Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:41
Δύση: 20:08
Σελ. 14 ημ.
113-253
16ος χρόνος, 5910η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α' - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 
Τά δύο βιβλία τῶν Παραλειπομένων κατά τούς Ο΄ ἀποτελοῦν ἕνα βιβλίο κατά τήν ἑβραϊκή συλλογή δηλούμενα μέ τόν τίτλο Χρονικῶν Α΄. Ἀμφότερα καλύπτουν τήν περίοδο ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Σαούλ, μέχρι τῶν αἰχμαλωσιῶν. Γράφηκαν πιθανῶς κατά τήν Βαβυλωνιακή Αἰχμαλωσία, διαφέρουν δέ ἀπό τά δύο βιβλία τῶν Βασιλεῶν, στό ὅτι δίνουν μία πληρέστερη περιγραφή τοῦ Ἰούδα, ἐνῶ παραλείπουν τίς πολλές λεπτομέρειες. Ἡ εὐλογία τοῦ ἐπιγείου λαοῦ τοῦ Θεοῦ, σέ σχέση μέ τήν Δαβιδική μοναρχία, εἶναι προφανῶς ἡ τυπική σημασία τῶν βιβλίων αὐτῶν.

Τό Α΄ Παραλειπομένων, χωρίζεται σέ τρία μέρη:

I. Οἱ ἐπίσημες γενεαλογίες, α΄ 1-θ΄44.
II. Ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Σαούλ μέχρι τῆς διαδοχῆς τοῦ Δαβίδ, ι΄ 1-ιβ΄ 40.
III. Ἀπό τῆς διαδοχῆς τοῦ Δαβίδ, μέχρι τοῦ θανάτου του, ιγ΄ 1-κθ΄ 30.

Ἐκτός ἀπό τίς γενεαλογίες (κεφ. α΄-θ΄), τά γεγονότα πού ἀναφέρονται στό Α΄ Παραλειπομένων, καλύπτουν περίοδο 41 ἐτῶν.