Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:17
Δύση: 19:17
Σελ. 20 ημ.
269-96
13ος χρόνος, 4971η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (Γ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Δαυὶδ οἱ τεχθέντες αὐτῷ ἐν Χεβρών· ὁ πρωτότοκος ᾿Αμνὼν τῇ ᾿Αχιναὰμ τῇ ᾿Ιεζραηλίτιδι, ὁ δεύτερος Δαμνιὴλ τῇ ᾿Αβιγαίᾳ τῇ Καρμηλίᾳ, 1 Οι υιοί του Δαυΐδ, τους οποίους αυτός απέκτησεν εις την πόλιν Χεβρών, ήσαν ο πρωτότοκος αυτού ο Αμνών, ο οποίος εγεννήθη από την Αχιναάμ την Ιεζραηλίτιδα. Δεύτερος ήτο ο Δαμνιήλ, ο οποίος ενεννήθη από την Αβιγαίαν την Καρμηλίαν. 1 Οἱ υἱοὶ τοῦ Δαβίδ, κατὰ σειρὰν ἡλικίας, ποὺ ἐγεννήθησαν εἰς αὐτόν, ἐνῷ εὑρίσκετο εἰς τὴν Χεβρών, εἶναι οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ πρωτότοκος Ἀμνών, τοῦ ὁποίου μητέρα ἦταν ἡ Ἀχιναάμ, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν πόλιν Ἰεζράελ. Δεύτερος ἦταν ὁ Δαμνιήλ, τοῦ ὁποίου μητέρα ἦταν ἡ Ἀβιγαία, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν πόλιν Κάρμηλος.
2 ὁ τρίτος ᾿Αβεσσαλὼμ υἱὸς Μωχὰ θυγατρὸς Θολμαΐ βασιλέως Γεδσούρ, ὁ τέταρτος ᾿Αδωνία υἱὸς ᾿Αγγίθ, 2 Τρίτος ο Αβεσσαλώμ, υιός της Μωχά θυγατρός του Θολμαί του βασιλέως της Γεδσούρ. Τέταρτος ήτο ο Αδωνία, υιός της Αγγίθ. 2 Τρίτος ἦταν ὁ Ἀβεσσαλώμ, ὁ υἱὸς τῆς Μωχά, θυγατέρας τοῦ Θολμαΐ, βασιλιᾶ τῆς Γεδσούρ. Τέταρτος ἦταν ὁ Ἀδωνίας, ὁ υἱὸς τῆς Ἀγγίθ.
3 ὁ πέμπτος Σαφατία τῆς ᾿Αβιτάλ, ὁ ἕκτος ᾿Ιεθραὰμ τῇ ᾿Αγλᾷ γυναικὶ αὐτοῦ. 3 Πέμπτος ο Σαφατία, ο υιός της Αβιτάλ. Εκτος ο Ιεθραάμ, εκ της Αγλά της συζύγου Δαυίδ. 3 Πέμπτος ἦταν ὁ Σαφατία, ὁ υἱὸς τῆς Ἀβιτάλ. Ἕκτος ἦταν ὁ Ἰεθραάμ, τοῦ ὁποίου μητέρα ἦταν ἡ Ἀγλά, γυναῖκα τοῦ Δαβίδ.
4 ἓξ ἐγεννήθησαν αὐτῷ ἐν Χεβρών, καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ ἑπτὰ ἔτη καὶ ἑξάμηνον. καὶ τριάκοντα καὶ τρία ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν ῾Ιερουσαλήμ. 4 Οι εξ αυτοί υιοί εγεννήθησαν εις Χεβρών, όπου ο Δαυίδ έμεινε βασιλεύς επί επτά έτη και εξ μήνας. Τα δε έτη, κατά τα οποία εβασίλευσεν αυτός εις την Ιερουσαλήμ, ανήλθον εις τριάκοντα και τρία. 4 Οἱ ἕξι αὐτοὶ υἱοὶ ἐγεννήθησαν εἰς τὸν Δαβὶδ εἰς τὴν Χεβρών, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ Δαβὶδ διετέλεσε βασιλιᾶς ἐπὶ ἑπτὰ χρόνια καὶ ἕξι μῆνες. Ὁ Δαβὶδ ἐβασίλευσε μὲ ἔδραν τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐπὶ τριάντα τρία χρόνια.
5 καὶ οὗτοι ἐτέχθησαν αὐτῷ ἐν ῾Ιερουσαλήμ· Σαμαά, Σωβάβ, Νάθαν καὶ Σαλωμών, τέσσαρες τῇ Βηρσαβεὲ θυγατρὶ ᾿Αμιήλ, 5 Οι υιοί, τους οποίους απέκτησεν ο Δαυίδ εις την Ιερουσαλήμ, ήσαν, ο Σαμαά, ο Σωβάβ, ο Ναθαν και ο Σολομών. Οι τέσσαρες αυτοί εγεννήθησαν από την Βηρσαβεέ, θυγατέρα του Αμιήλ· 5 Αὐτοὶ δὲ εἶναι οἱ υἱοί, ποὺ ἐγεννήθησαν εἰς τὸν Δαβίδ, ἐνῷ εὑρίσκετο εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ: Ὁ Σαμαά, ὁ Σωβάβ, ὁ Νάθαν καὶ ὁ Σαλωμὼν (Σολομών)· αὐτοὶ οἱ τέσσερις ἐγεννήθησαν ἀπὸ τὴν Βηρσαβεέ, τὴν θυγατέρα τοῦ Ἀμιήλ.
6 καὶ ᾿Ιεβαὰρ καὶ ᾿Ελισὰ καὶ ᾿Ελιφαλὴθ 6 και ο Ιεβαάρ, ο Ελισά, ο Ελιφαλήθ, 6 Οἱ ἄλλοι ἐννέα υἱοὶ τοῦ Δαβὶδ ἦσαν: Ὁ Ἰεβαάρ, ὁ Ἐλισά, ὁ Ἐλιφαλήθ,
7 καὶ Ναγαὶ καὶ Ναφὲκ καὶ ᾿Ιαφιὲ 7 ο Ναγαί, ο Ναφέκ, ο Ιαφιέ. 7 ὁ Ναγαί, ὁ Ναφέκ, ὁ Ἰαφιέ,
8 καὶ ῾Ελισαμὰ καὶ ᾿Ελιαδὰ καὶ ᾿Ελιφαλά, ἐννέα. 8 Ο Ελισαμά, ο Ελιαδά, ο Ελιφαλά εν όλω εννέα. 8 ὁ Ἐλισαμα, ὁ Ἐλιαδὰ καὶ ὁ Ἐλιφαλά.
9 πάντες υἱοὶ Δαυίδ, πλὴν τῶν υἱῶν τῶν παλλακῶν, καὶ Θημὰρ ἀδελφὴ αὐτῶν. 9 Ολοι αυτοί είναι υιοί του Δαυίδ εκτός των υιών του, που εγεννήθησαν από τας συζύγους του της δευτέρας σειράς. Η δε Θημάρ ήτο αδελφή των. 9 Ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν υἱοὶ τοῦ Δαβίδ, ἐκτὸς τῶν ἄλλων υἱῶν του, ποὺ ἐγεννήθησαν ἀπὸ τὶς παλλακίδες του. Εἶχεν ἐπίσης καὶ μίαν κόρην, τὴν Θημάρ, ἡ ὁποία ἦταν ἀδελφὴ τῶν υἱῶν του.
10 υἱοὶ Σαλωμών· Ροβοάμ, ᾿Αβιὰ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ασὰ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ιωσαφὰτ υἱὸς αὐτοῦ, 10 Οι απόγονοι του Σολομώντος ήσαν ο Ροβοάμ, ο υιός του Ροβοάμ Αβιά, ο υιός του Αβιά ο Ασά, ο υιός του Ασά ο Ιωσαφάτ. 10 Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Σολομῶντος εἶναι οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ Ροβοάμ, ὁ υἱὸς τοῦ Ροβοὰμ Ἀβιά· ὁ Ἀσά, υἱὸς τοῦ Ἀβιά· ὁ Ἰωσαφάτ, υἱὸς τοῦ Ἀσά·
11 ᾿Ιωρὰμ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Οχοζίας υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ιωὰς υἱὸς αὐτοῦ, 11 Ο υιός του Ιωσαφάτ ο Ιωράμ, ο υιός του Ιωράμ ο Οχοζίας, ο υιός του Οχοζία ο Ιωάς, 11 ὁ Ἰωράμ, υἱὸς τοῦ Ἰωσαφάτ· ὁ Ὀχοζίας, υἱὸς τοῦ Ἰωράμ· ὁ Ἰωάς, υἱὸς τοῦ Ὀχοζία·
12 ᾿Αμασίας υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Αζαρίας υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ιωάθαμ υἱὸς αὐτοῦ, 12 ο υιός του Ιωάς ο Αμασίας, ο υιός του Αμασία ο Αζαρίας, ο υιός του Αζαρία ο Ιωάθαμ, 12 ὁ Ἀμασίας, υἱὸς τοῦ Ἰωάς· ὁ Ἀζαρίας, υἱὸς τοῦ Ἀμασία· ὁ Ἰωάθαμ, υἱὸς τοῦ Ἀζαρία·
13 ῎Αχαζ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Εζεκίας υἱὸς αὐτοῦ, Μανασσῆς υἱὸς αὐτοῦ, 13 ο υιός του Ιωάθαμ ο Αχαζ, ο υιός του Αχαζ ο Εζεκίας, ο υιός του Εζεκία ο Μανασσής. 13 ὁ Ἄχαζ, υἱὸς τοῦ Ἰωάθαμ· ὁ Ἐζεκίας, υἱὸς τοῦ Ἄχαζ· ὁ Μανασσῆς, υἱὸς τοῦ Ἐζεκία·
14 ᾿Αμὼν υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ιωσία υἱὸς αὐτοῦ. 14 Ο υιός του Μανασσή ο Αμών, ο υιός του Αμών ο Ιωσίας. 14 ὁ Ἀμών, υἱὸς τοῦ Μανασσῆ· ὁ Ἰωσίας, υἱὸς τοῦ Ἀμών.
15 καὶ υἱοὶ ᾿Ιωσία· πρωτότοκος ᾿Ιωανάν, ὁ δεύτερος ᾿Ιωακίμ, ὁ τρίτος Σεδεκίας, ὁ τέταρτος Σαλούμ. 15 Υιοί δε του Ιωσία ήσαν· ο πρωτότοκος αυτού ο Ιωανάν, δεύτερος ο Ιωακίμ, τρίτος ο Σεδεκίας, τέταρτος δε ο Σαλούμ. 15 Οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰωσία ἦσαν τέσσερις: Πρωτότοκος ὁ Ἰωανάν, δεύτερος ὁ Ἰωακίμ, τρίτος ὁ Σεδεκίας καὶ τέταρτος ὁ Σαλούμ.
16 καὶ υἱοὶ ᾿Ιωακίμ· ᾿Ιεχονίας υἱὸς αὐτοῦ, Σεδεκίας υἱὸς αὐτοῦ. 16 Οι υιοί και απόγονοι του Ιωακίμ ήσαν· ο υιός αυτού ο Ιεχονίας, ο υιός του Ιεχονία ο Σεδεκίας. 16 Ἀπόγονοι δὲ τοῦ Ἰωακὶμ ἦσαν: Ὁ υἱὸς τοῦ Ἰεχονίας καὶ ὁ Σεδεκίας, υἱὸς τοῦ Ἰεχονία.
17 καὶ υἱοὶ ᾿Ιεχονία· ᾿Ασίρ, Σαλαθιὴλ υἱὸς αὐτοῦ, 17 Υιός του Ιεχονία ήτο ο Ασίρ και ο υιός του Ασίρ ο Σαλαθιήλ. 17 Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀπόγονοι τοῦ βασιλιᾶ Ἰεχονία, ποὺ εἶχεν ὁδηγηθῆ αἰχμάλωτος εἰς τὴν Βαβυλῶνα: Ὁ Ἀσίρ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀσίρ, ὁ Σαλαθιήλ·
18 Μελχιρὰμ καὶ Φαδαΐας καὶ Σανεσὰρ καὶ ᾿Ιεκεμία καὶ ῾Ωσαμὰθ καὶ Ναβαδίας. 18 Ο Μελχιράμ, ο Φαδαΐας, ο Σανεσάρ, ο Ιεκεμίας, ο Ωσαμάθ και ο Ναβαδίας. 18 ὁ Μελχιράμ, ὁ Φαδαΐας, ὁ Σανεσάρ, ὁ Ἰεκεμία, ὁ Ὡσαμὰθ καὶ ὁ Ναβαδίας.
19 καὶ υἱοὶ Σαλαθιήλ· Ζοροβάβελ καὶ Σεμεΐ. καὶ υἱοὶ Ζοροβάβελ· Μοσολλὰμ καὶ ᾿Ανανία καὶ Σαλωμεθὶ ἀδελφὴ αὐτῶν 19 Οι υιοί του Σαλαθιήλ ήσαν ο Ζοροδάβελ και ο Σεμεΐ. Οι υιοί του Ζοροβάβελ ήσαν ο Μοσολλάμ, ο Ανανίας και η αδελφή αυτών η Σαλωμεθί. 19 Ὁ Σαλαθιὴλ εἶχε δύο υἱούς: Τὸν Ζοροβάβελ καὶ τὸν Σεμεΐ. Ὁ Ζοροβάβελ ἦταν πατέρας δύο υἱῶν, τοῦ Μοσολλὰμ καὶ τοῦ Ἀνανία, καὶ μιᾶς θυγατρός, τῆς Σαλωμεθί, τῆς ἀδελφῆς των.
20 καὶ ᾿Ασουβὲ καὶ ᾿Οὸλ καὶ Βαραχία καὶ ᾿Ασαδία καὶ ᾿Ασοβέδ, πέντε. 20 Ακόμη δε ο Ασουβέ, ο Οόλ, ο Βαραχίας, ο Ασαδίας, ο Ασοβέδ, εν όλω πέντε. 20 Εἶχεν ἐπίσης υἱοὺς καὶ τοὺς Ἀσουβέ, Ὀόλ, Βαραχία, Ἀσαδία καὶ Ἀσοβέδ· συνολικὰ πέντε.
21 καὶ υἱοὶ ᾿Ανανία· Φαλεττία καὶ ᾿Ιεσίας υἱὸς αὐτοῦ, Ραφὰλ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ορνὰ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Αβδία υἱὸς αὐτοῦ, Σεχενίας υἱὸς αὐτοῦ. 21 Απόγονοι του Ανανία ήσαν· ο Φαλεττία, υιός του Φαλεττία ο Ιεσίας, υιός του Ιεσία ο Ραφάλ, ο υιός του Ραφάλ ο Ορνά, ο υιός του Ορνά ο Αβδία, ο υιός του Αβδία ο Σεχενίας, 21 Ὁ Ἀνανία εἶχε δύο υἱούς: Τὸν Φαλεττίαν καὶ τὸν Ἰεσίαν. Ὁ Ἰεσίας ἦταν πατέρας τοῦ Ραφάλ· ὁ Ραφὰλ ἦταν πατέρας τοῦ Ὀρνά, πατέρα τοῦ Ἀβδία, πατέρα τοῦ Σεχενία.
22 καὶ υἱὸς Σεχενία, Σαμαΐα, καὶ υἱοὶ Σαμαΐα· Χαττοὺς καὶ ᾿Ιωὴλ καὶ Βερρὶ καὶ Νωαδία καὶ Σαφάθ, ἓξ. 22 ο υιός του Σεχενία ήτο ο Σαμαΐα. Οι υιοί του Σαμαΐα ήσαν ο Χαττούς, ο Ιωήλ, ο Βερρί, ο Νωαδία, ο Σαφάθ, εξ εν όλω. 22 Υἱὸς τοῦ Σεχενία ἦταν ὁ Σαμαΐα. Υἱοὶ τοῦ Σαμαΐα ἦσαν: Ὁ Χαττούς, ὁ Ἰωήλ, ὁ Βερρί, ὁ Νωαδία καὶ ὁ Σαφάθ· συνολικὰ ἕξι.
23 καὶ υἱοὶ Νωαδία· ᾿Ελιθενὰν καὶ ᾿Εζεκία καὶ ᾿Εζρικάμ, τρεῖς. 23 Υιοί του Νωαδία ήσαν ο Ελιθενάν, ο Εζεκία, ο Εζρικάμ, εν όλω τρεις. 23 Υἱοὶ τοῦ Νωαδία ἦσαν: Ὁ Ἐλιθενάν, ὁ Ἐζεκία καὶ ὁ Ἐζρικάμ· συνολικὰ τρεῖς.
24 καὶ υἱοὶ ᾿Ελιθενάν· ᾿Οδολία καὶ ῾Ελιασεβὼν καὶ Φαδαΐα καὶ ᾿Ακοὺβ καὶ ᾿Ιωανὰν καὶ Δαλααΐα καὶ ᾿Ανάν, ἑπτά. 24 Οι υιοί του Ελιθενάν ήσαν ο Οδολία, ο Ελιασεβών, ο Φαδαΐας, ο Ακούβ, ο Ιωανάν, ο Δαλααΐα και ο Ανάν, επτά εν όλω. 24 Υἱοὶ τοῦ Ἐλιθενάν ἦσαν: Ὁ Ὀδολία, ὁ Ἐλιασεβών, ὁ Φαδαΐα, ὁ Ἀκούβ, ὁ Ἰωανάν, ὁ Δαλααΐα καὶ ὁ Ἀνάν· συνολικὰ ἑπτά.