ἐμίλησε πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Ἀαρὼν καὶ εἶπεν:
2 ἄνθρωπος ἐχόμενος αὐτοῦ κατὰ τάγμα, κατὰ σημαίας, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, παρεμβαλλέτωσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ· ἐναντίοι κύκλῳ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ. 2 “ας παραταχθούν οι Ισραηλίται ο ένας πλησίον του αλλού εις τα τάγματά των, υπό την ωρισμένην σημαίαν των, κατά τας φυλάς των, εις κάποιαν απόστασιν και κύκλω από την Σκηνήν του Μαρτυρίου, εκεί ας στρατοπεδεύσουν. 2 «Ὅταν οἱ Ἰσραηλῖται Θὰ στρατοπεδεύουν, κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς θὰ παραταχθῇ κοντὰ εἰς τὸν ἄλλον εἰς ὡρισμένον στρατιωτικὸν σῶμα, κάτω ἀπὸ τὴν ὡρισμένην σημαίαν τῆς ἰδικῆς του φυλῆς (δηλαδὴ ἂς παραταχθοῦν κατὰ φυλάς). Οἱ Ἰσραηλῖται θὰ παραταχθοῦν καὶ θὰ στρατοπεδεύσουν γύρω - γύρω ἀπὸ τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου, ἀλλὰ εἰς κάποιαν ἀπόστασιν ἀπὸ αὐτήν.
3 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες πρῶτοι κατὰ ἀνατολάς, τάγμα παρεμβολῆς ᾿Ιούδα σὺν δυνάμει αὐτῶν, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν ᾿Ιούδα, Ναασσὼν υἱὸς ᾿Αμιναδάβ· 3 Το τάγμα της φυλής Ιούδα με τας στρατιωτικάς του δυνάμεις και με αρχηγόν εκ της φυλής Ιούδα τον Ναασσών, υιόν του Αμιναδάβ, ας στρατοπεδεύσουν πρώτοι προς το ανατολικόν μέρος. 3 Αὐτοὶ ποὺ θὰ στρατοπεδεύσουν ὡς ἐμπροσθοφυλακὴ εἰς τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου, ὅπου εἶναι ἡ εἴσοδος πρὸς τὴν Σκηνὴν καὶ ἄρα θέσις τιμητικὴ καὶ κατ’ ἐξοχὴν καιρία, θὰ εἶναι τὸ στρατιωτικὸν σῶμα τῆς φυλῆς τοῦ Ἰούδα μὲ τὶς στρατιωτικές του δυνάμεις· ἀρχηγὸς τῆς φυλῆς τοῦ Ἰούδα θὰ εἶναι ὁ Ναασσών, υἱὸς τοῦ Ἀμιναδάβ·
4 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι τέσσαρες καὶ ἑβδομήκοντα χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι. 4 Η αριθμηθείσα στρατιωτική δύναμις της φυλής αυτής ανήλθεν εις εβδομήκοντα τέσσαρας χιλιάδας εξακοσίους. 4 ἡ στρατιωτική του δύναμις, ποὺ εἶχεν ἀριθμηθῇ καὶ ἀπογραφῇ, ἦσαν ἑβδομῆντα τέσσερις χιλιάδες ἑξακόσιοι (74.600).
5 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς ᾿Ισσάχαρ, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν ᾿Ισσάχαρ, Ναθαναὴλ υἱὸς Σωγάρ· 5 Οι της φυλής Ισσάχαρ ας στρατοπεδεύσουν πλησίον της φυλής Ιούδα. Αρχηγός της φυλής Ισσάχαρ ήτο ο Ναθαναήλ υιός του Σωγάρ. 5 Κοντὰ εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Ἰούδα, ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, θὰ στρατοπεδεύσῃ τὸ στρατιωτικὸν σῶμα τῆς φυλῆς τοῦ Ἰσσάχαρ μὲ τὶς στρατιωτικές του δυνάμεις· ἀρχηγὸς τῆς φυλῆς τοῦ Ἰσσάχαρ θὰ εἶναι ὁ Ναθαναήλ, υἱὸς τοῦ Σωγάρ·
6 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι, τέσσαρες καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι. 6 Η αριθμηθείσα στρατιωτική αυτού δύναμις ανήλθεν εις πεντήκοντα τέσσαρας χιλιάδας τετρακοσίους. 6 ἡ στρατιωτική του δύναμις, ποὺ εἶχεν ἀριθμηθῆ καὶ ἀπογραφῆ ἦσαν πενῆντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιοι (54.400).
7 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Ζαβουλών, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ζαβουλών, ῾Ελιὰβ υἱὸς Χαιλών· 7 Πλησίον αυτών θα είναι στρατοπεδευμένοι οι εκ της φυλής Ζαβουλών. Αρχηγός δε της φυλής Ζαβουλών ήτο ο Ελιάβ υιός του Χαιλών. 7 Κοντὰ εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Ἰούδα, ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, θὰ στρατοπεδεύσῃ τὸ στρατιωτικὸν σῶμα τῆς φυλῆς τοῦ Ζαβουλών μὲ τὶς στρατιωτικές του δυνάμεις· ἀρχηγὸς τῆς φυλῆς τοῦ Ζαβουλὼν θὰ εἶναι ὁ Ἑλιάβ, υἱὸς τοῦ Χαιλών·
8 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι, ἑπτὰ καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι. 8 Η καταγραφείσα στρατιωτική αυτού δύναμις ανήλθεν εις πεντήκοντα επτά χιλιάδας τετρακοσίους. 8 ἡ στρατιωτική του δύναμις, ποὺ εἶχεν ἀριθμηθ·η καὶ ἀπογραφῆ, ἦσαν πενῆντα ἑπτὰ χιλιάδες τετρακόσιοι (57.400).
9 πάντες οἱ ἐπεσκεμμένοι ἐκ τῆς παρεμβολῆς ᾿Ιούδα ἑκατὸν ὀγδοήκοντα χιλιάδες καὶ ἑξακισχίλιοι καὶ τετρακόσιοι, σὺν δυνάμει αὐτῶν πρῶτοι ἐξαιροῦσι. 9 Ολοι οι αριθμηθέντες και καταγραφέντες της στρατιωτικής δυνάμεως υπό την αρχηγίαν της φυλής Ιούδα ανήλθον εις εκατόν ογδοήκοντα εξ χιλιάδας τετρακοσίους. Αυτοί δε πρώτοι θα εκκινούν κατά την αναχώρησιν. 9 Ὅλοι ὅσοι εἶχαν ἀριθμηθῆ καὶ ἀπογραφῆ καὶ οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν εἰς τὸ στρατιωτικὸν σῶμα τῆς φυλῆς τοῦ Ἰούδα, ἦσαν ἑκατὸν ὀγδόντα ἕξι χιλιάδες τετρακόσιοι (186.400). Οἱ στρατιωτικὲς αὐτὲς δυνάμεις θὰ ξεκινοῦν πρῶτες, ὅταν θὰ ἀρχίζῃ ἡ πορεία τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ.
10 τάγμα παρεμβολῆς Ρουβὴν πρὸς λίβα δύναμις αὐτῶν, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ρουβήν, ῾Ελισοὺρ υἱὸς Σεδιούρ· 10 Το στρατιωτικόν σώμα της φυλής Ρουβήν θα ευρίσκεται προς νότον και αρχηγός αυτού ήτο ο Ελισούρ υιός του Σεδιούρ. 10 Εἰς τὴν νοτίαν πλευρὰν τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου θὰ εἶναι στρατοπεδευμένον τὸ στρατιωτικὸν σῶμα τῆς φυλῆς τοῦ Ρουβήν, καὶ ἀρχηγὸς τῆς φυλῆς τοῦ Ρουβὴν θὰ εἶναι ὁ Ἑλισούρ, υἱὸς τοῦ Σεδιούρ·
11 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι, ἓξ καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι. 11 Η αριθμηθείσα στρατιωτική του δύναμις ανήλθεν εις τεσσαράκοντα εξ χιλιάδας πεντακοσίους. 11 ἡ στρατιωτική του δύναμις, ποὺ εἶχεν ἀριθμηθῆ καὶ ἀπογραφῆ, ἦσαν σαράντα ἕξι χιλιάδες πεντακόσιοι (46.500).
12 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι αὐτοῦ φυλῆς Συμεών, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Συμεών, Σαλαμιὴλ υἱὸς Σουρισαδαί· 12 Πλησίον της φυλής αυτής στρατοπεδευμένοι θα είναι οι της φυλής Συμεών και αρχηγός αυτών ήτο ο Σαλαμιήλ, υιός του Σουρισαδαί. 12 Κοντὰ εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Ρουβήν, ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, θὰ στρατοπεδεύσῃ τὸ στρατιωτικὸν σῶμα τῆς φυλῆς τοῦ Συμεών, καὶ ἀρχηγὸς τῆς φυλῆς τοῦ Συμεὼν θὰ εἶναι ὁ Σαλαμιήλ, υἱὸς τοῦ Σουρισαδαί·
13 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι, ἐννέα καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τριακόσιοι. 13 Η αριθμηθείσα στρατιωτική της φυλής Συμεών δύναμις ήτο πεντήκοντα εννέα χιλιάδας τριακόσιοι. 13 ἡ στρατιωτική του δύναμις, ποὺ εἶχεν ἀριθμηθῆ καὶ ἀπογραφῆ, ἦσαν πενῆντα ἐννέα χιλιάδες τριακόσιοι (59.300).
14 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι αὐτοῦ φυλῆς Γάδ, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Γάδ, ῾Ελισὰφ υἱὸς Ραγουήλ· 14 Πλησίον της φυλής Συμεών θα στρατοπεδεύη η φυλή Γαδ. Αρχηγός αυτής της φυλής ήτο ο Ελισάφ υιός του Ραγουήλ. 14 Κοντὰ εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Συμεών, ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, θὰ στρατοπεδεύσῃ τὸ στρατιωτικὸν σῶμα τῆς φυλῆς τοῦ Γάδ, καὶ ἀρχηγὸς τῆς φυλῆς Γὰδ θὰ εἶναι ὁ Ἑλισάφ, υἱὸς τοῦ Ραγουήλ·
15 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι, πέντε καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι καὶ πεντήκοντα. 15 Η αριθμηθείσα στρατιωτική δύναμις της φυλής αυτής ανήλθεν εις τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδας εξακοσίους πεντήκοντα. 15 ἡ στρατιωτική του δύναμις, ποὺ εἶχεν ἀριθμηθῆ καὶ ἀπογραφῆ, ἦσαν σαράντα πέντε χιλιάδες ἑξακόσιοι πενῆντα (45.650).
16 πάντες οἱ ἐπεσκεμμένοι τῆς παρεμβολῆς Ρουβήν, ἑκατὸν πεντήκοντα μία χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι καὶ πεντήκοντα, σὺν δυνάμει αὐτῶν δεύτεροι ἐξαροῦσι. 16 Ολοι οι αριθμηθέντες της στρατιωτικής δυνάμεως υπό την αρχηγίαν της φυλής Ρουβήν ανήλθον εις εκατόν πεντήκοντα μίαν χιλιάδας τετρακοσίους πεντήκοντα. Αυταί αι στρατιωτικαί μονάδες θα ακολουθούν δεύτεραι κατά την εκκίνησιν. 16 Ὅλοι ὅσοι εἶχαν ἀριθμηθῆ καὶ ἀπογραφῆ καὶ οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν εἰς τὸ στρατιωτικὸν σῶμα τῆς φυλῆς τοῦ Ρουβήν, ἦσαν ἑκατὸν πενῆντα μία χιλιάδες τετρακόσιοι πενήντα (151.450). Οἱ στρατιωτικὲς αὐτὲς δυνάμεις θὰ ξεκινοῦν δεύτερες, ὅταν θὰ ρχίζῃ ἡ πορεία τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ.
17 καὶ ἀρθήσεται ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου καὶ ἡ παρεμβολὴ τῶν Λευιτῶν μέσον τῶν παρεμβολῶν· ὡς καὶ παρεμβαλοῦσιν, οὕτω καὶ ἐξαροῦσιν ἕκαστος ἐχόμενος καθ' ἡγεμονίας. 17 Επειτα θα ακολουθήση η Σκηνή του Μαρτυρίου με την παράταξιν των Λευϊτών στο μέσον των άλλων στρατοπέδων. Αυτοί όπως θα στρατοπεδεύουν έτσι και θα βαδίζουν, ο καθένας πλησίον του αρχηγού του. 17 Κατόπιν θὰ ἀκολουθῇ ἡ Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου καὶ ἡ παράταξις τῶν Λευϊτῶν εἰς τὸ μέσον ὅλου τοῦ στρατοπέδου· αὐτοὶ ὅπως θὰ στρατοπεδεύουν, κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον καὶ θὰ προχωροῦν· ὁ καθένας κοντὰ εἰς τὸν ὡρισμένον ἀρχηγόν του.
18 Τάγμα παρεμβολῆς ᾿Εφραὶμ παρὰ θάλασσαν σὺν δυνάμει αὐτῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν ᾿Εφραίμ, ᾿Ελισαμὰ υἱὸς ᾿Εμιούδ· 18 Το στρατιωτικόν σώμα της φυλής του Εφραίμ θα στρατοπεδεύη προς δυσμάς. Αρχων της φυλής Εφραίμ ήτο ο Ελισσαμά, υιός του Εμιούδ. 18 Εἰς τὰ δυτικὰ τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου θὰ εἶναι στρατοπεδευμένον τὸ στρατιωτικὸν σῶμα τῆς φυλῆς τοῦ Ἐφραίμ, καὶ ἀρχηγὸς τῆς φυλῆς τοῦ Ἐφραὶμ θὰ εἶναι ὁ Ἐλισαμά, υἱὸς τοῦ Ἐμιούδ·
19 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι, τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι. 19 Η αριθμηθείσα στρατιωτική του δύναμις ανήλθεν εις τεσσαράκοντα χιλιάδας πεντακοσίους. 19 ἡ στρατιωτική του δύναμις, ποὺ εἶχεν ἀριθμηθῆ καὶ ἀπογραφῆ, ἦσαν σαράντα χιλιάδες πεντακόσιοι (40.500).
20 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Μανασσῆ, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Μανασσῆ, Γαμαλιὴλ υἱὸς Φαδασσούρ· 20 Πλησίον της φυλής Εφραίμ θα στρατοπεδεύη η φυλή του Μανασσή. Αρχων της φυλής αυτής ήτο ο Γαμαλιήλ, υιός Φαδασσούρ. 20 Κοντὰ εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Ἐφραίμ, ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, θὰ στρατοπεδεύσῃ τὸ στρατιωτικὸν σῶμα τῆς φυλῆς τοῦ Μανασσῆ, καὶ ἀρχηγὸς τῆς φυλῆς τοῦ Μανασσῆ θὰ εἶναι ὁ Γαμαλιήλ, υἱὸς τοῦ Φαδασσούρ·
21 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι, δύο καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ διακόσιοι. 21 Η αριθμηθείσα στρατιωτική δύναμις αυτής της φυλής ανήλθεν εις τριάκοντα δύο χιλιάδας διακοσίους. 21 ἡ στρατιωτική του δύναμις, ποὺ εἶχεν ἀριθμηθῆ καὶ ἀπογραφῆ, ἦσαν τριάντα δύο χιλιάδες διακόσιοι (32.200).
22 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Βενιαμίν, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Βενιαμίν, ᾿Αβιδὰν υἱὸς Γαδεωνί· 22 Πλησίον της φυλής Μανασσή θα στρατοπεδεύη η φυλή Βενιαμίν. Αρχων αυτής ήτο ο Αβιδάν, υιός του Γαδεωνί. 22 Κοντὰ εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Ἐφραίμ, ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, θὰ στρατοπεδεύσῃ τὸ στρατιωτικὸν σῶμα τῆς φυλῆς Βενιαμίν, καὶ ἀρχηγὸς τῆς φυλῆς τοῦ Βενιαμὶν θὰ εἶναι ὁ Ἀβιδάν, υἱὸς τοῦ Γαδεωνί·
23 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι, πέντε καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι. 23 Η απογραφείσα στρατιωτική δύναμις αυτής της φυλής ανήλθεν εις τριάκοντα πέντε χιλιάδας τετρακοσίους. 23 ἡ στρατιωτική του δύναμις, ποὺ εἶχεν ἀριθμηθῆ καὶ ἀπογραφῆ, ἦσαν τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιοι (35.400).
24 πάντες οἱ ἐπεσκεμμένοι τῆς παρεμβολῆς ᾿Εφραίμ, ἑκατὸν χιλιάδες καὶ ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑκατόν, σὺν δυνάμει αὐτῶν τρίτοι ἐξαροῦσι. 24 Ολοι οι αριθμηθέντες του στρατεύματος υπό την αρχηγίαν της φυλής του Εφραίμ ήσαν εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατόν. Αυτοί θα ξεκινούν τρίτοι εις εκάστην αναχώρησιν. 24 Ὅλοι ὅσοι εἶχαν ἀριθμηθῆ καὶ ἀπογραφῆ καὶ οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν εἰς τὸ στρατιωτικὸν σῶμα τῆς φυλῆς τοῦ Ἐφραίμ, ἦσαν ἑκατὸν ὀκτὼ χιλιάδες ἑκατὸν (108.100). Οἱ στρατιωτικὲς αὐτὲς δυνάμεις θὰ ξεκινοῦν τρίτες κατὰ σειράν, ὅταν θὰ ἀρχίζῃ ἡ πορεία τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ.
25 Τάγμα παρεμβολῆς Δὰν πρὸς βορρᾶν σὺν δυνάμει αὐτῶν, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Δάν, ᾿Αχιέζερ υἱὸς ᾿Αμισαδαί· 25 Προς βορράν θα στρατοπεδεύη το σώμα της φυλής του Δαν με την στρατιωτικήν του δύναμιν. Αρχων της φυλής αυτής ήτο ο Αχιέζερ, υιός του Αμισαδαί. 25 Εἰς τὰ βόρεια τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου θὰ εἶναι στρατοπεδευμένον τὸ στρατιωτικὸν σῶμα τῆς φυλῆς τοῦ Δάν, καὶ ἀρχηγὸς τῆς φυλῆς τοῦ Δὰν θὰ εἶναι ὁ Ἀχιέζερ, υἱὸς τοῦ Ἀμισαδαί·
26 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι, δύο καὶ ἑξήκοντα χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι. 26 Η καταριθμηθείσα στρατιωτική δύναμις αυτής ανήλθεν εις εξήκοντα δύο χιλιάδας επτακοσίους. 26 ἡ στρατιωτική του δύναμις, ποὺ εἶχεν ἀριθμηθῆ καὶ ἀπογραφῆ, ἦσαν ἑξῆντα δύο χιλιάδες ἑπτακόσιοι (62.700).
27 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι αὐτοῦ φυλὴ ᾿Ασήρ, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν ᾿Ασήρ, Φαγεὴλ υἱὸς ᾿Εχράν· 27 Πλησίον της φυλής Δαν θα στρατοπεδεύη η φυλή του Ασήρ. Αρχων της φυλής αυτής ήτο ο Φαγεήλ, υιός του Εχράν. 27 Κοντὰ εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Δάν, ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, θὰ στρατοπεδεύσῃ τὸ στρατιωτικὸν σῶμα τῆς φυλῆς τοῦ Ἀσήρ, καὶ ἀρχηγὸς τῆς φυλῆς τοῦ Ἀσὴρ θὰ εἶναι ὁ Φαγεήλ, υἱὸς τοῦ Ἐχράν·
28 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι, μία καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι. 28 Η αριθμηθείσα και απογραφείσα στρατιωτική δύναμις αυτής ανήλθεν εις τεσσαράκοντα μίαν χιλιάδας πεντακοσίους. 28 ἡ στρατιωτική του δύναμις, ποὺ εἶχεν ἀριθμηθῆ καὶ ἀπογραφῆ, ἦσαν σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιοι (41.500).
29 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Νεφθαλί, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Νεφθαλί, ᾿Αχιρὲ υἱὸς Αἰνάν· 29 Πλησίον της φυλής Ασήρ θα στρατοπεδεύουν οι της φυλής Νεφθαλείμ. Αρχων της φυλής αυτής ήτο ο Αχιρέ, υιός του Αινάν. 29 Κοντὰ εἰς τὴν φυλὴν Δάν, ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, θὰ στρατοπεδεύσῃ τὸ στρατιωτικὸν σῶμα τῆς φυλῆς τοῦ Νεφθαλί, καὶ ἀρχηγὸς τῆς φυλῆς τοῦ Νεφθαλὶ θὰ εἶναι ὁ Ἀχιρέ, υἱὸς τοῦ Αἰνάν.
30 δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι, τρεῖς καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι. 30 Η αριθμηθείσα στρατιωτική δύναμις αυτού ανήλθεν εις πενήκοντα τρεις χιλιάδας τετρακοσίους. 30 Ἡ στρατιωτική του δύναμις, ποὺ εἶχεν ἀριθμηθῆ καὶ ἀπογραφῆ, ἦσαν πενῆντα τρεῖς χιλιάδες τετρακόσιοι (53.400).
31 πάντες οἱ ἐπεσκεμμένοι τῆς παρεμβολῆς Δὰν ἑκατὸν καὶ πεντηκονταεπτὰ χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι· ἔσχατοι ἐξαροῦσι κατὰ τάγμα αὐτῶν. 31 Ολοι οι αριθμηθέντες και καταγραφέντες στο στρατιωτικόν σώμα υπό την αρχηγίαν της φυλής του Δαν ανήρχοντο εις εκατόν πεντήκοντα επτά χιλιάδας εξακοσίους. Τελευταίοι αυτοί θα ξεκινούν, κατά τα τάγματα αυτών εις εκάστην αναχώρησιν. 31 Ὅλοι ὅσοι εἶχαν ἀριθμηθῆ καὶ ἀπογραφῆ καὶ οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν εἰς τὸ στρατιωτικὸν σῶμα τῆς φυλῆς τοῦ Δάν, ἦσαν ἑκατὸν πενῆντα ἑπτὰ χιλιάδες ἑξακόσιοι (157.600). Οἱ στρατιωτικὲς αὐτὲς δυνάμεις θὰ ξεκινοῦν τελευταῖες κατὰ σειράν, ὅταν θὰ ἀρχίζῃ ἡ πορεία τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ».
32 αὕτη ἡ ἐπίσκεψις τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν· πᾶσα ἡ ἐπίσκεψις τῶν παρεμβολῶν σὺν ταῖς δυνάμεσιν αὐτῶν, ἑξακόσιαι χιλιάδες καὶ τρισχίλιοι πεντακόσιοι πεντήκοντα. 32 Αυτή είναι η αρίθμησις και καταγραφή των Ισραηλιτών κατά τας φυλάς αυτών. Το σύνολον των αριθμηθέντων με τας στρατιωτικάς των δυνάμεις, ανήλθον εις εξακοσίας τρεις χιλιάδας πεντακοσίους πεντήκοντα. 32 Αυτὴ εἶναι ἡ ἐπιθεώρησις, ἀπογραφὴ καὶ ἀρίθμησις τῶν Ἰσραηλιτῶν κατὰ φυλές· τὸ σύνολον αὐτῶν ποὺ εἶχαν ἐπιθεωρηθῆ, ἀπογραφῆ καὶ ἀριθμηθῆ μὲ ὅλες τὶς στρατιωτικές των δυνάμεις ἦταν ἑξακόσιες τρεῖς χιλιάδες πεντακόσιοι πενήντα (603.550).
33 οἱ δὲ Λευῖται οὐ συνεπεσκέπησαν ἐν αὐτοῖς, καθὰ ἐνετείλατο Κύριος τῷ Μωυσῇ. 33 Οι Λευϊται όμως δεν απεγράφησαν μαζή με τους άλλους Ισραηλίτας, διότι αυτήν την εντολήν είχε δώσει ο Κυριος στον Μωϋσήν. 33 Οἱ Λευῖται ὅμως δεν εἶχαν ἐπιθεωρηθῆ, οὔτε εἶχαν ἀπογραφῆ καὶ ἀριθμηθῆ μεταξὺ τῶν Ἰσραηλιτῶν, συμφώνως πρὸς τὴν ἐντολὴν ποὺ ἔδωσεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
34 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ πάντα, ὅσα συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ·οὕτω παρενέβαλον κατὰ τάγμα αὐτῶν καὶ οὕτως ἐξῇρον, ἕκαστος ἐχόμενοι κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν. 34 Οι Ισραηλίται εξετέλεσαν όλα όσα διέταξεν ο Κυριος δια του Μωϋσέως. Παρετάχθησαν κατά τα σώματα αυτών και έτσι εξεκινούσαν πάντοτε, ο ένας πλησίον του άλλου τακτοποιημένοι κατά δήμους και πατριαρχικάς οικογενείας. 34 Καὶ οἱ Ἰσραηλῖται συνεμορφώθησαν πρὸς ὅλα, ὅσα εἶχε διατάξει ὁ Κύριος τὸν Μωϋσῆν· ἐστρατοπέδευσαν κατὰ στρατιωτικὰ τάγματα καὶ ἐξεκινοῦσαν καὶ ἐπροχωροῦσαν ὁ ἕνας κοντὰ εἰς τὸν ἄλλον ὠργανωμένοι κατὰ τὶς μεγάλες συγγένειες καὶ τὶς πατριαρχικές των οἰκογένειες.