Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ανατ: 07:07
Δύση: 18:12
Σελ. 14 ημ.
54-312
16ος χρόνος, 5851η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΑΡΙΘΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 (ΛΓ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ οὗτοι οἱ σταθμοὶ τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, ὡς ἐξῆλθον ἐκ γῆς Αἰγύπτου σὺν δυνάμει αὐτῶν ἐν χειρὶ Μωυσῆ καὶ ᾿Ααρών· 1 Αυτοί είναι οι σταθμοί, τους οποίους έκαμαν οι Ισραηλίται, όταν μαζή με τον στρατόν των και υπό την οδηγίαν του Μωϋσέως και του Ααρών εξήλθον από την χώραν της Αιγύπτου. 1 Οὐτές εἶναι οἱ μετακινήσεις καὶ οἱ σταθμοὶ τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, ποὺ ἔκαμαν ἀπὸ τότε ποὺ ἐβγῆκαν ἀπὸ τὴν χώραν τῆς Αἰγύπτου μὲ τὴν στρατιωτικήν των δύναμιν, κάτω ἀπὸ τὴν ἀρχηγίαν τοῦ Μωϋσῆ καὶ τοῦ ἀρχιερέως Ἀαρών.
2 καὶ ἔγραψε Μωυσῆς τὰς ἀπάρσεις αὐτῶν καὶ τοὺς σταθμοὺς αὐτῶν διὰ ρήματος Κυρίου, καὶ οὗτοι οἱ σταθμοὶ τῆς πορείας αὐτῶν. 2 Ο Μωϋσής έγραψε τας αναχωρήσεις και τας σταθμεύσεις των Ισραηλιτών, αι οποίαι έγιναν κατά διαταγήν του Κυρίου. Αυτοί λοιπόν είναι οι σταθμοί κατά την πορείαν των. 2 Καὶ ὁ Μωϋσῆς κατέγραψε τὶς ἀναχωρήσεις καὶ τοὺς σταθμοὺς των, ποὺ ἔγιναν κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ. Αὐτοὶ εἶναι οἱ σταθμοὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς πορείας των.
3 ἀπῇραν ἐκ Ραμεσσῆ τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου· τῇ ἐπαύριον τοῦ πάσχα ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐν χειρὶ ὑψηλῇ ἐναντίον πάντων τῶν Αἰγυπτίων, 3 Κατά την δεκάτην πέμπτην ημέραν του πρώτου μηνός ανεχώρησαν οι Ισραηλίται από την Ραμεσσή· την επομένην δηλαδή ημέραν του Πασχα ανεχώρησαν οι Ισραηλίται, από την παντοδύναμον προστασίαν του Θεού, ενώπιον όλων των Αιγυπτίων, 3 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν πόλιν Ραμεσσῆ κατὰ τὸν πρῶτον μῆνα, τὴν δεκάτην πέμπτην ἡμέραν τοῦ πρώτου μηνός. Οἱ Ἰσραηλῖται ἐξείινησαν καὶ ἐβγῆκαν τὴν ἑπομένην ἡμέραν τοῦ Πάσχα κάτω ἀπὸ τὴν παντοδύναμον προστασίαν τοῦ Θεοῦ ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια ὅλων τῶν Αἰγυπτίων,
4 καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἔθαπτον ἐξ αὐτῶν τοὺς τεθνηκότας πάντας, οὓς ἐπάταξε Κύριος, πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἐν τοῖς θεοῖς αὐτῶν ἐποίησε τὴν ἐκδίκησιν Κύριος. 4 όταν οι Αιγύπτιοι έθαπτον κατά την ημέραν εκείνην όλους τους νεκρούς των, τα πρωτότοκα τα οποία εθανάτωσεν ο Κυριος εις την χώραν της Αιγύπτου και εξεδικήθη τότε ο Κυριος τους θεούς των Αιγυπτίων. 4 ἐνῷ οἱ Αἰγύπτιοι ἔθαπταν ὅλους τοὺς νεκρούς των, ὅλα τὰ πρωτότοκά των, τὰ ὁποῖα ἐθανάτωσεν ὁ Κύριος εἰς τὴν χώραν τῆς Αἰγύπτου· μὲ αὐτὸ ὁ Κύριος ἐξεδικήθη τοὺς εἰδωλολατρικοὺς θεοὺς τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἔδειξεν ὅτι αὐτὸς εἶναι παντοδύναμος.
5 καὶ ἀπάραντες οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐκ Ραμεσσῆ παρενέβαλον εἰς Σοκχώθ. 5 Αναχωρήσαντες έπειτα οι Ισραηλίται από την Ραμεσσή εστρατοπέδευσαν εις Σοκχώθ. 5 Καὶ οἱ Ἰσραηλῖται, ἀφοῦ ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν πόλιν Ραμεσσῆ, ἔστησαν τὶς σκηνές των εἰς Σοκχώθ.
6 καὶ ἀπάραντες ἐκ Σοκχὼθ παρενέβαλον εἰς Βουθάν, ὅ ἐστι μέρος τι τῆς ἐρήμου. 6 Αναχωρήσαντες από Σοκχώθ, εστρατοπέδευσαν εις την Βουθάν, η οποία είναι μέρος της ερήμου περιοχής. 6 Ἀφοῦ ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Σοκχώθ, ἐστρατοπέδευσαν εἰς τὴν Βουθάν, ποὺ εἶναι κάποιο μέρος τῆς ἐρήμου Ὀθώμ.
7 καὶ ἀπῇραν ἐκ Βουθὰν καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τὸ στόμα Εἰρώθ, ὅ ἐστιν ἀπέναντι Βεελσεπφῶν, καὶ παρενέβαλον ἀπέναντι Μαγδώλου. 7 Ανεχώρησαν από την Βουθάν και εστρατοπέδευσαν πλησίον της Ερώθ, η οποία ευρίσκεται απέναντι της Βεελσεπφών και εστρατοπέδευσαν απέναντι της Μαγδώλου. 7 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Βουθὰν καὶ ἔστησαν τὶς σκηνές των κοντὰ εἰς τὴν Εἰρώθ, ποὺ εὑρίσκεται ἀπέναντι τῆς Βεελσεπφῶν, καὶ ἐστρατοπέδευσαν ἀπέναντι ἀπὸ τὴν πόλιν Μάγδωλος.
8 καὶ ἀπῇραν ἀπέναντι Εἰρὼθ καὶ διέβησαν μέσον τῆς θαλάσσης εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν διὰ τῆς ἐρήμου αὐτοὶ καὶ παρενέβαλον ἐν Πικρίαις. 8 Ανεχώρησαν από την απέναντι της Ειρώθ περιοχήν, διέβησαν δια μέσου της Ερυθράς Θαλάσσης εις την έρημον Σούρ, εβάδισαν δια μέσου της ερήμου δρόμον τριών ημερών και εστρατοπέδευσαν εις την περιοχήν την ονομαζομένην Πικρίαι. 8 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν θέσιν ποὺ εὑρίσκοντο, δηλαδὴ ἀπέναντι τῆς Εἰρώθ, καὶ ἐπέρασαν μέσα ἀπὸ τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν εἰς τὴν ἀπέναντι ἔρημον Σοὺρ καὶ ἐβάδισαν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες μέσα ἀπὸ τὴν ἔρημον αὐτὴν καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς τὴν θέσιν Πικρίες.
9 καὶ ἀπῇραν ἐκ Πικριῶν καὶ ἦλθον εἰς Αἰλίμ· καὶ ἐν Αἰλὶμ δώδεκα πηγαὶ ὑδάτων καὶ ἑβδομήκοντα στελέχη φοινίκων, καὶ παρενέβαλον ἐκεῖ παρὰ τὸ ὕδωρ. 9 Ανεχώρησαν από τας Πικρίας και ήλθον εις την Αιλίμ. Εις δε την Αιλίμ υπήρχον δώδεκα πηγαί υδάτων και εβδομήκοντά υψηλοί φοίνικες και κατεσκήνωσαν εκεί πλησίον εις τα ύδατα. 9 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν θέσιν Πικρίες καὶ ἦλθαν εἰς Αἰλίμ· καὶ εἰς τὴν Αἰλὶμ ὑπῆρχαν δώδεκα πηγὲς νεροῦ καὶ ἑβδομῆντα φυτὰ φοινικιές. Οἱ Ἰσραηλῖται ἐστρατοπέδευσαν ἐκεῖ κοντὰ εἰς τὶς πηγὲς τοῦ νεροῦ.
10 καὶ ἀπῇραν ἐξ Αἰλὶμ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ θάλασσαν ἐρυθράν. 10 Ανεχώρησαν από την Αιλίμ και εστρατοπέδευσαν πλησίον της Ερυθράς Θαλάσσης. 10 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Αἰλὶμ καὶ ἐστρατοπέδευσαν κοντὰ εἰς τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν.
11 καὶ ἀπῇραν ἀπὸ θαλάσσης ἐρυθρᾶς, καὶ παρενέβαλον εἰς τὴν ἔρημον Σίν. 11 Ανεχώρησαν από την Ερυθράν θάλασσαν και έστρατοπεδευσαν εις την έρημον Σιν. 11 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς τὴν ἔρημον Σίν.
12 καὶ ἀπῇραν ἐκ τῆς ἐρήμου Σὶν καὶ παρενέβαλον εἰς Ραφακά. 12 Ανεχώρησαν από την έρημον Σιν και εστρατοπέδευσαν εις Ραφακά. 12 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν ἔρημον Σὶν καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Ραφακά.
13 καὶ ἀπῇραν ἐκ Ραφακὰ καὶ παρενέβαλον ἐν Αἰλούς. 13 Ανεχώρησαν από Ραφακά και εστρατοπέδευσαν εις Αιλούς. 13 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Ραφακὰ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Αἰλούς.
14 καὶ ἀπῇραν ἐξ Αἰλοὺς καὶ παρενέβαλον ἐν Ραφιδίν, καὶ οὐκ ἦν ἐκεῖ ὕδωρ τῷ λαῷ πιεῖν. 14 Ανεχώρησαν από Αιλούς και κατεσκήνωσαν εις Ραφιδίν· αλλ' εκεί δεν υπήρχεν ύδωρ δια να πίη ο λαός. 14 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ Αἰλοὺς καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Ραφιδίν, ὅπου δὲν ὑπῆρχε καθόλου νερὸν διὰ τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ νὰ πιῇ.
15 καὶ ἀπῇραν ἐκ Ραφιδὶν καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινά. 15 Ανεχώρησαν από την Ραφιδίν και εστρατοπέδευσαν εις την έρημον Σινά. 15 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Ραφιδὶν καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς τὴν ἔρημον τοῦ Σινᾶ.
16 καὶ ἀπῇραν ἐκ τῆς ἐρήμου Σινὰ καὶ παρενέβαλον ἐν Μνήμασι τῆς ἐπιθυμίας. 16 Ανεχώρησαν από την έρημον Σινά και εστρατοπέδευσαν εις την περιοχήν, την οποίαν είχον ονομάσει Μνήματα Επιθυμίας. 16 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν ἔρημον τοῦ Σινᾶ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς τὴν θέσιν Μνήματα τῆς Ἐπιθυμίας.
17 καὶ ἀπῇραν ἐκ Μνημάτων τῆς ἐπιθυμίας καὶ παρενέβαλον ἐν ᾿Ασηρώθ. 17 Ανεχώρησαν από την θέσιν Μνήματα Επιθυμίας και εστρατοπέδευσαν εις Ασηρώθ. 17 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὰ Μνήματα τῆς Ἐπιθυμίας καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς τὴν Ἀσηρώθ.
18 καὶ ἀπῇραν ἐξ ᾿Ασηρὼθ καὶ παρενέβαλον ἐν Ραθαμᾷ. 18 Ανεχώρησαν από Ασηρώθ και εστρατοπέδευσαν εις Ραθαμά. 18 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Ἀσηρὼθ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Ραθαμά.
19 καὶ ἀπῇραν ἐκ Ραθαμᾶ καὶ παρενέβαλον ἐν Ρεμμὼν Φαρές. 19 Ανεχώρησαν από Ραθαμά και εστρατοπέδευσαν εις Ρεμμών Φαρές. 19 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Ραθαμὰ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Ρεμμὼν Φαρές.
20 καὶ ἀπῇραν ἐκ Ρεμμὼν Φαρὲς καὶ παρενέβαλον ἐν Λεβωνᾷ. 20 Ανεχώρησαν από Ρεμμών Φαρές και εστρατοπέδευσαν εις Λεβωνά. 20 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Ρεμμὼν Φαρὲς καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς τὴν θέσιν Λεβωνά.
21 καὶ ἀπῇραν ἐκ Λεβωνᾷ καὶ παρενέβαλον εἰς Ρεσσάν. 21 Ανεχώρησαν από Λεβωνά και εστρατοπέδευσαν εις Ρεσσάν. 21 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ Λεβωνὰ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Ρεσσάν.
22 καὶ ἀπῇραν ἐκ Ρεσσὰν καὶ παρενέβαλον εἰς Μακελλάθ. 22 Ανεχώρησαν από Ρεσσάν και εστρατοπέδευσαν εις Μακελλάθ. 22 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ Ρεσσὰν καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Μακελλάθ.
23 καὶ ἀπῇραν ἐκ Μακελλὰθ καὶ παρενέβαλον εἰς Σαφάρ. 23 Ανεχώρησαν από Μακελλάθ και εστρατοπέδευσαν εις Σαφάρ. 23 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ Μακελλὰθ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Σαφάρ.
24 καὶ ἀπῇραν ἐκ Σαφὰρ καὶ παρενέβαλον εἰς Χαραδάθ. 24 Ανεχώρησαν από Σαφάρ και εστρατοπέδευσαν εις Χαραδάθ. 24 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ Σαφὰρ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Χαραδάθ.
25 καὶ ἀπῇραν ἐκ Χαραδὰθ καὶ παρενέβαλον εἰς Μακηλώθ. 25 Ανεχώρησαν από Χαραδάθ και εστρατοπέδευσαν εις Μακηλώθ. 25 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ Χαραδὰθ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Μακηλώθ.
26 καὶ ἀπῇραν ἐκ Μακηλὼθ καὶ παρενέβαλον εἰς Καταάθ. 26 Ανεχώρησαν από Μακηλώθ και εστρατοπέδευσαν εις Καταάθ. 26 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ Μακηλὼθ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Καταάθ.
27 καὶ ἀπῇραν ἐκ Καταὰθ καὶ παρενέβαλον εἰς Ταράθ. 27 Ανεχώρησαν από Καταάθ και εστρατοπέδευσαν εις Ταράθ. 27 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ Καταὰθ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Ταράθ.
28 καὶ ἀπῇραν ἐκ Ταρὰθ καὶ παρενέβαλον εἰς Μαθεκκά. 28 Ανεχώρησαν από την Ταράθ και εστρατοπέδευσαν εις Μαθεκκά. 28 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ Ταρὰθ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Μαθεκκά.
29 καὶ ἀπῇραν ἐκ Μαθεκκὰ καὶ παρενέβαλον εἰς Σελμωνᾶ. 29 Ανεχώρησαν από την Μαθεκκά και εστρατοπέδευσαν εις Σελμωνά. 29 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ Μαθεκκὰ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Σελμωνά.
30 καὶ ἀπῇραν ἐκ Σελμωνᾶ καὶ παρενέβαλον εἰς Μασουρούθ. 30 Ανεχώρησαν από Σελμωνά και εστρατοπέδευσαν εις Μασουρούθ. 30 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ Σελμωνὰ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Μασουρούθ.
31 καὶ ἀπῇραν ἐκ Μασουροὺθ καὶ παρενέβαλον εἰς Βαναία. 31 Ανεχώρησαν από Μασουρούθ και εστρατοπέδευσαν εις Βαναίαν. 31 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ Μασουροὺθ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Βαναία.
32 καὶ ἀπῇραν ἐκ Βαναία καὶ παρενέβαλον εἰς τὸ ὄρος Γαδγάδ. 32 Ανεχώρησαν από Βαναίαν και εστρατοπέδευσαν στο όρος Γαδγάδ. 32 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ Βαναία καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς τὸ ὅρος Γαδγὰδ (κοντὰ εἰς τὸ ὅρος Ὤρ).
33 καὶ ἀπῇραν ἐκ τοῦ ὄρους Γαδγὰδ καὶ παρενέβαλον εἰς ᾿Ετεβαθά. 33 Ανεχώρησαν εκ του όρους Γαδγάδ και εστρατοπέδευσαν εις Ετεβαθά. 33 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὸ ὅρος Γαδγὰδ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Ἐτεβαθά.
34 καὶ ἀπῇραν ἐξ ᾿Ετεβαθὰ καὶ παρενέβαλον εἰς ᾿Εβρωνά. 34 Ανεχώρησαν από τον Ετεβαθά και εστρατοπέδευσαν εις Εβρωνά. 34 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Ἐτεβαθὰ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Ἐβρωνά.
35 καὶ ἀπῇραν ἐξ ᾿Εβρωνὰ καὶ παρενέβαλον εἰς Γεσιὼν Γάβερ. 35 Ανεχώρησαν από την Εβρωνά και εστρατοπέδευσαν εις Γεσιών Γαβερ. 35 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Ἐβρωνὰ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Γεσιὼν Γάβερ (εἰς τὸν μυχὸν τοῦ Ἐλανιτικοῦ κόλπου).
36 καὶ ἀπῇραν ἐκ Γεσιὼν Γάβερ καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ Σίν. καὶ ἀπῇραν ἐκ τῆς ἐρήμου Σὶν καὶ παρενέβαλον εἰς τὴν ἔρημον Φαράν· αὕτη ἐστὶ Κάδης. 36 Ανεχώρησαν από Γεσιών Γαβερ και εστρατοπέδευσαν εις την έρημον Σιν. Ανεχώρησαν από την έρημον Σιν και εστρατοπέδευσαν εις την έρημον Φαράν· αυτή είναι η έρημος Καδης. 36 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Γεσιὼν Γάβερ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς τὴν ἔρημον Σίν· ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν ἔρημον Σὶν καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς τὴν ἔρημον Φαράν· αὐτὴ εἶναι ἡ ἔρημος Κάδης.
37 καὶ ἀπῇραν ἐκ Κάδης καὶ παρενέβαλον εἰς ῎Ωρ τὸ ὄρος πλησίον γῆς ᾿Εδώμ· 37 Ανεχώρησαν από την έρημον Καδης και εστρατοπέδευσαν εις όρος Ωρ, πλησίον της χώρας Εδώμ. 37 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Κάδης καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς τὸ ὅρος Ὤρ, εἰς τὰ σύνορα τῆς χώρας Ἐδώμ.
38 καὶ ἀνέβη ᾿Ααρὼν ὁ ἱερεὺς διὰ προστάγματος Κυρίου καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ ἔτει τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ μιᾷ τοῦ μηνός· 38 Εκεί ο αρχιερεύς Ααρών, κατόπιν εντολής του Κυρίου, ανέβη στο όρος, όπου και απέθανε κατά την πρώτην του πέμπτου μηνός του τεσσαρακοστού έτους από την έξοδον των Ισραηλιτών εκ της Αιγύπτου. 38 Καὶ ὁ ἀρχιερεὺς Ἀαρὼν ἀνέβη εἰς τὸ ὅρος Ὢρ κατόπιν διαταγῆς τοῦ Κυρίου καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν τοῦ πέμπτου μηνὸς τοῦ τεσσαρακοστοῦ ἔτους τῆς ἐξόδου τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον·
39 καὶ ᾿Ααρὼν ἦν τριῶν καὶ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἐτῶν, ὅτε ἀπέθνησκεν ἐν ῍Ωρ τῷ ὄρει. 39 Ητο δε ο Ααρών εκατόν είκοσι τριών ετών, όταν απέθανεν επάνω στο όρος Ωρ. 39 ὁ Ἀαρὼν ἦταν ἡλικίας ἑκατὸν εἴκοσι τριῶν ἐτῶν, ὅταν ἀπέθανε ἐπάνω εἰς τὸ ὅρος Ὤρ.
40 καὶ ἀκούσας ὁ Χανανὶς βασιλεὺς ᾿Αράδ, καὶ οὗτος κατῴκει ἐν γῇ Χαναάν, ὅτε εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ. 40 Ο δε Χανανίς βασιλεύς του Αράδ, ο οποίος κατοικούσε εις την χώραν Χαναάν, ήκουσεν ότι οι Ισραηλίται ητοιμάζοντο να εισβάλουν εις την Χαναάν. 40 Ὁ δὲ Χανανίς, ὁ βασιλιᾶς Ἀράδ, ὁ ὁποῖος κατοικοῦσε εἰς τὰ νότια τῆς χώρας Χαναάν, ἐπληροφορήθη ὅτι ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαὸς ἔρχεται εἰς τὴν Χαναάν. Οἱ Ἰσραηλῖται ὅμως δὲν ἐμπῆκαν εἰς τὴν γῆν Χαναάν.
41 καὶ ἀπῇραν ἐξ ῍Ωρ τοῦ ὄρους καὶ παρενέβαλον εἰς Σελμωνά. 41 Οι Ισραηλίται όμως ανεχώρησαν από το όρος Ωρ και εστρατοπέδευσαν εις Σελμωνά. 41 Ἄλλα ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὸ ὅρος Ὢρ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Σελμωνά.
42 καὶ ἀπῇραν ἐκ Σελμωνὰ καὶ παρενέβαλον εἰς Φινώ. 42 Ανεχώρησαν από Σελμωνά και εστρατοπέδευσαν εις Φινώ. 42 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ Σελμωνὰ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Φινῶ.
43 καὶ ἀπῇραν ἐκ Φινὼ καὶ παρενέβαλον ἐν ᾿Ωβώθ. 43 Ανεχώρησαν από Φινώ και εστρατοπέδευσαν εις Ωβώθ. 43 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ Φινῶ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Ὠβώθ.
44 καὶ ἀπῇραν ἐξ ᾿Ωβὼθ καὶ παρενέβαλον ἐν Γαΐ, ἐν τῷ πέραν ἐπὶ τῶν ὁρίων Μωάβ. 44 Ανεχώρησαν από Ωδώθ και εστρατοπέδευσαν εν Γαϊ, ανατολικώς από τον Ιορδάνην εις τα όρια της Μωάβ. 44 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ Ὠβὼθ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Γαΐ, ἀνατολικὰ τοῦ ποταμοῦ Ἰορδάνη, εἰς τὰ σύνορα τῆς περιοχῆς Μωάβ.
45 καὶ ἀπῇραν ἐκ Γαΐ καὶ παρενέβαλον εἰς Δαιβὼν Γάδ. 45 Ανεχώρησαν από την Γαί και εστρατοπέδευσαν εις την Δαιδών, πόλιν την οποίαν αργότερα έκτισαν οι της φυλής Γαδ. 45 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Γαῒ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Δαιβὼν Γὰδ (βόρεια τῆς Ἀρνῶν).
46 καὶ ἀπῇραν ἐκ Δαιβὼν Γὰδ καὶ παρενέβαλον ἐν Γελμὼν Δεβλαθαίμ. 46 Ανεχώρησαν από την Δαιβών της Γαδ και εστρατοπέδευσαν εις Γελμών Δεβλαθαίμ. 46 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Δαιβὼν Γὰδ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Γελμὼν Δεβλαθαὶμ (βόρεια τῆς Δαιβών).
47 καὶ ἀπῇραν ἐκ Γελμὼν Δεβλαθαὶμ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ᾿Αβαρίμ, ἀπέναντι Ναβαῦ. 47 Ανεχώρησαν από Γελμών Δεβλαθαίμ και εστρατοπέδευσαν εις τα όρη Αβαρίμ, απέναντι από το όρος Ναβαύ. 47 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ Γελμὼν Δεβλαθαὶμ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς τὴν ὀροσειρὰν Ἀβαρίμ, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ ὅρος Ναβαῦ,
48 καὶ ἀπῇραν ἀπὸ τῶν ὀρέων ᾿Αβαρὶμ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ δυσμῶν Μωάβ, ἐπὶ τοῦ ᾿Ιορδάνου κατὰ ῾Ιεριχώ, 48 Ανεχώρησαν από τα όρη Αβαρίμ και εστρατοπέδευσαν προς δυσμάς της χώρας των Μωαβιτών, πλησίον του Ιορδάνου απέναντι της Ιεριχούς. 48 Ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν ὀροσειρὰν Ἀβαρὶμ καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς τὰ δυτικὰ τῆς Μωάβ, κοντὰ εἰς τὸν Ἰορδάνην, ἀπέναντι τῆς Ἱεριχοῦς.
49 καὶ παρενέβαλον παρὰ τὸν ᾿Ιορδάνην ἀνὰ μέσον Αἰσιμὼθ ἕως Βελσατὶμ κατὰ δυσμὰς Μωάβ. 49 Εστρατοπέδευσαν πλησίον του Ιορδάνου, μεταξύ Αισιμώθ και Βελσατίμ, προς δυσμάς της Μωάβ. 49 Καὶ ἐστρατοπέδευσαν κοντὰ εἰς τὸν Ἰορδάνην μεταξὺ τῆς Αἰσιμὼθ καὶ τῆς Βελσατίμ, εἰς τὰ δυτικὰ τῆς Μωάβ.
50 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐπὶ δυσμῶν Μωὰβ παρὰ τὸν ᾿Ιορδάνην κατὰ ῾Ιεριχὼ λέγων· 50 Ο Κυριος ωμίλησε προς τον Μωϋσήν, εκεί προς δυσμάς της Μωάβ, πλησίον του Ιορδάνου ποταμού, απέναντι από την Ιεριχώ και είπεν· 50 Ὁ Κύριος ἐμίλησε πρὸς τὸν Μωϋσῆν, ὅταν εὑρίσκετο εἰς τὰ δυτικὰ τῆς Μωάβ, κοντὰ εἰς τὸν Ἰορδάνην ποταμόν, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ἱεριχῶ, καὶ εἶπε:
51 λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς· ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν ᾿Ιορδάνην εἰς γῆν Χαναὰν 51 “ομίλησε προς τους Ισραηλίτας και ειπέ προς αυτούς· Σεις διέρχεσθε τώρα τον Ιορδάνην, δια να εισέλθετε εις την χώραν Χαναάν. 51 «Νὰ μιλήσῃς εἰς τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαὸν καὶ νὰ τοὺς εἰπῇς: Τώρα περνᾶτε τὸν ποταμὸν Ἰορδάνην διὰ νὰ εἰσέλθετε εἰς τὴν χώραν τῆς Χαναάν·
52 καὶ ἀπολεῖτε πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ γῇ πρὸ προσώπου ὑμῶν καὶ ἐξαρεῖτε τὰς σκοπιὰς αὐτῶν καὶ πάντα τὰ εἴδωλα τὰ χωνευτὰ αὐτῶν ἀπολεῖτε αὐτὰ καὶ πάσας τὰς στήλας αὐτῶν ἐξαρεῖτε. 52 Θα εξοντώσετε όλους τους κατοίκους της χώρας από εμπρός σας και θα κατακρημνίσετε τα υψώματα τα προς τιμήν των ειδώλων των, θα καταστρέψετε όλους τους ειδωλολατρικούς χωνευτούς θεούς των και θα διαλύσετε όλας τας ειδωλολατρικάς των στήλας. 52 θὰ καταστρέψετε καὶ θὰ ἐξοντώσετε ὅλους, ὅσους κατοικοῦν εἰς τὴν χώραν αὐτήν, ἀπὸ ἐμπρός σας, θὰ κατεδαφίσετε καὶ θὰ καταστρέψετε ὅλα τὰ ὑψώματα, ὅπου γίνεται ἡ λατρεία τῶν εἰδώλων, καὶ ὅλα τὰ εἴδωλα τῶν θεῶν των, ποὺ εἶναι κατασκευασμένα ἀπὸ χωνευτὸν μέταλλον, θὰ κατεδαφίσετε καὶ θὰ καταστρέψετε ὅλες τὶς εἰδωλολατρικὲς στῆλες των (τοὺς ὀβελίσκους).
53 καὶ ἀπολεῖτε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν καὶ κατοικήσετε ἐν αὐτῇ· ὑμῖν γὰρ δέδωκα τὴν γῆν αὐτῶν ἐν κλήρῳ. 53 Θα εξολοθρεύσετε όλους τους κατοίκους της χώρας και θα κατοικήσετε σεις εις αυτήν· διότι εις σας ως κληρονομίαν έδωκα την χώραν αυτών. 53 Θὰ καταστρέψετε καὶ θὰ ἐξολοθρεύσετε ὅλους, ὅσους κατοικοῦν εἰς τὴν χώραν, καὶ θὰ κατοικήσετε εἰς αὐτὴν σεῖς· διότι εἰς σᾶς ἔδωκα τὴν γῆν αὐτὴν ὡς κληρονομίαν.
54 καὶ κατακληρονομήσετε τὴν γῆν αὐτῶν ἐν κλήρῳ κατὰ φυλὰς ὑμῶν· τοῖς πλείοσι πληθυνεῖτε τὴν κατάσχεσιν αὐτῶν καὶ τοῖς ἐλάττοσιν ἐλαττώσετε τὴν κατάσχεσιν αὐτῶν· εἰς ὃ ἂν ἐξέλθῃ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ, αὐτοῦ ἔσται· κατὰ φυλὰς πατριῶν ὑμῶν κληρονομήσετε. 54 Θα διαμοιράσετε δια κλήρου εις τας φυλάς σας την χώραν αυτήν, αναλόγως προς τον πληθυσμόν εκάστης φυλής. Εις τας φυλάς που έχουν μεγαλύτερον αριθμόν θα δώσετε μεγαλυτέραν κληρονομίαν, και εις τας φυλάς που έχουν ολιγώτερον πληθυσμόν, θα δώσετε μικροτέραν κληρονομίαν. Η περιοχή, δια την οποίαν κατά την κλήρωσιν θα εξέλθη το όνομα της φυλής, θα είναι ιδική της. Η διανομή θα γίνη σύμφωνα με τας φυλάς των Ισραηλιτών. 54 Καὶ σεῖς θὰ διαμοιράσετε τὴν χώραν των με κλήρους, διὰ τὴν θέσιν τῆς κάθε φυλῆς· εἰς αὐτοὺς ποὺ εἶναι περισσότεροι, θὰ δώσετε μεγαλυτέραν ἔκτασιν γῆς, καὶ εἰς αὐτοὺς ποὺ εἶναι ὀλιγώτεροι, θὰ δώσετε μικροτέραν ἔκτασιν γῆς. Ἡ περιοχή, ἡ ὁποία θὰ κληρωθῇ κατὰ τὴν κλήρωσιν εἰς τὸ ὄνομα μιᾶς φυλῆς, θὰ ἀνήκῃ εἰς αὐτὴν τὴν φυλήν. Ἡ κληρονομία καὶ ἡ διανομὴ τῆς χώρας θὰ γίνῃ κατὰ τὶς πατριαρχικὲς φυλές.
55 ἐὰν δὲ μὴ ἀπολέσητε τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἔσται οὓς ἐὰν καταλίπητε ἐξ αὐτῶν, σκόλοπες ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑμῶν καὶ βολίδες ἐν ταῖς πλευραῖς ὑμῶν καὶ ἐχθρεύσουσιν ὑμῖν ἐπὶ τῆς γῆς, ἐφ' ἣν ὑμεῖς κατοικήσετε, 55 Εάν όμως δεν εξοντώσετε από εμπρός σας τελείως τους κατοίκους της χώρας αυτής, εκείνοι τους οποίους θα αφήσετε, θα γίνουν δια σας καρφί εις τα μάτια σας και μάχαιρα εις τα πλευρά σας. Θα είναι οι παντοτεινοί εχθροί σας εις την χώραν, όπου θα κατοικήσετε. 55 Ἐὰν ὅμως δὲν καταστρέψετε καὶ δὲν ἐξοντώσετε ἀπὸ ἐμπρός σας ὅλους, ὅσους κατοικοῦν εἰς τὴν Χαναάν, τότε θὰ συμβῇ τοῦτο: Ὅσους θὰ ἀφήσετε νὰ ζήσουν, θὰ εἶναι ἀγκάθια εἰς τὰ μάτια σας καὶ βέλη εἰς τὰ πλευρά σας· θὰ εἶναι μόνιμοι ἐχθροί σας εἰς τὴν χώραν, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ κατοικήσετε.
56 καὶ ἔσται καθότι διεγνώκειν ποιῆσαι αὐτούς, ποιήσω ὑμᾶς. 56 Εγώ δε δια την παρακοήν σας αυτήν θα πράξω εναντίον σας ο,τι είχα την απόφασιν να κάμω εναντίον εκείνων. 56 Ἐκτὸς αὐτοῦ θὰ συμβῇ καὶ τοῦτο: Αὐτὸ ποὺ εἶχα κατὰ νοῦν νὰ κάμω εἰς αὐτούς, θὰ τὸ κάμω εἰς σᾶς· δηλαδὴ θὰ σᾶς μεταχειρισθῶ ὡς Χαναναίους καὶ ὄχι ὡς λαὸν ἰδικόν μου».