Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ανατ: 07:07
Δύση: 18:12
Σελ. 14 ημ.
54-312
16ος χρόνος, 5851η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΑΡΙΘΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 (ΚϚ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐγένετο μετὰ τὴν πληγὴν καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ ᾿Ελεάζαρ τὸν ἱερέα λέγων· 1 Επειτα από την τιμωρίαν αυτήν, ο Κυριος ωμίλησε προς τον Μωϋσήν και τον Ελεάζαρ τον αρχιερέα, λέγων· 1 Μετὰ τὸ θανατικόν, μὲ τὸ ὁποῖον ἐτιμώρησεν ὁ Θεὸς τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαόν, συνέβη τοῦτο. Ὁ Κύριος ἐμίλησε εἰς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν ἀρχιερέα Ἐλεάζαρ καὶ εἶπε:
2 λαβὲ τὴν ἀρχὴν πάσης συναγωγῆς υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος παρατάξασθαι ἐν ᾿Ισραήλ. 2 “κάμε αρίθμησιν όλου του ισραηλιτικού λαού κατά φυλάς από είκοσι ετών και άνω, όλων αυτών οι οποίοι δύνανται να λάβουν μέρος εις πόλεμον”. 2 «Ἀριθμήσετε καὶ κάμετε ἀπογραφὴν ὅλου τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ἀπὸ τῆς ἡλικίας τῶν εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω κατὰ φυλὲς καὶ κατὰ πατριαρχικὲς οἰκογένειες· νὰ ἀριθμήσετε καὶ νὰ ἀπογράψετε ὅλους, ὅσοι εἶναι γεροὶ καὶ ἀρτιμελεῖς μεταξὺ τῶν Ἰσραηλιτῶν καὶ ἑπομένως ἱκανοὶ νὰ πολεμήσουν».
3 καὶ ἐλάλησε Μωυσῆς καὶ ᾿Ελεάζαρ ὁ ἱερεὺς ἐν ᾿Αραβὼθ Μωὰβ ἐπὶ τοῦ ᾿Ιορδάνου κατὰ ῾Ιεριχὼ λέγων· 3 Ο Μωϋσής και Ελεάζαρ ο αρχιερεύς ωμίλησαν προς τον ισραηλιτικόν λαόν εις την περιοχήν Αραβώθ της χώρας των Μωαβιτών, πλησίον του Ιορδάνου απέναντι από την Ιεριχώ και είπαν· 3 Ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ ἱερεὺς Ἐλεάζαρ ἐμίλησαν εἰς τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαόν, ποὺ εὑρίσκετο εἰς τὴν περιοχὴν Ἀραβὼθ τῆς χώρας τῶν Μωαβιτῶν κοντὰ εἰς τὸν Ἰορδάνην, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ἱεριχώ, καὶ εἶπαν:
4 ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, ὃν τρόπον συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου· 4 “όλοι οι Ισραηλίται όσοι εξήλθαν από την γην Αιγύπτου και είναι σήμερον ηλικίας είκοσι ετών και άνω, ας αριθμηθούν, σύμφωνα με την διαταγήν που έδωσεν ο Κυριος στον Μωϋσήν. 4 «Ἀπὸ τῆς ἡλικίας τῶν εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω, ὅπως ἀκριβῶς διέταξεν ὁ Κύριος τὸν Μωϋσῆ, ἂς ἀριθμηθοῦν καὶ ἂς ἀπογραφοῦν οἱ Ἰσραηλῖται, ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὴν δουλείαν τῆς Αἰγύπτου».
5 Ρουβὴν πρωτότοκος ᾿Ισραήλ. υἱοὶ δὲ Ρουβήν· ᾿Ενὼχ καὶ δῆμος τοῦ ᾿Ενώχ· τῷ Φαλλοὺ δῆμος τοῦ Φαλλουΐ· 5 Ο Ρουβήν ήτο πρωτότοκος υιός του Ιακώβ. Υιοί δε του Ρουβήν ήσαν· Ο Ενώχ και ο δήμος, ο οποίος προήλθεν από τον Ενώχ. Ο Φαλλού, στον οποίον ανήκει ο δήμος Φαλλουΐ. 5 Ὁ Ρουβὴν ἦταν τὸ πρωτότοκον παιδὶ τοῦ Ἰακώβ. Οἱ υἱοὶ δὲ τοῦ Ρουβὴν ἦσαν ὁ Ἐνώχ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος (ἡ οἰκογένεια) τῶν Ἐνωχιτῶν· ὁ Φαλλού, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Φαλλουϊῶν·
6 τῷ ᾿Ασρὼν δῆμος τοῦ ᾿Ασρωνί· τῷ Χαρμὶ δῆμος τοῦ Χαρμί. 6 Ο Ασρών και ο δήμος του Ασρών· ο Χαρμί και ο δήμος που ανήκει στον Χαρμί. 6 ὁ Ἀσρών, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἀσρωνιτῶν· ὁ Χαρμί, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Χαρμιτῶν.
7 οὗτοι δῆμοι Ρουβήν· καὶ ἐγένετο ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν τρεῖς καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι καὶ τριάκοντα. 7 Αυτοί ήσαν οι δήμοι της φυλής του Ρουβήν. Εγινε καταμέτρησις αυτών και ευρέθη ότι ήσαν τεσσαράκοντα τρεις χιλιάδες επτακόσιοι τριάκοντα. 7 Αὐτοὶ εἶναι οἱ δῆμοι τῶν Ρουβηνιτῶν. Ἔγινε ἡ καταμέτρησίς των καὶ ὅσοι εἶχαν ἀριθμηθῇ καὶ ἀπογραφῇ, ἔφθασαν ὶς σαράντα τρεῖς χιλιάδες ἑπτακοσίους τριάντα (43.730).
8 καὶ υἱοὶ Φαλλοὺ ῾Ελιάβ. 8 Υιός του Φαλλού ήτο ο Ελιάβ. 8 Υἱὸς εἰς τὸν Φαλλοῦ ἦταν μόνον ἕνας· ὁ Ἐλιάβ.
9 καὶ υἱοὶ ῾Ελιάβ· Ναμουὴλ καὶ Δαθὰν καὶ ᾿Αβειρών· οὗτοι ἐπίκλητοι τῆς συναγωγῆς, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπισυστάντες ἐπὶ Μωυσῆν καὶ ᾿Ααρὼν ἐν τῇ συναγωγῇ Κορέ, ἐν τῇ ἐπισυστάσει Κυρίου, 9 Υιοί του Ελιάβ ήσαν, ο Ναμουήλ, ο Δαθάν και ο Αβειρών. Αυτοί ήσαν επίσημοι μεταξύ των Ισραηλιτών. Αυτοί ήσαν που επανεστάτησαν εναντίον του Μωϋσέως και του Ααρών μαζή με τους οπαδούς του Κορέ, τότε που έκαναν επανάστασιν κατά του Κυρίου, 9 Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐλιὰβ ἦσαν οἱ Ναμουήλ, Ἀαθὰν καὶ Ἀβειρών. Ὁ Δαθὰν καὶ ὁ Ἀβειρὼν ἦσαν ἐπίσημα πρόσωπα τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ· αὐτοὶ εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἐγόγγυσαν καὶ ἐπανεστάτησαν κατὰ τοῦ Μωϋσῆ καὶ τοῦ ἀρχιερέως Ἀαρὼν μὲ τὴν ὁμάδα τοῦ Κορέ, ποὺ ἦσαν ὁμόφρονές τους, ὅταν ἐπανεστάτησαν κατὰ τοῦ Κυρίου.
10 καὶ ἀνοίξασα ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς κατέπιεν αὐτοὺς καὶ Κορὲ ἐν τῷ θανάτῳ τῆς συναγωγῆς αὐτοῦ, ὅτε κατέφαγε τὸ πῦρ τοὺς πεντήκοντα καὶ διακοσίους, καὶ ἐγενήθησαν ἐν σημείῳ, 10 ότέ ήνοιξεν η γη το στόμα της και κατέπιε και εθανάτωσεν αυτούς μαζή με τον Κορέ και τους οπαδούς του και ότε πυρ κατέφαγε και τους άλλους διακοσίους πεντήκοντα στασιαστάς. Ολοι αυτοί έγιναν σημείον και σωφρονιστικόν γεγονός στους άλλους δια της τιμωρίας των εκ μέρους της δικαιοσύνης του Θεού. 10 Καὶ ἡ γῆ, ἀφοῦ ἄνοιξε τὸ στόμα της, τοὺς ἐκατάπιε μαζὶ μὲ τὸν Κορὲ καὶ τοὺς ὁμόφρονές του, ὅταν ὅλη ἐκείνη ἡ ὁμάδα ἀπέθανε, τὴν ὥραν ποὺ ἡ φωτιὰ κατέφαγε τοὺς διακοσίους πενῆντα ἄνδρες. Ὅλοι αὐτοί, ἐξ ἀφορμῆς τῆς τιμωρίας τους, ἔγιναν παράδειγμα διὰ τὸν σωφρονισμὸν τοῦ λαοῦ·
11 οἱ δὲ υἱοὶ Κορὲ οὐκ ἀπέθανον. 11 Οι υιοί όμως του Κορέ δεν απέθανον. 11 ἂν καὶ δὲν ἀπέθαναν ὅλοι οἰ υἱοὶ τοῦ Κορέ.
12 καὶ οἱ υἱοὶ Συμεών· ὁ δῆμος τῶν υἱῶν Συμεών· τῷ Ναμουὴλ δῆμος ὁ Ναμουηλί· τῷ ᾿Ιαμὶν δῆμος ὁ ᾿Ιαμινί· τῷ ᾿Ιαχὶν δῆμος ᾿Ιαχινί· 12 Οι υιοί του Συμεών μαζή με τους δήμους αυτών ήσαν· Ο Ναμουήλ και ο δήμος Ναμουηλί· ο Ιαμίν και ο δήμος Ιαμινί, ο Ιαχίν και ο δήμος Ιαχινί· 12 Οἱ υἱοὶ τοῦ Συμεών μὲ τοὺς ὁμωνύμους δήμους (οἰκογενείας) των εἶναι οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ Ναμουήλ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ναμουηλιτῶν. Ὁ Ἰαμίν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἰαμινιτῶν. Ὁ Ἰαχίν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἰαχινιτῶν.
13 τῷ Ζαρὰ δῆμος ὁ Ζαραΐ· τῷ Σαοὺλ δῆμος ὁ Σαουλί. 13 ο Ζαρά και ο δήμος Ζαραΐ· ο Σαούλ και ο δήμος Σαουλί. 13 Ὁ Ζαρά, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ζαραϊτῶν. Ὁ Σαούλ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Σαουλιτῶν.
14 οὗτοι δῆμοι Συμεὼν ἐκ τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν, δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδες καὶ διακόσιοι. 14 Αυτοί είναι οι δήμοι της φυλής Συμεών, των οποίων οι άνδρες αριθμηθέντες ανήλθον εις είκοσιδυο χιλιάδας διακοσίους. 14 Αὐτοὶ εἶναί οἱ δῆμοι τῶν Συμεωνιτῶν. Ἀπὸ τὴν καταμέτρησιν καὶ ἀρίθμησίν των εὑρέθησαν ὅτι ἦσαν εἴκοσι δύο χιλιάδες διακόσιοι (22.200).
15 υἱοὶ δὲ ᾿Ιούδα· ῍Ηρ καὶ Αὐνάν· καὶ ἀπέθανεν ῍Ηρ καὶ Αὐνὰν ἐν γῇ Χαναάν. 15 Υιοί δε του Ιούδα ήσαν, εκτός εκείνων που αναφέρονται κατωτέρω, ο Ηρ και ο Αυνάν. Αυτοί όμως, ο Ηρ και ο Αυνάν, απέθανον εις την χώραν Χαναάν. 15 Οἱ υἱοὶ δὲ τοῦ Ἰούδα ἦσαν (μεταξὺ ἄλλων) ὀ Ἢρ καὶ ὁ Αὐνὰν καὶ ὁ Ἢρ καὶ ὁ Αὐνὰν ἀπέθαναν εἰς τὴν γῆν Χαναάν.
16 καὶ ἐγένοντο οἱ υἱοὶ ᾿Ιούδα κατὰ δήμους αὐτῶν· τῷ Σηλὼμ δῆμος ὁ Σηλωνί· τῷ Φαρὲς δῆμος ὁ Φαρεσί· τῷ Ζαρὰ δῆμος ὁ Ζαραΐ. 16 Οι άλλοι υιοί του Ιούδα και οι δήμοι αυτών ήσαν· Ο Σηλώμ και ο δήμος Σηλωνί· ο Φαρές και ο δήμος Φαρεσί· ο Ζαρά και ο δήμος Ζαραΐ. 16 Ἔτσι οἱ ὑπόλοιποι υἱοὶ τοῦ Ἰούδα μὲ τοὺς ὁμωνύμους δήμους (οἰκογενείας) των εἶναι οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ Σηλώμ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Σηλωνιτῶν· ὁ Φαρές, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Φαρεσιτῶν· ὁ Ζαρά, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ζαραϊτῶν.
17 καὶ ἐγένοντο οἱ υἱοὶ Φαρές· τῷ ᾿Ασρὼν δῆμος ὁ ᾿Ασρωνί· τῷ ᾿Ιαμούν, δῆμος ὁ ᾿Ιαμουνί. 17 Υιοί δε του Φαρές ήσαν· ο Ασρών και ο δήμος Ασρωνί· ο Ιαμούν και ο δήμος Ιαμουνί. 17 Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Φαρὲς ἦσαν: Ὁ Ἀσρών, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἀσρωνιτῶν· ὁ Ἰαμούν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἰαμουνιτῶν.
18 οὗτοι δῆμοι τοῦ ᾿Ιούδα κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν αὐτῶν, ἓξ καὶ ἑβδομήκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι. 18 Αυτοί ήσαν οι δήμοι της φυλής Ιούδα. Κατά δε την καταμέτρησίν των ευρέθη ότι ήσαν εβδομήκοντα εξ χιλιάδες πεντακόσιοι. 18 Αὐτοὶ εἶναι οἱ δῆμοι τῆς φυλῆς τοῦ Ἰούδα. Κατὰ τὴν καταμέτρησιν καὶ ἀρίθμησίν των εὑρέθησαν ὅτι ἦσαν ἑβδομῆντα ἕξι χιλιάδες πεντακόσιοι (76.500).
19 καὶ υἱοὶ ᾿Ισσάχαρ κατὰ δήμους αὐτῶν· τῷ Θωλᾷ δῆμος ὁ Θωλαΐ· τῷ Φουᾷ δῆμος ὁ Φουαΐ· 19 Υιοί του Ισσάχαρ και οι δήμοι αυτών ήσαν· Ο Θωλά και ο δήμος Θωλαΐ· ο Φουά και ο δήμος Φουαΐ. 19 Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσσάχαρ μὲ τοὺς ὁμωνύμους δήμους (οἰκογενείας) των εἶναι οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ Θωλά, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Θωλαϊτῶν· ὁ Φουά, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Φουαϊτῶν·
20 τῷ ᾿Ιασοὺβ δῆμος ὁ ᾿Ιασουβί· τῷ Σαμρὰμ δῆμος ὁ Σαμραμί. 20 ο Ιασούβ και ο δήμος Ιασουβί· ο Σαμράμ και ο δήμος Σαμραμί. 20 ὁ Ἰασούβ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἰασουβιτῶν· ὁ Σαμράμ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Σαμραμιτῶν.
21 οὗτοι δῆμοι ᾿Ισσάχαρ ἐξ ἐπισκέψεως αὐτῶν, τέσσαρες καὶ ἑξήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι. 21 Αυτοί ήσαν οι δήμοι της φυλής Ισσάχαρ. Κατά δε την καταμέτρησίν των ευρέθη ότι ήσαν εξήκοντα τεσσάρες χιλιάδες τετρακόσιοι άνδρες. 21 Αὐτοὶ εἶναι οἱ δῆμοι τῆς φυλῆς τοῦ Ἰσσάχαρ· ἀπὸ τὴν καταμέτρησιν καὶ ἀρίθμησίν των εὑρέθησαν ὅτι ἦσαν ἑξῆντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιοι (64.400).
22 υἱοὶ Ζαβουλὼν κατὰ δήμους αὐτῶν· τῷ Σαρὲδ δῆμος ὁ Σαρεδί· τῷ ᾿Αλλὼν δῆμος ὁ ᾿Αλλωνί· τῷ ᾿Αλλὴλ δῆμος ὁ ᾿Αλληλί· 22 Υιοί του Ζαβουλών μαζή με τους δήμους των ήσαν· Ο Σαρέδ και ο δήμος Σαρεδί· ο Αλλών και ο δήμος Αλλωνί· ο Αλλήλ και ο δήμος Αλληλί. 22 Οἱ υἱοὶ τοῦ Ζαβουλὼν μὲ τοὺς ὁμωνύμους δήμους (οἰκογενείας) των ἦσαν: Ὁ Σαρέδ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Σαρεδιτῶν· ὁ Ἀλλών, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἀλλωνιτ·ῶν· ὁ Ἀλλήλ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἀλληλιτῶν.
23 οὗτοι δῆμοι Ζαβουλὼν ἐξ ἐπισκέψεως αὐτῶν, ἑξήκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι. 23 Αυτοί ήσαν οι καταμετρηθέντες δήμοι Ζαβουλών, εκ της αριθμήσεως των οποίων ευρέθη ότι οι άνδρες ήσαν εξήκοντά χιλιάδας πεντακόσιοι. 23 Αὐτοὶ εἶναι οἱ δῆμοι τῆς φυλῆς Ζαβουλών· ἀπὸ τὴν καταμέτρησιν καὶ ἀρίθμησίν των εὑρέθησαν ὅτι ἦσαν ἑξῆντα χιλιάδες πεντακόσιοι (60.500).
24 υἱοὶ Γὰδ κατὰ δήμους αὐτῶν· τῷ Σαφὼν δῆμος ὁ Σαφωνί· τῷ ᾿Αγγὶ δῆμος ὁ ᾿Αγγί· τῷ Σουνὶ δῆμος ὁ Σουνί· 24 Υιοί του Γαδ μαζή με τους δήμους των ήσαν· Ο Σαφών και ο δήμος Σαφωνί· ο Αγγί και ο δήμος Αγγί· ο Σουνί και ο δήμος Σουνί· 24 Οἱ υἱοὶ τοῦ Γὰδ μὲ τοὺς ὁμωνύμους δήμους (οἰκογενείας) των ἦσαν οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ Σαφών, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Σαφωνιτῶν ὁ Ἀγγί, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἀγγιτῶν· ὁ Σουνί, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Σουνιτῶν
25 τῷ ᾿Αζενὶ δῆμος ὁ ᾿Αζενί· τῷ ᾿Αδδὶ δῆμος ὁ ᾿Αδδί· 25 ο Αζενί και ο δήμος 'Αζενι· ο Αδδί και ο δήμος Αδδί· 25 ὁ Ἀζενί, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἀζενιτῶν· ὁ Ἀδδί, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἀδδιτῶν·
26 τῷ ᾿Αροαδὶ δῆμος ὁ ᾿Αροαδί· τῷ ᾿Αριὴλ δῆμος ὁ ᾿Αριηλί. 26 ο Αροαδί και ο δήμος Αροαδί· ο Αριήλ και ο δήμος Αριηλί. 26 ὁ Ἀροαδί, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἀροαδιτῶν· ὁ Ἀριήλ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἀριηλιτῶν.
27 οὗτοι δῆμοι υἱῶν Γὰδ ἐξ ἐπισκέψεως αὐτῶν, τέσσαρες καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι. 27 Αυτοί ήσαν οι καταμετρηθέντες δήμοι Γαδ, των οποίων οι άνδρες ευρέθη ότι ήσαν τεσσαράκοντα χιλιάδες πεντακόσιοι. 27 Αὐτοὶ εἶναι οἱ δῆμοι τῆς φυλῆς τοῦ Γάδ· ἀπὸ τὴν καταμέτρησιν καὶ ἀρίθμησίν των εὑρέθησαν ὅτι ἦσαν σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιοι (44.500).
28 υἱοὶ ᾿Ασὴρ κατὰ δήμους αὐτῶν· τῷ ᾿Ιαμὶν δῆμος ὁ ᾿Ιαμινί· τῷ ᾿Ιεσοὺ δῆμος ὁ ᾿Ιεσουΐ· τῷ Βαριὰ δῆμος ὁ Βαριαΐ· 28 Υιοί του Ασήρ μαζή με τους δήμους των ήσαν· Ο Ιαμίν και ο δήμος Ιαμινί· ο Ιεσού και ο δήμος Ιεσουΐ· ο Βαιριά και ο δήμος Βαριαΐ. 28 Οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀσὴρ μὲ τοὺς ὁμωνύμους δήμους (οἰκογενείας) των ἦσαν οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ Ἰαμίν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἰαμινιτῶν· ὁ Ἰεσού, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἰεσουϊτῶν· ὁ Βαριά, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Βαριαϊτῶν·
29 τῷ Χοβὲρ δῆμος ὁ Χοβερί· τῷ Μελχιὴλ δῆμος ὁ Μελχιηλί. 29 Ο Χοβέρ και ο δήμος Χοβερί· ο Μελχιήλ και ο δήμος Μελχιηλί. 29 ὁ Χοβέρ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Χοβεριτῶν· ὁ Μελχιήλ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὀ δῆμος τῶν Μελχιηλιτῶν.
30 καὶ τὸ ὄνομα θυγατρὸς ᾿Ασὴρ Σάρα. 30 Η θυγάτηρ του Ασήρ ωνομάζετο Σαρα. 30 Καὶ τὸ ὅνομα τῆς θυγατρὸς τοῦ Ἀσήρ ἦταν Σάρα.
31 οὗτοι δῆμοι ᾿Ασὴρ ἐξ ἐπισκέψεως αὐτῶν, τρεῖς καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι. 31 Αυτοί ήσαν οι δήμοι Ασήρ, εκ της καταμετρήσεως των οποίων ευρέθή ότι οι άνδρες ήσαν τεσσαράκοντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιοι. 31 Αὐτοὶ εἶναι οἱ δῆμοι τῆς φυλῆς Ἀσήρ· ἀπὸ τὴν καταμέτρησιν καὶ ἀρίθμησίν των εὑρέθησαν ὅτι ἦσαν σαράντα τρεῖς χιλιάδες τετρακόσιοι (43.400).
32 υἱοὶ ᾿Ιωσὴφ κατὰ δήμους αὐτῶν· Μανασσῆ καὶ ᾿Εφραίμ. 32 Υιοί του Ιωσήφ με τους δήμους των ήσαν, ο Μανασσή και ο Εφραίμ. 32 Οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰωσὴφ μὲ τοὺς ὁμωνύμους δήμους (οἰκογενείας) των ἦσαν ὁ Μανασσῆ καὶ ὀ Ἐφραίμ.
33 υἱοὶ Μανασσῆ· τῷ Μαχὶρ δῆμος ὁ Μαχιρί· καὶ Μαχὶρ ἐγέννησε τὸν Γαλαάδ· τῷΓαλαὰδ δῆμος ὁ Γαλααδί. 33 Υιοί του Μανασσή ήσαν· Ο Μαχίρ και ο δήμος Μαχιρί. Ο Μαχίρ απέκτησε υιόν τον Γαλαάδ. Εκ δε του Γαλαάδ κατήγετο ο δήμος Γαλααδί. 33 Οἱ υἱοὶ τοῦ Μανασσῆ ἦσαν οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ Μαχίρ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Μαχιριτῶν. Ὁ Μαχὶρ ἐγέννησε τὸν Γαλαάδ· ἀπὸ τὸν Γαλαὰδ κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Γαλααδιτῶν.
34 καὶ οὗτοι υἱοὶ Γαλαάδ· ᾿Αχιέζερ δῆμος ὁ ᾿Αχιεζερί· τῷ Χελὲγ δῆμος ὁ Χελεγί· 34 Αυτοί δε ήσαν οι υιοί του Γαλαάδ· Αχιέζερ και ο δήμος Αχιεζερί· ο Χελέγ και ο δήμος Χελεγί· 34 Αὐτοὶ δὲ εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Γαλαάδ: Ὁ Ἀχιέζερ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἀχιεζεριτῶν· ὁ Χελέγ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Χελεγιτῶν·
35 τῷ ᾿Εσριὴλ δῆμος ὁ ᾿Εσριηλί· τῷ Συχὲμ δῆμος ὁ Συχεμί· 35 ο Εσριήλ και ο δήμος Εσριηλί· ο Συχέμ και ο δήμος Συχεμί· 35 ὀ Ἐσριήλ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἐσριηλιτῶν· ὁ Συχέμ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Συχεμιτῶν·
36 τῷ Συμαὲρ δῆμος ὁ Συμαερί· καὶ τῷ ᾿Οφὲρ δῆμος ὁ ᾿Οφερί· 36 ο Συμαέρ και ο δήμος Συμαερί· ο Οφέρ και ο δήμος Οφερί. 36 ὁ Συμαέρ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Συμαεριτῶν· καὶ ὁ Ὀφέρ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ὀφεριτῶν.
37 καὶ τῷ Σαλπαὰδ υἱῷ ᾿Οφὲρ οὐκ ἐγένοντο αὐτῷ υἱοί, ἀλλ' ἢ θυγατέρες, καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν θυγατέρων Σαλπαάδ· Μαλὰ καὶ Νουὰ καὶ ᾿Εγλὰ καὶ Μελχὰ καὶ Θερσά. 37 Ο Σαλπαάδ, υιός του Οφέρ, δεν απέκτησεν υιούς αλλά μόνον θυγατέρας. Αι θυγατέρες δε του Σαλπαάδ ωνομάζοντο· Μαλά, Νουα, Εγλά, Μελχά και Θερσά. 37 Καὶ ὁ Σαλπαάδ, ὁ υἱὸς τοῦ Ὀφέρ, δὲν εἶχεν υἱούς, ἀλλὰ μόνον θυγατέρες· καὶ τὰ ὀνόματα τῶν θυγατέρων τοῦ Σαλπαὰδ ἦσαν τὰ ἀκόλουθα: Μαλὰ καὶ Νουὰ καὶ Ἐγλὰ καὶ Μελχὰ καὶ Θερσά.
38 οὗτοι δῆμοι Μανασσῆ ἐξ ἐπισκέψεως αὐτῶν, δύο καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι. 38 Αυτοί ήσαν οι καταμετρηθέντες δήμοι Μανασσή, εκ της αριθμήσεως των οποίων ευρέθη ότι οι άνδρες ανήρχοντο εις πεντήκοντα δύο χιλιάδας επτακοσίους. 38 Αὐτοὶ εἶναι οἰ δῆμοι τῆς φυλῆς τοῦ Μανασσῆ· ἀπὸ τὴν καταμέτρησιν καὶ ἀρίθμησίν των εὑρέθησαν ὅτι ἦσαν πενῆντα δύο χιλιάδες ἑπτακόσιοι (52.700).
39 καὶ οὗτοι υἱοὶ ᾿Εφραίμ· τῷ Σουθαλὰ δῆμος ὁ Σουθαλαΐ· τῷ Τανὰχ δῆμος ὁ Ταναχί. 39 Υιοί του Εφραίμ ήσαν οι εξής· Ο Σουθαλά και ο δήμος Σουθαλαΐ· ο Τανάχ και ο δήμος Ταναχί. 39 Καὶ αὐτοὶ εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐφραίμ: Ὁ Σουθαλά, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Σουθαλαϊτῶν· ὁ Τανάχ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ταναχιτῶν.
40 οὗτοι υἱοὶ Σουθαλά· τῷ ᾿Εδὲν δῆμος ὁ ᾿Εδενί. 40 Υιοί δε του Σουθαλά ήσαν, ο Εδέν και ο δήμος Εδενί. 40 Αὐτοὶ εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Σουθαλά: Ὁ Ἐδέν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὀ δῆμος τῶν Ἐδενιτῶν.
41 οὗτοι δῆμοι ᾿Εφραὶμ ἐξ ἐπισκέψεως αὐτῶν, δύο καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι. οὗτοι δῆμοι υἱῶν ᾿Ιωσὴφ κατὰ δήμους αὐτῶν. 41 Αυτοί ήσαν οι δήμοι Εφραίμ, εκ της καταμετρήσεως των οποίων ευρέθη, ότι οι άνδρες ανήρχοντο εις τριάκοντα δύο χιλιάδας πεντακοσίους. Αυτοί ήσαν οι υιοί του Ιωσήφ και οι δήμοι αυτών. 41 Αὐτοὶ εἶναι οἱ δῆμοι τῆς φυλῆς τοῦ Ἐφραίμ· ἀπὸ τὴν καταμέτρησιν καὶ ἀρίθμησίν των εὑρέθησαν ὅτι ἦσαν τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιοι (32.500). Αὐτοὶ εἶναι ο δῆμοι τῶν υἱῶν τοῦ Ἰωσήφ με τοὺς ὁμωνύμους δήμους (οἰκογενείας) των.
42 υἱοὶ Βενιαμὶν κατὰ δήμους αὐτῶν· τῷ Βαλὲ δῆμος ὁ Βαλί· τῷ ᾿Ασυβὴρ δῆμος ὁ ᾿Ασυβηρί· τῷ ᾿Ιαχιρὰν δῆμος ὁ ᾿Ιαχιρανί· 42 Υιοί του Βενιαμίν και οι δήμοι αυτών ήσαν· Ο Βαλέ και ο δήμος Βαλί· ο Ασυβήρ και ο δήμος Ασυβηρί· ο Ιαχιράν και ο δήμος Ιαχιρανί· 42 Οἱ υἱοὶ τοῦ Βενιαμὶν μὲ τοὺς ὁμωνύμους δήμους (οἰκογενείας) των ἦσαν οἱ ἀκόλουθο: Ὁ Βαλέ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Βαλεϊτῶν (ἢ Βαλιϊτῶν)· ὁ Ἀσυβήρ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἀσυβηριτῶν ὀ Ἰαχιράν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἰαχιρανιτῶν·
43 τῷ Σωφὰν δῆμος ὁ Σωφανί. 43 ο Σωφάν και ο δήμος Σωφανί. 43 ὁ Σωφάν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Σωφανιτῶν.
44 καὶ ἐγένοντο οἱ υἱοὶ Βαλὲ ᾿Αδὰρ καὶ Νοεμάν· τῷ ᾿Αδὰρ δῆμος ὁ ᾿Αδαρὶ καὶ τῷ Νοεμὰν δῆμος ὁ Νοεμανί. 44 Υιοί του Βαλέ ήσαν, ο Αδάρ και ο Νοεμάν· εκ του Αδάρ κατήγετο ο δήμος Αδαρί και εκ του Νοεμάν ο δήμος Νοεμανί. 44 Καὶ οἱ υἱοὶ τὸν Βαλὲ ἦσαν ὁ Ἀδὰρ καὶ ὁ Νοεμάν· ἀπὸ τὸν Ἀδὰρ κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἀδαριτῶν καὶ ἀπὸ τὸν Νοεμὰν ὁ δῆμος τῶν Νοεμανιτῶν.
45 οὗτοι οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν κατὰ δήμους αὐτῶν ἐξ ἐπισκέψεως αὐτῶν, πέντε καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι. 45 Αυτοί ήσαν οι υιοί του Βενιαμίν και οι δήμοι των, εκ της αριθμήσεως των οποίων ευρέθη, ότι οι άνδρες ανήρχοντο εις τριάκοντα πέντε χιλιάδας πεντακοσίους. 45 Αὐτοὶ εἶναὶ οἰ υἱοὶ τοῦ Βενιαμὶν μὲ τοὺς ὁμωνύμους δήμους (οἰκογενείας) των ἀπὸ τὴν καταμέτρησιν καὶ ἀρίθμησίν των εὑρέθησαν, ὅτι ἦσαν τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιοι (35.500).
46 καὶ υἱοὶ Δὰν κατὰ δήμους αὐτῶν· τῷ Σαμὲ δῆμος ὁ Σαμεΐ· οὗτοι δῆμοι Δὰν κατὰ δήμους αὐτῶν. 46 Υιοί του Δαν και οι δήμοι αυτών ήσαν· Ο Σαμέ και ο δήμος Σαμεΐ. Αυτός μόνος ήτο ο δήμος της φυλής Δαν. 46 Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Δὰν μὲ τοὺς ὁμωνύμους δήμους (οἰκογενείας) των ἦσαν οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ Σαμέ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Σαμεϊτῶν (ἢ Σαμιϊτῶν). Μόνον ἕνας, ὁ δῆμος τοῦ Σαμεΐ, ἦταν, ὅταν ἔγινε ἡ διαίρεσις τῆς φυλῆς αὐτῆς εἰς δήμους.
47 πάντες οἱ δῆμοι Σαμεΐ κατ' ἐπισκοπὴν αὐτῶν τέσσαρες καὶ ἑξήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι. 47 Ολοι οι άνδρες του δήμου Σαμεΐ, οι καταμετρηθέντες τότε, ευρέθη ότι ανήρχοντο εις εξήκοντα τέσσαρας χιλιάδας τετρακοσίους. 47 Ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τοῦ δήμου τῶν Σαμεϊτῶν (ἢ Σαμιϊτῶν) κατὰ τὴν καταμέτρησιν καὶ ἀρίθμησίν του ἦσαν ἑξῆντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιοι (64.400).
48 υἱοὶ Νεφθαλὶ κατὰ δήμους αὐτῶν· τῷ ᾿Ασιὴλ δῆμος ὁ ᾿Ασιηλί· τῷ Γαυνὶ δῆμος ὁ Γαυνί· 48 Υιοί του Νεφθαλί με τους δήμους αυτών ήσαν· Ο Ασιήλ και ο δήμος Ασιηλί· ο Γαυνί και ο δήμος Γαυνί· 48 Οἱ υἱοὶ τοῦ Νεφθαλὶ μὲ τοὺς ὁμωνύμους δήμους (οἰκογενείας) των ἦσαν οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ Ἀσιήλ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Ἀσιηλιτῶν· ὁ Γαυνί, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Γαυνιτῶν·
49 τῷ ᾿Ιεσὲρ δῆμος ὁ ᾿Ιεσερί· τῷ Σελλὴμ δῆμος ὁ Σελλημί. 49 ο Ιεσέρ και ο δήμος Ιεσερί· ο Σελλήμ και ο δήμος Σελλημί. 49 ὁ Ἰεσέρ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὀ δῆμος τῶν Ἰεσεριτῶν· ὁ Σελλήμ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Σελλημιτῶν.
50 οὗτοι δῆμοι Νεφθαλὶ ἐξ ἐπισκέψεως αὐτῶν, τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ τριακόσιοι. 50 Αυτοί ήσαν οι δήμοι Νεφθαλί, εκ της αριθμήσεως των οποίων ευρέθη ότι οι άνδρες της ήσαν τεσσαράκοντα χιλιάδες τριακόσιοι. 50 Αὐτοὶ εἶναι οἱ δῆμοι τῆς φυλῆς τοῦ Νεφθαλί· ἀπὸ τὴν καταμέτρησιν καὶ ἀρίθμησίν των εὑρέθησαν ὅτι ἦσαν σαράντα χιλιάδες τριακόσιοι (40.300).
51 αὕτη ἡ ἐπίσκεψις υἱῶν ᾿Ισραήλ, ἑξακόσιαι χιλιάδες καὶ χίλιοι καὶ ἑπτακόσιοι καὶ τριάκοντα. 51 Αυτή ήτο η νέα αρίθμησις των Ισραηλιτών κατ' αυτήν δε ευρέθη ότι οι άνδρες του Ισραήλ ανήρχοντο εν συνόλω εις εξακοσίας χιλιάδας χιλίους επτακοσίους τριάκοντα. 51 Αὐτὴ εἶναι ἡ δεύτερη καταμέτρησις καὶ ἀρίθμησις τῶν Ἰσραηλιτῶν κατὰ τὴν ἀπογραφὴν αὐτὴν εὑρέθησαν ὅτι ἦσαν συνολικῶς ἑξακόσιες μία χιλιάδες ἑπτακόσιοι τριάντα (601.730)
52 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 52 Ο Κυριος ωμίλησε προς τον Μωϋσήν και είπεν· 52 Ὁ Κύριος ἐμίλησε πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ εἶπε:
53 τούτοις μερισθήσεται ἡ γῆ κληρονομεῖν ἐξ ἀριθμοῦ ὀνομάτων· 53 “εις αυτούς οι οποίοι ηριθμήθησαν θα κατανεμηθή η χώρα της Χαναάν ως κληρονομία αναλόγως του αριθμού των ατόμων. 53 «Μεταξὺ αὐτῶν, ποὺ ἔχουν ἀριθμηθῇ, θὰ μοιρασθῇ ἡ γῆ τῆς Χαναὰν ὡς κληρονομία, ἀναλόγως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ὀνομάτων, ποὺ ἔδειξεν ἡ ἀπογραφή.
54 τοῖς πλείοσι πλεονάσεις τὴν κληρονομίαν καὶ τοῖς ἐλάττοσιν ἐλαττώσεις τὴν κληρονομίαν αὐτῶν· ἑκάστῳ καθὼς ἐπεσκέπησαν, δοθήσεται ἡ κληρονομία αὐτῶν. 54 Οπου δηλαδή υπάρχουν μεγαλύτεραι ομάδες, θα δώσης μεγαλύτερον κλήρον γης, και όπου υπάρχουν μικρότεραι, θα δώσης μικρότερον κλήρον. Εις κάθε φυλήν και δήμον θα κατανεμηθή η γη αναλόγως του αριθμού των. 54 Εἰς αὐτοὺς ποὺ εἶναι περισσότεροι, θὰ δώσῃς μεγαλύτερον μερίδιον κληρονομίας, δηλαδὴ περισσοτέραν ἔκτασιν γῆς· καὶ εἰς αὐτοὺς ποὺ εἶναι ὀλιγώτεροι, θὰ δώσῃς μικρότερον μερίδιον κληρονομίας, δηλαδὴ ὀλιγωτέραν ἔκτασιν γῆς. Εἰς κάθε φυλὴν θὰ δώσῃς ανάλογον κληρονομίαν, δηλαδὴ ἔκτασιν γῆς, συμφώνως μὲ τὸν ἀριθμὸν ποὺ εὑρέθη, ὅταν εἶχαν καταμετρηθῇ καὶ ἀριθμηθῇ.
55 διὰ κλήρων μερισθήσεται ἡ γῆ· τοῖς ὀνόμασι, κατὰ φυλὰς πατριῶν αὐτῶν κληρονομήσουσιν· 55 Τα τμήματα, εις τα οποία θα διαιρεθή η γη, θα δοθούν δια κληρώσεως. Κατά τα άτομα των φυλών θα γίνη η κλήρωσις 55 Ἀλλὰ ἡ γῆ τῆς Χαναὰν θὰ διαμοιρασθῇ εἰς αὐτοὺς μὲ κλήρους. Θὰ γίνῃ ἡ κλήρωσις καὶ αὐτοὶ θὰ πάρουν τὸ μερίδιόν των συμφώνως πρὸς τὰ ὀνόματα τῶν φυλῶν των.
56 ἐκ τοῦ κλήρου μεριεῖς τὴν κληρονομίαν αὐτῶν ἀνὰ μέσων πολλῶν καὶ ὀλίγων. 56 Δια της κληρώσεως θα κατανείμης τας περιοχάς της χώρας ως κληρονομίαν εις τας μεγαλυτέρας ομάδας και εις τας μικροτέρας”. 56 Ἑπομένως σύμφωνα μὲ τοὺς κλήρους θὰ διανείμῃς τὰ τμήματα τῆς γῆς Χαναάν, τὰ ὁποῖα θὰ λάβουν ὡς κληρονομίαν οἱ μεγαλύτερες καὶ οἱ μικρότερες φυλές».
57 Καὶ υἱοὶ Λευὶ κατὰ δήμους αὐτῶν· τῷ Γεδσὼν δῆμος ὁ Γεδσωνί· τῷ Καὰθ δῆμος ὁ Κααθί· τῷ Μεραρὶ δῆμος ὁ Μεραρί. 57 Υιοί του Λευί με τους δήμους αυτών ήσαν· Ο Γεδσών και ο δήμος Γεδσωνί· ο Καάθ και ο δήμος Κααθί· ο Μεραρί και ο δήμος Μεραρί. 57 Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Λευΐ μὲ τοὺς ὁμωνύμους (μεγάλους) δήμους (οἰκογενείας) των ἦσαν οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ Γεδσών, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Γεδσωνιτῶν· ὁ Καάθ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Κααθιτῶν· ὁ Μεραρί· ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατάγεται ὁ δῆμος τῶν Μεραριτῶν.
58 οὗτοι οἱ δῆμοι υἱῶν Λευί· δῆμος ὁ Λοβενί, δῆμος ὁ Χεβρωνί, δῆμος ὁ Κορὲ καὶ δῆμος ὁ Μουσί. καὶ Καὰθ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμράμ. 58 Και οι επόμενοι ήσαν επίσης δήμοι των υιών Λευϊ· Ο δήμος Λοβενί, ο δήμος Χεβρωνί, ο δήμος Κορέ και ο δήμος Μουσί. Ο Καάθ απέκτησε υιόν τον Αμράμ. 58 Αὐτοὶ εἶναι οἱ (μικρότεροι) δῆμοι τῶν υἱῶν τοῦ Λευΐ: Ὁ δῆμος τοῦ Λοβενί· ὁ δῆμος τοῦ Χεβρωνί, ὁ δῆμος τοῦ Κορέ καὶ ὁ δῆμος τοῦ Μουσί. Καὶ ὁ Καὰθ ἐγέννησε τὸν Ἀμράμ.
59 τὸ δέ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ᾿Ιωχαβέδ, θυγάτηρ Λευί, ἣ ἔτεκε τούτους τῷ Λευΐ ἐν Αἰγύπτῳ· καὶ ἔτεκε τῷ ᾿Αμρὰμ τὸν ᾿Ααρὼν καὶ Μωυσῆν καὶ Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν. 59 Η σύζυγός του ωνομάζετο Ιωχαβέδ και ήτο απόγονος της φυλής του Λευϊ. Αυτή εις την Αίγυπτον εγέννησεν εις την φυλήν του Λευϊ τους εξής. Εκ του συζύγου της Αμράμ εγέννησε τον Ααρών, τον Μωϋσήν και Μαριάμ την αδελφήν των. 59 Ἡ δὲ γυναῖκα τοῦ Ἀμρὰμ ὠνομάζετο Ἰωχαβέδ· αὐτὴ ἦταν ἀπόγονος τοῦ Λευΐ, καὶ ἐγέννησε εἰς τὸν Λευΐ, ὅταν εὑρίσκετο εἰς τὴν Αἴγυπτον, τοὺς ἀκολούθους: Μὲ σύζυγον τὸν Ἀμρὰμ ἐγέννησε τὸν Ἀαρὼν καὶ τὸν Μωϋσῆν καὶ τὴν ἀδελφήν των Μαριάμ.
60 καὶ ἐγεννήθησαν τῷ ᾿Ααρὼν ὅ τε Ναδὰβ καὶ ᾿Αβιοὺδ καὶ ᾿Ελεάζαρ καὶ ᾿Ιθάμαρ. 60 Ο Ααρών απέκτησεν υιούς τον Ναδάβ, τον Αβιούδ, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ. 60 Καὶ εἰς τὸν Ἀαρὼν ἐγεννήθησαν οἱ ἀκόλουθοι υἱοί: Ὁ Ναδὰβ καὶ ὁ Ἀβιοὺδ καὶ ὁ Ἐλεάζαρ καὶ ὁ Ἰθάμαρ.
61 καὶ ἀπέθανε Ναδὰβ καὶ ᾿Αβιοὺδ ἐν τῷ προσφέρειν αὐτοὺς πῦρ ἀλλότριον ἔναντι Κυρίου ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινά. 61 Ο Ναβάδ και ο Αβιούδ απέθανον, τιμωρηθέντες παρά του Θεού, όταν εκεί εις την έρημον Σινά προσέφερον ξένον κοσμικόν πυρ στο θυσιστήριον του Κυρίου. 61 Ὁ Ναδὰβ καὶ ὁ Ἀβιουδ ἀπέθαναν τὴν ὥραν ποὺ προσέφεραν ἐμπρὸς εἰς τὸν Κύριον φωτιὰν συνηθισμένην, κοσμικὴν καὶ ὄχι ἁγίαν (ἱεράν), ἀπὸ αὐτὴν ποὺ εἶχεν ἀνάψει ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸν οὐρανὸν τοῦτο συνέβη εἰς τὴν ἔρημον τοῦ Σινᾶ.
62 καὶ ἐγενήθησαν ἐξ ἐπισκέψεως αὐτῶν τρεῖς καὶ εἴκοσι χιλιάδες, πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω· οὐ γὰρ συνεπεσκέπησαν ἐν μέσῳ υἱῶν ᾿Ισραήλ, ὅτι οὐ δίδοται αὐτοῖς κλῆρος ἐν μέσῳ υἱῶν ᾿Ισραήλ. 62 Από την αρίθμησιν που έγινεν εις την φυλήν Λεί ευρλεθη ότι όλοι οι άρρενες, από ενός μηνός και επάνω, ήσαν είκοσι τρεις χιλιάδες. Δεν συμπεριελήφθησαν αυτοί εις την καταμέτρησιν μαζή με τους άλλους Ισραηλίτας, διότι δεν θα εδίδετο εις αυτούς κλήρος γης ανά μέσον των άλλων Ισραηλιτών. 62 Ἀπὸ τὴν καταμέτρησιν καὶ ἀρίθμησιν τῶν Λευϊτῶν εὑρέθη ὅτι ὅλοι οἱ ἄρρενες ἀπὸ ἑνὸς μηνὸς καὶ ἄνω ἦσαν εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες· διότι οἱ Λευῖται δεν εἶχαν ἀριθμηθῆ μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους Ἰσραηλίτες· διότι δὲν ἐδόθη εἰς αὐτοὺς κανένα μερίδιον κληρονομίας εἰς τὴν γῆν Χαναάν, μεταξὺ τῶν ἄλλων Ἰσραηλιτῶν.
63 καὶ αὕτη ἡ ἐπίσκεψις Μωυσῆ καὶ ᾿Ελεάζαρ τοῦ ἱερέως, οἳ ἐπεσκέψαντο τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἐν ᾿Αραβὼθ Μωάβ, ἐπὶ τοῦ ᾿Ιορδάνου κατὰ ῾Ιεριχώ. 63 Αυτή είναι η καταμέτρησις των Ισραηλιτών, η οποία έγινεν από τον Μωϋσήν και τον αρχιερέα Ελεάζαρ, όταν ηρίθμησαν τους Ισραηλίτας εις την περιοχήν Αραβώθ της χώρας Μωάβ, πλησίον του Ιορδάνου, απέναντι από την Ιεριχώ. 63 Αὐτὴ εἶναι ἡ καταμέτρησις καὶ ἀρίθμησις τῶν Ἰσραηλιτῶν ἐκ μέρους τοῦ Μωϋσῆ καὶ τοῦ ἀρχιερέως Ἐλεάζαρ, οἱ ὁποῖοι ἐμέτρησαν καὶ Ἀρίθμησαν τοὺς Ἰσραηλῖτες εἰς τὴν περιοχὴν Ἀραβὼθ (ἢ εἰς τὴν ἔρημον) τῆς χώρας τῶν Μωαβιτῶν, κοντὰ εἰς τὸν Ἰορδάνην, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ἱεριχώ.
64 καὶ ἐν τούτοις οὐκ ἦν ἄνθρωπος τῶν ἐπεσκεμμένων ὑπὸ Μωυσῆ καὶ ᾿Ααρών, οὓς ἐπεσκέψαντο τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινά· 64 Μεταξύ αυτών, που κατεμετρήθησαν, δεν υπήρχε κανείς από τους Ισραηλίτας, οι οποίοι είχον καταμετρηθή κατά την πρώτην φοράν υπό του Μωϋσέως και του Ααρών εις την έρημον Σινά, 64 Ἀλλὰ μεταξὺ αὐτῶν, ποὺ εἶχαν καταμετρηθῇ καὶ εὑρίσκοντο εἰς τὴν Ἀραβώθ, δεν ὑπῆρχε κανεὶς ἀπὸ ἐκείνους, ποὺ εἶχαν ἀπογράψει καὶ ἀριθμήσει ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς Ἀαρὼν κατὰ τὴν πρώτην ἀπογραφὴν εἰς τὴν ἔρημον τοῦ Σινᾶ·
65 ὅτι εἶπε Κύριος αὐτοῖς· θανάτῳ ἀποθανοῦνται ἐν τῇ ἐρήμῳ· καὶ οὐ κατελείφθη ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἷς, πλὴν Χάλεβ υἱὸς ᾿Ιεφοννὴ καὶ ᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ Ναυή. 65 επειδή εν τω μεταξύ είχε πραγματοποιηθή δι' αυτούς η προαναγγελθείσα παρά του Κυρίου τιμωρία. Διότι ο Κυριος είπεν ότι θα αποθάνουν όλοι εις την έρημον. Και τράγματι κανείς από αυτούς δεν έμενε, πλην του Χαλεβ, υιού του Ιεφοννή, και Ιησού του υιού του Ναυή. 65 διότι ὁ Κύριος εἶπε δι’ αὐτούς, ὅταν τοὺς ἐτιμώρησε: «Αὐτοὶ θὰ ἀποθάνουν ὁπωσδήποτε εἰς τὴν ἔρημον». Καὶ ἔτσι ἀπὸ ὅλους ἐκείνους δὲν ἔμεινε ζωντανὸς οὔτε ἕνας, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Χάλεβ, τὸν υἱὸν τοῦ Ἰεφοννῆ, καὶ τὸν Ἰησοῦν, τὸν υἱὸν τοῦ Ναυῆ.