Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:17
Δύση: 19:17
Σελ. 20 ημ.
269-96
13ος χρόνος, 4971η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Α)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 Ἀδάμ, Σήθ, Ἐνώς, 1 Ο Αδάμ, ο Σηθ, ο Ενώς, 1 Ο Ἀδὰμ ἦταν πατέρας τοῦ Σήθ· ὁ Σὴθ ἦταν πατέρας τοῦ Ἐνώς· ὁ Ἐνως, πατέρας τοῦ Καϊνᾶν.
2 Καϊνᾶν, Μαλελεήλ, ᾿Ιάρεδ, 2 ο Καϊνάν, ο Μαλελεήλ, ο Ιάρεδ, 2 Ὁ Καϊνᾶν ἦταν πατέρας τοῦ Μαλελεήλ· ὁ Μαλελεὴλ πατέρας τὸν Ἰάρεδ.
3 ᾿Ενώχ, Μαθουσάλα, Λάμεχ, 3 ο Ενώχ, ο Μαθουσάλα, ο Λαμεχ, 3 Ὁ Ἰάρεδ ἦταν ὁ πατέρας τοῦ Ἐνώχ, ὁ ὁποῖος ἦταν πατέρας τοῦ Μαθουσάλα· ὁ Μαθουσάλα ἦταν ὁ πατέρας τοῦ Λάμεχ,
4 Νῶε. υἱοὶ Νῶε· Σήμ, Χάμ, ᾿Ιάφεθ. 4 ο Νώε, οι υιοί του Νώε, ο Σημ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ. 4 ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πατέρας τοῦ Νῶε. Ὁ Νῶε εἶχε τρεῖς υἱούς: Τὸν Σήμ, τὸν Χὰμ καὶ τὸν Ἰάφεθ.
5 υἱοὶ ᾿Ιάφεθ· Γαμέρ, Μαγώγ, Μαδαΐμ, ᾿Ιωϋάν, ῾Ελισά, Θοβέλ, Μοσὸχ καὶ Θίρας. 5 Οι υιοί του Ιάφεθ ήσαν· ο Γαμέρ, ο Μαγώγ, ο Μαδαΐμ, ο Ιωϋάν, ο Ελισά, ο Θοβέλ, ο Μοσόχ και ο Θιρας. 5 Οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰάφεθ ἦσαν: Ὁ Γαμέρ, ὁ Μαγώγ, ὁ Μαδαΐμ, ὁ Ἰωϋάν, ὁ Ἐλισά, ὁ Θοβέλ, ὁ Μοσὸχ καὶ ὁ Θίρας. (Αὐτοὶ ἦσαν οἱ πρόγονοι τῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι φέρουν τὰ ὀνόματά των).
6 καὶ οἱ υἱοὶ Γαμέρ· ᾿Ασχανὰζ καὶ Ριφὰθ καὶ Θοργαμά. 6 Οι υιοι του Γαμέρ ήσαν· ο Ασχανάζ, ο Ριφάθ και ο Θοργαμά. 6 Οἱ υἱοὶ (ἀπόγονοι) τοῦ Γαμὲρ ἦσαν: Ὁ Ἀσχανάζ, ὁ Ριφὰθ καὶ ὁ Θοργαμά.
7 καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ιωϋάν· ῾Ελισὰ καὶ Θαρσίς, Κίτιοι καὶ Ρόδιοι. 7 Οι υιοί του Ιωϋάν ήσαν· ο Ελισά, ο Θαρσίς, οι Κιτιοι και οι Ροδιοι. 7 Καὶ οἱ υἱοὶ (ἀπόγονοι) τοῦ Ἰωϋαν ἦσαν: Ὁ Ἐλισά, ὁ Θαρσίς, οἱ Κίτιοι (=Κύπριοι) καὶ οἱ Ρόδιοι.
8 καὶ οἱ υἱοὶ Χάμ· Χοὺς καὶ Μεσραΐμ, Φούδ, καὶ Χαναάν. 8 Οι υιοί του Χαμ ήσαν· ο Χούς, ο Μεσραΐμ, ο Φουδ και ο Χαναάν. 8 Οἱ υἱοὶ τοῦ Χὰμ ἦσαν: Ὁ Χούς, ὁ Μεσραΐμ (=Αἴγυπτος), ὁ Φούδ (=Λιβύη) καὶ ὁ Χαναάν. (Αὐτοὶ ἦσαν οἱ πρόγονοι τῶν λαῶν, ποὺ φέρουν τὰ ὀνόματά των).
9 καὶ υἱοὶ Χούς· Σαβὰ καὶ Εὐιλὰ καὶ Σαβαθὰ καὶ Ρεγμά, καὶ Σεβεθαχά. καὶ υἱοὶ Ρεγμά· Σαβὰ καὶ Δαδάν. 9 Οι υιοί του Χους ήσαν· ο Σαβά, ο Ευιλά, ο Σαβαθα, ο Ρεγμά και ο Σεβεθαχά. Οι υιοί του Ρεγμά ήσαν· ο Σαβά και ο Δαδάν. 9 Οἱ υἱοὶ (ἀπόγονοι) τοῦ Χοὺς ἦσαν: Ὁ Σαβά, ὁ Εὐϊλά, ὁ Σαβαθά, ὁ Ρεγμὰ καὶ ὁ Σεβεθαχά. Οἱ υἱοὶ (ἀπόγονοι) τοῦ Ρεγμὰ ἦσαν: Ὁ Σαβὰ καὶ ὁ Δαδάν.
10 καὶ Χοὺς ἐγέννησε τὸν Νεβρώδ· οὗτος ἤρξατο εἶναι γίγας κυνηγὸς ἐπὶ τῆς γῆς. 10 Ο Χους εγέννησε τον Νεδρώδ. Αυτός υπήρξε γίγας ονομαστός κυνηγός εις την χώραν του. 10 Ὁ Χοὺς ἐγέννησε τὸν Νεβρώδ· αὐτὸς ὑπῆρξε ἰσχυρός, ἀνδρεῖος κυνηγὸς εἰς τὴν χώραν του (κατ’ ἄλλην ἑρμηνείαν: Ἔγινε ὁ πρῶτος μέγας κατακτητὴς τοῦ κόσμου).
11 [Καὶ Μεσραΐμ ἐγέννησε τοὺς Λωδιεὶμ καὶ τοὺς ᾿Αναμιεὶμ καὶ τοὺς Λαβεὶν καὶ τοὺς Νεφθαλὶμ 11 Ο Μεσραΐμ εγέννησε τους Λωδιείμ, τους Αναμιείμ, τους Λαβείν και τους Νεφθαλίμ, 11 Ὁ Μεσραΐμ (ὁ Αἰγύπτιος) ἐγέννησε τοὺς Λωδιείμ, τοὺς Ἀναμιείμ, τοὺς Λαβείν, τοὺς Νεφθαλίμ,
12 καὶ τοὺς Πατροσωνιεὶμ καὶ τοὺς Χασλωνιείμ, ὅθεν ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν Φυλιστιείμ, καὶ τοὺς Χαφοριεὶμ 12 τους Πατροσωνιείμ, τους Χασλωνιείμ, από αυτούς δε προήλθον οι Φιλισταίοι, και τους Χαφοριείμ. 12 τοὺς Πατροσωνιείμ, τοὺς Χασλωνιείμ, ἀπὸ τοὺς ὁποίους προῆλθαν οἱ Φιλισταῖοι, καὶ τοὺς Χαφοριείμ.
13 καὶ Χαναὰν ἐγέννησε τὸν Σιδῶνα πρωτότοκον καὶ τὸν Χετταῖον 13 Ο Χαναάν εγέννησε τον πρωτοτόκον υιόν του, τον Σιδώνα, και τον Χετταίον, 13 Ὁ Χαναὰν ἐγέννησε τὸν πρωτότοκον υἱόν του, τὸν Σιδῶνα, καὶ τὸν Χετταῖον·
14 καὶ τὸν ᾿Ιεβουσαῖον καὶ τὸν ᾿Αμορραῖον καὶ τὸν Γεργεσαῖον 14 τον Ιεβουσαίον, τον Αμορραίον και τον Γεργεσαίον, 14 ἐπίσης ἐγέννησε τὸν Ἰεβουσαῖον (Ἰεβουσαίους), τὸν Ἀμορραῖον (Ἀμορραίους), τὸν Γεργεσαῖον (Γεργεσαίους),
15 καὶ τὸν Εὐαῖον καὶ τὸν ᾿Αρουκαῖον καὶ τὸν ᾿Ασενναῖον 15 τον Ευαίον, τον Αρουκαίον, τον Ασενναίον, 15 τὸν Εὐαῖον (Εὐαίους), τὸν Ἀρουκαῖον, τὸν Ἀσενναῖον,
16 καὶ τὸν ᾿Αράδιον καὶ τὸν Σαμαραῖον καὶ τὸν ᾿Αμαθί.] 16 τον Αράδιον, τον Σαμαραίον και τον Αμαθί. 16 τὸν Ἀράδιον, τὸν Σαμαραῖον καὶ τὸν Ἀμαθί.
17 υἱοὶ Σήμ· Αἰλὰμ καὶ ᾿Ασσοὺδ καὶ ᾿Αρφαξάδ. 17 Οι υιοί του Σημ ήσαν· ο Αιλάμ, ο Ασσούδ και ο Αρφαξάδ. 17 Οἱ υἱοὶ τοῦ Σὴμ ἦσαν: Ὁ Αἰλάμ, ὁ Ἀσσοὺδ καὶ ὁ Ἀρφαξάδ. (Αὐτοὶ ἦσαν οἱ πρόγονοι τῶν λαῶν, ποὺ φέρουν τὸ ὄνομά των).
18 [Καὶ ᾿Αρφαξὰδ ἐγέννησε τὸν Καϊνᾶν, καὶ Καϊνᾶν ἐγέννησε τὸν Σαλά, καὶ Σαλὰ ἐγέννησε τὸν ᾿Εβέρ, 18 Ο Αρφαξάδ εγέννησε τον Καϊνάν, ο Καϊνάν εγέννησε τον Σαλά και ο Σαλά εγέννησε τον Εβέρ. 18 Ὁ Ἀρφαξὰδ ἦταν ὁ πατέρας τοῦ Καϊνᾶν, ὁ Καϊνᾶν τοῦ Σαλὰ καὶ ὁ Σαλὰ τοῦ Ἐβέρ.
19 καὶ τῷ ᾿Εβὲρ ἐγεννήθησαν δύο υἱοί· ὄνομα τῷ ἑνὶ Φαλέκ, ὅτι ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ διεμερίσθη ἡ γῆ, καὶ ὄνομα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ᾿Ιεκτάν. 19 Ο Εβέρ απέκτησε δύο υιούς· ο πρώτος ωνομάζετο Φαλέκ· του εδόθη δε αυτό το όνομα, διότι επί των ημερών του εχωρίσθησαν οι άνθρωποι μεταξύ των και διεσκορπίσθησαν. Ο δε αδελφός του ωνομάσθη Ιεκτάν. 19 Ὁ Ἐβὲρ εἶχε δύο υἱούς· τὸ ὄνομα τοῦ ἑνὸς ἦταν Φαλέκ (ποὺ σημαίνει χωρισμός)· ὠνομάσθη ἔτσι, διότι εἰς τὶς ἡμέρες του ἐχωρίσθησαν καὶ διεσκορπίσθησαν οἱ ἄνθρωποι εἰς ὅλην τὴν γῆν· τὸ ὄνομα τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Φαλὲκ ἦταν Ἰεκτάν.
20 καὶ ᾿Ιεκτὰν ἐγέννησε τὸν ᾿Ελμωδὰδ καὶ τὸν Σαλὲφ καὶ τὸν ᾿Αραμὼθ 20 Ο Ιεκτάν εγέννησε τον Ελμωδάδ, τον Σαλέφ και τον Αραμώθ, 20 Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰεκτὰν ἦσαν: Ὁ Ἐλμωδάδ, ὁ Σαλέφ, ὁ Ἀραμώθ,
21 καὶ τὸν Κεδουρὰν καὶ τὸν Αἰγὴν καὶ τὸν Δεκλὰμ 21 τον Κεδουράν, τον Αιγήν, τον Δεκλάμ, 21 ὁ Κεδουράν, ὁ Αἰγήν, ὁ Δεκλάμ,
22 καὶ τὸν Γεμιὰν καὶ τὸν ᾿Αβιμέκλ καὶ τὸν Σαβὰν 22 τον Γεμιάν, τον Αβιμέκλ και τον Σαβάν, 22 ὁ Γεμιάν, ὁ Ἀβιμέκλ, ὁ Σαβάν,
23 καὶ τὸν Οὐφεὶρ καὶ τὸν Εὐὶ καὶ τὸν ᾿Ωράμ· πάντες οὗτοι υἱοὶ ᾿Ιεκτάν. 23 και τον Ουφείρ, τον Ευί και τον Ωράμ. Ολοι αυτοί ήσαν παιδιά του Ιεκτάν. 23 ὁ Οὐφείρ, ὁ Εὐί, ὁ Ὠράμ. Ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν ἀπόγονοι τοῦ Ἰεκτάν.
24 υἱοὶ Σήμ· Αἰλὰμ καὶ ᾿Ασοὺρ καὶ ᾿Αρφαξάδ.] Σαλά, 24 Οι υιοί δε και απόγονοι του Σημ ήσαν ο Αιλάμ, ο Ασούρ, ο Αρφαξάδ, ο Σαλά, 24 Οἱ υἱοὶ (ἀπόγονοι) τοῦ Σὴμ ἦσαν: Ὁ Αἰλάμ, ὁ Ἀσούρ, ὁ Ἀρφαξάδ, ὁ Σαλά,
25 Ἔβερ, Φαλέγ, Ραγαῦ, 25 ο Εβερ, ο Φαλέγ, ο Ραγαύ, 25 ὁ Ἔβερ, ὁ Φαλέγ, ὁ Ραγαῦ,
26 Σερούχ, Νεχώρ, Θάρα, 26 ο Σερούχ, ο Ναχώρ, ο Θαρα 26 ὁ Σερούχ, ὁ Ναχώρ, ὁ Θάρα,
27 Ἁβραάμ. 27 και ο Αβραάμ. 27 ὁ Ἀβραάμ.
28 υἱοὶ δὲ ῾Αβραάμ· ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ισμαήλ. 28 Οι υιοί δε του Αβραάμ ήσαν ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ. 28 Οἱ υἱοὶ δὲ τοῦ Ἀβραὰμ ἦσαν δύο: Ὁ Ἰσαὰκ καὶ ὁ Ἰσμαήλ.
29 αὗται δὲ αἱ γενέσεις πρωτοτόκου ᾿Ισμαήλ· Ναβαιὼθ καὶ Κηδάρ, Ναβδεήλ, Μαβσάμ, 29 Οι απόγονοι του πρωτοτόκου υιού του Αβραάμ του Ισμαήλ ήσαν ο Ναβαιώθ, ο Κηδάρ, ο Ναβδεήλ, ο Μαβσάμ, 29 Αὐτοὶ δὲ εἶναι οἱ ἀπόγονοι τοῦ πρωτοτόκου υἱοῦ τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Ἰσμαήλ, ποὺ ἔγιναν οἱ ἀρχηγοὶ δώδεκα φυλῶν: Ὁ Ναβαιώθ, ὁ Κηδάρ, ὁ Ναβδεήλ, ὁ Μαβσάμ,
30 Μασμά, ᾿Ιδουμά, Μασσή, Χονδάν, Θαιμάν, 30 ο Μασμά, ο Ιδουμά, ο Μασσή, ο Χονδάν, ο Θαιμάν, 30 ὁ Μασμά, ὁ Ἰδουμά, ὁ Μασσή, ὁ Χονδάν, ὁ Θαιμάν,
31 ᾿Ιεττούρ, Ναφὲς καὶ Κεδμά. οὗτοί εἰσιν υἱοὶ ᾿Ισμαήλ. 31 ο Ιεττούρ, ο Ναφές και ο Κεδμά. Αυτοί είναι απόγονοι του Ισμαήλ. 31 ὁ Ἰεττούρ, ὁ Ναφὲς καὶ ὁ Κεδμά. Αὐτοὶ εἶναι οἱ υἱοί (ἀπόγονοι) τοῦ Ἰσμαήλ.
32 καὶ υἱοὶ Χεττούρας παλλακῆς ῾Αβραάμ· καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ζεμβράμ, ᾿Ιεξάν, Μαδιάμ, Μαδάμ, Σοβάκ, Σωέ. καὶ υἱοὶ ᾿Ιεξάν· Δαιδὰν καὶ Σαβά. 32 Οι υιοί δε της Χεττούρας, συζύγου δευτέρας σειράς του Αβραάμ, τους οποίους αυτή εγέννησε με τον Αβραάμ ήσαν ο Ζεμβράμ, ο Ιεξάν, ο Μαδιάμ, ο Μαδάμ, ο Σοβάκ και ο Σωέ. Οι υιοί δε του Ιεξάν ήσαν ο Δαιδάν και ο Σαβά. 32 Οἱ υἱοὶ τῆς Χεττούρας, τῆς παλλακίδος τοῦ Ἀβραάμ, ἦσαν: Δηλαδὴ ἡ Χεττούρα ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἀβραὰμ τὸν Ζεμβράμ, τὸν Ἰεξάν, τὸν Μαδιάμ, τὸν Μαδάμ, τὸν Σοβάκ, τὸν Σωέ. Ὁ Ἰεξὰν εἶχε δύο υἱούς: Τὸν Δαιδὰν καὶ τὸν Σαβά.
33 καὶ υἱοὶ Μαδιάμ· Γαιφὰρ καὶ ᾿Οφὲρ καὶ ᾿Ενὼχ καὶ ᾿Αβιδὰ καὶ ᾿Ελλαδά. πάντες οὗτοι υἱοὶ Χεττούρας. 33 Οι υιοί δε του Μαδιάμ ήσαν ο Γαιφάρ, ο Οφέρ, ο Ενώχ, ο Αβιδά και ο Ελλαδά. Ολοι αυτοί ήσαν υιοί και απόγονοι της Χεττούρας. 33 Ὁ Μαδιὰμ εἶχε πέντε υἱούς: Τὸν Γαιφάρ, τὸν Ὀφέρ, τὸν Ἐνώχ, τὸν Ἀβιδὰ καὶ τὸν Ἑλλαδά. Ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν υἱοὶ τῆς Χεττούρας.
34 καὶ ἐγέννησεν ῾Αβραὰμ τὸν ᾿Ισαάκ. καὶ υἱοὶ ᾿Ισαάκ· ᾿Ιακὼβ καὶ ῾Ησαῦ. 34 Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, οι υιοί δε του Ισαάκ ήσαν ο Ιακώβ, και ο Ησαύ. 34 Ὁ Ἀβραάμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ. Καὶ ὁ Ἰσαὰκ εἶχε δύο υἱούς: Τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν Ἡσαῦ.
35 υἱοὶ ῾Ησαῦ· ᾿Ελιφὰζ καὶ Ραγουὴλ καὶ ᾿Ιεοὺλ καὶ ᾿Ιεγλὸμ καὶ Κορέ. 35 Οι υιοί του Ησαύ ήσαν ο Ελιφάζ, ο Ραγουήλ, ο Ιεούλ, ο Ιεγλόμ και ο Κορέ. 35 Οἱ πέντε υἱοὶ τοῦ Ἡσαῦ ἦσαν: Ὁ Ἐλιφάζ, ὁ Ραγουήλ, ὁ Ἰεούλ, ὁ Ἰεγλὸμ καὶ ὁ Κορέ.
36 υἱοὶ ᾿Ελιφάζ· Θαιμὰν καὶ ᾿Ωμάρ, Σωφὰρ καὶ Γοωθὰμ καὶ Κενὲζ καὶ τῆς Θαμνὰ ᾿Αμαλήκ. 36 Οι υιοί δε του Ελιφάζ ήσαν ο Θαιμάν, ο Ωμάρ, ο Σωφάρ, ο Γοωθάμ, ο Κενέζ και εκ της Θαμνά, συζύγου του δευτέρας σειράς, ο Αμαλήκ. 36 Οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐλιφὰζ ἦσαν: Ὁ Θαιμάν, ὁ Ὠμάρ, ὁ Σωφάρ, ὁ Γοωθάμ, ὁ Κενὲζ καὶ τῆς Θαμνά (γυναικὸς τοῦ Ἐλιφάζ) ὁ Ἀμαλήκ.
37 καὶ υἱοὶ Ραγουήλ· Ναχές, Ζαρέ, Σομὲ καὶ Μοζέ. 37 Οι υιοί του Ραγουήλ ήσαν ο Ναχές, ο Ζαρέ, ο Σομέ και ο Μοζέ. 37 Οἱ υἱοὶ τοῦ Ραγουὴλ ἦσαν: Ὁ Ναχές, ὁ Ζαρέ, ὁ Σομὲ καὶ ὁ Μοζέ.
38 υἱοὶ Σηΐρ· Λωτάν, Σωβάλ, Σεβεγών, ᾿Ανά, Δησών, ῾Ωσὰρ καὶ Λισάν. 38 Οι υιοί του Σηΐρ ήσαν ο Λωτάν, ο Σωβάλ, ο Σεβεγών, ο Ανά, ο Δησών, ο Ωσάρ και ο Λισάν. 38 Οἱ ἰθαγενεῖς κάτοικοι τῆς Ἰδουμαίας κατήγοντο ἀπὸ τοὺς υἱοὺς τοῦ Σηΐρ, οἱ ὁποῖοι ἦσαν: Ὁ Λωτάν, ὁ Σωβάλ, ὁ Σεβεγών, ὁ Ἀνά, ὁ Δησών, ὁ Ὡσὰρ καὶ ὁ Λισάν.
39 καὶ υἱοὶ Λωτάν· Χορρὶ καὶ Αἰμάν, ἀδελφὴ δὲ Λωτὰν Θαμνά. 39 Οι υιοί του Λωτάν ήσαν ο Χορρί και ο Αιμάν. Αδελφή δε του Λωτάν ήτο η Θαμνά. 39 Οἱ υἱοί του Λωτὰν ἦσαν: Ὁ Χορρὶ καὶ ὁ Αἰμάν· ἀδελφὴ δὲ τοῦ Λωτὰν ἦταν ἡ Θαμνά.
40 υἱοὶ Σωβάλ· Γωλάμ, Μαναχάθ, Γαιβήλ, Σὼβ καὶ ᾿Ωνάν. υἱοὶ δὲ Σεβεγών· ᾿Αϊὰ καὶ ᾿Ανά. 40 Υιοί του Σωβάλ ήσαν ο Γωλάμ, ο Μαναχάθ, ο Γαιβήλ, ο Σωβ, και ο Ωνάν. Υιοί δε του Σεβεγών ήσαν ο Αϊά και ο Ανά. 40 Οἱ υἱοὶ τοῦ Σωβὰλ ἦσαν: Ὁ Γωλάμ, ὁ Μαναχάθ, ὁ Γαιβήλ, ὁ Σώβ, ὁ Ὠνάν. Οἱ υἱοὶ δὲ τοῦ Σεβεγὼν ἦσαν: Ὁ Ἀϊὰ καὶ ὁ Ἀνά.
41 υἱοὶ ᾿Ανά· Δαισών. υἱοὶ δὲ Δαισών· ᾿Εμερὼν καὶ ᾿Εσεβὰν καὶ ᾿Ιεθρὰν καὶ Χαρράν. 41 Υιός δε του Ανά ήτο εις, ο Δαισών. Υιοί δε του Δαισών ήσαν ο Εμερών, ο Εσεβάν, ο Ιεθράν και ο Χαρράν. 41 Ὁ Ἀνὰ ἦταν πατέρας τοῦ Δαισών. Οἱ υἱοὶ δὲ τοῦ Δαισὼν ἦσαν: Ὁ Ἐμερών, ὁ Ἐσεβάν, ὁ Ἰεθρὰν καὶ ὁ Χαρράν.
42 καὶ υἱοὶ ῾Ωσάρ· Βαλαὰμ καὶ Ζουκὰμ καὶ ᾿Ιωκάν. υἱοὶ Δαισάν· ῍Ως καὶ ᾿Αράν. 42 Υιοί δε του Ωσάρ ήσαν ο Βαλαάμ, ο Ζουκάμ και ο Ιωκάν. Υιοί του Δαισάν ήσαν ο Ως και ο Αράν. 42 Οἱ υἱοὶ τοῦ Ὡσὰρ ἦσαν: Ὁ Βαλαάμ, ὁ Ζουκὰμ καὶ ὁ Ἰωκάν. Υἱοὶ δὲ τοῦ Δαισὰν ἦσαν ὁ Ὢς καὶ ὁ Ἀράν.
43 καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖς αὐτῶν· Βαλὰκ υἱὸς Βεώρ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Δενναβά. 43 Οι δε βασιλείς αυτών, των Ιδουμαίων, ήσαν ο Βαλάκ, ο υιός του Βεώρ. Η πόλις δέ, όπου αυτός κατοικούσεν, ωνομάζετο Δενναβά. 43 Οἱ βασιλεῖς τῆς Ἰδουμαίας (πρὶν ακόμη ὑπάρξουν βασιλεῖς εἰς τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαὸν) ἦσαν οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ Βαλάκ, ὁ υἱὸς τοῦ Βεώρ· ἡ πόλις, εἰς τὴν ὁποίαν ἑκατοικοῦσε, ὠνομάζετο Δενναβά.
44 καὶ ἀπέθανε Βαλάκ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ᾿Ιωβὰβ υἱὸς Ζαρὰ ἐκ Βοσόρρας. 44 Ο Βαλάκ απέθανε και αντ' αυτού έγινε βασιλεύς ο υιός του ο Ιωβάβ, ο οποίος ήτο υιός του Ζαρά εκ της Βοσόρρας. 44 Ἀπέθανεν ὁ Βαλὰκ καὶ ἐβασίλευσεν ὡς διάδοχός του ὁ Ἰωβάβ, ὁ υἱὸς τοῦ Ζαρὰ ἀπὸ τὴν Βοσόρραν.
45 καὶ ἀπέθανεν ᾿Ιωβάβ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ᾿Ασὸμ ἐκ γῆς Θαιμανών. 45 Ο Ιωβάβ απέθανε και αντ' αυτού έγινε βασιλεύς ο Ασόμ, ο οποίος κατήγετο από την χώραν Θαιμανών. 45 Ἀπέθανεν ὁ Ἰωβὰβ καὶ ἐβασίλευσεν ὡς διάδοχός του ὁ Ἀσόμ, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν χώραν Θαιμανών.
46 καὶ ἀπέθανεν ᾿Ασόμ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ᾿Αδὰδ υἱὸς Βαρὰδ ὁ πατάξας Μαδιὰμ ἐν τῷ πεδίῳ Μωάβ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Γεθθαίμ. 46 Ο Ασόμ απέθανε και αντ' αυτού έγινε βασιλεύς ο Αδάδ, ο υιός του Βαράδ, ο οποίος είχε πολεμήσει και κτυπήσει τους Μαδιανίτας εις την πεδιάδα της Μωάβ. Η πόλις δέ, όπου αυτός έμενεν ωνομάζετο Γεθθαίμ. 46 Ἀπέθανεν ὁ Ἀσὸμ καὶ ἐβασίλευσεν ὡς διάδοχός του ὁ Ἀδάδ, ὁ υἱὸς τοῦ Βαράδ, ὁ ὁποῖος ἐπετέθη καὶ ἐνίκησε τοὺς Μαδιανῖτες εἰς τὴν πεδιάδα τῆς (χώρας) Μωάβ. Ἡ πόλις, εἰς τὴν ὁποίαν ἑκατοικοῦσε, ὠνομάζετο Γεθθαίμ.
47 καὶ ἀπέθανεν ᾿Αδάδ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Σεβλὰ ἐκ Μασεκκᾶς. 47 Ο Αδάδ απέθανε και αντ' αυτού έγινε βασιλεύς ο Σεβλά, ο οποίος κατήγετο από την Μασεκκά. 47 Ἀπέθανεν ὁ Ἀδὰδ καὶ ἐβασίλευσεν ὡς διάδοχός του ὁ Σεβλά, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν Μασεκκά.
48 καὶ ἀπέθανε Σεβλά, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ' αὐτοῦ Σαοὺλ ἐκ Ροωβὼθ τῆς παρὰ ποταμόν. 48 Μετά τον θάνατον του Σεβλά έγινε βασιλεύς αντ' αυτού ο Σαούλ, ο οποίος κατήγετο από την πόλιν Ροωβώθ, την κειμένην πλησίον ενός ποταμού. 48 Ἀπέθανεν ὁ Σεβλὰ καὶ ἐβασίλευσεν ὡς διάδοχός του ὁ Σαούλ, ἀπὸ τὴν πόλιν Ροωβώθ, κτισμένην κοντὰ εἰς ποταμόν.
49 καὶ ἀπέθανε Σαούλ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Βαλαεννὼρ υἱὸς ᾿Αχοβώρ. 49 Ο Σαούλ απέθανε και αντ' αυτού βασιλεύς έγινεν ο Βαλαεννώρ ο υιός του Αχοβώρ. 49 Ἀπέθανεν ὁ Σαοὺλ καὶ ἐβασίλευσεν ὡς διάδοχός του ὁ Βαλαεννώρ, ὁ υἱὸς το·υ Ἀχοβώρ.
50 καὶ ἀπέθανε Βαλαεννώρ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ᾿Αδὰδ υἱὸς Βαράδ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Φογώρ. 50 Ο Βαλαεννώρ απέθανε και εβασίλευσεν αντ' αυτού ο Αδάδ, ο υιός του Βαράδ. Η δε πόλις, εις την οποίαν αυτός κατοικούσε, ωνομάζετο Φογώρ. 50 Ἀπέθανεν ὁ Βαλαεννὼρ καὶ ἐβασίλευσεν ὡς διάδοχός του ὁ Ἀδάδ, ὁ υἱὸς τοῦ Βαράδ· ἡ πόλις, εἰς τὴν ὁποίαν ἑκατοικοῦσε, ὠνομάζετο Φογώρ.
51 ἡγεμόνες ᾿Εδώμ· ἡγεμὼν Θαμνά, ἡγεμὼν Γωλαδά, ἡγεμὼν ᾿Ιεθέρ, 51 Μετά δε τον θάνατον αυτού ηγεμόνες της Ιδουμαίας ήσαν ο ηγεμών της Θαμνά, ο ηγεμών της Γωλαδά, ο ηγεμών της Ιεθέρ, 51 Οἱ ἡγεμόνες (ἀρχηγοί) τῶν φυλῶν τῶν Ἰδουμαίων ἦσαν: Ὁ ἡγεμὼν τῆς Θαμνά, ὁ ἡγεμὼν τῆς Γωλαδά, ὁ ἡγεμὼν τῆς Ἰεθέρ,
52 ἡγεμὼν ᾿Ελιβαμάς, ἡγεμὼν ᾿Ηλάς, ἡγεμὼν Φινών, 52 ο ηγεμών της Ελιβαμάς, ο ηγεμών της Ηλάς, ο ηγεμών της Φινών, 52 ὁ ἡγεμὼν τῆς Ἐλιβαμάς, ὁ ἡγεμὼν τῆς Ἠλάς, ὁ ἡγεμὼν τῆς Φινών,
53 ἡγεμὼν Κενέζ, ἡγεμὼν Θαιμάν, ἡγεμὼν Μαβσάρ, ἡγεμὼν Μαγεδιήλ, ἡγεμὼν Ζαφωΐν. οὗτοι ἡγεμόνες ᾿Εδώμ. 53 ο ηγεμών της Κενέζ, ο ηγεμών της Θαιμάν, ο ηγεμών της Μαβσάρ, ο ηγεμών της Μαγεδιήλ, ο ηγεμών της Ζαφωΐν. Αυτοί ήσαν ηγεμόνες των περιοχών της Ιδουμαίας. 53 ὁ ἡγεμὼν τῆς Κενέζ, ὁ ἡγεμὼν τῆς Θαιμάν, ὁ ἡγεμὼν τῆς Μαβσάρ, ὁ ἡγεμὼν τῆς Μαγεδιήλ, ὁ ἡγεμὼν τῆς Ζαφωΐν. Ἀυτοὶ ἦσαν οἱ ἡγεμόνες (φύλαρχοι ) τῆς Ἰδουμαίας.