Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:17
Δύση: 19:17
Σελ. 20 ημ.
269-96
13ος χρόνος, 4971η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 (ΙΖ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐβασίλευσεν ᾿Ιωσαφὰτ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ' αὐτοῦ, καὶ κατίσχυσεν ᾿Ιωσαφὰτ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραήλ. 1 Αντί του Ασά έγινε βασιλεύς ο υιός του, ο Ιωσαφάτ. Ο Ιωσαφάτ υπερίσχυσε πολεμικώς κατά του βασιλείου των Ισραηλιτών. 1 Ως διάδοχος τὸν Ἀσά, ἐβασίλευσεν ὁ Ἰωσαφάτ, ὁ υἱός του· ὁ δὲ Ἰωσαφὰτ ἰσχυροποίησε στρατιωτικῶς καὶ πολεμικῶς τὴν θέσιν του ἔναντι τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰσραήλ,
2 καὶ ἔδωκε δύναμιν ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ᾿Ιούδα ταῖς ὀχυραῖς καὶ κατέστησεν ἡγουμένους ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ᾿Ιούδα καὶ ἐν πόλεσιν ᾿Εφραίμ, ἃς προκατελάβετο ᾿Ασὰ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 2 Εστειλε στρατιωτικήν δύναμιν εις όλας τας οχυράς πόλστου βασιλείου Ιούδα και κατέστησεν αρχηγούς εις όλας τας πόλστου βασιλείου τούτου και εις τας πόλεις της φυλής του Εφραίμ, τας οποίας προηγουμένως είχε καταλάβει ο Ασά, ο πατήρ του. 2 Ὁ Ἰωσαφὰτ ἐγκατέστησε στρατὸν εἰς ὅλες τὶς ὀχυρὲς πόλεις τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰούδα καὶ ἐγκατέστησεν ἀρχηγούς (στρατιωτικοὺς διοικητάς) εἰς ὅλες τὶς πόλεις τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰούδα καὶ εἰς τὶς πόλεις τῆς φυλῆς τοῦ Ἐφραίμ, τὶς ὁποῖες εἶχε καταλάβει προηγουμένως ὁ Ἀσά, ὁ πατέρας του.
3 καὶ ἐγένετο Κύριος μετὰ ᾿Ιωσαφάτ, ὅτι ἐπορεύθη ἐν ὁδοῖς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ταῖς πρώταις καὶ οὐκ ἐξεζήτησε τὰ εἴδωλα, 3 Ο Κυριος ήτο μαζή με τον Ιωσαφάτ, διότι αυτός επορεύθη στους δρόμους, τους οποίους κατ' αρχάς είχε βαδίσει και ο πατήρ του και δεν εξέκλινε εις την λατρείαν των ειδώλων, 3 Καὶ ὁ Κύριος ἦταν μαζὶ μὲ τὸν Ἰωσαφάτ, διότι αὐτὸς ἀκολούθησε τὸ θεοφιλὲς παράδειγμα τῶν πρώτων ἡμερῶν τῆς βασιλείας τοῦ πατέρα του καὶ ἐλάτρευσε τὰ εἴδωλα·
4 ἀλλὰ Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐξεζήτησε καὶ ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐπορεύθη, καὶ οὐχ ὡς τὰ ἔργα τοῦ ᾿Ισραήλ. 4 αλλά ελάτρευσε Κυριον τον Θεόν του πατρός του και επορεύθη εις τας εντολάς του πατρός του, τα δε έργα του δεν ήσαν ωσάν τα έργα των αποστατημένων Ισραηλιτών. 4 ἀλλ’ ἐζήτησε μὲ πόθον πολὺν καὶ ἐλάτρευσε τὸν Κύριον, τὸν Θεὸν τοῦ πατέρα του, καὶ ἐβάδισε σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ πατέρα του, καὶ ἐνήργησεν οὔτε συμπεριεφέρθη ὅπως οἱ ἀποστάτατες τοῦ βασιλεου τοῦ Ἰσραήλ.
5 καὶ κατεύθυνε Κύριος τὴν βασιλείαν ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἔδωκε πᾶς ᾿Ιούδα δῶρα τῷ ᾿Ιωσαφάτ, καὶ ἐγένετο αὐτῷ πλοῦτος καὶ δόξα πολλή. 5 Ο Κυριος κατηύθυνε την βασιλείαν αυτού υπό την χείρα του. Καθε δε ανήρ από το βασίλειον του Ιούδα προσέφερε δώρα στον Ιωσαφάτ και έτσι αυτός απέκτησε πλούτον και δόξαν πολλήν. 5 Ἕνεκα τῆς συμπεριφορᾶς αὐτῆς τοῦ Ἰωσαφὰτ ὁ Κύριος ἐπροστάτευσεν, ἀσφάλισε καὶ ἐυώδωσε τὴν βασιλείαν εἰς τὰ χέρια του· ὅλος δὲ ὁ λαὸς τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰούδα ἔφερε δῶρα εἰς τὸν Ἰωσαφάτ, καὶ ἔτσι ἀπέκτησεν ἄφθονον πλοῦτον καὶ δόξαν πολλήν.
6 καὶ ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν ὁδῷ Κυρίου, καὶ ἔτι εξῇρε τὰ ὑψηλὰ καὶ τὰ ἄλση ἀπὸ τῆς γῆς ᾿Ιούδα. 6 Η καρδία αυτού υψώθη και προώδευσεν στον δρόμον Κυρίου, κατέστρεψεν όλους τους υψηλούς ειδωλολατρικούς τόπους και τα ειδωλολατρικά σύμβολα της Αστάρτης από όλην την χώραν του βασιλείου του Ιούδα. 6 Ἡ καρδιὰ τοῦ Ἰωσαφατ ἐγέμισεν ἀπὸ ἱερὸν ζῆλον καὶ ἅγιον ἐνθουσιασμὸν καὶ προώδευσεν εἰς τὴν κατὰ Θεὸν ζωήν, ὥστε καὶ πάλιν κατέστρεψε τὰ εἰδωλολατρικὰ ἱερά, ποὺ ἦσαν εἰς τὰ ὑψώματα τῆς χώρας, καὶ τὰ βαθύσκια δάση, τὰ ὁποῖα οἱ εἰδωλολάτραι ἐθεωροῦσαν ἱερά (ἢ τὰ σύμβολα καὶ ἀγάλματα τῆς θεᾶς Ἀστάρτης, τῆς Ἀφροδίτης τῶν Χαναναίων) καὶ τὰ ὁποῖα ὑπῆρχαν εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰούδα.
7 καὶ ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἀπέστειλε τοὺς ἡγουμένους αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν δυνατῶν, τὸν ᾿Αβδίαν καὶ Ζαχαρίαν καὶ Ναθαναὴλ καὶ Μιχαίαν, τοῦ διδάσκειν ἐν πόλεσιν ᾿Ιούδα· 7 Κατά το τρίτον έτος της βασιλείας του απέστειλε τους αρχηγούς του και τους υιούς των ισχυρών, τον Αβδίαν, τον Ζαχαρίαν, τον Ναθαναήλ και τον Μιχαίαν, δια να διδάσκουν εις τας πόλστου Ιούδα τον Νομον του Θεού. 7 Κατὰ τὸ τρίτον ἔτος τῆς βασιλείας του ἔστειλε τοὺς ἀρχηγούς (ἐπισήμους) του καὶ τοὺς ἱκανοὺς διδασκάλους, τὸν Ἀβδίαν, τὸν Ζαχαρίαν, τὸν Ναθαναὴλ καὶ τὸν Μιχαίαν, διὰ νὰ διδάσκουν τὸν Νόμον εἰς τὶς πόλεις τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰούδα.
8 καὶ μετ' αὐτῶν οἱ Λευῖται Σαμαίας καὶ Ναθανίας καὶ Ζαβδίας καὶ ᾿Ασιὴλ καὶ Σεμιραμὼθ καὶ ᾿Ιωνάθαν καὶ ᾿Αδωνίας καὶ Τωβίας, οἱ Λευῖται, καὶ μετ' αὐτῶν ᾿Ελισαμὰ καὶ ᾿Ιωρὰμ οἱ ἱερεῖς, 8 Μαζή με αυτούς, ως βοηθοί των, ήσαν οι Λευίται ο Σαμαίας, ο Ναθανίας, ο Ζαβδίας, ο Ασιήλ, ο Σεμιραμώθ, ο Ιωνάθαν, ο Αδωνίας και ο Τωβίας. Αυτοί ήσαν Λευίται. Μαζή με αυτούς ήσαν και οι ιερείς, ο Ελισαμά και ο Ιωράμ. 8 Μαζὶ μὲ αὐτοὺς ὡς βοηθοὶ ἦσαν οἱ Λευῖται: Σαμαίας, Ναθανίας, Ζαβδίας, Ἀσιήλ, Σεμιραμώθ, Ἰωνάθαν, Ἀδωνίας καὶ Τωβίας. Αὐτοὶ ἦσαν Λευῖται. Μαζί των ἦσαν ἐπίσης οἱ δύο ἱερεῖς Ἐλισαμὰ καὶ Ἰωράμ.
9 καὶ ἐδίδασκον ἐν ᾿Ιούδᾳ, καὶ μετ' αὐτῶν βίβλος νόμου Κυρίου, καὶ διῆλθον ἐν ταῖς πόλεσιν ᾿Ιούδα καὶ ἐδίδασκον τὸν λαόν. 9 Αυτοί είχον μαζή των το βιβλίον του Νομου και εδίδασκον ανά την Ιουδαίαν. Διήλθον όλας τας πόλστου Ιούδα και εδίδασκον τον λαόν. 9 Αὐτοὶ ἐδίδασκαν εἰς τὸ βασίλειον τοῦ Ἰούδα, ἔχοντες μαζί των τὸ βιβλίον τοῦ Νόμου τοῦ Κυρίου· ἐπέρασαν δὲ ἀπὸ ὅλες τὶς πόλεις τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰούδα καὶ ἐδίδασκαν τὸν λαόν.
10 καὶ ἐγένετο ἔκστασις Κυρίου ἐπὶ πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς κύκλῳ ᾿Ιούδα, καὶ οὐκ ἐπολέμουν πρὸς ᾿Ιωσαφάτ· 10 Φοβος δε από Θεού κατέλαβεν όλας τας βασιλείας, αι οποίαι υπήρχον γύρω από την χώραν του βασιλείου του Ιούδα, και δεν ετόλμησαν να πολεμήσουν εναντίον του Ιωσαφάτ. 10 Πανικός, ταραχὴ καὶ θεῖος τρόμος, ποὺ προεκάλεσεν ὁ Κύριος, ἐκυρίευσεν ὅλα τὰ βασίλεια, τὰ ὁποῖα ἦσαν γύρω - γύρω ἀπὸ τὸ βασίλειον τοῦ Ἰούδα· ἀποτέλεσμα δὲ τούτου ἦταν ὅτι τὰ γειτονικὰ αὐτὰ βασίλεια δὲν ἐπολεμοῦσαν ἐναντίον τοῦ Ἰωσαφάτ.
11 καὶ ἀπὸ τῶν ἀλλοφύλων ἔφερον τῷ ᾿Ιωσαφὰτ δῶρα καὶ ἀργύριον καὶ δόματα, καὶ οἱ ῎Αραβες ἔφερον αὐτῷ κριοὺς προβάτων ἑπτακισχιλίους ἑπτακοσίους. 11 Μαλιστα δε μερικοί από τους Φιλισταίους προσέφεραν στον Ιωσαφάτ δώρα, αργύριον και άλλας δωρεάς. Οι δε Αραβες έφεραν προς αυτόν από τα ποίμνιά των επτά χιλιάδας επτακοσίους κριούς. 11 Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς Φιλισταίους ἔφεραν εἰς τὸν Ἰωσαφὰτ ὡς δῶρα ἀσῆμι καὶ ἄλλες προσφορές. Οἱ Ἄραβες ἔφεραν εἰς αὐτὸν ἑπτὰ χιλιάδες ἑπτακόσια (7.700) κριάρια ἀπὸ τὰ κοπάδια τῶν προβάτων.
12 καὶ ἦν ᾿Ιωσαφὰτ πορευόμενος μείζων ἕως εἰς ὕψος καὶ ᾠκοδόμησεν ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ οἰκήσεις καὶ πόλεις ὀχυράς. 12 Ετσι δε ο Ιωσαφάτ εδοξάζετο και ανυψώνετο ολονέν και περισσότερον. Εκτισεν εις την Ιουδαίαν συνοικισμούς και πόλεις οχυράς. 12 Ἔτσι ὁ Ἰωσαφὰτ ἐγίνετο ὁλονὲν καὶ περισσότερον δυνατὸς καὶ συνεχῶς ἐδοξάζετο. Εἰς ὅλην δὲ τὴν Ἰουδαίαν ἔκτισεν ἀποθῆκες (ἢ οἰκισμούς) ἀνεφοδιασμοῦ καὶ ὀχυρὲς πόλεις.
13 καὶ ἔργα πολλὰ ἐγένετο αὐτῷ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ ἄνδρες πολεμισταὶ δυνατοὶ ἰσχύοντες ἐν ῾Ιερουσαλήμ. 13 Εκαμε και πολλά άλλα έργα εις την Ιουδαίαν, άνδρες δε δυνατοί και έμπειροι περί τον πόλεμον ήσαν πλησίον του εις την Ιερουσαλήμ. 13 Ἔκαμε καὶ πολλὰ ἔργα εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἄνδρες δὲ πολεμισταί, ἰσχυροὶ καὶ ἐμπειροπόλεμοι ἐστάθμευσαν εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ.
14 καὶ οὗτος ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν· καὶ τῷ ᾿Ιούδᾳ χιλίαρχοι, ῎Εδνας ὁ ἄρχων καὶ μετ' αὐτοῦ υἱοὶ δυνατοὶ δυνάμεως τριακόσιαι χιλιάδες· 14 Αυτός δε είναι ο αριθμός των στρατιωτών κατά τας φυλάς, εις τας οποίας ανήκον. Εις την φυλήν του Ιούδα υπήρχον χιλίαρχοι. Ο Εδνας ήτο ο αρχηγός και μαζή με αυτόν ισχυροί άνδρες ανερχόμενοι εις τριακοσίας χιλιάδας. 14 Αὐτὸς δὲ ἦταν ὁ ἀριθμὸς τῶν πολεμιστῶν τούτων κατὰ τὶς πατριαρχικές των οἰκογένειες. Εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Ἰούδα χιλίαρχοι ἦσαν: Ὁ στρατηγὸς Ἔδνας καὶ μαζί του τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ἰσχυροὶ πολεμισταί.
15 καὶ μετ' αὐτὸν ᾿Ιωανὰν ὁ ἡγούμενος καὶ μετ' αὐτοῦ διακόσιαι ὀγδοήκοντα χιλιάδες· 15 Επειτα από αυτόν αρχηγός ήτο ο Ιωανάν· μαζή του ήσαν διακόσιαι ογδοήκοντα χιλιάδες. 15 Μετὰ ἀπὸ αὐτόν (ὑπ’ αὐτόν· δεύτερος κατὰ σειράν) ἦταν ὁ ἀρχηγὸς Ἰωανάν, μαζί του δὲ ἦσαν διακόσιες ὀγδόντα χιλιάδες (280.000) ἄνδρες.
16 καὶ μετ' αὐτὸν ᾿Αμασίας ὁ τοῦ Ζαρί, ὁ προθυμούμενος τῷ Κυρίῳ, καὶ μετ' αὐτοῦ διακόσιαι χιλιάδες δυνατοὶ δυνάμεως. 16 Και έπειτα από αυτόν ήτο ο Αμασίας, ο υιός του Ζαρί, ο οποίος αυτοπροαιρέτως είχεν αφιερωθή στον Κυριον. Μαζή του ήσαν διακόσιαι χιλιάδες ισχυροί άνδρες του στρατού. 16 Μετὰ ἀπὸ αὐτόν (ὑπ’ αὐτόν· τρίτος κατὰ σειράν) ἦταν ὁ Ἀμασίας, ὁ υἱὸς τοῦ Ζαρί, ὁ ὁποῖος προσεφέρθη ἑκουσίως διὰ νὰ ὑπηρετήσῃ τὸν Κύριον· μαζί του ἦσαν διακόσιες χιλιάδες (200.000) ἰσχυροὶ πολεμισταί.
17 καὶ ἐκ τοῦ Βενιαμὶν δυνατὸς δυνάμεως ᾿Ελιαδὰ καὶ μετ' αὐτοῦ τοξόται καὶ πελτασταὶ διακόσιαι χιλιάδες. 17 Από την φυλήν του Βενιαμίν ισχυρός ανήρ ήτο ο Ελιαδά και μαζή με αυτόν ήσαν τοξόται και άλλοι, φέροντες ελαφράς ασπίδας, διακόσιαι χιλιάδες. 17 Ἀπὸ δὲ τὴν φυλὴν τοῦ Βενιαμὶν ὁ γενναῖος πολεμιστὴς Ἐλιαδά, μαζί του (ὑπ’ αὐτόν) δὲ ἦσαν διακόσιες χιλιάδες (200.000) τοξόται καὶ στρατιῶται ὡπλισμένοι μὲ πέλτην, μικρὰν ἐλαφρὰν ἀσπίδα.
18 καὶ μετ' αὐτὸν ᾿Ιωζαβὰδ καὶ μετ' αὐτοῦ ἑκατὸν ὀγδοήκοντα χιλιάδες δυνατοὶ πολέμου. 18 Επειτα από αυτόν ήτο ο Ιωζαβάδ και μαζή με αυτόν ήσαν εκατόν ογδοήκοντα χιλιάδες άνδρες ισχυροί στον πόλεμον. 18 Μετὰ ἀπὸ αὐτόν (ὑπ’ αὐτόν· δεύτερος κατὰ σειράν) ἦταν ὁ Ἰωζαβάδ· μαζί του (ὑπ’ αὐτόν) ἦσαν ἑκατὸν ὀγδόντα χιλιάδες (180.000) καλὰ ἐξωπλισμένοι διὰ πόλεμον.
19 οὗτοι οἱ λειτουργοῦντες τῷ βασιλεῖ, ἐκτὸς ὧν ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς ἐν ταῖς πόλεσι ταῖς ὀχυραῖς ἐν πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ. 19 Αυτοί ήσαν εκείνοι, που υπηρετούσαν τον βασιλέα, εκτός εκείνων που ο βασιλεύς είχε στείλει εις διαφόρους οχυράς πόλεις καθ' όλην την περιοχήν της Ιουδαίας. 19 Αὐτοὶ ἦσαν ἐκεῖνοι ποὺ ὑπηρετοῦσαν τὸν βασιλιᾶ, ἐκτὸς ἐκείνων τοὺς ὁποίους ὁ βασιλιᾶς εἶχε καθορίσει νὰ ἐπανδρώσουν τὶς ὀχυρὲς πόλεις, εἰς ὅλην τὴν χώραν τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰούδα.