Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ανατ: 07:07
Δύση: 18:12
Σελ. 14 ημ.
54-312
16ος χρόνος, 5851η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΑΡΙΘΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 (ΚΘ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ, μιᾷ τοῦ μηνός, ἐπίκλητος ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε· ἡμέρα σημασίας ἔσται ὑμῖν. 1 Η πρώτη ημέρα του εβδόμου μηνός θα είναι δια σας επίσημος και αγία ημέρα. Κατ' αυτήν δεν θα κάνετε κανένα βαρύ έργο. Η ημέρα αυτή θα αναγγέλλεται με ειδικά σαλπίσματα. 1 Καὶ ἡ πρώτη ἡμέρα τὸν ἑβδόμου μηνὸς θὰ θεωρῆται καὶ θὰ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ σᾶς ὡς ἡμέρα ἁγία καὶ πάρα πολὺ ἐπίσημος. Κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν δὲν θὰ ἐργάζεσθε κανένα ἔργον βαρύ, δουλικὸν καὶ ταπεινωτικόν. Ἡ ἡμέρα αὐτὴ θὰ ἀναγγέλλεται, θὰ φανερώνεται καὶ θὰ ξεχωρίζεται μὲ εἰδικὰ σαλπίσματα σαλπίγγων.
2 καὶ ποιήσετε ὁλοκαυτώματα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ, μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἑπτὰ ἀμώμους· 2 Κατ' αυτήν θα προσφέρετε ολοκαυτώματα, εις οσμήν ευωδίας προς τον Κυριον, ένα μοσχάρι, ένα κριον και επτά αμνούς ενός έτους, όλα υγιή και αρτιμελή. 2 Τὴν ἡμέραν αὐτὴν θὰ προσφέρετε θυσίες ὁλοκαυτωμάτων, διὰ νὰ γίνῃ ἡ θυσία σας εὐπρόσδεκτος σὰν μυρωδιά, ποὺ μοσχομυρίζει εἰς τὸν Κύριον, ἕνα μοσχάρι, ἕνα κριάρι, ἑπτὰ ἀμνοὺς ἐνὸς ἔτους, ποὺ θὰ ἔχουν ἀκέραια καὶ ὑγιῆ ὅλα τὰ μέλη των.
3 ἡ θυσία αὐτῶν σεμίδαλις ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίῳ, τρία δέκατα τῷ μόσχῳ τῷ ἑνί, καὶ δύο δέκατα τῷ κριῷ τῷ ἑνί, 3 Η αναίμακτος θυσία θα είναι σεμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, τρία δέκατα δια τον κάθε μόσχον, δύο δέκατα δια τον κάθε κριόν, 3 Ἡ ἀναίμακτος θυσία (ποὺ θὰ προστεθῇ εἰς αὐτὰ) θὰ εἶναι σιμιγδάλι ζυμωμένο μὲ λάδι, περίπου ἐννιὰ ὀκάδες καὶ 45 δράμια διὰ κάθε μοσχάρι καὶ περίπου ἕξι ὀκάδες καὶ 30 δράμια διὰ κάθε κριάρι
4 δέκατον δέκατον τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνί, τοῖς ἑπτὰ ἀμνοῖς· 4 και ένα δέκατον δια τον καθένα από τους επτά αμνούς. 4 καὶ περίπου τρεῖς ὀκάδες καὶ 15 δράμια διὰ κάθε ἕνα ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ ἀμνούς.
5 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν· 5 Θα προσφέρετε επίσης θυσίαν, περί αμαρτίας δια την εξιλέωσίν σας, ένα τράγον. 5 Θὰ προσφέρετε ἐπίσης καὶ ἕνα τράγον ὡς θυσίαν περὶ ἁμαρτίας διὰ τὴν ἐξιλέωσίν σας.
6 πλὴν τῶν ὁλοκαυτωμάτων τῆς νουμηνίας, καὶ αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν καὶ τὸ ὁλοκαύτωμα τὸ διαπαντὸς καὶ αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτῶν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ. 6 Εκτός όμως από τα ολοκαυτώματα της πρώτης εκάστου μηνός, θα προσφέρετε κατά την ημέραν αυτήν και τας άλλας αναιμάκτους θυσίας του σεμιγδαλιού και του οίνου, όπως επίσης και το καθημερινόν παντοτεινόν ολοκαύτωμα μαζή με την αναίμακτον προσφοράν του σεμιγδαλιού και του οίνου, σύμφωνα με τας δοθείσας εντολάς, εις οσμήν ευωδίας προς τον Κυριον. 6 Ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ προσφέρετε ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὁλοκαυτώματα, ποὺ προσφέρετε τὴν πρώτην ἡμέραν κάθε μηνός· τὴν ἡμέραν αὐτὴν θὰ προσφέρετε καὶ τὴν ἀντίστοιχον ἀναίμακτον θυσίαν τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ διὰ θυσίαν σπονδῆς, καθὼς καὶ τὸ καθημερινὸν συνεχὲς ὁλοκαύτωμα μὲ τὴν ἀντίστοιχον ἀναίμακτον θυσίαν τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ διὰ θυσίαν σπονδῆς, σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχουν νομοθετηθῇ ἀπὸ τὸν Θεόν, διὰ να γίνῃ ἡ θυσία εὐπρόσδεκτος σὰν μυρωδιά, ποὺ μοσχομυρίζει εἰς τὸν Κύριον.
7 Καὶ τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς τούτου ἐπίκλητος ἁγία ἔσται ὑμῖν, καὶ κακώσετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν καὶ πᾶν ἔργον οὐ ποιήσετε. 7 Και η δεκάτη ημέρα του εβδόμου αυτού μηνός θα είναι δια σας επίσημος και αγία· θα την διέλθετε με νηστείαν και συντριβήν και κανένα έργον δεν θα κάνετε κατ' αυτήν. 7 Καὶ ἡ δεκάτη ἡμέρα τοῦ μηνὸς αὐτοῦ (τοῦ ἑβδόμου) θὰ θεωρῆται καὶ θὰ ἀναγνωρίζεται ὡς ἡμέρα ἁγία καὶ πάρα πολὺ ἐπίσημος. Τὴν ἡμέραν αὐτὴν θὰ τὴν περνᾶτε μὲ συντριβήν, μὲ μετάνοιαν, μὲ νηστείαν καὶ ἄσκησιν καὶ δὲν θὰ ἐργάζεσθε καμμίαν ἐργασίαν.
8 καὶ προσοίσετε ὁλοκαυτώματα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ, καρπώματα Κυρίῳ, μόσχον ἐκ βοῶν ἕνα, κριὸν ἕνα, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἑπτά, ἄμωμοι ἔσονται ὑμῖν· 8 Θα προσφέρετε ολοκαυτώματα εις οσμήν ευωδίας προς τον Κυριον, θυσίας αιματηράς, ένα μοσχάρι, ένα κριόν, επτά αμνούς ενός έτους· όλα αυτά υγιή και αρτιμελή. 8 Ἀλλὰ θὰ προσφέρετε (κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτήν) θυσίες ὠς ὁλοκαυτώματα, διὰ να γίνῃ ἡ θυσία σας εὐπρόσδεκτος σὰν μυρωδιά, ποὺ μοσχομυρίζει εἰς τὸν Κύριον, καὶ αἱματηρὲς θυσίες εἰς τὸν Κύριον, ἕνα μοσχάρι, ἕνα κριάρι, ἑπτὰ ἀμνοὺς ἐνὸς ἔτους. Ὅλα αὐτὰ τὰ ζῶα θὰ ἔχουν ἀκεραία καὶ ὑγιῆ ὅλα τὰ μέλη των.
9 ἡ θυσία αὐτῶν σεμίδαλις ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίῳ, τρία δέκατα τῷ μόσχω τῷ ἑνὶ καὶ δύο δέκατα τῷ κριῷ τῷ ἑνί, 9 Η μαζή με αυτά αναίμακτος θυσία θα είναι σεμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, τρία δέκατα δια τον μόσχον, δύο δέκατα δια τον κριον 9 Ἡ ἀναίμακτος θυσία (ποὺ θὰ προστεθῇ εἰς αὐτά) θὰ εἶναι σιμιγδάλι ζυμωμένο μὲ λάδι, περίπου ἐννιὰ ὀκάδες καὶ 45 δράμια διὰ κάθε μοσχάρι καὶ περίπου ἕξι ὀκάδες καὶ 30 δράμια διὰ κάθε κριάρι
10 δέκατον δέκατον τῷ ἁμνῷ τῷ ἑνὶ εἰς τοὺς ἑπτὰ ἀμνούς· 10 και ανά εν δέκατον δια τον κάθε ένα από τους επτά αμνούς. 10 καὶ περίπου τρεῖς ὀκάδες καὶ 15 δράμια διὰ κάθε ἕνα ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ ἀμνούς·
11 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν· πλὴν τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας τῆς ἐξιλάσεως καὶ ἠ ὁλοκαύτωσις ἡ διὰ παντός, ἡ θυσία αὐτῆς καὶ ἡ σπονδὴ αὐτῆς κατὰ τὴν σύγκρισιν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κάρπωμα Κυρίῳ. 11 Να προσφέρετε ακόμη ένα τράγον θυσίαν περί αμαρτίας δια την εξιλέωσίν σας. Πλην όμως της θυσίας αυτής περί αμαρτίας προς εξιλέωσίν σας θα προσφέρετε και την παντοτεινήν καθημερινήν θυσίαν της ολοκαυτώσεως προς τον Κυριον μαζή με την προσφοράν του σεμιγδαλιού και του οίνου, σύμφωνα με την εντολήν, εις οσμήν ευωδίας προς τον Κυριον. 11 καὶ ἐπίσης ἕνα τράγον ὡς θυσίαν περὶ ἁμαρτίας διὰ τὴν ἐξιλέωσίν σας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν θυσίαν αὐτὴν περὶ ἁμαρτίας διὰ τὴν ἐξιλέωσίν σας, θὰ προσφέρετε θυσίαν εἰς τὸν Κύριον τὴν καθημερινήν, συνεχῆ αἱματηρὰν θυσίαν μὲ τὴν ἀντίστοιχον ἀναίμακτον θυσίαν τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ διὰ θυσίαν σπονδῆς, σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχουν νομοθετηθῇ ἀπὸ τὸν Κύριον, διὰ να γίνῃ ἡ θυσία εὐπρόσδεκτος σὰν μυρωδιά, ποὺ μοσχομυρίζει εἰς τὸν Κύριον.
12 Καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου τούτου ἐπίκλητος ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε. καὶ ἑορτάσατε αὐτὴν ἑορτὴν Κυρίῳ ἑπτὰ ἡμέρας. 12 Η δεκάτη πέμπτη ημέρα του εβδόμου σύτου μηνός, θα είναι δια σας επίσημος και αγία ημέρα. Καμμίαν βαρείαν εργασίαν δεν θα κάνετε την ημέραν αυτήν. Θα εορτάσετε αυτήν προς τιμήν του Κυρίου, εορτήν επί επτά ημέρας. 12 Καὶ ἡ δεκάτη πέμπτη ἡμέρα τοῦ ἑβδόμου αὐτοῦ μηνὸς θὰ θεωρῆται καὶ θὰ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ σᾶς ὡς ἡμέρα ἁγία καὶ πάρα πολὺ ἐπίσημος. Κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν δὲν θὰ ἐργάζεσθε κανένα ἔργον βαρύ, δουλικὸν καὶ ταπεινωτικόν. Θὰ ἑορτάζετε δὲ τὴν ἡμέραν αὐτὴν ὡς ἑορτὴν πρὸς τιμὴν τοῦ Κυρίου ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρες.
13 καὶ προσάξατε ὁλοκαυτώματα κάρπωμα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ, τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ μόσχους ἐκ βοῶν τρεῖς καὶ δέκα, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους δεκατέσσαρας, ἄμωμοι ἔσονται· 13 Θα προσφέρετε ολοκαυτώματα προς θυσίαν, οσμήν ευωδίας προς τον Κυριον, κατά μεν την πρώτην ημέραν δεκατρία μοσχάρια, δύο κριούς, δεκατέσσαρας αμνούς ενός έτους, όλα υγιή και αρτιμελή. 13 Καὶ θὰ προσφέρετε θυσίες ὁλοκαυτωμάτων, αἱματηρὲς θυσίες, διὰ νὰ γίνῃ ἡ θυσία σας εὐπρόσδεκτος σὰν μυρωδιά, ποὺ μοσχομυρίζει εἰς τὸν Κύριον, κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν δεκατρία μοσχάρια, δύο κριάρια, δεκατέσσερις ἀμνοὺς ἐνὸς ἔτους, ποὺ θὰ ἔχουν ἀκεραία καὶ ὑγιῆ ὅλα τὰ μέλη των.
14 αἱ θυσίαι αὐτῶν σεμίδαλις ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίῳ, τρία δέκατα τῷ μόσχῳ τῷ ἑνί, τοῖς τρισκαίδεκα μόσχοις, καὶ δύο δέκατα τῷ κριῷ τῷ ἑνί, ἐπὶ τοὺς δύο κριούς, 14 Αι αναίμακτοι θυσίαι, που θα συνοδεύουν αυτά, θα είναι σεμιγδάλι, ζυμωμένο με λάδι, δια τον κάθε μόσχον τρία δέκατα, δια τον κάθε κριον δύο δέκατα, 14 Οἱ ἀναίμακτες θυσίες (ποὺ θὰ προστεθοῦν εἰς αὐτὰ) θὰ εἶναι σιμιγδάλι ζυμωμένο μὲ λάδι περίπου ἐννιὰ ὀκάδες καὶ 45 δράμια διὰ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ δεκατρία μοσχάρια καὶ περίπου ἕξι ὀκάδες καὶ 30 δράμια διὰ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ δύο κριάρια
15 δέκατον δέκατον τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνί, ἐπὶ τοὺς τέσσαρας καὶ δέκα ἀμνούς· 15 δια δε τον κάθε αμνόν από τους δεκατέσσαρας αμνούς, ένα δέκατον. 15 καὶ περίπου τρεῖς ὀκάδες καὶ 15 δράμια διὰ κάθε ἕνα ἀπὸ τοὺς δεκατέσσερις ἀμνούς·
16 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διαπαντός· αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν. 16 Θα προσφέρετε ακόμη ένα τράγον εις θυσίαν περί αμαρτίας, εκτός της καθημερινής ολοκαυτώσεως με τας σχετικάς αναιμάκτους θυσίας σεμιγδαλιού και οίνου. 16 ἐπίσης καὶ ἕνα τράγον ὡς θυσίαν περὶ ἁμαρτίας διὰ τὴν ἐξιλέωσίν σας. Αὐτὰ θὰ τὰ προσφέρετε ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθημερινὴν συνεχῆ ὁλοκαύτωσιν. Πάντοτε δὲ μὲ τὴν ἀντίστοιχον ἀναίμακτον θυσίαν τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοὺ διὰ τὶς θυσίες σπονδῆς.
17 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ μόσχους δώδεκα, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους τέσσαρας καὶ δέκα ἀμώμους· 17 Κατά την δευτέραν ημέραν θα θυσιάζετε δώδεκα μοσχάρια, δύο κριούς, δεκατέσσαρας αμνούς, όλα αυτά υγιή και αρτιμελή. 17 Κατὰ τὴν δευτέραν ἡμέραν θὰ προσφέρετε ὡς θυσίαν δώδεκα μοσχάρια, δύο κριάρια, δεκατέσσερις ἀμνοὺς ἐνὸς ἔτους, ποὺ θὰ ἔχουν ἀκεραία καὶ ὑγιῆ ὅλα τὰ μέλη των.
18 ἡ θυσία αὐτῶν καὶ ἡ σπονδὴ αὐτῶν τοῖς μόσχοις καὶ τοῖς κριοῖς καὶ τοῖς ἀμνοῖς κατὰ ἀριθμὸν αὐτῶν, κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτῶν· 18 Η μαζή με αυτά αναίμακτος θυσία σεμιγδαλιού και οίνου θα είναι ανάλογος προς τον αριθμόν αυτών, προς τον αριθμόν δηλαδή των μόσχων, των κριών και των αμνών, σύμφωνα με τας σχετικάς πιρί αυτών διατάξεις του Θεού. 18 Ἡ ἀντίστοιχος ἀναίμακτος θυσία τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ διὰ τὴν θυσίαν σπονδῆς θὰ εἶναι ἀνάλογος μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν μοσχαριῶν καὶ τῶν κριαριῶν καὶ τῶν ἀμνῶν, σύμφωνα μὲ ὄσα ἔχουν νομοθετηθῇ ἀπὸ τὸν Θεόν.
19 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διαπαντός· αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν. 19 Θα προοφέρετε ακόμη προς θυσίαν περί αμαρτίας και ένα τράγον, πλην της καθημερινής ολοκαυτώσεως, μαζή με τας ανάλογους αναιμάκτους προσφοράς του σεμιγδαλιού και του οίνου. 19 Ἐπίσης θὰ προσφέρετε καὶ ἕνα τράγον περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθημερινὴν συνεχῆ ὁλοκαύτωσιν μὲ τὶς ἀντίστοιχες ἀναίμακτες θυσίες τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ διὰ τὶς θυσίες σπονδῆς.
20 τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ μόσχους ἕνδεκα, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους τέσσαρας καὶ δέκα ἀμώμους· 20 Κατά την τρίτην ημέραν θα προσφέρετε θυσίαν ένδεκα μοσχάρια, δύο κριους και δεκατέσσαρας αμνούς ενός έτους, όλα υγιή και αρτιμελή. 20 Κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν θὰ προσφέρετε ὡς θυσίαν ἕνδεκα μοσχάρια, δύο κριάρια, δεκατέσσερις ἀμνοὺς ἐνὸς ἔτους, ποὺ ἔχουν ἀκεραία καὶ ὑγιῆ ὅλα τὰ μέλη των.
21 ἡ θυσία αὐτῶν καὶ ἡ σπονδὴ αὐτῶν τοῖς μόσχοις καὶ τοῖς κριοῖς καὶ τοῖς ἀμνοῖς κατὰ ἀριθμὸν αὐτῶν, κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτῶν· 21 Η μαζή με αυτά αναίμακτος θυσία σεμιγδαλιού και οίνου θα είναι ανάλογος προς τον αριθμόν των μόσχων, των κριών και των αμνών, σύμφωνα με τας περί αυτών διατάξστου Θεού. 21 Ἡ ἀντίστοιχος ἀναίμακτος θυσία τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ διὰ τὴν θυσίαν σπονδῆς θὰ εἶναι ἀνάλογος μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν μοσχαριῶν καὶ τῶν κριαριῶν καὶ τῶν ἀμνῶν, σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχουν νομοθετηθῇ ἀπὸ τὸν Θεόν.
22 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διαπαντός· αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν. 22 Θα προσφέρετε ακόμη κατά την ημέραν αυτήν προς θυσίαν περί αμαρτίας και ένα τράγον, εκτός της καθημερινής ολοκαυτώσεως, μαζή με τας καθωρισμένας αναιμάκτους θυσίας σεμιγδαλιού και οίνου. 22 Ἐπίσης θὰ προσφέρετε καὶ ἕνα τράγον περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθημερινὴν συνεχῆ ὁλοκαύτωσιν μὲ τὶς ἀντίστοιχες ἀναίμακτες θυσίες τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ διὰ τὶς θυσίες σπονδῆς.
23 τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ μόσχους δέκα, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους τέσσαρας καὶ δέκα ἀμώμους· 23 Κατά την τετάρτην ημέραν θα προσφέρετε εις θυσίαν δέκα μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρας αμνούς ενός έτους, όλα υγιή και αρτιμελή. 23 Κατὰ τὴν τετάρτην ἡμέραν θὰ προσφέρετε ὡς θυσίαν δέκα μοσχάρια, δύο κριάρια, δεκατέσσερις ἀμνοὺς ἐνὸς ἔτους, ποὺ ἔχουν ἀκεραία καὶ ὑγιῆ ὅλα τὰ μέλη των.
24 αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν τοῖς μόσχοις καὶ τοῖς κριοῖς καὶ τοῖς ἀμνοῖς κατὰ ἀριθμὸν αὐτῶν κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτῶν· 24 Ολαι αι καθωρισμέναι αναίμακτοι θυσίαι του σεμιγδαλιού και του οίνου θα είναι ανάλογοι με τον αριθμόν των μόσχων, των κριών και των αμνών σύμφωνα με τας εντολάς του Θεού. 24 Οἱ ἀντίστοιχες ἀναίμακτες θυσίες τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ διὰ τὶς θυσίες σπονδῆς θὰ εἶναι ἀνάλογες μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν μοσχαριῶν καὶ τῶν κριαριῶν καὶ τῶν ἀμνῶν, σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχουν νομοθετηθῇ ἀπὸ τὸν Θεόν.
25 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διαπαντός· αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν. 25 Θα προσφέρετε ακόμη θυσίαν περί αμαρτίας ένα τράγον, πλην της καθημερινής ολοκαυτώσεως, μαζή με τας αναλόγους αναιμάκτους θυσίας σεμιγδαλιού και οίνου. 25 Ἐπίσης θὰ προσφέρετε καὶ ἕνα τράγον περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθημερινὴν συνεχῆ ὁλοκαύτωσιν μὲ τὶς ἀντίστοιχες ἀναίμακτες θυσίες τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ διὰ τὶς θυσίες σπονδῆς.
26 τῇ ἡμέρᾳ τῇ πέμπτῃ μόσχους ἐννέα, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους τέσσαρας καὶ δέκα ἀμώμους· 26 Κατά δε την πέμπτην ημέραν θα προσφέρετε εννέα μόσχους, δύο κριους και δεκατέσσαρας αμνούς· όλα υγιή και αρτιμελή. 26 Κατὰ τὴν πέμπτην ἡμέραν θὰ προσφέρετε ὡς θυσίαν ἐννιὰ μοσχάρια, δύο κριάρια, δεκατέσσερις ἀμνοὺς ἐνὸς ἔτους, ποὺ ἔχουν ἀκεραία καὶ ὑγιῆ ὅλα τὰ μέλη των.
27 αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν τοῖς μόσχοις καὶ τοῖς κριοῖς καὶ τοῖς ἀμνοῖς κατὰ ἀριθμὸν αὐτῶν, κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτῶν· 27 Αι μαζή με αυτά αναίμακτοι θυσίαι του σεμιγδαλιού και του οίνου, θα είναι ανάλογοι με τον αριθμόν των μόσχων, των κριών και των αμνών, σύμφωνα με τας περί αυτών διατάξστου Θεού. 27 Οἱ ἀντίστοιχες ἀναίμακτες θυσίες τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ διὰ τὶς θυσίες σπονδῆς θὰ εἶναι ἀνάλογες μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν μοσχαριῶν καὶ τῶν κριαριῶν καὶ τῶν ἀμνῶν, σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχουν νομοθετηθῇ ἀπὸ τὸν Θεόν.
28 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντός· αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν. 28 Θα προσφέρετε ακόμη προς θυσίαν περί αμαρτίας ένα τράγον, πλην της καθημερινής ολοκαυτώσεως, μαζή δε με αυτά και τας σχετικάς αναιμάκτους θυσίας, σεμιγδαλιού και οίνου. 28 Ἐπίσης θὰ προσφέρετε καὶ ἕνα τράγον περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθημερινὴν συνεχῆ ὁλοκαύτωσιν μὲ τὶς ἀντίστοιχες ἀναίμακτες θυσίες τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ διὰ τὶς θυσίες σπονδῆς.
29 τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ μόσχους ὀκτώ, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους δεκατέσσαρας ἀμώμους· 29 Κατά την έκτην ημέραν θα προσφέρετε οκτώ μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρες αμνούς ενός έτους, χωρίς κανένα σωματικόν ελάττωμα. 29 Κατὰ τὴν ἕκτην ἡμέραν θὰ προσφέρετε ὡς θυσίαν ὀκτὼ μοσχάρια, δύο κριάρια, δεκατέσσερις ἀμνοὺς ἐνὸς ἔτους, ποὺ ἔχουν ἀκεραία καὶ ὑγιῆ ὅλα τὰ μέλη των.
30 αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν τοῖς μόσχοις καὶ τοῖς κριοῖς καὶ τοῖς ἀμνοῖς κατὰ ἀριθμὸν αὐτῶν, κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτῶν· 30 Αι μαζή με αυτά αναίμακτοι θυσίαι του σεμιγδαλιού και του οίνου θα είναι ανάλογοι προς τον αριθμόν των μόσχων, των κριών και των αμνών, όπως έχει διατάξει δι' αυτά ο Θεός. 30 Οἱ ἀντίστοιχες ἀναίμακτες θυσίες τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ διὰ τὶς θυσίες σπονδῆς θὰ εἶναι ἀνάλογες μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν μοσχαριῶν καὶ τῶν κριαριῶν καὶ τῶν ἀμνῶν, σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχουν νομοθετηθῇ ἀπὸ τὸν Θεόν.
31 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διαπαντός· αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν. 31 Θα προσφέρετε ακόμη προς θυσίαν περί αμαρτίας ένα τράγον, εκτός της καθημερινής θυσίας, μαζή με τας σχετικάς αναιμάκτους θυσίας σεμιγδαλιού και οίνου. 31 Ἐπίσης θὰ προσφέρετε καὶ ἕνα τράγον περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθημερινὴν συνεχῆ ὁλοκαύτωσιν μὲ τὶς ἀντίστοιχες ἀναίμακτες θυσίες τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ διὰ τὶς θυσίες σπονδῆς.
32 τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ μόσχους ἑπτά, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους δεκατέσσαρας ἀμώμους· 32 Κατά την εβδόμην ημέραν θα προσφέρετε επτά μοσχάρια, δύο κριους και δεκατέσσαρας αμνούς, όλα χωρίς κανένα σωματικόν ελάττωμα. 32 Κατὰ τὴν ἑβδόμην ἡμέραν θὰ προσφέρετε ὡς θυσίαν ἑπτὰ μοσχάρια, δύο κριάρια, δεκατέσσερις ἀμνοὺς ἑνὸς ἔτους, ποὺ ἔχουν ἀκέραια καὶ ὑγιῆ ὅλα τὰ μέλη των.
33 αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν τοῖς μόσχοις καὶ τοῖς κριοῖς καὶ τοῖς ἀμνοῖς κατὰ ἀριθμὸν αὐτῶν, κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτῶν· 33 Αι μαζή με αυτά αναίμακτοι θυσίαι του σεμιγδαλιού και του οίνου, θα είναι ανάλογοι προς τον αριθμόν των μόσχων, των κριών και των αμνών, όπως έχει διατάξει δι' αυτά ο Θεός. 33 Οἱ ἀντίστοιχες ἀναίμακτες θυσίες τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ διὰ τὶς θυσίες σπονδῆς θὰ εἶναι ἀνάλογες μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν μοσχαριῶν καὶ τῶν κριαριῶν καὶ τῶν ἀμνῶν, σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχουν νομοθετηθῇ ἀπὸ τὸν Θεόν.
34 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διαπαντός· αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν. 34 Τέλος θα προσφέρετε ένα τράγον προς θυσίαν περί αμαρτίας, εκτός της καθημερινής ολοκαυτώσεως, μαζή με τας καθωρισμένας αναιμάκτους θυσίας του σεμιγδαλιού και του οίνου. 34 Ἐπίσης θὰ προσφέρετε καὶ ἕνα τράγον περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθημερινὴν συνεχῆ ὁλοκαύτωσιν μὲ τὶς ἀντίστοιχες ἀναίμακτες θυσίες τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ διὰ τὶς θυσίες σπονδῆς.
35 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξόδιον ἔσται ὑμῖν. πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε ἐν αὐτῇ. 35 Η δε ογδόη ημέρα θα είναι η τελευταία της εορτής. Κανένα βαρύ έργον δεν θα κάνετε κατ' αυτήν. 35 Καὶ ἡ ὀγδόη ἡμέρα θὰ εἶναι ἡ τελευταία ἡμέρα τῶν ἑορτῶν τῆς Σκηνοπηγίας. Κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν δὲν θὰ ἐργάζεσθε κανένα ἔργον βαρύ, δουλικὸν καὶ ταπεινωτικόν.
36 καὶ προσάξετε ὁλοκαυτώματα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας καρπώματα τῷ Κυρίῳ, μόσχον ἕνα, κριὸν ἕνα, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἑπτὰ ἀμώμους. 36 Θα προσφέρετε προς θυσίαν ολοκαυτώματα εις οσμήν ευωδίας προς τον Κυριον, ένα μόσχον, ένα κριον και επτά αμνούς ενός έτους, χωρίς κανένα σωματικόν ελάττωμα. 36 Ἀλλὰ θὰ προσφέρετε (κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν) θυσίες ὡς ὁλοκαυτώματα, διὰ νὰ γίνῃ ἡ θυσία σας εὐπρόσδεκτος σὰν μυρωδιά, ποὺ μοσχομυρίζει εἰς τὸν Κύριον, καὶ αἱματηρὲς θυσίες εἰς τὸν Κύριον, ἕνα μοσχάρι ἕνα κριάρι, ἑπτὰ ἀμνοὺς ἐνὸς ἔτους, ποὺ θὰ ἔχουν ἀκεραία καὶ ὑγιῆ ὅλα τὰ μέλη των.
37 αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν τῷ μόσχῳ καὶ τῷ κριῷ καὶ τοῖς ἀμνοῖς κατὰ ἀριθμὸν αὐτῶν, κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτῶν. 37 Αι θυσίαι αυτών και αι μαζή με αυτά αναίμακτοι θυσίαι σεμιγδαλιού και οίνου θα είναι ανάλογοι με τον αριθμόν των ζώων, του μόσχου, του κριου και των αμνών, σύμφωνα με όσα σχετικώς έχει διατάξει ο Θεός. 37 Οἱ ἀντίστοιχες ἀναίμακτες θυσίες τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ διὰ τὶς θυσίες σπονδῆς θὰ εἶναι ἀνάλογες μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν μοσχαριῶν καὶ τῶν κριαριῶν καὶ τῶν ἀμνῶν, σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχουν νομοθετηθῇ ἀπὸ τὸν Θεόν.
38 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διαπαντός· αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν. 38 Θα προσφέρετε επίσης ένα τράγον θυσίαν περί αμαρτίας εκτός της καθημερινής ολοκαυτώσεως μαζή με τας αναλόγους αναιμάκτους θυσίας του σεμιγδαλιού και του οίνου. 38 Ἐπίσης θὰ προσφέρετε καὶ ἕνα τράγον περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθημερινὴν συνεχῆ ὁλοκαύτωσιν μὲ τὶς ἀντίστοιχες ἀναίμακτες θυσίες τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ διὰ τὶς θυσίες σπονδῆς.
39 Ταῦτα ποιήσετε Κυρίῳ ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν, πλὴν τῶν εὐχῶν ὑμῶν, καὶ τὰ ἑκούσια ὑμῶν καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν καὶ τὰς θυσίας ὑμῶν καὶ τὰς σπονδὰς ὑμῶν καὶ τὰ σωτήρια ὑμῶν. 39 Αυτάς τας θυσίας θα προσφέρετε προς τον Κυριον κατά τας ημέρας των εορτών σας, εκτός των θυσιών που θα προσφέρετε εις εκπλήρωσιν των ταξιμάτων σας, εκτός από τας αυτοπροαιρέτους προσφοράς σας, τα ολοκαυτώματά σας, τας άλλας αναιμάκτους θυσίας σας, τας θυσίας του οίνου και γενικώς εκτός από τας ευχαριστηρίους και ειρηνικάς θυσίας σας. 39 Ὅλες αὐτὲς τὶς θυσίες θὰ προσφέρετε εἰς τὸν Κύριον κατὰ τὶς ἐορτές σας, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς θυσίες ποὺ θὰ προσφέρετε διὰ τὰ ταξίματά σας, τὶς ἐθελοντικὲς προσφορές σας, τὶς θυσίες ὁλοκαυτωμάτων, τὶς ἀναίμακτες θυσίες καὶ τὸ κρασὶ διὰ τὶς θυσίες τῆς σπονδῆς καὶ γενικῶς τὶς θυσίες, ποὺ ὀνομάζονται θυσίες «σωτήριον» (διότι προσφέρονται εἰς τὸν Θεὸν ὠς εὐχαριστία, ὅταν κανεὶς σωθῇ ἀπὸ κάποιον κίνδυνον)».