Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:14
Δύση: 20:49
Πρ. τέταρτο
195-171
16ος χρόνος, 5992η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΑΡΙΘΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Α)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Σινά, ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, ἐν μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου, ἔτους δευτέρου ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου λέγων· 1 Εντός της Σκηνής του Μαρτυρίου εις την έρημον Σινά κατά την πρώτην του δευτέρου μηνός του δευτέρου έτους από της εξόδου των Ισραηλιτών εκ της χώρας Αιγύπτου, ωμίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων· 1 Ο Κύριος ἐμίλησε πρὸς τὸν Μωϋσῆν εἰς τὴν ἔρημον τοῦ Σινᾶ μέσα εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου, κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν τοῦ δευτέρου μηνός, τὸ δεύτερον ἔτος τῆς ἐξόδου τῶν Ἰσραηλιτῶν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον· (ὁ Κύριος ἐμίλησε) καὶ εἶπε πρὸς τὸν Μωϋσῆν:
2 λάβετε ἀρχὴν πάσης συναγωγῆς ᾿Ισραὴλ κατὰ συγγενείας, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, κατ' ἀριθμὸν ἐξ ὀνόματος αὐτῶν, κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν. 2 “συ και ο Ααρών να κάμετε απογραφήν όλου του λαού των Ισραηλιτών κατά τας φυλάς και κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας αυτών και αριθμήσατε κατ' άτομον αυτούς. 2 «Σὺ καὶ ὁ Ἀαρὼν νὰ ἀριθμήσετε καὶ νὰ κάμετε ἀπογραφὴν ὅλου τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραὴλ κατὰ φυλὲς καὶ κατὰ πατριαρχικὲς οἰκογένειες. Κάμετε ἀπογραφὴν ὅλου τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ὁμαδικῶς, ἀλλὰ καὶ τῶν ὀνομάτων τῶν κατ' ἄτομον.
3 πᾶς ἄρσην ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν δυνάμει ᾿Ισραήλ, ἐπισκέψασθε αὐτοὺς σὺν δυνάμει αὐτῶν, σὺ καὶ ᾿Ααρὼν ἐπισκέψασθε αὐτούς. 3 Ολους δηλαδή τους άρρενας από είκοσι ετών και άνω, καθένα από τους Ισραηλίτας, που δύναται να φέρη όπλα. Συ και ο Ααρών θα εξετάσετε και θα καταμετρήσετε αυτούς κατά ομάδας ωργανωμένας. 3 Θὰ μετρήσετε ὅλους τοὺς ἄρρενες ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω, ὅλους ὅσοι ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλίτες εἶναι γεροὶ καὶ ἀρτιμελεῖς καὶ ἑπομένως ἱκανοὶ νὰ πολεμήσουν. Σὺ καὶ ὁ Ἄαρων θὰ τοὺς ἐπιθεωρήσετε, θὰ τοὺς ἀπογράψετε καὶ θὰ τοὺς ἀριθμήσετε κατὰ ὠργανωμένες στρατιωτικὲς ὁμάδες.
4 καὶ μεθ' ὑμῶν ἔσονται ἕκαστος κατὰ φυλὴν ἑκάστου ἀρχόντων, κατ' οἴκους πατριῶν ἔσονται. 4 Μαζή σας βοηθοί εις την καταμέτρησιν θα είναι και ένας από κάθε φυλήν και συγκεκριμένως ο άρχων της πατριαρχικής οικογενείας. 4 Εἰς τὸ ἔργον αὐτὸ νὰ σᾶς συνοδεύῃ καὶ ἕνας ἄνδρας ἀπὸ κάθε φυλὴν ὡς βοηθός σας διὰ τὴν καταμέτρησιν· τὸ πρόσωπον αὐτὸ θὰ εἶναι ὁ ἀρχηγὸς τῆς κάθε πατριαρχικῆς οἰκογενείας (τῆς κάθε φυλῆς).
5 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν, οἵτινες παραστήσονται μεθ' ὑμῶν· τῶν Ρουβήν, ᾿Ελισοὺρ υἱὸς Σεδιούρ· 5 Αυτά είναι τα ονόματα των βοηθών, οι οποίοι θα ευρίσκωνται μαζή σας κατά την αρίθμησιν· Από την φυλήν Ρουβήν, ο Ελισσούρ υιός Σεδιούρ. 5 Τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ σᾶς βοηθήσουν εἰς τὸ ἔργον τῆς ἀπογραφῆς, εἶναι τὰ ἀκόλουθα: Ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Ρουβήν, ὁ Ἐλισούρ, υἱὸς τοῦ Σεδιούρ·
6 τῶν Συμεών, Σαλαμιὴλ υἱὸς Σουρισαδαί· 6 Από την φυλήν του Συμεών, ο Σαλαμιήλ ο υιός του Σουρισαδαί. 6 ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Συμεών, ὁ Σαλαμιήλ, υἱὸς τοῦ Σουρισαδαί·
7 τῶν ᾿Ιούδα, Ναασσὼν υἱὸς ᾿Αμιναδάβ· 7 Από την φυλήν του Ιούδα, ο Ναασσών ο υιός του Αμιναδάβ. 7 ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Ἰούδα, ὁ Ναασσών, υἱὸς τοῦ Ἀμιναδάβ·
8 τῶν ᾿Ισσάχαρ, Ναθαναὴλ υἱὸς Σωγάρ· 8 Από την φυλήν του Ισσάχαρ, ο Ναθαναήλ ο υιός του Σωγάρ. 8 ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Ἰσσάχαρ, ὁ Ναθαναήλ, υἱὸς τοῦ Σωγάρ·
9 τῶν Ζαβουλών, ᾿Ελιὰβ υἱὸς Χαιλών· 9 Από την φυλήν του Ζαβουλών, ο Ελιάβ ο υιός του Χαιλών. 9 ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Ζαβουλών, ὁ Ἐλιάβ, υἱὸς τοῦ Χαιλών·
10 τῶν υἱῶν ᾿Ιωσήφ, τῶν ᾿Εφραίμ, ᾿Ελισαμὰ υἱὸς ᾿Εμιούδ, τῶν Μανασσῆ, Γαμαλιὴλ υἱὸς Φαδασούρ· 10 Από τας φυλάς των υιών Ιωσήφ, του μεν Εφραίμ ο Ελισαμά ο υιός του Εμιούδ, από δε του Μανασσή ο Γαμαλιήλ ο υιός του Φαδασούρ. 10 ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰωσὴφ ὡς ἐξῆς: Ἀπὸ τὴν οἰκογένειαν τοῦ Ἐφραὶμ ὁ Ἐλισαμά, υἱὸς τοῦ Ἐμιούδ, καὶ ἀπὸ τὴν οἰκογένειαν τοῦ Μανασσῆ, ὁ Γαμαλιήλ, υἱὸς τοῦ Φαδασούρ·
11 τῶν Βενιαμίν, ᾿Αβιδὰν υἱὸς Γαδεωνί· 11 Από την φυλήν του Βενιαμίν, ο Αβιδάν ο υιός του Γαδεωνί. 11 ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Βενιαμίν, ὁ Ἀβιδάν, υἱὸς τοῦ Γαδεωνί·
12 τῶν Δάν, ᾿Αχιέζερ υἱὸς ᾿Αμισαδαΐ· 12 Από την φυλήν του Δαν, ο Αχιέζερ ο υιός του Αμισαδαΐ. 12 ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Δάν, ὁ Ἀχιέζερ, υἱὸς τοῦ Ἀμισαδαΐ·
13 τῶν ᾿Ασήρ, Φαγαϊὴλ υἱὸς ᾿Εχράν· 13 Από την φυλήν του Ασήρ, ο Φαγαϊήλ ο υιός του Εχράν. 13 ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Ἀσήρ, ὁ Φαγαϊήλ, υἱὸς τοῦ Ἐχράν·
14 τῶν Γάδ, ᾿Ελισὰφ υἱὸς Ραγουήλ· 14 Από την φυλήν του Γαδ, ο Ελοσαφ ο υιός του Ραγουήλ. 14 ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Γάδ, ὁ Ἐλισάφ, υἱὸς τοῦ Ραγουήλ·
15 τῶν Νεφθαλί, ᾿Αχιρὲ υἱὸς Αἰνάν. 15 Από την φυλήν του Νεφθαλί, ο Αχιρέ ο υιός του Αινάν. 15 ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Νεφθαλί, ὁ Ἀχιρέ, υἱὸς τοῦ Αἰνάν».
16 οὗτοι ἐπίκλητοι τῆς συναγωγῆς, ἄρχοντες τῶν φυλῶν κατὰ πατριὰς αὐτῶν, χιλίαρχοι ᾿Ισραήλ εἰσι. 16 Αυτοί είναι οι επίσημοι εκείνοι που εκλήθησαν, μεταξύ των Ισραηλιτών, άρχοντες των φυλών κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας των, έκαστος από αυτούς άρχων χιλίων ισραηλιτικών οικογενειών. 16 Αὐτοὶ ἦσαν οἱ διάλεκτοι καὶ οἱ ἔνδοξοι ἄνδρες τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριαρχικῶν ωῶν οἰκογενειῶν· καθένας ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν ἡγέτης χιλίων Ἰσραηλιτικῶν οἰκογενειῶν.
17 καὶ ἔλαβε Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν τοὺς ἄνδρας τούτους τοὺς ἀνακληθέντας ἐξ ὀνόματος 17 Ο Μωϋσής και ο Ααρών έλαβον ως βοηθούς των αυτούς τους άνδρας, οι οποίοι είχον ονομαστικώς κληθή, 17 Ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν ἐπῆραν ὡς βοηθούς των τοὺς ἄνδρες αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἐκλήθησαν ὀνομαστικῶς
18 καὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν συνήγαγον ἐν μιιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου ἔτους καὶ ἐπηξονοῦσαν κατὰ γενέσεις αὐτῶν, κατὰ πατριὰς αὐτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν, ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶν ἀρσενικὸν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, 18 συνεκέντρωσαν όλον το πλήθος των Ισραηλιτών κατά την πρώτην του δευτέρου μηνός του δευτέρου έτους από της εξόδου εκ της Αιγύπτου και κατέγραψαν τους αρρένας κατά τας μεγάλας αυτών συγγενείας και τους πατριαρχικούς οίκους κατ' άτομον και ομαδικώς από είκοσι ετών και άνω. 18 καὶ συνεκέντρωσαν ὅλο τὸ πλῆθος τῶν Ἰσραηλιτῶν τὴν ἰδίαν ἡμέραν ποὺ ἔλαβε τὴν ἐντολὴν ὁ Μωυσῆς, δηλαδὴ τὴν πρώτην ἡμέραν τοῦ δευτέρου μηνὸς καὶ ἔτους τῆς ἐξόδου των ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον, καὶ ἄρχισαν νὰ καταγράφουν ὅλους τοὺς ἄρρενες κατὰ τὶς φυλὲς καὶ κατὰ τὶς πατριαρχικὲς οἰκογένειές των, ὁμαδικῶς καὶ κατ' ἄτομον ἀπὸ τῆς ἡλικίας τῶν εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω.
19 ὃν τρόπον συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ· καὶ ἐπεσκέπησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ Σινά. 19 Οπως διέταξεν ο Κυριος τον Μωϋσήν, έτσι και εμέτρησαν τους Ισραηλίτας εις την έρημον Σινά. 19 Ὅπως ἀκριβῶς διέταξεν ὁ Κύριος τὸν Μωϋσῆν, ἔτσι καὶ ἔγινεν ἡ ἀπογραφὴ τοῦ λαοῦ εἰς τὴν ἔρημον τοῦ Σινᾶ.
20 Καὶ ἐγένοντο οἱ υἱοὶ Ρουβὴν πρωτοτόκου ᾿Ισραὴλ κατὰ συγγενείας αὐτῶν, κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν, κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, 20 Εγινε λοιπόν η αρίθμησις των αρρένων της φυλής Ρουβήν, του πρωτοτόκου υιού του Ιακώβ, από εικοσαετούς και άνω, όλων εκείνων οι οποίοι ημπορούσαν να φέρουν όπλα, κατά τας μεγάλας αυτών συγγενείας, κατά τους δήμους και κατά τας πατριαρχικάς των οικογενείας συνολικώς και ονομαστικώς. 20 Ἔγινε ἡ ἀρίθμησις ὅλων τῶν ἀρρένων τῆς φυλῆς τοῦ Ρουβήν, τοῦ πρωτοτόκου υἱοῦ τοῦ Ἰακώβ, τῶν ἀρρένων ἐκείνων ποὺ ἦσαν ἡλικίας εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω· ὅλων ὅσοι ἦσαν γεροὶ καὶ ἀρτιμελεῖς καὶ ἑπομένως ἱκανοὶ νὰ πολεμήσουν. Ἡ ἀρίθμησις ἔγινε κατὰ φυλὲς καὶ κατὰ δήμους, κατὰ πατριαρχικὲς οἰκογένειες, συνολικῶς καὶ κατ' ἄτομον ὀνομαστικῶς·
21 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Ρουβὴν ἓξ καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι. 21 Η αρίθμησις των ανδρών εκ της φυλής Ρουβήν έφθασε τας σαράντα εξ χιλιάδας πεντακοσίους. 21 ὅσοι εἶχαν καταμετρηθῇ ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Ρουβὴν ἦσαν σαράντα ἕξι χιλιάδες πεντακόσιοι (46,500).
22 τοῖς υἱοῖς Συμεὼν κατὰ συγγενείας αὐτῶν, κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν, κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, 22 Εγινεν αρίθμησις των αρρένων της φυλής του Συμεών κατά τας μεγάλας συγγενείας των, κατά τους δήμους, κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας συνολικώς και ατομικώς, όλων των από είκοσι ετών και άνω, των δυναμένων να φέρουν όπλα. 22 Ἔγινε ἡ ἀρίθμησις τῶν ἀρρένων τῆς φυλῆς Συμεὼν ποὺ ἦσαν ἡλικίας εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω· ὅλων ὅσοι ἦσαν γεροὶ καὶ ἀρτιμελεῖς καὶ ἑπομένως ἱκανοὶ νὰ πολεμήσουν. Ἡ ἀρίθμησις ἔγινε κατὰ φυλὲς καὶ κατὰ δήμους, κατὰ πατριαρχικὲς οἰκογένειες συνολικῶς καὶ κατ' ἄτομον ὀνομαστικῶς·
23 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Συμεὼν ἐννέα καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τριακόσιοι. 23 Οι αριθμηθέντες άνδρες εκ της φυλής Συμεών ανήλθον εις πεντήκοντα εννέα χιλιάδας τριακοσίους. 23 ὅσοι εἶχαν καταμετρηθῇ ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Συμεὼν ἦσαν πενήντα ἐννέα χιλιάδες τριακόσιοι (59,300).
24 τοῖς υἱοῖς ᾿Ιούδα κατὰ συγγενείας αὐτῶν, κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν, κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, 24 Εγινεν αρίθμησις όλων των αρρένων εκ της φυλής Ιούδα, από είκοσιν ετών και άνω των δυναμένων να φέρουν όπλα, κατά τας μεγάλας συγγενείας, κατά τους δήμους, κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας, εν συνόλω και κατ' άτομον. 24 Ἔγινε ἡ ἀρίθμησις τῶν ἀρρένων τῆς φυλῆς Ἰούδα, ποὺ ἦσαν ἡλικίας εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω· ὅλων ὅσοι ἦσαν γεροὶ καὶ ἀρτιμελεῖς καὶ ἑπομένως ἱκανοὶ νὰ πολεμήσουν. Ἡ ἀρίθμησις ἔγινε κατὰ φυλὲς καὶ κατὰ δήμους, κατὰ πατριαρχικὲς οἰκογένειες συνολικῶς καὶ κατ' ἄτομον ὀνομαστικῶς·
25 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Ιούδα τέσσαρες καὶ ἑβδομήκοντα χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι. 25 Οι αρίθμηθεντες άνδρες εκ της φυλής Ιούδα ανήλθον εις εβδομήκοντα τέσσαρας χιλιάδας εξακοσίους. 25 ὅσοι εἶχαν καταμετρηθῇ ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Ἰούδα ἦσαν ἑβδομῆντα τέσσερις χιλιάδες ἑξακόσιοι (74.600).
26 τοῖς υἱοῖς ᾿Ισσάχαρ κατὰ συγγενείας αὐτῶν, κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν, κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, 26 Εγινεν η απογραφή της φυλής Ισσάχαρ κατά τας μεγάλας συγγενείας αυτών, κατά τους δήμους, κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας, συνολικώς και ατομικώς, από είκοση ετών και άνω, όλων των ανδρών, που ηδύναντο να φέρουν όπλα, 26 Ἔγινε ἡ ἀρίθμησις τῶν ἀρρένων τῆς φυλῆ Ἰσσάχαρ, ποὺ ἦσαν ἡλικίας εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω· ὅλων ὅσοι ἦσαν γεροὶ καὶ ἀρτιμελεῖς καὶ ἑπομένως ἱκανοὶ νὰ πολεμήσουν. Ἡ ἀρίθμησις ἔγινε κατὰ φυλὲς καὶ κατὰ δήμους, κατὰ πατριαρχικὲς οἰκογένειες συνολικῶς καὶ κατ' ἄτομον ὀνομαστικῶς
27 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Ισσάχαρ τέσσαρες καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι. 27 και ο αριθμός αυτός εκ της φυλής Ισσάχαρ άφθασε τας πεντήκοντα τέσσαρας χιλιάδας τετρακοσίους. 27 ὅσοι εἶχαν καταμετρηθῇ ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Ἰσσάχαρ ἦσαν πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιοι (54.400).
28 τοῖς υἱοῖς Ζαβουλὼν κατὰ συγγενείας αὐτῶν, κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, κατ' ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν, κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, 28 Εγινεν αρίθμησις των υιών της φυλής Ζαβουλών κατά τας μεγάλας συγγενείας των, κατά τους δήμους, κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας των, συνολικώς και ατομικώς, δι' όλους τους από είκοσιν ετών και άνω άρρενας, τους δυναμένους να φέρουν όπλα, 28 Ἐγινε ἡ ἀρίθμησις τῶν ἀρρένων τῆς φυλῆς Ζαβουλών, ποὺ ἦσαν ἡλικίας εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω· ὅλων ὅσοι ἦσαν γεροὶ καὶ ἀρτιμελεῖς καὶ ἑπομένως ἱκανοὶ νὰ πολεμήσουν. Ἡ ἀρίθμησις ἔγινε κατὰ φυλὲς καὶ κατὰ δήμους, κατὰ πατριαρχικὲς οἰκογένειες συνολικῶς καὶ κατ' ἄτομον ὀνομαστικῶς·
29 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Ζαβουλὼν ἑπτὰ καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι. 29 και ο αριθμός αυτών από την φυλήν Ζαβουλών ανήλθεν εις πεντήκοντα επτά χιλιάδας τετρακοσίους. 29 ὅσοι εἶχαν καταμετρηθῇ ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Ζαβουλὼν ἦσαν πενήντα ἑπτὰ χιλιάδες τετρακόσιοι (57.400).
30 τοῖς υἱοῖς ᾿Ιωσὴφ υἱοῖς ᾿Εφραὶμ κατὰ συγγενείας αὐτῶν, κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν, κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, 30 Εγινεν αρίθμησις εις τας φυλάς των δύο υιών του Ιωσήφ, του Εφραίμ πρώτον κατά τας μεγάλας συγγενείας, κατά τους δήμους, κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας των, συνολικώς και ατομικώς όλων των αρρένων, οι οποίοι ηδύναντο να φέρουν όπλα. 30 Ἐγινε ἡ ἀρίθμησις τῶν ἀρρένων τῆς φυλῆς Ἐφραίμ, υἱοῦ τοῦ Ἰωσήφ, ποὺ ἦσαν ἡλικίας εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω· ὅλων ὅσοι ἦσαν γεροὶ καὶ ἀρτιμελεῖς καὶ ἑπομένως ἱκανοὶ νὰ πολεμήσουν. Ἡ ἀρίθμησις ἔγινε κατὰ φυλὲς καὶ κατὰ δήμους, κατὰ πατριαρχικὲς οἰκογένειες συνολικῶς καὶ κατ' ἄτομον ὀνομαστικῶς·
31 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Εφραὶμ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι. 31 Ο αριθμός των απογραφέντων από την φυλήν Εφραίμ ανήλθεν εις τεσσαράκοντα χιλιάδας πεντακοσίους. 31 ὅσοι εἶχαν καταμετρηθῇ ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Ἐφραὶμ ἦσαν σαράντα χιλιάδες πεντακόσιοι (40.500).
32 τοῖςυἱοῖς Μανασσῆ κατὰ συγγενείας αὐτῶν, κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν, κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, 32 Εγινεν αρίθμησις της φυλής του Μανασσή, υιού του Ιωσήφ, κατά τας μεγάλας συγγενείας, κατά δήμους, κατά πατριαρχικάς οικογενείας, εν συνόλω και κατ' άτομον, όλων των αρρένων από είκοσι ετών και άνω, των δυναμένων να φέρουν όπλα. 32 Ἔγινε ἡ ἀρίθμησις τῶν ἀρρένων τῆς φυλῆς Μανασσῆ, ποὺ ἦσαν ἡλικίας εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω· ὅλων ὅσοι ἦσαν γεροὶ καὶ ἀρτιμελεῖς καὶ ἑπομένως ἱκανοὶ νὰ πολεμήσουν. Ἡ ἀρίθμησις ἔγινε κατὰ φυλὲς καὶ κατὰ δήμους, κατὰ πατριαρχικὲς οἰκογένειες συνολικῶς καὶ κατ' ἄτομον ὀνομαστικῶς·
33 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Μανασσῆ δύο καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ διακόσιοι. 33 Το σύνολον των απογραφέντων από την φυλήν Μανασσή ανήλθεν εις τριάκοντα δύο χιλιάδας διακοσίους. 33 ὅσοι εἶχαν καταμετρηθῇ ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Μανασσῆ ἦσαν τριάντα δύο χιλιάδες διακόσιοι (32.200).
34 τοῖςυἱοῖς Βενιαμὶν κατὰ συγγενείας αὐτῶν, κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν, κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, 34 Εγινεν αρίθμησις της φυλής Βενιαμίν κατά τας μεγάλας συγγενείας, κατά δήμους, κατά πατριαρχικάς οικογενείας, εν συνόλω και κατ' άτομον, όλων των αρρένων, όσοι ηδύναντο να φέρουν όπλα, από είκοσι ετών και άνω 34 Ἔγινε ἡ ἀρίθμησις τῶν ἀρρένων τῆς φυλῆς Βενιαμίν, ποὺ ἦσαν ἡλικίας εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω· ὅλων ὅσοι ἦσαν γεροὶ καὶ ἀρτιμελεῖς καὶ ἑπομένως ἱκανοὶ να πολεμήσουν. Ἡ ἀρίθμησις ἔγινε κατὰ φυλὲς καὶ κατὰ δήμους, κατὰ πατριαρχικὲς οἰκογένειες συνολικῶς καὶ κατ' ἄτομον ὀνομαστικῶς·
35 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Βενιαμὶν πέντε καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι. 35 και το σύνολον των απογραφέντων εκ της φυλής Βενιαμίν ανήλθεν εις τριάκοντα πέντε χιλιάδας τετρακοσίους. 35 ὅσοι εἶχαν καταμετρηθῇ ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Βενιαμὶν ἦσαν τριάντα πέντε χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι (35.400).
36 τοῖςυἱοῖς Γὰδ κατὰ συγγενείας αὐτῶν, κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν, κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, 36 Εγινεν απογραφή των υιών της φυλής Γαδ κατά τας μεγάλας συγγενείας, κατά δήμους, κατά πατριαρχικάς οικογενείας, συνολικώς και ατομικώς, όλων των αρρένων, των δυναμένων να φέρουν όπλα από είκοσι ετών και άνω. 36 Ἔγινε ἡ ἀρίθμησις τῶν ἀρρένων τῆς φυλῆς Γάδ, ποὺ ἦσαν ἡλικίας εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω· ὅλων ὅσοι ἦσαν γεροὶ καὶ ἀρτιμελεῖς καὶ ἑπομένως ἱκανοὶ νὰ πολεμήσουν. Ἡ ἀρίθμησις ἔγινε κατὰ φυλὲς καὶ κατὰ δήμους, κατὰ πατριαρχικὲς οἰκογένειες συνολικῶς καὶ κατ' ἄτομον ὀνομαστικῶς·
37 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Γὰδ πέντε καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι καὶ πεντήκοντα. 37 Το σύνολον των απογραφέντων από την φυλήν Γαδ ανήλθεν εις τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδας εξακοσίους πεντήκοντα. 37 ὅσοι εἶχαν καταμετρηθῇ ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Γὰδ ἦσαν σαράντα πέντε χιλιάδες ἑξακόσιοι πενήντα (45.650).
38 τοῖςυἱοῖς Δὰν κατὰ συγγενείας αὐτῶν, κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν, κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, 38 Εγινεν αρίθμησις των υιών της φυλής Δαν κατά τας μεγάλας αυτών συγγενείας, κατά δήμους, κατά πατριαρχικάς οικογενείας, συνολικώς και ατομικώς, όλων των αρρένων από είκοσι ετών και άνω των δυναμένων να φέρουν όπλα. 38 Ἔγινε ἡ ἀρίθμησις τῶν ἀρρένων τῆς φυλῆς Δάν, ποὺ ἦσαν ἡλικίας εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω · ὅλων ὅσοι ἦσαν γεροὶ καὶ ἀρτιμελεῖς καὶ ἑπομένως ἱκανοὶ νὰ πολεμήσουν. Ἡ ἀρίθμησις ἔγινε κατὰ φυλὲς καὶ κατὰ δήμους, κατὰ πατριαρχικὲς οἰκογένειες συνολικῶς καὶ κατ' ἄτομον ὀνομαστικῶς·
39 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Δὰν δύο καὶ ἑξήκοντα χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι. 39 Οι απογραφέντες εκ της φυλής του Δαν ανήλθον εις εξήκοντα δύο χιλιάδας επτακοσίους. 39 ὅσοι εἶχαν καταμετρηθῇ ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Δὰν ἦσαν ἑξῆντα δύο χιλιάδες ἑπτακόσιοι (62.700).
40 τοῖςυἱοῖς ᾿Ασὴρ κατὰ συγγενείας αὐτῶν, κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν, κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, 40 Εγινεν αρίθμησις των υιών της φυλής Ασήρ κατά τας μεγάλας συγγενείας των, κατά δήμους, κατά πατριαρχικάς οικογενείας, συνολικώς και ατομικώς, όλων των άνω των είκοσι ετών αρρένων, των δυναμένων να φέρουν όπλα. 40 Ἔγινε ἡ ἀρίθμησις τῶν ἀρρένων τῆς φυλῆς Ἀσήρ, ποὺ ἦσαν ἡλικίας εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω· ὅλων ὅσοι ἦσαν γεροὶ καὶ ἀρτιμελεῖς καὶ ἑπομένως ἱκανοὶ νὰ πολεμήσουν. Ἡ ἀρίθμησις ἔγινε κατὰ φυλὲς καὶ κατὰ δήμους, κατὰ πατριαρχικὲς οἰκογένειες συνολικῶς καὶ κατ' ἄτομον ὀνομαστικῶς·
41 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Ασὴρ μία καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι. 41 Ο αριθμός των απογραφέντων εκ της φυλής του Ασήρ ανήλθεν εις τεσσαράκοντα μίαν χιλιάδας πεντακοσίους. 41 ὅσοι εἶχαν καταμετρηθῇ ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Ἀσὴρ ἦσαν σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιοι (41.500).
42 τοῖςυἱοῖς Νεφθαλὶ κατὰ συγγενείας αὐτῶν, κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν, κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, 42 Εγινε αρίθμησις της φυλής του Νεφθαλίμ κατά τας μεγάλας συγγενείας αυτών, κατά δήμους, κατά πατριαρχικάς οικογενείας, εν συνόλω και κατ' άτομον, όλων των αρρένων από είκοσι ετών και άνω των δυναμένων να φέρουν όπλα. 42 Ἔγινε ἡ ἀρίθμησις τῶν ἀρρένων τῆς φυλῆς Νεφθαλί, ποὺ ἦσαν ἡλικίας εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω· ὅλων ὅσοι ἦσαν γεροὶ καὶ ἀρτιμελεῖς καὶ ἑπομένως ἱκανοὶ να πολεμήσουν. ἡ ἀρίθμησις ἔγινε κατὰ φυλὲς καὶ κατὰ δήμους, κατὰ πατριαρχικὲς οἰκογένειες συνολικῶς καὶ κατ' ἄτομον ὀνομαστικῶς·
43 ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Νεφθαλὶ τρεῖς καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι. 43 Ο αριθμός των απογραφέντων εκ της φυλής του Νεφθαλίμ ανήλθεν εις πεντήκοντα τρεις χιλιάδας τετρακοσίους. 43 ὅσοι εἶχαν καταμετρηθῆ ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Νεφθαλὶ ἦσαν πενήντα τρεῖς χιλιάδες τετρακόσιοι (53.400).
44 αὕτη ἡ ἐπίσκεψις, ἣν ἐπεσκέψαντο Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν καὶ οἱ ἄρχοντες ᾿Ισραήλ, δώδεκα ἄνδρες· ἀνὴρ εἷς κατὰ φυλὴν μίαν, κατὰ φυλὴν οἴκων πατριᾶς ἦσαν. 44 Αυτή ήτο η αρίθμησις και η απογραφή, την οποίαν έκαμαν ο Μωϋσής, ο Ααρών και οι δώδεκα Ισραηλίται άρχοντες, ένας από κάθε φυλήν, φύλαρχος μιας πατριαρχικής οικογενείας. 44 Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπιθεώρησις, ἡ ἀπογραφῇ καὶ ἡ ἀρίθμησις, ποὺ ἔκαμαν οἱ Μωϋσῆς καὶ Ἀαρὼν καὶ οἱ δώδεκα ἄρχοντες τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ· ἕνας ἄρχων ἀπὸ κάθε φυλήν, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ ἀρχηγὸς κάθε πατριαρχικῆς οἰκογενείας.
45 καὶ ἐγένετο πᾶσα ἡ ἐπίσκεψις υἱῶν ᾿Ισραὴλ σὺν δυνάμει αὐτῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος παρατάξασθαι ἐν ᾿Ισραήλ, 45 Απαντες οι αριθμηθέντες και καταγραφέντες Ισραηλίται, κατά ομάδας ωργανωμένας, από εικοσαετούς και άνω, οι οποίοι ηδύναντο να φέρουν όπλα και να παραταχθούν εις πόλεμον, 45 Καὶ ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῆς ἀπογραφῆς τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ κατὰ ὠργανωμένες ὁμάδες, ἀπὸ τῆς ἡλικίας τῶν εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω, οἱ ὁποῖοι ἦσαν γεροὶ καὶ ἀρτιμελεῖς καὶ ἑπομένως ἱκανοὶ νὰ πολεμήσουν,
46 ἑξακόσιαι χιλιάδες καὶ τρισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι καὶ πεντήκοντα. 46 ήσαν εξακόσιαι τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι πεντήκοντα. 46 ἦτο ἑξακόσιες τρεῖς χιλιάδες πεντακόσιοι πενήντα (603.550).
47 Οἱ δὲ Λευῖται ἐκ τῆς φυλῆς πατριᾶς αὐτῶν οὐκ ἐπεσκέπησαν ἐν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ. 47 Οι δε καταγόμενοι εκ της φυλής και πατριάς Λευϊ, οι Λευΐται, δεν ηριθμήθησαν και δεν κατεγράφησαν μεταξύ των Ισραηλιτών, 47 Ἡ φυλὴ τοῦ Λευῒ ὅμως δὲν ἐπεθεωρήθη, ὥστε νὰ ἀπογραφοῦν καὶ μετρηθοῦν οἱ ἀπόγονοι τοῦ Λευῒ μεταξὺ τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ,
48 καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 48 διότι ο Κυριος ελάλησε προς τον Μωϋσήν λέγων· 48 διότι ὁ Κύριος ἐμίλησεν εἰς τὸν Μωϋσῆν καὶ εἶπε:
49 ὅρα, τὴν φυλὴν Λευὶ οὐ συνεπισκέψῃ, καὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν οὐ λήψῃ ἐν μέσῳ υἱῶν ᾿Ισραήλ. 49 “πρόσεχε ! Την φυλήν του Λευϊ δεν θα την καταμετρήσης και δεν θα συμπεριλάβης τον αριθμόν των Λευϊτών μεταξύ των άλλων Ισραηλιτών, 49 «Πρόσεξε! Τὴν φυλὴν τοῦ Λευῒ δὲν θὰ τὴν ἐπιθεωρήσῃς καὶ δὲν θὰ ἀπογράψῃς οὔτε θὰ ἀριθμήσῃς τὸ σύνολον τῶν ἀπογόνων της μεταξὺ τῶν ἄλλων Ἰσραηλιτῶν·
50 καὶ σὺ ἐπίστησον τοὺς Λευίτας ἐπὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ ἐπὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ ἐπὶ πάντα ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ· αὐτοὶ ἀροῦσι τὴν σκηνὴν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ αὐτοὶ λειτουργήσουσιν ἐν αὐτῇ καὶ κύκλῳ τῆς σκηνῆς παρεμβαλοῦσι. 50 αλλά να ορίσης τους Λευΐτας εις την υπηρεσίαν της Σκηνής του Μαρτυρίου, να αναθέσης εις αυτούς την φροντίδα δι' όλα τα σκεύη της Σκηνής και δι' όλα όσα υπάρχουν εις αυτήν. Αυτοί θα σηκώνουν και θα μεταφέρουν την Σκηνήν και όλα τα σκεύη της, αυτοί θα υπηρετούν εις αυτήν και γύρω από την Σκηνήν θα κατασκηνώνουν. 50 ἀντὶ αὐτοῦ νὰ ἀναθέσῃς εἰς τοὺς ἀπογόνους τῆς φυλῆς τοῦ Λευῒ τὴν φροντίδα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου καὶ τὴν φροντίδα ὅλων τῶν ἱερῶν σκευῶν τῆς Σκηνῆς καὶ ὅλων ἐκείνων, ποὺ ὑπάρχουν εἰς αὐτήν. Οἱ Λευῖται θὰ λύουν, θὰ σηκώνουν καὶ θὰ μεταφέρουν τὴν Σκηνὴν καὶ ὅλα τὰ σκεύη της· αὐτοὶ θὰ ὑπηρετοῦν ὡς βοηθοὶ τῶν ἱερέων μέσα εἰς τὴν Σκηνὴν καὶ αὐτοὶ θὰ στρατοπεδεύουν γύρω ἀπὸ τὴν Σκηνήν.
51 καὶ ἐν τῷ ἐξαίρειν τὴν σκηνήν, καθελοῦσιν αὐτὴν οἱ Λευῖται, καὶ ἐν τῷ παρεμβάλλειν τὴν σκηνήν, ἀναστήσουσι· καὶ ὁ ἀλλογενὴς ὁ προσπορευόμενος ἀποθανέτω. 51 Οταν πρόκειται να μεταφέρουν την Σκηνήν, αυτοί θα την διαλύουν και όταν πρόκειται να κατασκηνώσετε, αυτοί θα την στήνουν. Καθε άλλος μη Λευΐτης, ο οποίος ήθελε πλησιάσει την Σκηνήν, θα αποθνήσκη. 51 ἀντὶ αὐτοῦ νὰ ἀναθέσῃς εἰς τοὺς ἀπογόνους τῆς φυλῆς τοῦ Λευῒ τὴν φροντίδα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου καὶ τὴν φροντίδα ὅλων τῶν ἱερῶν σκευῶν τῆς Σκηνῆς καὶ ὅλων ἐκείνων, ποὺ ὑπάρχουν εἰς αὐτήν. Οἱ Λευῖται θὰ λύουν, θὰ σηκώνουν καὶ θὰ μεταφέρουν τὴν Σκηνὴν καὶ ὅλα τὰ σκεύη της· αὐτοὶ θὰ ὑπηρετοῦν ὡς βοηθοὶ τῶν ἱερέων μέσα εἰς τὴν Σκηνὴν καὶ αὐτοὶ θὰ στρατοπεδεύουν γύρω ἀπὸ τὴν Σκηνήν.
52 καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, ἀνὴρ ἐν τῇ ἑαυτοῦ τάξει καὶ ἀνὴρ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ ἡγεμονίαν σὺν δυνάμει αὐτῶν. 52 Οι δε άλλοι Ισραηλίται θα στρατοπεδεύουν καθένας κατά την καθωρισμένην ομάδα αυτού υπό τον αρχηγόν αυτού και κατά την φυλήν εις την οποίαν ανήκει. 52 Οἱ ὑπόλοιποι Ἰσραηλῖται (ἐκτὸς τῶν Λευϊτῶν) θὰ στρατοπεδεύουν ὁ καθένας εἰς ὡρισμένην θέσιν, κάτω ἀπὸ τὴν ἀρχηγίαν τοῦ ἄρχοντός του, ἀναλόγως τῆς (ὠργανωμένης στρατιωτικῆς μονάδος εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκει.
53 οἱ δὲ Λευῖται παρεμβαλλέτωσαν ἐναντίοι κύκλῳ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ οὐκ ἔσται ἁμάρτημα ἐν υἱοῖς ᾿Ισραήλ· καὶ φυλάξουσιν οἱ Λευῖται αὐτοὶ τὴν φυλακὴν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. 53 Οι Λευίται όμως θα κατασκηνώσουν απέναντι των άλλων Ισραηλιτών κύκλω εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου ώστε οι Ισραηλίται να μη έρχωνται εις επαφήν με την Σκηνήν και έτσι αμαρτάνουν. Μονον οι Λευίται θα είναι οι φρουροί και οι φύλακες της Σκηνής του Μαρτυρίου”. 53 Ἐνῳ οἱ Λευῖται θὰ στρατοπεδεύουν ἀπέναντι τῶν ἄλλων Ἰσραηλιτῶν γύρω - γύρω ἀπὸ τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου ἔτσι, ὥστε νὰ μὴ πλησιάζουν οἱ ἄλλοι Ἰσραηλῖται κοντὰ εἰς τὴν Σκηνὴν καὶ ἁμαρτάνουν, ὁπότε θὰ τιμωρηθοῦν. Μόνον οἱ Λευῖται θὰ εἶναι οἱ φύλακες καὶ οἱ φρουροὶ τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου».
54 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ κατὰ πάντα, ἃ ἐνετείλατο Κύριος τῷ Μωυσῇ καὶ ᾿Αραρών, οὕτως ἐποίησαν. 54 Οι Ισραηλίται εξετέλεσαν κατά πάντα, όλα όσα ο Κυριος είχε διατάξει τον Μωϋσήν και τον Ααρών. Οπως είχε διατάξει, έτσι και έκαμαν. 54 Καὶ οἱ Ἰσραηλῖται συνεμορφώθησαν εἰς ὅλα, ὅσα διέταξεν ὁ Κύριος τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Ἄαρων· ὅπως τοὺς διέταξεν ὁ Κύριος, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ἔκαμαν.