Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:17
Δύση: 19:17
Σελ. 20 ημ.
269-96
13ος χρόνος, 4971η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (Γ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἤρξατο Σαλωμὼν τοῦ οἰκοδομεῖν τὸν οἶκον Κυρίου ἐν ῾Ιερουσαλὴμ ἐν ὄρει τοῦ ᾿Αμωρία, οὗ ὤφθη Κύριος τῷ Δαυὶδ πατρὶ αὐτοῦ, ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἡτοίμασε Δαυὶδ ἐν ἅλῳ ᾿Ορνὰ τοῦ ᾿Ιεβουσαίου. 1 Ο Σολομών ήρχισε να ανοικοδομή εις την Ιερουσαλήμ τον ναόν του Κυρίου, επάνω στο όρος Αμωρία, εκεί όπου είχε παρουσιασθή ο Κυριος προς τον πατέρα του τον Δαυίδ, και συγκεκριμένως στον τύπον, τον οποίον είχε προετοιμάσει ο Δαυίδ στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου. 1 Κατόπιν ὁ Σολομὼν ἄρχισε νὰ ἀνοικοδομῇ τὸν ναὸν τὸν Κυρίου εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, ἐπάνω εἰς τὸ ὄρος Ἀμωρία, ἐκεῖ ὅπου ἐφανερώθη ὁ Κύριος εἰς τὸν Δαβίδ, τὸν πατέρα του, εἰς τὸν τόπον τὸν ὁποῖον προετοίμασε ὁ Δαβίδ, εἰς τὸ ἁλῶνι τοῦ Ὀρνὰ τοῦ Ἰεβουσαίου.
2 καὶ ἤρξατο οἰκοδομῆσαι ἐν τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 2 Ηρχισε να ανοικοδομή αυτόν τον ναόν κατά τον δεύτερον μήνα του τετάρτου έτους της βασιλείας του. 2 Ὁ Σολομὼν ἄρχισε τὴν ἀνοικοδόμησιν τοῦ Ναοῦ κατὰ τὸν δεύτερον μῆνα τοῦ τετάρτου ἔτους τῆς βασιλείας του.
3 καὶ ταῦτα ἤρξατο Σαλωμὼν τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ· μῆκος πήχεων ἡ διαμέτρησις ἡ πρώτη πήχεων ἑξήκοντα καὶ εὗρος πήχεων εἴκοσι. 3 Ως εξής ήρχισεν ο Σολομών να ανοικοδομή τον ναόν του Θεού. Το μήκος του ναού κατά το παλαιόν μέτρον ήτο εξήκοντα εβραϊκοί πήχεις, το δε πλάτος είκοσι πήχεις. 3 Ἔτσι ἄρχισε ὁ Σολομὼν τὴν ἀνοικοδόμησιν τοῦ Ναοῦ. Οἱ διαστάσεις τοῦ Ναοῦ ἦσαν κατὰ τὸ πρῶτον, τὸ παλαιὸν μέτρον τοῦ πήχεως: Μῆκος ἑξῆντα (ἑβραϊκοί) πήχεις (27 μέτρα) καὶ πλάτος εἴκοσι (ἑβραϊκοί) πήχεις (9 μέτρα).
4 καὶ αἰλὰμ κατὰ πρόσωπον τοῦ οἴκου, μῆκος ἐπὶ πρόσωπον πλάτους τοῦ οἴκου πήχεων εἴκοσι καὶ ὕψος πήχεων ἑκατὸν εἴκοσι· καὶ κατεχρύσωσεν αὐτὸν ἔσωθεν χρυσίῳ καθαρῷ. 4 Ο πρόναος, ο οποίος ευρίσκετο έμπροσθεν του ναού, είχε πλάτος ίσον προς το πλάτος του ναού, είκοσι δηλαδή εβραϊκούς πήχεις. Είχε δε ύψος εκατόν είκοσιν εβραϊκούς πήχεις. Αυτόν ο Σολομών τον εχρύσωσεν εσωτερικώς με καθαρόν χρυσόν. 4 Καὶ ὁ πρόναος, ποὺ εὑρίσκετο ἐμπρὸς ἀπὸ τὸν Ναόν, εἶχε πλάτος (μῆκος) ὅσον καὶ τὸ πλάτος τοῦ ἰδίου τοῦ Ναοῦ, δηλαδὴ εἴκοσι (ἑβραϊκούς) πήχεις (9 μέτρα)· τὸ ὕψος του δὲ ἦταν ἑκατὸν εἴκοσι (ἑβραϊκοί) πήχεις (54 μέτρα). Ὁ Σολομὼν ἐκάλυψεν ἐσωτερικῶς τὸν πρόναον μὲ χρυσάφι καθαρόν.
5 καὶ τὸν οἶκον τὸν μέγαν ἐξύλωσε ξύλοις κεδρίνοις καὶ κατεχρύσωσε χρυσίῳ καθαρῷ καὶ ἔγλυψεν ἐπ' αὐτοῦ φοίνικας καὶ χαλαστά. 5 Τον κυρίως ναόν ενέδυσεν εσωτερικώς με ξύλα κέδρινα και τον εχρύσωσε με καθαρόν χρυσόν. Κατεσκεύασεν επάνω εις αυτόν αναγλύφους μορφάς φοινίκων και μερικάς άλλας κρεμαστάς παραστάσεις. 5 Τὸν κυρίως Ναὸν ἐπένδυσε ἐσωτερικῶς μὲ ξύλα κέδρου, τὰ ὁποῖα ἐκάλυψε μὲ χρυσάφι καθαρό, ἐπάνω εἰς τὸ ὁποῖον ἐσκάλισεν ἀνάγλυφα σχέδια φοινικοδένδρων καὶ γιρλάντες, ἁλυσιδωτὲς κρεμαστὲς διακοσμήσεις.
6 καὶ ἐκόσμησε τὸν οἶκον λίθοις τιμίοις εἰς δόξαν καὶ ἐχρύσωσε χρυσίῳ χρυσίου τοῦ ἐκ Φαρουΐμ 6 Προς μεγαλυτέραν δε λαμπρότητα διεκόσμησε τον ναόν αυτόν εσωτερικώς με πολυτίμους λίθους και τον εχρύσωσε με καθαρόν χρυσόν, ο οποίος προήρχετο από την Φαρουΐμ. 6 Ὁ Σολομὼν ἐκόσμησε τὸν Ναὸν μὲ πολυτίμους λίθους διὰ περισσοτέραν λαμπρότητα· τὸν ἐπεχρύσωσε δὲ μὲ χρυσάφι ἀπὸ τὴν χώραν Φαρουΐμ.
7 καὶ ἐχρύσωσε τὸν οἶκον καὶ τοὺς τοίχους αὐτοῦ καὶ τοὺς πυλῶνας καὶ τὰ ὀροφώματα καὶ τὰ θυρώματα χρυσίῳ καὶ ἔγλυψε Χερουβὶμ ἐπὶ τῶν τοίχων. 7 Και ενέδυσε με χρυσόν αυτόν τον ναόν, τους τοίχους του, τας θύρας, την οροφήν και τα παράθυρα. Εκαμε ανάγλυφα Χερουβίμ επάνω στους τοίχους. 7 Ἐπεχρύσωσε τὸν Ναὸν καὶ τοὺς τοίχους του καί τὶς θύρες του καὶ τὴν ὀροφὴν καὶ τὰ παραθύρα μὲ χρυσάφι καὶ ἐσκάλισεν ἀνάγλυφες μορφὲς Χερουβὶμ ἐπάνω εἰς τοὺς τοίχους.
8 καὶ ἐποίησε τὸν οἶκον τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων, μῆκος αὐτοῦ ἐπὶ πρόσωπον πλάτους τοῦ οἴκου πήχεων εἴκοσι καὶ τὸ εὗρος πήχεων εἴκοσι, καὶ ἐχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ καθαρῷ εἰς Χερουβὶμ εἰς τάλαντα ἑξακόσια. 8 Κατεσκεύασεν επίσης τα Αγια των Αγίων του ναού. Το μήκος αυτών ήτο όσον το πλάτος του ναού, δηλαδή είκοσι πήχεις και το πλάτος ήτο επίσης είκοσι πήχεις. Ενέδυσε δε εσωτερικώς τον χώρον αυτόν με καθαρόν χρυσόν και με Χερουβίμ αξίας εξακοσίων ταλάντων. 8 Ὁ Σολομὼν κατεσκεύασεν ἐπίσης τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων. Τὸ μῆκος τῶν Ἁγίων τῶν Ἁγίων ἦταν τόσον, ὅσον καὶ τὸ πλάτος τοῦ Ναοῦ (τῶν Ἁγίων), δηλαδὴ εἴκοσι ἑβραϊκοὶ πήχεις (9 μέτρα)· τὸ πλάτος του ἦταν ἐπίσης εἴκοσι (ἑβραϊκοί) πήχεις (9 μέτρα). Ὅλον τὸν ἐσωτερικὸν χῶρον τῶν Ἁγίων τῶν Ἁγίων ἐπεχρύσωσε μὲ χρυσάφι καθαρὸν καί μὲ Χερουβὶμ ἀξίας ἐξακοσίων (600) ταλάντων!
9 καὶ ὁλκὴ τῶν ἥλων, ὁλκὴ τοῦ ἑνὸς πεντήκοντα σίκλοι χρυσίου. καὶ τὸ ὑπερῷον ἐχρύσωσε χρυσίῳ. 9 Το βάρος των χρυσών καρφιών, καθενός από αυτά, ήτο πεντήκοντα σίκλοι χρυσοί. Με χρυσόν επίσης ενέδυσεν εσωτερικώς και το άνω μέρος. 9 Τὸ βάρος τῶν χρυσῶν καρφιῶν ἦταν τόσον, ὥστε τὸ κάθε καρφὶ ἐζύγιζε πενῆντα σίκλους! Ἐπεχρύσωσεν ἐπίσης μὲ χρυσάφι τὸ ὑπερῶον (κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν: Τὰ ἄνω δωμάτια).
10 καὶ ἐποίησεν ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ἁγίῳ τῶν ἁγίων Χερουβὶμ δύο, ἔργον ἐκ ξύλων καὶ ἐχρύσωσεν αὐτὰ χρυσίῳ. 10 Εις το εσωτερικόν του ναού, το οποίον ωνομάζετο Αγια Αγίων, κατεσκεύασε δύο Χερουβίμ από ξύλον και εχρύσωσεν αυτά με καθαρόν χρυσόν. 10 Εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν Ἁγίων τῶν Ἁγίων κατεσκεύασε δύο γλυπτὰ Χερουβὶμ ἀπὸ ξύλον καὶ τὰ ἐκάλυψε μὲ χρυσάφι.
11 καὶ αἱ πτέρυγες τῶν Χερουβὶμ τὸ μῆκος πήχεων εἴκοσι, καὶ ἡ πτέρυξ ἡ μία πήχεων πέντε ἁπτομένη τοῦ τοίχου τοῦ οἴκου, καὶ ἡ πτέρυξ ἡ ἑτέρα πήχεων πέντε ἁπτομένη τῆς πτέρυγος τοῦ Χεροὺβ τοῦ ἑτέρου· 11 Αι πτέρυγες των δύο αυτών Χερουβίμ είχον μαζή μήκος είκοσι πήχεις, η μία πτέριξ είχε μήκος πέντε εβραϊκούς πήχεις και ήγγιζε τον τοίχον του ναού τούτου. Η άλλη πτέρυξ του ιδίου χερουβίμ είχεν επίσης πέντε πήχεις μήκος και ήγγιζε την πτέρυγα του άλλου χερουβίμ. 11 Τὸ συνολικὸν μῆκος τῶν τεσσάρων πτερῶν τῶν δύο Χερουβὶμ ἦταν εἴκοσι (ἑβραϊκοί) πήχεις (9 μέτρα). Τὸ ἕνα πτερὸν εἶχε μῆκος πέντε (ἑβραϊκούς) πήχεις (2,25 μέτρα) καὶ ἄγγιζε τὸν τοῖχον τοῦ Ἁγίου τῶν Ἀγίων· τὸ ἄλλον πτερὸν εἶχεν ἐπίσης μῆκος πέντε (ἑβραϊκούς) πήχεις (2,25 μέτρα) καὶ ἄγγιζε τὸ πτερὸν τοῦ ἄλλου Χερουβίμ.

[12 Καὶ τὸ πτερὸν τοῦ ἑνὸς Χερουβὶμ εἶχε μῆκος πέντε (ἑβραϊκούς) πήχεις (2,25 μέτρα) καὶ ἄγγιζε τὸν τοῖχον τοῦ Ἁγίου τῶν Ἁγίων τὸ ἄλλο πτερὸν εἶχεν ἐπίσης μῆκος πέντε (ἑβραϊκούς) πήχεις (2,25 μέτρα) καὶ ἄγγιζε τὸ πτερὸν τοῦ ἄλλου Χερουβίμ.]
13 καὶ αἱ πτέρυγες τῶν Χερουβὶμ τούτων διαπεπετασμέναι πήχεων εἴκοσι· καὶ αὐτὰ ἑστηκόκα ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν εἰς τὸν οἶκον. 13 Αι πτέρυγες των δύο αυτών χερουβίμ ανοικταί είχον μήκος είκοσι πήχεις. Αυτά ίσταντο όρθια στους πόδας των, τα δε πρόσωπα των ήσαν εστραμένα προς το τμήμα του ναού, το οποίον ωνομάζετο Αγια. 13 Τὰ πτερὰ τῶν δύο Χερουβίμ, καθὼς ἦσαν ἀνοιγμένα, εἶχαν μῆκος εἴκοσι (ἑβραϊκούς) πήχεις (9 μέτρα). Τὰ δύο αὐτὰ Χερουβὶμ ἐστέκοντο ὄρθια εἰς τὰ πόδια των, τὰ δὲ πρόσωπά των ἦσαν ἐστραμμένα πρὸς τὰ ἔξω, πρὸς τὸν κυρίως Ναὸν ἢ τὰ Ἅγια.
14 καὶ ἐποίησε τὸ καταπέτασμα ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου καὶ ὕφανεν ἐν αὐτῷ Χερουβίμ. 14 Κατεσκεύασεν επίσης ο Σολομών παραπέτασμα από λινόν ύφασμα χρώματος κυανού, πορφυρού και βαθέος ερυθρού. Επάνω δε εις αυτό είχε κεντήσει μορφάς Χερουβίμ. 14 Ὁ Σολομὼν κατεσκεύασεν ἐπίσης τὸ καταπέτασμα (παραπέτασμα, ποὺ ἐχώριζε τὰ Ἅγια ἀπὸ τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων) ἀπὸ ὕφασμα, τὸ ὁποῖον εἶχε χρῶμα βαθυγάλαζο, ξανθοκόκκινο (ὅπως τῆς φωτιᾶς), βαθὺ κόκκινο καὶ λευκόν, ἀπὸ λευκὸν Αἰγυπτιακὸν λινάρι. Ἐπάνω εἰς τὸ τετράχρωμον αὐτὸ παραπέτασμα ὕφανε (ἐκέντησε) μορφὲς Χερουβίμ.
15 καὶ ἐποίησεν ἔμπροσθεν τοῦ οἴκου στύλους δύο, πήχεων τριακονταπέντε τὸ ὕψος καὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν πήχεων πέντε. 15 Εις το έμπροσθεν μέρος του ναού κατεσκεύασε δύο στύλους ύψους τριάκοντα πέντε πήχεων. Τα δε κιονόκρανα, τα επάνω εις αυτούς, είχον ύψος πέντε πήχεις. 15 Ἐπίσης ὁ Σολομὼν κατεσκεύασεν ἐμπρὸς εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ Ναοῦ (τὸν πρόναον) δύο στύλους ὕψους τριάντα πέντε (ἑβραϊκῶν) πήχεων (15,75 μέτρων). Τὰ κιονόκρανα τῶν δύο αὐτῶν στύλων εἶχαν ὕψος τὸ καθένα πέντε (ἑβραϊκούς) πήχεις (2,25 μέτρα).
16 καὶ ἐποίησε σερσερὼθ ἐν τῷ δαβὶρ καὶ ἔδωκεν ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων. καὶ ἐποίησε ροΐσκους ἑκατὸν καὶ ἐποίησε ροΐσκους ἐπὶ τῶν χαλαστῶν. 16 Κατεσκεύασεν επίσης γιρλάντες με αλυσίδες, όπως είχε κάμει και στον ναόν, τας οποίας ετοποθέτησεν εις τας κεφαλάς των στύλων. Εκαμες επίσης εκατόν ομοιώματα μικρών καρπών ροδιάς, τα οποία, ετοποθέτησεν εις τας κρεμαστάς αυτάς αλυσίδας. 16 Κατεσκεύασε δὲ γιρλάντες, ἁλυσιδωτὲς κρεμαστὲς διακοσμήσεις, ὅπως καὶ εἰς τὸν Ναόν, καὶ τὶς ἐτοποθέτησεν εἰς τὰ κιονόκρανα τῶν δύο στύλων. Ἐπίσης κατεσκεύασεν ἑκατόν (χάλκινα) ὁμοιώματα καρπῶν ροδιᾶς, τὰ ὁποῖα ἐτοποθέτησεν εἰς τὶς κρεμαστὲς καλλιτεχνικὲς ἁλυσίδες.
17 καὶ ἔστησε τοὺς στύλους κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ τὸν ἕνα ἐξ εὐωνύμων, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τοῦ ἐκ δεξιῶν Κατόρθωσις καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἐξ ἀριστερῶν ᾿Ισχύς. 17 Εστησεν αυτούς τους στύλους εμπρός στον ναόν, ένα εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών. Εκείνον τον οποίον ετοποθέτησεν εκ δεξιών, ωνόμασε Κατόρθωσις, τον άλλον δε που ετοποθέτησε εξ αριστερών, ωνόμασεν Ισχύς. 17 Τοὺς δύο αὐτοὺς στύλους (κίονες) ἔστησεν ἐμπρὸς ἀπὸ τὸν Ναόν (ἑκατέρωθεν τῆς εἰσόδου τοῦ προνάου τοῦ Ναοῦ), τὸν ἕνα εἰς τὰ δεξιὰ τῆς εἰσόδου καὶ τὸν ἄλλον εἰς τὰ ἀριστερά. Ἐκεῖνον ποὺ ἔστησεν εἰς τὰ δεξιά, τὸν ὠνόμασε «Κατόρθωσις»· ἐκεῖνον δὲ ποὺ ἔστησεν εἰς τὰ ἀριστερά, τὸν ὠνόμασεν «Ἰσχύς» ( δύναμις ).