Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
Ανατ: 06:03
Δύση: 20:51
Σελ. 12 ημ.
170-196
16ος χρόνος, 5967η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΑΡΙΘΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (Γ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ αὗται αἱ γενέσεις ᾿Ααρὼν καὶ Μωυσῆ, ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ἐλάλησε Κύριος τῷ Μωυσῇ ἐν ὄρει Σινά. 1 Οι απόγονοι του Ααρών και του Μωϋσή κατά την ημέραν, που ο Κυριος ωμίλησε προς τον Μωϋσήν επάνω στο όρος Σινά, ήσαν οι εξής· 1 Οἱ ἀπόγονοι τοὺ Ἀαρὼν καὶ τοῦ Μωϋσῆ τὴν ἡμέραν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος ἐμίλησεν εἰς τὸν Μωϋσῆν εἰς τὸ ὅρος Σινᾶ, ἦσαν οἱ ἀκόλουθοι:
2 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν ᾿Ααρών· πρωτότοκος Ναδάβ, καὶ ᾿Αβιούδ, ᾿Ελεάζαρ, καὶ ᾿Ιθάμαρ. 2 Τα ονόματα των υιών του Ααρών είναι· Πρωτότοκος υιός του Ααρών ήτο ο Ναβάδ· ηκολούθησαν έπειτα ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. 2 Τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν τοῦ Ἀαρὼν ἦσαν ὁ Ναδάβ, ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ ὁ πρωτότοκος, ὁ Ἀβιούδ, ὁ Ἐλεάζαρ καὶ ὁ Ἰθάμαρ.
3 ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν ᾿Ααρών, οἱ ἱερεῖς οἱ ἠλειμμένοι, οὓς ἐτελείωσαν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἱερατεύειν. 3 Αυτά είναι τα ονόματα των υιών του Ααρών, οι οποίοι και έγιναν ιερείς χρισμένοι με το άγιον έλαιον και των οποίων τα χέρια έλαβον την χάριν να εκτελούν τα ιερατικά καθήκοντα. 3 Αὐτὰ εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν τοῦ Ἀαρών, οἱ ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν χρισθῆ μὲ ἅγιον ἔλαιον ἀπὸ τὸν Μωϋσῆν καὶ τῶν ὁποίων τὰ χέρια ἔγιναν ἄξια καὶ ἀφιερώθησαν εἰς τὴν ἱερατικὴν διακονίαν.
4 καὶ ἐτελεύτησε Ναδὰβ καὶ ᾿Αβιοὺδ ἔναντι Κυρίου, προσφερόντων αὐτῶν πῦρ ἀλλότριον ἔναντι Κυρίου ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινά, καὶ παιδία οὐκ ἦν αὐτοῖς· καὶ ἱεράτευσεν ᾿Ελεάζαρ καὶ ᾿Ιθάμαρ μετὰ ᾿Ααρὼν τοῦ πατρὸς αὐτῶν. 4 Ο Ναδάβ και ο Αβιούδ ετιμωρήθησαν και απέθανον ενώπιον του Κυρίου, διότι είχον προσφέρει ενώπιόν του ξένον κοσμικόν πυρ εις την έρημον του Σινά. Αυτοί απέθανον άτεκνοι, τα δε ιερατικά καθήκοντα εξεπλήρωναν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ μαζή με τον πατέρα των, τον αρχιερέα Ααρών. 4 Ὁ Ναδὰβ καὶ ὁ Ἀβιοὺδ ἐτιμωρήθησαν καὶ ἀπέθαναν ἐμπρὸς εἰς τὸν Κύριον, ὅταν προσέφεραν ἐμπρός του φωτιὰν συνηθισμένην, κοσμικὴν καὶ ὄχι ἁγίαν (ἱεράν), ἀπὸ αὐτὴν ποὺ εἶχεν ἀνάψει ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸν οὐρανόν· τὸ γεγονὸς τοῦτο συνέβη, ὅταν ἦσαν εἰς τὴν ἔρημον τοῦ Σινᾶ. Ὁ Ναδὰβ καὶ ὁ Ἀβιοὺδ δὲν εἶχαν παιδιά· δι’ αὐτὸ τὰ ἱερατικὰ καθήκοντα ἀνέλαβαν ὁ Ἐλεάζαρ καὶ ὀ Ἰθάμαρ μαζὶ μὲ τὸν πατέρα των, τὸν ἀρχιερέα Ἀαρὼν καὶ ὑπὸ τὶς διαταγές του.
5 καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 5 Ο Κυριος ωμίλησε προς τον Μωϋσήν λέγων· 5 Ὁ Θεὸς ἐμίλησε εἰς τὸν Μωϋσῆν καὶ εἶπε:
6 λάβε τὴν φυλὴν Λευὶ καὶ στήσεις αὐτοὺς ἐναντίον ᾿Ααρὼν τοῦ ἱερέως καὶ λειτουργήσουσιν αὐτῷ, 6 “να πάρης την φυλήν Λευϊ και να την παρουσιάσης εμπρός στον αρχιερέα Ααρών, δια να υπηρετούν αυτόν εις τα ιερατικά του καθήκοντα. 6 «Πάρε τὴν φυλὴν Λευῒ καὶ παρουσίασέ την ἐμπρὸς εἰς τὸν ἀρχιερέα Ἀαρών, διὰ νὰ τὸν ὑπηρετοῦν εἰς τὰ ἱερατικά του ἔργα·
7 καὶ φυλάξουσι τὰς φυλακὰς αὐτοῦ καὶ τὰς φυλακὰς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἔναντι τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς. 7 Αυτοί, αντί του Ααρών και αντί των άλλων Ισραηλιτών, θα φρουρούν νύκτα και ημέραν κύκλω από την Σκηνήν του Μαρτυρίου κα θα υπηρετούν εις τα έργα της Σκηνής. 7 αὐτοὶ θὰ φρουροῦν ἡμέραν καὶ νύκτα τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου, θὰ τὴν φροντίζουν καὶ θὰ τὴν ἐπιμελοῦνται, ἀντὶ τοῦ Ἀαρὼν καὶ τῶν ἄλλων Ἰσραηλιτῶν· οἱ ἴδιοι ἐπίσης θὰ ὑπηρετοῦν εἰς τὰ διακονήματα τῆς Σκηνῆς.
8 καὶ φυλάξουσι πάντα τὰ σκεύη τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ τὰς φυλακὰς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ κατὰ πάντα τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς. 8 Θα φυλάττουν όλα τα σκεύη της Σκηνής του Μαρτυρίου και θα προσφέρουν εις αυτήν όλας τας υπηρεσίας υπέρ των Ισραηλιτών. 8 Αὐτοὶ θὰ φρουροῦν καὶ θὰ φροντίζουν δι' ὅλα τὰ ἀντικείμενα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου, θὰ φρουροῦν καὶ θὰ διακονοῦν εἰς αὐτὴν εἰς ὅλα τὰ ἔργα, ποὺ ἔχουν ὑποχρέωσιν νὰ ἐκτελοῦν οἱ Ἰσραηλῖται.
9 καὶ δώσεις τοὺς Λευίτας ᾿Ααρὼν καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ τοῖς ἱερεῦσι· δεδομένοι δόμα οὗτοί μοί εἰσιν ἀπὸ τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 9 Θα δώσης τους Λευΐτας ως βοηθούς στον Ααρών τον αρχιερέα και στους υιούς του, τους ιερείς. Δώρον έχουν δοθή αυτοί εις εμέ εκ μέρους των άλλων Ισραηλιτών. 9 Καὶ θὰ παραδώσῃς τοὺς Λευῖτες εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ ἀρχιερέως Ἀαρὼν καὶ τῶν υἱῶν του τῶν ἱερέων· οἱ Λευῖται ἔχουν ξεχωρισθῆ καὶ ἔχουν δοθῆ ὡς ἀποκλειστικὸν δῶρον εἰς ἐμὲ ἀπὸ τοὺς ἄλλους Ἰσραηλίτες.
10 καὶ ᾿Ααρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καταστήσεις ἐπὶ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ φυλάξουσι τὴν ἱερατείαν αὐτῶν καὶ πάντα τὰ κατὰ τὸν βωμὸν καὶ ἔσω τοῦ καταπετάσματος· καὶ ὁ ἀλλογενὴς ὁ ἁπτόμενος ἀποθανεῖται. 10 Τον Ααρών τον αρχιερέα και τους υιούς του τους ιερείς θα ορίσης δια τα της Σκηνής του Μαρτυρίου, να εκτελούν δηλαδή τα ιερατικά των καθήκοντα, τόσον τα αναφερόμενα στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων, όσον και τα αναφερόμενον το εσωτερικόν του καταπετάσματος εις τα άγια. Ανθρωπος από άλλην φυλήν, ο οποίος θα εγγίση τα καθιερωμένα αυτά σκεύη, θα αποθάνη”. 10 Θὰ ὁρίσῃς δὲ ὡς ἱερεῖς εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου τὸν ἀρχιερέα Ἄαρὼν καὶ τοὺς υἱούς του τοὺς ἱερεῖς· αὐτοὶ θὰ ἐκτελοῦν τὰ ἱερατικά των καθήκοντα, ποὺ ἔχουν σχέσιν μὲ τὸ Θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ μὲ ὅσα εἶναι εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ καταπετάσματος, εἰς τὰ Ἅγια· καὶ κάθε ἄλλος, ποὺ δὲν εἶναι ἱερεὺς ἢ Λευΐτης, ὁ ὁποῖος θὰ πλησιάσῃ καὶ θὰ ἐγγίσῃ τὰ ἅγια σκεύη, θὰ τιμωρῆται μὲ θάνατον».
11 καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 11 Ελάλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων· 11 Ὁ Κύριος ἐμίλησε εἰς τὸν Μωϋσῆν καὶ εἶπε:
12 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ εἴληφα τοὺς Λευίτας ἐκ μέσου τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἀντὶ παντὸς πρωτοτόκου διανοίγοντος μήτραν παρὰ τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ· λύτρα αὐτῶν ἔσονται καὶ ἔσονται ἐμοὶ οἱ Λευῖται· 12 “ιδού εγώ έχω πάρει τους Λευΐτας εκ μέσου των Ισραηλιτών αντί όλων των πρωτοτόκων, εκείνων δηλαδή οι οποίοι δια της γεννήσεώς των ανοίγουν την μήτραν. Οι Λευίται θα αντικαθιστούν και θα λυτρώνουν τους πρωτοτόκους εκ των Ισραηλιτών. Ως εκ τούτου θα ανήκουν εις εμέ, 12 «Νά, ἔχω λάβει τοὺς Λευῖτες ἀπὸ τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαόν, ὡς ἀντάλλαγμα ὅλων τῶν πρωτοτόκων, δηλαδὴ ἐκείνων ποὺ μὲ τὴν γέννησίν των ἀνοίγουν πρῶτα τὴν μήτραν τῆς μητέρας των μεταξὺ τῶν Ἰσραηλιτῶν. Οἱ Λευῖται θὰ ἀντικαθιστοῦν τὰ πρωτότοκα παιδιὰ τοῦ Ἰσραήλ· αὐτοὶ θὰ ἀνήκουν ἐξ ὁλοκλήρου εἰς ἐμέ,
13 ἐμοὶ γὰρ πᾶν πρωτότοκον· ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ἐπάταξα πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτου, ἡγίασα ἐμοὶ πᾶν πρωτότοκον ἐν ᾿Ισραὴλ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους· ἐμοὶ ἔσονται, ἐγὼ Κύριος. 13 διότι εις εμέ ανήκει κάθε πρωτότοκον. Κατά την ημέραν, κατά την οποίαν εθανάτωσα κάθε πρωτότοκον εις την χώραν της Αιγύπτου, έδωσα εντολήν να αφιερώνεται εις εμέ κάθε πρωτότοκον των Ισραηλιτών από άνθρωπου έως κτήνους. Ιδικά μου είναι τα πρωτότοκα· εγώ δε είμαι ο Κυριος αυτών”. 13 διότι κάθε πρωτότοκον παιδὶ τοῦ Ἰσραὴλ ἀνήκει ὡς ἀπαρχὴ εἰς ἐμέ, τὸν δοτῆρα τῆς ζωῆς· ἀλλὰ καὶ διότι τὴν ἡμέραν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐκτύπησα καὶ ἐθανάτωσα ὅλα τὰ πρωτότοκα τῶν Αἰγυπτίων, τὰ δὲ πρωτότοκα τοῦ Ἰσραὴλ ἐγλύτωσαν, διέταξα νὰ χωρίσουν καὶ νὰ ἀφιερώσουν εἰς ἑμὲ κάθε πρωτότοκον μεταξὺ τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ· κάθε πρωτότοκον ἀνθρώπου ἢ ζώου· ὥστε εἰς ἐμὲ ἀνήκουν τὰ πρωτότοκα ὡς ἔκφρασις εὐγνωμοσύνης· ἀντὶ νὰ ἔχω δὲ τὰ πρωτότοκα τοῦ Ἰσραήλ, θὰ ἔχω τοὺς Λευῖτες εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου. Οἱ Λευῖται εἶναι ἰδικοί μου· ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριός των».
14 καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινὰ λέγων· 14 Ελάλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν εις την έρημον Σινά λέγων· 14 Ὁ Κύριος ἐμίλησε εἰς τὸν Μωϋσῆν εἰς τὴν ἔρημον τοῦ Σινᾶ καὶ εἶπε:
15 ἐπίσκεψαι τοὺς υἱοὺς Λευὶ κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, κατὰ δήμους αὐτῶν, κατὰ συγγενείας αὐτῶν· πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω ἐπισκέψασθε αὐτούς. 15 “κάμε επιθεώρησιν και αρίθμησιν της φυλής Λευϊ κατά τους πατριαρχικούς αυτών οίκους, κατά δήμους, κατά συγγενείας. Καταγράψατε και αριθμήσατε παν άρρεν τέκνον των από ενός μηνός και άνω”. 15 «Νὰ ἐπισκεφθῇς καὶ νὰ ἀριθμήσῃς τοὺς ἀπογόνους τοῦ Λευῒ κατὰ πατριαρχικὲς οἰκογένειες, κατὰ δήμους καὶ κατὰ φυλές· νὰ ἐπισκεφθῆτε καὶ νὰ ἀριθμήσετε κάθε ἀρσενικὸν ἀπὸ τῆς ἡλικίας τοῦ ἑνὸς μηνὸς καὶ ἄνω».
16 καὶ ἐπεσκέψαντο αὐτοὺς Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν διὰ φωνῆς Κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξεν αὐτοῖς Κύριος. 16 Ο Μωϋσής και ο Ααρών επεθεώρησαν και ηρίθμησαν αυτούς σύμφωνα με την εντολήν του Κυρίου, όπως τους διέταξεν ο Κυριος. 16 Ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν τοὺς ἐπεσκέφθησαν καὶ τοὺς ἀρίθμησαν σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολήν, ποὺ τοὺς ἔδωκεν ὁ Κύριος.
17 καὶ ἦσαν οὗτοι οἱ υἱοὶ Λευὶ ἐξ ὀνομάτων αὐτῶν· Γεδσών, Καάθ, καὶ Μεραρί. 17 Οι δε υιοί του Λευϊ ήσαν κατά τα ονόματα αυτών ο Γεδσών, ο Κααθ, και ο Μεραρί. 17 Τὰ δὲ ὀνόματα τῶν τριῶν υἱῶν τοῦ Λευῒ ἦσαν τὰ ἀκόλουθα: Γεδσών, Καὰθ καὶ Μεραρί.
18 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Γερσὼν κατὰ δήμους αὐτῶν· Λοβενὶ καὶ Σεμεΐ. 18 Τα ονόματα των υιών του Γεδσών και των δήμων αυτών ήσαν, Λοβενί και Σιεμεΐ. 18 Τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν τοῦ Γεδσὼν καὶ τῶν δήμων, ποὺ εἶχαν τὰ ὀνόματά των, ἦσαν Λοβενὶ καὶ Σεμεΐ.
19 καὶ υἱοὶ Καὰθ κατὰ δήμους αὐτῶν· ᾿Αμρὰμ καὶ ᾿Ισσαάρ, Χεβρὼν καὶ ᾿Οζιήλ. 19 Οι υιοί του Καάθ με τους ομωνύμους δήμους των ήσαν, Αμράμ, Ιασαάρ, Χέβρων και Οζιήλ. 19 Οἱ υἱοὶ τοῦ Καὰθ καὶ τῶν δήμων, ποὺ εἶχαν τὰ ὀνόματά των, ἦσαν ὁ Ἀμράμ, ὁ Ἰσσαάρ, ὁ Χεβρὼν καὶ ὁ Ὀζιήλ.
20 καὶ υἱοὶ Μεραρὶ κατὰ δήμους αὐτῶν· Μοολὶ καὶ Μουσί. οὗτοί εἰσι δῆμοι τῶν Λευιτῶν κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν. 20 Οι υιοί του Μεραρί με τους ομωνύμους δήμους των ήσαν, ο Μοολί και ο Μουσί. Αυτοί είναι οι δήμοι των Λευϊτών κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας των. 20 Οἱ υἱοὶ τοῦ Μεραρὶ καὶ τῶν δήμων, ποὺ εἶχαν τὰ ὀνόματά των, ἦσαν ὁ Μοολὶ καὶ ὁ Μουσί. Αὐτοὶ εἶναι οἱ δῆμοι τῶν Λευϊτῶν χωρισμένοι κατὰ τὶς πατριαρχικές των οἰκογένειες.
21 τῷ Γερσὼν δῆμος τοῦ Λοβενὶ καὶ δῆμος τοῦ Σεμεΐ· οὗτοι οἱ δῆμοι τοῦ Γεδσών. 21 Από τον Γεδσών κατάγεται ο δήμος του Λοβενί και ο δήμος του Σεμεΐ. Αυτοί είναι οι δήμοι του Γεδσών. 21 Ἀπὸ τὸν Γεδσὼν κατάγονται ὁ δῆμος τοῦ Λοβενὶ καὶ ὀ δῆμος τοῦ Σεμεΐ· αὐτοὶ εἶναι οἰ δῆμοι τῶν Γεδσωνιτῶν.
22 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν παντὸς ἀρσενικοῦ ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω, ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἑπτακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι. 22 Εγινεν επιθεώρησις και αρίθμησις παντός αρσενικού από μηνός και επάνω και ευρέθησαν επτά χιλιάδες πεντακόσιοι. 22 Ἔγινε ἡ ἐπιθεώρησις, ἡ ἀρίθμησις καὶ ἡ ἀπογραφὴ ὅλων τῶν ἀρρένων τῶν δήμων αὐτῶν ἀπὸ τῆς ἡλικίας τοῦ ἑνὸς μηνὸς καὶ ἄνω· κατὰ τὴν ἀρίθμησιν καὶ τὴν ἀπογραφὴν εὑρέθησαν συνολικῶς ἑπτὰ χιλιάδες πεντακόσιοι (7.500).
23 καὶ οἱ υἱοὶ Γερσὼν ὀπίσω τῆς σκηνῆς παρεμβαλοῦσι παρὰ θάλασσαν, 23 Οι υιοί του Γεδσών θα στρατοπεδεύουν προς δυσμάς, όπισθεν από την Σκηνήν. 23 Οἱ ἀπόγονοι τοῦθ Γεδσὼν θὰ στρατοπεδεύουν εἰς τὸ πίσω μέρος τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου, εἰς τὰ δυτικά.
24 καὶ ὁ ἄρχων οἴκου πατριᾶς τοῦ δήμου τοῦ Γεδσών, ῾Ελισὰφ υἱὸς Δαήλ. 24 Αρχηγός της πατριαρχικής οικογενείας του δήμου του Γεδσών ήτο ο Ελισάφ, υιός του Δαήλ. 24 Ἀρχηγὸς τῆς πατριαρχικῆς οἰκογενείας τῶν Γεδσωνιτῶν ἦταν ὁ Ἐλισάφ, ὁ υἱὸς τοῦ Δαήλ.
25 καὶ ἡ φυλακὴ υἱῶν Γεδσὼν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου· ἡ σκηνὴ καὶ τὸ κάλυμμα, καὶ τὸ κατακάλυμμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου 25 Από τους υιούς του Γεδσών εφυλάσσοντο εκ της Σκηνής του Μαρτυρίου, αυτή αύτη η Σκηνή, το κάλυμμά της, το παραπέτασμα το επί της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου, 25 Οἱ υἱοὶ τοῦ Γεδσὼν εἶχαν ὡς ἀποστολὴν νὰ φρουροῦν τὴν ἰδίαν τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου καὶ τὸ πρῶτον καὶ δεύτερον κάλυμμα τῆς Σκηνῆς καὶ τὸ παραπέτασμα τῆς εἰσόδου τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου,
26 καὶ τὰ ἱστία τῆς αὐλῆς καὶ τὸ καταπέτασμα τῆς πύλης τῆς αὐλῆς τῆς οὔσης ἐπὶ τῆς σκηνῆς καὶ τὰ κατάλοιπα πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ. 26 τα παραπετάσματα της αυλής, το καταπέτασμα της θύρας της αυλής, η οποία είναι απέναντι από την Σκηνήν με όλα τα εξαρτήματα αυτού. 26 τὰ παραπετάσματα τῆς αὐλῆς καὶ τὸ καταπέτασμα τῆς εἰσόδου τῆς αὐλῆς, ποὺ εἶναι ἀπέναντι τῆς Σκηνῆς· ἐπίσης ἦσαν ὑπεύθυνοι διὰ τὴν φροντίδα ὅλων ἐκείνων, ποὺ εἶχαν σχέσιν μὲ τὰ ἐξαρτήματα αὐτά.
27 τῷ Καὰθ δῆμος ὁ ᾿Αμρὰν εἷς, καὶ δῆμος ὁ ᾿Ισαὰρ εἷς, καὶ δῆμος ὁ Χεβρὼν εἷς, καὶ δῆμος ὁ ᾿Οζιὴλ εἷς· οὗτοί εἰσιν οἱ δῆμοι τοῦ Καάθ, κατὰ ἀριθμόν. 27 Εκ του Καάθ προήλθε πρώτος ο δήμος Αμράμ, δεύτερος ο δήμος Ισαάρ, τρίτος ο δήμος Χεβρών και τέταρτος ο δήμος Οζιήλ. Αυτοί είναι, οι τέσσαρες κατά σειράν δήμοι οι προελθόντες από τον Καάθ. 27 Ἀπὸ τὸν Καὰθ κατάγονται πρῶτος ὁ δῆμος τοῦ Ἀμράμ, δεύτερος ὁ δῆμος τοῦ Ἰσσαάρ, τρίτος ὁ δῆμος τοῦ Χεβρὼν καὶ τέταρτος ὁ δῆμος τοῦ Ὀζιήλ· αὐτοί οἰ τέσσερις εἶναι οἱ δῆμοι τῶν Κααθιτῶν.
28 πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω, ὀκτακισχίλιοι καὶ ἐξακόσιοι φυλάσσοντες τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων. 28 Εις τους δήμους αυτούς κατεμετρήθησαν αρσενικά από ενός μηνός και άνω οκτώ χιλιάδες εξακόσια. Λυτοί είχον καθήκον να φρουρούν τα ιερά αντικείμενα της Σκηνής. 28 Τὸ σύνολον τῶν ἀρρένων τῶν Κααθιτῶν ἀπὸ τῆς ἡλικίας τοῦ ἑνὸς μηνὸς καὶ ἄνω ἦσαν ὀκτὼ χιλιάδες ἑξακόσιοι (8.600). Αὐτοὶ εἶχαν ὡς ἀποστολὴν νὰ φρουροῦν καὶ νὰ μεταφέρουν τὰ ἁγιώτερα ἀντικείμενα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου.
29 οἱ δῆμοι τῶν υἱῶν Καὰθ παρεμβαλοῦσιν ἐκ πλαγίων τῆς σκηνῆς κατὰ λίβα, 29 Οι δήμοι των υιών του Καάθ θα στρατοπεδεύουν νοτίως της Σκηνής. 29 Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Καὰθ θὰ στρατοπεδεύουν εἰς τὸ δεξιὸν μέρος τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου, εἰς τὰ νότια.
30 καὶ ὁ ἄρχων οἴκου πατριῶν τῶν δήμων τοῦ Καὰθ ῾Ελισαφάν, υἱὸς ᾿Οζιήλ. 30 Αρχων δε των πατριαρχικών οίκων, των δήμων του Καάθ ήτο ο Ελισαφάν, ο υιός του Οζιήλ. 30 Ἀρχηγὸς τῆς πατριαρχικῆς οἰκογενείας τῶν Κααθιτῶν ἦταν ὁ Ἐλισαφάν, ὁ υἱὸς τοῦ Ὀζιήλ.
31 καὶ ἡ φυλακὴ αὐτῶν, ἡ κιβωτὸς καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ λυχνία καὶ τὰ θυσιαστήρια καὶ τὰ σκεύη τοῦ ἁγίου, ὅσα λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς καὶ τὸ κατακάλυμμα καὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν. 31 Αυτοί είχον καθήκον να φροντίζουν δια την κιβωτόν, δια την τράπεζαν της προθέσεως, δια την επτάφωτον λυχνίαν, δια τα θυσιαστήρια και δι' όλα τα σκεύη του αγίου, με τα οποία λειτουργούν, δια το επάνω σκέπασμα της Σκηνής και τα εξαρτήματα όλων αυτών. 31 Οἱ υἱοὶ τοῦ Καὰθ εἶχαν ὡς ἀποστολὴν νὰ φρουροῦν καὶ νὰ φροντίζουν διὰ τὴν Κιβωτόν, τὴν τράπεζαν τῆς Προθέσεως, τὴν ἑπτάφωτον Λυχνίαν, τὰ δύο θυσιαστήρια καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη, ποὺ χρησιμοποιοὺν οἱ ἱερεῖς κατὰ τὴν λατρείαν εἰς τὰ Ἅγια· ἐπίσης ἔπρεπε νὰ φρουροῦν καὶ νὰ φροντίζουν διὰ τὸ τρίτον παραπέτασμα, τὸ παραπέτασμα τῶν Ἁγίων τῶν Ἁγίων. Ἀκόμη ἦσαν ὑπεύθυνοι διὰ τὴν φροντίδα ὅλων ἐκείνων ποὺ εἶχαν σχέσιν μὲ τὰ ἐξαρτήματα αὐτὰ τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου.
32 καὶ ὁ ἄρχων ἐπὶ τῶν ἀρχόντων τῶν Λευιτῶν, ᾿Ελεάζαρ ὁ υἱὸς ᾿Ααρὼν τοῦ ἱερέως, καθεσταμένος φυλάσσειν τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων. 32 Αρχηγός δε των αρχόντων της φυλής Λευί ήτο ο Ελεάζαρ, ο υιός του αρχιερέως Ααρών, έχων ως καθήκον να μεριμνά δια τήρησιν και φρούρησιν όλων γενικώς των αγίων αυτών αντικειμένων. 32 Ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ἀρχηγῶν τῶν Λευϊτῶν ἦταν ὁ Ἐλεάζαρ, ὁ υἱὸς τοῦ ἀρχιερέως Ἀαρών. Αὐτὸς εἶχε τὴν ἐπίβλεψιν καὶ τὴν ἐποπτείαν ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐφρόντιζαν διὰ τὰ ἱερὰ ἀντικείμενα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου.
33 τῷ Μεραρὶ δῆμος ὁ Μοολὶ καὶ δῆμος ὁ Μουσί· οὗτοί εἰσι δῆμοι τοῦ Μεραρί. 33 Από τον Μεραρί προήλθεν ο δήμος Μοολί και ο δήμος Μουσί. Αυτοί είναι οι δήμοι του Μεραρί. 33 Ἀπὸ τὸν Μεραρὶ κατάγονται ὁ δῆμος τοῦ Μοολὶ καὶ ὁ δῆμος τοῦ Μουσί· αὐτοὶ οἱ δύο εἶναι οἱ δῆμοι τοῦ Μεραρί.
34 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν κατὰ ἀριθμόν, πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω, ἑξακισχίλιοι καὶ πεντήκοντα· 34 Εγινεν επιθέωρησις και καταγραφή παντός αρσενικού από μηνός και άνω και ευρέθησαν εξ χιλιάδες πεντήκοντα. 34 Ἡ ἐπιθεώρησις, ἡ ἀρίθμησις καὶ ἡ ἀπογραφὴ ὅλων τῶν ἀρρένων τῶν δήμων αὐτῶν ἀπὸ τῆς ἡλικίας τοῦ ἑνὸς μηνὸς καὶ ἄνω, ἔδωκε ὡς σύνολον τὸν ἀριθμὸν τῶν ἕξι χιλιάδων πενῆντα (6.050)·
35 καὶ ὁ ἄρχων οἴκου πατριῶν τοῦ δήμου τοῦ Μεραρί, Σουριὴλ υἱὸς ᾿Αβιχαίλ· ἐκ πλαγίων τῆς σκηνῆς παρεμβαλοῦσι πρὸς βορρᾶν. 35 Αρχηγός του πατριαρχικού οίκου του δήμου Μεραρί ήτο ο Σουριήλ, ο υιός του Αβιχαίλ. Αυτοί θα στρατοπεδεύουν εις τα πλάγια της Σκηνής προς βορράν. 35 ἀρχηγὸς δὲ τῆς πατριαρχικῆς οἰκογενείας τῶν Μεραριτῶν ἦταν ὁ Σουριήλ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀβιχαίλ· οἱ ἀπόγονοι τοῦ Μεραρὶ θὰ στρατοπεδεύουν εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου, εἰς τὰ βόρεια.
36 ἡ ἐπίσκεψις τῆς φυλακῆς υἱῶν Μεραρί, τὰς κεφαλίδας τῆς σκηνῆς καὶ τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς καὶ τοὺς στύλους αὐτῆς, καὶ τὰς βάσεις αὐτῆς καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν 36 Ως έργον στους υιούς Μεραρί είχεν ανατεθή η φροντίς δια τα κιονόκρανα της Σκηνής, τους μοχλούς, τους στύλους και τα βάθρα και δι' όλα γενικώς τα εξαρτήματά των, 36 Οἱ υἱοὶ τοῦ Μεραρὶ εἶχαν ὡς ἀποστολὴν νὰ φρουροῦν καὶ νὰ φροντίζουν διὰ τὰ κιονόκρανα τῆς Σκηνῆς, τοὺς μοχλούς, τοὺς στύλους καὶ τὰ βάθρα της καὶ δι' ὅλα τὰ ἱερὰ ἀντικείμενα, ποὺ εἶχαν σχέσιν μὲ τὰ ἐξαρτήματα αὐτὰ τῆς Σκηνῆς.
37 καὶ τοὺς στύλους τῆς αὐλῆς κύκλῳ καὶ τὰς βάσεις αὐτῶν καὶ τοὺς πασσάλους καὶ τοὺς κάλους αὐτῶν. 37 δια τους στύλους της αυλής κύκλω, δια τας βάσεις αυτών, τους πασσάλους και τα σχοινία των. 37 Ἀκόμη ἦσαν ὑπεύθυνοι διὰ τὴν φρούρησιν, φροντίδα καὶ μεταφορὰν τῶν στύλων καὶ τῶν τεσσάρων πλευρῶν τῆς αὐλῆς τῆς Σκηνῆς, τῶν βάθρων, τῶν πασσάλων καὶ τῶν σχοινιῶν της.
38 οἱ παρεμβάλλοντες κατὰ πρόσωπον τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἀπὸ ἀνατολῆς, Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ φυλάσσοντες τὰς φυλακὰς τοῦ ἁγίου εἰς τὰς φυλακὰς τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ· καὶ ὁ ἀλλογενὴς ὁ ἁπτόμενος ἀποθανεῖται. 38 Κατά πρόσωπον της Σκηνής του Μαρτυρίου και προς ανατολάς θα είναι στρατοπεδευμένοι ο Μωϋσής και ο Ααρών με τους υιούς του, δια να έχουν την φοοντίδα της Σκηνής και να προσφέρουν τας υπηρεσίας των προς τους Ισραηλίτας. Καθε άνθρωπος από άλλην φυλήν, ο οποίος θα εγγίση τα ιερά αυτά αντικείμενα, θα αποθνήσκη. 38 Ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοί του θὰ στρατοπεδεύουν ἐμπρὸς εἰς τὴν εἴσοδον τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου, εἰς τὸ ἀνατολικὸν μέρος. Αὐτοὶ ἦσαν ὑπεύθυνοι διὰ τὴν φρούρησιν καὶ τὴν φροντίδα τοῦ Ἁγιαστηρίου· οἱ ἴδιοι ἐπίσης ἐπρόσφεραν τὶς προσφορὲς τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ. Κάθε ἄλλος, ποὺ δεν ἀνήκει εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Λευΐ, ἔστω καὶ ἂν εἶναι Ἰσραηλίτης, ὁ ὁποῖος θὰ πλησιάσει καὶ θὰ ἐγγίσῃ τὰ ἱερὰ ἀντικείμενα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου, θὰ τιμωρῆται μὲ θάνατον.
39 πᾶσα ἡ ἐπίσκεψις τῶν Λευιτῶν, οὓς ἐπεσκέψατο Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν διὰ φωνῆς Κυρίου κατὰ δήμους αὐτῶν, πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω, δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδες. 39 Ολα τα άρρενα των Λευϊτών, τα οποία επεσκέφθη και ηρίθμησεν ο Μωϋσής και ο Ααρών κατά τους δήμους αυτών, σύμφωνα με την εντολήν του Κυρίου, από ενός μηνός και άνω ευρέθησαν είκοσι δύο χιλιάδες. 39 Ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν ἀρρένων τῶν Λευϊτῶν, ἀπὸ τῆς ἡλικίας του ἑνὸς μηνὸς καὶ ἄνω, τοὺς ὁποίους ὁ Μωϋσῆς καὶ Ἀαρών, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, εἶχαν ἐπιθεωρήσει, ἀριθμήσει καὶ ἀπογράψει κατὰ δήμους, ἦταν εἴκοσι δύο χιλιάδες (22.000).
40 Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· ἐπίσκεψαι πᾶν πρωτότοκον ἄρσεν τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω καὶ λάβε τὸν ἀριθμὸν ἐξ ὀνόματος· 40 Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “αρίθμησε τώρα κάθε αρσενικόν πρωτότοκον των Ισραηλιτών από ενός μηνός και άνω και κράτησε τον συνολικόν αριθμόν. 40 Ὁ Κύριος ἐμίλησε εἰς τὸν Μωϋσῆν καὶ εἶπε: «Νὰ ἐπιθεωρήσῃς, νὰ ἀριθμήσῃς καὶ νὰ ἀπογράψῃς κάθε πρωτότοκον ἀρσενικὸν τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ἀπὸ τῆς ἡλικίας τοῦ ἑνὸς μηνὸς καὶ ἄνω καὶ νὰ συγκεντρώσεις τὸν συνολικὸν ἀριθμόν των.
41 καὶ λήψῃ τοὺς Λευίτας ἐμοί, ἐγὼ Κύριος, ἀντὶ πάντων τῶν πρωτοτόκων τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ τὰ κτήνη τῶν Λευιτῶν ἀντὶ πάντων τῶν πρωτοτόκων ἐν τοῖς κτήνεσι τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 41 Θα λάβης και θα αφιερώσης εις εμέ τους Λευΐτας- εγώ είμαι ο Κυριος που διατάσσω- αντί όλων των πρωτοτόκων των Ισραηλιτών και τα ζώα των Λευϊτών αντί όλων των πρωτοτόκων, που έχουν γεννηθή από τα ζώα των Ισραηλιτών”. 41 Καὶ θὰ λάβῃς τοὺς Λευῖτες καὶ θὰ τοὺς ἀφιερώσῃς εἰς ἐμέ - ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος καὶ ἐγὼ διατάσσω - ἀντὶ ὅλων τῶν πρωτοτόκων τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ· τὸ ἴδιον θὰ κάμῃς καὶ δι’ ὅλα τὰ κατοικίδια ζῶα τῶν Λευϊτῶν, ἀντὶ ὅλων τῶν πρωτοτόκων κατοικιδίων ζώων τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ».
42 καὶ ἐπεσκέψατο Μωυσῆς, ὃν τρόπον ἐνετείλατο Κύριος πᾶν πρωτότοκον ἐν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ· 42 Ο Μωϋσής επεθεώρησε και ηρίθμησεν όλα τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών, όπως τον είχε διατάξει ο Κυριος. 42 Καὶ ὁ Μωϋσῆς ἐπεθεώρησε, ἀρίθμησε καὶ ἀπέγραψε ὅλα τὰ πρωτότοκα τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολήν, ποὺ τοῦ ἔδωκεν ὁ Κύριος.
43 καὶ ἐγένοντο πάντα τὰ πρωτότοκα τὰ ἀρσενικὰ κατὰ ἀριθμὸν ἐξ ὀνόματος ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω ἐκ τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδες καὶ τρεῖς καὶ ἑβδομήκοντα καὶ διακόσιοι. 43 Ολα δε τα πρωτότοκα αρσενικά, τα αριθμηθέντα ατομικώς από ενός μηνός και άνω ευρέθησαν ότι είναι είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήκοντα τρία. 43 Ὅλα τὰ πρωτότοκα ἀρσενικά, ποὺ εἶχαν ἀριθμηθῆ καὶ ἀπογραφῆ ἀπὸ τῆς ἡλικίας τοῦ ἑνὸς μηνὸς καὶ ἄνω, ἔφθασαν εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν εἴκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ἑβδομῆντα τριῶν (22.273).
44 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 44 Ωμίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων· 44 Ὁ Κύριος ἐμίλησε εἰς τὸν Μωϋσῆν καὶ εἶπε:
45 λάβε τοὺς Λευίτας ἀντὶ πάντων τῶν πρωτοτόκων υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ τὰ κτήνη τῶν Λευιτῶν ἀντὶ τῶν κτηνῶν αὐτῶν, καὶ ἔσονται ἐμοὶ οἱ Λευῖται· ἐγὼ Κύριος. 45 “πάρε τους Λευΐτας αντί όλων των πρωτοτόκων των Ισραηλιτών και τα ζώα των Λευϊτών αντί των ζώων των άλλων Ισραηλιτών. Οι Λευίται θα είναι ιδικοί μου, θα είναι αφιερωμένοι εις την υπηρεσίαν μου, Εγώ ο Κυριος δίδω την εντολήν. 45 «Πάρε τοὺς Λευῖτες ἀντὶ ὅλων τῶν πρωτοτόκων τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ καὶ τὰ κατοικίδια ζῶα τῶν Λευϊτῶν ἀντὶ τῶν κατοικιδίων ζώων τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ· καὶ οἱ Λευῖται θὰ εἶναι ἀφιερωμένοι εἰς ἐμέ· ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος, ἐγὼ διατάσσω.
46 καὶ τὰ λύτρα τριῶν καὶ ἑβδομήκοντα καὶ διακοσίων, οἱ πλεονάζοντες παρὰ τοὺς Λευίτας ἀπὸ τῶν πρωτοτόκων τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, 46 Δια δε τα διακόσια εβδομήκοντα τρία πρωτότοκα των Ισραηλιτών, αυτά που πλεονάζουν εν συγκρίσει με τον αριθμόν των Λευϊτών, θα λάβης χρήματα δια την λύτρωσίν των. 46 Καὶ ἐπειδὴ τὰ πρωτότοκα τῶν Ἰσραηλιτῶν εἶναι κατὰ 273 περισσότερα τῶν Λευιτῶν, θὰ λάβῃς χρήματα, διὰ νὰ ἑξαγοράσῃς αὐτὰ τὰ 273.
47 καὶ λήψῃ πέντε σίκλους κατὰ κεφαλήν, κατὰ τὸ δίδραχμον τὸ ἅγιον λήψῃ, εἴκοσιν ὀβολοὺς τοῦ σίκλου, 47 Θα πάρης δι' έκαστον άτομον πέντε σίκλους αργυρίου (60 περίπου γραμμάρια) τα οποία θα καταβληθούν βάσει του χρησιμοποιουμένου διδράχμου στον ναόν. Ο σίκλος έχει είκοσι οβολούς. 47 Διὰ κάθε πρωτότοκον τῶν Ἰσραηλιτῶν θὰ λάβῃς πέντε σίκλους, συμφώνως πρὸς τὸ ἐπίσημον μέτρον τοῦ ἱεροῦ σίκλου (διδράχμου), τὸ ὁποῖον (ἱερὸς σίκλος) ἔχει εἴκοσι ὀβολοὺς (-60 ἢ κατ' ἄλλους 84 γραμμάρια ἀργυροῦ).
48 καὶ δώσεις τὸ ἀργύριον ᾿Ααρὼν καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, λύτρα τῶν πλεοναζόντων ἐν αὐτοῖς. 48 Το αργύριον αυτό από την εξαγοράν των πρωτοτόκων θα το παραδώσης στον Ααρών και τους υιούς του”. 48 Τὰ χρήματα αὐτὰ θὰ τὰ παραδώσῃς εἰς τὸν ἀρχιερέα Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱούς του ἱερεῖς ὡς λύτρα διὰ τὴν ἐξαγορὰν τῶν 273 πρωτοτόκων τῶν Ἰσραηλιτῶν, ποὺ εἶναι περισσότερα».
49 καὶ ἔλαβε Μωυσῆς τὸ ἀργύριον τὰ λύτρα τῶν πλεοναζόντων εἰς τὴν ἐκλύτρωσιν τῶν Λευιτῶν, 49 Ελαβον ο Μωϋσής δια την εξαγοράν των πλεοναζόντων πρωτοτόκων των Ισραηλιτών το καθορισθέν αργύριον ως λύτρον δια τους αρθμητικώς υστερούντας Λευΐτας. 49 Καὶ ὁ Μωϋσῆς ἔλαβε τὰ χρήματα τῆς ἑξαγορᾶς τῶν 273 πρωτοτόκων τοῦ Ἰσραήλ (ποὺ ἐπλεόναζαν) ὡς λύτρα τῶν Λευϊτῶν, ποὺ ἦσαν ὀλιγώτεροι·
50 παρὰ τῶν πρωτοτόκων τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἔλαβε τὸ ἀργύριον, χιλίους τριακοσίους ἑξηκονταπέντε σίκλους, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον. 50 Από τους πρωτοτόκους Ισραηλίτας επήρεν αργύριον, το οποίον ανήλθεν εις χίλιους τριακόσιους εξήκοντα πέντε σίκλους, (δέκα τέσσαρα και ήμισυ περίπου κιλά) σύμφωνα με τον σίκλον ο οποίος εκυκλοφόρει και εχρησιμοπουείτο στον ιερόν χώρον της Σκηνής. 50 ἀπὸ τὰ πρωτότοκα τῶν Ἰσραηλιτῶν ἔλαβε τὸ ποσόν, τὸ ὁποῖον ἦταν χίλιοι τριακόσιοι ἑξῆντα πέντε σίκλοι, ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς ἐκείνους σίκλους ποὺ ἐχρησιμοποιοῦντο ἐπισήμως εἰς τὸν χῶρον τοῦ ναοῦ (=16.380 ἢ κατ' ἄλλους 22.932 γραμμάρια ἀργύρου).
51 καὶ ἔδωκε Μωυσῆς τὰ λύτρα τῶν πλεοναζόντων ᾿Ααρὼν καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, διὰ φωνῆς Κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. 51 Παρέδωσε δε τα χρήματα αυτά, τα λύτρα των πλεοναζόντων πρωτοτόκων των Ισραηλιτών, στον Ααρών και τους υιούς του σύμφωνα με την εντολήν του Κυρίου, όπως ο Κυριος είχε διατάξει τον Μωϋσήν. 51 Καὶ ὁ Μωϋσῆς παρέδωσε τὰ χρήματα, μὲ τὰ ὁποῖα εἶχαν ἑξαγορασθῆ τὰ 273 πρωτότοκα τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ ἦσαν περισσότερα τῶν Λευϊτῶν, εἰς τὸν ἀρχιερέα Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱούς του ἱερεῖς, σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου, ὅπως ἀκριβῶς εἶχε διατάξει ὁ Κύριος τὸν Μωϋσῆν.