Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ανατ: 07:07
Δύση: 18:12
Σελ. 14 ημ.
54-312
16ος χρόνος, 5851η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΑΡΙΘΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 (ΚΗ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 1 Ο Κυριος ομίλησε προς τον Μωϋσήν και είπεν· 1 Ο Κύριος ἐμίλησε πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ εἰπέ:
2 ἔντειλαι τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτοὺς λέγων· τὰ δῶρά μου δόματά μου καρπώματά μου εἰς ὀσμὴν εὐωδίας διατηρήσετε προσφέρειν ἐμοὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς μου. 2 “δώσε εκ μέρους μου εντολήν στους Ισραηλίτας και είπε προς αυτούς· Αι προς εμέ προσφοραί σας, αναίμακτοι και αιματηραί, δια να είναι ευπρόσδεκτοι ως οσμή ευωδίας εις εμέ, θα φροντίζετε να μου τας προσφέρετε κατά τας εορτάς, που εγώ έχω ορίσει. 2 «Διάταξε τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαὸν καὶ εἰπέ τους· οἱ ἀναίμακτες θυσίες, ποὺ προσφέρονται εἰς ἑμέ, καὶ οἱ αἱματηρές, διὰ νὰ εἶναι εὐπρόσδεκτες, πρέπει νὰ φροντίζετε, ὥστε νὰ προσφέρωνται εἰς τὸν ὡρισμένον καιρὸν τῶν ἑορτῶν.
3 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς· ταῦτα τὰ καρπώματα ὅσα προσάξετε Κυρίῳ· ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἀμώμους δύο τὴν ἡμέραν εἰς ὁλοκαύτωσιν ἐνδελεχῶς, 3 Θα είπης προς αυτούς· αυταί είναι αι αιματηραί θυσίαι που θα προσφέρετε προς τον Κυριον. Δυο αμνούς ενός έτους, υγιείς και αρτιμελείς κάθε ημέραν πάντοτε προς ολοκαύτωσιν. 3 Νὰ εἰπῆς εἰς τοὺς Ἰσραηλῖτες: Αὐτὲς εἶναι οἱ αἱματηρὲς θυσίες, ποὺ θὰ προσφέρετε εἰς τὸν Κύριον· δύο ἀμνοὺς ἐνὸς ἔτους μὲ ἀκέραια καὶ ὑγιῆ ὅλα τὰ μέλη τους καθημερινῶς καὶ συνεχῶς δι' ὁλοκαύτωσιν.
4 τὸν ἀμνὸν τὸν ἕνα ποιήσεις τὸ πρωΐ καὶ τὸν ἀμνὸν τὸν δεύτερον ποιήσεις τὸ πρὸς ἑσπέραν· 4 Τον ένα αμνόν θα προσφέρης θυσίαν το πρωϊ και τον άλλον αμνόν θα τον προσφέρης κατά την εσπέραν. 4 Τὸν ἕνα ἀμνὸν θὰ προσφέρῃς ὡς θυσίαν τὸ πρωΐ καὶ τὸν δεύτερον θὰ προσφέρῃς ὡς θυσίαν τὸ ἑσπέρας.
5 καὶ ποιήσεις τὸ δέκατον τοῦ οἰφὶ σεμίδαλιν εἰς θυσίαν ἀναπεποιημένην ἐν ἐλαίῳ ἐν τετάρτῳ τοῦ ἴν. 5 Μαζή με αυτόν θα προσφέρης προς θυσίαν το εν δέκατον του οιφί (δύο περίπου κιλά) σεμιγδάλι ζυμωμένον με ένα τέταρτον του ιν ελαίου (840 περίπου γραμμάρια). 5 Καὶ τρεῖς περίπου ὀκάδες σιμιγδάλι (κατ' ἄλλους δύο περίπου κιλὰ) θὰ προσφέρῃς ὡς ἀναίμακτον θυσίαν ζυμωμένον μὲ λάδι βάρους πεντακοσίων περίπου δραμίων (κατ' ἄλλους 840 γραμμαρίων).
6 ὁλοκαύτωμα ἐνδελεχισμοῦ, ἡ γενομένη ἐν τῷ ὄρει Σινὰ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ· 6 Αυτά είναι τα καθημερινά ολοκαυτώματα, θυσία η οποία προσεφέρθη στο όρος Σινά ως οσμή ευωδίας προς τον Κυριον. 6 Αὐτὰ εἶναι ὁλοκαυτώματα συνεχῆ, καθημερινά, ποὺ εἶχαν ὁρισθῇ καὶ εἶχαν προσφερθῆ εἰς τὸ ὅρος Σινᾶ ὡς θυσία εὐπρόσδεκτος σὰν μυρωδιά, ποὺ μοσχομυρίζει εἰς τὸν Κύριον.
7 καὶ σπονδὴν αὐτοῦ τὸ τέταρτον τοῦ ἲν τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνί, ἐν τῷ ἁγίῳ σπείσεις σπονδὴν σίκερα Κυρίῳ. 7 Θα προσφέρης ακόμα ως σπονδήν και ένα τέταρτόν του ιν οίνου (840 περίπου γραμμάρια) μαζή με κάθε αμνόν. Εις τον ιερόν χώρον θα προοφέρης προς τον Κυριον την θυσίαν αυτού του οίνου. 7 Ἀκόμη θὰ προσφέρῃς κρασὶ διὰ θυσίαν σπονδῆς 500 περίπου δραμίων (κατ' ἄλλους 840 γραμμαρίων) διὰ κάθε ἀμνόν. Εἰς τὸν ἅγιον τόπον γύρω ἀπὸ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων θὰ χύσῃς παλαιό, δυνατὸ κρασί διὰ θυσίαν σπονδῆς εἰς τὸν Κύριον.
8 καὶ τὸν ἀμνὸν τὸν δεύτερον ποιήσεις τὸ πρὸς ἑσπέραν· κατὰ τὴν θυσίαν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν σπονδὴν αὐτοῦ ποιήσετε εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ. 8 Τον δεύτερον αμνόν θα τον θυσιάσης την εσπέραν. Μαζή με αυτόν θα προσφέρης την προαναφερθείσαν θυσίαν του σεμιγδαλιού και του οίνου εις οσμήν ευωδίας προς τον Κυριον. 8 Καὶ τὸν δεύτερον ἀμνὸν θὰ προσφέρῃς ὡς θυσίαν τὸ ἑσπέρας. Μαζὶ μὲ αὐτὸν θὰ προσφέρῃς τὴν ἀνάλογον θυσίαν τοῦ σιμιγδαλιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ τῆς σπονδῆς του, διὰ νὰ γίνῃ ἡ θυσία εὐπρόσδεκτος σὰν μυρωδιά, ποὺ μοσχομυρίζει εἰς τὸν Κύριον.
9 Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων προσάξετε δύο ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἀμώμους καὶ δύο δέκατα σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ εἰς θυσίαν καὶ σπονδήν, 9 Κατά δε την ημέραν του Σαββάτου θα προσφέρης και δύο ακόμη αμνούς ενός έτους, υγιείς και αρτιμελείς, δύο δέκατα σεμιγδάλι ζυμωμένον με έλαιον, ως θυσίαν αναίμακτον και την ανάλογον θυσίαν του οίνου. 9 Κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ Σαββάτου θὰ προσφέρῃς δύο ἀμνοὺς ἐνὸς ἔτους μὲ ἀκεραία καὶ ὑγιῆ ὅλα τὰ μέλη των καὶ περίπου ἕξι ὀκάδες σιμιγδάλι ζυμωμένο μὲ λάδι ὡς ἀναίμακτον θυσίαν καὶ τὸ ἀνάλογον κρασί διὰ θυσίαν σπονδῆς.
10 ὁλοκαύτωμα σαββάτων ἐν τοῖς σαββάτοις, ἐπὶ τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντὸς καὶ τὴν σπονδὴν αὐτοῦ. 10 Αυτοί οι δύο αμνοί είναι το επί πλέον ολοκαύτωμα του Σαββάτου, το οποίον θα προσφέρεται πάντοτε κάθε Σαββατο, πλην της καθημερινής αιματηράς θυσίας με την σχετικήν προσφοράν του οίνου. 10 Αὐτὲς εἶναι οἱ θυσίες τῶν ὁλοκαυτωμάτων τοῦ Σαββάτου, ποὺ προσφέρονται (δηλαδὴ) κάθε Σάββατον, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθημερινὴν συνεχῆ αἱματηρὰν θυσίαν καὶ τὸ ἀνάλογον κρασί διὰ θυσίαν σπονδῆς.
11 Καὶ ἐν ταῖς νεομηνίαις προσάξετε ὁλοκαύτωμα τῷ Κυρίῳ μόσχους ἐκ βοῶν δύο καὶ κριὸν ἕνα, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἑπτὰ ἀμώμους, 11 Κατά την πρώτην εκάστου μηνός θα προσφέρετε ολοκαύτωμα προς τον Κυριον δύο μοσχάρια, ένα κριον και επτά αμνούς, ενός έτους υγιείς και αρτιμελείς. 11 Καὶ κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν κάθε μηνὸς θὰ προσφέρετε ὡς θυσίαν ὁλοκαυτώματος εἰς τὸν Κύριον δύο μοσχάρια, ἕνα κριάρι καὶ ἑπτὰ ἀμνοὺς ἐνὸς ἔτους., ποὺ ἔχουν ἀκεραία καὶ ὑγιῆ ὅλα τὰ μέλη των.
12 τρία δέκατα σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ τῷ μόσχῳ τῷ ἑνὶ καὶ δύο δέκατα σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ τῷ κριῷ τῷ ἑνί, 12 Θα προσφέρετε μαζή με κάθε μοσχάρι τρία δέκατα σεμιγδάλι (6 περίπου κιλά) ζυμωμένον με λάδι και μαζή με τον κριον δύο δέκατα σεμιγδάλι (4 περίπου κιλά) ζυμωμένο με λάδι. 12 Διὰ κάθε μοσχάρι θὰ προσθέσῃς περίπου ἐννιὰ ὀκάδες καὶ 45 δράμια σιμιγδάλι ζυμωμένον μὲ λάδι καὶ διὰ κάθε κριάρι περίπου ἓξι ὀκάδες καὶ 30 δράμια σιμιγδάλι ζυμωμένον μὲ λάδι.
13 δέκατον δέκατον σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνί, θυσίαν ὀσμὴν εὐωδίας κάρπωμα Κυρίῳ. 13 Μαζή δε με κάθε αμνόν, θα προσφέρετε εν δέκατον σεμιγδάλι (δύο περίπου κιλά) ζυμωμένο με λάδι. Θα προσφερθή αυτό ολοκαύτωμα, ως οσμήν ευωδίας προς τον Κυριον. 13 Θὰ προσθέσῃς ἐπίσης διὰ κάθε ἀμνὸν τρεῖς περίπου ὀκάδες καὶ 15 δράμια σιμιγδάλι ζυμωμένον μὲ λάδι. Ὅλο αὐτὸ θὰ προσφερῇὴ ὡς θυσία ὁλοκαυτώματος, ἡ ὁποία θὰ εἶναι θυσία εὐπρόσδεκτος σὰν μυρωδιά, ποὺ μοσχομυρίζει εἰς τὸν Κύριον.
14 ἡ σπονδὴ αὐτῶν τὸ ἥμισυ τοῦ ἲν ἔσται τῷ μόσχῳ τῷ ἑνί, καὶ τὸ τρίτον τοῦ ἲν ἔσται τῷ κριῷ τῷ ἑνί, καὶ τὸ τέταρτον τοῦ ἲν ἔσται τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ οἴνου. τοῦτο τὸ ὁλοκαύτωμα μῆνα ἐκ μηνὸς εἰς τοὺς μῆνας τοῦ ἐνιαυτοῦ. 14 Η σπονδή του οίνου, το ήμισυ του ιν, (χίλια επτακόσια γραμ. περίπου) θα είναι δι' έκαστον μόσχον· δια κάθε κριον το εν τρίτον του ιν οίνου και δια κάθε αμνόν το εν τέταρτόν του ιν οίνου. Το ολοκαύτωμα αύτο θα προσφέρεται την πρώτην εκάστου μηνός καθ' όλους τους μήνας του έτους. 14 Τὸ κρασί διὰ θυσίες σπονδῆς θὰ εἶναι διὰ κάθε μοσχάρι 2,1/2 περίπου ὀκάδες, διὰ κάθε κριάρι 675 περίπου δράμια καὶ διὰ κάθε ἀμνὸν 500 περίπου δράμια (κατ' ἄλλους 840 γραμμάρια). Τὸ ὁλοκαύτωμα αὐτὸ θὰ προσφέρεται τὴν πρώτην τοῦ μηνὸς καθ' ὅλους τοὺς μῆνας τοῦ ἔτους.
15 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας Κυρίῳ· ἐπὶ τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντὸς ποιηθήσεται καὶ ἡ σπονδὴ αὐτοῦ. 15 Θα προσφέρετε ακόμη ένα τράγον ως θυσίαν περί αμαρτίας στον Κυριον επί πλέον της καθημερινής ολοκαυτώσεως και της σχετικής θυσίας του οίνου. 15 Τέλος θὰ προσφέρετε καὶ ἕνα τράγον ὡς θυσίαν περὶ ἁμαρτίας εἰς τὸν Κύριον· ἡ θυσία αὐτὴ θὰ προσφέρεται ἐκτὸς τῆς καθημερινῆς συνεχοῦς θυσίας τῆς ὁλοκαυτώσεως καὶ τοῦ ἀντιστοίχου κρασιοῦ διὰ θυσίαν σπονδῆς.
16 Καὶ ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς πάσχα Κυρίῳ. 16 Κατά δε την δεκάτην τετάρτην του πρώτου μηνός θα εορτάσετε το Πασχα προς τιμήν του Κυρίου. 16 Καὶ κατὰ τὴν δεκάτην τετάρτην ἡμέραν τοῦ πρώτου μηνὸς θὰ ἑορτάζετε τὸ Πάσχα πρὸς τιμὴν τοῦ Κυρίου.
17 καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τούτου ἑορτή· ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε. 17 Την δεκάτην πέμπτην ημέραν του μηνός αυτού θα είναι η εορτή. Επί επτά ημέρας που τρώγετε ψωμιά άζυμα. 17 Κατὰ τὴν δεκάτην πέμπτην ἡμέραν τοῦ ἰδίου μηνὸς εἶναι ἡ ἑορτή· ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρες θὰ τρώγετε (ψωμιά) ἄζυμα.
18 καὶ ἡ ἡμέρα ἡ πρώτη ἐπίκλητος ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε. 18 Η πρώτη ημέρα θα είναι δια σας η κατ' εξοχήν επίσημος, Αγία ημέρα. Κανένα βαρύ έργον δεν θα κάμετε κατά το διάστημα αυτής. 18 Ἡ πρώτη ἡμέρα θὰ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ σᾶς ὡς ἡμέρα ἁγία καὶ πάρα πολὺ ἐπίσημος· κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν δὲν θὰ ἐργάζεσθε κανένα ἔργον βαρύ, δουλικὸν καὶ ταπεινωτικόν.
19 καὶ προσάξετε ὁλοκαυτώματα κάρπωμα Κυρίῳ μόσχους ἐκ βοῶν δύο, κριὸν ἕνα, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἑπτά, ἄμωμοι ἔσονται ὑμῖν· 19 Την ημέραν αυτήν θα προσφέρετε ως θυσίαν ολοκαυτώσεως προς τον Κυριον δύο μοσχάρια, ένα κριόν, επτά αμνούς ενός έτους, χωρίς κανένα σωματικόν ελάττωμα. 19 Ἀλλὰ θὰ προσφέρετε (τὴν ἡμέραν αὐτήν) αἱματηρὲς θυσίες ὡς ὁλοκαυτώματα εἰς τὸν Κύριον δύο μοσχάρια, ἕνα κριάρι, ἑπτὰ ἀμνοὺς ἐνὸς ἔτους, ποὺ θὰ ἔχουν ἀκέραια καὶ ὑγιῆ ὅλα τὰ μέλη των.
20 καὶ ἡ θυσία αὐτῶν σεμίδαλις ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίῳ, τρία δέκατα τῷ μόσχῳ τῷ ἑνὶ καὶ δύο δέκατα τῷ κριῷ τῷ ἑνί, 20 Η δε αναίμακτος μαζή με αυτά θυσία θα είναι δια κάθε μοσχάριον σεμιγδάλι τρία δέκατα (εξ περίπου κιλά) ζυμωμένο με λάδι και δια τον κάθε κριον δύο δέκατα, 20 Ἡ ἀναίμακτος θυσία (ποὺ θὰ προστεθῇ εἰς αὐτὰ) θὰ εἶναι διὰ κάθε μοσχάρι σιμιγδάλι ζυμωμένο μὲ λάδι, περίπου ἐννιὰ ὀκάδες καὶ 45 δράμια, διὰ κάθε κριάρι περίπου ἕξι ὀκάδες καὶ 30 δράμια·
21 δέκατον δέκατον ποιήσεις τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνί, τοῖς ἑπτὰ ἀμνοῖς· 21 δια τον καθένα δε από τους επτά αμνούς ανά εν δέκατον σεμιγδάλι. 21 διὰ κάθε ἕνα ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ ἀμνοὺς περίπου τρεῖς ὀκάδες καὶ 15 δράμια.
22 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν· 22 Θα προσφέρετε επίσης ένα τράγον, δια να εξιλεωθούν απέναντι του Κυρίου αι αμαρτίαι σας. 22 Θὰ προσφέρετε ἐπίσης καὶ ἕνα τράγον ὡς θυσίαν περὶ ἁμαρτίας διὰ τὴν ἐξιλέωσίν σας.
23 πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντὸς τῆς πρωϊνῆς, ὅ ἐστιν ὁλοκαύτωμα ἐνδελεχισμοῦ. 23 Ολα αυτά θα προσφέρωνται εκτός της καθημερινής πρωϊνής ολοκαυτώσεως, η οποία θα προσφέρεται, πάντοτε. 23 Ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ προσφέρετε ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθημερινήν, πρωϊνὴν καὶ συνεχῆ θυσίαν τῆς ὁλοκαυτώσεως· αὐτὴ θὰ προσφέρεται πάντοτε.
24 ταῦτα κατὰ ταῦτα ποιήσετε τὴν ἡμέραν εἰς τὰς ἑπτὰ ἡμέρας, δῶρον κάρπωμα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ· ἐπὶ τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ διὰ παντὸς ποιήσεις τὴν σπονδὴν αὐτοῦ. 24 Αυτά θα τα προσφέρετε κατά τας επτά ημέρας του Πασχα, ως αιματηράν και αναίμακτον θυσίαν, ευάρεστον οσμήν ευωδίας στον Κυριον. Την παντοτεινήν θυσίαν της ολοκαυτώσεως θα την προσφέρετε μαζή με την σχετικήν σπονδήν του οίνου. 24 Τὶς θυσίες αὐτὲς θὰ προσφέρετε μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν κάθε ἡμέραν καὶ κατὰ τὶς ἑπτὰ ἡμέρες τοῦ Πάσχα· θὰ προσφέρετε ἀναίμακτον καὶ αἱματηρὰν θυσίαν, διὰ νὰ γίνῃ ἡ θυσία σας εὐπρόσδεκτος σὰν μυρωδιά, ποὺ μοσχομυρίζει εἰς τὸν Κύριον. Τὴν παντοτινὴν θυσίαν τῆς ὁλοκαυτώσεως θὰ συνοδεύετε μὲ τὸ ἀντίστοιχον κρασί διὰ τὴν θυσίαν τῆς σπονδῆς.
25 καὶ ἡμέρα ἡ ἑβδόμη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε ἐν αὐτῇ. 25 Η εβδόμη ημέρα του Πασχα θα είναι επίσης δια σας, ιδιαιτέρως επίσημος, αγία. Κατ' αυτήν δεν θα κάνετε καμμίαν βαρείαν εργασίαν. 25 Καὶ ἡ ἑβδόμη ἡμέρα τοῦ Πάσχα θὰ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ σᾶς ὡς ἡμέρα ἁγία καὶ πάρα πολὺ ἐπίσημος· κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν δὲν θὰ ἐργάζεσθε κανένα ἔργον βαρύ, δουλικὸν καὶ ταπεινωτικόν.
26 Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῶν νέων, ὅταν προσφέρητε θυσίαν νέαν Κυρίῳ τῶν ἑβδομάδων, ἐπίκλητος ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε. 26 Κατά την ημέραν των νέων σιτηρών, των πρωτογεννημάτων, όταν προσφέρετε θυσίαν από τα νέα σιτηρά, δηλαδή την εορτήν των “εβδομάδων”, την Πεντηκοστήν, θα την θεωρήτε ιδιαιτέρως επίσημον και αγίαν ημέραν. Κατ' αυτήν δεν θα κάνετε κανένα βαρύ έργον. 26 Ἐπίσης τὴν ἡμέραν τῶν πρωτογεννημάτων (τῶν νέων σιτηρῶν), ὅταν προσφέρετε θυσίαν ἀπὸ τοὺς πρώτους καρποὺς τῶν νέων σιτηρῶν, δηλαδὴ τὴν ἑορτὴν τῆς Πεντηκοστῆς, ποὺ συμπίπτει μετὰ τὶς ἑπτὰ ἑβδομάδες (ἀπὸ τὴν ἡμέραν τοῦ Πάσχα), θὰ θεωρῆτε καὶ θὰ ἀναγνωρίζετε ὡς ἡμέραν ἁγίαν καὶ πάρα πολὺ ἐπίσημον. Κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν δὲν θὰ ἐργάζεσθε κανένα ἔργον βαρύ, δουλικὸν καὶ ταπεινωτικόν.
27 καὶ προσάξετε ὁλοκαυτώματα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ μόσχους ἐκ βοῶν δύο, κριὸν ἕνα, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἑπτὰ ἀμώμους· 27 Θα προσφέρετε εις οσμήν ευωδίας προς τον Κυριον ολοκαυτώματα, δύο μοσχάρια, ένα κριον και επτά αμνούς ενός έτους, υγιείς και αρτιμελείς. 27 Ἀλλὰ θὰ προσφέρετε (τὴν ἡμέραν αὐτὴν) εἰς τὸν Κύριον ὁλοκαυτώματα, διὰ νὰ γίνῃ ἡ θυσία σας εὐπρόσδεκτος σὰν μυρωδιά, ποὺ μοσχομυρίζει εἰς τὸν Κύριον, δύο μοσχάρια, ἕνα κριάρι, ἑπτὰ ἀμνοὺς ἐνὸς ἔτους, ποὺ θὰ ἔχουν ἀκεραία καὶ ὑγιῆ ὅλα τὰ μέλη των.
28 ἡ θυσία αὐτῶν σεμίδαλις ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίῳ, τρία δέκατα τῷ μόσχῳ τῷ ἑνὶ καὶ δύο δέκατα τῷ κριῷ τῷ ἑνί, 28 Εις τας θυσίας αυτάς θα πραστεθή και η ανάλογος αναίμακτος θυσία του σεμιγδαλιού ζυμωμένου με λάδι, τρία δέκατα δια τον κάθε μόσχον, δύο δέκατα δια τον κριον και ένα δέκατον δια τον κάθε αμνόν. 28 Ἡ ἀναίμακτος θυσία (ποὺ θὰ προστεθῇ εἰς αὐτὰ) θὰ εἶναι σιμιγδάλι ζυμωμένο μὲ λάδι, περίπου ἐννιὰ ὀκάδες καὶ 45 δράμια διὰ κάθε μοσχάρι καὶ περίπου ἕξι ὀκάδες καὶ 30 δράμια διὰ κάθε κριάρι·
29 δέκατον δέκατον τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνί, τοῖς ἑπτὰ ἀμνοῖς· 29 Ενα δέκατον σεμιγδαλιού δια τον κάθε ένα από τους επτά αμνούς. 29 περίπου τρεῖς ὀκάδες καὶ 15 δράμια διὰ κάθε ἕνα ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ ἀμνούς.
30 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν· 30 Θα προσφέρετε ακόμη και ένα τράγον εις θυσίαν περί αμαρτίας δια την εξιλέωσίν σας. 30 Θὰ προσφέρετε ἐπίσης καὶ ἕνα τράγον ὡς θυσίαν περὶ ἁμαρτίας διὰ τὴν ἐξιλέωσίν σας.
31 πλὴν τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ διὰ παντός· καὶ τὴν θυσίαν αὐτῶν ποιήσετέ μοι. ἄμωμοι ἔσονται ὑμῖν, καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν. 31 Ολα αυτά θα τα προσφέρετε, εκτός της καθημερινής θυσίας του ολοκαυτώματος. Μαζή με τας θυσίας αυτάς των ζώων, τα οποία πρέπει να είναι υγιή και αρτιμελή, θα προσφέρετε και τας αναλόγους θυσίας του σεμιγδαλιού και του οίνου. 31 Ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ προσφέρετε ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθημερινήν, συνεχῆ θυσίαν τοῦ ὁλοκαυτώματος. Εἰς τὶς θυσίες αὐτὲς θὰ προσθέσετε τὴν ἀντίστοιχον θυσίαν σιμιγδαλιοῦ. Τὰ ζῶα, ποὺ θὰ προσφέρετε διὰ τὴν θυσίαν, θὰ ἔχουν ἀκεραία καὶ ὑγιῆ ὅλα τὰ μέλη των. Ἐπίσης θὰ προσθέσετε καὶ τὸ ἀντίστοιχον κρασί διὰ τὴν θυσίαν τῶν σπονδῶν.