Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:17
Δύση: 19:17
Σελ. 20 ημ.
269-96
13ος χρόνος, 4971η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 (ΙΘ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐπέστρεψεν ᾿Ιωσαφὰτ βασιλεὺς ᾿Ιούδα εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰς ῾Ιερουσαλήμ. 1 Ο Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του βασιλείου Ιούδα, επέστρεψεν στον οίκον του εις την Ιερουσαλήμ. 1 Ο Ἰωσαφατ, βασιλιᾶς τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰούδα, ἐπέστρεψεν ἀσφαλὴς εἰς τὸ παλάτι του εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα.
2 καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ ᾿Ιοὺ ὁ τοῦ ᾿Ανανὶ ὁ προφήτης καὶ εἶπεν αὐτῷ· βασιλεῦ ᾿Ιωσαφάτ, εἰ ἁμαρτωλῷ σὺ βοηθεῖς ἢ μισουμένῳ ὑπὸ Κυρίου φιλιάζεις; διὰ τοῦτο ἐγένετο ἐπὶ σὲ ὀργὴ παρὰ Κυρίου· 2 Εις προϋπάντησίν του εξήλθεν ο Ιού, ο προφήτης, ο υιός του Ανανί, και του είπε· “βασιλεύ Ιωσαφάτ, διότι συ βοηθείς τον αμαρτωλόν και είσαι φίλος με εκείνον, τον οποίον ο Κυριος μισεί; Δια την πράξιν σου αυτήν επήλθεν οργή Κυρίου εναντίον σου. 2 Τότε ἐβγῆκε διὰ νὰ τὸν προϋπαντήσῃ ὁ προφήτης Ἰού, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀνανί, καὶ τοῦ εἶπε: «Βασιλιᾶ Ἰωσαφάτ, πρέπει σὺ νὰ βοηθῇς τὸν ἁμαρτωλὸν ἢ νὰ εἶσαι φίλος ἐκείνου, ὁ ὁποῖος μισεῖται ἀπὸ τὸν Θεόν; Θεωρεῖς κάτι τέτοιο δίκαιον καὶ ὀρθόν; Διὰ τὴν πρᾶξιν σου αὐτὴν ἦλθεν ἐναντίον σου ἡ ὀργὴ τοῦ Κυρίου.
3 ὅτι ἀλλ' ἢ λόγοι ἀγαθοὶ εὑρέθησαν ἐν σοί, ὅτι ἐξῇρας τὰ ἄλση ἀπὸ τῆς γῆς ᾿Ιούδα καὶ κατηύθυνας τὴν καρδίαν σου ἐκζητῆσαι τὸν Κύριον. 3 Επειδή όμως έχεις κάμνει και μερικάς αγαθάς πράξεις, που κατέστρεψες τα ειδωλολατρικά άλση από όλην την χώραν του Ιούδα και εγύρισες την καρδίαν σου να εκζητή και λατρεύη τον Κυριον, δια τούτο θα μετριασθή η τιμωρία σου από τον Κυριον”. 3 Παρ’ ὅλα αὐτὰ εὑρέθησαν εἰς σὲ ἔργα ἀγαθά, διότι κατέστρεψες τὰ βαθύσκια δάση, ποὺ οἱ εἰδωλολάτραι ἐθεωροῦσαν ἱερά (κατ’ ἄλλην ἑρμηνείαν: Κατέστρεψες τὰ ἀγάλματα καὶ σύμβολα τῆς θέας Ἀστάρτης, Ἀφροδίτης τῶν Χαναναίων), ἀπὸ τὴν χώραν τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰούδα καὶ ἔστρεψες σταθερὰ τὴν καρδιά σου, ὥστε νὰ ζητήσῃς μὲ πόθον πολὺν τὴν βοήθειαν καὶ προστασίαν τοῦ Κυρίου.
4 καὶ κατῴκησεν ᾿Ιωσαφὰτ ἐν ῾Ιερουσαλὴμ καὶ πάλιν ἐξῆλθεν εἰς τὸν λαὸν ἀπὸ Βηρσαβεὲ ἕως ὄρους ᾿Εφραὶμ καὶ ἐπέστρεψεν αὐτοὺς ἐπὶ Κύριον Θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν. 4 Ο Ιωσαφάτ εγκατεστάθη εις την Ιερουσαλήμ. Εβγήκε πάλιν από την πρωτεύουσαν και επεσκέφθη τον λαόν του από την Βηρσαβεέ έως εις την ορεινήν περιοχήν Εφραίμ και ωδήγησεν αυτούς στον Κυριον και Θεόν των πατέρων των. 4 Ὁ Ἰωσαφὰτ ἐγκατεστάθη εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ. Ἐν τούτοις καὶ πάλιν ἐβγῆκες ἀπὸ τὴν ἕδραν του καὶ ἐπεσκέπτετο τὸν λαὸν τοῦ βασιλείου του ἀπὸ τὴν πόλιν Βηρσαβεέ, ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὸ νοτιώτερον ἄκρον τῆς Ἰουδαίας, μέχρι τὴν ὀρεινὴν περιοχὴν τοῦ Ἐφραίμ, ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὸ βορειότερον ἄκρον, καὶ ὠδήγησε τὸν λαόν του πίσω εἰς τὸν Κύριον, τὸν Θεὸν τῶν πατέρων των.
5 καὶ κατέστησε τοὺς κριτὰς ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ᾿Ιούδα ταῖς ὀχυραῖς ἐν πόλει καὶ πόλει 5 Εγκατέστησε δικαστάς εις όλας τας οχυράς πόλστου Ιούδα και εις κάθε άλλην πόλιν. 5 Ἐπίσης ἐγκατέστησε δικαστὰς εἰς ὅλες τὶς ὀχυρὲς πόλεις τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰούδα καὶ εἰς κάθε ἄλλην πόλιν (ἢ κατ’ ἄλλην γραφήν: Ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν).
6 καὶ εἶπε τοῖς κριταῖς· ἴδετε τί ὑμεῖς ποιεῖτε, ὅτι οὐκ ἀνθρώπῳ ὑμεῖς κρίνετε, ἀλλ' ἢ τῷ Κυρίῳ, καὶ μεθ' ὑμῶν λόγοι τῆς κρίσεως· 6 Ο Ιωσαφάτ είπεν στους δικαστάς· “προσέχετε, τι θα κάνετε, διότι δεν θα κρίνετε δια τον άνθρωπον κατά την γνώμην των ανθρώπων, αλλά δια τον Κυριον και ενώπιον του Κυρίου. Μαζή σας είναι οι νόμοι, επί τη βάσει των οποίων θα δικάζετε. 6 Εἶπε δὲ εἰς τοὺς δικαστάς: «Προσέχετε τὶ κάνετε, ὅταν ἀπονέμετε δικαιοσύνην· διότι σεῖς δὲν κρίνετε στηριζόμενοι εἰς ἀνθρωπίνην γνώμην καὶ δύναμιν, ἀλλὰ δικάζετε εἰς τὸ ὄνομα καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ Κυρίου! Μαζί σας δὲ εἶναι οἱ νόμοι, σύμφωνα μὲ τοὺς ὁποίους θὰ δικάζετε (ἢ κατ ’ ἄλλην ἑρμηνείαν: Ὁ Θεὸς εἶναι μαζί σας, ὅταν δικάζετε).
7 καὶ νῦν γενέσθω φόβος Κυρίου ἐφ' ὑμᾶς, καὶ φυλάσσετε καὶ ποιήσατε, ὅτι οὐκ ἔστι μετὰ Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν ἀδικία, οὐδὲ θαυμάσαι πρόσωπον οὐδὲ λαβεῖν δῶρα. 7 Ο φόβος του Κυρίου ας είναι μαζή σας. Προσέξετε να εφαρμόσετε τον νόμον του Κυρίου· κρίνατε με δικαιοσύνην, διότι δεν υπάρχει αδικία εις Κυριον τον Θεόν. Μη λαμβάνετε υπ' όψει πρόσωπα ως προσωπολήπται και μη παίρνετε δώρα κατά τας δίκας”. 7 Τώρα λοιπόν, ἐφ’ ὅσον ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα, ἂς σᾶς συνέχῃ ὁ βαθὺς σεβασμὸς καὶ ἡ ἀπέραντος τιμὴ πρὸς τὸν Θεόν· φροντίζετε δέ, ὥστε νὰ ἐνεργῆτε μὲ προσοχὴν καὶ νὰ ἐφαρμόζετε τὸν νόμον του. Διότι ὁ Κύριος, ὁ Θεός μας, δὲν ἀνέχεται τὴν ἀδικίαν οὔτε τὴν προσωποληψίαν καὶ τὴν μεροληπτικὴν ἀπόφασιν οὔτε τὴν δωροληψίαν, ποὺ ἐπηρεάζει τὴν κρίσιν σας καὶ ὁδηγεῖ εἰς παράβασιν τοῦ καθήκοντός σας».
8 καί γε ἐν ῾Ιερουσαλὴμ κατέστησεν ᾿Ιωσαφὰτ τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν καὶ τῶν πατριαρχῶν ᾿Ισραὴλ εἰς κρίσιν Κυρίου, καὶ κρίνειν τοὺς κατοικοῦντας ἐν ῾Ιερουσαλήμ. 8 Και εις την Ιερουσαλήμ εγκατέστησεν επίσης ο Ιωσαφάτ δικαστήριον από τους ιερείς, τους Λευίτας και τους αρχηγούς του λαού, δια να κρίνουν σύμφωνα με την δικαιοσύνην του Κυρίου και να δικάζουν τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. 8 Ἐπὶ πλέον ὁ Ἰωσαφὰτ ἐγκατέστησεν εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς καὶ ἀπὸ τοὺς Λευῖτες καὶ ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ (=Ἰουδαϊκοῦ) λαοῦ δικαστάς, οἱ ὁποῖοι νὰ δικάζουν ὑποθέσεις, ποὺ ἀφοροῦν παραβάσεις τοῦ Νόμου τοῦ Κυρίου, καὶ νομικὲς ὑποθέσεις καὶ ἀμφισβητήσεις, ποὺ παρουσιάζοντο μεταξὺ τῶν κατοίκων τῆς Ἱερουσαλήμ.
9 καὶ ἐνετείλατο πρὸς αὐτοὺς λέγων· οὕτω ποιήσετε ἐν φόβῳ Κυρίου, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν πλήρει καρδίᾳ· 9 Διέταξε δε αυτούς και τους είπε· “έτσι θα ενεργήτε. Με φόβον Κυρίου, με αλήθειαν και με ακεραιότητα καρδίας. 9 Ἔδωκε δὲ ὁ Ἰωσαφὰτ εἰς αὐτοὺς τὶς ἀκόλουθες ὁδηγίες: «Πρέπει νὰ ἀσκῆτε τὸ δικαστικόν σας ἔργον μὲ βαθύτατον σεβασμὸν πρὸς τὸν Κύριον, μὲ εὐθύτητα καὶ πιστότητα, μὲ εἰλικρίνειαν, χωρὶς δόλον καὶ μὲ ἀκεραιότητα καρδίας.
10 πᾶς ἀνὴρ κρίσιν τὴν ἐλθοῦσαν ἐφ' ὑμᾶς τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν τῶν κατοικούντων ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν ἀνὰ μέσον αἷμα αἵματος καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ προστάγματος καὶ ἐντολῆς καὶ δικαιώματα καὶ κρίματα καὶ διαστελεῖσθε αὐτοῖς, καὶ οὐχ ἁμαρτήσονται τῷ Κυρίῳ, καὶ οὐκ ἔσται ὀργὴ ἐφ' ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν· οὕτω ποιήσετε καὶ οὐχ ἁμαρτήσεσθε. 10 Οιαδήποτε υπόθεσις προς κρίσιν, που θα έρχεται ενώπιόν σας εκ μέρους των ομοεθνών σας, οι οποίοι κατοικούν εις τας πόλεις των, και πρόκειται να διακρίνετε μεταξύ εκουσίου και ακουσίου φόνου, μεταξύ διαφόρων νομικών διατάξεων, προστάγματος, εντολής, δικαιώματος και κρίματος, σεις θα τα διαφωτίζετε εις αυτούς και θα κρίνετε δικαίως. Ετσι δε δεν θα εκσπάση η οργή του Κυρίου εναντίον σας και εναντίον των αδελφών σας. Ετσι θα ενεργήτε κατά τας δίκας και δεν θα αμαρτήσετε. 10 Ἐνώπιόν σας θὰ δικάζεται ὁποιαδήποτε ὑπόθεσις ἀδελφῶν σας, ποὺ κατοικοῦν εἰς ἄλλες πόλεις, ἡ ὁποία (ὑπόθεσις) ἀναφέρεται (ἢ ἐφεσιβάλλεται) εἰς σᾶς· εἴτε ἡ ὑπόθεσις αὐτὴ ἀφορᾷ ἑκουσίαν ἢ ἀκουσίαν ἀνθρωποκτονίαν εἴτε ἄλλην παράβασιν προστάγματος ἢ ἐντολῆς ἢ δικαιώματος ἢ κρίσεως. Σεῖς πρέπει νὰ τὰ διακρίνετε καὶ νὰ τὰ ξεχωρίζετε αὐτὰ καὶ νὰ καθοδηγῆτε τοὺς ἀδελφούς σας, ὥστε νὰ μὴ καθίστανται ἔνοχοι ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ, ὁπότε δὲν διατρέχετε τὸν κίνδυνον νὰ τιμωρηθῆτε σεῖς ἤ οἰ ἀδελφοί σας ἀπὸ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν ἐνεργῆτε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον καὶ ἐὰν ἐπιτελῆτε μὲ τέτοιαν πιστότητα καὶ ἀκρίβειαν τὸ δικαστικόν σας λειτούργημα, δὲν θὰ ἁμαρτήσετε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
11 καὶ ἰδοὺ ῾Αμαρίας ὁ ἱερεὺς ἡγούμενος ἐφ' ὑμᾶς εἰς πάντα λόγον Κυρίου καὶ Ζαβδίας υἱὸς ᾿Ισμαὴλ ὁ ἡγούμενος εἰς οἶκον ᾿Ιούδα πρὸς πάντα λόγον βασιλέως καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Λευῖται πρὸ προσώπου ὑμῶν· ἰσχύσατε καὶ ποιήσατε, καὶ ἔσται Κύριος μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ. 11 Ιδού, αρχηγός εις σας δια κάθε ζήτημα, που αφορά τον Κυριον, θα είναι ο ιερεύς Αμαρίας. Ο δε Ζαβδίας, υιός του Ισμαήλ, θα είναι αρχηγός του οίκου Ιούδα δια κάθε υπόθεσιν αναφερομένην στον βασιλέα. Ως βοηθοί σας θα είναι οι γραμματείς και οι Λευίται. Προχωρήσατε, λοιπόν, με θάρρος και δύναμιν στο έργον σας και ο Κυριος θα είναι πάντοτε μαζή με εκείνον, που πράττει το καλόν”. 11 Καὶ νά· ὁ ἀρχιερεὺς Ἀμαρίας θὰ εἶναι ὁ ἀρχηγός, ὁ πρόεδρος, ἢ ἀνωτάτη δικαστικὴ ἐξουσία δι’ ὅλες τὶς μεταξύ σας θρησκευτικὲς ὑποθέσεις· ὁ Ζαβδίας, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰσμαήλ, θὰ εἶναι ὁ ἀρχηγός, ὁ πρόεδρος, ἡ ἀνωτάτη δικαστικὴ ἐξουσία εἰς τὸν οἶκον τοῦ Ἰούδα δι’ ὅλες τὶς βασιλικὲς ὑποθέσεις, δηλαδὴ τὰ πολιτικὰ ἀδικήματα. Οἱ δὲ γραμματεῖς καὶ οἱ Λευῖται θὰ εἶναι οἱ σύμβουλοί σας καὶ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι θὰ ἐπιβλέπουν διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων. Προχωρεῖτε λοιπὸν μὲ θάρρος, σταθερότητα καὶ ἀποφασιστικότητα καὶ δραστηριοποιηθῆτε εἰς τὴν ἐπιτέλεσιν τοῦ δικαστικοῦ σας λειτουργήματος· εἴθε δὲ ὁ Κύριος νὰ προστατεύῃ καὶ νὰ εἶναι μαζὶ μὲ τὸν δίκαιον! Μὲ αὐτὸν ποὺ ἔχει ἀγαθὸν σκοπὸν καὶ ὁ ὁποῖος ρέπει πρὸς τὸ ἀγαθόν.