Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ανατ: 07:07
Δύση: 18:12
Σελ. 14 ημ.
54-312
16ος χρόνος, 5851η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΑΡΙΘΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 (Ι)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 1 Ωμίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων· 1 Ο Κύριος ἐμίλησε εἰς τὸν Μωϋσῆν καὶ τοῦ εἶπε:
2 ποίησον σεαυτῷ δύο σάλπιγγας ἀργυρᾶς, ἐλατὰς ποιήσεις αὐτάς, καὶ ἔσονταί σοι ἀνακαλεῖν τὴν συναγωγὴν καὶ ἐξαίρειν τὰς παρεμβολάς. 2 “να κατασκευάσης δύο αργυράς σάλπιγγας· με σφυρηλασίαν θα κατεργασθής αυτάς. Θα χρησιμοποιής αυτάς δια την συγκέντρωσιν των Ισραηλιτών και την κατά τάξιν εκκίνησιν των τμημάτων του στρατοπέδου. 2 «Κατασκεύασε διὰ τὸν ἑαυτόν σου δύο ἀργυρὲς σάλπιγγες· νὰ τὶς κατασκευάσῃς ἀπὸ σφυρηλατημένον μέταλλον· αὐτὲς θὰ χρησιμεύουν εἰς σὲ διὰ νὰ προσκαλῇς καὶ συγκαλῇς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰσραηλιτῶν καὶ διὰ τὴν ἐκκίνησιν τῶν διαφόρων τμημάτων τοῦ στρατοπέδου.
3 καὶ σαλπιεῖς ἐν αὐταῖς καὶ συναχθήσεται πᾶσα ἡ συναγωγὴ ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· 3 Οταν θα σαλπισης και με τας δύο, θα συγκεντρωθή όλον το πλήθος εμπρός εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου. 3 Ὅταν θὰ σαλπίσῃς μὲ αὐτὲς τὶς δύο συνεχὲς σάλπισμα, Θὰ συγκεντρωθῇ ὅλη ἡ συναγωγὴ τῶν Ἰσραηλιτῶν κοντά σου, εἰς τὴν εἴσοδον τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου·
4 ἐὰν δὲ ἐν μιᾷ σαλπίσωσι, προσελεύσονται πρὸς σὲ πάντες οἱ ἄρχοντες ἀρχηγοὶ ᾿Ισραήλ. 4 Εάν σαλπίσουν με την μίαν σάλπιγγα, θα έλθουν και θα παρουσιασθούν ενώπιόν σου όλοι οι άρχοντες των Ισραηλιτών. 4 Ἐὰν σαλπίσουν μόνον μὲ τὴν μίαν σάλπιγγα, θὰ συγκεντρωθοῦν καὶ θὰ παρουσιασθοῦν κοντά σου ὅλοι οἱ ἀρχηγοὶ τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ.
5 καὶ σαλπιεῖτε σημασίαν, καὶ ἐξαροῦσιν αἱ παρεμβολαὶ αἱ παρεμβάλλουσαι ἀνατολάς· 5 Εάν σαλπίσετε ένα ωρισμένον σάλπισμα, τότε θα ξεκινήσουν εις πορείαν τα τμήματα εκείνα, τα οποία είναι στρατοπεδευμένα προς ανατολάς. 5 Ὅταν σαλπίσετε εἰδικὸν διακεκομμένον σάλπισμα συναγερμοῦ, θὰ ξεκινήσουν τὰ τμήματα, ποὺ εἶναι στρατοπεδευμένα εἰς τὰ ἀνατολικὰ τοῦ στρατοπέδου τῶν Ἰσραηλιτῶν, δηλαδὴ οἱ φυλὲς τοῦ Ἰούδᾳ, Ἰσσάχαρ καὶ Ζαβουλών.
6 καὶ σαλπιεῖτε σημασίαν δευτέραν, καὶ ἐξαροῦσιν αἱ παρεμβολαὶ αἱ παρεμβάλλουσαι λίβα· καὶ σαλπιεῖτε σημασίαν τρίτην, καὶ ἐξαροῦσιν αἱ παρεμβολαὶ αἱ παρεμβάλλουσαι παρὰ θάλασσαν· καὶ σαλπιεῖτε σημασίαν τετάρτην, καὶ ἐξαροῦσιν αἱ παρεμβολαὶ αἱ παρεμβάλλουσαι πρὸς βορρᾶν· σημασία σαλπιοῦσιν ἐν τῇ ἐξάρσει αὐτῶν. 6 Θα σαλπίσετε με δεύτερον είδος σαλπίσματος και τα τμήματα τα στρατοπεδευμένα προς νότον θα αναχωρήσουν. Θα σαλπίσετε τρίτον είδος σαλπίσματος και θα αναχωρήσουν τα τμήματα, τα οποία είναι στοοθμευμένα προς δυσμάς. Θα σαλπίσετε τέταρτον είδος σαλπίσματος και θα αναχωρήσουν τα τμήματα τα ευρισκόμενα προς βορράν. Ειδικόν σάλπισμα θα σαλπίζουν δια την αναχώρησιν εκάστου τμήματος. 6 Καὶ ὅταν σαλπίσετε δεύτερον εἰδικὸν διακεκομμένον σάλπισμα συναγερμοῦ, θὰ ξεκινήσουν τὰ τμήματα, ποὺ εἶναι στρατοπεδευμένα εἰς τὰ νότια τοῦ στρατοπέδου τῶν Ἰσραηλιτῶν, δηλαδή οἱ φυλὲς τοῦ Ρουβήν, Συμεὼν καὶ Γάδ· καὶ ὅταν σαλπίσετε τρίτον εἰδικὸν διακεκομμένον σάλπισμα συναγερμοῦ θὰ ξεκινήσουν τὰ τμήματα, ποὺ εἶναι στρατοπεδευμένα εἰς τὰ δυτικὰ τοῦ στρατοπέδου τῶν Ἰσραηλιτῶν, δηλαδὴ οἱ φυλὲς τοῦ Ἐφραίμ, Μανασσῆ καὶ Βενιαμίν· καὶ ὅταν σαλπίσετε τέταρτον εἰδικὸν διακεκομμένον σάλπισμα συναγερμοῦ, θὰ ξεκινήσουν τὰ τμήματα, ποὺ εἶναι στρατοπεδευμένα εἰς τὰ βόρεια τοῦ στρατοπέδου τῶν Ἰσραηλιτῶν δηλαδὴ οἱ φυλὲς τοῦ Δάν, Ἀσήρ καὶ Νεφθαλίμ. Κατὰ τρόπον εἰδικόν, μὲ διακεκομμένον σάλπισμα συναγερμοῦ θὰ σαλπίζουν κατὰ τὴν ἀναχώρησιν τῶν τμημάτων τοῦ στρατοπέδου τοῦ Ἰσραήλ.
7 καὶ ὅταν συναγάγητε τὴν συναγωγήν, σαλπιεῖτε καὶ οὐ σημασίᾳ 7 Οταν όμως πρόκειται δια γενικήν συγκέντρωσιν των Ισραηλιτών, θα σαλπίζετε απλώς χωρίς κανένα ιδιαίτερον σάλπισμα. 7 Ὅταν δὲ πρόκειται νὰ συγκεντρωθῇ ἡ συναγωγὴ τῶν Ἰσραηλιτῶν, δὲν θὰ σαλπίζετε κατὰ εἰδικὸν τρόπον, μὲ διακεκομμένον σάλπισμα συναγερμοῦ, ἀλλὰ ἁπλῶς.
8 καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς σαλπιοῦσι ταῖς σάλπιγξι, καὶ ἔσται ὑμῖν νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν. 8 Μονον οι υιοί του Ααρών θα σαλπίσουν με τας σάλπιγγας. Αυτό θα είναι κανών παντοτεινός δι' όλας τας γεγενάς σας. 8 Καὶ μόνον τὰ παιδιὰ τοῦ ἀρχιερέως Ἀαρών, οἱ ἱερεῖς θὰ σαλπίζουν μὲ τὶς σάλπιγγες, καὶ αὐτὸ θὰ εἶναι διὰ σᾶς νόμος παντοτινός, αἰώνιος δι’ ὅλες τὶς γενεές σας.
9 ἐὰν δὲ ἐξέλθητε εἰς πόλεμον ἐν τῇ γῇ ὑμῶν πρὸς τοὺς ὑπεναντίους τοὺς ἀνθεστηκότας ὑμῖν, καὶ σημανεῖτε ταῖς σάλπιγξι καὶ ἀναμνησθήσεσθε ἔναντι Κυρίου καὶ διασωθήσεσθε ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν. 9 Εάν δε εις την χώραν σας εξέλθετε εις πόλεμον εναντίον των εχθρών σας, οι οποίοι σας παρενοχλούν και σας πιέζουν, θα σαλπίσετε με τας σάλπιγγας. Θα σας ενθυμηθή ο Θεός, δια να σας δώση βοήθειαν και θα διασωθήτε από τους εχθρούς σας, τους οποίους και θα νικήσετε. 9 Καὶ ἐὰν ἀποδυθῆτε εἰς πόλεμον εἰς τὴν χώραν σας ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν σας, οἱ ὁποῖοι σᾶς ἐνοχλοῦν καὶ σᾶς καταπιέζουν, θὰ σαλπίσετε μὲ τὶς σάλπιγγες εἰδικὸν διακεκομμένον σάλπισμα συναγερμοῦ· καὶ τότε θὰ σᾶς ἐνθυμηθῇ ὁ Κύριος καὶ θὰ σωθῆτε ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς σας.
10 καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς εὐφροσύνης ὑμῶν καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν καὶ ἐν ταῖς νουμηνίαις ὑμῶν σαλπιεῖτε ταῖς σάλπιγξιν ἐπὶ τοῖς ὁλοκαυτώμασι καὶ ἐπὶ ταῖς θυσίαις τῶν σωτηρίων ὑμῶν, καὶ ἔσται ὑμῖν ἀνάμνησις ἔναντι τοῦ Θεοῦ ὑμῶν· ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. 10 Κατά τας ημέρας της ευφροσύνης σας, κατά τας εορτάς σας και την εορτήν της πρώτης εκάστου μηνός, θα σαλπίζετε, με τας σάλπιγγας αυτάς, όταν θα προσφέρετε τα ολοκαυτώματα και τας θυσίας του σωτηρίου, και εγώ ο Θεός θα σας ενθυμούμαι. Εγώ είμαι ο Κυριος ο Θεός σας”. 10 Ἐπίσης κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς εὐφροσύνης σας καὶ κατὰ τὶς ἑορτές σας καὶ τὶς ἐορτὲς τῆς πρώτης ἡμέρας κάθε νέου μηνὸς θὰ σαλπίζετε μὲ τὶς σάλπιγγες, ὅταν θὰ προσφέρετε εἰς τὸν Θεὸν τὰ ὁλοκαυτώματά σας, τὶς εἰρηνικές σας θυσίες τοῦ σωτηρίου, καὶ τότε ἐγὼ ὁ Θεὸς θὰ σᾶς ἐνθυμοῦμαι. Ναί· ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος, ὁ Θεός σας».
11 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ δευτέρῳ ἐν τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἀνέβη ἡ νεφέλη ἀπὸ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, 11 Κατά την εικοστήν του δευτέρου μηνός του δευτέρου έτους από της εξόδου των Ισραηλιτών εκ της Αιγύπτου ανέβη η νεφέλη από την Σκηνήν του Μαρτυρίου, 11 Καὶ τὴν εἰκοστὴν ἡμέραν τοῦ δευτέρου μηνὸς τοῦ δευτέρου ἔτους, ἀπὸ τότε ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον, τὸ ὑπερφυσικὸν σύννεφον, ποὺ ἐδήλωνε τὴν παρουσίαν τοῦ Θεοῦ μεταξὺ τῶν Ἰσραηλιτῶν, ἐσηκώθη ἀπὸ τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου.
12 καὶ ἐξῇραν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ σὺν ἀπαρτίαις αὐτῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινά, καὶ ἔστη ἡ νεφέλη ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ Φαράν. 12 και οι Ισραηλίται ανεχώρησαν με όλας τας αποσκευάς των από την έρημον Σινά. Η νεφέλη εσταμάτησεν εις την έρημον Φαράν. 12 Καὶ οἱ Ἰσραηλῖται ἐξεκίνησαν μὲ ὅλες τὶς ἀποσκευές των ἀπὸ τὴν ἔρημον τοῦ Σινᾶ· καὶ τὸ ὑπερφυσικὸν σύννεφον ἐπροχώρησε καὶ ἐστάθη εἰς τὴν ἔρημον τοῦ Φαράν.
13 καὶ ἐξῇραν πρῶτοι διὰ φωνῆς Κυρίου ἐν χειρὶ Μωυσῆ. 13 Εξεκίνησαν από την έρημον Σινά πρώτην φοράν εις πορείαν οι Ισραηλίται, κατόπιν εντολής του Κυρίου, η οποία τους εδόθη δια του Μωϋσέως. 13 Ἦταν ἡ πρώτη φορά, ποὺ οἱ Ἰσραηλῖται ἐξεκίνησαν διὰ τὸ ταξίδι των κατόπιν τῆς ἐντολῆς, ποὺ ἔδωκεν ὀ Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν.
14 καὶ ἐξῇραν τάγμα παρεμβολῆς υἱῶν ᾿Ιούδα πρῶτοι σὺν δυνάμει αὐτῶν· καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως αὐτῶν Ναασσὼν υἱὸς ᾿Αμιναδάβ, 14 Πρώτον εξεκίνησε το τμήμα της φυλής του Ιούδα με όλην την πολεμικήν του δύναμιν. Επί της πολεμικής αυτής δυνάμεως αρχηγός ήτο ο Ναασών, υιός του Αμιναδάβ. 14 Καὶ πρῶτον ἐξεκίνησε τὸ στρατοπεδευμένον τμῆμα τῆς φυλῆς τοῦ Ἰούδα μὲ ὅλην τὴν στρατιωτικήν του δύναμιν. Ἐπὶ κεφαλῆς τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεώς των ἦταν ὁ Ναασσών, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμιναδάβ·
15 καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς υἱῶν ᾿Ισσάχαρ Ναθαναὴλ υἱὸς Σωγάρ, 15 Επί της πολεμικής δυνάμεως της φυλής Ισσάχαρ ήτο ο Ναθαναήλ, υιός του Σωγάρ. 15 καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως τῆς φυλῆς τοῦ Ἰσσάχαρ ἦταν ὁ Ναθαναήλ, ὁ υἱὸς τοῦ Σωγάρ·
16 καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς υἱῶν Ζαβουλὼν ᾿Ελιὰβ υἱὸς Χαιλών. 16 Της πολεμικής δυνάμεως της φυλής Ζαβουλών αρχηγός ήτο ο Ελιάβ, υιός του Χαιλών. 16 καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως τῆς φυλῆς τοῦ Ζαβουλὼν ἦταν ὁ Ἐλιάβ, ὁ υἱὸς τοῦ Χαιλών.
17 καὶ καθελοῦσι τὴν σκηνὴν καὶ ἐξαροῦσιν οἱ υἱοὶ Γεδσὼν καὶ οἱ υἱοὶ Μεραρί, οἱ αἴροντες τὴν σκηνήν. 17 Επειτα από αυτούς οι υιοί του Γεδσών και οι υιοί του Μεραρί λύσαντες την Σκηνήν του Μαρτυρίου ανεχώρησαν μεταφέροντες αυτήν. 17 Καὶ κατόπιν ἔλυσαν τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου οἱ υἱοὶ τοῦ Γεδσὼν καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Μεραρὶ καὶ ἐξεκίνησαν μεταφέροντες τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου.
18 καὶ ἐξῇραν τάγμα παρεμβολῆς Ρουβὴν σὺν δυνάμει αὐτῶν· καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως αὐτῶν ᾿Ελισοὺρ υἱὸς Σεδιούρ, 18 Επειτα από αυτούς εξεκίνησε το τμήμα της στρατοπεδεύσεως της φυλής Ρουβήν με την στρατιωτικήν του δύναμιν. Της στρατιωτικής αυτής δυνάμεως αρχηγός ήτο ο Ελισούρ, υιός του Σεδιούρ. 18 Δεύτερον ἐξεκίνησε τὸ στρατοπεδευμένον τμῆμα τῆς φυλῆς τοῦ Ρουβὴν μὲ ὅλην τὴν στρατιωτικήν του δύναμιν· καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεώς των ἦταν ὁ Ἐλισούρ, ὁ υἱὸς τοῦ Σεδιούρ·
19 καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς Συμεών, Σαλαμιὴλ υἱὸς Σουρισαδαί, 19 Επί της στρατιωτικής δυνάμεως της φυλής του Συμεών αρχηγός ήτο ο Σαλαμιήλ, υιός του Σουρισαδαΐ, 19 καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως τῆς φυλῆς τοῦ Συμεὼν ἦταν ὁ Σαλαμιήλ, ὁ υἱὸς τοῦ Σουρισαδαΐ·
20 καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς υἱῶν Γὰδ ᾿Ελισὰφ ὁ τοῦ Ραγουήλ. 20 Επί της στρατιωτικής δυνάμεως της φυλής του Γαδ αρχηγός ήτο ο Ελισάφ, υιός του Ραγουήλ. 20 καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως τῆς φυλῆς τοῦ Γὰδ ἦταν ὁ Ἐλισάφ, ὁ υἱὸς τοῦ Ραγουήλ.
21 καὶ ἐξαροῦσιν υἱοὶ Καὰθ αἴροντες τὰ ἅγια καὶ στήσουσι τὴν σκηνήν, ἕως παραγένωνται. 21 Επειτα από αυτούς εξεκίνησαν οι υιοί του Καάθ μεταφέροντες τα άγια σκεύη και λοιπά αντικείμενα της Σκηνής, έως ότου φθάσουν όπου η νεφέλη σταματήση, δια να στήσουν εκεί την Σκηνήν. 21 Κατόπιν ἐξεκίνησαν οἱ υἱοὶ τοῦ Καάθ, μεταφέροντες τὰ ἅγια ἀντικείμενα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου, μέχρις ὅτου φθάσουν εἰς τὸν τόπον, εἰς τὸν ὁποῖον ἐστάθμευσε τὸ ὑπερφυσικὸν σύννεφον, καὶ εἰς τὸν ὁποῖον θὰ ἔχουν στήσει ἐν τῷ μεταξὺ τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου οἱ Γεδσωνῖται καὶ οἱ Μεραρῖται.
22 καὶ ἐξαροῦσι τάγμα παρεμβολῆς ᾿Εφραΐμ σὺν δυνάμει αὐτῶν· καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως αὐτῶν ᾿Ελισαμὰ υἱὸς Σεμιούδ, 22 Κατόπιν από τους υιούς του Καάθ θα αναχωρήση εκ της στρατοπεδεύσεως το τμήμα της φυλής Εφραίμ με την στρατιωτικήν αυτού δύναμιν. Της στρατιωτικής αυτής δυνάμεως αρχηγός ήτο ο Ελισαμά, υιός του Σεμιούδ. 22 Τρίτον θὰ ξεκινήσῃ τὸ στρατοπεδευμένον τμῆμα τῆς φυλῆς τοῦ Ἐφραὶμ μὲ ὅλην τὴν στρατιωτικήν του δύναμιν· καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεώς των ἦταν ὁ Ἐλισαμά, ὁ υἱὸς τοῦ Σεμιούδ·
23 καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς υἱῶν Μανασσῆ Γαμαλιὴλ ὁ τοῦ Φαδασσούρ, 23 Επί της στρατιωτικής δυνάμεως της φυλής του Μανασσή αρχηγός ήτο ο Γαμαλιήλ, υιός του Φαδασσούρ. 23 καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως τῆς φυλῆς τοῦ Μανασσῆ ἦταν ὁ Γαμαλιήλ, ὁ υἱὸς τοῦ Φαδασσούρ·
24 καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς υἱῶν Βενιαμὶν ᾿Αβιδὰν ὁ τοῦ Γαδεωνί. 24 Επί της στρατιωτικής δυνάμεως της φυλής Βενιαμίν ήτο ο Αβιδάν, υιός του Γαδεωνί. 24 καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως τῆς φυλῆς τοῦ Βενιαμὶν ἦταν ὁ Ἀβιδάν, ὁ υἱὸς τοῦ Γαδεωνί.
25 καὶ ἐξαροῦσι τάγμα παρεμβολῆς υἱῶν Δάν, ἔσχατοι πασῶν τῶν παρεμβολῶν, σὺν δυνάμει αὐτῶν· καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως αὐτῶν ᾿Αχιέζερ ὁ τοῦ ᾿Αμισαδαΐ, 25 Το δε στρατοπεδευμένον τμήμα της φυλής του Δαν θα αναχωρήση τελευταίον από τα άλλα τμήματα με την στρατιωτικήν του δύναμιν. Της στρατιωτικής δυνάμεως τούτων αρχηγός ήτο ο Αχιέζερ, υιός του Αμισαδαΐ. 25 Τέταρτον καὶ τελευταῖον ὅλων τῶν στρατιωτικῶν τμημάτων, ὡς ὀπισθοφυλακή, θὰ ξεκινήσῃ τὸ στρατοπεδευμένον τμῆμα τῆς φυλῆς τοῦ Δὰν μὲ ὅλην τὴν στρατιωτικήν του δύναμιν· καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεώς των ἦταν ὁ Ἀχιέζερ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμισαδαΐ·
26 καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς υἱῶν ᾿Ασὴρ Φαγεὴλ υἱὸς ᾿Εχράν, 26 Επί της στρατιωτικής δυνάμεως της φυλής του Ασήρ αρχηγός ήτο ο Φαγεήλ, υιός του Εχράν. 26 καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως τῆς φυλῆς τοῦ Ἀσὴρ ἦταν ὁ Φαγεήλ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἐχράν·
27 καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς υἱῶν Νεφθαλὶ ᾿Αχιρὲ υἱὸς Αἰνάν. 27 Επί της στρατιωτικής δυνάμεως της φυλής Νεφθαλίμ ήτο ο Αχιρέ, υιός του Αινάν. 27 καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως τῆς φυλῆς τοῦ Νεφθαλὶ ἦταν ὁ Ἀχιρέ, ὁ υἱὸς τοῦ Αἰνάν.
28 αὗται αἱ στρατιαὶ υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ ἐξῇραν σὺν δυνάμει αὐτῶν. 28 Αυτά ήσαν τα στρατοπεδευμένα τιμήματα των Ισραηλιτών και κατ' αυτήν την σειράν εξεκίνησαν με όλας τας στρατιωτικάς των δυνάμεις. 28 Αὐτὴ εἶναι ἡ σειρὰ καὶ ἡ κατάταξις τῆς πορείας τοῦ ταξιδιοῦ τῶν στρατοπεδευμένων τμημάτων τῶν Ἰσραηλιτῶν· αὐτὰ ἐξεκίνησαν καὶ ἔτσι ἐπροχωροῦσαν συντεταγμένα μὲ ὅλην τὴν στρατιωτικήν των δύναμιν.
29 Καὶ εἶπε Μωυσῆς τῷ ᾿Οβὰβ υἱῷ Ραγουὴλ τῷ Μαδιανίτῃ τῷ γαμβρῷ Μωυσῆ· ἐξαίρομεν ἡμεῖς εἰς τὸν τόπον ὃν εἶπε Κύριος, τοῦτον δώσω ὑμῖν· δεῦρο μεθ' ἡμῶν, καὶ εὖ σε ποιήσομεν, ὅτι Κύριος ἐλάλησε καλὰ περὶ ᾿Ισραήλ. 29 Ο Μωϋσής είπεν στον Οβάβ, τον υιόν του πενθερού του Ραγουήλ του Μαδιανίτου· “ημείς αναχωρούμεν τώρα, δια να μεταβώμεν στον τόπον, τον οποίον υπεσχέθη ο Κυριος ότι θα μας δώση. Ελα και συ μαζή μας, και ημείς θα σε περιποιηθώμεν, θα σου προσφέρωμεν πολλά αγαθά· διότι ο Κυριος πολλά αγαθά και ευχάριστα πράγματα υπεσχέθη δια τους Ισραηλίτας”. 29 Καὶ ὁ Μωυσῆς εἶπεν εἰς τὸν Ὀβάβ, τὸν υἱὸν τοῦ πενθεροῦ τοῦ Ραγουὴλ τοῦ Μαδιανίτου: «Ἐμεῖς φεύγομεν καὶ πηγαίνομεν εἰς τὸν τόπον, διὰ τὸν ὁποῖον μᾶς εἶπεν ὁ Κύριος· «αὐτόν (τὸν τόπον) θὰ τὸν δώσω εἰς σᾶς». Ἔλα καὶ σὺ μαζί μας καὶ θὰ σὲ κάμωμεν εὐτυχισμένον, διότι ὁ Κύριος ὑπεσχέθη εὐλογίαν, πολλὰ ἀγαθὰ καὶ εὐχάριστα πράγματα διὰ τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαόν».
30 καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· οὐ πορεύσομαι, ἀλλὰ εἰς τὴν γῆν μου καὶ εἰς τὴν γενεάν μου. 30 Ο Οβάβ απήντησε προς αυτόν· “δεν θα έλθω μαζή σας, αλλά θα επιστρέψω εις την πατρίδα μου και στους συγγενείς μου”. 30 Καὶ ὁ Ὀβὰβ ἀπεκρίθη πρὸς τὸν Μωϋσῆν: «Ὄχι, δὲν θὰ σᾶς ἀκολουθήσω, οὔτε θὰ μεταβῶ ἀλλοῦ πουθενά· ἀλλὰ θὰ ἀναχωρήσω καὶ θὰ ἐπιστρέψω εἰς τὸν τόπον μου, εἰς τὴν πατρίδα μου καὶ εἰς τοὺς συγγενεῖς μου».
31 καὶ εἶπε· μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς, οὗ ἕνεκεν ἦσθα μεθ' ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ἔσῃ ἐν ἡμῖν πρεσβύτης· 31 Ο Μωϋσής είπε και πάλιν προς αυτόν· “μη μας εγκαταλίπης. Αφού μαζή μας έμεινες εις την έρημον, μαζή μας θα είσαι και ωσάν μεγαλύτερος και ωσάν οδηγός προς την Χαναάν. 31 Ὁ Μωϋσῆς τοῦ εἶπε πάλιν: «Σὲ παρακαλῶ, μὴ μᾶς ἀφήνῃς· εὑρέθης μαζί μας εἰς τὴν ἔρημον καὶ μᾶς ἐξυπηρέτησες· καὶ ὅπως μέχρι τώρα ἤσουν μαζί μας καὶ μᾶς ἐβοήθησες, ἔτσι καὶ εἰς τὸ ἑξῆς θὰ εἶσαι μεταξύ μας ὡς σεβαστὸς γέροντας καὶ τιμημένος προεστός· θὰ εἶσαι πολύτιμος ὁδηγὸς εἰς τὴν πορείαν, ποὺ ἔχομεν ἀκόμη νὰ κάμωμεν εἰς τὴν ἔρημον·
32 καὶ ἔσται ἐὰν πορευθῇς μεθ' ἡμῶν, καὶ ἔσται τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνα, ὅσα ἂν ἀγαθοποιήσῃ Κύριος ἡμᾶς, καὶ εὖ σε ποιήσομεν. 32 Εάν λοιπόν έλθης μαζή μας, τα αγαθά εκείνα, τα οποία ο Κυριος εν τη καλωσύνη του θα μας δώση, θα είναι και δικά σου. Ημείς θα σε περιποιηθώμεν και θα σε ευεργετήσωμεν”. 32 ἐὰν ἀποφασίσῃς νὰ μᾶς ἀκολουθήσῃς καὶ ἔλθῃς μαζί μας, ὅλες ἐκεῖνες τὶς εὐλογίες καὶ τὰ πολλὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα ὁι Κύριος θὰ δώσῃ εἰς ἐμᾶς τοὺς Ἰσραηλίτες, τὰ ἴδια θὰ σοῦ ἀνταποδώσωμεν· θὰ σὲ εὐεργετήσωμεν καὶ θὰ σὲ περιποιηθῶμεν καλά».
33 Καὶ ἐξῇραν ἐκ τοῦ ὄρους Κυρίου ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν, καὶ ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης Κυρίου προεπορεύετο προτέρα αὐτῶν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν κατασκέψασθαι αὐτοῖς ἀνάπαυσιν. 33 Οι Ισραηλίται ανεχώρησαν από το όρος του Κυρίου, το Σινά, και έκαμαν πορείαν τριών ημερών. Η κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου επήγαινε εμπρός από αυτούς κατά τας τρεις αυτάς ημέρας, δια να ορίση δι' αυτής ο Θεός τον τόπον της νέας σταθμεύσεως και αναπαύσεώς των. 33 Καὶ οἱ Ἰσραηλῖται ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὸ ὅρος τοῦ Κυρίου, τὸ Σινᾶ, ὅπου ἦσαν στρατοπεδευμένοι, καὶ ἐβάδισαν δρόμον τριῶν ἡμερῶν καὶ ἡ Κιβωτὸς τῆς Διαθήκης ἐπροπορεύετο κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν τριῶν αὐτῶν ἡμερῶν, διὰ νὰ εὕρῃ καὶ νὰ καθορίσῃ τόπον, εἰς τὸν ὁποῖον νὰ σταθμεύσουν καὶ νὰ ἀναπαυθοῦν.
34 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐξαίρειν τὴν κιβωτὸν καὶ εἶπε Μωυσῆς· ἐξεγέρθητι, Κύριε, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροί σου, φυγέτωσαν πάντες οἱ μισοῦντές σε. 34 Οταν η κιβωτός επρόκειτο να ζεκινήση, προσηυχήθη ο Μωϋσής προς τον Θεόν και είπε· “σήκω, Κυριε, και έλα μαζή μας και ας διασκορπισθούν από εμπρός μας οι εχθροί σου, ας τραπούν εις φυγήν όλοι όσοι σε μισούν”. 34 Καὶ ὅταν ἐξεκινοῦσεν ἡ Κιβωτὸς τῆς Διαθήκης, ὁ Μωϋσῆς προσηυχήθη εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἶπε: «Σήκω ἐπάνω, Κύριε· σήκω καὶ ἔλα μαζί μας πρὸς δρᾶσιν καὶ ἐκδίκησιν καὶ τιμωρίαν· καὶ ἂς διασκορπισθοῦν ἀμέσως οἱ ἐχθροί σου καὶ ἂς φύγουν μακριὰ τρομαγμένοι ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ σὲ μισοῦν».
35 καὶ ἐν τῇ καταπαύσει εἶπεν· ἐπίστρεφε, Κύριε, χιλιάδας μυριάδας ἐν τῷ ᾿Ισραήλ. 35 Και όταν η κιβωτός εσταματούσεν ο Μωϋσής προσηύχετο πάλιν και έλεγε· “έλα, Κυριε, εν μέσω ημών των Ισραηλιτών, δια να είσαι υπερασπιστής μας περισσότερον από χιλιάδας και μυριάδας”. 35 Καὶ ὅταν ἡ Κιβωτὸς τῆς Διαθήκης ἐσταματοῦσε καὶ ἐστάθμευεν, ὁ Μωϋσῆς προσηύχετο εἰς τὸν Θεὸν καὶ ἔλεγε: «Γύρισε πίσω, Κύριε, καὶ μεῖνε μεταξὺ ἠμῶν τῶν Ἰσραηλιτῶν ἀντὶ χιλιάδων καὶ μυριάδων ὑπερασπιστῶν (ἢ κατ' ἄλλην ἑρμηνείαν: Μεῖνε μαζί μας καὶ ὑπεράσπισέ μας μὲ χιλιάδες καὶ μυριάδες ἀγγέλους)».
36 καὶ ἡ νεφέλη ἐγένετο σκιάζουσα ἐπ' αὐτοῖς ἡμέρας ἐν τῷ ἐξαίρειν αὐτοὺς ἐκ τῆς παρεμβολῆς. 36 Οταν οι Ισραηλίται εξεκινούσαν κατ' εντολήν του Θεού από την κατασκήνωσίν των, η νεφέλη έρριπτεν εις αυτούς την σκιάν της κατά το διάστημα της ημέρας. 36 Καὶ τὸ ὑπερφυσικὸν σύννεφον, ποὺ ἐφανέρωνε τὴν παρουσίαν τοῦ Θεοῦ μεταξὺ τῶν Ἰσραηλιτῶν, τοὺς ἐσκέπαζε μὲ τὴν σκιάν του κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, ὅταν ἐξεκινοῦσαν ἀπὸ τὸ στρατόπεδόν των καὶ ἄρχιζαν τὴν πορείαν των εἰς τὴν Ἔρημον.