Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:21
Δύση: 20:44
Σελ. 16 ημ.
204-162
16ος χρόνος, 6001η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΑΡΙΘΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 (ΛϚ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ προσῆλθον οἱ ἄρχοντες φυλῆς υἱῶν Γαλαὰδ υἱοῦ Μαχὶρ υἱοῦ Μανασσῆ ἐκ τῆς φυλῆς υἱῶν ᾿Ιωσὴφ καὶ ἐλάλησαν ἔναντι Μωυσῆ καὶ ἔναντι ᾿Ελεάζαρ τοῦ ἱερέως καὶ ἔναντι τῶν ἀρχόντων οἴκων πατριῶν τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ 1 Οι αρχηγοί της οικογενείας του Γαλαάδ, ο οποίος ήτο υιός Μαχίρ υιού του Μανασσή, ενός από τους υιούς του Ιωσήφ, προσήλθον ενώπιον του Μωϋσέως, ενώπιον του αρχιερέως Ελεάζαρ και ενώπιον των αρχηγών των φυλών του Ισραήλ, 1 Οἱ ἀρχηγοὶ τῆς οἰκογενείας τοῦ Γαλαάδ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Μαχίρ, ὁ ὁποῖος ἦταν υἱὸς τοῦ Μανασσῆ, ἀπὸ τὴν φυλὴν τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἰωσήφ, παρουσιάσθησαν εἰς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν ἀρχιερέα Ἐλεάζαρ καὶ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ
2 καὶ εἶπαν· τῷ κυρίῳ ἡμῶν ἐνετείλατο Κύριος ἀποδοῦναι τὴν γῆν τῆς κληρονομίας ἐν κλήρῳ τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ, καὶ τῷ κυρίῳ συνέταξε Κύριος δοῦναι τὴν κληρονομίαν Σαλπαὰδ τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν ταῖς θυγατράσιν αὐτοῦ. 2 και είπαν· “ο Κυριος διέταξε τον κύριόν μας (τον Μωϋσήν) να διαμοιράση δια κλήρου την χώραν Χαναάν στους Ισραηλίτας. Διέταξεν επίσης τον κύριόν μας να δοθή η κληρονομία του αδελφού Σαλπαάδ εις τας θυγατέρας του. 2 καὶ εἶπαν: «Ὁ Κύριος διέταξε τὸν κύριόν μας (Μωϋσῆν) νὰ διαμοιράσῃ μὲ κλῆρον τὴν χώραν τῆς Χαναὰν εἰς τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαόν. Ὁ Κύριος διέταξεν ἐπίσης τὸν κύριόν μας (Μωϋσῆν) νὰ δώσῃ τὸ μερίδων τῆς κληρονομίας τοῦ ἀδελφοῦ μας Σαλπαάδ, ὁ ὁποῖος ἀπέθανε εἰς τὴν ἔρημον, εἰς τὶς θυγατέρες του.
3 καὶ ἔσονται ἑνὶ τῶν φυλῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ γυναῖκες, καὶ ἀφαιρεθήσεται ὁ κλῆρος αὐτῶν ἐκ τῆς κατασχέσεως τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ προστεθήσεται εἰς κληρονομίαν τῆς φυλῆς, οἷς ἂν γένωνται γυναῖκες, καὶ ἐκ τοῦ κλήρου τῆς κληρονομίας ἡμῶν ἀφαιρεθήσεται. 3 Εάν όμως αυταί υπανδρευθούν κάποιον από τας άλλας φυλάς των Ισραηλιτών, θα αφαιρεθή η κληρονομία των από την ιδιοκτησίαν της φυλής των και θα προστεθή εις την φυλήν του συζύγου των και έτσι θα αφαιρεθή από την ιδικήν μας κληρονομίαν το μερίδιον αυτών. 3 Ἐὰν ὅμως αὐτὲς ὑπανδρευθοῦν κάποιον ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τῶν ἄλλων φυλῶν τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, τότε τὰ κληρονομικά των δικαιώματα θὰ ἀφαιρεθοῦν ἀπὸ τὴν προγονικήν μας κληρονομίαν καὶ θὰ μεταβιβασθοῦν καὶ θὰ προστεθοῦν εἰς τὴν φυλήν, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκει ὁ ἄνδρας, τὸν ὁποῖον θὰ ὑπανδρευθοῦν. Ἔτσι ὅμως θὰ ἀφαιρεθῇ τὸ μερίδιον τῆς κληρονομίας των ἀπὸ τὴν φυλὴν τῶν πατέρων μας.
4 ἐὰν δὲ γένηται ἡ ἄφεσις τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ προστεθήσεται ἡ κληρονομία αὐτῶν ἐπὶ τὴν κληρονομίαν τῆς φυλῆς, οἷς ἂν γένωνται γυναῖκες, καὶ ἀπὸ τῆς κληρονομίας φυλῆς πατριᾶς ἡμῶν ἀφαιρεθήσεται ἡ κληρονομία αὐτῶν. 4 Οταν δε έλθη δια τους Ισραηλίτας το πεντηκοστόν έτος, το έτος της αφέσεως, το μερίδιον των γυναικών αυτών θα ενσωματωθή οριστικώς εις την κληρονομίαν της φυλής, εις την οποίαν ανήκουν οι σύζυγοί των, και έτσι από την κληρονομικώς δοθείσαν χώραν εις την φυλήν των πατέρων μας θα αφαιρεθή οριστικώς το μερίδιον εκείνων”. 4 Ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ Ἰωβηλαῖον ἔτος τῆς ἀφέσεως τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, κατὰ τὸ ὁποῖον ὅλες οἰ περιουσίες ποὺ ἔχουν πωληθῇ ἐπανέρχονται εἰς τοὺς πρώτους κατόχους των, τὸ μερίδιον τῶν θυγατέρων τοῦ Σαλπαὰδ θὰ προστεθῇ ὁριστικῶς καὶ μονίμως εἰς τὴν κληρονομίαν τῆς φυλῆς, τῆς ὁποῖας οἰ ἄνδρες θὰ τὶς πάρουν ὡς συζύγους. Ἔτσι τὰ κληρονομικά των δικαιώματα θὰ ἀφαιρεθοῦν ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς γῆς, ποὺ ἐδόθη ὡς κατοχὴ εἰς τὴν φυλὴν τῶν πατέρων μας».
5 καὶ ἐνετείλατο Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ διὰ προστάγματος Κυρίου λέγων· οὕτως φυλὴ υἱῶν ᾿Ιωσὴφ λέγουσι· 5 Ο Μωϋσής κατόπιν εντολής του Κυρίου, διέταξεν στους Ισραηλίτας τα εξής· “αυτά λέγουν οι της φυλής του Ιωσήφ. 5 Ὁ Μωϋσῆς ἔδωκεν ἐντολὴν εἰς τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαόν, κατὰ διαταγὴν τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς εἶπε:«Σωστά, δίκαια ἐμίλησαν οἱ ἄνδρες τῆς φυλῆς τοῦ Ἰωσήφ.
6 τοῦτο τὸ ρῆμα, ὃ συνέταξε Κύριος τοῖς θυγατράσι Σαλπαάδ, λέγων· οὗ ἀρέσκῃ ἐναντίον αὐτῶν, ἔστωσαν γυναῖκες, πλὴν ἐκ τοῦ δήμου τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἔστωσαν γυναῖκες, 6 Αυτή δε είναι η εντολή, την οποίαν διέταξεν ο Κυριος εις τας θυγατέρας Σαλπαάδ, λέγων· Ας γίνουν σύζυγοι, οιουδήποτε ανδρός, ο οποίος αρέσει εις αυτάς, αλλά από την φυλήν του πατρός των πρέπει να κατάγωνται οι σύζυγοι της προτιμήσεώς των, 6 Αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἔχει διατάξει ὁ Κύριος σχετικὰ μὲ τὴν ὑπόθεσιν τῶν θυγατέρων Σαλπαάδ· εἶπε: Ἂς ὑπανδρευθοῦν (αὐτές) ὅποιον σύζυγον τοὺς ἀρέσῃ, ὅποιον προτιμοῦν· μόνον νὰ ὑπανδρευθοῦν σύζυγον ἀπὸ τὸν δῆμον τῆς φυλῆς τῶν πατέρων των·
7 καὶ οὐχὶ περιστραφήσεται κληρονομία τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ ἀπὸ φυλῆς ἐπὶ φυλήν, ὅτι ἕκαστος ἐν τῇ κληρονομίᾳ τῆς φυλῆς τῆς πατριᾶς αὐτοῦ προσκολληθήσονται οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ. 7 δια να μη περιφέρεται η κληρονομία από φυλής εις φυλήν, διότι καθένας από τους Ισραηλίτας θα προακολληθή εις την κληροδοτηθείσαν εις την φυλήν του χώραν. 7 ἔτσι τὰ κληρονομικὰ δικαιώματα τῶν Ἰσραηλιτῶν δὲν θὰ μεταβιβάζωνται καὶ δὲν θὰ περιέρχωνται ἀπὸ τὴν μίαν φυλὴν εἰς τὴν ἄλλην, διότι κάθε Ἰσραηλίτης θὰ μένῃ προσκολλημένος εἰς τὴν γῆν, ποὺ ἐδόθη ὡς κληρονομία εἰς τὴν φυλὴν τῶν πατέρων του.
8 καὶ πᾶσα θυγάτηρ ἀγχιστεύουσα κληρονομίαν ἐκ τῶν φυλῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἑνὶ τῶν ἐκ τοῦ δήμου τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἔσονται γυναῖκες, ἵνα ἀγχιστεύσωσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἕκαστος τὴν κληρονομίαν τὴν πατρικὴν αὐτοῦ· 8 Καθε κόρη, εις την οποίαν θα περιέλθη κληρονομία από κάποιον φυλήν των Ισραηλιτών, θα λάβη ως σύζυγον ένα από την φυλήν των πατέρων της, ίνα και νυμφευόμενοι οι Ισραηλίται, διατηρούν ο καθένας την πατρικήν του κληρονομίαν, 8 Καὶ κάθε θυγατέρα Ἰσραηλίτου, ποὺ ἔχει κληρονομικὰ δικαιώματα ἀπὸ κάποιαν φυλὴν τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, θὰ ὑπανδρευθῇ σύζυγον ἕνα ἀπὸ τὸν δῆμον τῆς φυλῆς τοῦ πατέρα της. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν κάθε ἕνας ἀπὸ τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαὸν θὰ διατηρῇ τὰ κληρονομικὰ δικαιώματα τῶν προγόνων του.
9 καὶ οὐ περιστραφήσεται ὁ κλῆρος ἐκ φυλῆς ἐπὶ φυλὴν ἑτέραν, ἀλλ' ἕκαστος ἐν τῇ κληρονομίᾳ αὐτοῦ προσκολληθήσονται οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ. 9 και δεν θα περιέρχεται η κληρονομία της μιας φυλής εις την άλλην, αλλά καθένας από τους Ισραηλίτας θα προσκολλάται εις την κληρονομίαν του”. 9 Ἔτσι τὰ κληρονομικὰ δικαιώματα δὲν θὰ μεταβιβάζωνται καὶ δὲν θὰ περιέρχωνται ἀπὸ τὴν μίαν φυλὴν εἰς τὴν ἄλλην, ἀλλὰ κάθε Ἰσραηλίτης θὰ συνεχίζῃ νὰ κατέχῃ τὴν ἰδικήν του προγονικὴν κληρονομίαν».
10 ὃν τρόπον συνέταξε Κύριος Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησαν θυγατράσι Σαλπαάδ, 10 Οπως διέταξεν ο Κυριος τον Μωϋσήν, έτσι έκαμαν αι θυγατέρες Σαλπαάδ. 10 Ὅπως ἀκριβῶς διέταξεν ὁ Κύριος τὸν Μωϋσῆν, ἔτσι ἔκαμαν καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν θυγατέρων τοῦ Σαλπαάδ.
11 καὶ ἐγένοντο Θερσὰ καὶ ᾿Εγλὰ καὶ Μελχὰ καὶ Νούα καὶ Μαλαὰ θυγατέρες Σαλπαὰδ τοῖς ἀνεψιοῖς αὐτῶν· 11 Η Θερσά, η Εγλά, η Μελχά, η Νούα, και η Μαλαά έλαβον συζύγους τους υιούς των θείων των. 11 Ἡ Θερσὰ ἡ Ἐγλά, ἡ Μελχά, ἡ Νούα καὶ ἡ Μαλαά, οἱ πέντε θυγατέρες τοῦ Σαλπαάδ, ὑπανδρεύθησαν τοὺς ἐξαδέλφους των, τοὺς υἱοὺς τῶν θείων των.
12 ἐκ τοῦ δήμου τοῦ Μανασσῆ υἱῶν ᾿Ιωσὴφ ἐγενήθησαν γυναῖκες, καὶ ἐγενήθη ἡ κληρονομία αὐτῶν ἐπὶ τὴν φυλὴν δήμου τοῦ πατρὸς αὐτῶν. 12 Ελαβον ως συζύγους άνδρας εκ της φυλής του Μανασσή, ενός από τους υιούς του Ιωσήφ, και παρέμεινεν ούτω η κληρονομία των εις την φυλήν των πατέρων των. 12 Ὑπανδρεύθησαν συζύγους ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Μανασσῆ, ὁ ὁποῖος ἦταν υἱὸς τοῦ Ἰωσήφ, καὶ ἔτσι τὰ κληρονομικά των δικαιώματα ἔμειναν εἰς τὴν φυλὴν τῶν πατέρων των.
13 Αὗται αἱ ἐντολαὶ καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα, ἃ ἐνετείλατο Κύριος ἐν χειρὶ Μωυσῆ ἐπὶ δυσμῶν Μωὰβ ἐπὶ τοῦ ᾿Ιορδάνου κατὰ ῾Ιεριχώ. 13 Αυταί είναι αι εντολαί και οι νόμοι και αι κρίσεις, τας οποίας δια του Μωϋσέως διέταξεν ο Θεός στους Ισραηλίτας, εις τα δυτικά μέρη της Μωάβ, πλησίον του Ιορδάνου και απέναντι από την Ιεριχώ. 13 Αὐτὲς εἶναι οἱ ἐντολὲς καὶ τὰ προστάγματα καὶ οἱ κρίσεις καὶ ἀποφάσεις, ποὺ ὁ Κύριος ἔδωσεν ἐντολὴν διὰ τοῦ Μωϋσῆ εἰς τοὺς Ἰσραηλίτες νὰ τηροῦν, εἰς τὰ δυτικὰ μέρη τῆς χώρας Μωάβ, κοντὰ εἰς τὸν Ἰορδάνην ποταμόν, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ἱεριχώ.