Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:17
Δύση: 19:17
Σελ. 20 ημ.
269-96
13ος χρόνος, 4971η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 (ΚΖ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΥΙΟΣ εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ᾿Ιωάθαμ ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ ἑκκαίδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν ῾Ιερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ῾Ιερουσὰ θυγάτηρ Σαδώκ. 1 Εικοσιπέντε ετών ήτο ο Ιωάθαμ, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον. Εβασίλευσεν επί δεκαέξ έτη εις την Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ωνομάζετο Ιερουσά και ήτο θυγάτηρ του Σαδώκ. 1 Όταν ὁ Ἰωαθαμ ἀνέβη εἰς τὸν βασιλικὸν θρόνον, ἦταν εἴκοσι πέντε ἐτῶν ἐβασίλευσε δὲ ἐπὶ δεκαέξι χρόνια μὲ ἔδραν τὴν Ἱερουσαλήμ. Τὸ ὄνομα τῆς μητέρας του ἦταν Ἱερουσά, αὐτὴ δὲ ἦταν κόρη τοῦ Σαδώκ.
2 καὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲς ἐνώπιον Κυρίου κατὰ πάντα, ἃ ἐποίησεν ᾿Οζίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ἀλλ' οὐκ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ναὸν Κυρίου, καὶ ἔτι ὁ λαὸς κατεφθείρετο. 2 Αυτός έπραξε το ορθόν και ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου, ακριβώς όπως είχε πράξει και ο πατήρ του ο Οζίας. Αλλά δεν εισήλθε βεβαίως παρανόμως στον ναόν του Κυρίου. Ο λαός όμως διεφθείρετο ολοέν και περισσότερον ένεκα της ασεβείας. 2 Ὁ Ἰωαθὰμ ἔζησε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου εἰς ὅλα, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ βασιλιᾶ Ὀζία, τοῦ πατέρα του. Ὅμως ὁ Ἰωάθαμ δὲν ἐμπῆκε παρανόμως εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Κυρίου, ὅπως ἔκαμεν ὁ πατέρας του. Παρ’ ὅλον τοῦτο ὁ λαὸς συνέχιζεν ἀκόμη νὰ διαφθείρεται μὲ τὴν εἰδωλολατρίαν.
3 αὐτὸς ᾠκοδόμησε τὴν πύλην οἴκου Κυρίου τὴν ὑψηλὴν καὶ ἐν τείχει τοῦ ᾿Οφλὰ ᾠκοδόμησε πολλά· καὶ πόλεις ᾠκοδόμησεν 3 Αυτός έκτισε την άνω πύλην του ναού του Κυρίου, έκαμε πολλάς συμπληρώσεις στο τείχος του Οφλά και έκτισεν επίσης πόλεις. 3 Ὁ βασιλιᾶς Ἰωάθαμ ἦταν ἐκεῖνος, ποὺ ἔκτισε τὴν Ὑψηλὴν (Βορείαν) πύλην τὸν Ναοῦ τὸν Κυρίου καὶ ἔκαμεν ἐκτεταμένες οἰκοδομικὲς ἐργασίες εἰς τὰ τείχη τῆς περιοχῆς τῆς Ἱερουσαλήμ, ποὺ ὀνομάζεται Ὀφλά. Ἔκτισεν ἐπίσης πόλεις
4 ἐν ὄρει ᾿Ιούδα καὶ ἐν τοῖς δρυμοῖς καὶ οἰκήσεις καὶ πύργους. 4 Εις την ορεινήν Ιουδαίαν και εις τα δάση έκτισεν επίσης οικήματα και πύργους. 4 εἰς τὴν ὀρεινὴν περιοχὴν τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰούδα, ὅπως ἐπίσης ὀχυρὲς κατοικίες (φρούρια) καὶ πύργους εἰς τὶς δασώδεις περιοχές.
5 αὐτὸς ἐμαχέσατο πρὸς βασιλέα υἱῶν ᾿Αμμὼν καὶ κατίσχυσεν ἐπ' αὐτόν· καὶ ἐδίδουν αὐτῷ οἱ υἱοὶ ᾿Αμμὼν καὶ κατ' ἐνιαυτὸν ἑκατὸν τάλαντα ἀργυρίου καὶ δέκα χιλιάδας κόρων πυροῦ καὶ κριθῶν δέκα χιλιάδας· ταῦτα ἔφερεν αὐτῷ βασιλεὺς υἱῶν ᾿Αμμὼν κατ' ἐνιαυτὸν ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ καὶ τῷ τρίτῳ. 5 Αυτός επολέμησεν εναντίον του βασιλέως των Αμμωνιτών, τον οποίον και κατενίκησεν. Οι δε Αμμωνίται υπεχρεώθησαν να καταβάλλουν εις αυτόν κάθε έτος εκατόν αργυρά τάλαντα, δέκα χιλιάδες κύρους σίτου και δέκα χιλιάδες κόρους κριθής. Αυτά κατέβαλλεν ο βασιλεύς των Αμμωνιτών κάθε έτος μόνον κατά το πρώτον και δεύτερον και τρίτον έτος τα κατέβαλεν. 5 Ὁ Ἰωάθαμ ἐπολέμησε κατὰ τοῦ βασιλιᾶ τῶν Ἀμμωνιτῶν καὶ τὸν ἐνίκησεν. Οἱ ἡττημένοι Ἀμμωνῖται ὑπεχρεώθησαν νὰ πληρώνουν εἰς τὸν Ἰωάθαμ κάθε χρόνον ἑκατὸν ἀργυρὰ τάλαντα, δέκα χιλιάδες κόρους σιταριοῦ καὶ δέκα χιλιάδες κόρους κριθαριοῦ. Τὸν φόρον αὐτὸν ὑποτελείας του τὸν ἐπλήρωνεν ὁ βασιλιᾶς τῶν Ἀμμωνιτῶν κάθε χρόνον, ἀλλὰ μόνον κατὰ τὸ πρῶτον, τὸ δεύτερον καὶ τὸ τρίτον ἔτος. Δηλαδὴ ἐπὶ τρία μόνον χρόνια.
6 καὶ κατίσχυσεν ᾿Ιωάθαμ, ὅτι ἡτοίμασε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ ἐναντίον Κυρίου Θεοῦ αὐτοῦ. 6 Ετσι ο ' Ιωάθαμ έγινεν ισχυρός, διότι κατηύθυνε τας οδούς του ενώπιον Κυρίου του Θεού του. 6 Ὁ Ἰωάθαμ αὔξησε τὴν δύναμίν του, διότι ἐτήρησεν ἀκλόνητον στάσιν ἔναντι τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τοῦ Θεοῦ του, εἰς τὸν ὁποῖον ὑπήκουε μὲ πιστότητα καὶ ἀφοσίωσιν.
7 καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι ᾿Ιωάθαμ καὶ ὁ πόλεμος καὶ αἱ πράξεις αὐτοῦ ἰδοὺ γεγραμμέναι ἐπὶ βιβλίῳ βασιλέων ᾿Ιούδα καὶ ᾿Ισραήλ. 7 Τα υπόλοιπα έργα του Ιωάθαμ, όλοι οι πόλεμοί του και αι άλλαι του πράξεις ιδού, είναι γραμμένα στο βιβλίον των βασιλέων Ιούδα και Ισραήλ. 7 Τὰ δὲ ὑπόλοιπα ἔργα τοῦ Ἰωάθαμ, οἱ πόλεμοί του καὶ οἱ πολιτικὲς δραστηριότητές του, νά· ὅλα αὐτὰ εἶναι γραμμένα εἰς τὸ βιβλίον τῶν βασιλέων τοῦ Ἰούδα καὶ τοῦ Ἰσραήλ.
9 καὶ ἐκοιμήθη ᾿Ιωάθαμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυίδ, καὶ ἐβασίλευσεν ῎Αχαζ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ' αὐτοῦ. 9 Ο Ιωάθαμ απέθανε και ετάφη με τους προπάτοράς του εις την πόλιν Δαυίδ, την Ιερουσαλήμ. Αντί δε αυτού εβασίλευσεν ο υιός του Αχαζ. 8 Ἀπέθανεν ὁ βασιλιᾶς Ἰωάθαμ καὶ προσετέθη εἰς τοὺς ἀποθαμένους προγόνους του καὶ ἐτάφη εἰς τὴν πόλιν τοῦ Δαβίδ, τὴν Ἱερουσαλήμ. Ἐβασίλευσε δὲ ὡς διάδοχός του ὁ Ἄχαζ, ὁ υἱός του.