Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:17
Δύση: 19:17
Σελ. 20 ημ.
269-96
13ος χρόνος, 4971η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 (ΚΖ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ κατὰ ἀρθιμὸν αὐτῶν, ἄρχοντες τῶν πατριῶν, χιλίαρχοι καὶ ἑκατόνταρχοι καὶ γραμματεῖς οἱ λειτουργοῦντες τῷ βασιλεῖ καὶ εἰς πᾶν λόγον τοῦ βασιλέως κατὰ διαιρέσεις, εἰς πᾶν λόγον τοῦ εἰσπορευομένου καὶ ἐκπορευμένου μῆνα ἐκ μηνός, εἰς πάντας τοὺς μῆνας τοῦ ἐνιαυτοῦ, διαίρεσις μία εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες. 1 Οι Ισραηλίται κατά τον αριθμόν αυτών, οι αρχηγοί οικογενειών, οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι γραμματείς, οι οποίοι υπηρετούσαν τον βασιλέα, εις κάθε υπόθεσιν κατά τα τμήματα των στρατιωτικών μονάδων, αι οποίαι εισήρχοντο και εξήρχοντο από μηνός εις μήνα καθ' όλους τους μήνας του έτους, ήσαν εικοσιτέσσαρες χιλιάδες δια κάθε στρατιωτικόν σώμα. 1 Οἱ Ἰσραηλῖται κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν, οἱ χιλίαρχοι, οἱ ἑκατόνταρχοι καὶ οἱ γραμματεῖς, οἱ ὁποῖοι ἦσαν εἰς τὴν στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν τοῦ βασιλιᾶ διὰ τὶς ὑποθέσεις, ποὺ ἀφωροῦσαν τὰ κατὰ μῆνα καθήκοντα καὶ τὶς διαιρέσεις τῶν δώδεκα στρατιωτικῶν σωμάτων, τὰ ὁποῖα ἐνηλλάσσοντο κατὰ μῆνα καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἔτους - κάθε στρατιωτικὸν σῶμα εἶχεν εἴκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ἄνδρες - ἦσαν:
2 καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τῆς πρώτης τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου, ᾿Ισβοὰζ ὁ τοῦ Ζαβδιήλ, ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες. 2 Αρχηγός της πρώτης στρατιωτικής μονάδος δια τον πρώτον μήνα του έτους ήτο ο Ισβοάζ, υιός του Ζαβδιήλ. Η στρατιωτική αυτή μονάς περιελάμβανεν εικοσιτέσσαρας χιλιάδας άνδρας. 2 Διοικητής (σωματάρχης) τοῦ πρώτου σώματος στρατοῦ καθωρίσθη διὰ τὸν πρῶτον μῆνα ὁ Ἰσβοάζ (ἢ κατ' ἄλλην γραφὴν Ἰεσβοάμ), ὁ υἱὸς τοῦ Ζαβδιήλ. Τὸ στρατιωτικόν του σῶμα ἀπετελεῖτο ἀπὸ εἴκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ἄνδρες.
3 ἀπὸ τῶν υἱῶν Φαρὲς ἄρχων πάντων τῶν ἀρχόντων τῆς δυνάμεως τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου. 3 Ο Ισβοάζ, ο οποίος κατήγετο από τους υιούς Φαρές, ήτο αρχηγός όλων των αρχηγών του σώματος του στρατού του πρώτου μηνός. 3 Ὁ Ἰσβοὰζ ἀνῆκεν εἰς τὴν οἰκογένειαν τοῦ Φαρὲς καὶ ἦταν ὁ ἀρχηγὸς ὅλων τῶν ἀρχηγῶν (διοικητῶν) τοῦ στρατιωτικοῦ σώματος, ποὺ εἶχε καθορισθῆ διὰ τὸν πρῶτον μῆνα τοῦ ἔτους.
4 καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου Δωδία ὁ ἐκ Χώκ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ καὶ Μακελλὼθ ὁ ἡγούμενος, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες, ἄρχοντες δυνάμεως. 4 Της στρατιωτικής μονάδος του δευτέρου μηνός του έτους επικεφαλής ήτο ο Δωδία, ο οποίος κατήγετο από την Χωκ. Μεταξύ δε των άλλων αρχηγών αυτής ήτο και ο Μακελλώθ. Και αυτή η στρατιωτική μονάς περιελάμβανεν εικοσιτέσσαρας χιλιάδας άνδρας και τους αρχηγούς αυτής. 4 Διοικητής (σωματάρχης) τοῦ δευτέρου σώματος στρατοῦ, τὸ ὁποῖον καθωρίσθη διὰ τὸν δεύτερον μῆνα, ἦταν ὁ Δωδία, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν Χώκ. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀρχηγῶν τοῦ στρατιωτικοῦ του σώματος ἦταν καὶ ὁ ἀρχηγὸς Μακελλώθ. Τὸ στρατιωτικὸν σῶμα τοῦ Δωδία ἀπετελεῖτο ἀπὸ εἴκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ἄνδρες καὶ τοὺς στρατιωτικοὺς ἀρχηγούς του.
5 ὁ τρίτος τὸν μῆνα τὸν τρίτον Βαναίας ὁ τοῦ ᾿Ιωδαὲ ὁ ἱερεὺς ὁ ἄρχων, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες· 5 Ο αρχηγός του τρίτου σώματος στρατού δια τον τρίτον μήνα του έτους ήτο ο Βαναίας, υιός του αρχιερέως Ιωδαέ. Και αυτή η στρατιωτική μονάς περιελάμβανε εικοσιτέσσαρας χιλιάδας άνδρας. 5 Διοικητής (σωματάρχης) τοῦ τρίτου σώματος στρατοῦ, τὸ ὁποῖον καθωρίσθη διὰ τὸν τρίτον μῆνα τοῦ ἔτους, ἦταν ὁ Βαναίας, ὁ υἱὸς τοῦ ἀρχιερέως Ἰωδαέ. Τὸ στρατιωτικόν του σῶμα ἀπετελεῖτο ἀπὸ εἴκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ἄνδρες.
6 αὐτὸς Βαναίας ὁ δυνατώτερος τῶν τριάκοντα καὶ ἐπὶ τῶν τριάκοντα, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ Ζαβὰδ ὁ υἱὸς αὐτοῦ. 6 Αυτός ο Βαναίας ήτο ο γενναιότερος και ικανώτερος από τους τριάκοντα ήρωας και αρχηγός αυτών των τριάκοντα. Εις την στρατιωτικήν αυτήν μονάδα ένας εκ των άλλων αρχηγών ήτο και ο υιός του, ο Ζαβάδ. 6 Ὁ Βαναίας αὐτὸς ἦταν ὁ ἰκανώτερος καὶ δυνατώτερος τῶν «Τριάκοντα ἡρώων» καὶ ὁ ἀρχηγός των. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀρχηγῶν τὸν στρατιωτικοῦ του σώματος ἦταν ὁ υἱός του, ὁ Ζαβάδ (ἢ κατ' ἄλλην γραφὴν Ἀμιζαβάθ).
7 ὁ τέταρτος εἰς τὸν μῆνα τὸν τέταρτον ᾿Ασαὴλ ὁ ἀδελφὸς ᾿Ιωὰβ καὶ Ζαβαδίας υἱὸς αὐτοῦ, καὶ οἱ ἀδελφοί, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες. 7 Ο τέταρτος αρχηγός κατά τον τέταρτον μήνα του έτους ήτο ο Ασαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ. Επειτα δε από αυτόν ο Ζαβαδίας, ο υιός του και οι αδελφοί του. Και το στρατιωτικόν τούτο σώμα απηρτίζετο από εικοσιτέσσαρας χιλιάδας άνδρας. 7 Ὁ τέταρτος διοικητὴς (σωματάρχης) τοῦ στρατοῦ κατὰ τὸν τέταρτον μῆνα τοῦ ἔτους ἦταν ὁ Ἀσαήλ, ὁ ἀδελφός του Ἰωάβ, καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸν ὁ Ζαβαδίας, ὁ υἱός του καὶ οἱ ἀδελφοί του. Τὸ στρατιωτικόν του σῶμα ἀπετελεῖτο ἀπὸ εἴκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ἄνδρες.
8 ὁ πέμπτος τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ ὁ ἡγούμενος Σαμαὼθ ὁ ᾿Ιεσραέ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες. 8 Ο πέμπτος αρχηγός του στρατιωτικού σώματος του πέμπτου μηνός του έτους ήτο ο Σαμαώθ, υιός του Ιεσραέ. Και αυτό το στρατιωτικόν σώμα απηρτίζετο από εικοσιτέσσαρας χιλιάδας άνδρας. 8 Ὁ πέμπτος διοικητὴς (σωματάρχης) τοῦ στρατοῦ διὰ τὸν πέμπτον μῆνα τοῦ ἔτους ἦταν ὁ ἀρχηγὸς Σαμαώθ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰεσραέ. Τὸ στρατιωτικόν του σῶμα ἀπετελεῖτο ἀπὸ εἴκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ἄνδρες.
9 ὁ ἕκτος τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ᾿Οδουΐας ὁ τοῦ ᾿Εκκῆς ὁ Θεκωΐτης, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες. 9 Ο έκτος αρχηγός της στρατιωτικής μονάδος του έκτου μηνός του έτους ήτο ο Οδουΐας, υιός του Εκκής, ο οποίος κατήγετο από την Θεκωέ. Και το στρατιωτικόν τούτο τμήμα απετελείτο από εικοσιτέσσαρας χιλιάδας. 9 Ὁ ἕκτος διοικητής (σωματάρχης) τοῦ στρατοῦ διὰ τὸν ἕκτον μῆνα τοῦ ἔτους ἦταν ὁ Ὀδουΐας, ὁ υἱὸς τοῦ Ἐκκῆς, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν Θεκωέ. Τὸ στρατιωτικόν του σῶμα ἀπετελεῖτο ἀπὸ εἴκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ἄνδρες.
10 ὁ ἕβδομος τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ Χελλὴς ὁ ἐκ Φαλλοὺς ἀπὸ τῶν υἱῶν ᾿Εφραίμ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες. 10 Ο έβδομος αρχηγός της στρατιωτικής μονάδος του εβδόμου μηνός του έτους ήτο ο Χελλής, ο καταγόμενος εκ Φαλλούς, απόγονος της φυλής του Εφραίμ. Και της στρατιωτικής αυτής μονάδος υπήρχον εικοσιτέσσαρες χιλιάδες άνδρες. 10 Ὁ ἕβδομος διοικητής (σωματάρχης) τοῦ στρατοῦ διὰ τὸν ἕβδομον μῆνα τοῦ ἔτους ἦταν ὁ Χελλής, πον κατήγετο ἀπὸ τὴν Φαλλοὺς καὶ ἦταν ἀπόγονος τῆς φυλῆς Ἐφραίμ. Τὸ στρατιωτικόν του σῶμα ἀπετελεῖτο ἀπὸ εἴκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ἄνδρες
11 ὁ ὄγδοος τῷ μηνὶ τῷ ὀγδόῳ Σοβοχαΐ ὁ Οὐσαθὶ τῷ Ζαραΐ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες. 11 Ο σωματάρχης του ογδόου στρατιωτικού σώματος δια τον όγδοον μήνα του έτους ήτο ο Σοβοχαΐ, ο καταγόμενος από την Ουσάθ, από την οικογένειαν του Ζαραΐ. Και αυτό το στρατιωτικόν σώμα απηρτίζετο από εικοσιτέσσαρας χιλιάδας άνδρας. 11 Ὁ ὄγδοος διοικητής (σωματάρχης) τοῦ στρατοῦ διὰ τὸν ὄγδοον μῆνα τοῦ ἔτους ἦταν ὁ Σοβοχαΐ, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν Οὐσὰ καὶ προήρχετο ἀπὸ τὴν οἰκογένειαν Ζαραΐ. Τὸ στρατιωτικόν του σῶμα ἀπετελεῖτο ἀπὸ εἴκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ἄνδρες.
12 ὁ ἔνατος τῷ μηνὶ τῷ ἐνάτῳ ᾿Αβιέζερ ὁ ἐξ ᾿Αναθὼθ ὁ ἐκ γῆς Βενιαμίν, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες. 12 Ο ένατος αρχηγός δια τον ένατον μήνα του έτους ήτο ο Αβιέζερ, ο οποίος κατήγετο από την Αναθώθ πόλιν της χώρας του Βενιαμίν. Και το στρατιωτικόν τούτο σώμα απετελείτο από εικοσιτέσσαρας χιλιάδας άνδρας. 12 Ὁ ἔνατος διοικητής (σωματάρχης) τοῦ στρατοῦ διὰ τὸν ἔνατον μῆνα ἦταν ὁ Ἀβιέζερ, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν πόλιν Ἀναθὼθ τῆς χώρας Βενιαμίν. Τὸ στρατιωτικόν του σῶμα ἀπετελεῖτο ἀπὸ εἴκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ἄνδρες.
13 ὁ δέκατος τῷ μηνὶ τῷ δεκάτῳ Μεηρὰ ὁ ἐκ Νετωφαθὶ τῷ Ζαραΐ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες. 13 Ο δέκατος αρχηγός δια το στρατιωτικόν σώμα του δεκάτου μηνός του έτους ήτο ο Μεηρά, ο οποίος κατήγετο από την Νετωφάθ εκ της οικογενείας του Ζαραΐ. Και το στρατιωτικόν τούτο σώμα απηρτίζετο από εικοσιτέσσαρας χιλιάδας. 13 Ὁ δέκατος διοικητής (σωματάρχης) τοῦ στρατοῦ διὰ τὸν δέκατον μῆνα ἦταν ὁ Μεηρά, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν πόλιν Νετωφὰθ καὶ προήρχετο ἀπὸ τὴν οἰκογένειαν Ζαραΐ. Τὸ στρατιωτικόν του σῶμα ἀπετελεῖτο ἀπὸ εἴκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ἄνδρες
14 ὁ ἑνδέκατος τῷ μηνὶ τῷ ἑνδεκάτῳ Βαναίας ὁ ἐκ Φαραθὼν ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Εφραίμ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες. 14 Ο ενδέκατος αρχηγός της στρατιωτικής μονάδος, δια τον ενδέκατον μήνα του έτους, ήτο ο Βαναίας ο καταγόμενος εκ Φαραθών και ανήκων εις την φυλήν του Εφραίμ. Και το στρατιωτικόν τούτο τμήμα απετελείτο από εικοσιτέσσαρας χιλιάδας άνδρας. 14 Ὁ ἑνδέκατος διοικητής (σωματάρχης) τοῦ στρατοῦ διὰ τὸν ἑνδέκατον μῆνα ἦταν ὁ Βαναίας, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν πόλιν Φαραθὼν καὶ ἦταν ἀπόγονος τῆς φυλῆς Ἐφραίμ. Τὸ στρατιωτικόν του σῶμα ἀποτελεῖτο ἀπὸ εἴκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ἄνδρες.
15 ὁ δωδέκατος εἰς τὸν μῆνα τὸν δωδέκατον Χολδία ὁ ἐκ Νετωφαθὶ τῷ Γοθονιήλ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες. 15 Τέλος ο δωδέκατος αρχηγός του στρατιωτικού τμήματος δια τον δωδέκατον μήνα του έτους ήτο ο Χολδία, ο καταγόμενος από την Νετωφάθ εκ της οικογενείας του Γοθονιήλ. Και η στρατιωτική αυτή μονάς απηρτίζετο επίσης από εικοσιτέσσαρας χιλιάδας άνδρας. 15 Ὁ δωδέκατος διοικητής (σωματάρχης) τοῦ στρατοῦ διὰ τὸν δωδέκατον μῆνα ἦταν ὁ Χολδία, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν πόλιν Νετωφὰθ καὶ προήρχετο ἀπὸ τὴν οἰκογένειαν τοῦ Γοθονιήλ. Τὸ στρατιωτικόν του σῶμα ἀπετελεῖτο ἀπὸ εἴκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ἄνδρες.
16 Καὶ ἐπὶ τῶν φυλῶν ᾿Ισραήλ· τῷ Ρουβὴν ἡγούμενος ᾿Ελιέζερ ὁ τοῦ Ζεχρί, τῷ Συμεὼν Σαφατίας ὁ τοῦ Μααχά, 16 Αρχηγοί των ισραηλιτικών φυλών ήσαν οι εξής· Εις την φυλήν του Ρουβήν αρχηγός ήτο ο Ελιέζερ υιός του Ζεχρί, εις την φυλήν του Συμεών αρχηγός ήτο ο Σαφατίας υιός του Μααχά. 16 Ἐπὶ κεφαλῆς τῶν δώδεκα φυλῶν τοῦ Ἰσραὴλ ἦσαν: Ἀρχηγὸς εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Ρουβὴν ἦταν ὁ Ἐλιέζερ, ὁ υἱὸς τοῦ Ζεχρί. Εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Συμεὼν ἀρχηγὸς ἦταν ὁ Σαφατίας, ὁ υἱὸς τοῦ Μααχά.
17 τῷ Λευὶ ᾿Ασαβίας ὁ τοῦ Καμουήλ, τῷ ᾿Ααρὼν Σαδώκ, 17 Εις την φυλήν του Λευί αρχηγός ήτο ο Αβασίας, ο υιός του Καμουήλ. Εις την πατριαρχικήν οικογένειαν του Ααρών αρχηγός ήτο ο αρχιερεύς Σαδώκ. 17 Εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Λευῒ ἀρχηγὸς ἦταν ὁ Ἀσαβίας, ὁ υἱὸς τοῦ Καμουήλ. Εἰς τὴν οἰκογένειαν τοῦ Ἀαρὼν ἀρχηγὸς ἦταν ὁ (ἀρχιερεύς) Σαδώκ.
18 τῷ ᾿Ιούδᾳ ᾿Ελιὰβ τῶν ἀδελφῶν Δαυίδ, τῷ ᾿Ισσάχαρ ᾿Αμβρὶ ὁ τοῦ Μιχαήλ, 18 Εις την φυλήν του Ιούδα αρχηγός ήτο ο Ελιάβ, ένας από τους αδελφούς του Δαυίδ. Εις την φυλήν του Ισσάχαρ αρχηγός ήτο ο Αμβρί, υιός του Μιχαήλ. 18 Εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Ἰούδα ἀρχηγὸς ἦταν ὁ Ἐλιάβ, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Δαβίδ. Εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Ἰσσάχαρ ἀρχηγὸς ἦταν ὁ Ἀμβρί, ὁ υἱός του Μιχαήλ.
19 τῷ Ζαβουλὼν Σαμαΐας ὁ τοῦ ᾿Αβδίου, τῷ Νεφθαλὶ ᾿Ιεριμὼθ ὁ τοῦ ᾿Οζιήλ, 19 Εις την φυλήν του Ζσβουλών αρχηγός ήτο ο Σαμαΐας, υιός του Αβδίου. Εις την φυλήν του Νεφθαλί αρχηγός ήτο ο Ιεριμώθ, ο υιός του Οζιήλ. 19 Εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Ζαβουλὼν ἀρχηγὸς ἦταν ὁ Σαμαΐας, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀβδίου. Εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Νεφθαλὶ ἀρχηγὸς ἦταν ὁ Ἰεριμώθ, ὁ υἱὸς τοῦ Ὀζιὴλ (ἢ κατ’ ἄλλην γραφὴν Ἐσριήλ)
20 τῷ ᾿Εφραὶμ ᾿Ωσὴ ὁ τοῦ ᾿Οζίου, τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασσῆ ᾿Ιωὴλ υἱὸς Φαδαΐα, 20 Εις την φυλήν του Εφραίμ ήτο ο Ωσή, υιός του Οζίου. Εις την ημίσειαν φυλήν του Μανασσή, την εντεύθεν του Ιορδάνου αρχηγός ήτο ο Ιωήλ, υιός του Φαδαΐα. 20 Εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Ἐφραὶμ ἀρχηγὸς ἦταν ὁ Ὠσή, ὁ υἱὸς τοῦ Ὀζίου. Εἰς τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ, ποὺ ἐκατοικοῦσε εἰς τὰ δυτικὰ τοῦ Ἰορδάνη, ἀρχηγὸς ἦταν ὁ Ἰωήλ, ὁ υἱὸς τοῦ Φαδαΐα.
21 τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασσῆ τῷ ἐν γῇ Γαλαὰδ ᾿Ιαδαΐ ὁ τοῦ Ζαδαίου, τοῖς υἱοῖς Βενιαμὶν ᾿Ιασιὴλ ὁ τοῦ ᾿Αβεννήρ, 21 Εις δε το έτερον ήμισυ της φυλής του Μανασσή πέραν του Ιορδάνου εις την περιοχήν Γαλαάδ αρχηγός ήτο ο Ιαδαῒ, υιός του Ζαδαίου. Εις την φυλήν του Βενιαμίν αρχηγός ήτο ο Ιασιήλ, υιός του Αβεννήρ. 21 Εἰς τὸ ἄλλο ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ, ποὺ ἐκατοικοῦσε εἰς τὰ ἀνατολικὰ τοῦ Ἰορδάνη, εἰς τὴν χώραν Γαλαάδ, ἀρχηγὸς ἦταν ὁ Ἰαδαΐ, ὁ υἱὸς τοῦ Ζαδαίου. Εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Βενιαμὶν ἀρχηγὸς ἦταν ὁ Ἰασιήλ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀβεννήρ.
22 τῷ Δὰν ᾿Αζαριὴλ ὁ τοῦ ᾿Ιρωάβ. οὗτοι πατριάρχαι τῶν φυλῶν ᾿Ισραήλ. 22 Εις την φυλήν του Δαν αρχηγός ήτο ο Αζαριήλ, υιός του Ιρωάβ. Αυτοί ήσαν οι αρχηγοί των φυλών του ισραηλιτικού λαού. 22 Εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Δὰν ἀρχηγὸς ἦταν ὁ Ἀζαριήλ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰρωάβ (ἢ κατ’ ἄλλην γραφὴν Ἰωράμ). Αὐτοὶ ἦσαν οἱ ἀρχηγοὶ τῶν δώδεκα φυλῶν τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ.
23 καὶ οὐκ ἔλαβε Δαυὶδ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ κάτω, ὅτι εἶπε Κύριος πληθῦναι τὸν ᾿Ισραὴλ ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ. 23 Ο Δαυίδ δεν έκαμεν αρίθμησιν των Ισραηλιτών, οι οποίοι ήσαν ηλικίας είκοσιν ετών και κάτω, διότι ο Κυριος του είχεν υποσχεθή ότι θα επλήθυνε πολύ τους Ισραηλίτας και θα έκαμνε αυτούς τόσους, όσα είναι τα άστρα του ουρανού. 23 Ἡ ἀπογραφὴ τοῦ Δαβὶδ δὲν συμπεριέλαβε καὶ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἡλικίας εἴκοσιν ἐτῶν καὶ κάτω, διότι ὁ Θεὸς εἶχεν ὑποσχεθῆ ὅτι θὰ αὐξήσῃ καὶ θὰ πληθύνῃ τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαὸν τόσον πολύ, ὅπως τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ.
24 καὶ ᾿Ιωὰβ ὁ τοῦ Σαρουΐα ἤρξατο ἀριθμεῖν ἐν τῷ λαῷ καὶ οὐ συνετέλεσε, καὶ ἐγένετο ἐν τούτοις ὀργὴ ἐπὶ ᾿Ισραήλ, καὶ οὐ κατεχωρίσθη ὁ ἀριθμὸς ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῦ βασιλέως Δαυίδ. 24 Ο Ιωάβ, υιός της Σαρουΐα, αδελφής του Δαυίδ, ήρχισε να κάμνη αρίθμησιν του ισραηλιτικού λαού, άλλα δεν ετελείωσεν αυτήν, διότι εξέσπασεν εναντίον των Ισραηλιτών η οργή του Κυρίου. Δια τούτο και δεν κατεγράφη στο βιβλίον των χρονικών του βασιλέως Δαυίδ το αποτέλεσμα αυτής της αριθμήσεως. 24 Ὁ Ἰωάβ, ὁ υἱὸς τῆς Σαρουΐας, ἄρχισε νὰ ἀριθμῇ τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαόν, ἀλλὰ δὲν ἀπετελείωσε τὴν ἀρίθμησιν. Τοῦτο συνέβη, διότι ἐξέσπασε τιμωρητικὴ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐναντίον τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ. Ἔτσι ὁ τελικὸς ἀριθμὸς τῆς ἀπογραφῆς ἐκείνης δὲν κατεχωρίσθη εἰς τὰ ἐπίσημα ἀρχεῖα τῶν Χρονικῶν τοῦ βασιλιᾶ Δαβίδ.
25 Καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τοῦ βασιλέως ᾿Ασμὼθ ὁ τοῦ ᾿Οδιήλ, καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τῶν ἐν ἀγρῷ καὶ ἐν ταῖς κώμαις καὶ ἐν τοῖς ἐποικίοις καὶ ἐν τοῖς πύργοις ᾿Ιωνάθαν ὁ τοῦ ᾿Οζίου. 25 Ο Ασμώθ, υιός του Οδιήλ, είχε διορισθή επόπτης και φύλαξ των θησαυρών του βασιλέως Δαυίδ, που υπήρχον εις την Ιερουσαλήμ. Ο Ιωνάθαν, ο υιός του Οζίου, είχε διορισθή επόπτης και φύλαξ των θησαυρών του βασιλέως, οι οποίοι ευρίσκοντο στους αγρούς, εις τας κωμοπόλεις, εις τας αγροτικάς κατοικίας και στους πύργους. 25 Ἐπόπτης (διοικητής, διαχειριστής) τῶν βασιλικῶν Θησαυρῶν, ποὺ ὑπῆρχαν εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, εἶχεν ὁρισθῇ ὁ Ἀσμώθ, ὁ υἱὸς τοῦ Ὀδιήλ. Ἐπόπτης (διοικητής, διαχειριστής) τῶν θησαυρῶν, ποὺ ὑπῆρχαν ἔξω ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ, εἰς τὰ χωράφια, εἰς τὶς ἀγροικίες, εἰς τὰ χωριὰ καὶ εἰς τοὺς πύργους, εἶχεν ὁρισθῇ ὁ Ἰωνάθαν, ὁ υἱὸς τοῦ Ὀζία.
26 καὶ ἐπὶ τῶν γεωργούντων τὴν γῆν τῶν ἐργαζομένων ᾿Εσδρὶ ὁ τοῦ Χελούβ, 26 Ο Εσδρί, υιός του Χελούβ, ήτο επόπτης των εργατών, οι οποίοι ειργάζοντο και εκαλλιεργούσαν τους βασιλικούς αγρούς. 26 Ἐπόπτης τῶν γεωργῶν καὶ ἐργατῶν τῶν βασιλικῶν κτημάτων εἶχεν ὁρισθῆ ὁ Ἐσδρί, ὁ υἱὸς τοῦ Χελούβ.
27 καὶ ἐπὶ τῶν χωρίων Σεμεΐ ὁ ἐκ Ραήλ, καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τῶν ἐν τοῖς χωρίοις τοῦ οἴνου Ζαβδὶ ὁ τοῦ Σεφνί, 27 Ο Σεμεΐ, ο οποίος κατήγετο από την Ραήλ, ήτο επόπτης επί των βασιλικών χωρίων. Ο Ζαβδί, υιός του Σεφνί, ήτο επόπτης στους αμπελώνας, οι οποίοι έδιδαν τον οίνον του βασιλέως. 27 Ἐπόπτης τῶν βασιλικῶν χωρίων (τὸ Ἑβραϊκὸν ἔχει: Τῶν βασιλικῶν ἀμπελώνων) εἶχεν ὁρισθῇ ὁ Σεμεΐ, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν Ραήλ (ἢ κατ’ ἄλλην γραφὴν Ραμά). Ἐπόπτης δὲ (διοικητής, διαχειριστής) τῶν θησαυρῶν (γεωργικῶν προϊόντων), ποὺ ὑπῆρχαν εἰς τὰ οἰνοπαραγωγικὰ βασιλικὰ χωριά, εἶχεν ὁρισθῆ ὁ Ζαβδί, ὁ υἱὸς τοῦ Σεφνί.
28 καὶ ἐπὶ τῶν ἐλαιώνων καὶ ἐπὶ τῶν συκαμίνων τῶν ἐν τῇ πεδινῇ Βαλλανὰν ὁ Γεδωρίτης, ἐπὶ δὲ τῶν θησαυρῶν τοῦ ἐλαίου ᾿Ιωάς, 28 Ο Βαλλανάν, ο καταγόμενος από την Γεδώρ, ήτο επόπτης στους ελαιώνας και τας συκομορέας του βασιλέως, που ευρίσκοντο εις την πεδινήν περιοχήν. Ο δε Ιωάς ήτο επόπτης επί της εσοδείας του ελαίου. 28 Ἐπόπτης τῶν βασιλικῶν ἐλαιώνων καὶ μουριῶν, ποὺ εὑρίσκοντο εἰς τὴν πεδιάδα Σεφιλά, εἶχεν ὁρισθῇ ὁ Βαλλανάν, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν Γεδώρ. Ἐπόπτης δὲ τῶν ἀποθηκῶν μὲ τὴν ἐσοδείαν τοῦ λαδιοῦ εἶχεν ὁρισθῆ ὁ Ἰωάς.
29 καὶ ἐπὶ τῶν βοῶν τῶν νομάδων τῶν ἐν τῷ Σαρὼν Σατραΐ ὁ Σαρωνίτης, καὶ ἐπὶ τῶν βοῶν τῶν ἐν τοῖς αὐλῶσι Σωφὰτ ὁ τοῦ ᾿Αδλί, 29 Ο Σατραΐ, που κατήγετο από την Σαρών, ήτο επόπτης εις τας αγέλας των βοών του βασιλέως που έβοσκαν εις την πεδιάδα Σαρών. Ο δε Σωφάτ υιός του Αδλί ήτο επόπτης εις τας αγέλας βοών που έβοσκαν εις τας κοιλάδας. 29 Ἐπόπτης τῶν κοπαδιῶν τῶν βοδιῶν, ποὺ ἔβοσκαν εἰς τὴν πλουσίαν πεδιάδα Σαρών, εἶχεν ὁρισθῆ ὁ Σατραΐ, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν πόλιν Σαρών. Ἐπόπτης δὲ τῶν βασιλικῶν κοπαδιῶν τῶν βοδιῶν, ποὺ ἔβοσκαν εἰς τὶς κοιλάδες τῆς φυλῆς τοῦ Ἰούδα, εἶχεν ὁρισθῇ ὁ Σωφάτ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀδλί.
30 ἐπὶ δὲ τῶν καμήλων ᾿Αβίας ὁ ᾿Ισμαηλίτης, ἐπὶ δὲ τῶν ὄνων ᾿Ιαδίας ὁ ἐκ Μεραθών, 30 Εις τας καμήλους επόπτης ήτο ο Αβίας ο Ισμαηλίτης. Εις δε τας όνους του βασιλέως επόπτης ήτο ο Ιαδίας ο καταγόμενος από την Μεραθών. 30 Ἐπόπτης τῶν βασιλικῶν καμήλων εἶχεν ὁρισθῆ ὁ Ἀβίας, ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Ἰσμαήλ. Ἐπόπτης δὲ τῶν βασιλικῶν ὄνων εἶχεν ὁρισθῆ ὁ Ἰαδίας, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν πόλιν Μεραθών.
31 καὶ ἐπὶ τῶν προβάτων ᾿Ιαζὶζ ὁ ᾿Αγαρίτης. πάντες οὗτοι προστάται ὑπαρχόντων Δαυὶδ τοῦ βασιλέως. 31 Εις τας αγέλας των βασιλικών προβάτων επόπτης ήτο ο Ιαζίζ, ο Αγαρηνός. Ολοι αυτοί ήσαν επόπται και φρουροί της περιουσίας Δαυίδ. 31 Ἐπόπτης τῶν βασιλικῶν κοπαδιῶν τῶν προβάτων εἶχεν ὁρισθῆ ὁ Ἰαζίζ, ἀπὸ τὴν φυλὴν τῆς Ἄγαρ, Ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν ἐπόπται (διοικηταὶ καὶ διαχειρισταί) τῆς περιουσίας, ποὺ ἀνῆκεν εἰς τὸν βασιλιᾶ Δαβὶδ
32 καὶ ᾿Ιωνάθαν ὁ πατράδελφος Δαυὶδ σύμβουλος, ἄνθρωπος συνετὸς καὶ γραμματεὺς αὐτός, καὶ ᾿Ιεὴλ ὁ τοῦ ᾿Αχαμὶ μετὰ τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως, 32 Ο Ιωνάθαν, αδελφός του πατρός του Δαυίδ, ήτο ο σύμβουλός του. Αυτός ήτο άνθρωπος συνετός και μορφωμένος. Ο Ιεήλ, υιός του Αχαμί, ήτο μεταξύ των υιών του βασιλέως Δαυίδ. 32 Ὁ Ἰωνάθαν, ὁ θεῖος τοῦ Δαβίδ, ἦταν ὁ σύμβουλός του· αὐτὸς ἦταν ἄνθρωπος συνετὸς καὶ σοφός (ἄνθρωπος τῶν γραμμάτων). Ὁ δὲ Ἰεήλ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχαμί, ἦταν ὑπεύθυνος διὰ τὴν μόρφωσιν καὶ τὴν ἀγωγὴν τῶν υἱῶν τοῦ βασιλιᾶ.
33 καὶ ᾿Αχιτόφελ σύμβουλος τοῦ βασιλέως, καὶ Χουσὶ ὁ πρῶτος φίλος τοῦ βασιλέως, 33 Ο Αχιτόφελ ήτο επίσης σύμβουλος του βασιλέως, ενώ ο Χουσί ήτο πρώτος φίλος του βασιλέως. 33 Ὁ Ἀχιτόφελ ἦταν σύμβουλος τοῦ βασιλιᾶ καὶ ὁ Χουσὶ ἦταν ὁ πρῶτος φίλος τοῦ βασιλιᾶ.
34 καὶ μετὰ τοῦτον ᾿Αχιτόφελ ἐχόμενος ᾿Ιωδαὲ ὁ τοῦ Βαναίου καὶ ᾿Αβιάθαρ· καὶ ᾿Ιωὰβ ἀρχιστράτητος τοῦ βασιλέως. 34 Επειτα από τον Αχιτόφελ στενά συνδεδεμένοι με τον βασιλέα Δαυίδ ήσαν ο Ιωδαέ, υιός του Βαναία, ο αρχιερεύς Αβιάθαρ και ο Ιωάβ, ο αρχιστράτηγος του βασιλέως. 34 Καὶ μετὰ τὸν θάνατον τὸν Ἀχιτόφελ ὁ Ἰωδαέ, ὁ υἱὸς τοῦ Βαναία, καὶ ὁ ἀρχιερεὺς Ἀβιάθαρ ὡρίσθησαν σύμβουλοι τοῦ βασιλιᾶ. Ὁ δὲ Ἰωάβ (υἱὸς τῆς Σαρουΐας, ἀδελφῆς τοῦ Δαβὶδ) ἦταν ὁ ἀρχιστράτηγος τὸν βασιλιᾶ.