Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:17
Δύση: 19:17
Σελ. 20 ημ.
269-96
13ος χρόνος, 4971η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (Ε)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ υἱοὶ Ρουβὴν πρωτοτόκου ᾿Ισραήλ, ὅτι οὖτος ὁ πρωτότοκος, καὶ ἐν τῷ ἀναβῆναι ἐπὶ τὴν κοίτην τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἔδωκε τὴν εὐλογίαν αὐτοῦ τῷ υἱῷ αὐτοῦ ᾿Ιωσὴφ υἱῷ ᾿Ισραήλ, καὶ οὐκ ἐγενεαλογήθη εἰς πρωτοτόκια· 1 Οι υιοί του Ρουβήν, του πρωτοτόκου του Ιακώβ, (τον οποίον πρωτότοκον ο Ιακώβ επειδή εμόλυνε την πατρικήν κοίτην δεν τον ηυλόγησε, αλλά έδωσε την ευλογίαν του στον υιόν του τον Ιωσήφ, και δι' αυτό ο Ρουβήν δεν ελήφθη υπ' όψιν δια τα πρωτοτόκια· 1 Αὐτοὶ εἶναι οἱ υἱοὶ τὸν Ρουβήν, τοῦ πρωτοτόκου υἱοῦ τοῦ Ἰακώβ. «Ἐπειδὴ ὁ πρωτότοκος αὐτὸς υἱὸς τοῦ Ἰακὼβ ἐμόλυνε τὸ πατρικὸν κρεββάτι, εἰς τὸ ὁποῖον ἀνέβη καὶ ἐκοιμήθη μὲ τὴν Βαλλάν, τὴν παλλακίδα τοῦ πατέρα του, ὁ Ἰακὼβ ἔδωκε τὴν εὐλογίαν του εἰς τὸν ἄλλον υἱόν του, τὸν Ἰωσήφ· ἔτσι ὁ Ρουβὴν ἔχασε τὰ δικαιώματα τοῦ πρωτοτόκου καὶ δὲν ἐλήφθη ὑπ’ ὄψιν εἰς τὴν γενεαλογίαν, ἀφοῦ τὰ πρωτοτόκια ἐδόθησαν εἰς τὸν Ἰωσήφ.
2 ὅτι ᾿Ιούδας δυνατὸς ἰσχύϊ καὶ ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ εἰς ἡγούμενον ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἡ εὐλογία τοῦ ᾿Ιωσήφ. 2 ο Ιούδας υπήρξε δυνατός κατά την ισχύν, αυτός και οι απόγονοί του, και εξ αυτού εβγήκαν οι αρχηγοί του ισραηλιτικού λαού. Το κληρονομικόν όμως δικαίωμα των πρωτοτόκων εδόθη στον Ιωσήφ). 2 Καὶ παρ’ ὅλον ὅτι ὁ Ἰούδας ἀπεδείχθη δυνατὸς αὐτὸς καὶ ἡ φυλή του μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν του καὶ ἀπὸ αὐτὸν προῆλθαν οἱ ἀρχηγοὶ τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, ἐν τούτοις τὰ δικαιώματα τῶν πρωτοτοκιῶν ἐδόθησαν (καὶ ἀνῆκαν) εἰς τὸν Ἰωσήφ».
3 υἱοὶ Ρουβὴν πρωτοτόκου ᾿Ισραήλ· ᾿Ενὼχ καὶ Φαλλούς, ᾿Ασρὼμ καὶ Χαρμί. 3 Υιοί του Ρουβήν, του πρωτοτόκου του Ιακώβ, ήσαν οι εξής· Ο Ενώχ, ο Φαλλούς, ο Ασρώμ και ο Χαρμί. 3 Οἱ υἱοὶ λοιπὸν τοῦ Ρουβήν, τοῦ πρωτοτόκου υἱοῦ τοῦ Ἰακώβ, ἦσαν τέσσερις: Ὁ Ἐνώχ, ὁ Φαλλούς, ὁ Ἀσρὼμ καὶ ὁ Χαρμί.
4 υἱοὶ ᾿Ιωήλ· Σεμεΐ καὶ Βαναία υἱὸς αὐτοῦ. καὶ υἱοὶ Γοὺγ υἱοῦ Σεμεΐ· 4 Οι απόγονοι του Ιωήλ είναι· ο Σεμεί και ο Βαναία ο υιός αυτού, και οι υιοί του Γουγ υιού του Σεμεΐ. 4 Ἀπόγονοι τοῦ Ἰωὴλ ἦσαν: Ὁ Σεμεῒ καὶ ὁ Βαναία, ὁ υἱός του. Καὶ ἀπόγονοι τοῦ Γούγ, υἱοῦ τοῦ Σεμεΐ, ἦσαν:
5 υἱὸς αὐτοῦ Μιχά, υἱὸς αὐτοῦ Ρηχά, υἱὸς αὐτοῦ ᾿Ιωήλ, 5 Ο υιός αυτού ο Μιχά, ο υιός του Μιχά ο Ρηχά, ο υιός του Ρηχά ο Ιωήλ. 5 Ὁ υἱός του, ὁ Μιχά· ὁ υἱὸς τοῦ Μιχά, ὁ Ρηχά· ὁ υἱὸς τοῦ Ρηχά, ὁ Ἰωήλ·
6 υἱὸς αὐτοῦ Βεήλ, ὃν μετῴκισε Θαγλαθφαλλασὰρ βασιλεὺς ᾿Ασσούρ· οὗτος ἄρχων τῶν Ρουβήν. 6 Ο υιός του Ιωήλ ο Βεήλ, τον οποίον ο Θαγλαθφαλλασάρ ο βασιλεύς της Ασσούρ επήρεν αιχμάλωτον και τον μετώκισεν αλλού. Αυτός υπήρξεν ένας από τους αρχηγούς της φυλής του Ρουβήν. 6 ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωήλ, ὁ Βεήλ, τὸν ὁποῖον ὠδήγησεν εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν ὁ Θαγλαθφαλλασάρ, βασιλιᾶς τῶν Ἀσσυρίων. Ὁ Βεὴλ ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς φυλῆς τοῦ Ρουβήν.
7 καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ τῇ πατρίδι αὐτοῦ ἐν τοῖς καταλοχισμοῖς αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν· ὁ ἄρχων ᾿Ιωὴλ καὶ Ζαχαρία 7 Οι αδελφοί του Βεήλ, όπως ήσαν εις την περιοχήν αυτού γραμμένοι στους καταλόγους κατά τας γενεαλογίας των, ήσαν οι εξής· Ο αρχηγός Ιωήλ και ο Ζαχαρίας, 7 Καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Βεήλ, ὁ καθένας κατὰ τὴν πατριαρχικήν του οἰκογένειαν, ὅπως ἦσαν καταχωρισμένοι εἰς τοὺς γενεαλογικούς των καταλόγους, ἦσαν οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ ἀρχηγὸς Ἰωὴλ καὶ ὁ Ζαχαρίας,
8 καὶ Βαλὲκ υἱὸς ᾿Αζοὺζ υἱὸς Σαμά, υἱὸς ᾿Ιωήλ· οὗτος κατῴκησεν ἐν ᾿Αροὴρ καὶ ἐπὶ Ναβαῦ, καὶ Βελμασσὼν 8 ο Βαλέκ υιός του Αζούζ, ο υιός του Σαμά, ο υιός του Ιωήλ. Ο Βαλέκ αυτός εγκατεστάθη εις την Αροήρ μέχρι και της Ναβαύ και της πόλεως Βελμασσών. 8 καὶ ὁ Βαλέκ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀζούζ, ὁ υἱὸς τοῦ Σαμά, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωήλ. Αὐτὸς (ὁ Βαλέκ) ἑκατοίκησε εἰς τὴν Ἀροὴρ καὶ εἰς τὴν περιοχὴν (βορείως) μέχρι τῆς Ναβαῦ καὶ τῆς Βελμασσών.
9 καὶ πρὸς ἀνατολὰς κατῴκησεν ἕως ἐρχομένων τῆς ἐρήμου, ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου, ὅτι κτήνη αὐτῶν πολλὰ ἐν γῇ Γαλαάδ. 9 Προς ανατολάς επεξετάθησαν έως εις την αρχήν της ερήμου, η οποία οδηγεί προς τον Ευφράτην ποταμόν, διότι είχον πολλά κτήνη εις την χώραν Γαλαάδ. 9 Καὶ πρὸς ἀνατολὰς ἐγκατεστάθη μέχρι τῆς εἰσόδου (ἀρχῆς) τῆς μεγάλης Συριακῆς ἐρήμου, ἡ ὁποία ἐκτείνεται μέχρι τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτη, διότι εἶχαν πολλὰ κοπάδια εἰς τὴν χώραν Γαλαάδ.
10 καὶ ἐν ἡμέραις Σαοὺλ ἐποίησαν πόλεμον πρὸς τοὺς παροίκους, καὶ ἔπεσον ἐν χερσὶν αὐτῶν κατοικοῦντες ἐν σκηναῖς αὐτῶν πάντες κατ᾿ ἀνατολὰς τῆς Γαλαάδ. 10 Κατά τας ημέρας του Σαούλ επολέμησαν εναντίον των περιοίκων λαών, οι οποίοι έπεσαν εις τα χέρια των, και εγκατεστάθησαν όλοι εις τας σκηνάς των επί της ανατολικής περιοχής της χώρας Γαλαάδ. 10 Κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς βασιλείας τοῦ Σαοὺλ οἱ ἀπόγονοι τῆς φυλῆς τοῦ Ῥουβὴν ἐπετέθησαν ἐναντίον τῶν γειτονικῶν λαῶν (τῶν Ἀγαρηνῶν), οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν εἰς τὰ χέρια των ἔτσι οἱ ἀπόγονοι τῆς φυλῆς τοῦ Ρουβὴν κατέκτησαν τὴν χώραν ἐκείνων καὶ ἐκατοίκησαν εἰς τὶς σκηνές των, εἰς τὴν ἀνατολικὴν περιοχὴν τῆς χώρας Γαλαάδ.
11 υἱοὶ Γὰδ κατέναντι αὐτῶν κατῴκησαν ἐν γῇ Βασὰν ἕως Σελχά. 11 Οι απόγονοι του Γαδ εγκατεστάθησαν απέναντι της φυλής Ρουβήν εις την χώραν Βασάν έως την Σελχά. 11 Οἱ ἀπόγονοι τῆς φυλῆς τοῦ Γὰδ ἐγκατεστάθησαν παραπλεύρως (εἰς τὰ βόρεια) τῆς φυλῆς τοῦ Ρουβήν, εἰς τὴν χώραν Βασὰν μέχρι τῆς Σελχὰ εἰς τὰ ἀνατολικά.
12 ᾿Ιωὴλ πρωτότοκος καὶ Σαφὰμ ὁ δεύτερος, καὶ ᾿Ιανὶν ὁ γραμματεὺς ἐν Βασάν. 12 Αυτοί ήσαν· Ο πρωτότοκος Ιωήλ, ο δευτερότοκος Σαφάμ και ο γραμματεύς Ιανίν εις Βασάν. 12 Οἱ ἀπόγονοι τῆς φυλῆς τοῦ Γὰδ ἦσαν: Ὁ πρωτότοκος Ἰωὴλ καὶ ὁ ἑπόμενος, ὁ δευτερότοκος Σαφάμ, καὶ ὁ γραμματεὺς Ἰανὶν εἰς τὴν Βασάν.
13 καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν· Μιχαήλ, Μοσολλὰμ καὶ Σεβεὲ καὶ ᾿Ιωρεὲ καὶ ᾿Ιωαχὰν καὶ Ζουέ, καὶ ᾿Ωβήδ, ἑπτά. 13 Οι αδελφοί των κατά τας πατριαρχικάς των οικογενείας ήσαν οι εξής· Ο Μιχαήλ, ο Μοσολλάμ, ο Σεβεέ, ο Ιωρεέ, ο Ιωαχάν, ο Ζουέ και ο Ωβήδ εν όλω επτά. 13 Οἱ δὲ ἀδελφοί των (τὰ ἄλλα μέλη τῆς φυλῆς) κατὰ τὶς πατριαρχικές των οἰκογένειες ἦσὰν οἱ ἑξῆς: Ὁ Μιχαήλ, ὁ Μοσολλάμ, ὁ Σεβεέ, ὁ Ἰωρεέ, ὁ Ἰωαχάν, ὁ Ζουὲ καὶ ὁ Ὠβήδ· σννολικς ἑπτὰ πατριαρχικὲς οἰκογένειες.
14 οὗτοι υἱοὶ ᾿Αβιχαία υἱοῦ Οὐρὶ υἱοῦ ᾿Ιδαΐ υἱοῦ Γαλαὰδ υἱοῦ Μιχαὴλ υἱοῦ ᾿Ιεσαΐ υἱοῦ ᾿Ιεδδαΐ υἱοῦ Ζαβουχὰμ 14 Αυτοί ήσαν υιοί του Αβιχαία οιού του Ουρί, υιού του Ιδαΐ, υιού του Γαλαάδ, υιού του Μιχαήλ, υιού Ιεσαΐ, υιού του Ιεδδαΐ, υιού του Ζαβουχάμ, 14 Αὐτοὶ ἦσαν ἀπόγονοι τοῦ Ἀβιχαία, υἱοῦ τοῦ Οὐρί, τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἰδαί, τοῦ υἱοῦ τοῦ Γαλαάδ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Μιχαήλ, τοῦ υἰοῦ τοῦ Ἰεσαΐ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἰεδδαΐ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Ζαβουχάμ,
15 ἀδελφοῦ υἱοῦ ᾿Αβδιὴλ υἱοῦ Γουνί· ἄρχων οἴκου πατριῶν. 15 του αδελφού του υιού Αβδιήλ υιού του Γουνί. Αυτός ήτο ο αρχηγός της πατριαρχικής των οικογενείας. 15 ἀδελφοῦ τοῦ υἱοῦ Ἀβδιήλ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Γουνί. Αὐτὸς ἦταν ἀρχηγὸς τῶν πατριαρχικῶν αὐτῶν οἰκογενειῶν.
16 κατῴκουν ἐν Γαλαάδ, ἐν Βασὰν καὶ ἐν ταῖς κώμαις· αὐτῶν καὶ πάντα τὰ περίχωρα Σαρὼν ἕως ἐξόδου. 16 Αυτοί κατοικούσαν εις την Γαλαάδ, εις την περιοχήν Βασάν, εις τας κώμας αυτών και εις όλα τα περίχωρα της Σαρών έως τα σύνορά της. 16 Ὅλοι αὐτοὶ ἐκατοικοῦσαν εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Γαλαάδ, τῆς Βασὰν καὶ εἰς τὶς κωμοπόλεις των καὶ εἰς ὅλα τὰ περίχωρα τῆς Σαρών, μέχρι τὰ ἀκραῖα σύνορά της.
17 πάντων ὁ καταλοχισμὸς ἐν ἡμέραις ᾿Ιωάθαμ βασιλέως ᾿Ιούδα καὶ ἐν ἡμέραις ῾Ιεροβοὰμ βασιλέως ᾿Ισραήλ. 17 Ολοι αυτοί της φυλής Γαδ κατεγράφησαν στους γενεαλογικούς πίνακας επί της εποχής του Ιωάθαμ βασιλέως του βασιλείου του Ιούδα και επί της εποχής Ιεροβοάμ βασιλέως του βασιλείου του Ισραήλ. 17 Ἡ καταγραφὴ ὅλων αὐτῶν καὶ ὁ καταχωρισμός των εἰς γενεαλογικοὺς καταλόγους ἔγινε κατὰ τὶς ἡμέρες τοῦ Ἰωαθάμ, βασιλιᾶ τοῦ Ἰούδα, καὶ κατὰ τὶς ἡμέρες τοῦ Ἱεροβὰμ Β', βασιλιᾶ τοῦ Ἰσραήλ.
18 υἱοὶ Ρουβὴν καὶ Γὰδ καὶ ἥμισυ φυλῆς Μανασσῆ ἐξ υἱῶν δυνάμεως, ἄνδρες αἴροντες ἀσπίδας καὶ μάχαιραν καὶ τείνοντες τόξον καὶ δεδιδαγμένοι πόλεμον, τεσσαράκοντα καὶ τέσσαρες χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι καὶ ἑξήκοντα ἐκπορευόμενοι εἰς παράταξιν. 18 Οι απόγονοι του Ρουβήν, του Γαδ και του ημίσεως της φυλής του Μανασσή ήσαν άνδρες πολεμισταί, οι οποίοι έφεραν ασπίδα και μάχαιραν, και με πολλήν ικανότητα εκτυπούσαν δια του τόξου. Ησαν διδαγμένοι και ησκημένοι στον πόλεμον εν όλω τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες επτακόσιοι εξήκοντα άνδρες, δυνάμενοι να λάβουν μέρος εις μάχας. 18 Μεταξὺ τῶν ἀπογόνων τῆς φυλῆς τοῦ Ρουβήν, τὸν Γὰδ καὶ τοῦ ἡμίσεος τῆς φυλῆς τοῦ Μανασσῆ ὑπῆρχαν μάχιμοι ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι ἔφεραν ἀσπίδες καὶ μάχαιραν (ξίφος), ἐχειρίζοντο τὸ τόξον καὶ ἦσαν ἐκπαιδευμένοι διὰ πόλεμον σαράντα τέσσερις χιλιάδες ἑπτακόσιοι ἑξῆντα (44.760)’ αὐτοὶ ἦσαν ἱκανοὶ νὰ λάβουν μέρος εἰς μάχην.
19 καὶ ἐποίουν πόλεμον μετὰ τῶν ᾿Αγαρηνῶν καὶ ᾿Ιτουραίων καὶ Ναφισαίων καὶ Ναδαβαίων 19 Αυτοί έκαμαν πόλεμον εναντίον των Αγαρηνών, των Ιτουραίων, των Ναφισαίων και των Ναδαβαίων. 19 Αὐτοὶ ἐπολέμησαν μὲ τοὺς Ἀγαρηνούς, τοὺς Ἰτουραίους, τοὺς Ναφισαίους καὶ τοὺς Ναδαβαίους.
20 καὶ κατίσχυσαν ἐπ᾿ αὐτῶν, καὶ ἐδόθησαν εἰς χεῖρας αὐτῶν οἱ ᾿Αγαραῖοι καὶ πάντα τὰ σκηνώματα αὐτῶν, ὅτι πρὸς τὸν Θεὸν ἐβόησαν ἐν τῷ πολέμῳ, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῖς, ὅτι ἤλπισαν ἐπ᾿ αὐτόν. 20 Τους ενίκησαν, διο και οι Αγαραίοι και όλοι εκείνοι, οι οποίοι κατοικούσαν μαζή των, παρεδόθησαν εις τας χείρας των με όλας τας σκηνάς των. Αυτοί δε ενικήθησαν και παρεδόθησαν στους Ισραηλίτας, διότι οι Ισραηλίται παρεκάλεσαν τον Θεόν εξ όλης καρδίας δια τον πόλεμον αυτόν, ο δε Θεός ήκουσεν αυτούς, επειδή είχον στηρίξει τας ελπίδας των εις αυτόν. 20 Καὶ ἐνίκησαν ὅλους αὐτούς, οἱ δὲ Ἀγαρηνοὶ καὶ ὅλοι οἱ σύμμαχοί των (μὲ τὶς σκηνές των) παρεδόθησαν εἰς τὰ χέρια των. Ἐνίκησαν, διότι προσηυχήθησαν καὶ κατέφυγαν εἰς τὸν Θεὸν κατὰ τὴν διαρκειαν τοῦ πολέμου· καὶ ὁ Θεὸς ἄκουσε καὶ ἀπάντησε εἰς τὶς προσευχές των, διότι ἐστήριξαν τὴν ἐλπίδα των εἰς αὐτόν.
21 καὶ ᾐχμαλώτευσαν τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν, καμήλους πεντακισχιλίας καὶ προβάτων διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας, ὄνους δισχιλίους καὶ ψυχὰς ἀνδρῶν ἑκατὸν χιλιάδας· 21 Οι Ισραηλίται ηχμαλώτευσαν όλα τα ζώα των εχθρών των, πέντε χιλιάδες καμήλους, διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδες πρόβατα, δύο χιλιάδες όνους και άνδρας εκατόν χιλιάδας. 21 Καὶ ἀπεκόμισαν ὡς λάφυρα τὰ ζῶα τῶν ἐχθρῶν των: Πέντε χιλιάδες καμῆλες καὶ διακόσιες πενῆντα χιλιάδες πρόβατα καὶ δύο χιλιάδες ὄνους· ἐπίσης συνέλαβαν ὡς αἰχμαλώτους καὶ ἑκατὸν χιλιάδες ἄνδρες.
22 ὅτι τραυματίαι πολλοὶ ἔπεσον, ὅτι παρὰ τοῦ Θεοῦ ὁ πόλεμος. καὶ κατῴκησαν ἀντ᾿ αὐτῶν ἕως τῆς μετοικεσίας. 22 Από τους εχθρούς έπεσαν κατά την μάχην πολλοί, διότι στον πόλεμον αυτόν ο Θεός εβοήθησε τους Ισραηλίτας. Οι Ισραηλίται κατώκησαν αντί εκείνων εις τας χώρας των μέχρι της αιχμαλωσίας Βαβυλώνος. 22 Συνέλαβαν τόσους πολλούς, διότι οἱ ἀπώλειες τῶν ἐχθρῶν ἦσαν μεγάλες καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς ἐφονεύθησαν, ἐπειδὴ ὁ πόλεμος ἐκεῖνος ἦταν σύμφωνος μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ Ἰσραηλῖται εἶχαν τὴν βοήθειάν του. Οἱ Ἰσραηλῖται ἐγκατεστάθησαν εἰς τὴν περιοχὴν ἐκείνην τῶν ἐχθρῶν των μέχρι τῆς Βαβυλωνίου αἰχμαλωσίας.
23 καὶ ἡμίσεις φυλῆς Μανασσῆ κατῴκησαν ἐν τῇ γῇ ἀπὸ Βασὰν ἕως Βαὰλ ᾿Ερμὼν καὶ Σανὶρ καὶ ὄρος ᾿Αερμών· καὶ ἐν τῷ Λιβάνῳ αὐτοὶ ἐπλεονάσθησαν. 23 Το ήμισυ της φυλής του Μανασσή εγκατεστάθη εις την χώραν αυτήν από της Βασάν έως της Βαάλ Ερμών και της Σανίρ και του όρους Αερμών. Αυτοί στο όρος Λιβανον επληθύνθησαν πολύ. 23 Ὁ λαὸς τῆς ἡμισείας φυλῆς τοῦ Μανασσῆ ἐγκατεστάθησαν εἰς τὴν περιοχὴν ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὴν Βασὰν μέχρι τὴν Βαὰλ Ἑρμὼν καὶ τὴν Σανὶρ καὶ τὸ ὄρος Ἑρμών. Καὶ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Λιβάνου εἶχαν πληθυνθῆ πολύ.
24 καὶ οὗτοι ἀρχηγοὶ οἴκου πατριῶν αὐτῶν· ᾿Οφὲρ καὶ Σεΐ καὶ ᾿Ελιὴλ καὶ ῾Ιερμία καὶ ᾿Ωδουΐα καὶ ᾿Ιεδιήλ, ἄνδρες ἰσχυροὶ δυνάμει, ἄνδρες ὀνομαστοί, ἄρχοντες τῶν οἴκων πατριῶν αὐτῶν. 24 Αυτοί είναι οι αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών· ο Οφέρ, ο Σεϊ, ο Ελιήλ, ο Ιερμία, ο Ωδουΐα και ο Ιεδιήλ. Ησαν δε αυτοί πολύ ισχυροί, ονομαστοί άνδρες αρχηγοί των πατριαρχικών των οικογενειών. 24 Αὐτοὶ δὲ ἦσαν οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν των: Ὁ Ὀφέρ, ὁ Σεΐ, ὁ Ἐλιήλ, ὁ Ἱερμία, ὁ Ὠδουΐα, ὁ Ἰεδιήλ. Ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν πολὺ ἰσχυροὶ στρατιωτικοὶ ἄνδρες, φημισμένοι καὶ πασίγνωστοι ἄνδρες, ἀρχηγοὶ τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν των.
25 καὶ ἠθέτησαν ἐν Θεῷ πατέρων αὐτῶν καὶ ἐπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν τῶν λαῶν τῆς γῆς, οὓς ἐξῇρεν ὁ Θεὸς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. 25 Αυτοί όμως κατεπάτησαν τον Νομον, τον οποίον ο Θεός είχε δώσει στους προγόνους των, παρεδόθησαν εις την πορνείαν, εγκατέλειψαν τον αληθινόν Θεόν· και ηκολούθησαν άλλους θεούς των λαών της χώρας, τους οποίους ο Θεός είχε ξερριζώσει εμπρός από αυτούς. 25 Ἀλλὰ ὁ λαὸς παρενόμησε καὶ ἐδείχθη ἀπειθὴς εἰς τὸν Θεὸν τῶν πατέρων των, τὸν ἐγκατέλειψαν καὶ ἀφιερώθησαν εἰς τὴν λατρείαν τῶν θεῶν τῶν ἐθνικῶν λαῶν τῆς χώρας, τοὺς ὁποίους ἐξερρίζωσεν ὁ Κύριος ἀπ’ ἐμπρός των.
26 καὶ ἐπήγειρεν ὁ Θεὸς ᾿Ισραὴλ τὸ πνεῦμα Φαλὼχ βασιλέως ᾿Ασσοὺρ καὶ τὸ πνεῦμα Θαγλαθφαλλασὰρ βασιλέως ᾿Ασσούρ, καὶ μετῴκισε τὸν Ρουβὴν καὶ τὸν Γαδδὶ καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασσῆ καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς Χαλὰχ καὶ Χαβὼρ καὶ ἐπὶ ποταμὸν Γωζὰν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 26 Δια τούτο ο Θεός του Ισραήλ εξήγειρε το πνεύμα του Φαλώχ βασιλέως της Ασσυρίας, το πνεύμα του Θαγλαθφαλλασάρ βασιλέως της Ασσυρίας, και απήγαγεν εις αιχμαλωσίαν τας φυλάς Ρουβήν και Γαδ και το ήμισυ της φυλής του Μανασσή και έφερεν αυτούς εις την Χαλάχ, εις την Χαβώρ και στον ποταμόν Γωζάν, όπου ευρίσκονται έως την ημέραν αυτήν. 26 Δι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ ὑπεκίνησε καὶ ἐζεσήκωσε τὸ πνεῦμα τοῦ Φαλώχ, βασιλιᾶ τῆς Ἀσσυρίας (ὁ ὁποῖος βασιλιᾶς εἶναι γνωστὸς ἐπίσης καὶ ὡς Θαγλαθφαλλασάρ), ὁ ὁποῖος εἰσέβαλεν εἰς τὴν χώραν των καὶ ὡδήγησεν εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν τὴν φυλὴν τοῦ Ρουβὴν καὶ τοῦ Γὰδ καὶ τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς τοῦ Μανασσῆ· τοὺς ἔφερε καὶ τοὺς ἐγκατέστησεν εἰς τὴν Χαλὰχ καὶ τὴν Χαβὼρ καὶ εἰς τὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Γωζὰν μέχρι τῆς ἡμέρας, ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτές.
27 Υἱοὶ Λευί· Γεδσών, Καὰθ καὶ Μεραρί. 27 Οι υιοί και απόγονοι του Λευί ήσαν ο Γεδσών, ο Καάθ και ο Μεραρί. 27 Οἱ υἱοὶ τοῦ Λευῒ ἦσαν τρεῖς: Ὁ Γεδσών, ὁ Καὰθ καὶ ὁ Μεραρί.
28 καὶ υἱοὶ Καάθ· ῎Αμβραμ καὶ ᾿Ισσάαρ, Χεβρὼν καὶ ᾿Οζιήλ. 28 Οι υιοί του Καάθ ήσαν ο Αμβραμ, ο Ισσάαρ, ο Χεβρών και ο Οζιήλ. 28 Οἱ υἱοὶ τοῦ Καὰθ ἦσαν τέσσερις: Ὁ Ἄμβραμ, ὁ Ἰσσάαρ, ὁ Χεβρὼν καὶ ὁ Ὀζιήλ.
29 καὶ υἱοὶ ῎Αμβραμ· ᾿Ααρὼν καὶ Μωυσῆς καὶ Μαριάμ. καὶ υἱοὶ ᾿Ααρών· Ναδὰβ καὶ ᾿Αβιούδ, ᾿Ελεάζαρ καὶ ᾿Ιθάμαρ. 29 Οι υιοί του Αμβραμ ήσαν ο Ααρών, ο Μωϋσής, η Μαριάμ. Υιοί του Ααρών ήσαν· ο Ναδάδ, ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. 29 Ὁ Ἄμβραμ εἶχε δύο υἱούς: Τὸν Ἀαρὼν καὶ τὸν Μωϋσῆν εἶχεν ἐπίσης καὶ μίαν θυγατέρα, τὴν Μαριάμ. Ὁ Ἀαρὼν εἶχε τέσσερις υἱούς: Τὸν Ναδάβ, τὸν Ἀβιούδ, τὸν Ἐλεάζαρ καὶ τὸν Ἰθάμαρ.
30 ᾿Ελεάζαρ ἐγέννησε τὸν Φινεές, Φινεὲς ἐγέννησε τὸν ᾿Αβισού, 30 Ο Ελεάζαρ απέκτησεν υιόν τον Φινεές, ο Φινεές απέκτησε τον Αβισού, 30 Ὁ Ἐλεάζαρ ἐγέννησε τὸν Φινεές, ὁ Φινεὲς ἐγέννησε τὸν Ἀβισού,
31 ᾿Αβισοὺ ἐγέννησε τὸν Βωκαΐ, Βωκαΐ ἐγέννησε τὸν ᾿Οζί, 31 Ο Αβισού απέκτησε τον Βωκαΐ, ο Βωκαΐ απέκτησε τον Οζί, 31 Ὁ ἀβισοῪ ἐγέννησε τὸν Βωκαΐ, ὁ Βωκαΐ ἐγέννησε τὸν Ὀζί,
32 ᾿Οζὶ ἐγέννησε τὸν Ζαραία, Ζαραία ἐγέννησε τὸν Μαριὴλ 32 Ο Οζί απέκτησε τον Ζαραία, ο Ζαραία απέκτησε τον Μαριήλ, 32 ὁ Ὀζὶ ἐγέννησε τὸν Ζαραία, ὁ Ζαραία ἐγέννησε τὸν Μαριήλ,
33 καὶ Μαριὴλ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμαρία, καὶ ᾿Αμαρία ἐγέννησε τὸν ᾿Αχιτώβ, 33 ο Μαριήλ απέκτησε τον Αμαρία, ο Αμαρία απέκτησε τον Αχιτώβ, 33 ὁ Μαριὴλ ἐγέννησε τὸν Ἀμαρία, ὁ Ἀμαρία ἐγέννησε τὸν Ἀχιτώβ,
34 καὶ ᾿Αχιτὼβ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, καὶ Σαδὼκ ἐγέννησε τὸν ᾿Αχιμάας, 34 ο Αχιτώβ απέκτησε τον Σαδώκ, ο Σαδώκ απέκτησε τον Αχιμάας, 34 ὁ Ἀχιτὼβ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, ὁ Σαδὼκ ἐγέννησε τὸν Ἀχιμαάς,
35 καὶ ᾿Αχιμάας ἐγέννησε τὸν ᾿Αζαρίαν, καὶ ᾿Αζαρίας ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωανάν, 35 Ο Αχιμάας απέκτησε τον Αζαρία, ο Αζαρίας απέκτησε τον Ιωανάν, 35 ὁ Ἀχιμαὰς ἐγέννησε τὸν Ἀζαρίαν, ὁ Ἀζαρίας ἐγέννησε τὸν Ἰωανάν,
36 καὶ ᾿Ιωανὰν ἐγέννησε τὸν ᾿Αζαρίαν· οὗτος ἱεράτευσεν ἐν τῷ οἴκῳ, ᾧ ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν ἐν ῾Ιερουσαλήμ. 36 ο Ιωανάν απέκτησε τον Αζαρίαν. Αυτός υπήρξεν αρχιερεύς στον ναόν του Κυρίου, τον οποίον είχεν οικοδομήσει ο Σολομών εις την Ιερουσαλήμ. 36 ὁ Ἰωανὰν ἐγέννησε τὸν Ἀζαρίαν. Αὐτὸς ὑπῆρξεν ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὸν Ναόν, τὸν ὁποῖον ἔκτισεν ὁ Σολομὼν εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ.
37 καὶ ἐγέννησεν ᾿Αζαρίας τὸν ᾿Αμαρία, καὶ ᾿Αμαρία ἐγέννησε τὸν ᾿Αχιτώβ, 37 Ο Αζαρίας απέκτησε τον Αμαρία, ο Αμαρία, απέκτησε τον Αχιτώβ, 37 Ὁ Ἀζαρίας ἐγέννησε τὸν Ἀμαρίαν, ὁ Ἀμαρίας ἐγέννησε τὸν Ἀχιτώβ,
38 καὶ ᾿Αχιτὼβ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, καὶ Σαδὼκ ἐγέννησε τὸν Σαλώμ, 38 ο Αχιτώβ απέκτησε τον Σαδώκ, ο Σαδώκ απέκτησε τον Σαλώμ, 38 ὁ Ἀχιτὼβ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, ὁ Σαδὼκ ἐγέννησε τὸν Σαλώμ,
39 καὶ Σαλὼμ ἐγέννησε τὸν Χελκίαν, καὶ Χελκίας ἐγέννησε τὸν ᾿Αζαρίαν, 39 ο Σαλώμ απέκτησε τον Χελκίαν, ο Χελκίας απέκτησε τον Αζαρίαν, 39 ὁ Σαλὼμ ἐγέννησε τὸν Χελκίαν, ὁ Χελκίας ἐγέννησε τὸν Ἀζαρίαν,
40 καὶ ᾿Αζαρίας ἐγέννησε τὸν Σαραία, καὶ Σαραίας ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσαδάκ, 40 ο Αζαρίας απέκτησε τον Σαραία, ο Σαραίας απέκτησε τον Ιωσαδάκ, 40 ὁ Ἀζαρίας ἐγέννησε τὸν Σαραίαν, ὁ Σαραίας ἐγέννησε τὸν Ἰωσαδάκ,
41 καὶ ᾿Ιωσαδὰκ ἐπορεύθη ἐν τῇ μετοικεσίᾳ μετὰ ᾿Ιούδα καὶ ῾Ιερουσαλὴμ ἐν χειρὶ Ναβουχοδονόσορ. 41 ο Ιωσαδάκ επήρε τον δρόμον της αιχμαλωσίας μαζή με την φυλήν του Ιούδα, όταν η Ιερουσαλήμ έπεσεν εις τας χείρας του Ναδουχοδονόσορος. 41 καὶ ὁ Ἰωσαδὰκ ἐπῆγε εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν μαζὶ μὲ τὸν λαὸν τῆς φυλῆς τοῦ Ἰούδα καὶ τῆς Ἱερουσαλήμ, τοὺς ὁποίους ὠδήγησεν ὁ Ναβουχοδονόσορ εἰς τὴν Βαβυλῶνα.