Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:17
Δύση: 19:17
Σελ. 20 ημ.
269-96
13ος χρόνος, 4971η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (Δ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐποίησε θυσιαστήριον χαλκοῦν, εἴκοσι πήχεων τὸ μῆκος καὶ εἴκοσι πήχεων τὸ εὖρος καὶ δέκα πήχεων τὸ ὕψος. 1 Κατεσκεύασεν επίσης ο Σολομών το χαλκούν θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων, του οποίου το μεν μήκος ήτο είκοσι εβραϊκοί πήχεις, το πλάτος επίσης είκοσι πήχεις, το δε ύψος δέκα πήχεις. 1 O Σολομὼν κατεσκεύασε θυσιαστήριον χάλκινον (τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων), τὸ ὁποῖον εἶχε μῆκος εἴκοσι (ἑβραϊκούς) πήχεις (9 μέτρα), πλάτος εἴκοσι (ἑβραϊκούς) πήχεις (9 μέτρα) καὶ ὕψος δέκα (ἑβραϊκούς) πήχεις (4,5 μέτρα).
2 καὶ ἐποίησε τὴν θάλασσαν χυτήν, δέκα πήχεων τὴν διαμέτρησιν, στρογγύλην κυκλόθεν, καὶ πέντε πήχεων τὸ ὕψος καὶ τὸ κύκλωμα τριάκοντα πήχεων. 2 Κατασκεύασε την χαλκίνην χυτήν θάλασσαν, της οποίας η διάμετρος ήτο δέκα πήχεις. Αυτή ήτο στογγύλη γύρω-γύρω. Το ύψος της ήτο πέντε πήχεις και η περιφέρειά της τριάκοντα πήχεις. 2 Κατεσκεύασεν ἐπίσης τὴν χαλκίνην χυτὴν θάλασσαν (μεγάλην δεξαμενήν). Ἡ διάμετρός της ἦταν δέκα (ἑβραϊκοί) πήχεις (4,5 μέτρα), ἦταν δὲ γύρω - γύρω) στρογγυλή. Τὸ ὕψος (ἢ τὸ βάθος) της ἦταν πέντε (ἑβραϊκοί) πήχεις (2,25 μέτρα) καὶ ἡ περίμετρος τῆς κυκλικῆς ἐπιφανείας της ἦταν τριάντα (ἑβραϊκοί) πήχεις (13,5 μέτρα).
3 καὶ ὁμοίωμα μόσχων ὑποκάτω αὐτῆς, κύκλῳ κυκλοῦσιν αὐτήν, δέκα πήχεις περιέχουσι τὸν λουτῆρα κυκλόθεν. δύο γένη ἐχώνευσαν τοὺς μόσχους ἐν τῇ χωνεύσει αὐτῶν, 3 Κατω από αυτήν ήσαν ανάγλυφοι μορφαί μόσχων, που ολόγυρα την υπεβάσταζαν. Καθε δέκα πήχεις οι χάλκινοι αυτοί μόσχοι υποβάσταζαν την θάλασσαν, τον λουτήρα αυτόν, ολόγυρα. Αυτοί ευρίσκοντο εις δύο σειράς χυτοί μαζή με τον λουτήρα, ώστε να αποτελούν ένα σώμα. 3 Κάτω ἀπὸ τὴν χαλκίνην θάλασσαν ὑπῆρχαν χάλκινα ὁμοιώματα μοσχαριῶν, τὰ ὁποῖα τὴν ὑπεβάσταζαν καὶ τὰ ὁποῖα ἦσαν εἰς τὸ κάτω μέρος της γύρω - γύρω. Τὰ χάλκινα αὐτὰ ὁμοιώματα ὑπεβάσταζαν τὸν λουτῆρα, τὴν χαλκίνην αὐτὴν θάλασσαν, ἀνὰ δέκα (ἑβραϊκούς) πήχεις (4,5 μέτρα) (κατ' ἄλλην ἑρμηνείαν: Δέκα μοσχάρια ἀνὰ πῆχυν). Τὰ χάλκινα αὐτὰ ὁμοιώματα ἦσαν τοποθετημένα εἰς δύο σειρές. Τὸ μέταλλόν των εἶχε χυθῇ ἔτσι, ὥστε τὰ ὁμοιώματα αὐτὰ ἀποτελοῦσαν
4 ᾗ ἐποίησαν αὐτούς, δώδεκα μόσχους, οἱ τρεῖς βλέποντες βορρᾶν καὶ οἱ τρεῖς δυσμὰς καὶ οἱ τρεῖς νότον καὶ οἱ τρεῖς κατ' ἀνατολάς, καὶ ἡ θάλασσα ἐπ' αὐτῶν ἄνω, ἦσαν τὰ ὀπίσθια αὐτῶν ἔσω. 4 Οι μόσχοι αυτοί ήσαν εν όλω δώδεκα. Οι τρεις έβλεπαν προς βορράν, οι τρεις προς δυσμάς, οι τρεις προς νότον και οι τρεις προς ανατολάς, η δε θάλασσα εστηρίζετο επάνω εις αυτούς. Οι οπίσω πόδες των μόσχων αυτών ήσαν γυρισμένοι προς το εσωτερικόν μέρος. 4 ἑνιαῖον σῶμα μὲ τὸ ὑπόλοιπον τῆς χαλκίνης θαλάσσης, ποὺ ὑπεβάσταζαν. Ἡ χαλκίνη θάλασσα ὑπεβαστάζετο ἀπὸ δώδεκα χάλκινα μοσχάρια. Τὰ τρία ἀπὸ αὐτὰ εἶχαν στραμμένα τὰ πρόσωπά των πρὸς βορρᾶν, τὰ ἄλλα τρία ἦσαν στραμμένα πρὸς δυσμάς, τὰ ἄλλα τρία ἦσαν στραμμένα πρὸς νότον καὶ τὰ ἄλλα τρία πρὸς ἀνατολάς. Ἡ χαλκίνη θάλασσα ἦταν καθισμένη ἐπάνω των, τὰ δὲ ὀπίσθια καὶ τῶν δώδεκα μοσχαριῶν ἦσαν στραμμένα πρὸς τὸ ἐσωτερικὸν μέρος.
5 καὶ τὸ πάχος αὐτῆς παλαιστής, καὶ τὸ χεῖλος αὐτῆς ὡς χεῖλος ποτηρίου, διαγεγλυμμένα βλαστοὺς κρίνου, χωροῦσαν μετρητὰς τρισχιλίους· καὶ ἐξετέλεσε. 5 Το πάχος του λουτήρος αυτού ήτο μία παλάμη, το δε χείλος του, ωσάν χείλος ποτηρίου, ήτο κσμημένον με αναγλύφους βλαστούς ανθισμένων κρίνων. Αυτός ο λουτήρ εχωρούσεν είκοσι και πλέον χιλιάδες κιλά ύδατος. Και αυτόν ο Σολομών τον κατεσκεύασε τέλειον. 5 Τὸ πάχος τῆς χαλκίνης θαλάσσης ἦταν μία παλάμη (τὸ ἕνα τρίτον τῆς σπιθαμῆς· δηλαδὴ περὶ τὰ 8 ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου). Τὰ χείλη τῆς ἦσαν κατασκευασμένα ὅπως τὰ χείλη κυπέλλου, μὲ ἀνάγλυφες μορφὲς λουλουδιῶν ἔγερναν δὲ πρὸς τὰ ἔξω ὡσὰν πέταλα κρίνου. Ἡ χωρητικότης τῆς χάλκινης θαλάσσης ἦταν τρεῖς χιλιάδες μετρηταί (ἢ βάθ). Ὁ Σολομὼν κατεσκεύασε τὴν χαλκίνην αὐτὴν θάλασσαν.
6 καὶ ἐποίησε λουτῆρας δέκα καὶ ἔθηκε τοὺς πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ τοὺς πέντε ἐξ ἀριστερῶν τοῦ πλύνειν ἐν αὐτοῖς τὰ ἔργα τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ ἀποκλύζειν ἐν αὐτοῖς· καὶ ἡ θάλασσα εἰς τὸ νίπτεσθαι τοὺς ἱερεῖς ἐν αὐτῇ. 6 Ο Σολομών κατεσκεύασεν επίσης άλλους δέκα μικροτέρους λουτήρας, τους οποίους ετοποθέτησε πέντε εις τα δεξιά και πέντε εις τα αριστερά της αυλής του ναού, δια να πλύνουν εντός αυτών τα ζώα, που προσεφέροντο προς ολοκαύτωσιν. Εντός αυτών έπλυναν και τα αλλά προς θυσίαν προσφερόμενα. Ο μέγας όμως λουτήρ, η χαλκίνη θάλασσα, ήτο, δια να νίπτωνται εις αυτήν οι ιερείς μόνον. 6 Κατεσκεύασεν ἐπίσης καὶ ἄλλους δέκα λουτῆρες καὶ ἐτοποθέτησε τοὺς πέντε ἀπὸ αὐτοὺς εἰς τὴν δεξιὰν πλευρὰν τῆς αὐλῆς τοῦ Ναοῦ καὶ τοὺς ἄλλους πέντε εἰς τὴν ἀριστερὰν πλευρὰν τῆς αὐλῆς τοῦ Ναοῦ, διὰ νὰ πλύνουν εἰς τὸ νερὸν τῶν λουτήρων αὐτῶν τὰ τμήματα τῶν ζώων, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ προσφερθοῦν ὡς ὁλοκαυτώματα, καὶ νὰ τὰ ξεπλύνουν ἀπὸ τὶς ἀκαθαρσίες. Ἐνῷ τὸ νερόν, ποὺ ὑπῆρχεν εἰς τὴν χαλκίνην θάλασσαν, προωρίζετο μόνον διὰ τὸ πλύσιμον τῶν ἱερέων.
7 καὶ ἐποίησε τὰς λυχνίας τὰς χρυσᾶς δέκα κατὰ τὸ κρίμα αὐτῶν καὶ ἔθηκεν ἐν τῷ ναῷ, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ ἀριστερῶν. 7 Ο Σολομών κατεσκεύασεν επίσης δέκα χρυσάς λυχνίας σύμφωνα με την εντολήν του Θεού. Ετοποθέτησε δε αυτάς εις τα Αγια του ναού, πέντε εκ δεξιών και πέντε εξ αριστερών. 7 Ὁ Σολομὼν κατεσκεύασεν ἐπίσης τὶς δέκα ἑπτάφωτες χρυσὲς λυχνίες, σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴν καὶ τὸ πρότυπον, τὸ ὁποῖον ἔδωκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν Δαβίδ (ἢ κατὰ τὸ πρότυπον, ποὺ ἐδόθη εἰς τὸν Μωϋσῆν), καὶ τὶς ἐτοποθέτησε μέσα εἰς τὸν κυρίως Ναὸν (τὰ Ἅγια)· ἐτοποθέτησε τὶς πέντε εἰς τὴν δεξιὰν πλευρὰν τοῦ Ναοῦ καὶ τὶς πέντε εἰς τὴν ἀριστεράν.
8 καὶ ἐποίησε τραπέζας δέκα καὶ ἔθηκεν ἐν τῷ ναῷ, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ εὐωνύμων, καὶ ἐποίησε φιάλας χρυσᾶς ἑκατόν. 8 Κατεσκεύασεν ακόμη δέκα τραπέζας, πέντε από αυτάς ετσποθέτησεν εις τα δεξιά και πέντε, εις τα αριστερά των Αγίων. Κατεσκεύασεν ακόμη και εκατόν χρυσά κύπελλα (δια τας σπονδάς του οίνου). 8 Ἀκόμη κατεσκεύασε δέκα τραπέζια καὶ τὰ ἔβαλε μέσα εἰς τὸν κυρίως Ναόν (τὰ Ἅγια)· ἐτοποθέτησε τὰ πέντε εἰς τὴν δεξιὰν πλευρὰν τοῦ Ναοῦ καὶ τὰ πέντε εἰς τὴν ἀριστερὰν πλευρὰν τοῦ Ναοῦ. Ἐπίσης κατεσκεύασεν ἑκατὸν χρυσὲς φιάλες (κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν: Λεκάνες) διὰ τὶς σπονδές (τὶς εἰρηνικὲς θυσίες κρασιοῦ).
9 καὶ ἐποίησε τὴν αὐλὴν τῶν ἱερέων καὶ τὴν αὐλὴν τὴν μεγάλην καὶ θύρας τῇ αὐλῇ καὶ θυρώματα αὐτῶν κατακεχαλκωμένα χαλκῷ· 9 Κατεσκεύασε την εσωτερικήν αυλήν δια τους ιερείς και την μεγάλην εξωτερικήν αυλήν και τας θύρας αυτών των αυλών. Τα δε θυρόφυλλο των θυρών τα ενέδυσε με χαλκόν. 9 Ἐπίσης κατεσκεύασε γύρω - γύρω ἀπὸ τὸν Ναὸν τὴν ἐσωτερικὴν αὐλὴν διὰ τοὺς ἱερεῖς καὶ τὴν μεγάλην ἐξωτερικὴν αὐλὴν διὰ τοὺς λαϊκούς, τὸν λαόν. Κατεσκεύασε δὲ διὰ τὴν αὐλὴν αὐτὴν καὶ θύρες, τὰ Θυρόφυλλα τῶν ὁποίων ἐκάλυψε μὲ χαλκόν.
10 καὶ τὴν θάλασσαν ἔθηκεν ἀπὸ γωνίας τοῦ οἴκου ἐκ δεξιῶν ὡς πρὸς ἀνατολὰς κατέναντι. 10 Ετοποθέτησε τον μεγάλον λουτήρα, την θάλασσαν, εις μίαν γωνίαν της αυλής προς τα δεξιά στο ανατολικόν μέρος απέναντι από τον ναόν. 10 Τὴν χαλκίνην θάλασσαν τὴν ἐτοποθέτησε κοντὰ εἰς τὴν νοτιοανατολικὴν γωνίαν τῆς αὐλῆς τοῦ Ναοῦ, δηλαδὴ εἰς τὴν δεξιὰν πλευρὰν τῆς αὐλῆς τοῦ Ναοῦ.
11 καὶ ἐποίησε Χιρὰμ τὰς κρεάγρας καὶ τὰ πυρεῖα καὶ τὴν ἐσχάραν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ. καὶ συνετέλεσε Χιρὰμ ποιῆσαι πᾶσαν τὴν ἐργασίαν, ἣν ἐποίησε Σαλωμὼν τῷ βασιλεῖ ἐν οἴκῳ τοῦ Θεοῦ, 11 Ο Χιράμ κατεσκεύασε τας περόνας, το πυρεία, την εσχάραν του θυσιαστηρίου και όλα τα άλλα σκεύη αυτού. Ετσι δε ο Χιράμ ετελείωσεν όλον το έργον δια τον βασιλέα Σολομώντα στον οίκον του Θεού. 11 Καὶ ὁ Χιρὰμ κατεσκεύασε τὶς μεγάλες λαβίδες (μεγάλα πηρούνια, μὲ τὰ ὁποῖα ἔπιαναν τὰ κρέατα) καὶ τὰ πυρεῖα (δοχεῖα ποὺ ἐχρησιμοποιοῦσαν διὰ νὰ ἀποθέσουν ἢ νὰ μεταφέρουν ἀναμμένα κάρβουνα) καὶ τὴν δικτυωτὴν ἐσχάραν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ἀντικείμενα (ἐξαρτήματά) του. Ἔτσι ὁ Χιρὰμ ἐτελείωσεν ὅλα τὰ ἔργα διὰ τὸν Ναόν, τὰ ὁποῖα τοῦ εἶχεν ἀναθέσει ὁ βασιλιᾶς Σολομὼν νὰ κατασκευάσῃ. Κατεσκεύασε δηλαδὴ τὰ ἀκόλουθα:
12 στύλους δύο καὶ ἐπ' αὐτῶν γωλὰθ τῇ χωθαρὲθ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων δύο καὶ δίκτυα δύο συγκαλύψαι τὰς κεφαλὰς τῶν χωθαρέθ, ἅ ἐστιν ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων, 12 Εκαμε τους δύο στύλους, τα δύο σφαιροειδή κιονόκρανα, τα οποία ήσαν εις την κορυφήν των στύλων, τα δύο δικτυωτά που εκάλυπταν τας δύο σφαίρας των κιονοκράνων, το οποία ευρίσκοντο εις την κορυφήν των στύλων. 12 Τοὺς δύο στύλους (κίονες)· τὰ δύο ἐπιστύλια ἐπάνω εἰς τὰ δύο κιονόκρανα τῶν στύλων αὐτῶν τὰ δύο δικτυωτὰ ἀνάγλυφα τεχνουργήματα, διὰ νὰ σκεπάζουν τὰ ἀνάγλυφα ὁμοιώματα ἁλυσίδων μὲ τὶς ἑλικοειδεῖς στροφές, ποὺ ἦσαν εἰς τὰ κιονόκρανα τῶν δύο κιόνων·
13 καὶ κώδωνας χρυσοῦς τετρακοσίους εἰς τὰ δύο δίκτυα καὶ δύο γένη ροΐσκων ἐν τῷ δικτύῳ τῷ ἑνὶ τοῦ συγκαλύψαι τὰς δύο γωλὰθ τῶν χωθαρέθ, ἅ ἐστιν ἐπάνω τῶν στύλων. 13 Κατεσκεύασεν επίσης τετρακοσίους μικρούς κωδωνίσκους, τους οποίους ετοποθέτησεν εις τα δύο αυτά δίκτυα. Επίσης και δύο σειράς από ομοιώματα καρπών ροδιάς επάνω εις κάθε δίκτυον, δια να καλύπτουν τα δύο αυτά επιστύλια των κιονοκράνων, που ευρίσκοντο στο άνω μέρος των στύλων. 13 τὰ τετρακόσια χρυσᾶ ὁμοιώματα μικρῶν κωδώνων (κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν: Ροδιῶν) διὰ τὰ δύο δικτυωτὰ ἀνάγλυφα τεχνουργήματα· καὶ τὶς δύο σειρὲς χαλκίνων (ὁμοιωμάτων) καρπῶν ροδιᾶς, διὰ νὰ σκεπάζουν τὶς ἀνάγλυφες ἐλικοειδεῖς στροφὲς τῶν δύο ἐπιστυλίων τῶν κιονοκράνων, τὰ ὁποῖα εὑρίσκοντο εἰς τὴν κεφαλὴν τῶν δύο κιόνων.
14 καὶ τὰς μεχωνὼθ ἐποίησε δέκα, καὶ τοὺς λουτῆρας ἐποίησεν ἐπὶ τῶν μεχωνὼθ 14 Κατεσκεύασεν επίσης βάθρα και επάνω εις τα βάθρα αυτά ετοποθετησε δέκα λουτήρες. 14 Ὁ Χιρὰμ κατεσκεύασεν ἐπίσης τὶς δέκα μεχωνώθ (ὑπόβαθρα, βάσεις)· ἐπάνω δὲ εἰς τὶς μεχωνώθ ἐτοποθετησε τοὺς δέκα λουτῆρες (λεκάνες, σκάφες), ποὺ κατεσκεύασεν·
15 καὶ τὴν θάλασσαν μίαν καὶ τοὺς μόσχους τοὺς δώδεκα ὑποκάτω αὐτῆς 15 Κατεσκεύασε την θάλασσαν, τον μεγάλον λουτήρα, και τους κάτω από αυτήν δώδεκα χαλκίνους μόσχους. 15 ἐπίσης τὴν μεγάλην χαλκίνην θάλασσαν καὶ τὰ δώδεκα χυτὰ μοσχάρια κάτω ἀπὸ αὐτήν, τὰ ὁποῖα τὴν ὑπεβάσταζαν.
16 καὶ τοὺς ποδιστῆρας καὶ τοὺς ἀναλημπτῆρας καὶ τοὺς λέβητας καὶ τὰς κρεάγρας καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν, ἃ ἐποίησε Χιράμ, καὶ ἀνήνεγκε τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν ἐν οἴκῳ Κυρίου χαλκοῦ καθαροῦ. 16 Κατεσκεύασεν ακόμη τα τρίποδα, τα φτυάρια, τους λέβητας, τας κρεάγρας και όλα τα άλλα σκεύη αυτών· τα κατασκεύασεν ο Χιράμ από καθαρόν χαλκόν και τα προσέφερεν στον βασιλέα Σολομώντα δια τον ναόν του Κυρίου. 16 Ἀκόμη κατεσκεύασε τοὺς τρίποδες, τοὺς μικροὺς κάδους (κουβάδες ἢ βαθειὲς κουτάλες) διὰ τὴν ἀνάληψιν νεροῦ, τοὺς λέβητες, τὶς μεγάλες λαβίδες (μεγάλα πηρούνια διὰ τὰ κρέατα) καὶ γενικῶς ὅλα τὰ ἄλλα ἀντικείμενα (ἐξαρτήματά) των· αὐτὰ τὰ κατεσκεύασεν ὁ Χιρὰμ ἀπὸ καθαρὸν χαλκὸν καὶ τὰ ἔφερεν εἰς τὸν βασιλιᾶ Σολομῶντα, διὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Κυρίου.
17 ἐν τῷ περιχώρῳ τοῦ ᾿Ιορδάνου ἐχώνευσεν αὐτὰ ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ πάχει τῆς γῆς ἐν οἴκῳ Σοκχὼθ καὶ ἀνὰ μέσον Σαρηδαθά. 17 Εχυσεν αυτά ο βασιλεύς εις τα περίχωρα του ποταμού Ιορδάνου εις έδαφος αργιλώδες, εις εργαστήριον που ευρίσκετο μεταξύ Σοκχώθ και Σαρηδαθά. 17 Ὁ βασιλιᾶς ἔχυσεν ὅλα αὐτὰ τὰ χάλκινα ἀντικείμενα εἰς τὰ περίχωρα τῆς πεδιάδος τοῦ Ἰορδάνου, εἰς ἔδαφος ἀργιλλῶδες, εἰς χυτήριον - ἐργαστήριον, ποὺ εὑρίσκετο μεταξὺ τῆς Σοκχὼθ καὶ τῆς Σαρηδαθά.
18 καὶ ἐποίησε Σαλωμὼν πάντα τὰ σκεύη ταῦτα εἰς πλῆθος σφόδρα, ὅτι οὐκ ἐξέλιπεν ὁλκὴ τοῦ χαλκοῦ. 18 Ο Σολομών κατεσκεύασεν όλα αυτά τα σκεύη εις πολύ μεγάλον αριθμόν, διότι ήσαν ανεξάντλητοι αι ποσότητες του χαλκού. 18 Ὁ Σολομὼν κατεσκεύασε πλῆθος πολὺ ἀπὸ τὰ ἀντικείμενα αὐτά, διότι ἡ ποσότης (τὸ βάρος) τοῦ χαλκοῦ ἦταν ἄφθονη, ἀνεξάντλητη!
19 καὶ ἐποίησε Σαλωμὼν πάντα τὰ σκεύη οἴκου Κυρίου καὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν καὶ τὰς τραπέζας (καὶ ἐπ' αὐτῶν ἄρτοι προθέσεως) 19 Εκαμεν ακόμη και τα άλλα σκεύη του ναού του Κυρίου, δηλαδή το χρυσούν θυσιαστήριον των θυμιαμάτων, τας τραπέζας (επάνω εις τας οποίας θα ετοποθετούντο οι άρτοι της προθέσεως). 19 Ὁ Σολομὼν κατεσκεύασεν ὅλα τὰ ἄλλα ἱερὰ χρυσᾶ σκεύη τοῦ Ναοῦ τοῦ Κυρίου, δηλαδή: Τὸ χρυσοῦν θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων καὶ τὰ χρυσᾶ τραπέζια (ἐπάνω εἰς αὐτὰ θὰ ἐτοποθετοῦντο οἱ ἄρτοι τῆς προθέσεως).
20 καὶ τὰς λυχνίας καὶ τοὺς λύχνους τοῦ φωτὸς κατὰ τὸ κρίμα καὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ δαβὶρ χρυσίου καθαροῦ 20 Τας λυχνίας και τους λύχνους από καθαρόν χρυσόν, δια να φωτίζουν εμπρός εις τα Αγια των Αγίων σύμφωνα με την εντολήν του Θεού. 20 Ἐπίσης κατεσκεύασε καὶ τοὺς λυχνοστάτες μὲ τοὺς λύχνους των, οἱ ὁποῖοι ἔπρεπε νὰ ἀνάπτωνται σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ ἐμπρὸς εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων. Οἱ λύχνοι (ἢ λυχνίες) εἶχαν κατασκευασθῇ ἀπὸ καθαρὸν χρυσάφι.
21 καὶ λαβίδες αὐτῶν καὶ οἱ λύχνοι αὐτῶν καὶ τὰς φιάλας καὶ τὰς θυΐσκας καὶ τὰ πυρεῖα χρυσίου καθαροῦ, 21 Κατεσκεύασεν επίσης από καθαρόν χρυσόν τας λαβίδας, τους λύχνους, τας φιάλας, τα θυμιατήρια και τα πυροδοχεία. 21 Ἐπίσης καὶ τὶς λαβίδες των (κατὰ τὸ Ἑβραικόν: Τὰ σκαλιστὰ ἄνθη) καὶ τοὺς λύχνους των καὶ τὶς φιάλες καὶ τὰ θυμιατήρια καὶ τὰ πυρεῖα (δοχεῖα διὰ νὰ ἀποθέτουν ἢ νὰ μεταφέρουν ἀναμμένα κάρβουνα), τὰ ὁποῖα κατεσκευάσθησαν ὅλα ἀπὸ χρυσάφι καθαρόν.
22 καὶ ἡ θύρα τοῦ οἴκου ἡ ἐσωτέρα εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, καὶ τὰς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ ναοῦ χρυσᾶς. 22 Από καθαρόν χρυσόν κατεσκεύασε την εσωτερικήν θύραν του ναού, η οποία ωδηγούσε εις τα Αγια των Αγίων. Από καθαρόν επίσης χρυσόν κατεσκεύασε και τας θύρας, αι οποίαι ωδηγούσαν εις τα Αγια. 22 Ἐπίσης ἡ θύρα τοῦ Ναοῦ ἡ ἐσωτερική, ἡ ὁποία ὠδηγοῦσε εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, καὶ οἱ θύρες τοῦ κυρίως Ναοῦ (τῶν Ἁγίων) ἦσαν καὶ αὐτές (καλυμμένες) ἀπὸ χρυσάφι.